Rapport. Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn. Rapportnummer: G Datum: 21 januari SvdA/CD/KS/G RA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn. Rapportnummer: G Datum: 21 januari SvdA/CD/KS/G RA"

Transcriptie

1 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn Rapportnummer G d.d. 21 januari 2008 Opdrachtgever: ABC Management groep Peutz bv Paletsingel 2, Postbus AR Zoetermeer Tel. (079) Fax (079) Peutz bv Lindenlaan 41, Molenhoek Postbus 66, 6585 ZH Mook Tel. (024) Fax (024) Peutz bv L. Springerlaan 37, Groningen Postbus 7, 9700 AA Groningen Tel. (050) Fax (050) Peutz GmbH Düsseldorf, Bonn Peutz SARL Paris, Lyon Rapportnummer: G Datum: 21 januari 2008 Ref.: SvdA/CD/KS/G RA Peutz bv London Daidalos Peutz bvba Leuven Köhler Peutz Geveltechniek bv Zoetermeer Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de 'Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau' (RVOI-2001). Ingeschreven KvK onder nummer BTW identificatienummer NL B01

2 Inhoud pagina 1. INLEIDING EN SAMENVATTING 3 2. UITGANGSPUNTEN Verantwoord afkoppelen Onderhavig terrein Waterschap Veluwe Gebruikt model Hemelwatertoevoer 5 3. MAATREGELEN 7 4. RESULTATEN 8 G RA 2

3 1. INLEIDING EN SAMENVATTING In opdracht van ABC management groep is een indicatief onderzoek verricht naar de mogelijkheden van hemelwaterbehandeling voor het project Nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn gelegen tussen de snelweg A1 en de Laan van Malkenschoten te Apeldoorn. Op de betreffende locatie zullen kantoren inclusief voorzieningen (parkeerplaatsen, toegangswegen e.d.) worden gerealiseerd. Een schematisch overzicht van de te realiseren situatie is weergegeven in figuur 1. Bij de overwegingen ten aanzien van de hemelwaterbehandeling is aansluiting gezocht bij het beleid zoals gehanteerd door het Waterschap Veluwe. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van het document Richtlijnen voor (her)inrichting van (stedelijk) water d.d. juli Op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 is het maximaal aantal kubieke meter water berekend dat wordt toegevoerd en dus afgevoerd of geborgen dient te worden. Op basis van de uitgangspunten zoals aangegeven door het Waterschap bedraagt de benodigde hoeveelheid berging circa m 3. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het een indicatieve berekening betreft gebaseerd op planschetsen en op eerste indicatieve getallen van de landschapsarchitect. De waterberging op de onderhavige locatie kan worden gerealiseerd met een overloop naar bijvoorbeeld oppervlaktewater. Deze voorziening dient bovengenoemde hoeveelheid van ca m³ te kunnen bergen. Hergebruik van hemelwater voor toiletdoorspoeling e.d. is niet nader beschouwd in verband met hygiëne en gezondheid. Opgemerkt dient te worden dat bij volledige infiltratie in de bodem het toepassen van niet-uitlogende materialen bij de aanleg van wegen, parkeerterrein en schoolgebouw noodzakelijk is. Hierbij dient gedacht te worden aan bouwmaterialen van koper, zink en lood. G RA 3

4 2. UITGANGSPUNTEN 2.1. Verantwoord afkoppelen Door het Waterschap Veluwe is een document opgesteld waarin richtlijnen zijn vastgelegd om het afgekoppelde hemelwater op een verantwoorde wijze af te voeren. Het Waterschap hanteert de voorkeursvolgorde infiltreren, (vertraagd) afvoeren naar oppervlaktewater en afvoeren via het riool. Hierbij dient als uitgangspunt dat 35,7 mm (regenbui T=10) hemelwater op het eigen terrein geborgen dient worden (boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand) Onderhavig terrein In figuur 1 is de toekomstige situatie opgenomen. Het totale oppervlak van het gehele projectgebied bedraagt circa m². Het terrein zal voor circa m 2 worden bebouwd (kantoren). Circa m 2 zal worden verhard ten behoeve van parkeerplaatsen (grind). Circa m² zal worden verhard ten behoeve van infrastructuur (asfalt) en ca m² zal worden verhard ten behoeve van een parkeerdak. Het overige deel van het terrein is bestemd voor openbaar groen (circa m 2 ). Op het huidige projectterrein is thans ook verhard oppervlak aanwezig. De netto toename van het verharde oppervlak is niet bekend. Voor zover bekend is er op het huidige terrein geen oppervlaktewater aanwezig. De berekening is gebaseerd op afvloeiing van alle bovengenoemde oppervlakten. Voor de exacte bepaling of de infiltratiecapaciteit van het terrein voldoende is dient deze capaciteit nog nader bepaald te worden. Hiervoor dient ter plaatse een infiltratieproef te worden uitgevoerd. Wel kan worden gesteld dat op basis van aanwezige bodemonderzoeksrapporten zowel de boven- als de ondergrond bestaat uit zand wat ten goede komt voor de infiltratiecapaciteit Waterschap Veluwe Door het Waterschap is aangegeven dat uitgegaan dient te worden van de zogenaamde regenduurlijn bui 10 (35,7 mm/45 minuten). In de onderhavige situatie kan, indien de bodem daarvoor geschikt is, bijvoorbeeld een wadi of een infiltratievijver worden gerealiseerd om het hemelwater op te vangen. Vanuit deze voorziening kan een noodoverloop worden gerealiseerd naar bijvoorbeeld oppervlaktewater Gebruikt model Uitgegaan is van een eenvoudige retentieberekening met behulp van de zogenaamde statistiek vooraf methode waarbij gebruik is gemaakt van regenduurlijnen. Door het Waterschap is aangegeven dat uitgegaan dient te worden van regenduurlijn bui 10. Tevens is gebruik gemaakt van afvloeiingscoëfficiënten op de ontwerp neerslag. Voor de G RA 4

5 verschillende deelgebieden (daken, wegen/ parkeervoorziening en onverhard gebied) zijn afvloeiingscoëfficiënten vastgesteld. Per bui zal de afvloeiingcoëfficiënt een andere waarde hebben. De waarde hangt af van omvang van de bui en van de verliezen. Deze variatie wordt door de dimensionering van het watersysteem verwaarloosd. De verliezen hangen af van de gebiedseigenschappen. Als tijdsonafhankelijke gebiedseigenschappen kunnen worden genoemd: aard van de verharding, begroeiing, ligging (helling, ruwheid). Als tijdsafhankelijke eigenschappen kunnen worden genoemd: temperatuur van de verharding, vochtgehalte ondergrond en actuele weersgesteldheid. Deze factoren zijn van invloed op de afvloeiingscoëfficiënt. Voor de onderhavige situatie is uitgegaan van conservatieve aannames Hemelwatertoevoer Voor de hemelwatertoevoer is uitgegaan van een regenbui waarbij in 45 minuten 35,7 mm neerslag valt. In tabel 2 is een overzicht gegeven van gemeten waarden voor afvloeiingscoëfficiënten in de praktijk zoals op onderhavige situatie van toepassing. Tabel 1 Afvloeiingscoëfficiënten voor verschillende oppervlaktes Gebiedsomschrijving Minimaal Maximaal Daken Niet-verhard (parken) Bestrating (wegen, asfalt) Bestrating (parkeerplaatsen, grind) 0,75 0,10 0,70 0,30 0,95 0,17 0,95 0,40 De infiltratie in verhard terrein wordt veelal niet gemeld of niet meegenomen. Dit is niet correct. Tegel- en klinkerverhardingen hebben een aanzienlijke doorlatendheid (ordegrootte mm/u). In onderhavig onderzoek is dit meebeschouwd door uit te gaan van de minimale afvloeiingscoëfficiënt voor het niet-verharde en verharde terreindeel. In tabel 2 is de aangehouden toevoer aan hemelwater gegeven op basis van de oppervlakte en de aangehouden afvloeiingscoëfficiënten. G RA 5

6 Tabel 2 Toevoer aan hemelwater op basis van oppervlak en afvloeiingscoëfficiënten Gebiedsomschrijving Afvloeiingscoëfficiënt (-) Oppervlak (m 2 ) Mogelijk toevoer (l/mm) Daken Niet-verhard (parken) Bestrating (wegen, asfalt) Bestrating (parkeerplaatsen, grind) 0,85 0,10 0,80 0,30 ca ca ca ca ca ca ca ca Totaal ca Bij de te hanteren regenbui van 35,7 mm neerslag, dit vermenigvuldigd met de mogelijke toevoer van ca l/mm geeft een totale toevoer van ca m³. Deze hoeveelheid hemelwater dient gebufferd/geïnfiltreerd te worden. G RA 6

7 3. MAATREGELEN Voorkomen dient te worden dat het hemelwater geloosd moet worden op het riool. Dit kan worden bereikt door o.a. het hergebruiken, infiltreren en bufferen (en vervolgens vertraagd lozen op oppervlaktewater) van het hemelwater. De waterberging op de onderhavige locatie kan worden gerealiseerd met een overloop naar bijvoorbeeld oppervlaktewater. De aan te leggen voorziening dient bovengenoemde hoeveelheid van m³ te kunnen bergen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ter plaatse nog nader onderzoek dient plaats te vinden naar de infiltratiecapaciteit van de bodem om te bepalen of een dergelijke voorziening kan worden uitgevoerd als een wadi of infiltratievijver. Wel kan worden gesteld dat op basis van aanwezige bodemonderzoeksrapporten zowel de boven- als de ondergrond bestaat uit zand wat ten goede komt voor de infiltratiecapaciteit. Veelal is door het hergebruik van hemelwater sprake van snelle vervuiling van het sanitair en mogelijk sterk verhoogde concentraties aan bacteriën. In verband met de hygiëne en de gezondheid van de medewerkers is hergebruik derhalve niet nader beschouwd. G RA 7

8

9 Schematisch overzicht van de geprojecteerde situatie G RA Figuur 1

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop Rapportnummer O 135-10 d.d. 30 september 2008 Opdrachtgever: Laride Bouwmanagement

Nadere informatie

Rapport. Bezonningsonderzoek Schilderswijk Den Haag Optimalisatie. Figuur 1: Overzicht bebouwing Schilderswijk, inclusief aangepaste opbouwen.

Rapport. Bezonningsonderzoek Schilderswijk Den Haag Optimalisatie. Figuur 1: Overzicht bebouwing Schilderswijk, inclusief aangepaste opbouwen. Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Rapport Bezonningsonderzoek Schilderswijk Den Haag Optimalisatie. Rapportnummer d.d. 8 oktober 2010 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor woningbouwontwikkeling Spoorzone Geldrop

Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor woningbouwontwikkeling Spoorzone Geldrop Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Betreft: Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor woningbouwontwikkeling Spoorzone Geldrop Rapportnummer: O 135-12 Datum: 10 januari

Nadere informatie

Rapport. Aanvraag omgevingsvergunning "bouwen" First te Rotterdam: daglichttoetreding

Rapport. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen First te Rotterdam: daglichttoetreding Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Aanvraag omgevingsvergunning "bouwen" First te Rotterdam: daglichttoetreding Rapportnummer G 16598-17-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing

Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Geluid in de omgeving ten gevolge van IHC Smit B.V. na wijziging van bebouwing FN 17692-1-RA Datum: 9 maart 2012 Ref.: AKo/AKo/CJ/FN

Nadere informatie

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier.

Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Aanvullend bezonningsonderzoek bestemmingsplan Spuikwartier. O 15383-5-RA Datum: 24 juni 2013 Ref.: OO/OO/KS/O 15383-5-RA

Nadere informatie

Figuur 1: Overzicht 3D-model, inclusief de stedenbouwkundige bouwenvelop.

Figuur 1: Overzicht 3D-model, inclusief de stedenbouwkundige bouwenvelop. 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bezonningsonderzoek Stedenbouwkundige bouwenvelop Eurojust aan de Johan de Wittlaan te Den Haag Rapportnummer O 15276-1-RA-001 d.d. 16 februari 2012 Peutz

Nadere informatie

Geactualiseerd rapport

Geactualiseerd rapport 3 Geactualiseerd rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan bouwenvelop Eurojust aan de Johan de Wittlaan Te Den Haag Rapportnummer O 15276-2-RA d.d. 21 juni 2012

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Havenkwartier te Lisse, 8 herenhuizen type A; Geluidbelasting op de gevels ten gevolge van wegverkeer Rapportnummer G 15950-3B d.d. 7 juli 2009 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Rapport. Stedenbouwkundig plan omgeving Amstelstation Aanvullend windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat rondom Blok A.

Rapport. Stedenbouwkundig plan omgeving Amstelstation Aanvullend windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat rondom Blok A. 1 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Stedenbouwkundig plan omgeving Amstelstation Aanvullend windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat rondom Blok A. Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport. Concept. Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor herontwikkeling spoorzone Tilburg Talent Square

Rapport. Concept. Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor herontwikkeling spoorzone Tilburg Talent Square Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Stralingsintensiteit ten gevolge van een plasbrand voor herontwikkeling spoorzone Tilburg Talent Square Rapportnummer H 4109-2-RA d.d. 30 juni 2011

Nadere informatie

Rapport. Actualisatie windklimaatonderzoek Amstelstation Amsterdam

Rapport. Actualisatie windklimaatonderzoek Amstelstation Amsterdam Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Actualisatie windklimaatonderzoek Amstelstation Amsterdam Rapportnummer WA 196-1-RA d.d. 18 augustus 2009 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

A2203 Albo deuren aanvullende berekeningen U-waarde

A2203 Albo deuren aanvullende berekeningen U-waarde 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: A2203 Albo deuren aanvullende berekeningen U-waarde D 2867-1-RA-001 Datum: 15 augustus 2013 Ref.: CE/KvdV/JvL/D 2867-1-RA-001

Nadere informatie

Rapport. Bepaling warmtedoorgangscoëfficiënt diverse Albo deuren

Rapport. Bepaling warmtedoorgangscoëfficiënt diverse Albo deuren Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bepaling warmtedoorgangscoëfficiënt diverse Albo deuren Rapportnummer A 2203-3-RA-002 d.d. 8 februari 2012 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

Resultaten geluidniveaumetingen rackkoeling systemen

Resultaten geluidniveaumetingen rackkoeling systemen Resultaten geluidniveaumetingen rackkoeling systemen Opdrachtgever : Rittal bv te Zevenaar Uitgevoerd door: Akoestisch bureau Peutz Datum : 1 september Rapport Lid ONRI ISO-9001: 00 gecertificeerd Betreft:

Nadere informatie

Rapport. SvdA/JHa/KS/FA RA. 1. Inleiding

Rapport. SvdA/JHa/KS/FA RA. 1. Inleiding Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Betreft: Beoordeling van de (totaal) stof aspecten bestemmingsplan VEDEHA ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het voormalige bloemenveilingcomplex

Nadere informatie

Rapport. ROC ID College Breestraat te Leiden. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport. ROC ID College Breestraat te Leiden. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd ROC ID College Breestraat te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer S 1545-1-RA-001 d.d. 22 mei 2013 Dit rapport vervangt rapport

Nadere informatie

Rapport. Viaduct en stationskap Haags Startstation Erasmuslijn Bezonningsonderzoek in relatie tot nabij gelegen woningen.

Rapport. Viaduct en stationskap Haags Startstation Erasmuslijn Bezonningsonderzoek in relatie tot nabij gelegen woningen. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Viaduct en stationskap Haags Startstation Erasmuslijn Bezonningsonderzoek in relatie tot nabij gelegen woningen. Rapportnummer -001 d.d. 22 augustus 2013

Nadere informatie

Verplaatsing circuit naar Den Helder Onderzoek met betrekking tot aanvullende maatregelen

Verplaatsing circuit naar Den Helder Onderzoek met betrekking tot aanvullende maatregelen Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Verplaatsing circuit naar Den Helder Onderzoek met betrekking tot aanvullende maatregelen Rapportnummer: FA 4287-25 Datum: 9 juli 2008 Ref.: FS/JMu/FA

Nadere informatie

Rapport. Invloed bouwplan De Hoop op windvang Wittebrinkse Molen te Zelhem. Figuur 1: De Wittebrinkse Molen te Zelhem.

Rapport. Invloed bouwplan De Hoop op windvang Wittebrinkse Molen te Zelhem. Figuur 1: De Wittebrinkse Molen te Zelhem. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Invloed bouwplan De Hoop op windvang Wittebrinkse Molen te Zelhem. Rapportnummer d.d. 15 januari 2015 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

Rapport. Van Berkel Aannemers Leimuiden BV te Leimuiden. Rapportnummer: WG Datum: 9 februari AA/BLi/LvI/WG RA

Rapport. Van Berkel Aannemers Leimuiden BV te Leimuiden. Rapportnummer: WG Datum: 9 februari AA/BLi/LvI/WG RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Theoretische studie naar de invloed van het nieuwbouwplan aan de Zijdstraat en het Molenpad op het windaanbod van molen De Leeuw te Aalsmeer Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport. Bestemmingsplanwijziging De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek.

Rapport. Bestemmingsplanwijziging De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek. 4 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bestemmingsplanwijziging De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek. Rapportnummer d.d. 1 maart 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Roermond Düsseldorf, Bonn, Berlijn Paris, Lyon London Leuven Sevilla Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Roermond Düsseldorf, Bonn, Berlijn Paris, Lyon London Leuven Sevilla Zoetermeer Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Akoestisch onderzoek m.b.t. onderstation Dronten Rapportnummer d.d. 21 februari 2011 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel. (079) 347

Nadere informatie

Rapport. Vlek 3. Plangebied Kanaleneiland Centrum Vlek 3, Utrecht Bezonningsonderzoek. Figuur 1: Maquettefoto.

Rapport. Vlek 3. Plangebied Kanaleneiland Centrum Vlek 3, Utrecht Bezonningsonderzoek. Figuur 1: Maquettefoto. Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Plangebied Kanaleneiland Centrum Vlek 3, Utrecht Bezonningsonderzoek. Rapportnummer d.d. 6 mei 2010 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer

Nadere informatie

Woningbouw Zevenhuizerstraat; geluidbelasting vanwege wegverkeer

Woningbouw Zevenhuizerstraat; geluidbelasting vanwege wegverkeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Woningbouw Zevenhuizerstraat; geluidbelasting vanwege wegverkeer FA 18957-1-RA Datum: 16 februari 2010 Ref.: FK/TKe/KS/FA

Nadere informatie

Rapport. Invloed nieuwbouw Scheermanlocatie op het windaanbod van de Standerdmolen te Moergestel. Figuur 1: Bouwplan Scheermanlocatie (variant 2).

Rapport. Invloed nieuwbouw Scheermanlocatie op het windaanbod van de Standerdmolen te Moergestel. Figuur 1: Bouwplan Scheermanlocatie (variant 2). Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Rapport Invloed nieuwbouw Scheermanlocatie op het windaanbod van de Standerdmolen te Moergestel. Rapportnummer d.d. 8 november 2010 Peutz bv Paletsingel 2,

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade V 1014-4-RA Datum: 2 maart 2011

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek m.b.t. sportinrichting "Omnistadium" GvL/GvL/LvI/F RA. Rapportnummer F RA d.d.

Rapport. Akoestisch onderzoek m.b.t. sportinrichting Omnistadium GvL/GvL/LvI/F RA. Rapportnummer F RA d.d. Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Akoestisch onderzoek m.b.t. sportinrichting "Omnistadium" Rapportnummer d.d. 4 juli 2011 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel. (079)

Nadere informatie

Rapport. Concept. Stedenbouwkundig plan De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek.

Rapport. Concept. Stedenbouwkundig plan De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek. 4 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Concept Stedenbouwkundig plan De Monarch te Den Haag Bezonningsonderzoek. Rapportnummer GK 4149-2-RA-001 d.d. 28 september 2012 Peutz bv Paletsingel 2,

Nadere informatie

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Rapportnummer G 16404-1-RA

Nadere informatie

Rapport. Bezonningsonderzoek Rhijnspoorgebouw te Amsterdam. 16 augustus 2013 OO/OO/KS/SAY RA-001

Rapport. Bezonningsonderzoek Rhijnspoorgebouw te Amsterdam. 16 augustus 2013 OO/OO/KS/SAY RA-001 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bezonningsonderzoek Rhijnspoorgebouw te Amsterdam. Rapportnummer -001 d.d. 16 augustus 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel.

Nadere informatie

Rapport. Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Bezonningsonderzoek. Figuur 1: Overzicht van het rekenmodel van de geplande bebouwingssituatie.

Rapport. Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Bezonningsonderzoek. Figuur 1: Overzicht van het rekenmodel van de geplande bebouwingssituatie. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bouwplan Hotel van der Valk te Lent Bezonningsonderzoek Rapportnummer d.d. 15 februari 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel.

Nadere informatie

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Mariahoeve, inclusief dakopbouwen.

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Mariahoeve, inclusief dakopbouwen. 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Mariahoeve te Den Haag. Rapportnummer O 15267-3-RA-001 d.d. 10 mei 2012 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus

Nadere informatie

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Benoordenhout, inclusief dakopbouwen.

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Benoordenhout, inclusief dakopbouwen. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Benoordenhout te Den Haag. Rapportnummer O 15241-1-RA-002 d.d. 9 november 2011 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de luchtgeluidisolatie van een verplaatsbare wand type IM 1000 TC, fabrikaat Intermontage BV.

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de luchtgeluidisolatie van een verplaatsbare wand type IM 1000 TC, fabrikaat Intermontage BV. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de luchtgeluidisolatie van een verplaatsbare wand type IM 1000 TC, fabrikaat Intermontage BV. Rapportnummer A 2501-1-RA

Nadere informatie

Classificatie rapport nr:

Classificatie rapport nr: Classificatierapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID CONFORM NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGEND BUITENWANDSYSTEEM ROCKWOOL 209 DUO 130 MM IN BINNENDOOS

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Rapport. Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven UIttrekken damwandprofielen d.d.

Rapport. Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven UIttrekken damwandprofielen d.d. 3 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven UIttrekken damwandprofielen d.d. 31-01-2012 Rapportnummer d.d.

Nadere informatie

Rapport. Concept. Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag

Rapport. Concept. Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Concept Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding in het kader van de geplande ontwikkeling Boekweitkamp te Den Haag Rapportnummer HA

Nadere informatie

Rapport. Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven Intrillen damwandprofielen d.d.

Rapport. Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven Intrillen damwandprofielen d.d. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven Intrillen damwandprofielen d.d. 26-09-2011 Rapportnummer FB 17896-22-RA

Nadere informatie

Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren

Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren HC 3077-2-RA Datum: 21 december 2011 Ref.:

Nadere informatie

Rapport. Concept. Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Seinpostduin te Den Haag.

Rapport. Concept. Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Seinpostduin te Den Haag. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Seinpostduin te Den Haag. Rapportnummer O 15240-1-RA d.d. 20 december 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Rapport. Invloed bouwplan De Rikker op het windaanbod van molen De Bataaf te Winterswijk. AA/OO/KS/W RA

Rapport. Invloed bouwplan De Rikker op het windaanbod van molen De Bataaf te Winterswijk. AA/OO/KS/W RA Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Invloed bouwplan De Rikker op het windaanbod van molen De Bataaf te Winterswijk. Rapportnummer d.d. 8 juni 2010 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR

Nadere informatie

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Vrederust, inclusief dakopbouwen.

Figuur 1: Overzicht 3D-model bebouwing Vrederust, inclusief dakopbouwen. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Vrederust te Den Haag. Rapportnummer O 15242-1-RA-001 d.d. 29 november 2011 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus

Nadere informatie

Rapport. Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Scheveningen Badplaats te Den Haag. Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Rapport. Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Scheveningen Badplaats te Den Haag. Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Bezonningsonderzoek dakopbouwen bestemmingsplan Scheveningen Badplaats te Den Haag. Rapportnummer O 15370-1-RA-001 d.d. 13 juni 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Venray Rapportnummer: F RA Datum: 23 september 2011 LL/LL/LvI/F RA

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Venray Rapportnummer: F RA Datum: 23 september 2011 LL/LL/LvI/F RA Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek in het kader van een mogelijke wijziging van de geluidzone ex art. 52 e.v. Wet geluidhinder van het industrieterrein "Witte Vennen"

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari RJ/AKo/DSm/FA RA. 1. Geschiedenis

Rapport. Datum: 12 februari RJ/AKo/DSm/FA RA. 1. Geschiedenis 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Toelichting bij de aanvraag namens Bouwstoffenhandel "De Rivierendriesprong Papendrecht B.V." Noordhoek 35 te Papendrecht voor

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Rapport. Invloed geplande bebouwing van bestemmingsplan Dieperhout-Driestar-Diaconessenhuis op de windvang van de direct omliggende molens te leiden.

Rapport. Invloed geplande bebouwing van bestemmingsplan Dieperhout-Driestar-Diaconessenhuis op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. 1 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Invloed geplande bebouwing van bestemmingsplan Dieperhout-Driestar-Diaconessenhuis op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. Rapportnummer

Nadere informatie

Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder

Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Industrieterrein Smakterheide Venray; Akoestisch onderzoek in het kader van de herzonering ingevolge de Wet geluidhinder FC 16292-1-RA-001

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: RWE, Essen (Duitsland) Rapportnummer: FB 17896-21-RA Datum: 30 september 2011 GL/PKu/AvdS/FB 17896-21-RA

Rapport. Opdrachtgever: RWE, Essen (Duitsland) Rapportnummer: FB 17896-21-RA Datum: 30 september 2011 GL/PKu/AvdS/FB 17896-21-RA Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluidmonitoring tijdens de bouwfase van de elektriciteitscentrale van RWE te Eemshaven Heien Vibro-palen met geluidmantel d.d. 26-09-2011 firma VROOM Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen

Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Beoordelingsrapport Betreft: Rapportnummer: Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot A 2057-2-RA-001 Datum: 11 november 2010 (herzien d.d.

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde H 4714-1-RA-001 Datum: 22

Nadere informatie

Rapport. Geluidonderzoek project St. Sebastianusstraat- Waterstraat te Herpen

Rapport. Geluidonderzoek project St. Sebastianusstraat- Waterstraat te Herpen Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Geluidonderzoek project St. Sebastianusstraat- Waterstraat te Herpen Rapportnummer H 3378-2-RA d.d 29 oktober 2010 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus

Nadere informatie

Rapport. Plan Boekweitkamp / Mariahoeve te Den Haag. Datum: 9 november TKe/MB/HT/HA RA Inleiding

Rapport. Plan Boekweitkamp / Mariahoeve te Den Haag. Datum: 9 november TKe/MB/HT/HA RA Inleiding 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Plan Boekweitkamp / Mariahoeve te Den Haag HA 3285-1-RA-001 Datum: 9 november 2012 Ref.: TKe/MB/HT/HA 3285-1-RA-001 1. Inleiding

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Rapport. EkoKist: Bepaling lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten (Ψ)

Rapport. EkoKist: Bepaling lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten (Ψ) Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd EkoKist: Bepaling lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten (Ψ) Rapportnummer d.d. 30 oktober 2009 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700 AR Zoetermeer Tel.

Nadere informatie

Rapport. Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden.

Rapport. Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Invloed geplande bebouwing bestemmingsplan Dieperhout e.o. op de windvang van de direct omliggende molens te leiden. Rapportnummer -001 d.d. 19 februari

Nadere informatie

Rapport. Winkelcentrum Boven t Y te Amsterdam Bezonningsonderzoek. Rapportnummer: WG Datum: 21 september 2006 AA/OO/WG RA

Rapport. Winkelcentrum Boven t Y te Amsterdam Bezonningsonderzoek. Rapportnummer: WG Datum: 21 september 2006 AA/OO/WG RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Winkelcentrum Boven t Y te Amsterdam Bezonningsonderzoek. Rapportnummer WG 15451-1 d.d. 21 september 2006 Opdrachtgever: Bureau Noordwaarts te Amsterdam Peutz

Nadere informatie

In voorliggend rapport worden de meetresultaten weergegeven en beoordeeld.

In voorliggend rapport worden de meetresultaten weergegeven en beoordeeld. Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Woning Baanhoek 40 te Sliedrecht Onderzoek geluidwering van de gevel FF 19229-1-RA Datum: 31 oktober 2011 Ref.: RJ/WH/CJ/FF 19229-1-RA

Nadere informatie

Rapport. Bestemmingsplan De Waranda te Wageningen akoestisch onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels

Rapport. Bestemmingsplan De Waranda te Wageningen akoestisch onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Bestemmingsplan De Waranda te Wageningen akoestisch onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels Rapportnummer FL 18583-3-RA d.d. 16 februari 2010 Peutz

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

Woonbestemming loodsen Valendrieseweg 82 te Wijchen; beoordeling akoestische inpasbaarheid

Woonbestemming loodsen Valendrieseweg 82 te Wijchen; beoordeling akoestische inpasbaarheid 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Woonbestemming loodsen Valendrieseweg 82 te Wijchen; beoordeling akoestische inpasbaarheid Rapportnummer: D 24849RA Datum: 1 juni 2012

Nadere informatie

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen AG 16408-3-RA Datum: 11 mei 2010 Ref.: TS/TS/ /AG 16408-3-RA 1. Inleiding In voorliggend

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van stof type Vilano, fabrikaat Artex BV

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van stof type Vilano, fabrikaat Artex BV Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van stof type Vilano, fabrikaat Artex BV Rapportnummer A 1999-1-RA d.d.

Nadere informatie

Figuur 1: Overzicht 3D-model bestemmingsplan met bestaande omgeving.

Figuur 1: Overzicht 3D-model bestemmingsplan met bestaande omgeving. 5 Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Concept Bestemmingsplan Spuikwartier Den Haag Bezonningsonderzoek. Rapportnummer O 15383-2-RA d.d. 26 april 2013 Peutz bv Paletsingel 2, Postbus 696 2700

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Rapport Laboratorium voor Akoestiek Roomdividers, fabrikaat Brakels Acoustic Solutions B.V. Zoetermeer Mook Groningen Roermond

Rapport Laboratorium voor Akoestiek Roomdividers, fabrikaat Brakels Acoustic Solutions B.V. Zoetermeer Mook Groningen Roermond 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van Roomdividers, fabrikaat Brakels Acoustic Solutions B.V. Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein Rapportnummer d.d. 10 januari

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 Rapportnummer FA 19723-3-RA-001 d.d. 4 maart 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst

Rapport. Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid. Datum: 11 februari 2013. RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA. 1. Afvalstoffenlijst 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Afvalstoffenlijst en acceptatiebeleid FA 17040-17-RA Datum: 11 februari 2013 Ref.: RJ/AKo/DSm/FA 17040-17-RA 1. Afvalstoffenlijst

Nadere informatie

Rapport. Concept. Nader onderzoek ten aanzien van het spoor- en stationsgebied te Geldrop. Rapportnummer: O Datum: 6 september 2007

Rapport. Concept. Nader onderzoek ten aanzien van het spoor- en stationsgebied te Geldrop. Rapportnummer: O Datum: 6 september 2007 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Nader onderzoek ten aanzien van het spoor- en stationsgebied te Geldrop. Rapportnummer O 135-7 d.d. 6 september 2007 Opdrachtgever: Wooninc. Peutz

Nadere informatie

Rapport. Eenhoorngebied Amsterdam Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau.

Rapport. Eenhoorngebied Amsterdam Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Eenhoorngebied Amsterdam Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapportnummer O 15280-1-RA-001

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. bepaling van de geluidisolatie van een barrière, type Soundstop 26 db, fabrikaat Rockfon

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. bepaling van de geluidisolatie van een barrière, type Soundstop 26 db, fabrikaat Rockfon Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek bepaling van de geluidisolatie van een barrière, type Soundstop 26 db, fabrikaat Rockfon Rapportnummer A 1778-2 d.d. 16 november

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de luchtgeluidisolatie van barrière platen, type , fabrikaat Rockfon

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de luchtgeluidisolatie van barrière platen, type , fabrikaat Rockfon Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de luchtgeluidisolatie van barrière platen, type 703.033, fabrikaat Rockfon Rapportnummer A 2042-1-RA d.d. 5 juli

Nadere informatie

Rapport. Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau.

Rapport. Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Meeuwensingel 101 te Capelle a/d IJssel Windtunnelonderzoek met betrekking tot het te verwachten windklimaat op loop- en verblijfsniveau. Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer

Rapport Zoetermeer Mook Groningen Düsseldorf, Bonn Paris, Lyon London Leuven Zoetermeer Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Verkennende studie met betrekking tot de akoestische consequenties van verplaatsing van het circuit naar Den Helder Rapportnummer FA 4287-24 d.d. 17 juni

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Te verwachten trillingniveaus als gevolg van railverkeer in geprojecteerde woningen van plan Woongebied West te Oisterwijk

Te verwachten trillingniveaus als gevolg van railverkeer in geprojecteerde woningen van plan Woongebied West te Oisterwijk 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Te verwachten trillingniveaus als gevolg van railverkeer in geprojecteerde woningen van plan Woongebied West te Oisterwijk H 4594-1-RA-001

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie stallingsgarage Rapportnummer H 4937-1-RA d.d. 5 maart 2014 Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Concept Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst Rapportnummer F 19506-1-RA d.d. 18 januari 2010 Peutz

Nadere informatie

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen Onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidabsorptie volgens de nagalmkamer methode van het: DuraGreen verticaal plantenbakken systeem met sedums voor

Nadere informatie

Herbestemming Oceaanhuis aan de Westzeedijk te Rotterdam. Ventilatieberekeningen

Herbestemming Oceaanhuis aan de Westzeedijk te Rotterdam. Ventilatieberekeningen Herbestemming Oceaanhuis aan de Westzeedijk te Rotterdam Ventilatieberekeningen Rapportnummer H 5932-1-RA-001 d.d. 11 oktober 2017 Herbestemming Oceaanhuis aan de Westzeedijk te Rotterdam Ventilatieberekeningen

Nadere informatie

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout)

Rapport. Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout. Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluidaspecten horecagelegenheid Delftse Hout Beschouwing ten behoeve van vaststelling van bestemmingsplan Delft-Oost (Delftse Hout) Rapportnummer O 15366-1-RA-003

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede

Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsaspecten uitbreiding winkelcentrum Wesselerbrink te Enschede O 15384-1-RA-001 Datum: 6 december 2013 Ref.: SvdA/JHa/KS/O

Nadere informatie

Rapport. Pallethandel Zoetermeer - stralinsintensiteit ter hoogte van naastgelegen percelen in geval van brand in de buitenopslag

Rapport. Pallethandel Zoetermeer - stralinsintensiteit ter hoogte van naastgelegen percelen in geval van brand in de buitenopslag Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Pallethandel Zoetermeer - stralinsintensiteit ter hoogte van naastgelegen percelen in geval van brand in de buitenopslag Actualisatie van onderzoeksresultaten

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie