Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 B Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1a In afwijking van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en voor het jaar 2018 vastgesteld. C Na artikel 2 wordt een artikel 2a ingevoegd luidende: Artikel 2a De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake batenlastenagentschappen die betrekking hebben op het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en (XIII) wordt vastgesteld. D De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: kst xiii-8 ISSN s-gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 1

2 Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Beleidsartikelen Goed functionerende economie en markten Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Toekomstfonds Een doelmatige en duurzame energievoorziening Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit Natuur en biodiversiteit Niet beleidsartikelen Apparaat Nominaal en onvoorzien E De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 Baten-lastenagentschappen baten lasten Saldo baten en lasten Agentschap Telecom Dienst ICT Uitvoering Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 kapitaaluitgaven kapitaalontvangsten Agentschap Telecom Dienst ICT Uitvoering Nederlandse Voedsel- en 0 0 Warenautoriteit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland F Er wordt een begrotingsstaat toegevoegd, luidende: Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Beleidsartikelen Natuur en biodiversiteit Niet-beleidsartikelen Apparaat Nominaal en onvoorzien Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 2

3 G Er wordt een begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen toegevoegd, luidende: Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen op het gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en voor het jaar 2018 Baten-lastenagentschappen baten lasten Saldo baten en lasten Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 kapitaaluitgaven kapitaalontvangsten Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit TOELICHTING Algemeen De maatregelen, die in het regeerakkoord van het kabinet-rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en, zijn zoveel mogelijk in deze nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een tweede nota van wijziging of een suppletoire begroting. In onderdeel D wordt aangegeven welke wijzigingen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen of de Koninklijke besluiten. Vermeld wordt: Welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat behoren. De bedragen bij die artikelen of onderdelen zijn op nul gesteld (stand na nota van wijziging). Welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en zijn gaan behoren. De betrokken begrotingsartikelen of onderdelen daarvan zijn in de departementale begrotingsstaat met een bedrag opgenomen (stand na nota van wijziging). In onderdeel E wordt geregeld welke wijzigingen in de begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen of de Koninklijke besluiten. Vermeld wordt: Welk baten-lastenagentschap niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat behoort. De bedragen bij die baten-lastenagentschap zijn op nul gesteld (stand na nota van wijziging). Welk baten-lastenagentschap tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en is gaan behoren. Het betrokken baten-lastenagentschap daarvan is in de departementale Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 3

4 begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en met een bedrag opgenomen (stand na nota van wijziging). In de onderdelen F en G wordt geregeld dat in het oorspronkelijke voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en wordt opgenomen. Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 1 tot en met 5, de niet-beleidsartikelen 40 en 41 en de baten-lastenagentschappen Agentschap Telecom, Dienst ICT Uitvoering, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verantwoordelijkheid voor de beleidsartikelen 6 en 8 gaat over naar de Minister van Landbouw, Natuur en. Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot het groen onderwijs (no ) wordt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van groen onderwijs. De daarmee samenhangende budgetten op het beleidsartikel 7 (Groen onderwijs van hoge kwaliteit) zijn grotendeels overgegaan naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Het restantbudget op het beleidsartikel 7 is overgeheveld naar het beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens). Als gevolg van het doel om in de periode tot 2021 de vraag naar Groningengas met 3 miljard kubieke meter (bcm) te verminderen ten opzichte van 2017 zijn in het beleidsartikel 4 de ontvangsten vanaf 2021 naar beneden bijgesteld (maatregel nr. L106). De oorspronkelijke reeks in het regeerakkoord is gecorrigeerd van transactie- naar kasbasis. De stijging van het reeds beschikbare budget op beleidsartikel 4 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) vanaf 2020 wordt gefinancierd via een verhoging van de opslag op de energierekening, de Opslag Duurzame Energie (ODE; maatregel nr. L106). Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en De Minister van Landbouw, Natuur en (LNV) is verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 6 en 8, de niet-beleidsartikelen 42 en 43 en het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meerjarige doorwerking In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten uit de ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Voor de verplichtingen geldt dat er geen sprake is van negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen (er worden geen verplichtingen opengebroken). Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 4

5 Meerjarige doorwerking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Meerjarige doorwerking verplichtingen Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Groen onderwijs van hoge kwaliteit Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Natuur en biodiversiteit Stand vóór nota van wijziging Apparaat Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (artikel 42) Stand na nota van wijziging Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Stand voor nota van wijziging Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Stand na nota van wijziging Meerjarige doorwerking uitgaven Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Groen onderwijs van hoge kwaliteit Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Natuur en biodiversiteit Stand vóór nota van wijziging Apparaat Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 5

6 (artikel 42) Stand na nota van wijziging Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Stand voor nota van wijziging Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Stand na nota van wijziging Meerjarige doorwerking ontvangsten 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening Stand vóór nota van wijziging Maatregel regeerakkoord nr. L106 Daling aardgasbaten door lagere gaswinning Correctie maatregel nr. L106 van transactie- naar kasbasis Maatregel regeerakkoord nr. E27 Verhoging ODE Stand na nota van wijziging Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Groen onderwijs van hoge kwaliteit Stand vóór nota van wijziging Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Natuur en biodiversiteit Stand vóór nota van wijziging Apparaat Stand vóór nota van wijziging (artikel 42) Stand na nota van wijziging Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Stand voor nota van wijziging Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Maatregel regeerakkoord nr. L106 Daling aardgasbaten door lagere gaswinning (inclusief correctie transactie naar kasbasis) Maatregel regeerakkoord nr. E27 Verhoging ODE Stand na nota van wijziging Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 6

7 Meerjarige doorwerking Ministerie van Landbouw, Natuur en Meerjarige doorwerking verplichtingen Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Natuur en Biodiversiteit Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Apparaat (LNV) Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40) Stand na nota van wijziging Nominaal en onvoorzien (LNV) Ministerie van Landbouw, Natuur en Stand voor nota van wijziging Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Meerjarige doorwerking uitgaven Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Natuur en Biodiversiteit Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat Stand na nota van wijziging Apparaat (LNV) Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40) Stand na nota van wijziging Nominaal en onvoorzien (LNV) Stand voor nota van wijziging Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 7

8 Meerjarige doorwerking ontvangsten Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Natuur en Biodiversiteit Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging Apparaat (LNV) Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40) Stand na nota van wijziging Nominaal en onvoorzien (LNV) Stand voor nota van wijziging Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) Stand na nota van wijziging De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes De Minister van Landbouw, Natuur en, C.J. Schouten Tweede Kamer, vergaderjaar , XIII, nr. 8 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 Nr. 41

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 63 DERDE NOTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november

Nadere informatie

van het Koninkrijk der Nederlanden

van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 62 Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2015 2016 34 475 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2015 2 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 18 mei 2016 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 950 III Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 609 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

van het Koninkrijk der Nederlanden

van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 386 Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (slotwet)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 35 000 XIV Vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 20 september 2016 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 217 218 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 218 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 111 TWEEDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 35 000 XIV Vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2013 2014 2 33 930 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 21 mei 2014 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 10 NOTA VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2013 2014 2 33 930 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013 Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 20 mei 2015 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Rijksbegroting 2018 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksbegroting 2018 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 218 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 218 Art.no

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2016 2017 2 34 620 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 83 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2007 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2008 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2016 2017 2 34 725 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 17 mei 2017 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2004 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 XIV Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 172 Wet van 28 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Nadere informatie

XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu VOORSTEL VAN WET 18 mei 2016

XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu VOORSTEL VAN WET 18 mei 2016 34 475 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 18 mei 2016 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 20 september 2005 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 20

Nadere informatie

van het Koninkrijk der Nederlanden

van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 351 Wet van 11 september 2013, houdende wijziging van de sstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2013 2014 33 930 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 2 Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 21 mei 2014 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2017 2018 34 950 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 2 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 16 mei 2018 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

bedragen x 1.000) Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 1 Bijdrage Agentschap

bedragen x 1.000) Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 1 Bijdrage Agentschap > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2016 2017 34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 2 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 17 mei 2017 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2015 2016 34 475 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 2 Nr. 3 HERDRUK 1 VOORSTEL VAN WET 18 mei 2016 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Nr. 25 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2017 2018 2 34 950 IX Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 16 mei 2018 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 17 mei 2017 Wij Willem-Alexander, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 095 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 402 Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de sstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging

Nadere informatie

van het Koninkrijk der Nederlanden

van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 364 Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de sstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar

Nadere informatie

Rijksbegroting 2014 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksbegroting 2014 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2014 vii Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2014 (Bedragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 605 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 202 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 5 mei 203 Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 127 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 137 Wet van 4 april 2008 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 106 Wet van 12 februari 2000 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 V Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 16 mei 2007 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. 9 BRIEF

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T [070] 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

van het Koninkrijk der Nederlanden

van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 363 Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de sstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (slotwet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 21 september 2010 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 845 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 34 897 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar (Incidentele suppletoire begroting inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 15 NOTA VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie