Afvalketen in Beeld. Grondstoffen uit Amsterdam Oktober 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalketen in Beeld. Grondstoffen uit Amsterdam Oktober 2015"

Transcriptie

1 Afvalketen in Beeld Grondstoffen uit Amsterdam Oktober 2015

2 Colofon Afval in Beeld is één van de bouwstenen voor het op te stellen Afvalplan, zoals aangekondigd in de Agenda Amsterdam Duurzaam. Afval in Beeld is gemaakt in opdracht van het college van burgemeester en wethouders en het Afval Regie Orgaan, het regieorgaan voor de Amsterdamse afvalketen. Tekst, vormgeving & redactie: Gemeente Amsterdam, Ruimte & Duurzaamheid. Met dank aan alle partners in de stad en collega s binnen de gemeente Amsterdam die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit product. Speciale dank voor de bijdrage van de medewerkers van het en CREM. Amsterdam Oktober 2015

3 Afvalketen in Beeld Grondstoffen uit Amsterdam Oktober 2015

4 Voorwoord Voor u ligt een bijzonder naslagwerk. We zitten als stad namelijk in een bijzondere fase als het gaat om onze omgang met afval. In de nabije toekomst moeten we slimmer ons afval inzamelen, meer afval scheiden en meer grondstoffen terugwinnen, en dat gaat de stad en haar inwoners en ondernemers bovendien minder kosten. Om ons denken hierover te ondersteunen is het noodzakelijk om genoeg kennis van zaken te hebben. Voor het eerst is er daarom een grondige analyse uitgevoerd van wat we als stad allemaal weggooien, hoe we dat doen en hoe we daar mee omgaan. Het was een enorme opgave om deze inzichten te krijgen en ik ben er dan ook trots op ze nu te kunnen delen met de stad. Er is enorm veel potentie om meer afval te scheiden. Alle cijfers zijn nu op een rijtje gezet, wat een goede basis vormt om beleid te formuleren om tot hogere scheidingspercentages te komen. Binnenkort komt het college daarom ook met een plan om hier een sprong in te maken. De uitgangspunten daarvoor zijn: schoner, duurzamer en goedkoper. Veel leesplezier. Abdeluheb Choho Wethouder Duurzaamheid en Openbare Ruimte Het is eigenlijk vreemd dat een dergelijke analyse nog niet eerder is gedaan. Afval gaat om zo veel: veel geld - van afvalstoffenheffing tot de kosten en baten van recycling -, veel belangen kijk maar wie er allemaal een rol spelen in de afvalketen- en ook veel betrokkenheid en veel goede ideeën van bewoners en bedrijven. Dat levert ook heel veel gegevens op en dat hebben we nu mooi in beeld gebracht.

5 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Waar gaat het over 6 2 Scheidingspercentages 12 3 Samenstelling van het afval 20 4 Trends 26 5 Dienstverlening Wat gebeurt er met ons afval 46 7 Inspiratie 56

6 1 De Amsterdamse afvalketen

7 Over welk afval hebben we het? Dagelijks ontstaan er in Amsterdam zeer grote hoeveelheden afval. Niet alleen het huishoudelijk afval, dat ieder Amsterdams huishouden heeft en kwijt moet. Ook bedrijven en kantoren hebben aanzienlijke hoeveelheden bedrijfsafval dat afgevoerd en verwerkt dient te worden. In de openbare ruimte wordt afval achtergelaten in de daarvoor bestemde prullenbakken of als zwerfafval gewoon op straat of in de bosjes. Zelfs ons rioolsysteem bevat afval dat verwerkt dient te worden. In het afvalplan worden de volgende soorten afval behandeld: fijn huishoudelijk afval: al het afval dat bij huis houdens ontstaat en in een vuilniszak past, grof huishoudelijk afval: afval dat bij huis houdens ontstaat en niet in een vuilniszak past, bijplaatsingen rondom verzamel: fijn of grof huishoudelijk afval dat wordt geplaatst op een plek die daarvoor niet bedoeld is, 7 afval vallend onder het reinigingsrecht: afval van bedrijven dat vergelijkbaar is in samenstelling en hoeveelheid met dat van huishoudens. In het afvalplan zijn de volgende soorten afval buiten beschouwing gelaten: bedrijfsafval: afval dat ontstaat bij bedrijven en afwijkt in samenstelling en hoeveelheid van dat van huishoudens, zwerfafval: afval dat op straat, in de parken of in de grachten terecht komt, Bedrijfsafval versus huishoudelijk afval: Slechts 14% van al het afval is huishoudelijk afval, dit is een gemiddelde waarde in Nederland. (Bron: Landelijk Afvalbeheerplan 2) afval uit de openbare prullenbakken op straat. rioolafval.

8 8 Afvalketen: van grondstoffen De afvalketen kan het best vanuit het begrip grondstoffen worden bekeken. Afval ontstaat uit producten die gebruikt worden door bedrijven, bezoekers en inwoners van Amsterdam. Deze producten worden nog vaak gemaakt van primaire grondstoffen. Na gebruik van deze producten kan het afval (verpakkingsmateriaal of het product zelf) dat hieruit is ontstaan aangeboden worden. Dit gebeurt in de openbare ruimte. De manier waarop dit gebeurt is bepalend voor het verdere vervolg van de grondstof in de afvalketen. Ongescheiden afval wordt ingezameld en direct verbrand bij het (Afval & Energie). Gescheiden afval kan gesorteerd en verder verwerkt worden. In gescheiden afval komt nog vaak vervuiling voor, deze vervuiling gaat ook naar het AEB Amsterdam. Dit is echter een erg klein deel van het gescheiden aangeboden afval. Het grootste gedeelte kan worden t als product of als materiaal. Bij product kan gedacht worden aan oude meubels die via de kringloopwinkel een nieuwe eigenaar vinden, bij materiaal aan plastic dat als grondstof kan dienen voor nieuwe plastic producten. Daarnaast worden bepaalde stromen ook gebruikt in een biomassa energiecentrale, bijvoorbeeld hout dat niet geschikt is voor recycling. OPSLAG OPENBARE RUIMTE INZAMELEN AANBIEDEN SORTEREN HERGEBRUIK CONSUMEREN GRONDSTOF UIT RECYCLING DISTRIBUTIE PRODUCEREN PRIMAIRE GRONDSTOF BIOMASSA AEB VERBRANDEN

9 Sympany van Gansewinkel (mini)container Gemeente Reiniging SITA Belastingdienst Afvalpunten Beleidsmedewerkers Beheer Openbare Ruimte Kringloopwinkel Mora Amsterdam.nl Stichting Afvalservice West Reparco Waternet Orgaworld Maltha Organisatie van de afvalketen Als Amsterdammer zie je de afvalketen in huis en op straat. Bijvoorbeeld de onder- en bovengrondse afval of de prullenbakken op straat. Je zet je grofvuil op de juiste ophaaldag op straat, of ziet het grofvuil dat buurtgenoten buiten zetten. Wekelijks rijden vuilniswagens van de gemeente Amsterdam en van andere inzamelbedrijven rond om afval te legen en dagelijks maken reinigingswagens en vuilnismannen en schoonmakers de straten schoon. De afvalstoffenheffing valt jaarlijks op de deurmat van de meeste Amsterdamse huishoudens, sommige huishoudens ontvangen een kwijtschelding. De klantenservice van de afvalketen is bereikbaar via 14020, of via apps en website (denk aan meldingen openbare ruimte). Andere delen van de afvalketen zijn nauwelijks zichtbaar: het sorteren en verwerken van het afval, het opnieuw gebruiken van grondstoffen. Hierachter zit een hele organisatie. Binnen de gemeente Amsterdam zijn diverse organisatieonderdelen betrokken bij deze afvalketen. Zo zijn er per stadsdeel afdelingen die de inzameling uitvoeren en afdelingen die de stad schoon houden (reiniging). De gemeente is 100% aandeelhouder van de verwerker (). Vanuit stadsdeel West is de inzameling ondergebracht bij Afval Service West. Ook Waternet speelt in deze keten een rol, bijvoorbeeld bij innovatie rond voedselrestenvermalers. Binnen deze gemeentelijke keten zorgt het AfvalRegieOrgaan voor strategische aansturing. Hierin zijn de gemeente Amsterdam en het vertegenwoordigd. De stad kent handhavers en toezichthouders, die betrokken zijn bij het juist aanbieden van het afval door de Amsterdammer. Ook de beheer- en openbare ruimte afdelingen hebben met de keten te maken, even als de centraal georganiseerde inkopers, bijvoorbeeld van en voertuigen. De belastingdienst int de afvalstoffenheffing. Dienstverlening en het callcentrum beantwoorden vragen en houden meldingen bij, die vanuit de uitvoering opgepakt worden. Communicatie verzorgt campagnes, website en andere online communicatie. Onderzoek en statistiek doet onderzoek naar beleving van Amsterdammers t.o.v. en verwerkt deze o.a. in jaarlijkse Staat van Amsterdam. Bestuurlijk is het college van B&W betrokken vanuit diverse portefeuilles (duurzaamheid, financiën). Bevoegdheden voor de afvalinzameling liggen bij de bestuurscommissies. 9

10 Stad en inwoners Amsterdam telt inwoners en huishoudens, waarvan eenpersoons huishoudens (Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), stand per 1/1/2015). De verwachting is dat deze aantallen de aankomende jaren sterk zullen toenemen naar zo n inwoners en bijna huishoudens. Door de groei van Amsterdam zal de hoeveelheid afval toenemen, wat vraagt om nieuwe en innovatieve maatregelen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking. De stad en het huishoudelijke afval Op dit moment telt Amsterdam woningen (OIS, 2015). Het grootste gedeelte van deze woningen zijn hoogbouwwoningen (88%). Hoogbouwwoningen hebben vaak kleine woonoppervlakten en beperkte toegang tot een buitenruimte, het gemiddelde oppervlak van een woning is tussen de 70 en 80 vierkante meter. De grootte van een woning blijkt mede bepalend te zijn voor het scheidingsgedrag van bewoners. Kleine ruimtes vragen om andere en slimme manieren van afval scheiden binnenshuis. Bewoners van appartementen zonder tuin hebben bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om een minicontainer bij de woning te plaatsen, maar moet hier binnenshuis een oplossing voor vinden. Daarnaast maakt de openbare ruimte van Amsterdam het ingewikkeld om afval te scheiden, zeker in de dichtbevolkte en dichtbebouwde wijken van de stad. Bovengronds wordt om de bestemming van iedere vierkante meter gestreden. Ondergronds is er vanwege een uitgebreid netwerk van kabels en leidingen ook weinig ruimte. Ook hier ligt een uitdaging om een slimme manier met deze ruimte om te gaan en oplossingen te bedenken voor de inzameling van afval. 10 Amsterdam telt inwoners (jan 2015, OIS) huishoudens (jan 2015, OIS) 10% van de woningen heeft een tuin een gemiddelde woning in Amsterdam is m 2 groot slechts 12% van de Amsterdamse bebouwing bestaat uit laagbouw woningen (jan 2015, OIS) 27 op elke 100 Amsterdammers hebben een auto (jan 2015, OIS) Gemeentelijke vuilniswagens rijden per jaar 2.5 miljoen kilometer en halen ton afval op 95% ondergronds 5% bovengronds De stad groeit Het college van burgemeester en wethouders heeft de ambitie om 5000 woningen per jaar te bouwen woningen per jaar betekent tot 2025 een toename van circa inwoners. In de kaart hieronder zijn in geel mogelijke woningbouwlocaties in Er staan in de stad. beeld gebracht. Om de afvalinzameling te kunnen blijven garanderen betekent dat het verkeer en vervoer over water opnieuw moet worden overwogen. De gemeente heeft 141 vrachtwagens beschikbaar voor het ophalen van huishoudelijk afval verschillende types: voor zakken, achterladers (mini), ondergrondse, grofvuil ophaal, per, bovengrondse Projecten portfolio Amsterdamse stadsdelen n hot-

11 11

12 2 Scheidingspercentage 12

13 Type verwerkingen meegenomen in het Amsterdams scheidingspercentage. Percentage gescheiden afval in Amsterdam In Amsterdam werd in % van al het huishoudelijk afval gescheiden. Voor papier, glas, plastic, tetiel en een deel van het grof huishoudelijk afval zijn voorzieningen waar de Amsterdammer dit gescheiden kan aanbieden. Voor de metalen en de rest van het grof huishoudelijk geldt dat deze tijdens of na het verwerken van het afval worden nagescheiden. Methodiek bij berekenen scheidings percentage Scheiding- en responspercentages Huishoudelijk afval 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69% 58% 38% 16% 0% 7,5% 31% 100% 80% 100% Er is geen landelijke definitie voor scheidingspercentage. Daarom heeft Amsterdam een definitie ontwikkeld. Houvast voor een definitie geeft het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP2). Hierin wordt uitgegaan van scheiden met als doel ten eerste, daarna nuttige toepassing. Omdat verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) met energieterugwinning ook geldt als nuttige toepassing zou bij dit uitgangspunt het Amsterdams scheidingspercentage 99,9% bedragen. Omdat de ambitie van de Gemeente Amsterdam verder reikt dan het verbranden van afval in een AVI met energieterugwinning, hanteert de gemeente de volgende definitie: 13 27% totaal Grofv GFT Glas Papier Plastic Tetiel KCA Metaal Al het huishoudelijk afval dat door middel van bron- en/of nascheiding apart wordt gehouden om op een andere manier te worden verwerkt dan verbranden in een AVI of storten.* Al het huishoudelijk afval Scheidingspercentage = Huishoudelijk afval * Metalen die worden nagescheiden uit de bodemas hebben dezelfde waarde als metalen die de verbrandingsoven in gaan. Deze worden dus wel meegerekend in het scheidingspercentage.

14 4,05 Reststroom Fijn HHA 3 1 aeb 4 14 A Fijn huishoudelijk afval 2 Nagescheiden Fijn HHA Brongescheiden Fijn HHA Brongescheiden Grof HHA Grof huishoudelijk afval B C afvalpunt Van Gansewinkel D Nagescheiden Grof HHA t.b.v. biomassa Nagescheiden Grof HHA t.b.v. materiaal Reststroom Grof HHA E aeb

15 Uit welke componenten bestaat het scheidingspercentage? In het schema zijn de verschillende stromen van het huishoudelijk afval weergegeven. Dit geeft een beeld van de opbouw van het scheidingspercentage. In het schema zijn de stromen fijn- en grof huishoudelijk afval apart van elkaar weergegeven. Fijn huishoudelijk afval 1 Reststroom fijn huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval A Mogelijkheden van aanbieden Inwoners hebben drie mogelijkheden om hun grofvuil aan te bieden: zelf brengen, ongescheiden aanbieden of gescheiden aanbieden. B Inzameldiensten De stadsdelen halen het grofvuil op. Dit brengen zij of naar het afvalpunt of direct naar de verwerker. C Het afvalpunt Al deze stromen leveren een opbouw van het scheidingspercentage op. In het diagram kan afgelezen worden uit welke onderdelen het scheidingspercentage van 27% is opgebouwd en welke aandeel de ongescheiden reststromen hebben. Het fijn huishoudelijk afval wordt voor een groot deel ongescheiden aangeboden als restafval. Deze stroom gaat direct naar het en wordt daar verbrand. Van de energie die daarbij vrijkomt wordt elektriciteit en stadswarmte geproduceerd. 2 Brongescheiden fijn huishoudelijk afval Het brongescheiden fijn huishoudelijk afval wordt met verzamel, bijvoorbeeld papier, glasbakken en voor plastic afval, ingezameld en gaat vervolgens naar de verschillende verwerkers. Het afvalpunt wordt in Amsterdam op twee manieren gebruikt. In de eerste plaats dient het als sorteercentrum voor de bewoners die hun grofvuil zelf komen brengen, in de tweede plaats als overslagstation voor de stadsdelen. Ongesorteerd grofvuil wordt hier niet verder gesorteerd maar alleen overgeslagen en daarna naar Van Gansewinkel gebracht. 100% 80% 6% 3 Stromen buiten de keten Voor enkele stromen geldt dat zij niet worden meegenomen in de berekening van het scheidingspercentage. Deze worden wel gescheiden ingezameld maar door particuliere partijen. Voorbeelden hiervan zijn de statiegeldflessen en medicijnenafval. 4 Nagescheiden fijn huishoudelijk afval Na verbranding van het restafval kunnen de metalen uit de bodemas worden nagescheiden. Deze metalen hebben dezelfde waarde als ze hadden voor verbranding en kunnen worden gerecycled. D Van Gansewinkel Bij Van Gansewinkel komt het ongesorteerde grofvuil binnen. Dit wordt hier nagescheiden en levert stromen op waarvan ofwel het materiaal kan worden t ofwel kan worden ingezet in een biomassa energiecentrale. E Het Van zowel het afvalpunt als van Gansewinkel komt er een reststroom grof huishoudelijk afval bij het AEB Amsterdam. De stroom van het afvalpunt is het afval dat na sorteren op het afvalpunt overblijft en niet geschikt is voor enige vorm van. Het sorteren bij van Gansewinkel levert een residu op dat ook niet meer kan worden t. Deze stromen worden bij het verbrand en vormen de reststroom grof huishoudelijk afval. 60% 40% 20% 0% 67% 3% 3% 2% 6% 13% 27% Reststroom Grof HHA Reststroom Fijn HHA Nagescheiden Grof HHA t.b.v. biomassa Nagescheiden Grof HHA t.b.v. materiaal Nagescheiden Fijn HHA Brongescheiden Grof HHA Brongescheiden Fijn HHA 15

16 Scheidingspercentages in andere steden In Nederland hebben 3 andere steden een vergelijkbaar stedelijkheidsniveau als Amsterdam. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht komt ook relatief veel hoogbouw voor in vergelijking met andere Nederlandse steden. Omdat iedere stad zijn eigen manier van monitoren hanteert is het echter lastig om de scheidingspercentages van het huishoudelijk afval goed te kunnen vergelijken. De diagrammen en afbeeldingen zijn dus vooral bedoeld om een gevoel te krijgen bij de prestatie van Amsterdam ten opzichte van andere steden. Directe conclusies zijn hier niet uit te trekken. Voor de vergelijking met andere Europese steden geldt hetzelfde. 16 Scheidingspercentages in de 4 grote steden Amsterdam (27%) 69% 0% GFT Grofvuil Papier 38% Plastic 7% Tetiel 16% Glas 59% KCA 31% 80% Metalen Den Haag (30%) GFT 10% Grofvuil 62% 36% 50% 45% 80% 17% 5% Papier Plastic Tetiel Glas KCA Metalen Rotterdam (15%) 62% 80% 38% 39% 26% 12% 2% 2% GFT Grofvuil Papier Plastic Tetiel Glas KCA Metalen Utrecht (44%) GFT 33% Grofvuil 86% Papier 48% 11% 18% 62% 57% 80% Plastic Tetiel Glas KCA Metalen

17 27% 100% Gemeente 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Centrum 27,9% Nieuw West 29,6% 28% 21,4% Noord Oost West Totaal afval (inclusief Grofvuil) 29.7% Zuid 22,3% Zuid Oost Prestaties stadsdelen Op de thermometers zijn de scheidingspercentages per stadsdeel te zien voor zowel het totaal aan afval als alleen het fijn huishoudelijk afval. Het is goed om dit apart van elkaar inzichtelijk te hebben. Het meenemen van het grof huishoudelijk afval in het scheidingspercentage zorgt namelijk soms voor een vertekend beeld. Omdat er nog ongeveer de helft van het grofvuil kan worden nagescheiden zullen stadsdelen met een hoog aanbod grofvuil hoog scoren op het totale scheidingspercentage. Dit hoeft echter nog niet te zeggen dat zij op de fracties uit het fijn huishoudelijk afval goed scoren. Dit zijn echter wel de fracties waar het meeste invloed op uitgeoefend kan worden. 100% Totaal fijn huishoudelijk afval 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17 17,7% 21,2% 15,2% 14,2% 18,9% 15,9% 23,5% 12,5% Centrum Nieuw West Noord Oost West Zuid Zuid Oost Gemeente

18 18 De staafdiagrammen met respons- of nascheidingspercentages per fractie geven een gedetailleerder beeld van het scheidingsgedrag van bewoners uit de verschillende stadsdelen. Hierin is te zien dat de stadsdelen Centrum, Zuid en Oost het best presteren op de inzameling van de afzonderlijke fracties. Voor Centrum en Zuid moet hierbij worden vermeld dat de vele winkels en horecagelegenheden een aandeel kunnen hebben in het responspercentage van respectievelijk papier en glas. Noord en Zuidoost presteren het minst op het scheiden van fijn huishoudelijk afval. Dit kan wellicht te maken hebben met het feit dat er relatief weinig verzamel voor gescheiden in te zamelen fracties in dit gebied staan. Voor Noord valt op dat op de fractie tetiel slecht 6% respons heeft. Dit terwijl er in dit stadsdeel twee maal zoveel verzamel voor tetiel aanwezig zijn als in Centrum, waar een responspercentage van 19% wordt gehaald. Centrum Nieuw-West Noord Grofvuil Grofvuil 73% 69% 68% Papier Papier 46% 37% 25% Plastic 10% Tetiel 19% 33% Glas 66% 46% KCA 34% 38% Metalen 80% 80% 5% Plastic Tetiel Glas KCA Metalen 7% 6% 51% 22% 80% West Zuid Zuidoost Grofvuil Grofvuil 71% 64% 58% Papier Papier 37% 43% 27% 13% 6% Plastic Tetiel` Glas KCA Metalen 11% 2% 25% 9% 57% 65% 33% 35% 23% Plastic Tetiel` Glas KCA Metalen 19% 80% 80% 80% Grofvuil Papier Plastic Tetiel Glas KCA Metalen Grofvuil Papier Plastic Tetiel` Glas KCA Metalen Oost 73% 44% 63% 62% 80% 11% 16% Grofvuil Papier Plastic Tetiel` Glas KCA Metalen

19 19

20 3 Samenstelling van afval 20

21 Samenstelling van het Amsterdams fijn huishoudelijk afval Een Amsterdammer produceert gemiddeld 370 kg afval per jaar 73 % daarvan belandt bij het restafval 27 % daarvan wordt gescheiden aangeboden. In de cirkeldiagrammen is weergegeven waaruit al het Amsterdamse huishoudelijk afval bestaat. Linker diagram in volumeprocenten, rechter diagram in gewichtsprocenten. In volumeprocenten is plastic de grootste fractie, gevolgd door papier, en grofvuil. In gewichtsprocenten is groente en fruitafval de grootste fractie, gevolgd door grofvuil en papier. Op de volgende bladzijde staat een overzicht waar het restafval uit bestaat (in gewicht). In restafval zijn groente- en fruitafval, papier, en overige reststroom de grootste fracties zijn. Samenstelling totaal afval Amsterdam ( in volume- en gewichtsprocenten) 1,3% 0,3% 2,8% 2,5% 4,4% 5,6% 24,5% 7,8% 18,6% 21,5% 8,3% 1,1% 1,3% 2,4% 1,2% 5,8% 0,3% 8,6% 4,6% 6,4% 8,1% 18,1% 21,5% 2,9% Grofvuil Metalen Groente en fruitafval Tuinafval Herbruikbaar Papier en Karton Herbruikbaar kunststof verpakkingsm Tetiel Verpakkingsglas Klein Chemisch Afval Klein chemisch afval en elektrische apparaten nemen maar een klein deel in van het restafval. In de sorteeranalyse vallen deze afvalstoffen weg tegen de grote percentages aan papier en plastic in het restafval. Echter, de impact van deze afvalstoffen in het restafval is wel groot. Het afval bevat namelijk vaak gevaarlijk stoffen die niet ongecontroleerd mogen worden verwerkt en kan een gevaar vormen voor de inzamelaars. Daarnaast bevatten klein chemisch afval en elektrische apparaten vaak zeldzame metalen die goed zijn her te gebruiken en van waarde zijn. Het is dus relevant om deze afvalstoffen te scheiden. In het restafval worden overwegend kleine afvalstoffen gevonden ,8% 3,4% Drankverpakkingen Sanitair (luiers,e.d.) Samenstelling Afval Amsterdam in volumeprocenten Totaal: 2 m³/inw/jr Samenstelling Afval Amsterdam in gewichtsprocenten Totaal: 370 kg/inw/jr Kattenbakkorrels Overig

22 Het restafval (73% van het totaal afval) bestaat uit: 33,7 kg overig 20,5 kg grof huishoudelijk afval 9 kg kattenbakkorrels 1,8 kg metalen 21,6 kg sanitair 4,5 kg drankkartons 79,4 kg groente en fruit 0,7 kg KCA 13,4 kg glas 12,5 kg tuinafval 22 14,2 kg tetiel 21,7 kg plastic 38,6 kg papier Het gescheiden afval (27% van het totaal afval) bestaat uit: 46,1 kg grof huishoudelijk afval 23,4 kg papier 18,4 kg glas 7 kg metalen 2,7 kg tetiel 1,8 kg plastic 0,3 kg KCA bron: Sorteeranalyse CREM 2015 (peiljaar )

23 23 Afval op de kaart (totaal afval, dus inclusief alle gescheiden fracties) De kaart geeft een beeld van waar in de stad veel afval is. De kaart is gebaseerd op de totalen (kg per inwoner per jaar) per stadsdeel en vervolgens gedifferentieerd naar buurt op basis van inwoneraantal per buurt. Het beeld dat de kaart geeft is dus sterk afhankelijk van de inwonerdichtheid. Het geeft in ieder geval aan waar veel afval te verwachten kan zijn.

24 Samenstelling Grofhuishoudelijk afval Stadsdeel Oost (inclusief gescheiden ingezamelde stromen) Samenstelling Grofhuishoudelijk afval Stadsdeel Oost (eclusief gescheiden ingezamelde stromen) bron: grofvuil meting stadsadeel Oost CREM 2015 Huisraad (1%) Overig grofvuil (4%) Vloerbedekking (2%) Bouw- en sloopafval (5%) Rubber (0%) Piepschuim (0%) Huisvuil (5%) Karton (3%) Kleding (1%) Woningtetiel (1%) Wit- en bruingoed (3%) Oud ijzer (3%) Huisraad (1,6%) Vloerbedekking (4%) Bouw- en sloopafval (8%) Rubber (0,3%) Piepschuim (0,1%) Overig grof huishoudelijk afval (6%) Huisvuil (9%) Karton (6%) Kleding (1,8%) Woningtetiel (1,3%) Wit- en bruingoed (4%) Meubels bekleed (12%) Tuinafval (10%) Oud ijzer (1,5%) Meubels hout (1%) Harde kunststoffen (2%) Vlakglas (1%) Matrassen (3%) Meubels bekleed (21%) Tuinafval (18%) 24 Hout (42%) Samenstelling grofhuishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval is al het huishoudelijk afval dat niet in een huisvuilzak past of hoort. Denk daarbij aan meubels, bedden, matrassen, koelkasten, wasmachines, tuinstoelen, banden etc, en aan bouw- en sloopafval. Meubels hout (3%) Amsterdam kent voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval een voor Nederland relatief unieke methode. Het kan namelijk naar de afvalpunten worden gebracht, maar het kan ook één of zelfs twee keer per week/maand (afhankelijk van het stadsdeel) aan de straat worden gezet. Voor de Amsterdammers is dit gemakkelijk en voordelig maar het zorgt er wellicht ook voor dat er relatief weinig grof huishoudelijk afval naar de afvalpunten wordt gebracht. In andere steden ligt het brengpercentage hoger. Het lage percentage autobezit in de stad kan hier waarschijnlijk ook aan ten grondslag liggen. De samenstelling van al het grof huishoudelijk afval in Amsterdam is niet bekend. Er zijn namelijk geen sorteeranalyses verricht in de gehele stad zoals dit wel bij fijn huishoudelijk afval is gebeurd. Wel is er in opdracht van stadsdeel Oost een sorteeranalyse uitgevoerd van het grof huishoudelijk afval van dit stadsdeel. De resultaten hiervan staan in de linker cirkeldiagram. Hieruit kan worden opgemaakt dat het grootste gedeelte van het grof huishoudelijk afval bestaat uit hout (42%) gevolgd door meubels en Hout (4%) Harde kunststoffen (3%) Vlakglas (2,4%) Matrassen (6%) tuinafval. Het grootste gedeelte van het hout wordt in stadsdeel Oost al gescheiden ingezameld en is verwerkt in bovenstaande diagram. In het rechter diagram is te zien wat de samenstelling in gewichtsprocenten is van het grof huishoudelijk restafval van stadsdeel Oost. Uit deze diagram valt af te leiden waar er nog winst valt te behalen. Heel duidelijk is het verschil bij de fractie hout. Deze vormt nog maar een klein deel van het restafval, wat betekent dat hout erg goed gescheiden wordt. Tuinafval en meubels zijn de grootste fracties in het restafval. Op deze fracties valt dan ook de grootste winst te behalen wanneer het om scheiden gaat.

25 25

26 26 4 Trends

27 Trend en doelstelling ? kg HH afval per persoon Er is een landelijke doelstelling voor afval scheiden: 75% in De doelstelling van de gemeente Amsterdam is 30% gescheiden afval in 2016 en 65% in De hoeveelheid afval per inwoner is de afgelopen jaren afgenomen (o.a. door digitalisering van papier), maar de verwachting is dat met het aantrekken van de economie er weer meer afval geproduceerd zal worden. 21% 18% 27% 30% 65% Gescheiden kg Scheidingspercentage % Het scheidingspercentage heeft de afgelopen jaren wat gefluctueerd. Dit heeft vooral te maken met de methodiek waarop dit percentage de afgelopen jaren berekend is. Er zijn verschillende bureaus geweest die dit voor Amsterdam berekend hebben met ieder een eigen methodiek. Bespaard CO 2 (in ton per jaar) Naast doelstellingen op het scheiden van afval heeft de gemeente ook doelstellingen op het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Het scheiden van afval kan hier ook een bijdrage aan leveren, doordat er minder verbrand hoeft te worden. Op basis van de huidige hoeveelheden afval kan bepaald worden wat het potentieel van deze bijdrage is. In de diagram is te zien wat dit potentieel is en welke bijdrage het scheiden van afval op dit moment al levert aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot De stromen tetiel, kunststof en papier hebben een grote impact op het verminderen van de CO 2 uitstoot. Voor de afvalketen gaat het om een potentie van 217 duizend ton CO 2. Dat komt overeen met een reductie van 5% van de directe CO 2 uitstoot van Amsterdam GFT-afval (compostering) Papier Glas Kunststof verpakkingen Tetiel ton CO2 potentieel ton CO2 huidig (bron: CREM, sorteeranalyse 2015) In 2014 is hiermee 55 duizend ton CO 2 vermeden, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van Amsterdamse huishoudens.

28 Papier De totale hoeveelheid papierafval wordt steeds minder. Bewoners nemen bijvoorbeeld steeds vaker een digitaal kranten abonnement. De fractie papier bestaat echter ook uit karton. Het aandeel karton is de laatste jaren juist toegenomen. Dit is vooral een gevolg van de digitalisering van het winkelend publiek. Steeds meer mensen bestellen producten online. Dit wordt vervolgens in kartonnen dozen bij deze mensen thuisbezorgd. De verwachting voor de komende jaren is dan ook dat het aandeel papier in deze fractie verder zal afnemen, maar dat het aandeel karton verder zal toenemen. Glas De hoeveelheid glas per inwoner is sinds 2012 toegenomen. Was het in 2012 nog 29 kilogram, in 2015 is het 32 kilogram. Dit terwijl het in 2010 nog 35 kilogram per inwoner was. Na een daling is de trend de afgelopen jaren dus weer stijgend. Dit kan te maken hebben met de introductie van bierflesjes zonder statiegeld. Waar voorheen bijna alle bierflesjes nog via de statiegeldinzameling uit de keten verdwenen zijn deze bierflesjes weer onderdeel van de keten geworden. Plastic De totale hoeveelheid plastic neemt de laatste jaren wat af. In 2010 kwam nog zo n 39 kilogram plastic per inwoner vrij, in 2015 is dit 24 kilogram. De trend bij het scheiden van plastic is een zeer sterk stijgende. In minder dan twee jaar is de inzameling van 0% naar 7,4% gestegen terwijl er slechts 240 plastic in heel Amsterdam zijn geplaatst. De inzameling van plastic in Amsterdam heeft dus nog veel potentie. 28 De trend in het scheiden van papier is sinds 2010 gelijk tot zeer licht dalend (2012: 39% scheiding, 2014: 38% scheiding). Afgezet tegen een dalend totaalaanbod betekent dit dus dat er een vrij stabiele groep bewoners is die papier scheidt en dit blijft doen. Ondanks een afname van de totale hoeveelheid is op scheiding nog veel te winnen omdat dit (op groenteen fruitafval na) de grootste fractie is in het restafval. De trend in het scheiden van glas is licht dalend. Deze trend wordt in heel Nederland gezien. Het totaal aanbod blijft min of meer gelijk, dit betekent dat minder mensen glas scheiden, of dat dezelfde mensen minder glas scheiden. Ook de bierflesjes zonder statiegeld kunnen een oorzaak zijn. Deze worden tijdens de uitvoering van de sorteeranalyses vaak teruggevonden tussen het restafval. De doelstelling die voor 2016 gesteld is (65% glasscheiding) is in 2012 al eens bijna gehaald (64%). Om de glasscheiding weer te doen stijgen is eind 2014 een landelijke campagne gestart om het scheiden makkelijker te maken voor de burger. Burgers mogen nu de deksels bij het glas laten zitten en hoeven de potjes niet schoon te maken.

29 Drankkartons Drankkartons kunnen sinds juni van dit jaar gescheiden worden aangeboden. Bewoners kunnen dit doen door ze gezamenlijk met het plastic in de plastic aan te bieden. Omdat het een nieuwe stroom is zijn er nog geen cijfers bekend van de hoeveelheden gescheiden ingezamelde drankkartons. Wel is bekend dat het aandeel drankkartons in het restafval de afgelopen jaren stabiel is gebleven (4,5 kilogram per inwoner per jaar). In vergelijking met de andere stromen is deze stroom relatief klein. Wel is het interessant om deze gescheiden in te zamelen omdat hetzelfde inzamelsysteem kan worden gebruikt als bij plastic. De verwachting is dat het aantal kilogram gescheiden ingezamelde drankkartons de komende jaren zal toenemen. Tetiel Het totale aanbod van tetiel is, na een groei van 12 naar 17 kilogram per inwoner tussen 2010 en 2012, de afgelopen jaren gelijk gebleven. Groente- en fruitafval (GF) GF is een fractie die (met uitzondering van een deel in Nieuw-West) in Amsterdam niet gescheiden wordt ingezameld, maar samen met het huishoudelijk restafval via ondergrondse en grijze vuilniszakken wordt ingezameld en vervolgens wordt verbrand. De huidige mogelijkheden om het d.m.v. vergisten en composteren om te zetten in een gerecycled product worden niet benut. 26% van het huishoudelijk restafval is GF-afval, dus dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het scheidingspercentage. Het responspercentage van tetiel vertoont een lichte stijging (van 13% naar 16%). Dit is het responspercentage dat binnen de inzamelingsketen wordt meegenomen. Buiten de keten zijn er steeds meer initiatieven om tetiel gescheiden in te zamelen. Verschillende winkelketens bieden bijvoorbeeld kortingen op nieuwe producten wanneer klanten oude kleding bij de winkel inleveren. De verwachting is dat dit soort initiatieven de aankomende jaren in hoeveelheid zullen toenemen. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat gescheiden inzamelen van GF per definitie moeilijk is in gebieden met stedelijkheidsklasse A (gebieden met gebouwen die geen tuin hebben die geschikt is voor een minicontainer). Dit geldt in Amsterdam voor 95 % van de woningen. Ook blijkt dat groente- en fruitafval landelijk gezien een lastige stroom is. Deze wordt in analyses vaak samengevoegd met het tuinafval dat wel goed wordt gescheiden. Hierdoor lijkt het alsof GF landelijk goed gescheiden wordt. De realiteit is echter dat in de groene van steden of dorpen met een lage stedelijkheidsklasse vaak alleen het tuinafval wordt aangetroffen en het groente- en fruitafval nog in het restafval verdwijnt. 29

30 30 5 Dienstverlening

31 Aantal ondergrondse en bovengrondse verzamel in Amsterdam Dienstverlening en Amsterdammers Het Amsterdamse fijn huishoudelijke afval wordt ingezameld via: ondergrondse, voor de frac ties: glas, papier, plastic & drankkartons, tetiel en restafval; 530 bovengrondse, voor de fracties glas, papier, tetiel, plastic & drankkartons; zakken, ca. 23% van de inzameling van restafval geschiedt via zakken; daarnaast wordt bedrijfsaf val dat onder het reinigingsrecht valt ook opgehaald met zakken; mini, voor fracties papier, groente, fruit en tuinafval, restafval; huis aan huis met het bedrijfsafval (in delen van Centrum) voor de fractie papier. 31 Aantal inwoners per container (voor gescheiden fracties) in de stadsdelen Inwoners Papier Glas Plastic Tetiel Centrum Nieuw West Noord Oost West Zuid Zuidoost Aantal inwoners per container in de stadsdelen Bedrijven die onder het reinigingsrecht vallen kunnen hun afval via het systeem van huishoudelijk afval inzameling laten ophalen. Voor stadsdelen Centrum en Zuid geldt dat er aparte contracten zijn voor het ophalen van glas. Bedrijven die niet onder het reinigingsrecht vallen, sluiten aparte contracten met particuliere inzameldiensten om het bedrijfsafval te laten ophalen.

32 Inzameling fijn huishoudelijk afval Iedere stadsdeelorganisatie heeft zijn eigen inzameldienst afgestemd op de kenmerken van het betreffende stadsdeel. Dit zorgt er voor dat het stadsdeel bepaalt op welke manier de bewoners hun afval aan kunnen bieden. Vooral bij het inzamelen van fijn huishoudelijk restafval en grofvuil zijn er verschillen. Voor het inzamelen van gescheiden fracties wordt veelal een zelfde type systeem gebruikt. Echter is er wel een verschil in de hoeveelheid verzamel voor gescheiden fracties. Deze hoeveelheden hebben vaak te maken met de kenmerken van een stadsdeel. Centrum heeft bijvoorbeeld relatief weinig voor gescheiden fracties omdat daar erg weinig ruimte is. In de diagrammen zijn de aantallen per stadsdeel per fractie weergegeven. Centrum In Centrum wordt het restafval in huisvuilzakken ingezameld en in enkele gebieden in ondergrondse verzamel. Nieuw-West (incl Westpoort) Ondergrondse verzamel In Nieuw-West wordt het grootste deel van het restafval ingezameld met ondergrondse contai ners. Huisvuilzakken In het dorp Oud Sloten wordt afval ingezameld met vuilniszakken. 32 Mini voor rest- en gft-afval In delen van voormalig Geuzenveld-Slotermeer en een deel van voormalig Osdorp en in Slotervaart wordt afval ingezameld met groene en grijze kliko's. Ook in Westpoort wordt gewerkt met grijze rol. Aantal ondergrondse en bovengrondse verzamel per stadsdeel --> Centrum Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel Nieuw West Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel

33 Noord Oost West Ondergrondse pers Ondergrondse verzamel Huisvuil Stadsdeel Noord heeft (onderstaande gebieden uitgezonderd) ondergrondse pers. Deze worden opgehaald door middel van een omwisselsysteem. In de meeste buurten van stadsdeel Oost zijn ondergrondse waar inwoners hun huisvuil (restafval) in kwijt kunnen. Uitzonderingen: In een groot deel van stadsdeel West staan ondergrondse, en hier en daar bovengrondse. Perscontainer NDSM-terrein Woonboten en IJburg Bewoners op het NDSM-terrein kunnen hun afval kwijt in een speciale perscontainer. Mini voor bebouwing aan dijk of in lintbebouwing. Het gaat om de volgende wijken: Woonbootbewoners en een aantal bewoners van IJburg hebben een minicontainer. De bewoners van de negentien woonboten bij De Omval kun nen eens in de week hun restafval in vuilniszakken aan de straat zetten. 33 Landelijk Noord en de dijkgebieden, Papaverhoek, Vuurwerkersbuurt, Stoombootweg, Kadoelenweg, Druivenstraat, Zuideinde, Adriaan Loosjesbuurt. Flatgebouwen In sommige flatgebouwen staan rol. Nieuwbouwgebieden In nieuwbouwgebieden is nog geen vaste manier voor het afvoeren van restafval. Daar staan tijdelijke. Meestal zijn dit metalen afval met vier wieltjes Noord Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel Oost Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel West Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel

34 34 Zuid Huisvuilzakken In voormalig stadsdeel Oud-Zuid wordt het huisvuil opgehaald in vuilniszakken Mini voor restafval Enkele straten in Zuid hebben een minicontainer voor het restafval Ondergrondse verzamel In voormalig stadsdeel Zuideramstel staan overal ondergrondse huisvuil. Zuidoost Onder- en bovengrondse verzamel Het grootste deel van Zuidoost is voorzien van verzamel. Mini In de buurten Driemond, Eeftink. Egeldonk (laag), Geerdinkhof, Gein 3, Holendrecht Oost, Huntum, Kelbergen, en Koningshoef wordt afval ingezameld met mini. Huisvuilzakken In enkele straten in Zuidoost wordt het restafval met huisvuilzakken ingezameld Zuid Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel Zuidoost Restafval Oud papier en karton Kunstof verpakkingen Verpakkingsglas Tetiel

35 Inzameling grof huishoudelijk afval Ieder stadsdeel zamelt op zijn eigen manier het grof huishoudelijk afval in. Voor alle bewoners van de verschillende stadsdelen is wel gelijk dat zijn allen terecht kunnen bij de zes afvalpunten in de stad. Hier kunnen zij hun grofvuil gratis naartoe brengen. Ook kunnen zij terecht bij de twaalf kringloopwinkels die in het beheer zijn van zes verschillende bedrijven. Amsterdam heeft zes afvalpunten. Dat is 1 afvalpunt per inwoners. De landelijke handreiking geeft een advies van 1 afvalpunt op inwoners. Ter vergelijking: Rotterdam heeft 1 milieupark op inwoners. Zo n 33 procent van al het grof huishoudelijk afval wordt door de bewoners naar het afvalpunt gebracht. Woningbouwlocaties en afvalpunten in Amsterdam Afvalpunt Seineweg Door de groei van de stad (Amsterdam heeft een grote woningbouwopgave) zijn locaties waar zich op dit moment afvalpunten bevinden interessant geworden voor woningbouw. Op de kaart is te zien welke gebieden de gemeente heeft aangewezen als toekomstige ontwikkellocaties. Het is duidelijk te zien dat de afvalpunten in deze gebieden liggen. Afvalpunt Papaverweg Centrum In stadsdeel Centrum wordt het grofvuil gratis opgehaald. Bewoners moeten hiervoor telefonisch of via internet een afspraak maken. De inzameldiensten van stadsdeel Centrum halen het bruin- en witgoed apart op. Ook schoon en geschilderd hout wordt apart ingezameld. Het tuinafval kan in dit stadsdeel bij de het andere grofvuil en wordt niet gescheiden ingezameld. In Centrum bevindt zich geen afvalpunt. Bewoners kunnen terecht bij afvalpunten in andere stadsdelen. 35 Westpoort Noord Nieuw West West Centrum Oost Zuid Afvalpunt & Stadsdeelwerf Cruquisweg Afvalpunt Rozenburglaan Afvalpunt Henk Sneevlietweg Zuidoost Mogelijk toekomstige woningbouwlocaties Afvalpunt Meerkerkdreef

36 Afvalpunt & Stadsdeelwerf Cruquiusweg Afvalpunt Papaverweg Afvalpunt Rozenburglaan Nieuw-West In Nieuw-West kan het grof huishoudelijk afval wekelijks worden aangeboden op een daarvoor bestemde stoeptegel. Dit mag alleen op de vaste inzameldag van grofvuil, deze verschilt per buurt. Noord In stadsdeel Noord heeft iedere buurt één vaste ophaaldag per maand. Bewoners kunnen op die dag hun grofvuil aan de straat zetten. De inzameldiensten halen het dan gratis op. Oost In stadsdeel Oost wordt het grofvuil wekelijks of tweewekelijks ingezameld op vaste inzameldagen. Deze inzameldagen verschillen per buurt. Daarnaast wordt het aangeboden hout apart ingezameld door stadsdeel Oost. Het tuinafval dat niet in vuilniszakken past kan worden afgegeven bij het afvalpunt. 36 Het tuinafval wordt niet gescheiden ingezameld en mag op dezelfde manier worden aangeboden als het andere grofvuil. Hout wordt wel apart ingezameld. Volkstuinen in Nieuw-West voorzien zelf in de afvoer van grofvuil en tuinafval In Nieuw-West zijn twee afvalpunten, aan de Seineweg en de Henk Sneevlietweg. Verder kunnen bewoners bij het afvalpunt een aanhanger ophalen, dit is gratis. Ook kunnen zij hier tegen een vergoeding van minimaal 10,- een bestelbus huren. In Noord is aan de Papaverweg één afvalpunt gesitueerd. In stadsdeel Oost bevinden zich twee afvalpunten; aan de Cruquiusweg en de Rozenburglaan.

37 Afvalpunt Meerkerkdreef West Bewoners van stadsdeel West kunnen hun grofvuil wekelijks aan de straat zet. Het wordt dan gratis opgehaald. Op sommige plekken zijn speciale tegels op in het trottoir geplaatst om de plek waar de bewoners hun grofvuil kwijt kunnen te markeren. Tegen betaling ( 55,- per m 3 ) kunnen bewoners hun grofvuil ook op afspraak laten ophalen. Zij dienen hiervoor telefonisch een afspraak te maken. In stadsdeel West wordt hout apart ingezameld op dezelfde dag als de rest van het grof huishoudelijk afval. Bewoners worden gevraagd dit apart aan te bieden. Ook het tuinafval wordt in West apart ingezameld. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden via de mail. Zuid In stadsdeel Zuid wordt in de buurten waar het fijn huishoudelijk restafval in zakken wordt ingezameld het grofvuil op dezelfde dag ingezameld. Bewoners kunnen op die dagen hun grofvuil op aangegeven plekken plaatsen. Bewoners van gebieden met ondergrondse verzamel mogen hun grofvuil aanbieden op de daarvoor bestemde dag. Het tijdstip staat vermeld op de ondergrondse container. Bieden bewoners meer dan 1m³ grofvuil aan of bieden zij hun grofvuil op een andere dag aan, dan betalen zij 30,50 per m³. Zuidoost Stadsdeel Zuidoost zamelt wekelijks het grofvuil in. De bewoners mogen het op een voorgeschreven dag in de week op de daarvoor bestemde plaats zetten. Deze plek is doormiddel van stoeptegels aangegeven. Tegen betaling van 55,- kunnen bewoners ook hun grofvuil laten ophalen op afspraak. Het tuinafval dat niet in een vuilniszak past mogen bewoners gebundeld bij het grofvuil aanbieden. De bewoners wordt gevraagd het hout apart aan te bieden. Dit zamelt het stadsdeel apart in. In Zuidoost bevindt zich een afvalpunt aan de Meerkerkdreef. 37 In stadsdeel West bevindt zich geen afvalpunt. Bewoners van dit stadsdeel kunnen terecht bij een van de andere afvalpunten in de stad. In Zuid zijn geen afvalpunten aanwezig. Bewoners kunnen terecht bij één van de andere zes afvalpunten in de stad.

38 Afval scheiden in de openbare ruimte In Amsterdam gooien bezoekers en bewoners afval op straat in prullenbakken. Dit afval wordt ook niet nagescheiden, maar verbrand bij het. 38 Omdat de gemeente het van belang vindt dat we in Amsterdam ons afval véél beter gaan scheiden, is ook een goed voorbeeld nodig in de openbare ruimte, de gezamenlijke huiskamer van de Amsterdammer. Als we in de openbare ruimte gescheiden afvalbakken introduceren, wordt het daarmee een vertrouwd beeld. In stadsdeel Oost is sinds kort in Winkelcentrum Oostpoort een pilot gestart met gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte. Er zijn elf carrousels geplaatst met elk een prullenbak voor papier, plastic en restafval. In het kader van het afvalplan wordt nu samen met de uitvoeringsorganisaties onderzocht wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn om het scheiden van afval in de openbare ruimte op meerdere plekken door te voeren. Oostpoort, stadsdeel Oost

39 Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 Amsterdam Den Haag Rotterdam Amsterdammers betalen via de afvalstoffenheffing voor de afvalinzameling en verwerking. Hieronder is weergegeven hoe de afvalstoffenheffing van Amsterdam zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en hoe deze zich verhoudt tot de heffingen van Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Sinds 2015 hanteert Amsterdam uniform tarieven voor de afvalstoffenheffing in de gehele stad, met onderscheid naar meerpersoonshuishoudens en eenpersoons huishoudens. Voor de jaren daarvoor is een gemiddelde genomen van de stadsdelen o.b.v. van de aantallen huishoudens en de afvalstoffenheffing per stadsdeel Utrecht In de grafieken is te zien hoe de afvalstoffenheffing zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. De heffing in Amsterdam is de afgelopen jaren afgenomen. De doelstelling is om deze trend vast te houden. 39 Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden De afvalstoffenheffing is door het college van B&W in het voorstel voor de begroting voor 2016 gesteld op 235 voor een eenpersoonshuishouden, en op 313 voor een meerpersoonshuishouden. In Amsterdam wordt op dit moment geen differentiatie van het tarief (DIFTAR-systeem) toegepast naar rato van het aantal kilo s restafval dat een huishouden produceert. Op het moment dat we gezamenlijk zorgen voor een hoog scheidingspercentage en het juist aanbieden van (grof)vuil, kan dat een verlagend effect hebben op de afvalstoffenheffing.

40 Wat doet u met: Restafval Restafval is het afval dat overblijft als u al het andere afval dat op deze pagina staat, eruit heeft gehaald. Vuilniszakken met restafval kunt u kwijt in de restafvalcontainer. Plaats geen vuilniszakken naast de container, die kan daardoor niet goed geleegd worden. Grofvuil Plaats uw grofvuil de avond voor de ophaaldag vanaf uur buiten aan de rand van de stoep voor uw deur. Dit kan tot s ochtends uur op de ophaaldag zelf (zie overzicht binnenpagina). U kunt uw grofvuil ook op afspraak laten ophalen (bel om een afspraak te maken, kosten 55,- per m 3), of zelf gratis naar een Afvalpunt brengen. Wit- en bruingoed Apparaten zoals een koelkast, afwasmachine, gasfornuis of televisie mag u als grofvuil aanbieden. Of laat het oude apparaat meenemen door de bezorger van uw nieuwe apparaat. Bouw- en sloopafval Bouw- en sloopafval mag u niet als grofvuil aanbieden. Dit afval kunt u zelf wegbrengen naar een Afvalpunt, of op afspraak laten ophalen. Bel met om een afspraak te maken en een Big Bag te bestellen (kosten 55,- per m 3). Glas Flessen en potten van bruin, groen en doorzichtig glas kunt u kwijt in de glascontainer, dat mag met restjes en deksel. Ander glas kan in de ondergrondse afvalcontainer, brengt u naar een Afvalpunt, of biedt u (goed verpakt) aan als grofvuil. Papier en karton Oud papier en karton kunt u kwijt in de papiercontainer. Zet geen dozen naast de container maar scheur ze in stukken en doe ze in de container. Grote dozen kunt u ook aanbieden als grofvuil. Tetiel Gebruikte kleding, schoenen en ander tetiel kunt u kwijt in de tetielcontainer. Zorg dat het tetiel schoon is en verpak het in een gesloten plastic zak. Klein chemisch afval Klein chemisch afval zoals batterijen, spaarlampen, verfresten en medicijnen levert u in bij de Chemokar, een Afvalpunt, of bij de winkel waar u het gekocht heeft. Batterijen, spaarlampen en inktcartridges kunt u ook kwijt in een Blipvert. Zie ook het overzicht van de Chemokar en Blipvert op de binnenpagina. Kleine elektrische apparaten Kleine elektrische apparaten zoals een broodrooster of een elektrische tandenborstel levert u in bij de Chemokar, Blipvert (alleen de kleinste apparaten), een Afvalpunt, of bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. Zie ook het overzicht van de Chemokar en Blipvert op de binnenpagina. Plastic Kunststof verpakkingsafval kunt u kwijt in plastic afval. Verpak het in een plastic zak (maar geen grijze vuilniszak). Oud brood Oud brood (zonder plastic zak) kunt u op een paar plaatsen kwijt in speciale brood. Tuinafval Klein tuinafval kan in de restafvalcontainer, groot tuinafval kunt u aanbieden als grofvuil. Maak bundels met een lengte van maimaal 1,50 m. Houtafval Houtafval zoals spaanplaat en houten meubelen mag u als grofvuil aanbieden. Plaats het apart van het overige grofvuil, zodat het gescheiden opgehaald kan worden. Weet u niet tot welke soort afval iets behoort? Raadpleeg Zet geen afval op of naast een container De container kan dan niet goed meer worden geleegd en de kans op zwerfafval is groot. Bovendien trekt afval ratten aan. Boete Verkeerd aangeboden afval kan u een boete opleveren van minimaal 90,-. Is een container vol of kapot? Geef dit dan door via een Melding Openbare Ruimte (zie hieronder). Probeer een nabijgelegen container die wellicht nog wel ruimte heeft of bewaar de vuilniszak zolang thuis. Melding Openbare Ruimte Is een ondergrondse container vol of kapot? Puilen de prullenbakken in uw buurt uit? Ziet u veel zwerfvuil of verkeerd aangeboden (grof)vuil in uw buurt? Dan kunt u dit melden via een Melding Openbare Ruimte. U kunt een digitaal formulier invullen op app Opgeruimd., of bellen met Ook kunt u de melding doorgeven via de Apps Verbeter de buurt en Opgeruimd Via de apps Verbeter de buurt en 'Opgeruimd' kunt u ter plekke een melding doorgeven over bijvoorbeeld zwerfvuil, fietswrakken, volle of defecte afval. Met de apps kunt u aangeven om wat voor melding het gaat en eventueel een foto meesturen. GPS-gegevens bepalen het adres waar de melding vandaan komt. Als u de melding doet vanaf een andere plek, kunt u ook op een plattegrond aangeven waar het probleem zich voordoet. U kunt de apps gratis downloaden in de Google Playstore en de iphone app store ( Opgeruimd is alleen voor iphone). Adopteer uw Bak U kunt de afvalcontainer in uw buurt ook adopteren. U zorgt dan samen met het stadsdeel dat de omgeving van de container schoon blijft. Adoptanten krijgen een schoonmaakpakket en voorrang bij de afhandeling van meldingen. Meer informatie vindt u op: Bedrijfsafval Voor bedrijfsafval gelden andere aanbiedregels. Zie Meer informatie Uitgebreide informatie over afval vindt u op Colofon Uitgave Stadsdeel West Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: De Groot Drukkerij BV Goudriaan Ophaaldagen grofvuil De Baarsjes maandag O ud-west dinsdag Westerpark woensdag Bos en Lommer donderdag Plaats uw grofvuil de avond voor de ophaaldag vanaf uur buiten aan de rand van de stoep voor uw deur. Dit kan tot s ochtends uur op de ophaaldag zelf. Op een aantal locaties zijn speciale aanbiedplaatsen voor grofvuil, herkenbaar aan de grofvuiltegels. Plaats geen grofvuil naast de. Op feestdagen gelden vaak afwijkende ophaaldagen. Kijk hiervoor op: Halteplaatsen Chemokar 1e zaterdag van de maand Oud-West uur Kwakersplein hoek Bilderdijkkade uur J.P. Heijestraat hoek Kanaalstraat uur 1e Constantijn Huygensstraat hoek 2e Helmersstraat 2e zaterdag van de maand Westerpark uur Spaarndammerstraat hoek Van Noordtstraat uur Van Hallstraat hoek Van Hogendorpstraat uur Hugo de Grootplein 3e zaterdag van de maand De Baarsjes uur Hoofdweg tussen Arubastraat en Corantijnstraat uur Balbaoplein uur Jan van Galenstraat hoek Adm. de Ruyterweg 4e zaterdag van de maand Bos en Lommer uur Bos en Lommerweg hoek Egidiusstraat uur Van Gentstraat hoek Gibraltarstraat uur Ernest Staesplein Blipvert Een Blipvert is een mini-inzamelstation voor klein (chemisch) afval en andere recylcebare kleine producten. U kunt hier op elk moment van de dag zeven verschillende soorten afval kwijt: batterijen, inktcartridges, spaarlampen, cd s/dvd s, mobiele telefoons, adapters en kleine elektrische apparaten en brillen. De Blipverts zijn vooralsnog geplaatst als proef. Afvalpunt U kunt vrijwel al uw afval ook zelf naar een Afvalpunt brengen. Amsterdam heeft zes Afvalpunten. U kunt er van maandag t/m zaterdag van tot uur gratis uw afval kwijt. Meer informatie: Blipvert (foto Lejo Duijvestijn) Dichtstbijzijnde Afvalpunten: Seineweg 1 en Henk Sneevlietweg 22. Locatie Voor de eacte locaties van alle verschillende en andere aanbiedlocaties, kijk op Ophaaldagen grofvuil: = maandag = dinsdag = woensdag = donderdag Halte chemokar Plasticafvalcontainer Blipvert Klantenservice Hoe informeren wij Waar zoeken Amsterdammers naar? Afval wijzer 2015 Aantal hits per categorie op amsterdam.nl Afvalwijzers Grofvuil Afvalstoffenheffing Algeme Informatie i Meldingen Openbare Ruimte MORA i Plastic Containerpas Klein Chemisch Afval Afvalpunten 40 Amsterdam.nl apps Tetiel Hele & Schone Containers Papier Oude (brom)fietsen Glas Containeradoptie Meldingen Openbare Ruimte

41 Meldingen openbare ruimte Amsterdammers hebben in 2014 in totaal ruim meldingen gedaan met betrekking tot afval (op een totaal van 1,5 miljoen meldingen). Meldingen kunnen op verschillende manieren worden gedaan: o.a. via de telefoon, via de mail, via een formulier op de website of via een app. Op de afbeeldingen is te zien waar de meldingen betrekking op hebben: het merendeel gaat over verkeerd geplaatst grof vuil. De gemeente Amsterdam heeft in de dienstverleningscode opgenomen dat meldingen op het gebied van zwerfvuil, kapotte of volle, of bijplaatsingen in 3 dagen opgelost Links de top bron: Melding Openbare Ruimte Amsterdam 2014, Gemeente Amsterdam, 2015

42 Bewonersavonden (1 & 2 juli 2015) top 5 uitkomsten Begin juli 2015 zijn in het stadhuis van Amsterdam twee bewonersavonden georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Het doel hiervan was te kunnen peilen wat er leeft onder de Amsterdammers. Hoe kijken zij aan tegen afval scheiden? En welke maatregelen kunnen hen overhalen om meer te gaan scheiden? Tijdens deze bewonersavonden zijn veel verbeteringen en nieuwe ideeën genoemd. i 42 Hiernaast de onderwerpen die het meest voorkwamen: 1.Informatie Informatie over afval scheiden is erg belangrijk. Het blijkt niet altijd eenvoudig om aan de juiste informatie te komen. Er is vaak genoemd dat de gemeente duidelijker en helderder dient te communiceren over afval scheiden. Bewoners willen weten waarom afval scheiden nut heeft én wat er met het afval gebeurt. Daarnaast is er ook vraag naar praktische informatie zoals de locatie van en welk afval zij in welke container kunnen stoppen. Een voorbeeld: bewoners weten vaak niet dat een wijnglas niet in de glasbak mag, maar bij het restafval moet 2.Educatie Educatie van kinderen op scholen is ook vaak genoemd als een belangrijk verbeterpunt. Kinderen dienen goed te weten wat zwerfafval voor gevolgen kan hebben en aan het denken te worden gezet over de manier waarop zij afval scheiden. Door kinderen al op jonge leeftijd te doceren over de mogelijkheden van afval scheiden zal dit op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor het scheidingspercentage. Niet alleen doordat zij zelf beter gaan scheiden, maar ook doordat zij bijvoorbeeld hun ouders aanspreken op het feit dat afval beter gescheiden kan worden. Bij educatie kan ook gedacht worden aan voorlichting voor volwassenen.

43 3. Gemakkelijk maken Het moet vooral makkelijk zijn om je afval te scheiden. Gemak en dichtbij werden veelvuldig genoemd. Veel mensen hebben aangegeven het onlogisch te vinden dat je je restafval vlak voor de deur kwijt kunt, terwijl je voor de te scheiden fracties vaak best ver moet lopen. Oplossingen die zijn genoemd zijn o.a. afvaleilandjes met voor verschillende fracties bij elkaar. Maar gemak begint ook al in huis, met praktische manieren om afval te kunnen scheiden. 4. Containers heel,schoon genoeg Een vaak gehoorde klacht is dat vol zitten. Dit heeft tot gevolg dat er afval naast de terecht komt. Hierdoor worden vies en onaantrekkelijk om gescheiden afval naartoe te brengen. Het plaatsen van meer in het algemeen en het vaker schoon maken en legen van werden aangedragen als oplossingen om dit probleem te verhelpen. Ook was er behoefte aan meer punten voor klein chemisch afval en groenteen fruitafval. 5. Lokale Initiatieven In Amsterdam lopen er diverse bewoners en organisaties vóór de troepen uit met lokale initiatieven op het gebied van afval. Met de buren of individueel je GF-afval composteren, koffie en voor voedselkweek, plastic inzamelen, het repair café en meer. Bewoners geven aan dat hier ruimte voor moet blijven, en dat de gemeente steun moet geven waar dat past. 43

44 Gebalanceerde dienstverlening Het scheiden van afval begint in huis. Vaak in de keuken, op het balkon, of in een berging. Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor de burger gemak van belang is (brengmogelijkheden vlakbij, hoge frequentie van halen, niet te veel stromen of ingewikkelde aanbiedingsmogelijkheden). Ook vinden mensen het gescheiden bewaren van keukenafval soms vies. Vanuit onderzoek in stadsdeel Centrum blijkt dat een meerderheid van de bewoners wel het goede voornemen heeft, maar dat de praktijk anders uitpakt. Wat vinden Amsterdammers uit het Centrum van afvalscheiden? In stadsdeel Centrum is onderzoek gedaan naar de houding van Amsterdammers ten opzichte van afvalscheiden. Over het algemeen is er vrij weinig bekend over de mening van amsterdammers in andere stadsdelen. Onderzoek hiernaar is gestart. Hieronder enkele weetjes uit het rapport over stadsdeel Centrum. bron: OIS Amsterdam. 90% 90% van de ondervraagde bewoners van stadsdeel Centrum zegt aan afvalscheiding te doen. In het stadsdeel wordt een scheidingspercentage van 29% wordt gehaald. 44 Uit onderzoek naar het scheiden in hoogbouwsituaties blijkt dat een gebalanceerde dienstverlening van belang is: het makkelijk maken, op straat en in huis; een goede voorlichting en informatie voorziening, een werkende backoffice en snelle respons als bakken vol of kapot zijn. Maar ook het introduceren van financiële prikkels, aanwezig zijn van goede voorbeelden in de buurt, ambassadeurs of afvalcoaches en handhaving voor achterblijvers of mensen die afval op straat achter laten. Hier hebben zowel bewoners, bedrijven als de gemeente een bijdrage te leveren. Van de 90% die aan afvalscheiden doet geeft bijna 75% aan een voorkeur voor bronscheiden te hebben. De overige 10% -die niet aan afvalscheiding doet- geeft aan een voorkeur te hebben voor de mogelijkheid dat het afval achteraf wordt gescheiden. Bronscheiden Nascheiden Neutraal 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14% 15% 68% 18% Doet niet aan afval scheiden Van de ondervraagden die afval scheiden zegt 78% dit te doen voor een beter milieu. Daarnaast geeft eenderde aan dat het een kleine moeite is en dat het scheiden van afval een prettig gevoel geeft. 14% 71% Doet aan afvalscheiden Waarom niet scheiden? In Amsterdam is een veelgehoord argument dat de woning daar te klein voor is. 26 % Heb ik geen plek voor, te kleine woning Gemiddeld oppervlak Amsterdamse woning: m² 18 % ziet er het nut niet van in ( wordt toch bij elkaar verwerkt ) 17 % Heb ik geen zin in

45 45

46 6 Wat gebeurt er met ons afval? 46

47 Afval in beeld Restafval Fijn huishoudelijk rest afval 68% 23% ondergrondse grijze vuilniszakken in delen van Centrum, West en Zuid mini vrachtwagens worden bij het in- en uitrijden gewogen bodemas elektriciteit bodemas bodemas warmte elektriciteit 27% van het Amsterdamse huishoudelijk afval wordt gescheiden in de volgende fracties: bodemas elektriciteit elektriciteit warmte warmte warmte m m m m Van aanbod naar afzet: wat gebeurt er met ons afval? Er zijn verschillende manieren waarop bewoners het huishoudelijk afval kunnen aanbieden. De manier waarop zij dit doen heeft vaak gevolgen voor de manier waarop het afval vervolgens verwerkt kan worden. Zo kan restafval bijvoorbeeld alleen nog maar verbrand worden en kan gescheiden aangeboden papier worden t op verschillende manieren. De gescheiden aangeboden componenten hebben ook verschillende verwerkers. Al deze verwerkers hebben als doel zoveel mogelijk van het afval dat wordt aangeboden geschikt te maken voor recycling. Voor de gescheiden ingezamelde fracties geldt: het sluit met verwerkers contracten voor verdere verwerking van de aangeboden fracties. Hoe gaat afval door de stad Het Amsterdamse restafval kan op drie verschillende manieren worden aangeboden. De meest voorkomende manier is in onder grondse of bovengrondse verzamel. Daarnaast kan ongeveer een kwart van de Amsterdammers zijn restafval in zakken aan de straat zetten. Een klein deel van de Amsterdammers heeft rol mini. Het restafval wordt ingezameld door de stadsdelen en vervolgens naar het gebracht. Hier wordt het verbrand. Dat proces levert elektriciteit, warmte en bodemas op. IJzer wordt met magneten uit de verbrandingsresten gehaald. Ook worden non-ferro metalen uit de bodemas teruggewonnen. 47 Papier 97% ondergrondse laagwaardig laagwaardig

48 27% van het Amsterdamse huishoudelijk afval wordt gescheiden in de volgende fracties: mini laagwaardig Papier 27% van het Amsterdamse huishoudelijk afval wordt gescheiden in de volgende fracties:laagwaardig ondergrondse Papier Papier 97% 97% ondergrondse ondergrondse 3% 97% 62% 62% van het Amsterdamse huishoudelijk papierafval belandt bij het restafval Glas 62% 62% van het Amsterdamse huishoudelijk papierafval belandt bij het restafval 62% 62% van het Amsterdamse huishoudelijk papierafval belandt bij het restafval Glas Glas 42% 42% van het Amsterdamse huishoudelijk glasafval belandt bij het restafval Tetiel 48 42% 42% van het Amsterdamse huishoudelijk glasafval belandt bij het restafval 42% van het Amsterdamse huishoudelijk glasafval belandt bij het restafval 84% 84% van het Amsterdamse huishoudelijk tetielafval belandt bij het restafval 42% Tetiel Tetiel Plastic 84% 84% 84% van het Amsterdamse huishoudelijk tetielafval belandt bij het restafval 84% van het Amsterdamse huishoudelijk tetielafval belandt bij het restafval Plastic Plastic 93% 93% van het Amsterdamse huishoudelijk plasticafval belandt bij het restafval mini in delen van Zuid & Noord 3% 3% in delen van Zuid & Noord mini in delen van Zuid & Noord 1207ondergrondse en 21 bovengrondse 1207ondergrondse en 1207ondergrondse 21 bovengrondse en 1207ondergrondse 21 bovengrondse en 1207ondergrondse 21 bovengrondse en 21 bovengrondse 1207ondergrondse en 21 bovengrondse 1207ondergrondse 1207ondergrondse en en bovengrondse 1207ondergrondse bovengrondse 21 bovengrondse en 61 ondergrondse en 1207ondergrondse 1207ondergrondse 21 bovengrondse en en 1207ondergrondse bovengrondse 1207ondergrondse bovengrondse 21 bovengrondse 61 ondergrondse enen 190 bovengrondse en 1207ondergrondse 21en bovengrondse 61 ondergrondse 21 bovengrondse 190 bovengrondse en 61 ondergrondse 1207ondergrondse 21enbovengrondse 190 bovengrondse en en 61 ondergrondse 21 bovengrondse REPARCO REPARCO 96% 4% 96% 4% REPARCO REPARCO 96% 96% 4% 4% REPARCO 96% 4% REPARCO REPARCO REPARCO REPARCO 4% REPARCO MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA MALTHA laagwaardig hoogwaardig (bijvlaagwaardig voor krantenpapier) laagwaardig hoogwaardig AEB (bijv voor krantenpapier) hoogwaardig laagwaardig hoogwaardig (bijv voor krantenpapier) hoogwaardig (bijv voor krantenpapier) AEB (bijvlaagwaardig voor krantenpapier) laagwaardig hoogwaardig AEB (bijvlaagwaardig voor krantenpapier) hoogwaardig hoogwaardig AEB AEB (bijvlaagwaardig voor krantenpapier) krantenpapier) (bijv voor hoogwaardig AEB (bijv voor krantenpapier) niet bruikbaar laagwaardig hoogwaardig papier hoogwaardig papier en en AEB papier (bijvaeb voor krantenpapier) bruikbaar niet bruikbaar (bijv voor krantenpapier) verontreiniging verontreiniging hoogwaardig papier papier en AEB niet bruikbaar bruikbaar (bijv voor krantenpapier) verontreiniging niet bruikbaar hoogwaardig papier en AEB papier en (bijvaeb voor krantenpapier) niet bruikbaar verontreiniging verontreiniging hoogwaardig papier en AEB niet bruikbaar (bijv voor krantenpapier) verontreiniging papier en AEB herbruikbaar glas niet bruikbaar verontreiniging papier en AEB verontreiniging herbruikbaar glas 96% 96% 4% 4% 96% 4% REPARCO REPARCO 95% 4% 5% 95% 95% 95% 5% 95% 5% niet bruikbaarglas glas herbruikbaar herbruikbaar glas 5% 95% 5% niet bruikbaar glas niet bruikbaar glas herbruikbaar glas 95% 5% 95% herbruikbaar niet bruikbaarglas glas niet bruikbaar glas 95% herbruikbaar glas herbruikbaar verbrandenglas niet bruikbaarglas glas herbruikbaar 8% 95% 5% 95% 5% 95% 95% 55% 5% 8% 95% 5%8% 37% 8% 95% 55% 5% 5% 55% 8% 5% 55% 37% 5%37% 55% 37% 37% herbruikbaar verbrandenglas niet bruikbaarglas glas verbranden herbruikbaar product herbruikbaar niet bruikbaarglas glas verbranden herbruikbaar niet bruikbaarglas glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten omgesmolten tot nieuw glas tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten omgesmolten tot tot nieuw nieuw glas glas omgesmolten omgesmolten tot nieuw nieuw glas glas tot omgesmolten tot nieuw glas omgesmolten tot nieuw glas verbranden materiaal product herbruikbaar glas niet bruikbaar glas product product niet bruikbaar glas niet bruikbaar glas product materiaal niet bruikbaar glas materiaal materiaal niet bruikbaar glas materiaal verbranden 8% 190 bovengrondse en 61 ondergrondse 156 bovengrondse en ondergrondse 19084bovengrondse en 61 ondergrondse 190 bovengrondse bovengrondse en ondergrondse Per190 1 juni 2015 scheiden bovengrondse en 84 ondergrondse we ook drankkarton via plastic 156 bovengrondse en ondergrondse bovengrondse en 84 ondergrondse bovengrondse bovengrondse en 61 ondergrondse en 61 ondergrondse 84 ondergrondse 190 bovengrondse Per en 1 juni 2015 scheiden 156 bovengrondse 190 bovengrondse we ook drankkarton via plastic en 61 ondergrondse Per en 1 juni 2015 scheiden 84 ondergrondse 190 bovengrondse en 61 ondergrondse we ook drankkarton via plastic en ondergrondse Per 1 juni scheiden we ook via plastic 190drankkarton bovengrondse Per 1 juni 2015 scheiden en 61 ondergrondse we ook drankkarton via plastic bruikbaar verontreiniging papier bruikbaar niet bruikbaar bruikbaar papier bruikbaar papier en niet bruikbaar papier papier verontreiniging papier en bruikbaar niet niet bruikbaar bruikbaar verontreiniging papier papier en en bruikbaar niet bruikbaar verontreiniging verontreiniging bruikbaar papier papier en papier verontreiniging bruikbaar niet bruikbaar 96% 96% papier bruikbaar bruikbaar niet bruikbaar papier papier en 96% 4% 96% 4% 4% 96% 4% laagwaardig bruikbaar REPARCO REPARCO REPARCO mini bruikbaar papier 96% SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA & plastics scheiden van drankkartons SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics 8% 55% 8% 8% 55% 37% 8% 8% 55% 8% 55% 8% 37% 8% 55% 55% 37% 55% 8% 37% 55% 55% 37% 37% verbranden verbranden 75% verwerker? verbranden SITA product 75% sortering en verwerking tot granulaat verbranden verbranden een deel gaat naar verwerker? een verwerker verwerker? 75% verbranden product 75% verbranden materiaalsita product sortering en verwerking tot granulaat SITA verbranden 75% verwerker? een deel gaat naar een verwerker een deel gaat naar verwerker? een verwerker een deel gaat verwerker? naar een verwerker een deel gaat naar een verwerker sortering en verwerking tot granulaat SITA product verbranden materiaal SITA product sortering en verwerking tot granulaat SITA product materiaal sorteren van papier, plastic en aluminium sortering en verwerking tot granulaat product 37% 55% 37% 37% materiaal product SITA product materiaal verwerker? materiaal sorteren van papier, plastic en aluminium SITA verwerker? materiaal product van papier, plastic en aluminium 37%sorteren materiaal SITA materiaal sorteren van papier, plastic en aluminium verwerker? verwerker? SITA sorteren van papier, plastic en aluminium materiaal 75% verwerker? in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers ongesorteerd aan de openbare weg wekelijks of maandelijks verschillende ophaalmomenten in Nieuw-West, Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, In Centrum: bellen voor een afspraak ongesorteerd aan de openbare weg 156 bovengrondse ongesorteerd wekelijks of maandelijks verschillende aan de openbare weg, ophaalmomenten in Nieuw-West en 84 Zuidoost, ondergrondse ongesorteerd Noord, Oost, Zuid, wekelijks of maandelijks verschillende altijd een optie. SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA 75% SITA in totaal 30 verschillende stromen, 75% sortering en verwerking tot granulaat in totaal 30 verschillende stromen, 75% SITA gesorteerd in totaal 30 verschillende stromen, 75% 75% sortering en verwerking tot granulaat SITA in totaal 30 verschillende stromen, 75% sortering en verwerking tot granulaat SITA gesorteerd 75% 75% gesorteerd Afvalpunt SITA werf Van Gansewinkel verwerker? 17 contracten met verwerkers een deel gaat naar verwerker? 17 contracten met verwerkers een verwerker verwerker? werf Van Gansewinkel 17 contracten met verwerkers AEB met containertrailers een deel gaat naar verwerker? werf Van een Gansewinkel verwerker verwerker? 17 contracten met verwerkers een deel gaat naar verwerker? werf Van Gansewinkel een verwerker een deel gaat verwerker? naar AEB met container- in totaal 12 fracties 26,4% biomassa 23% materiaal in totaal 12 fracties in totaal 12 fracties 26,4% biomassa in totaal 12 fracties 26,4% 23%

49 Papier Glas Voor het Amsterdamse glas geldt dat dit niet op kleur gescheiden wordt. Na inzameling haalt de verwerker vervuiling en de storende stoffen zoals keramiek uit het glas en scheidt een deel ook na op kleur. Het glas wordt vervolgens in de glasindustrie omgesmolten, zodat daar opnieuw (gekleurd) glas van gemaakt kan worden. Doordat Amsterdam niet op kleur scheidt kan er niet opnieuw wit glas van gemaakt worden. Ook is het van belang dat de fractie niet vervuild wordt met vazen, keramiek, kristal en vensterglas, maar dat alleen verpakkingsglas ingezameld wordt. Dit heeft te maken met verontreinigingen in de producten die in het verwerkingsproces voor nieuw glas problemen kunnen geven (bv gloeidraad uit lamp), ander soort glas met toevoegingen (spiegel), een andere smelttemperatuur (ovenschaal), etc. Plastic en drankkartons Sinds enkele jaren is de gemeente Amsterdam bezig met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Vanaf juni 2015 mogen drankkartons samen met het plastic worden aangeboden. Dat materiaal gaat naar een speciale scheidingsinstallatie, waar het wordt gescheiden in verschillende soorten plastics en waar de vervuiling eruit wordt gehaald. De gesorteerde plastics worden verwerkt tot granulaat, waar nieuwe producten van gemaakt worden. Dit granulaat wordt verhandeld. Ook de drankkartons worden gesorteerd. Van de drankkartons wordt het karton van het plastic gescheiden. Het plastic wordt ook tot granulaat verwerkt en het karton gaat naar een papier verwerker, die er weer nieuw karton van kan maken. Er blijft een stroom over die niet geschikt is voor recycling en die veelal wordt verbrand. Papier gaat na inzameling naar de papierverwerker. Daar wordt vervuiling eruit gehaald en wordt het papier in bulk opgeslagen. Dit gaat vervolgens naar de papierindustrie, waar er hoogwaardig papier van wordt gemaakt, geschikt voor bijvoorbeeld krantenpapier. Alleen van separaat ingezameld kantoorpapier kan weer kantoorpapier gemaakt worden. De herbruikbaarheid is sterk afhankelijk van de samenstelling en de vervuiling binnen deze stroom. Zo is bijvoorbeeld een gebruikte pizzadoos niet geschikt voor recycling omdat er te veel vetten in het papier zijn gaan zitten. En ook folie, dat vaak om reclamefolders zit, zorgt voor vervuiling. Dit soort vervuiling wordt er uitgehaald en uiteindelijk verbrand. Ook de waarde van papier is erg wisselend. Dit komt voor een groot deel door de sterk fluctuerende prijs die bepaald wordt door de wereldhandel. Papier dat wordt ingezameld in verzamel heeft een sterk gemite samenstelling, ook wel bont papier genoemd. Dit bonte papier heeft een lage waarde. Anders dan de afzonderlijke soorten zoals tijdschriften, briefpapier, etc. 49

50 42% 42% van het Amsterdamse huishoudelijk glasafval belandt bij het restafval Tetiel Klein chemisch 84% 84% van het Amsterdamse huishoudelijk tetielafval belandt bij het restafval Plastic Klein chemisch 1207ondergrondse 21 bovengrondse inhout Zuid, Centrum, Oost en West in stadsdeel Cenapart aan de en openbare weg trum: bruin en witzelf wegbrengen in Zuid, Centrum, Oost en West 21 bovengrondse zelf wegbrengen goed (op melding) stadsdeel Ceninin werkgebieden (bijv rand kringloopwinkel Flevopark, Amstelen III en Zuitrum: bruin witdas) verplicht hout apart aan de goed (op melding) openbare weg in Zuid, Centrum, Oost en West zelf wegbrengen in stadsdeel Centrum: bruin en witin stadsdeel Cengoed (op melding) trum: bruin en witop straat in goed (op zetten melding) zelf wegbrengen Big bag (kost hout apart aangeld) de 190 bovengrondse openbare weg ondergrondse inen Zuid, Centrum, Oost en West in 61 stadsdeel Cen trum: bruin en witzelf wegbrengen goed (op melding) 190 bovengrondse op 61 straat zetten in en ondergrondse 190 bovengrondse Big bag (kost geld) en 61 ondergrondse zelf wegbrengen 190 bovengrondse en 61 ondergrondse zelf wegbrengen in stadsdeel Cen190 bovengrondse op straat zetten in trum: bruin en witen ondergrondse Big61 bag (kost geld) zelf wegbrengen goed (op melding) alleen in SD West komt niet buiten de ring 93% 93% van het Amsterdamse huishoudelijk plasticafval belandt bij het restafval Tuin Groente/Fruit (op aanvraag) in zakken ongesorteerd aan de openbare weg aan Blipvert de openbare weg SD West weg, aan dealleen openbare wekelijks of in maandelijks verschillende (op aanvraag) innieuw-west zakken, in mini ophaalmomenten in inleveren bij winkel Noord, Oost,weg Zuid, aan de Zuidoost, openbare In Centrum: bellen voor een afspraak ongesorteerd aan de openbare weg ongesorteerd Chemokar wekelijks of maandelijks verschillende aan openbare komt de niet buiten de ring weg, ophaalmomenten in (op aanvraag) innieuw-west zakken ongesorteerd Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, wekelijks of maandelijks verschillende weg In Centrum: belleninvoor een afspraak aan de openbare weg, aan de openbare weg ophaalmomenten Nieuw-West, (op aanvraag) in zakken in Noord, mini Zuidoost, Oost, Zuid, wekelijks of maandelijks verschillende ongesorteerd In Centrum: belleninvoor een afspraak aan de openbare weg ophaalmomenten Nieuw-West, aan de openbare weg inleveren bij winkel Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, zelf wegbrengen wekelijks of maandelijks verschillende In Centrum: bellen voor een afspraak ophaalmomenten in Nieuw-West, in werkgebieden (bijv rand Noord, Zuid, aan de Zuidoost, openbare Flevopark, AmstelOost, III enweg, ZuiIn Centrum: voor een afspraak (op aanvraag) zakken in mini das) verplichtbellenin aan de openbare weg zelf wegbrengen aan de openbare weg, in werkgebieden (bijv rand inzelf mini wegbrengen Flevopark, Amstel III en Zuidas) verplicht in werkgebieden (bijv rand zelf wegbrengen Flevopark, Amstel III en Zuidas) verplicht in werkgebieden (bijv rand Flevopark, Amstel III enweg, Zuizelf aan dewegbrengen openbare das) verplicht (op aanvraag) in zakken in mini in werkgebieden (bijv rand hout apart aan de weg aan de openbare weg, Flevopark, Amstel III en Zuiopenbare weg in das) mini verplicht Groente/Fruit Bedrijfsafval in Zuid, Centrum, Oost en West hout apart aan de wegweg, aanopenbare de openbare ininhout mini apart aan Zuid, Centrum, Oost de en West openbare weg inhout Zuid, Centrum, Oost de en West apart aan openbare weg in Zuid, Centrum, Oost en West 9% werf Van Gansewinkel verwerker? 14% werfaeb Van Gansewinkel Amsterda m verwerker? werf Van Gansewinkel Afvalpunt product 37% rest sloop afval 55% 37% 31% product materiaal ongesorteerd 14% werf Van Gansewinkel Afvalpunt bouw en materiaal product 37% 16% Amsterdam AEB afval rest sloop materiaal ongesorteerd 60% 19% 40% verwerker? werf Van Gansewinkel bouw en 69% materiaal Afvalpunt rest sloop afval Afvalpunt ongesorteerd bouw en Reststroom GHHA Nagescheiden GHHA t.b.v. materiaal 34% chemokar komt dit ophalen chemokar komt dit ophalen rest SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics SITA scheiden van drankkartons & plastics ASW chemokar komt dit ophalen chemokar komt dit ophalen 1 per week. op vrijdag ASW verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel ASW chemokar komt dit ophalen 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door altijd een optie. stadsdeel ASW ASW altijd optie. chemokar komt dit ophalen een kringloopwinkel altijd een optie. 1 per week. op vrijdag op te verzoek om op maandag halen is afgewezen doorstadsdeel 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te altijd een optie. halen is afgewezen door stadsdeel 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel altijd een optie. ASW kringloopwinkel kringloopwinkel kringloopwinkel 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel kringloopwinkel ASW 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel biomassa materiaal 14% in totaal 12 fracties een deel gaat naar verwerker? een verwerker verwerker? 9% 77% 14% verwerker? een deel gaat naar biomassa materiaal een verwerker een deel gaat verwerker? naar een verwerker een deel gaat verwerker? naar AEB Amsterdam een verwerker een deel naar AEBgaat Amsterdam 14% een verwerker sortering en verwerking granulaat SITA totongesorteerd SITA bouw en sorteren van papier, plastic en aluminium Afvalpunt sortering en verwerking tot granulaat sloop afval rest SITA Afvalpunt sorteren van papier, plastic en aluminium SITA chemokar komt dit ophalen 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel 75% SITA rest sloop afval sortering en verwerking tot granulaat SITA Afvalpunt 75% Afvalpunt sortering en verwerking tot granulaat SITA sorteren van papier, plastic en aluminium Afvalpunt SITACompost AEB Amsterdam van papier, plastic en aluminium Afvalpunt Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval sorteren versnipperd en vervolgens gecomposteerd. ASW materiaal 9%totaal biomassa in 12 fracties 77% materiaal 9% biomassa 77% materiaal 14% verwerker? Amsterdam werfaeb Van Gansewinkel 75% bouw en sorteren van papier, plastic en aluminium SITA 77% in totaal 12 fracties 9% 75% ongesorteerd sloop afval bouw en sloop afval chemokar komt dit ophalen 9% biomassa 77% materiaal in totaal 12 fracties 9% biomassa 77% Afvalpunt rest Afvalpunt SITA 75% sortering en verwerking totongesorteerd granulaat biomassa materiaal in totaal 12 fracties 77% in totaal 12 fracties 14% Nagescheiden GHHA t.b.v. biomassa energiecentrale 20% 14% Brongescheiden GHHA 156 bovengrondse Tuin ongesorteerd verbranden bouw en 69% Reststroom GHHA sloop afvalenergiecentrale t.b.v. biomassa rest GHHA verbrandennagescheiden 0% in SD West komtalleen niet buiten de ring 50 19% verwerker? 100% op straat zetten in zelf wegbrengen Big bag (kost geld) op straat zetten in Chemokar Big bag (kost geld) komt niet buiten de ring zelf Blipvert wegbrengen in SD West zelf alleen wegbrengen Per 1 juni 2015 scheiden Blipvert en 84 ondergrondse alleen in SD West via plastic we ook 156 bovengrondse zelf drankkarton wegbrengen inleveren bij winkel Chemokar en 84 ondergrondse 156 bovengrondse op straat komt niet buiten de ringin zelf wegbrengen zetten Big bag (kost geld) en 84 ondergrondse Per 1 juni 2015 scheiden 156Chemokar bovengrondse Blipvert we ook drankkarton via plastic alleen in SDscheiden West Peren 1komt juni 2015 niet buiten de ring 84 ondergrondse (op aanvraag) in zakken bij winkel Blipvert we inleveren ook drankkarton via plastic aan de openbare alleen in SDscheiden West weg Per 1 juni 2015 zelf wegbrengen we ook drankkarton via plastic Perinleveren 1 juni 2015 bijscheiden winkel Chemokar we ook drankkarton via plastic komt niet buiten de ring Blipvert Chemokar alleen in SD West komt niet buiten de ring (op aanvraag) in zakken aan de openbare weg inleveren bij winkel zelf wegbrengen inleveren bij winkel Chemokar in totaal 12 fracties 8% product Nagescheiden GHHA t.b.v. materiaal 37% 34% Afvalpunt 8% 55% verbrandenbrongescheiden GHHA AEB Amsterdam 55% 8% ongesorteerd verbranden materiaal product bouw en 55% 37% 20% 80% op straat zetten in zelf wegbrengen Big bag (kost geld) Blipvert op straat zetten in 156 bovengrondse inleveren bij winkel Big84 bag (kost geld) en ondergrondse zelf wegbrengen Blipvert Chemokar 55% 8% biomassa materiaal 31% 16% 40% 9% 77% verwerker? 50,6% werf Van Gansewinkel AEB Amsterda m verbrandenrest Afvalpunt 0% ongesorteerd 8% 80% 60% 100% Nieuwe eigenaar verwerker? niet bruikbaar glas verwerker? verwerker? verwerker? verwerker? in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers Afvalpunt AEB Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval Amsterdam Compost werf Van Gansewinkel versnipperd en vervolgens gecomposteerd. in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers Groene stroom Compost gesorteerd werfaeb Van Gansewinkel in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers Amsterdam Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval AEB met containertrailers in totaal 12 fracties 26,4% biomassa 23% materiaal in totaal 12 fracties in totaal 12 fracties 26,4% Compost biomassa in totaal 12 fracties 26,4% 23% biomassa werf Van Gansewinkel materiaal 26,4% in totaal 12 fracties 23% materiaal biomassa september ,4% 23% materiaal 50,6% biomassa Compost 23% materiaal werf Van Gansewinkel Afvalpunt Compost in totaal 30 verschillende stromen, 17 contracten met verwerkers Orgaworld AEB Amsterdam werf Van Gansewinkel Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval gesorteerd versnipperd en vervolgens gecomposteerd. versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Biogas gesorteerd Groene stroom Afvalpunt AEB Compost gesorteerd Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. gesorteerd Orgaworld Afvalpunt Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval Nieuweversnipperd en vervolgens gecomposteerd. eigenaar Orgaworld Compost Een schone stroom met containertrailers GF-afval kan na vergisting gecomposteerd wordenaeb ongesorteerd Groene stroom Biogas rest Afvalpunt AEB Amsterdam Afvalpunt AEB Amsterdam Afvalpunt rest Groene stroom Compost met containertrailers AEB met containertrailers AEB met containertrailers Een schone stroom ongesorteerd GF-afval kan na vergisting gecomposteerd worden Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Orgaworld Orgaworld 50,6% Compost 50,6% Compost 50,6% Compost Biogas Groene stroom Biogas 50,6% ongesorteerd NieuweBij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Biogas ongesorteerd eigenaar Nieuwe Een schone stroom rest Orgaworld GF-afval kan na vergisting eigenaar ongesorteerd gecomposteerd worden Groene stroom Nieuwe rest Biogas eigenaar Een schone stroom Groene stroom Nieuwe GF-afval kan na vergisting rest gecomposteerd worden Compost eigenaar Orgaworld Een schone stroom GF-afval kan na vergisting gecomposteerd worden Een schone stroom GF-afval kan na vergisting gecomposteerd worden Compost

51 Tetiel Tetiel dat wordt ingezameld wordt gesorteerd in diverse stromen, die in waarde verschillen. Circa 55% van het tetiel wordt t, nadat het gesorteerd en verhandeld is. Circa 37% van het tetiel is bruikbaar voor recycling, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal of als poetsdoeken. Een deel van het ingezamelde tetiel kan niet t of gerecycled worden, doordat het te vervuild is, en wordt alsnog als restafval verwerkt. Een nieuwe ontwikkeling is dat van ingezameld katoen vezels gemaakt worden, waarvan nieuwe producten gemaakt kunnen worden (vb. mud jeans). Klein Chemisch afval Klein chemisch afval kan op verschillende manieren worden aangeboden: zelf wegbrengen naar het afvalpunt; afgeven aan de chemokar; in diverse winkels staan aparte inzamel voor klein chemisch afval. In stadsdeel West staan Blipverts. Het Blipvert inzamelstation heeft 7 gescheiden compartimenten voor inzameling van: o.a cartridges, batterijen, lampen, cd s/-dvd s, mobiele telefoons, brillen, adapters en alle overige kleine elektrische apparaten. Groente en Fruit Bij 3300 woningen in stadsdeel Nieuw-West wordt apart groente, fruit en tuinafval ingezameld met behulp van een minicontainer in de tuin. Hoewel het maar gaat om 0,5% van het totaal fijn huishoudelijk afval, is het resultaat waardevol. Want het scheidingspercentage ligt hier op circa 43%, wat dicht in de buurt komt van het landelijk gemiddelde van 48%. Na inzameling gaat de ingezamelde GFT naar een vergister. Hier wordt er biogas uit gewonnen dat gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit en/of warmte. Het product dat overblijft kan worden gecomposteerd. Vrijwel al het klein chemisch afval (kca) komt op het afvalpunt terecht. Alleen het kca dat bij winkels wordt ingeleverd wordt door commerciële inzameldiensten opgehaald en verwerkt. De rest gaat via het afvalpunt naar het. Het sorteert de stroom en haalt alle bruikbare materialen eruit. 51

52 52 hout Afval in beeld wekelijks ongesorteerd apart of maandelijks de verschillende zelf ophaalmomenten aan openbare wegbrengen de openbare in Nieuw-West weg, Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, in wekelijks of maandelijks verschillende In Zuid, ophaalmomenten Centrum: Centrum, bellen Oost in voor en Nieuw-West een West in werkgebieden (bijv rand afspraak, Flevopark, Noord, Zuidoost, Amstel Oost, III en Zuidas) Zuid, zelf In Centrum: verplicht wegbrengen bellen voor een afspraak ongesorteerd in werkgebieden (bijv rand Flevopark, aan de Amstel openbare III en Zuidas) verplicht weg hout wekelijks apart of maandelijks de verschillende ophaalmomenten in Nieuw-West, openbare weg Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, in In Zuid, Centrum: Centrum, bellen Oost voor en een West afspraak Grofvuil zelf wegbrengen zelf in in werkgebieden stadsdeel wegbrengen (bijv Centrum: Flevopark, bruin Amstel en III en wit- Zui- rand hout das) in werkgebieden verplicht (bijv rand goed apart (op melding) aan de Flevopark, Amstel III en Zuidas) verplicht ongesorteerd openbare weg in aan Zuid, Centrum, de openbare Oost West weg hout wekelijks apart of maandelijks de verschillende zelf ophaalmomenten openbare wegbrengen in Nieuw-West, Noord, Zuidoost, Oost, Zuid, in In Zuid, Centrum: Centrum, bellen Oost voor een West in in werkgebieden stadsdeel (bijv Centrumdas) verplicht bruin en wit- rand afspraak Flevopark, Amstel III en Zuigoed (op melding) hout apart aan de openbare weg in hout Zuid, in Centrum, apart aan Oost de West openbare stadsdeel weg Centrum: zelf Zuid, wegbrengen Centrum, bruin en Oost wit- en West in goed zelf wegbrengen (op melding) in in werkgebieden stadsdeel (bijv Centrum: Flevopark, bruin Amstel en III en wit- Zui- rand hout das) verplicht goed apart (op melding) aan de openbare weg in Zuid, Centrum, Oost en West Klein chemisch Klein chemisch zelf in stadsdeel wegbrengen Centrum: in stadsdeel bruin en Centrum: (op bruin melding) en wit- witgoed op goed straat (op zetten melding) in Big zelf hout apart aan de openbare bag wegbrengen (kost weg geld) in Zuid, in stadsdeel Centrum, Oost Cen- West trum: zelf wegbrengen bruin en witgoed (op melding) op straat zetten in Big bag (kost geld) zelf wegbrengen zelf in stadsdeel wegbrengen Centrum: straat bruin zetten en wit- in op Big goed bag (op(kost melding) geld) zelf wegbrengen op straat zetten in Big zelf bag wegbrengen (kost geld) Blipvert alleen in SD West op zelf straat wegbrengen zetten in Big op straat bag (kost zetten geld) in Big Chemokar bag (kost geld) komt niet buiten de ring Blipvert alleen in SD West zelf wegbrengen op straat zetten in inleveren Big bag (kost geld) zelf wegbrengen bij winkel Chemokar Blipvert komt alleen niet buiten in SD West de ring kringloopwinkel kringloopwinkel altijd een optie. altijd een optie. kringloopwinkel kringloopwinkel altijd een optie. kringloopwinkel altijd een optie. kringloopwinkel chemokar komt dit ophalen eigenaar Nieuwe eigenaar Nieuwe eigenaar Nieuwe eigenaar Nieuwe eigenaar Nieuwe eigenaar Nieuwe eigenaar 100% 80% 60% 40% 20% 0% 00% 80% 60% 40% 20% 0% gesorteerd 26,4% in totaal 12 fracties in totaal 30 verschillende Afvalpunt ongesorteerd stromen, 17 contracten met verwerkers biomassa AEB gesorteerd 26,4% met container- 50,6% 23% trailers materiaal biomassa rest AEB ongesorteerd met containerwerf Van Gansewinkel 23% trailers materiaal 50,6% in totaal 12 fracties Afvalpunt rest gesorteerd 26,4% AEB Afvalpunt Amsterdam biomassa AEB in totaal 30 verschillende ongesorteerd stromen, 17 contracten met container- met verwerkers 23% trailers materiaal verwerker? ongesorteerd 50,6% rest werf Van Gansewinkel 50,6% Afvalpunt rest in totaal 12 fracties gesorteerd 26,4% ongesorteerd biomassa AEB met container- verwerker? 50,6% 23% trailers materiaal rest werf AEB Van Amsterda Gansewinkel m Afvalpunt rest 31% Afvalpunt AEB 16% Amsterdam 19% 69% 34% Afvalpunt Afvalpunt rest 31% Afvalpunt AEB 16% Amsterdam rest 19% 69% Afvalpunt rest 34% AEB Afvalpunt Amsterdam Reststroom GHHA Afvalpunt rest rest Afvalpunt Afvalpunt ongesorteerd Reststroom GHHA Nagescheiden GHHA t.b.v. biomassa energiecentrale rest sloop afval Nagescheiden GHHA t.b.v. materiaal Brongescheiden GHHA Nagescheiden GHHA t.b.v. biomassa energiecentrale Nagescheiden GHHA t.b.v. materiaal Brongescheiden GHHA rest ongesorteerd bouw en ongesorteerd bouw en sloop afval ongesorteerd bouw en sloop ongesorteerd afval bouw en sloop afval ongesorteerd bouw ongesorteerd en sloop bouw afval en sloop afval ongesorteerd bouw en sloop afval verwerker? 77% verwerker? 50,6% werf Van Gansewinkel verwerker? werf Van Gansewinkel verwerker? 14% werf AEB Van Amsterdam Gansewinkel verwerker? werf Van Gansewinkel 14% werf Van AEB Gansewinkel Amsterdam verwerker? 14% werf Van Gansewinkel 14% 14% 14% 14% in totaal 12 fracties 9% biomassa materiaal in totaal 12 fracties 9% biomassa 77% materiaal in totaal 12 fracties 9% biomassa 77% in totaal materiaal 12 fracties 9% biomassa 77% materiaal in totaal 12 fracties 9% in totaal biomassa 12 fracties 77% 9% materiaal biomassa 77% materiaal in totaal 12 fracties 9% biomassa 77% materiaal Tuin Tuin Blipvert alleen in SD West zelf wegbrengen inleveren zelf Chemokar wegbrengen bij winkel komt niet buiten de ring Chemokar komt Blipvert niet buiten de ring alleen in SD West (op Blipvert inleveren aanvraag) alleen in SD West zelf wegbrengen bij winkel in zakken aan de openbare weg inleveren bij winkel Chemokar komt Chemokar Blipvert niet buiten de ring komt alleen niet buiten in SD West de ring (op aanvraag) in zakken aan de openbare weg inleveren bij winkel inleveren Chemokar bij winkel komt niet buiten de ring (op aanvraag) in zakken aan de openbare weg aan (op inleveren de aanvraag) openbare bij winkel in zakken weg, in aan mini de openbare weg (op aanvraag) in zakken aan (op de aanvraag) openbare in zakken weg, in aan mini de openbare weg chemokar komt dit ophalen chemokar komt dit ophalen chemokar komt dit ophalen 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel chemokar komt dit ophalen chemokar komt dit ophalen ASW ASW ASW 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel chemokar komt dit ophalen ASW 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel 1 per week. op vrijdag verzoek om op maandag op te halen is afgewezen door stadsdeel ASW ASW Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Orgaworld Bij Groenrecycling Amsterdam wordt het tuinafval versnipperd en vervolgens gecomposteerd. Afvalpunt Afvalpunt Afvalpunt AEB Afvalpunt Amsterdam Afvalpunt Groene stroom Biogas Groene stroom Compost Compost Compost Compost Compost Compost Een schone stroom GF-afval kan na vergisting gecomposteerd worden Compost

53 Grofvuil Dit schema is de stroom grof huishoudelijk afval inzichtelijk gemaakt. Er zijn drie manieren van aanbieden, ieder met zijn eigen route heeft naar de uiteindelijke bestemming: 1. Zelf wegbrengen: Bewoners kunnen hun grof huishoudelijk afval naar afvalpunten brengen. Hier wordt het zoveel mogelijk gesorteerd in verschillende bakken en naar de uiteindelijke verwerkers gebracht. 2. Ongesorteerd aan de straat: Bewoners kunnen hun grof huishoudelijk afval op door de stads delen aangegeven momenten aan de straat zetten. Dit wordt opgehaald door de inzamel diensten en vervolgens naar Van Gansewinkel gebracht (al dan niet via overslag op een afval punt). 3. Gesorteerd aan de straat: Sommige inzamel diensten halen gescheiden stromen apart op. Een voorbeeld is stadsdeel Oost dat apart hout inzamelt. Deze stroom gaat direct naar de ver werker of komt daar via het afvalpunt terecht. Tuin In stadsdeel West kan tuinafval apart worden aangeboden. Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag doen, zodat de inzameldienst het afval ophaalt. Vervolgens gaat het naar de groenrecycling waar het wordt gesorteerd en vervolgens door de shredder gaat. Uiteindelijk wordt er compost van gemaakt. In de rest van de stad is nog geen sprake van apart inzamelen van tuinafval. Dit gaat nu met het gemengde grof huishoudelijk afval mee. Daarnaast verdwijnt tuinafval ook bij het fijn huishoudelijk restafval. Mensen knippen het dan eerst fijn zodat het in een afvalzak past. 53 Bij de verwerker van het ongesorteerde grof huishoudelijk afval (Van Gansewinkel) vindt een sortering plaats. Dit levert drie stromen op: Residu: Dit afval gaat naar het en wordt verbrand. Materiaal : Het deel van het afval dat kan worden gerecycled. Biomassa energiecentrale: Dit deel is niet geschikt voor recycling en gaat naar een biomassa energiecentrale. Hier dient het als vervanging voor andere brandstoffen.

54 54

55 Bedrijfsafval Bedrijfsafval wordt op twee verschillende manieren ingezameld. Voor grote hoeveelheden dient een bedrijf een contract af te sluiten met een commerciële verwerker. Deze zamelt het bedrijfsafval in en verwerkt het op zijn eigen manier. In gebieden in Amsterdam met veel bedrijven die grote hoeveelheden afval produceren kan het daarmee voorkomen dat er verschillende commerciële inzamelaars rondrijden. Daarnaast zijn er ook bedrijven die gebruik kunnen maken van het reinigingsrecht. Dit houdt in dat bedrijven die een afvalsamenstelling produceren dat overeenkomt met dat van een huishouden, hun afval ook op een zelfde manier mogen aanbieden als een huishouden. Een tweede criteria hierbij is dat het betreffende bedrijf niet meer dan negen zakken afval per week mag aanbieden. Dit afval wordt op dezelfde manier verwerkt als het huishoudelijk restafval en ingezameld door de gemeente Amsterdam. 55 In een aantal gebieden in Amsterdam hebben bedrijven initiatief genomen om, samen met de gemeente, toe te werken naar een situatie waarin het aantal rijbewegingen voor de inzameling van bedrijfsafval verminderd kan worden. Dit is niet alleen goed voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid, maar ook voor de luchtkwaliteit in de stad. Het project Collectief Afval wordt uitgevoerd in stadsdelen Centrum en West.

56 56 7 Inspiratie

57 Voorbeelden in de stadsdelen West Blipvert, inzamelplek voor kleine recyclebare producten (zoals: adapters, spaarlampen, brillen). West Stadsdeel West ontwikkelde een hotspot aanpak om de meest vervuilde container locaties schoon te krijgen, in samenwerking met bewoners, bedrijven, handhaving, reiniging en afval zameling. In 2016 wordt deze aanpak opgeschaald naar een top 250 in de hele stad. Oost Afvalbrief oost naar bewoners IJburg: informeren over prestaties afvalscheiden. (foto: L. Duijvestijn) Meerdere stadsdelen Mogelijkheid om gescheiden tuinafval aan te bieden Oost Scholenproject: eductatie, oud papier en snoeproutes. 57 Oost (Oostpoort) Gescheiden ophalen afval in de openbare ruimte Zuidoost (Reigersbos) Testen multistroom in Reigersbos. Alle stadsdelen Tientallen containeradoptanten werken mee aan een schone openbare ruimte en schone container locaties. bron: CREM

58 Voorbeelden van Amsterdammers Circular Seven Zeven iconische pilotprojecten op basis van Biobased en Circulaire reststromen van Waternet. Circular Seven is een serie van pilotprojecten die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige toepassingen voor rest(afval)stromen. In de pilots worden uit rest(afval) stromen van Waternet (o.a. waterplanten en wc papier) zeven iconische en zeer innovatieve biocomposiet test- en demonstratiepaviljoens gebouwd. De paviljoens dienen als Living LAB voor het uitvoerig testen van de nieuwe bouwproducten uit circulaire grondstoffen en zullen geplaatst worden op diverse locaties in de Metropoolregio Amsterdam. Biocomposiet sanitair door NPSP 58 bron: G.J.J. Scholte BV / The Circular City BV(io), Waternet en NPSP. Biocomposiet proefstroken vervaardigd uit waterplanten: NPSP Vergister Lokale etenswaren vergister. Plaatselijke horeca wil restanten etenswaren lokaal duurzaam verwerken. Daarvoor komt er een lokale vergister waar zijn s avonds hun GF afval in kunnen doen. Onder andere bij Westergasfabriek.

59 Wormenhotel In een wormenhotel leven zo n 100 wormen die compost maken van gft-afval. Deze compost is rijk aan nuttige mineralen voor een vruchtbare bodem, en kan worden uitgestrooid in de tuin, bij de kamerplanten of in de balkonbakken. Door gft-afval te composteren wordt met de wormenhotels een kringloop gesloten. Het Wormenhotel is een initiatief van FoodGuerrilla. Met vijf wormenhotels op beroemde Amsterdamse bordessen van o.a Het Amstel Hotel, Het Volkshotel en het NH Barbizon Palace Plastic in Noord Een buurt laboratorium voor Plastic Afval Upcycling. 59 bron: WASTED wordt mogelijk gemaakt door jou samen met buren, vrienden, scholen en anderen. Samen creëren we nieuwe toepassingen voor plastic afval, terwijl we werken aan een schonere en hechtere buurt. bron:

60 Overige voorbeelden (in binnen- en buitenland) Zwerfafval en GF in Utrecht Tijdens evenementen, bijvoorbeeld de Tour de France start 2015, wordt geprobeerd afval gescheiden in te zamelen in de openbare ruimte. Groente en Fruit wordt in Utrecht apart opehaald in bruine mini. 60 Communicatie in Apeldoorn - Deventer - Zutphen Ambitie van de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen is dat hun inwoners elk jaar ietsje minder restafval inleveren (Ambitie is 10 kg restafval in 2030). Daarvoor is een grote communicatiecampagne opgezet. Op de website is informatie te vinden over wat waar te scheiden, over het waarom van afval scheiden en ook over de opbrengst/ nieuwe producten na het scheiden. bron:

61 Heerlen - Tetielsorteercentrum In Heerlen gaan alle tetiel, schoenen en tassen uit de BEST-tas en uit de ondergrondse naar het nieuwe tetielsorteercentrum van Rd4. Hier wordt alle tetiel uitgesorteerd in wel 200 soorten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft een samenwerking van partijen met een heel verschillende achtergrond. Een deel van de kleding wordt verkocht in de Rd4-kringloopwinkels. Het overige deel wordt verkocht aan derden en/of gerecycled tot grondstof.het tetielsorteercentrum biedt een werkplek aan 40 tot 60 personen, voornamelijk afkomstig uit de sociale werkvoorziening. Het sorteercentrum levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de regionale sociale werkgelegenheid.het sorteercentrum verdient zichzelf terug. De prijs gaat van euro per ton naar soms wel euro per ton voor sommige soorten tetiel (8%). bron: 61 Amstelveen In de gemeente Amstelveen wordt plastic afval ingezameld in plastic zakken die bewoners aan lantaarnpalen kunnen hangen. bron foto: Arnoud de Jong

62 Zwolle - omgekeerd inzamelen Omgekeerd inzamelen houdt in dat plastic verpakkingen, zuivel- en sappakken en blik in de grijze container worden gestopt. Het restafval wat voorheen in de grijze container werd gestopt, wordt nu in de ondergrondse container gedeponeerd. Het plastic, de zuivel- en sappakken en het blik wordt elke maand aan huis opgehaald door ROVA. In een aantal wijken is dit al ingevoerd. Eind 2016 is heel Zwolle klaar voor omgekeerd inzamelen. Uiteraard kan plastic afval ook in de bovengrondse bij bijvoorbeeld winkelcentra gebracht worden. Het restafval wordt ingezameld in ondergrondse. bron: bron: 62 bron: Communicatie in Almere en Rotterdam In Rotterdam worden mensen op een positieve manier aangesproken op een manier die iedere inwoner bindt. De boodschap is bijvoorbeeld: Een echte Rotterdammer houdt zijn stad schoon, of Een echte Rotterdammer gooit zijn afval weg. Ook Almere heeft een proactieve benadering van bewoners met een positieve boodschap. Er is een promotieteam Stad Zonder Afval die mensen bijpraat over het belang van afval scheiden. Mensen kunnen op de website van de gemeente zelf op basis van postcode en huisnummer een persoonlijke afvalkalender genereren. Die kun je zelfs koppelen aan Twitter, mail of agenda in je smartphone zodat je meldingen krijgt over het aanbieden van afval.

63 San Francisco - communicatie en afspraken San Francisco heeft ambities om beter afval te scheiden, minder afval te produceren en beter om te gaan met klein chemisch afval. Er zijn afspraken met winkels over plastic tassen, de Checkout Bag Ordinance (per oktober 2012) en over composteerbare of herbruikbare verpakkingen van voedsel, de Food Service Waste Reduction Ordinance Communicatie over afval geschiedt via de website en op borden door de stad. De communicatie is informerend en inspirerend van aard. Huidig scheidingspercentage van de stad is 80% (meest nascheiding, aan de bron wordt gescheiden: composteerbaar afval, herbruikbaar plastic en overig bij rest) bron: 63 Milaan - composteren GF-afval Groente en fruitafval scheiden Milanezen in doorzichtige zakken. Het haalsysteem werkt in Milaan! Driver achter GF inzameling: compost wordt gebruikt in de landbouw en is belangrijk voor het tegengaan van verwoestijning.huidig scheidingspercentage in Milaan: 42,5% (okt 2013), Ambitie is 65% Oslo - optisch scheiden In Oslo wordt plastic en GFT in aparte kleuren zakken ingezameld. Restafval kan in willekeurig gekleurde zakken worden verzameld. Een optische sorteermachine, scheidt de verschillende kleuren zakken. en zero-waste-italy-and-milan-case-study/ bron: City of Oslo, Waste to Energy Agency

64 64 Begrippen

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot 2017 gemeente Doss. no. 18AA507 Tilburg, 19 februari 2018 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 1011 5000 JH Tilburg Tel: 085-771995

Nadere informatie

Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017

Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017 Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017 Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke samenvatting 3 2 Inleiding 4 3 Scheidingsresultaten 5 3.1 Totaaloverzicht 5 3.2 Restafval

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets tweede kwartaal Diftar Aanbiedgedrag Restafval Aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel Q1 en Q2 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer Tarief 4,03 - totaal

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets - Resultaten Diftar Aanbiedgedrag Restafval Gemiddeld aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer 7 9 53 0 10 20 30 40

Nadere informatie

De zin van afvalscheiding

De zin van afvalscheiding De zin van afvalscheiding (...en de onzin die u wel eens hoort)...alles gaat toch op één hoop... Hoe zit het écht? z.o.z. Gescheiden afval blijft gescheiden Gescheiden afval blijft gescheiden Alles wat

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Geef afval waarde. Samen naar een duurzaam Westvoorne

Geef afval waarde. Samen naar een duurzaam Westvoorne Afvalspecial 2019 1 Wat doen we met ons afval? Het scheiden van afval bespaart ook geld. Elke kilo afval voor de verbrandingsinstallatie, kost de gemeente dit jaar 22 cent. Dat wordt via de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Onderwerp: afvalbeleid en circulaire economie Doel: het formuleren van uitgangspunten voor nieuw gemeentelijk afvalbeleid Auteur: Evert Stellingwerf

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Afvalmonitor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen

Afvalmonitor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen Afvalmonitor 2017 Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen 18 juli 2018 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 7 1.1 AFVALMONITORING GEMEENTEN... 7 1.2 SYSTEMATIEK

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk Wijk aan Zee en Zwaansmeer versie: 26 april 2018 Veelgestelde vragen Proef inzameling van plastic, blik en drinkpakken Beverwijk

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Afval en milieu

Hoofdstuk 17. Afval en milieu Hoofdstuk 17. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan verder toegenomen, het gebruik is vergelijkbaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020

Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Veelgestelde vragen Restafvalsysteem in 2020 Vanaf 1 januari 2020 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons restafval. Al het herbruikbare afval (grondstoffen noemen we dat) blijft de

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

2017 Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte of reiniging kunt u bellen met de gemeente: Of kijk op de website van

2017 Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte of reiniging kunt u bellen met de gemeente: Of kijk op de website van 2017 Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte of reiniging kunt u bellen met de gemeente: 140299 Of kijk op de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl/meldingen Gewijzigde

Nadere informatie

Afval doe je in de goede bak.

Afval doe je in de goede bak. Cliënt Roteb Omschrijving Flyer Afvalwijzer Ordernummer 155.00.015 Datum 12 september 2012 Afval doe je in de goede bak. Dat doe je goed! Afvalwijzer 2012/2013 Huishoudelijk restafval

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's

Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's GRONDSTOFFENBELEID Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's Investeringen Vervolg Inleiding Alle

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw NIET INVULLEN Registratienummer: Paraaf secretaris: 17h0010402 / h170061996 Algemeen Datum: 28 november 2017 Opsteller:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT Jaarrapportage Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen Inhoud 1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Afvalstoffenoverzicht ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof:

Van Afval Naar Grondstof: Van Afval Naar Grondstof: Tynaarlo als speler in de markt Presentatie afvalbeleid Tynaarlo 1 Waar gaat het vanavond over? 1. Huidige stand van zaken 2. Van Afval Naar Grondstof (Vang) doelstellingen 3.

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest.

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest. Verbetering afvalscheiding in Oegstgeest Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente Oegstgeest Marianne Zegwaard 8 september 2016 Opbouw presentatie 1 Aanleiding en doel 2 Aanpak 3 Huidige

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Goed voor het milieu én de portemonnee!

Goed voor het milieu én de portemonnee! www.goes.nl/afval Goed voor het milieu én de portemonnee! Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Vanaf 2019 betaalt u per huishouden een vast basistarief voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatie en tips over GFT scheiden

Van afval naar grondstof. Informatie en tips over GFT scheiden Van afval naar grondstof Informatie en tips over GFT scheiden Korte berichten Circulaire economie: Van Afval Naar Grondstof De Rijksoverheid heeft met de gemeente in Nederland afgesproken dat in 2020 maximaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig?

Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig? Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig? In Nederland, en zeker ook in Het Hogeland, produceren we veel huishoudelijk afval. 200 kilo per persoon per jaar... dat is veel. Een stuk meer dan

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel fvalbrengstation Afvalbrengstation Als inwoner van Amstelveen kunt u bij het Afvalbrengstation terecht voor al uw huishoudelijk afval dat gescheiden aangeboden moet worden. A f va l s c h e i d i n g Echt

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets eerste kwartaal Diftar 2017 Aanbiedgedrag Restafval Aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer Tarief 4,03 - totaal 8,06

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval

Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Het nieuwe inzamelen: de rest is afval Beste bewoner(s) van de Werven, Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal etensresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg.

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

Invulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND

Invulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 7132 26 januari 2015 Invulling Milieubeleids- en Uitvoeringsregels AFVALSTOFFENVERORDENING WORMERLAND Vastgesteld door burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend Afvalmonitor / effectmeting Doss. no. 15A519 Tilburg, 10 februari De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995 E-mail: info@deafvalspiegel.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

De schillenboer komt terug

De schillenboer komt terug De schillenboer komt terug In Waalre loopt een afvalproef. Er is een fiets met een aanhangbak ontworpen waarmee we in een proefwijk afval inzamelen. Twee keer in de week haalt Roel het keukenafval (voedselresten),

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie