Rapportage Asbestinventarisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Asbestinventarisatie"

Transcriptie

1 Rapportage Asbestinventarisatie [Rapportage conform Bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit] Onderzoeksadres AllFibers projectnummer : Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar : AF Rapportversie : 1 Rapportage datum : 21 augustus 2017 (wettelijke vervaldatum is 3 jaar na rapportagedatum) Omvang onderzoek Gehele gebouw of object v Gedeelte van gebouw of object Gehele bouwwerk of object inclusief omliggende gebied Uitsluitend gebied rondom bouwwerk of object Geschiktheid geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk v Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen Geschikt voor renovatie zonder aantasting van bouwkundige integriteit Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop Algemene opmerkingen na asbestinventarisatie Bij renovatie/sloop dient eerst het asbesthoudende materiaal te worden verwijderd of bouwkundig te worden afgeschermd. Verwijdering van asbesthoudende materialen is meldingsplichtig, zie Een asbestinventarisatierapport dient tijdens renovatiewerkzaamheden op locatie beschikbaar te zijn De uitvoerende aannemer dient voorzichtig en met aandacht te werken tijdens de sloop van met name de bouwkundige elementen (maar niet uitsluitend) aangegeven onder uitsluitingen en/of beperkingen en de opdrachtgever direct te informeren indien alsnog onvoorziene asbestverdachte materialen worden aangetroffen. Deze werkwijze voorkomt verspreiding van asbestvezels, voorkomt blootstelling van personeel aan vrijgekomen asbestvezels en voorkomt in vele gevallen kostbare asbestsaneringen. Voor algemene informatie, Wet & Regelgeving aangaande asbest gerelateerde zaken, zie AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 1

2 Titelblad Onderzoeksobject en gegevens eigenaar/opdrachtgever Objectadres Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar Onderdeel van complex - Type onderzoeksobject Woning Eigenaar n.v.t. Adres eigenaar n.v.t. Opdrachtgever De heer en mevrouw Tao Contactpersoon De heer en mevrouw Tao Adres contactpersoon Oostplein 126, 3011 KX Rotterdam Verantwoording asbestinventarisatie en rapportage AllFibers Projectnummer AF Uitvoering inventarisatie/rapportage De heer N. van der Harst (SCA code 04E ) Rapport versie 1 Datum inventarisatie 14 augustus 2017 Rapportage datum 21 augustus 2017 Technisch verantwoordelijke De heer R. van Huizen (SCA code 51E ) Autorisatie datum 21 augustus 2017 Handtekening Gegevens uitvoerend en gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf Bedrijfsnaam - Postadres AllFibers BV - Postbus 82424, 2508 EK Den Haag (Nederland) adres - website - Telefoon +31(0) Certificaatnummer AllFibers BV 01-D Kamer van Koophandel nummer AllFibers: certificaties, geheimhouding, algemene voorwaarden Deze rapportage asbestinventarisatie is door AllFibers opgesteld volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Certificatieschema Asbestinventarisaties. AllFibers is gecertificeerd en is bevoegd tot het vervaardigen van asbestinventarisatierapportages. AllFibers is ook VCA* gecertificeerd (Veiligheid Checklist Aannemers: certificaat voor veilig werken). De Certificerende Instelling voor AllFibers is TüV Nederland. De onderzoeken en de rapportages worden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Gezondheidsrisico's voor de onderzoekende DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) en de directe omgeving worden voorkomen door de onderzoeken goed voor te bereiden, vervolgens nauwkeurig en veilig voor zowel mens als milieu uit te voeren. De DIA s zijn in het bezit van het persoonscertificaat SC-560 DIA en het VCA-VOL persoonscertificaat (Veiligheid Checklist Aannemers: certificaat voor veilig werken). Elk rapport wordt opgesteld door de DIA die op locatie is geweest. De rapportage wordt vervolgens geverifieerd en geautoriseerd door een andere ervaren DIA. Omdat er duizenden toepassingen van asbest in (bouw)materialen zijn vervaardigd, is het mogelijk dat zelfs een zeer ervaren DIA een asbesthoudende toepassing niet waarneemt/rapporteert. AllFibers kan niet garanderen dat alle asbestverdachte materialen in het onderzoeksobject/gebied geïnventariseerd zijn en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. AllFibers doet alles wat in haar vermogen ligt om dergelijke situaties te voorkomen en zal in een dergelijke situatie dan direct in overleg met opdrachtgever correctieve maatregelen treffen. AllFibers houdt zich aan de geheimhoudingsplicht jegens haar opdrachtgevers conform Bijlage XIIIa. Vermenigvuldiging/verspreiding van deze rapportage: alleen in zijn geheel en met toestemming van opdrachtgever. Voor alle projecten die AllFibers uitvoert zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zie AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 2

3 Inhoudsopgave en versiebeheer rapportage Pag. Voorpagina 1 Titelblad 2 Inhoudsopgave, algemene opmerkingen na asbestinventarisatie Inleiding, samenvatting, uitsluitingen/beperkingen en aanbevelingen Definitie onderzoeksgebied Methodiek onderzoek asbestinventarisatie Vooronderzoek en deskresearch Foto-impressie van het onderzoeksgebied Onderzoeksresultaten 9 Bijlagen 1 - Plattegrond v 2 - Laboratorium analyserapport 3 - SMART formulier(en) v v 4 - Overige documenten - Versiebeheer rapportage Nr Rapportagedatum Wijzigingen ten opzicht van vorige versie 1 21 augustus AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 3

4 1. Inleiding, samenvatting, uitsluitingen/beperkingen en aanbevelingen Inleiding Aanleiding onderzoek : Om (eventueel) asbesthoudend materiaal te kunnen saneren. Onderzoeksadres Onderzoeksgebied Omvang onderzoek Geschiktheid : Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar : Woning : Woning, berging (tuin) : Uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen. Samenvatting Uit het onderzoek blijkt dat het onderzoeksobject de volgende asbesthoudende toepassingen bevat: Bron # Materiaal Locatie Aantal Hecht- Analyseresultaat gebonden? 1-A Plaat/boardmateriaal (gespijkerd) 1-B Plaat/boardmateriaal (los) Verdieping 2, CVruimte Verdieping 2, CVruimte 2 Vloerzeil Badkamer, toilet, keuken 3 Beglazingskit In kozijnen waar enkel glas/aluminium opstand SMART Risicoklasse 0,2 -HGB 15-30% Chrysotiel RK 2 m 2 (containment) 0,8 -HGB 15-30% Chrysotiel RK 2 m 2 (containment) 15 -HGB 30-60% Chrysotiel RK 2 m 2 (containment) 32 m Ja-HGB 0,1-2% Chrysotiel RK 2 (buitensanering) Sanering urgent? urgent urgent urgent urgent Uitsluitingen en/of beperkingen onderzocht Reden Advies Kruipruimte toegankelijk Geen vermoedens, geen aanvullend onderzoek noodzakelijk Achter betimmeringen/in koven, in wanden Destructief onderzoek noodzakelijk Geen vermoedens, geen aanvullend onderzoek noodzakelijk Aanbevelingen aanvullende onderzoeken NEN 2991 luchtomgevingsonderzoek : niet noodzakelijk (zie bronbladen) Aanvullend "destructief" onderzoek : niet noodzakelijk (tenzij: zie uitsluitingen/beperkingen) Veiligheidsrisico s Zijn alle ruimten veilig te betreden? : alle onderzochte ruimten zijn veilig te betreden Te sluiten onveilige ruimten : n.v.t. Opmerkingen (geen) AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 4

5 2. Definitie onderzoeksgebied De asbestinventarisatie wordt als volgt gekenmerkt: Adres onderzoeksobject : Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar Onderdeel van complex : - Type onderzoeksobject : Woning Het onderzoeksgebied : Woning, berging Geen onderzoeksgebied : Kruipruimte (niet toegangkelijk), dak (niet veilig bereikbaar) Gezien het bouwjaar (voor 1994) kan het onderzoeksobject asbesthoudende materialen bevatten. Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudende materialen bij wet verboden. Hieronder is de locatie, afbakening en impressie van het onderzoeksobject/gebied weergegeven. Bovenaanzicht (Bron: Kadaster) Bovenaanzicht (Bron: Google maps) Voorgevel inclusief onderzoeksgebied Achtergevel Berging (geen vermoedens avan asebsthoudend materiaal) AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 5

6 3. Methodiek onderzoek asbestinventarisatie Een asbestinventarisatie conform Bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit omvat een aantal etappes: vooronderzoek, een visuele inspectie / monstername(s), laboratorium onderzoek, risicoanalyse en rapportage Vooronderzoek Het vooronderzoek bestaat uit het uitvoeren van deskresearch aan de hand van beschikbare informatie zoals bouw(bestek)tekeningen, beschikbare inventarisatierapporten en een interview(s) met de beheerder / bewoner / gebruiker(s). Op basis van deze informatie wordt een inventarisatieplan opgesteld Visuele inspectie en monsternames Bij de visuele inspectie worden de elementen van het bouwwerk/object systematisch getoetst op verdachte kenmerken aan de hand van een checklist die is opgenomen in het inventarisatieplan. Voor de visuele inspectie is het belangrijk dat alle ruimten goed toegankelijk zijn. Alle aangetroffen asbesthoudende materialen worden onder andere vastgelegd in plattegronden, gefotografeerd, afmetingen en hoeveelheden worden ingeschat en uiteindelijk bemonsterd. 3.3 Laboratoriumonderzoek Materiaalmonsters worden ter analyse aangeboden aan een RVA-geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium geeft uitslag of een materiaalmonster al dan niet asbest bevat en in welke mate. 3.4 Risicoanalyse en rapportage Het asbestinventarisatierapport beschrijft het onderzoeksgebied en bevat een overzicht van de aangetroffen asbesthoudende materialen binnen het onderzoeksgebied. Elke asbesthoudende toepassing is afzonderlijk gedocumenteerd in een bronblad. De locatie van de gedocumenteerde asbesthoudende toepassingen worden weergegeven in een plattegrond. Ook wordt voor elke asbesthoudende toepassing een SMA-rt risicoklassificatie (zie tabel hieronder) door middel van een online-websysteem aangemaakt. Dit systeem valt onder beheer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en bepaalt onder welke omstandigheden het asbesthoudende materiaal mag worden verwijderd (ook wel asbestsanering genoemd). Risicoklassen verwijdering asbesthoudende materialen (Staatsblad - jaargang nummer 340, 29 september 2016) Indien er een redelijk vermoeden is van aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest in het bouwwerk/object zal dit worden vermeld in het rapporten zal een aanvullend onderzoek worden geadviseerd. Indien er vermoedens zijn dat bepaalde ruimten een risico vormen voor (toekomstige) gebruikers, dan zal een aanvullend inkaderingsonderzoek of een risicoanalyse conform NEN 2991 (luchtomgevingsonderzoek) worden geadviseerd. AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 6

7 4. Vooronderzoek en deskresearch 4.1 Bouwjaar van de te onderzoeken object(en) onderzoeksgebied Het bouwjaar van het onderzoeksobject is: 1970 (bron: kadaster/bouwtekeningen) 4.2 Opgevraagde/aangeleverde documenten Soort document Opgevraagd (AllFibers) Aangeleverd Plattegronden Ja Ja Bouwdossier/bouwtekeningen Ja Ja Asbest gerelateerde documenten Ja Nee 4.3 Overige door AllFibers bestudeerde documentatie Gegevens kadaster Bouwtekeningen (opgevraagd door opdrachtgever bij Gemeente, digitaal beschikbaar gesteld) 4.4 Informatie verkregen van opdrachtgever (voor uitvoering inspectie) Is het onderzoeksgebied bewoond/in gebruik? Nee, niet bewoond/in gebruik op moment van inspectie Vermoedelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen Resultaten interview (op locatie, voor de start van de inspectie) Naam De J. Welp (verkopend makelaar) Verkregen informatie 1. Plaatmateriaal bij CV ketel (verdieping 2) is asbestverdacht 4.6 Conclusies van het vooronderzoek en deskresearch Mede op basis van vooronderzoek, deskresearch en ervaring verwacht AllFibers dat de volgende mogelijk asbestverdachte materialen in het onderzoeksgebied kunnen worden aangetroffen: v Kitten v Plaat-/buismateriaal v Isolatiemateriaal v Vloerafwerkingen v Brandwerende beplating v Procesinstallatie v Dakbedekking AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 7

8 5. Foto-impressie van het onderzoeksgebied Foto 1 Entrée woning Foto 2 Trapkast, trap (vloerzeil niet asbestverdacht) Foto 3 Woonkamer (vensterbanken niet asbestverdacht) Foto 4 Woonkamer (radiatoren niet asbestverdacht) Foto 5 Verdieping 1, slaapkamer Foto 6 Verdieping 2, kamer Foto 7 CV-ketel (verdieping 2) niet asbestverdacht (recent) Foto 8 Dakkapel (plaatmateriaal, niet-asbestverdacht) AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 8

9 6. Onderzoeksresultaten 6.1 Verrichte destructieve handelingen binnen het onderzoeksgebied (geen) 6.2 Resultaten na visuele inspectie/monstername en na laboratoriumonderzoek Na inspectie/bemonstering : er zijn wel asbestverdachte toepassing(en) aangetroffen/bemonsterd Na laboratoriumonderzoek blijkt : er zijn wel asbesthoudende toepassing(en) aanwezig (zie ook par. 6.7) 6.3 Aanbevelingen vervolgonderzoeken NEN 2991 onderzoek : niet noodzakelijk (zie bronbladen) Aanvullend "destructief" onderzoek : niet noodzakelijk (tenzij: zie uitsluitingen/beperkingen) 6.4 Overige aanbevelingen Zijn alle ruimten veilig te betreden? : alle onderzochte ruimten zijn veilig te betreden Te sluiten onveilige ruimten : n.v.t. 6.5 Opgemerkte niet-asbestverdachte materialen in het onderzoeksgebied Buismateriaal (gegalvaniseerd metaal) Diverse vloerzeilen (jute onderzijde, recent vinyl) Diverse plaatmaterialen (hout, gips, Trespa) CV-ketel (bouwjaar na 1994) 6.6 Introductie van mogelijk van toepassing zijnde bijlagen Bijlage 1: Plattegrond en (eventueel) aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen Bijlage 2: Laboratorium analyserapportages van bemonsterde materialen Bijlage 3: SMART formulier(en) van toepassing bij het verwijderen van asbesthoudende materialen Bijlage 4: Overige documenten 6.7 Gedetailleerde documentatie van de asbestverdachte en asbesthoudende materialen Er zijn één of meerdere asbestverdachte en/of asbesthoudende toepassingen waargenomen en gedocumenteerd in de bronbladen die hierna volgen. AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 9

10 Bron 1-A Locatie Monsternummer(s) Asbesthoudend Board/plaatmateriaal (gespijkerd) Verdieping 2, CV ruimte MM-01 Ja Laboratorium analyse 15-30% Chrysotiel - - Certificaatnummer(s) Type analyse NEN 5896 Hechtgebondenheid -hechtgebonden Binnen/buiten situatie Binnen Hoeveelheid 0,2 m 2 Bevestiging Gespijkerd Beschadigingen beschadigd Verwering verweerd Risicoklasse RK 2 (containment) Urgentie verwijdering urgent Verwijderingsmethode Materiaal losmaken, verpakken, afvoeren, containment reinigen Sanering gecertificeerd? Verwijdering dient door gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd Aanbeveling NEN 2991 (aanvullend onderzoek) noodzakelijk. Materiaal in goede staat en deels gecoat. Opmerking(en) Er zijn 2 locaties van deze bron: 1. Naast de CV-ketel 2. Naast/boven toegangsdeur van CV ruimte Veiligheidsaspecten 1. Werken op hoogte Plaat/boardmateriaal naast CV-ketel Plaat/boardmateriaal bij toegangsdeur CV ruimte Monsternamelocatie MM-01 AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 10

11 Bron 1-B Locatie Monsternummer(s) Asbesthoudend Board/plaatmateriaal (los) Verdieping 2, CV ruimte MM-01 Ja Laboratorium analyse 15-30% Chrysotiel - - Certificaatnummer(s) Type analyse NEN 5896 Hechtgebondenheid -hechtgebonden Binnen/buiten situatie Binnen Hoeveelheid 0,8 m 2 Bevestiging Los Beschadigingen beschadigd Verwering verweerd Risicoklasse RK 2 (containment) Urgentie verwijdering urgent Verwijderingsmethode Materiaal losmaken, verpakken, afvoeren, containment reinigen Sanering gecertificeerd? Verwijdering dient door gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd Aanbeveling NEN 2991 (aanvullend onderzoek) noodzakelijk. Materiaal afgeschermd door vloerbedekking en in goede staat. Geen vermoedens van verspreiding van asbestvezels en/of normoverschrijdende concentraties asbestvezels. Opmerking(en) Materiaal is identiek aan materiaal boven/naast Cv -ketel (Bron 1-A) en daarom niet opnieuw bemonsterd. Veiligheidsaspecten - Plaat/boardmateriaal (los) op vloer CV ruimte Monsternamelocatie MM-01 AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 11

12 Bron 2 Locatie Monsternummer(s) Asbesthoudend Vloerzeil Vloeren badkamer (verdieping 1), toilet en keuken (begane grond) MM-02 Ja Laboratorium analyse 30-60% Chrysotiel - - Certificaatnummer(s) Type analyse NEN 5896 Hechtgebondenheid -hechtgebonden Binnen/buiten situatie Binnen Hoeveelheid 15 m 2 Bevestiging Gelijmd Beschadigingen beschadigd Verwering verweerd Risicoklasse RK 2 (containment) Urgentie verwijdering urgent Verwijderingsmethode Vloerzeil lossteken, vloeren frezen, containment reinigen Sanering gecertificeerd? Verwijdering dient door gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd Aanbeveling NEN 2991 (aanvullend onderzoek) noodzakelijk. Het materiaal is afgeschermd en in goede staat. Er zijn geen losse stukjes materiaal waargenomen. Geen vermoedens van verspreiding van asbestvezels en/of normoverschrijdende concentraties asbestvezels. Opmerking(en) - Veiligheidsaspecten - Vloerzeil badkamer (verdieping 1) Vloerzeil toilet (begane grond) Vloerzeil onder niet-asbesthoudend vloerzeil (keuken) Monsternamelocatie MM-02 (badkamer, verdieping 1) AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 12

13 Bron 3 Locatie Monsternummer(s) Asbesthoudend Beglazingskit Begane grond (zijraam voorgevel, keukenraam), verdieping 1 (slaapkamers) MM-03 Ja Laboratorium analyse 0,1 2% Chrysotiel - - Certificaatnummer(s) Type analyse NEN 5896 Hechtgebondenheid Hechtgebonden Binnen/buiten situatie Buiten Hoeveelheid 32 m Bevestiging Gekt/latten Beschadigingen beschadigd Verwering verweerd Risicoklasse RK 2 (buitensanering) Urgentie verwijdering urgent Verwijderingsmethode Binnenzijde afplakken, latten en aluminium opstand losmaken, verwijderen Sanering gecertificeerd? Verwijdering dient door gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd Aanbeveling NEN 2991 (aanvullend onderzoek) noodzakelijk. Hechtgebonden materiaal in goede/gecoate staat. Geen vermoedens van verspreiding van asbestvezels en/of normoverschrijdende concentraties asbestvezels. Opmerking(en) 1. Monstername op 2 locaties daarmee is monstername representatief 2. Asbesthoudende kit is aanwezig in kozijnen waar enkel glas is en waar aluminium opstand aanwezig is Veiligheidsaspecten 1. Deels werken op hoogte (achtergevel, verdieping 1) Monsternameloctaie: keukenraam achtergevel Monsternamelocatie: raam slaapkamer voorgevel (verdieping 1) Kit in raam slaapkamer achtergevel (verdieping 1) Kit in raam slaapkamer achtergevel (verdieping 1) AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 13

14 Bijlagen 1 - Plattegrond v 2 - Laboratorium analyserapport 3 - SMART formulier(en) v v 4 - Overige documenten - AF Hillenaarlaan 31, 2241 JX Wassenaar (v 1, 21 augustus 2017) P. 14

15 Bijlage 1 Plattegrond (pagina 1/1) Begane grond Bron 3 (MM-03) Kit Verdieping 1 Bron 2 (MM-02) Vloerzeil Bron 3 (MM-03) Kit Bron 1-B (MM-01) Plaat/board (los) Verdieping 2 Bron 1-A (MM-01) Plaat/board Straatzijde asbesthoudend niet asbesthoudend XX geen onderzoeksgebied kleefmonsters (XX=nr) AF Hillenaarlaan 31, Wassenaar (v 1)

16 Stella projectnummer: STL Opdrachtgever AllFibers BV Datum aanmelding Postbus 82424, 2508 EK Den Haag Datum analyse Referentie opdrachtgever AF serie 1 Datum rapportage Versie 1 Locatie monsterneming H 31 - W Aantal monsters 3 Monsterneming door Norbert van der Harst Materiaal conform NEN 5896 Aantal monsters: 3 RESULTATEN Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896 Monster nummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding Stella ID MM-01 - Plaatmateriaal (CV ruimte) plaat amosiet NH MM-02 - Vloerzeil (badkamer, toilet, keuken) vloerzeil chrysotiel NH MM-03 - Beglazingskit (enkel glas, rond glaswerk) kit chrysotiel 0,1-2 H Toelichting: Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Zeer veel vezels; + = Duidelijk vezels; +/ = Sporen van vezels; = Geen asbest aangetroffen H = Hechtgebonden, NH = Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar Deze rapportage is automatisch gegenereerd. Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium. Disclaimer: De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het projectnummer. 1 / 1

17 SMART Risicoclassificatie Aangemaakt op 20 augustus 2017 om 23h11 (939135) AllFibers SCA-code: 01-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D AF ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres H 31, W Projectcode AF Projectnaam Asbestinventarisatie Broncode Bron 1-A Bronnaam Plaatmateriaal (bij CV ketel) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid -hechtgebonden Hoeveelheid asbest 0,2 m² Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar) Analysecertificaatnummer Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gespijkerd Binnen Demontage (als geheel verwijderen) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel SMART (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 - ex RK3 (containment) Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen. Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan vezels/m3). Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (939135)

18 SMART Risicoclassificatie Aangemaakt op 20 augustus 2017 om 23h11 (939136) AllFibers SCA-code: 01-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D AF ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres H 31, W Projectcode AF Projectnaam Asbestinventarisatie Broncode Bron 1-B Bronnaam Plaatmateriaal (vloer CV ruimte) Feiten Productspecificatie Board Hechtgebondenheid -hechtgebonden Hoeveelheid asbest 0,8 m² Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar) Analysecertificaatnummer Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Los Binnen Los asbesthoudend materiaal direct verpakken Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel SMART (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (939136)

19 SMART Risicoclassificatie Aangemaakt op 20 augustus 2017 om 23h11 (939137) AllFibers SCA-code: 01-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D AF ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres H 31, W Projectcode AF Projectnaam Asbestinventarisatie Broncode Bron 2 Bronnaam Vloerzeil (badkamer, toilet, keuken) Feiten Productspecificatie Vinylzeil Hechtgebondenheid -hechtgebonden Hoeveelheid asbest 15 m² Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar) Analysecertificaatnummer Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gelijmd Binnen Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel SMART (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd. (939137)

20 SMART Risicoclassificatie Aangemaakt op 20 augustus 2017 om 23h11 (939138) AllFibers SCA-code: 01-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D AF ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Adres H 31, W Projectcode AF Projectnaam Asbestinventarisatie Broncode Bron 3 Bronnaam Beglazingskit (enkel glas, onderzijde aluminium opstand) Feiten Productspecificatie Kit Hechtgebondenheid Hechtgebonden Hoeveelheid asbest 32 m¹ Percentage Chrysotiel % Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar) Analysecertificaatnummer Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Gekit of gelijmd met latten Buiten Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel SMART (ingangsdatum ) Werkplanelementen Openlucht RK2 Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd. (939138)

Analysecertificaat asbest Opdracht Opdrachtgever Lycens Rapportnummer R170400007 versie 1 Contactpersoon Lycens Datum opdracht 31-03-2017 Adres Deventerstraat 10 Datum ontvangst 31-03-2017 Postcode en

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform procescertificaat asbestinventarisatie Molenstraat 45 te Diessen Project

Asbestinventarisatie conform procescertificaat asbestinventarisatie Molenstraat 45 te Diessen Project Asbestinventarisatie conform procescertificaat asbestinventarisatie Molenstraat 45 te Diessen Project 2017.0075-002 projectnummer 2017.0075-002 project Molenstraat 45 te Diessen opdrachtgever Van Dun Advies

Nadere informatie

WG105-AK versie 01 / A.c. 07-D

WG105-AK versie 01 / A.c. 07-D Versie&01& Meidoorn 105 6226 WG te Maastricht 141112.6226WG105-AK versie 01 / A.c. 07-D070059.01 141112.6226WG105+AKVersie01/A.c.07+D070059.01 Tel.A.J.Klopman(DIA):+31(0)683251025 Inhoudsopgave Titelblad

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer Omschrijving object : 18-5345LN.54 : Dak van de woning en de berging Locatie : Marsweg 54

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. Aanbouw van een woning

ASBESTINVENTARISATIE. Aanbouw van een woning ASBESTINVENTARISATIE CONFORM HET CERTIFICATIESCHEMA VOOR ASBESTINVENTARISATIE (VOORHEEN SC540) Aanbouw van een woning Van Swindenstraat 14, 3514 XS Utrecht. Projectnummer: BS7231 Rapportversie: 1.0 Rapportdatum:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer Omschrijving object : 17-5758PX.6 : Garage, jongveestal en de werktuigenloods Locatie :

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Opdrachtgever : De heer Frans Klerx Adres : Bredestraat 14A, 4823 ZA Breda LAVS nummer : LAVS-ASBEST-0209622

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Project nummer: 17-5753AH.22 Omschrijving object: Bedrijfspand met bijgebouw Locatie: Fabriekstraat 22

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Project nummer: 17-5754PP.14 Omschrijving object: Werkplaats met opslagloods Locatie: Wittedijk 14 5754

Nadere informatie

Agaatdrift BT Nieuwegein

Agaatdrift BT Nieuwegein Agaatdrift 28 3436 BT Nieuwegein Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Agaatdrift 28 3436 BT Nieuwegein Datum inspectie 2 oktober

Nadere informatie

Ravelstraat XK Nieuwegein

Ravelstraat XK Nieuwegein Ravelstraat 30 3438XK Nieuwegein Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Ravelstraat 30 3438XK Nieuwegein Datum inspectie 23 maart

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Schuttestraat 17 Postcode, plaats: 7251 MP Vorden Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Heimolenweg 1, Deurne Rapport-/ projectnummer : 217-DHe1-ai-v1 Datum interne autorisatie : 15 maart 2017 Rapport geldig tot : 15 maart 2020 Opdrachtgever : Dhr. J. Aarts Eigenaar :

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie van een kelder en kruipruimte gelegen op de locatie Eisenhouwerlaan 49, 2517 KK te Den Haag

Rapportage Asbestinventarisatie van een kelder en kruipruimte gelegen op de locatie Eisenhouwerlaan 49, 2517 KK te Den Haag Rapportage Asbestinventarisatie van een kelder en kruipruimte gelegen op de locatie Eisenhouwerlaan 49, 2517 KK te Den Haag Projectnummer: 13700.932 Versie: 1.0 Opdrachtgever : Apparaten Inspectie BV Naaldwijkseweg

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Neckardreef CL Utrecht

Neckardreef CL Utrecht Neckardreef 63 3562 CL Utrecht Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Neckardreef 63 3562 CL Utrecht Datum inspectie 9 juli 2018

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Bemannings Centrum Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Bemannings Centrum Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1. RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Bemannings Centrum Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 25-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z27 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z87 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Meloenstraat VA Utrecht

Meloenstraat VA Utrecht Meloenstraat 7 3552 VA Utrecht Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Meloenstraat 7 3552 VA Utrecht Datum inspectie 6 december

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 17 juni 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 17 juni 2015 Projectnummer 2015319 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Woning Projectlocatie Bosboomlaan 11 Schiedam Onderzoeksdatum 15 juni 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Langstraat 67, Deurne Rapport-/ projectnummer : 217-DLa67-ai-v1 Datum interne autorisatie : 20 juni 2017 Rapport geldig tot : 20 juni 2020 Opdrachtgever : Dhr. J. de Wit Eigenaar :

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 3 augustus 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 3 augustus 2015 Projectnummer 2015413 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Woning Projectlocatie Platteweg 29 te Reeuwijk Onderzoeksdatum 31 juli 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek Volledige asbestinventarisatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Bijkeuken Adres: Witte Singel 78 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Asbestverwijdering

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art ARBO-regeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art ARBO-regeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Opdrachtgever: KleurrijkWonen Onderzoekslocatie: Spartaveld 86 4142 TE Leerdam - Woning Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Bruggenseweg 29, Deurne Rapport-/ projectnummer : 217-DBr29-ai-v1 Datum interne autorisatie : 12 juni 2017 Rapport geldig tot : 12 juni 2020 Opdrachtgever : Dhr. P. Verbaarschot Eigenaar

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport. Eikhofweg 8, 5756 AH Vlierden. 'Renovatie van daken van stallen'

Asbestinventarisatierapport. Eikhofweg 8, 5756 AH Vlierden. 'Renovatie van daken van stallen' Asbestinventarisatierapport Eikhofweg 8, 5756 AH Vlierden 'Renovatie van daken van stallen' Projectnummer: Versienummer: 1.0 11051701HO Autorisatiedatum: 7-6-2017 Opdrachtgever: Onderzochte bouwkundige

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport van een woning. Projectcode:

Asbestinventarisatierapport van een woning. Projectcode: Asbestinventarisatierapport van een woning Rapport versie: 1 Uitgevoerd door: Opdrachtgever: Bouwmeester Multidiensten Dhr. M Smink De Noesten 70 Kymmelskampen 29 9431 TG Westerbork 7751 GP Dalen 06-55

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z81 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Citroenvlinderstraat 4 3905 KK Veenendaal T: 0318-556093 E: info@siav.nl www.siav.nl K.v.K. nr: 30152205 Asbestinventarisatierapport Kanveldweg 8 5754 PM Deurne Versie: 1 Datum inventarisatie: 13-7-2017

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Scheyvenhofweg 10, Heythuysen Rapport-/ projectnummer: 215-HSc10-ai-v1 Datum interne autorisatie: 11 mei 2015 Rapportage geldig tot : 11 mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

04E Hubert Cuyperslaan BN Baexem

04E Hubert Cuyperslaan BN Baexem SC-540 certificaat nummer: 07-D070023 Opdrachtgever de heer J. Willems Projectcode E170663 Onderzoek uitgevoerd door S. Pasmans E. Borgers 51E-200215-410755 04E-150216-140337 Asbestinventarisatie Hubert

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Loon 56, Liessel Rapport-/ projectnummer : 216-LLo56-ai-v1 Datum interne autorisatie : 21 augustus 2016 Rapport geldig tot : 21 augustus 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE van de vliering en zolderkamer aan de Watteaustraat 12-4 te Amsterdam

ASBESTINVENTARISATIE van de vliering en zolderkamer aan de Watteaustraat 12-4 te Amsterdam ASBESTINVENTARISATIE van de vliering en zolderkamer aan de Watteaustraat 12-4 te Amsterdam Amos Milieutechniek B.V. Tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120 Uraniumweg 27 e 3542 AK email: info@amos.nl ABN

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Kwadestaartweg 7, Deurne Rapport-/ projectnummer : 217-DKw7-ai-v1 Datum interne autorisatie : 17 mei 2017 Rapport geldig tot : 17 mei 2020 Opdrachtgever : Dhr. J. Aldenzee Eigenaar

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z13 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk projectnummer 53109416a 10 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Sint Janstraat 52 Postcode, plaats: 7256 BC Keijenborg Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Haspelweg, Deurne Rapport-/ projectnummer: 215-DHa-ai-v1 Datum interne autorisatie: 29 mei 2015 Rapportage geldig tot : 29 mei 2015 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer:

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017100006 De kapschuur en schapenschuur aan de Nieuwe Deventerweg 36 te Zwolle Opdrachtgever

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende 5 schuren en een houtopslag aan de Brijstroetweg 1 te Putten It String 12 Tel: 0582300121 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E )

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E ) Rapport Asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (31) (0)548 51 52 00 telefax (31) (0)548

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Eeltinkweg 10 Postcode, plaats: 7021 KJ Zelhem Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

: , Vianen Ons projectnummer : M Betreft : Asbestinventarisatie M-71471, versie 1.0 d.d. 14 september 2017

: , Vianen Ons projectnummer : M Betreft : Asbestinventarisatie M-71471, versie 1.0 d.d. 14 september 2017 Hermans Asbest B.V. t.a.v. de heer B. Hummel Weerenweg 16 1161 AH Zwanenburg Nederland Kiwa Compliance Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 www.kiwacompliance.nl

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT Conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT Conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering ASBESTINVENTARISATIERAPPORT Conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Onderzoeksgebied: een 2-tal slaapkamers Zwaanstraat 27 5109TM 's Gravenmoer Lage Ham 190-192 5102 AE Dongen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

Engelen van Pijlsweertstraat GD Utrecht

Engelen van Pijlsweertstraat GD Utrecht Engelen van Pijlsweertstraat 13 3513GD Utrecht Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Engelen van Pijlsweertstraat 13 3513GD Utrecht

Nadere informatie

Zwolseveste BK Nieuwegein

Zwolseveste BK Nieuwegein Zwolseveste 91 3432 BK Nieuwegein Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Zwolseveste 91 3432 BK Nieuwegein Datum inspectie 16

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport dak van oude kippenschuur Projectcode: AI

Asbestinventarisatierapport dak van oude kippenschuur Projectcode: AI Asbestinventarisatierapport dak van oude kippenschuur AI Rapport versie: 1 Uitgevoerd door: Opdrachtgever: Bouwmeester Multidiensten Ralf de Vreede De Noesten 70 Bosweg 13A 9431 TG Westerbork 9423 PZ Hoogersmilde

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht.

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht. Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie T.a.v. de heer Hendrich Postbus 10080 3533 JR Utrecht Nederland Kiwa Compliance Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands Datum : 05-04-2017,

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 18 oktober 2016

RPA-advies Rapport: Datum: 18 oktober 2016 Projectnummer 20160872 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A conform SC540 Bedrijfspanden en garageboxen Projectlocatie Bergse Dorpsstraat 132 te Rotterdam Onderzoeksdatum 17 oktober 2016 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV

MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU HEEL BV St. Antoniusstraat 10 6097 ND Panheel Postbus 5049 6097 ZG Heel (0475) 57 32 31 advies@mah-bv.nl www.mah-bv.nl Asbestinventarisatie type A conform SC-540 Rapportnummer

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa Koetshuis, stallen en schuur zijnde een gehele bouwwerken. Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk Voor uitsluitend het verwijderen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructie van een schuur en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructie van een schuur en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructie van een schuur en de direct onderliggende ruimtes Adres: Walsbergseweg 51 Plaats: Deurne Kenmerk: P170765 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477/C Versie: 01 Revisiestatus: Definitief

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477/C Versie: 01 Revisiestatus: Definitief Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Postcode, Plaats Hooft Graaflandstraat 2a 3525 VV Utrecht Opdrachtgever Naam: Nobleza BV Adres: Bouwstraat 67 Postcode, plaats:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Onderzochte locatie: schuur Adres: Rijksweg 97 Postcode/plaats: 6998 AG Laag Keppel Datum rapportage: 21 maart 2017 Rapportagenummer: 17.03072 1 Projectnummer 17.03072 Qcount

Nadere informatie

Marco Pololaan GM Utrecht

Marco Pololaan GM Utrecht Marco Pololaan 170 3526 GM Utrecht Rapportage Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Onderzoeks- en/of objectlocatie Marco Pololaan 170 3526 GM Utrecht Datum inspectie 4

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van drie schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van drie schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van drie schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 25a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170928 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / 1700017A00 Verwijdering

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DKo18-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DKo18-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DKo18-ai-v1 De woonwagen aan de Korstmos 18 te Deurne Opdrachtgever : Bergopwaarts

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht 030-3040084 www.afrs.nl IBAN: NL37RABO0184877121 KvK Midden-Nederland 60.784.318 BTW NL 854058692B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Kool Services de

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Voormalig bejaardenhuis Lepelaarstraat 2 t/m 129, 1452 XM te Ilpendam Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer: 77368 Autorisatiedatum: 29 oktober 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in Asbestinventarisatie (Type A), volledig Hoekseweg 5 te Cromvoirt Project 52015.0007 projectnummer 52015.0007 project Hoekseweg 5 te Cromvoirt opdrachtgever BRO versie 1.0 datum 11 februari 2015 auteur

Nadere informatie

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Postcode, Plaats Hooft Graaflandstraat 2a 3525 VV Utrecht Opdrachtgever Naam: Nobleza BV Adres: Bouwstraat 67 Postcode, plaats:

Nadere informatie

type A volledig Asbestinventarisatie conform SC540 Betreffende Twee schuren aan de Holthuisweg 17 te Winterswijk Woold

type A volledig Asbestinventarisatie conform SC540 Betreffende Twee schuren aan de Holthuisweg 17 te Winterswijk Woold Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende Twee schuren aan de Holthuisweg 17 te Winterswijk Woold It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 18-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.1

Nadere informatie

MvM Asbestinventarisatie

MvM Asbestinventarisatie Rapportnummer: versie 02 Versiedatum: 20 september 2016 Status: Definitief Asbestinventarisatie type A conform SC-540 Buitengevel van flatcomplex gelegen aan het Madridplantsoen 1 191 te Haarlem Soort

Nadere informatie

Inventarisatie dakconstructie van een 3-tal stallen aan de Raktseweg 8 te Deurne

Inventarisatie dakconstructie van een 3-tal stallen aan de Raktseweg 8 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017199 Inventarisatie dakconstructie van een 3-tal stallen aan de Raktseweg 8 te Deurne

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Conform certificatieschema asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Conform certificatieschema asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Conform certificatieschema asbestinventarisatie Opdrachtgever Uitvoerend Inventarisatiebureau Uitvoerder, DIA Ascert-code DIA Projectidentificatiecode Rapportcode Ascert-code bedrijf

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 219-Oolv20-ai

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 219-Oolv20-ai Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 219-Oolv20-ai De woning en aanbouw aan de Onze Lieve Vrouwestraat 20 te Ospel Opdrachtgever

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport. Van Speijkstraat Amsterdam. 'woningen in pand'

Asbestinventarisatierapport. Van Speijkstraat Amsterdam. 'woningen in pand' Asbestinventarisatierapport Conform bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arboregeling Van Speijkstraat 47-49 te Amsterdam 'woningen in pand' Projectnummer: 118146 Autorisatiedatum: 1-6-2018

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

woningen Nassaukade 158 Amsterdam

woningen Nassaukade 158 Amsterdam ASBESTINVENTARISATIERAPPORT CONFORM SC-540 woningen Inventarisatiegegevens: Naam opdrachtgever : De heer L. Janss Deskundige Inventariseerder Asbest en code : M.H. van Balen, SCA-code 54E-170212-410155

Nadere informatie

Titelblad. Projectgegevens Projectnummer: AS17038 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief. Locatie Adres: Brijstroetweg 1 Postcode, Plaats 3882 NS Putten

Titelblad. Projectgegevens Projectnummer: AS17038 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief. Locatie Adres: Brijstroetweg 1 Postcode, Plaats 3882 NS Putten Titelblad Locatie Adres: Brijstroetweg 1 Postcode, Plaats 3882 NS Putten Opdrachtgever Naam: mevr. C.P.J. van Schayk Adres: Brijstroetweg 1 Postcode, plaats: 3882 NS Putten Contactpersoon: mevr. C.P.J.

Nadere informatie

kippenstal K HMB B.V. certificaatcode 07-D070106b

kippenstal K HMB B.V. certificaatcode 07-D070106b ASBESTINVENTARISATIE kippenstal Bruggenseweg 19 Deurne kenmerk HMB B.V.: 17258601K omschrijving object: kippenstal opdrachtgever: Kosse Asbestverwijdering BV datum autorisatie rapport: 19 mei 2017 kenmerk:

Nadere informatie