Sociaal overdrachtsprotocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal overdrachtsprotocol"

Transcriptie

1 Sociaal overdrachtsprotocol De ondergetekenden: 1. Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Valk, voorzitter Raad van Bestuur; hierna te noemen PG ; en 2. Lucertis B.V., onderdeel van de Parnassia Groep, gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. J. Snijders, bestuurder, hierna te noemen: Lucertis enerzijds en 3. FNV, gevestigd te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door de heer C. de Beurs, bestuurder; 4. CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Veldt, bestuurder; 5. NU 91, gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door de heer M. Froklage, belangenbehartiger; en 6. FBZ, gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw mr. J. Klerks, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden; anderzijds Tezamen te noemen de Partijen Overwegen als volgt: - Regionaal Instituut Dyslexie B.V. ( RID ) is landelijk specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie en dyscalculie; - Regionaal Instituut Ontwikkelingsstoornissen B.V. ( RIOzorg ) is een volle dochter van RID en is actief in de specialistische en basis GGZ voor kinderen en jeugdigen. Het organogram van RID, is als bijlage I aan dit Sociaal overgangsprotocol ( het Protocol ) gehecht; - PG richt zich op het aanbieden van psychiatrische zorg aan kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen; - Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep, richt zich op het aanbieden van psychiatrische zorg aan kinderen en jeugdigen. Via het binnen Lucertis gesitueerde onderdeel IWAL biedt zij dyslexiezorg aan (diagnostiek en behandeling) zowel kinderen als aan volwassenen; - RID en Lucertis/IWAL willen de samenwerking op het gebied van dyslexie-zorg intensiveren en hebben besloten tot nauwere samenwerking over te gaan; - Voor deze integratie is toestemming bij de Nza gevraagd; - PG zal na akkoord van de NZA door middel van het onderdeel PG Participaties B.V. 60% van de aandelen RID gaan houden; - de positie van RIOzorg blijft ongewijzigd een volle dochter van RID; 1

2 - Alle activa en passiva behorende tot het onderdeel IWAL zullen met ingang van diezelfde datum van akkoord] (de Transactiedatum ) worden overgedragen aan en geïntegreerd in RID (de Transactie ), waarna de combinatie RID/IWAL de een van de grootste dyslexieaanbieders van Nederland zal zijn; - De Transactie zal als een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek kwalificeren; - Partijen willen de gevolgen van deze Transactie voor de betrokken werknemers regelen in het Protocol, onverlet de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. verklaren als volgt overeen te komen: Artikel 1 Werkingssfeer 1.1 Het Protocol wordt aangegaan in verband met de overgang van de activiteiten en werknemers van onderdeel IWAL naar RID. Het Protocol regelt de arbeidsrechtelijke gevolgen van de overgang van onderneming van werknemers die in dienst zijn bij Lucertis en werkzaam zijn voor IWAL naar RID. 1.2 Het Protocol is van toepassing op alle werknemers in dienst van Lucertis en werkzaam voor IWAL op de Transactiedatum ( IWAL Werknemers ). Een overzicht van de IWAL Werknemers, inclusief functie en soort dienstverband, wordt als bijlage II toegevoegd. 1.3 Het Protocol is niet van toepassing op Opleidelingen, leerlingen en stagiaires werkzaam bij Lucertis ten behoeve van IWAL. Zij gaan niet van rechtswege over, doch maken conform hun opleidingsplan/stageovereenkomst hun opleidingsperiode c.q. stageperiode af bij Lucertis. Indien dit, gelet op het behandelaanbod, niet mogelijk is, zullen hierover tussen de betrokken partijen nadere afspraken worden gemaakt. 1.4 Een aantal medewerkers (maximaal vijf) is ten tijde van de overgang van onderneming IWAL Parnassia Groep/Lucertis B.V. overgegaan naar PG Zorgholding B.V.. Voor deze groep zal op individueel niveau worden besproken of betrokken medewerker werkzaam blijft binnen PG Zorgholding B.V. of met behoud van alle rechten en plichten vanaf transactiedatum overgaat naar RID. 1.5 De IWAL Werknemers krijgen een exemplaar van het Protocol. Artikel 2 Werkgelegenheid 2.1 Behoud werkgelegenheid RID zal vanaf de Transactiedatum werkgever zijn van de IWAL Werknemers. De IWAL Werknemers zullen niet worden ontslagen vanwege de overgang van onderneming en genieten dienaangaande ontslagbescherming. De arbeidsovereenkomsten van de aan IWAL verbonden werknemers (inclusief langdurig zieken en werknemers die bezig zijn met re-integratie) gaan per de datum van de overgang ongewijzigd over naar RID. Alle huidige rechten en plichten van deze werknemers blijven ongewijzigd. Ze zullen ook onder de CAO GGZ blijven vallen. 2

3 2.2 Sociaal Plan en arbeidsvoorwaarden/cao De situatie ten aanzien van Sociaal Plan voorafgaand aan de Transactiedatum (overgang van onderneming) is als volgt: Werknemers van RID vallen onder de RID regeling (arbeidsvoorwaarden); Werknemers van RIO zorg vallen onder de RID regeling (arbeidsvoorwaarden); IWAL werknemers vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG. Na de Transactiedatum is de situatie gelet op de aandelenverhouding van 60% van de PG - de volgende: Werknemers van RID vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG; Nieuwe werknemers van RID vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG. Werknemers van RIO zorg vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG; Nieuwe werknemers van RIOzorg vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG; IWAL werknemers blijven vallen onder het Sociaal Plan/Addendum van de PG. Op de Transactiedatum vervalt de Sociale Paragraaf van RID en kan daarop geen aanspraak meer worden gedaan. Eventuele voor de Transactiedatum schriftelijk vastgelegde aanspraken van werknemers van RID blijven behouden en beoordeeld op basis van de Sociale Paragraaf van RID. Indien en voor zover, los van genoemde overgang van onderneming, een reorganisatie bij RID zal plaatsvinden, zal ten aanzien van de IWAL Werknemers gelden dat zij hun bij Lucertis opgebouwde anciënniteit/ dienstjaren behouden. 2.3 De situatie ten aanzien van CAO/arbeidsvoorwaardenregeling voorafgaand aan de Transitiedatum: Werknemers van RID: RID regeling (arbeidsvoorwaarden), geen CAO. Nieuwe werknemers van RID: RID regeling (arbeidsvoorwaarden), geen CAO; Werknemers van RIO zorg: CAO GGZ; IWAL werknemers: CAO GGZ. Na de Transitiedatum blijft deze situatie ongewijzigd. De IWAL Werknemers behouden, met inachtneming van het bepaalde in het Protocol, ook na de Transactiedatum aanspraak op toepassing van de vigerende cao GGZ inclusief pensioenregeling. 2.4 Werknemers die na Transactiedatum in dienst bij RID treden, vallen onder de RID regeling (arbeidsvoorwaarden) en RID pensioenregeling en hebben geen aansluiting tot het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Werknemers die in dienst treden bij RIO zorg vallen onder de CAO GGZ en hebben aansluiting tot het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Artikel 3 Rechten en plichten 3.1 De rechten en plichten en verworven rechten van de IWAL Werknemers uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten zullen voor de Transactiedatum door Lucertis worden geïnventariseerd, vastgesteld en aan RID meegedeeld. Dit is met inbegrip van verworven rechten boven of naast de cao GGZ c.q. de AMS-regeling. 3

4 3.2 Bij de overgang gaan op de Transactiedatum voornoemde rechten en plichten van de IWAL Werknemers van rechtswege over naar RID met inachtneming van het overige in het Protocol bepaalde. 3.3 De IWAL Werknemers zullen op of rondom de Transactiedatum een brief als addendum op de individuele arbeidsovereenkomst of een nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangen, waarin wordt bevestigd dat de betrokken rechten en plichten overgaan op RID. 3.4 Voor alle wettelijke bepalingen en personele regelingen geldt de datum waarop de IWAL Werknemer in dienst kwam bij Lucertis of haar rechtsvoorgangers als datum van indiensttreding bij RID. 3.5 Wanneer de werknemer op het moment van overgang van het dienstverband verworven rechten boven of naast de Cao GGZ c.q. AMS-regeling heeft, behoudt de werknemer deze rechten. Artikel 4 Pensioendeelname 4.1 De pensioendeelname van IWAL werknemers wijzigt niet als gevolg van de overgang; zie artikel 2 van dit Sociaal Protocol. 4.2 De RIO werknemers (en de nieuw bij RIO in dienst tredende werknemers) blijven aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 4.3 Gelet op de flexibiliteit van de pensioenregeling van RID (lagere premie en keuze qua beleggingsstructuur bij verzekeraar Zwitserleven) zal deze pensioenregeling voor de RID werknemers worden gecontinueerd. De RID werknemers (en de nieuw in dienst te treden RID werknemers) hebben derhalve geen aansluiting tot het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 4.5 In het geval dat een RID werknemer ingevolge de herplaatsingsregeling van het Sociaal Plan/Addendum van de PG wordt herplaatst bij een ander onderdeel van de PG, krijgt deze werknemer per datum van de plaatsing een arbeidsovereenkomst aangeboden conform de standaard van de PG. Op de arbeidsovereenkomst zal de CAO GGZ van toepassing zijn (inclusief de pensioenregeling). Er zal geen compensatie door bruto salarisverhoging plaatsvinden als gevolg van de overgang van de pensioensregeling naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Artikel 5 Personeelsdossiers 5.1 De personeelsdossiers van de IWAL Werknemers worden geschoond en per Transactiedatum overgedragen aan RID. 5.2 De IWAL Werknemers hebben het recht voorafgaande aan de Transactiedatum hun personeelsdossier in te zien en, als gegevens feitelijk onjuist of evident gedateerd zijn, een verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering in te dienen. Artikel 6 Werktijden en Standplaats 6.1 Door nieuwe teamsamenstellingen zal zoveel mogelijk op voorhand in overleg met de betrokken IWAL Werknemer in redelijkheid de na de Transactiedatum geldende werktijd en standplaats worden vastgesteld, waarbij in redelijkheid aangesloten wordt bij de werktijden/standplaatsen op de Transactiedatum. 4

5 Artikel 7 Reiskosten 7.1 Bij overgang naar RID behouden de IWAL Werknemers, de reiskostenregeling zoals beschreven in de CAO GGZ. Dit geldt zowel voor de reiskosten woon-werkverkeer als voor dienstreizen. Artikel 8 Vakantie-uren, LFB-uren en verlof 8.1 Het op de Transactiedatum openstaande aantal vakantie, LFB- en/of spaarverlof--uren, vakantie- en eindejaarsuitkering voor elke IWAL Werknemer wordt vastgesteld en overgedragen aan RID. 8.2 De op de Transactiedatum lopende afspraken over ouderschaps- of zwangerschapsverlof zullen worden overgenomen door RID. Artikel 9 Harmonisatie 9.1 Om na de fusie te komen tot een set uniforme secundaire arbeidsvoorwaarden zullen de bedrijfseigen secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaardelijke regelingen binnen twee jaar na de transactiedatum op elkaar worden afgestemd en conform de Wet op de Ondernemingsraden aan de medezeggenschap voorgelegd. Als uitgangspunt wordt hierbij gehanteerd dat het totale pakket -met plussen en minnen- gelijkwaardig zal zijn. Artikel 10 Langer lopende afspraken 10.1 Individuele afspraken gemaakt met IWAL Werknemers voorafgaande aan de Transactiedatum zoals afspraken over opleiding en scholing, zullen door RID worden nagekomen. Een op de Transitiedatum lopende studie, opleiding of cursus wordt overgenomen door RID en kan worden afgemaakt. Eventueel gemaakte afspraken over het terugbetalen van studiekosten zullen evenzeer op RID overgaan Lucertis/IWAL en RID maken afspraken ten aanzien van bijzondere situaties zoals opleidelingen die vanuit een ander (zorg)bedrijf van PG hun opleiding volgen bij IWAL. Essentie van de te maken afspraken zal zijn dat de desbetreffende persoon de opleiding en/of andersoortige afspraken kan afmaken op een kwalitatief juiste wijze. Artikel 11 Medezeggenschap personeel 11.1 Tot transactiedatum vindt er geen wijziging plaats in de wijze waarop de medezeggenschap personeel is georganiseerd. Na transactiedatum vallen de werknemers IWAL onder de ondernemingsraad van RID. De OR van RID zal tijdig afspraken maken met de (voormalige) OR Lucertis met betrekking tot de samenstelling van de OR vanaf transactiedatum, zodanig dat deze samenstelling een afspiegeling is van de personeelssamenstelling. Artikel 12 Binding nieuwe werkgever 12.1 RID is als nieuwe werkgever door medeondertekening aan het Protocol gebonden. Artikel 13 Hardheidsclausule 13.1 In gevallen waarin toepassing van het Protocol zou leiden tot een evident onbillijke situatie voor de individuele IWAL Werknemer, zullen PG, Lucertis en RID desgevraagd in een voor de betrokken werknemer gunstige zin hiervan afwijken. 5

6 Hetzelfde geldt voor gevallen waarin het Protocol niet voorziet, hetgeen tot een evident onbillijke situatie voor de individuele IWAL Werknemer zou leiden. De beslissing op het beroep op de hardheidsclausule zal schriftelijk worden gegeven Indien op grond van voorgaand lid naar de mening van de betrokken werknemer niet of onvoldoende rekening is gehouden met zijn situatie, kan hij binnen een termijn van twee weken na de dagtekening van voornoemde beslissing op het beroep op de hardheidsclause, beroep instellen bij de Begeleidingscommissie. In de Begeleidingscommissie zal een afgevaardigde van PG en van RID zitting hebben, alsook twee afgevaardigden van de vakbonden als genoemd bij de partijen 3 tot en met 6. Deze vier afgevaardigden wijzen een onafhankelijke voorzitter van de Begeleidingscommissie aan. De Begeleidingscommissie zal PG en/of RID adviseren hoe met het beroep van de desbetreffende IWAL Werknemer om te gaan. PG en/of RID zullen dat advies in de uiteindelijke beslissing zwaar laten wegen. Artikel 14 Bezwaar toepassing Protocol 14.1 Een werknemer van Lucertis heeft vóór de Transactiedatum en na de ontvangst van zijn brief waarin staat of hij wel of niet overgaat naar RID de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift omtrent deze overgang in te dienen bij de Bezwarencommissie van PG. Informatie en het adres van de Bezwarencommissie is te vinden in het Kwaliteitssysteem op het intranet van PG Ná de datum van overgang is bezwaar tegen toepassing van het Protocol uitsluitend mogelijk bij de Begeleidingscommissie Tegen de overgang op zichzelf kan geen bezwaar worden gemaakt. Artikel 15 Procedure Ondernemingskamer 15.1 Tussen Lucertis enerzijds en de ondernemingsraad Lucertis en IWAL anderzijds is thans een procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam aanhangig over de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat op 1 januari 2016 van IWAL Instituten voor Dyslexie B.V. naar Lucertis is overgekomen zijn geharmoniseerd. Lucertis zal de uitspraak van de Ondernemingskamer volgen en indien aan de orde, de arbeidsvoorwaarden van de IWAL werknemers die het betreft, aanpassen. Partijen zullen ten aanzien van de vaststelling van de rechten en plichten van de IWAL werknemers uitgaan van de aangepaste arbeidsvoorwaarden. Artikel 16 Interpretatie van het Protocol 16.1 Lucertis is tot een jaar na de Transactiedatum hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen met betrekking tot de IWAL Werknemers die zijn ontstaan vóór de Transactiedatum Ingeval er bij de uitvoering van het Protocol verschil van inzicht ontstaat over de toepassing en interpretatie hiervan, zullen Partijen eerst in gezamenlijk overleg trachten eruit te komen. Lukt dat niet, dan staat het (elk van de) Partijen vrij een gerechtelijke procedure te starten Bij ontvangst van herhaaldelijk dezelfde individuele bezwaren als bedoeld in artikel 14, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om te bezien of zij gezamenlijk tot een bevredigende oplossing kunnen komen voor het onderliggende probleem. 6

7 Aldus overeengekomen in zevenvoud te Den Haag op [DATUM] De werkgevers: De organisaties van werknemers: Parnassia Groep B.V. Dhr. Stephan Valk, voorzitter Raad van Bestuur FNV Dhr. Cor de Beurs, bestuurder Lucertis B.V. Mw. drs. Jozien. Snijders, bestuurder CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van CNV Connectief Dhr. Joost Veldt, bestuurder NU 91 Dhr. Mark Froklage, belangenbehartiger FBZ Mw. mr. José Klerks, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden De nieuwe werkgever RID verklaart conform artikel 12 te zijn gebonden aan dit overgangsprotocol. Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. en RIO Zorg Dhr. Lex Coene, algemeen directeur 7

8 Bijlage I a Organogram 8

9 Bijlage II Concept Sociaal Overdrachtsprotocol IWAL- RID Overzicht IWAL werknemers, functie en soort dienstverband Functies IWAL Uren Fte op basis 38 uur (RID) fte op basis 36 uur (PG) Aantal medew Functie 24,00 0,63 0,67 1 *Medewerker Planning 272 7,16 7, Behandelmdw dyslexie (Orthopedagoog MSc) 510,12 13,42 14, Behandelmdw dyslexie (Psycholoog MSc) 28,08 0,74 0, Docent 15,84 0,42 0,44 1 Hoofdbehandelaar dyslexie (GZ Psycholoog) 47,88 1,26 1, Hoofdbehandelaar dyslexie (NIP K&J Psycholoog) 36 0, Hoofdbehandelaar dyslexie (Orthopedagoog - generalist) 92,88 2,44 2, Logopedist 24,12 0,63 0, Manager bedrijfsvoering 32 0,84 0,89 1 Medewerker facilitair 36 0, Onderzoeker 3,96 0,1 0, Psycholoog in opleiding 96,12 2,53 2, Secretaresse ,00 32,07 33, Totaal Let op: Een drie- tot vijftal (voormalig) IWAL medewerkers, is systeemtechnisch overgeplaatst naar Service Centrum. I.v.m. het dispuut met de OR IWAL zou het kunnen zijn dat zij toch nog tot IWAL medewerkers behoren. Zal verder uitgezocht moeten worden. 9

10 Functies RID Uren Fte op basis 38 uur (RID) fte op basis 36 uur (PG) Aantal medew Functie 58,25 1,53 1,62 2 Administratief medewerker 131,5 3,45 3,65 5 Algemeen 68 1,79 1,89 2 Assistent Controller ,06 1 Assistent Systeembeheerder 20 0,53 0,56 1 Coördinator ICT projecten 30 0,79 0,83 1 Communicatieadviseur 77 2,03 2,14 3 Contactpersoon Primair Onderwijs ,06 1 Controller ,11 2 Directeur 28 0,74 0,78 1 GZ Psycholoog 33 0,87 0,92 1 Hoofd Behandeling 32 0,84 0,89 1 Hoofd Diagnostiek ,06 1 HR Manager 32 0,84 0,89 1 Junior Assistent Controller 28 0,74 0,78 1 Kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog 128,5 3,38 3,57 5 Logopedist ,06 1 Marketing & Communicatie coördinator 31 0,82 0,86 1 Operationeel Manager 27 0,71 0,75 1 Opleidingsmanager 2168,5 57,06 60,24 83 Orthopedagoog 54 1,42 1,50 3 Projectmedewerker transitie jeugdzorg ,37 25,72 36 Psycholoog 8 0,21 0,22 1 Recruiter 292 7,7 8,11 13 Secretarieel Medewerk(st)er ,06 1 Systeembeheerder 51 1,34 1,42 2 Vestigingscoördinator 328,25 8,64 9,12 11 Vestigingsmanager 4818,00 126,80 133, Totaal 10

Sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal overdrachtsprotocol Sociaal overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen - Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Valk, voorzitter Raad van Bestuur; hierna te noemen

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum bij Sociaal Plan Havenziekenhuis 15 juli 2017 tot en met 31 december 2018

Addendum bij Sociaal Plan Havenziekenhuis 15 juli 2017 tot en met 31 december 2018 Addendum bij Sociaal Plan Havenziekenhuis 15 juli 2017 tot en met 31 december 2018 in verband met de vervroeging van de verdeling van boventallige werknemers naar 1 juli 2018 De ondergetekenden: I. Haven

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe Sociaal Convenant Inzake de overgang van de bedrijfsonderdelen Thuiszorg, Hospice en dagbesteding van Careyn in de regio Breda en omstreken aan Thebe 2019-2020 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsplan

Sociaal overdrachtsplan Postadres Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen Bezoekadres Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen Overgang onderneming RGC naar Emergis per 01-01-2016 Telefoon 0115 68 36 75 Telefax 0115 68 36 55 E-mail en internet

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Status Referentie DB/TU/ms 1/13 Auteur(s) Danielle Berghout Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum Juni 2012 Status Eindversie Pagina 1/16 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck Inhoud blz. Verklaring 4 Inleiding 5 1 Doel en uitgangspunten 6 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan

Nadere informatie

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Regional Jet Center BV., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer (hierna RJC) en De Unie, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Sociaal overdrachtsplan

Sociaal overdrachtsplan dienst bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Sociaal overdrachtsplan Overgang van onderneming GGZ activiteiten ADRZ naar Emergis Telefoon

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum 25 november 2013 Status Versie 3.0 Auteur(s) R. de Jonge (ADRZ) W. Wezeman, C. van den Bogaard (Rivas) J.J. Ensing, M. de Bruijn (Asz) W. van Gelder I. Reitsma Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI 2015 tussen Vroom & Dreesmann B.V. en de vereniging CNV Dienstenbond en de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging PARTIJEN: I. Vroom & Dreesmann B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan

Sociaal Overdrachtsplan Sociaal Overdrachtsplan Datum April 2012 Status Conceptversie 0.02. Pagina 1/12 Auteur(s) M.G.M. Achten, MA I.Visser Th. De Buck Inhoud blz. Verklaring 3 Inleiding 4 1 Doel en uitgangspunten 5 1.1 Doel

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107335 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en Mw./dhr.., geboren te.,

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en., geboren te. d.d.., wonende

Nadere informatie

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Erfgoedcentrum Nieuw Land SOCIAAL PLAN Erfgoedcentrum Nieuw Land September 2016 Concept Sociaal Plan Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d.: 20 september 2016 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht

Addendum Yulius GGZ. Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Addendum Yulius GGZ Looptijd: 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Yulius, gevestigd te Dordrecht Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Overgangsprotocol personele gevolgen in verband met verkoop Essent Domestiq Services B.V.

Overgangsprotocol personele gevolgen in verband met verkoop Essent Domestiq Services B.V. Overgangsprotocol personele gevolgen in verband met verkoop Essent Domestiq Services B.V. Oktober 2007 1. Algemeen Essent en de directie van EDS hebben overeenstemming bereikt dat alle aandelen in het

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

SAMENVATTING. de medezeggenschapsraad van de Hogeschool A te C, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. L.C.J.

SAMENVATTING. de medezeggenschapsraad van de Hogeschool A te C, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. L.C.J. SAMENVATTING 105053 - Geschil nakoming voorwaarde aan instemming; HBO De MR heeft een geschil voorgelegd met betrekking tot de nakoming door het instellingsbestuur van een voorwaarde verbonden aan de instemming

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie