x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt)."

Transcriptie

1 76 Complexe eigenwaarden Ook dit hebben we reeds gezien bij Lineaire Algebra Zie: Lay, 57 Als xt ve rt een oplossing is van de homogene differentiaalvergelijking x t Axt, dan moet r een eigenwaarde van de matrix A zijn en v een bijbehorende eigenvector Wat als r / R? We zullen alleen matrices A met reële elementen beschouwen Omdat alle elementen van de matrix A reëel zijn, heeft de karakteristieke vergelijking A ri dus alleen reële coëfficiënten Dat betekent dat niet-reële nulpunten eigenwaarden van A dus alleen in complex geconjugeerde paren kunnen voorkomen Dat wil zeggen: als r λ+iµ met λ, µ R en µ een eigenwaarde van A is, dan is r λ iµ ook een eigenwaarde van A Verder weten we dat de bijbehorende eigenvectoren ook complex geconjugeerden van elkaar zijn Dus: als x t ve rt een oplossing is van x t Axt, dan is x t ve rt ook een oplossing Er geldt nu: en dus x t ve rt a + ib e λ+iµt a + ib e λt cos µt + i sin µt e λt a cos µt b sin µt + ie λt a sin µt + b cos µt x t ve rt e λt a cos µt b sin µt ie λt a sin µt + b cos µt Volgens het superpositieprincipe is nu xt γ x t + γ x t ook een oplossing van x t Axt voor iedere γ, γ C We zijn echter alleen geïnteresseerd in de reële oplossingen Die kunnen dus geschreven worden in de vorm xt c e λt a cos µt b sin µt + c e λt a sin µt + b cos µt met c, c R Voorbeeld x t Axt met A 5 3 Dan volgt: A ri r 5 3 r r + 4r + 3 r r ± 3i Verder volgt: r + 3i : 3i 5 3i v 3i De complexe oplossing is dus: xt γ ve rt + γ ve rt γ 3i e +3it + γ + 3i e 3it met γ, γ C Nu geldt: ve rt 3i e +3it cos 3t cos 3t + 3 sin 3t 3i e t + i e t cos 3t + i sin 3t sin 3t sin 3t 3 cos 3t e t

2 Hieruit volgt dat de reële oplossing geschreven kan worden als: cos 3t xt c e t sin 3t + c cos 3t + 3 sin 3t e t sin 3t 3 cos 3t met c, c R Voorbeeld x t Axt met A 3 Los eerst de karakteristieke vergelijking A ri op: 3 r A ri r r r r r r r r r r + r [ r + + ] Dus: de eigenwaarden van A zijn r en r,3 ± i Verder volgt: en r : r 3 i : Nu volgt: + i i e t cos t i sin t + i + i i cos t + sin t cos t sin t v v 3 e t + i + i i cos t sin t sin t cos t e t Hieruit volgt, dat: xt c e t + c cos t + sin t cos t sin t e t + c 3 cos t sin t sin t cos t e t In het geval van een -matrix kunnen de banen van de oplossingen van x t Axt getekend worden in het fasevlak In het geval van niet-reële eigenwaarden wordt de oorsprong wel een spiraalpunt genoemd Als het reële deel van de beide eigenwaarden negatief is, is de oorsprong een aantrekker attractor of een put sink Als het reële deel positief is, is de oorsprong een afstoter repellor of een bron source

3 77 Fundamentaalmatrices Als {x t,, x n t} een fundamentaalverzameling is van oplossingen van x t Axt met A een n n-matrix, dan heet de matrix Ψt x t x n t wel een fundamentaalmatrix voor het stelsel x t Axt Hiervoor geldt dat: Ψ t AΨt Immers: Ψ t x t x nt A x t x n t Ax t Ax n t AΨt In plaats van de vorm xt c x t + + c n x n t met c,, c n R, kunnen we dan de algemene oplossing van x t Axt schrijven in de compacte vorm c xt Ψtc met c R n De waarde van de constante vector c wordt hierbij vastgelegd door de keuze van een beginvoorwaarde xt x R n voor zekere t I Hieruit volgt: Ψt c x c Ψ t x en dus xt Ψtc ΨtΨ t x, mits de matrix Ψt inverteerbaar is Als echter {x t,, xt} een fundamentaalverzameling is, dan is deze verzameling lineair onafhankelijk op het interval I en geldt: W x,, x n t x t x n t voor alle t I en dus ook voor t Hieruit volgt dat de matrix Ψt inverteerbaar is Voorbeeld 3 x t Axt met A Ψt 5 3 c n Dan volgt zie voorbeeld dat e t cos 3t e t sin 3t e t cos 3t + 3 sin 3t e t sin 3t 3 cos 3t 3

4 een fundamentaalmatrix is Stel dat A een n n-matrix is en dat x t Axt met x x Als dan Ψt een fundamentaalmatrix is van x t Axt, dan geldt: xt Ψtc met c Ψ x Stel nu dat Ψ I, de eenheidsmatrix, dan is ook Ψ I en volgt eenvoudig dat De fundamentaalmatrix Ψt die voldoet aan wordt aangeduid met Hierbij geldt: e At : n xt Ψtx Ψ t AΨt en Ψ I Ψt expat e At At n I + At + n! A t + 6 A3 t 3 + Merk op dat elke term in deze som een n n-matrix is Men kan aantonen dat elk element van de som van deze matrices voor elke t convergeert als n We kunnen deze som dan termsgewijs differentiëren naar t: d dt eat Verder geldt: n A n t n n! e At t A + A t + A3 t + A I + At + A t + A At n n I + At + A t + 6 A3 t 3 + t I n! Ae At Deze matrix e At is dus inderdaad de unieke oplossing van Voorbeeld 4 x t Axt met A Ψ t AΨt en Ψ I 4 A λi λ 4 λ λ + λ 6 λ λ + 3 λ en λ 3 λ : v

5 en λ 3 : De algemene oplossing is dus: xt c Dus is bijvoorbeeld Ψt Maar wat is nu e At? 4 4 e t + c 4 e t e 3t e t 4e 3t v 4 e 3t met c, c R een fundamentaalmatrix van x t Axt Voor e At moet dus gelden: e At x t x t met x en x, waarbij x t en x t oplossingen zijn van x t Axt Dus: x t a e t + a e 3t met a 4, a R en x t b Nu moet dus gelden dat a + a 4 e t + b 4 e 3t met b, b R en b + b 4 We kunnen deze twee vectorvergelijkingen tegelijkertijd oplossen: Hieruit volgt: { a 4/5 en dus: en Hieruit volgt dat x t 4 5 x t 5 e At a /5 en e t e t 5 4 { b /5 b /5 4 e 3t 5 et + 5 e 3t 4 5 et 4 5 e 3t 5 et 5 e 3t e 3t 4 5 et + 5 e 3t 5 et 5 e 3t 4 5 et 4 5 e 3t 5 et e 3t 5 5 et e 3t

6 Stel nu x t Axt, waarbij de n n-matrix A diagonaliseerbaar is Dat wil zeggen: A P DP oftewel AP P D voor zekere inverteerbare matrix P en diagonaalmatrix D Als nu P v v n en D diagλ,, λ n, dan geldt dus Av i λ i v i voor i,,, n Dus: Stel nu xt P yt, dan volgt: xt c v e λ t + + c n v n e λnt met c,, c n R x t Axt P y t AP yt y t P AP yt Dyt, want P is inverteerbaar Dit proces wordt wel ontkoppelen genoemd De differentiaalvergelijking x t Axt stelt in het algemeen een stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen voor, terwijl de vergelijking y t Dyt een stelsel niet-gekoppelde of ontkoppelde differentiaalvergelijkingen weergeeft Immers: y t Dyt y t λ y t y nt λ n y n t en dus: e Dt diage λt,, e λnt Hieruit volgt dat Ψt P e Dt v v n e λ t e λnt y t c e λ t y n t c n e λnt v e λ t v n e λnt een fundamentaalmatrix is van x t Axt Dit betekent dus dat xt Ψtc c v e λ t + + c n v n e λnt met c,, c n R Verder zien we nu eenvoudig dat e At P e Dt P, want P IP P P I Dus: als de matrix A diagonaliseerbaar is en A P DP met P een inverteerbare matrix en D diagλ,, λ n een diagonaalmatrix, dan is e At P e Dt P, waarbij e Dt diage λ t,, e λnt Voorbeeld 5 In het vorige voorbeeld hebben we gezien dat A P DP 4 met P en D diag, Dus: e At P e Dt P 4 e t e 3t 5 e t 4e 3t e t e 3t e t + e 3t e t e 3t 4e t 4e 3t e t + 4e 3t

7 Voorbeeld 6 x t Axt met A 5 3 A λi λ Dan volgt: ve λt i 5 3 λ λ + i : λ + λ + λ + + λ ± i i 5 i e t cos t + i sin t cos t cos t + sin t Hieruit volgt dat bijvoorbeeld e Ψt t cos t e t sin t e t cos t + sin t e t sin t cos t een fundamentaalmatrix is van x t Axt v i e t + i sin t sin t cos t cos t sin t cos t + sin t sin t cos t e t e t In dit geval is de matrix A dus niet reëel diagonaliseerbaar Om nu e At te bepalen, berekenen we vul t in: Voor de eerste kolom van e At vinden we dus: cos t e t sin t + cos t + sin t sin t cos t En voor de tweede kolom vinden we: cos t e t cos t + sin t Dus: e At cos t + sin t sin t 5 sin t cos t sin t sin t sin t cos t e t cos t + sin t 5 sin t e t sin t cos t sin t e t e t e t e t cos t + sin t e t sin t 5e t sin t e t cos t sin t 78 Meervoudige eigenwaarden Als een matrix A meervoudige eigenwaarden heeft, dan kan zich een probleem voordoen als er niet voldoende lineair onafhankelijke eigenvectoren van A gevonden kunnen worden Uit de Lineaire Algebra weten we dat als de algebraïsche multipliciteit van elke eigenwaarde van A gelijk is aan de meetkundige of geometrische multipliciteit, dan is de matrix A diagonaliseerbaar en is er in feite geen probleem Voorbeeld x t Axt met A A λi λ λ λ λ λ λ λ λ 7

8 Dus: λ en λ tweemaal en λ λ 3 : Dus: λ : xt c e t + c v e t + c 3 v en v 3 e t met c, c, c 3 R Dit is de algemene oplossing, want de Wronskiaan van de drie oplossingen is gelijk aan e t e t e t e t e t et e t e t e t et e 3t e 4t Als een matrix niet reëel diagonaliseerbaar is omdat er niet-reële eigenwaarden optreden, dan is er ook geen probleem en passen we de methode van 76 toe Als een matrix A een meervoudige eigenwaarde heeft, waarvan de algebraïsche multipliciteit strikt groter is dan de meetkundige of geometrische multipliciteit, dan is er een serieus probleem De matrix A wordt in dat geval wel defect genoemd Hoe vinden we in die situatie van een defecte matrix voldoende lineair onafhankelijke oplossingen om een fundamentaalverzameling of een fundamentaalmatrix voor x t Axt te kunnen opstellen? Voorbeeld x t Axt met A 3 A λi λ 3 λ λ 4λ + 4 λ λ tweemaal Dus: A heeft slechts één eigenwaarde λ met algebraïsche multipliciteit Nu volgt: λ : v Dit betekent dat de meetkundige of geometrische multipliciteit van de eigenwaarde λ gelijk is aan De matrix A is dus defect en derhalve niet diagonaliseerbaar We weten nu dus dat x t ve λt e t een oplossing is De vraag is nu: hoe vinden we een tweede oplossing x t zodat {x t, x t} lineair onafhankelijk en dus een fundamentaalverzameling van x t Axt is? 8

9 Analoog aan de methode van onbepaalde coëfficiënten in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zouden we een oplossing van de vorm xt ute t kunnen proberen Dan geldt: x t ut + e t Invullen geeft dan: ut + e t Aute t u o Hoewel dit correct is levert dit geen niet-triviale oplossing waarmee we een fundamentaalverzameling kunnen vormen Als we echter een oplossing van de vorm xt u te t + u e t proberen, dan lukt het wel We vinden dan: x t u t + e t + u e t Invullen geeft dan: Hieruit volgt: oftewel u te t + u + u e t Au te t + Au e t Au u en Au u + u A Iu o en A Iu u De vector u is dus een eigenvector van A behorende bij de eigenwaarde, bijvoorbeeld u Voor de vector u vinden we dan: u We zien dus dat er oneindig veel oplossingen voor de vector u zijn, zoals bijvoorbeeld: u Zo n vector heet wel een gegeneraliseerde eigenvector van A behorende bij de eigenwaarde Dit betekent dus dat x t u te t +u e t te t + e t ook een oplossing is Voor de Wronskiaan van deze twee oplossingen vinden we: W x, x t e t t e t e t te t te4t + te 4t e 4t e 4t Dus: {x t, x t} is een fundamentaalverzameling van x t Axt De algemene oplossing kan dus geschreven worden als: [ ] xt c x t + c x t c e t + c te t + e t met c, c R Dit proces met gegeneraliseerde eigenvectoren kan worden uitgebreid tot situaties waarin A een eigenwaarde λ heeft met algebraïsche multipliciteit 3 en meetkundige of geometrische multipliciteit Zie ook opgave 7 Dan geldt: x t ue λt is een oplossing, waarbij A λiu o Dus: u is een eigenvector van A behorende bij de eigenwaarde λ Verder is dan x t ute λt + ve λt ook een oplossing, waarbij A λiv u Dus: v is een gegeneraliseerde eigenvector van A behorende bij de eigenwaarde λ Verder is dan ook x 3 t ut e λt + vte λt + we λt een oplossing, waarbij 9

10 A λiw v Ook w wordt dan een gegeneraliseerde eigenvector van A genoemd Zo kan men eventueel doorgaan met x 4 t 6 ut3 e λt + vt e λt + wte λt + ze λt, enzovoorts Voorbeeld 3 x t Axt met A A λi 3 λ λ 3 λ λ 4 3 λ 3 λ + λλ + λ + + λ 3 λ λ λ 3 λ + λ λ 4 3 λ Dus: λ is de enige eigenwaarde van A met algebraïsche multipliciteit 3 Vervolgens bepalen we de eigenvectoren van A bij de eigenwaarde λ : u 3 De eigenwaarde λ heeft dus meetkundige of geometrische multipliciteit Stel nu xt ut + ve t, dan volgt: Hieruit volgt: ut + u v e t Aut + ve t Au u en Av u v { A + Iu o A + Iv u oftewel A + I v o en u A + Iv Nu volgt: A + Iv u : 3 Er zijn dus vele mogelijkheden voor v, bijvoorbeeld v Stel vervolgens xt ut + vt + w e t, dan volgt: ut + ut vt + v w e t A ut + vt + we t Au u, Av u v en Aw v w

11 Hieruit volgt: A + Iu o A + Iv u A + Iw v oftewel A + I 3 w o, v A + Iw en u A + Iv Nu volgt: A + Iw v : 3 Er zijn dus vele mogelijkheden voor w, bijvoorbeeld w xt c + c 3 e t + c t e t + te t + te t + e t De oplossing is dus: e t, met c, c, c 3 R Ook in de situatie van een defecte matrix A waarbij een eigenwaarde λ algebraïsche multipliciteit 3 heeft en meetkundige of geometrische multipliciteit maakt men gebruik van gegeneraliseerde eigenvectoren In dat geval dient men echter de eigenvectoren wat zorgvuldiger te kiezen Als u dan een eigenvector van A is behorende bij de eigenwaarde λ, dan heeft A λiv u niet altijd een oplossing voor v Wel als de eigenvector u geschikt wordt gekozen Voorbeeld 4 x t Axt met A A λi λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λλ λ + λλ λ 3 Dus: λ is de enige eigenwaarde van A met algebraïsche multipliciteit 3 Vervolgens bepalen we de eigenvectoren van A bij de eigenwaarde λ : v en v

12 De eigenwaarde λ heeft dus meetkundige of geometrische multipliciteit Stel nu xt u t + u e t, dan volgt: u t + u + u e t Au t + u e t Au u en Au u + u Hieruit volgt: { A Iu o Nu moet u α A Iu u oftewel A I u o u A Iu + β Kies dus bijvoorbeeld α β : u zo gekozen worden dat A Iu u oplosbaar is: α α + β β Kies nu uit vele mogelijkheden bijvoorbeeld u homogene differentiaalvergelijking x t Axt: xt c t + et + c Via A I u o kan ook: A I α β α + β, dan luidt de oplossing van de e t + c 3 e t O Men kan dan u willekeurig kiezen De bijbehorende u volgt dan uit u A Iu De oplossing van x t Axt ziet er dan zo uit: xt c {u t + u } e t + c e t + c 3 e t In voorbeeld hebben we gezien dat x t e t en x t te t + e t

13 oplossingen zijn van x t Axt met A 3 t Ψt t Hieruit volgt dat bijvoorbeeld e t een fundamentaalmatrix is voor x t Axt Dan geldt: Ψ en Dus: Ψ Hieruit volgt dat e At ΨtΨ t e t t t e t t t + t Voor een diagonaliseerbare matrix A geldt: als A P DP voor zekere inverteerbare matrix P en diagonaalmatrix D, dan is e At P e Dt P, waarbij e Dt diage λt,, e λnt als D diagλ,, λ n Alle kolommen van P zijn dan eigenvectoren van de matrix A De matrix A is echter defect en dus niet diagonaliseerbaar Maar wel geldt: 3 A P JP met P en J Immers: P JP 3 A 3 De eerste kolom van P is een eigenvector van A, terwijl de tweede kolom een gegeneraliseerde eigenvector van A is De matrix J is geen diagonaalmatrix, maar op de hoofddiagonaal staan wel de eigenwaarden van A Zo n matrix J wordt wel de Jordan normaalvorm van A genoemd In zo n Jordan normaalvorm staan de eigenwaarden van A op de hoofddiagonaal en bevat de diagonaal daarboven op zekere plaatsen een en is de rest nul Zo n komt te staan boven een eigenwaarde waarvan de algebraïsche multipliciteit groter is dan de meetkundige of geometrische multipliciteit, maar alleen als er geen lineair onafhankelijke eigenvector meer bij gevonden kan worden Stel nu xt P yt, dan volgt: x t Axt P y t AP yt y t P AP yt Jyt In dit geval is het nieuwe stelsel differentiaalvergelijkingen weliswaar niet ontkoppeld, maar wel eenvoudiger dan het oorspronkelijke stelsel: { y t y t + y t { y t c e t + c te t y t Jyt y t y t y t c e t 3

14 en dus: yt y t y t c e t + c te t c e t c e t + c t e t Hieruit volgt dat Ψt t e t een fundamentaalmatrix is voor y t Jyt Merk op, dat Ψ e Jt ΨtΨ Ψt t e t Ten slotte vinden we dan e At P e Jt P t e t t t e t t t e t t + t Voor de matrix A 3 P uit voorbeeld 3 geldt: A P JP met en J I Dus: De eerste kolom van P is een eigenvector van A, terwijl de tweede en derde kolom gegeneraliseerde eigenvectoren van A zijn En voor de matrix A P uit voorbeeld 4 geldt: A P JP met en J Hier zijn de eerste twee kolommen eigenvectoren van de matrix A en is de derde kolom een gegeneraliseerde eigenvector Maar in dit geval dient men de eigenvectoren wel geschikt te kiezen Merk op dat de tweede kolom precies de eigenvector is waarmee we de gegeneraliseerde eigenvector in de derde kolom konden vinden 4

Hoofdstuk 7: Stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen

Hoofdstuk 7: Stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen Hoofdstuk 7: Stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen Bij het vak Lineaire Algebra hebben we reeds kennis gemaakt met stelsels eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen We hebben

Nadere informatie

Complexe eigenwaarden

Complexe eigenwaarden Complexe eigenwaarden Tot nu toe hebben we alleen reële getallen toegelaten als eigenwaarden van een matrix Het is echter vrij eenvoudig om de definitie uit te breiden tot de complexe getallen Een consequentie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L Habets HG 809, Tel: 040-2474230, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: Oplossing homogene DV ẋ = Ax Aanname: A is diagonaliseerbaar

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y65 Docent: L Habets HG 89, Tel: 4-247423, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y65 1 Herhaling: bepaling van eigenwaarden en eigenvectoren (1) Bepaal het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Tweede orde lineaire differentiaalvergelijkingen

Hoofdstuk 3: Tweede orde lineaire differentiaalvergelijkingen Hoofdstuk 3: Tweede orde lineaire differentiaalvergelijkingen De inhoud van hoofdstuk 3 zou grotendeels bekende stof moeten zijn. Deze stof is terug te vinden in Stewart, hoofdstuk 17. Daar staat alles

Nadere informatie

Symmetrische matrices

Symmetrische matrices Symmetrische matrices We beginnen met een eenvoudige definitie : Definitie Een matrix A heet symmetrisch als A T = A NB Een symmetrische matrix is dus altijd vierkant Symmetrische matrices hebben fraaie

Nadere informatie

Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen. 6 juni 2006

Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen. 6 juni 2006 Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen 6 juni 6 i ii Inhoudsopgave Stelsels differentiaalvergelijkingen Opgaven Stelsels differentiaalvergelijkingen In deze paragraaf passen we onze kennis

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Als Ax λx voor zekere x in R n met x 0, dan is λ een eigenwaarde van A en x een eigenvector van A behorende bij λ. Een eigenvector is op een multiplicatieve constante

Nadere informatie

Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen)

Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen) Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen) Laat A een n n matrix zijn. We willen alle oplossingen bepalen van het stelsel differentiaalvergelijkingen: dx dt = Ax () We hebben gezien: Als

Nadere informatie

Toepassingen op differentievergelijkingen

Toepassingen op differentievergelijkingen Toepassingen op differentievergelijkingen We beschouwen lineaire differentievergelijkingen of lineaire recurrente betrekkingen van de vorm a 0 y k+n + a y k+n + + a n y k+ + a n y k = z k, k = 0,,, Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Richtingsvelden. Zie Stewart, 9.2. 1.2. Oplossingen van enkele differentiaalvergelijkingen. Zelf doorlezen. 1.3. Classificatie van differentiaalvergelijkingen. Differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen en stabiliteit

Hoofdstuk 9: Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen en stabiliteit Hoofdstuk 9: Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen en stabiliteit Hoewel we reeds vele methoden gezien hebben om allerlei typen differentiaalvergelijkingen op te lossen, zijn er toch nog veel differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 93 email: JCMKeijsper@tuenl studiewijzer: http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 3 JKeijsper (TUE) Lineaire

Nadere informatie

1 Eigenwaarden en eigenvectoren

1 Eigenwaarden en eigenvectoren Eigenwaarden en eigenvectoren Invoeren van de begrippen eigenwaarde en eigenvector DEFINITIE Een complex (of reëel getal λ heet een eigenwaarde van de n n matrix A als er een vector x is met Ax = λx Dan

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Eigwaard eigvector Als A e vierkante matrix is, dan heet e vector x e eigvector van A als Ax e veelvoud van x is : Definitie Stel dat A e (n n-matrix is E vector x R n met x o heet e eigvector van A als

Nadere informatie

Stelsels differentiaalvergelijkingen

Stelsels differentiaalvergelijkingen Stelsels differentiaalvergelijkingen Stelsels homogene differentiaalvergelijkingen We bekijken in deze paragraaf stelsels homogene differentiaalvergelijkingen: x (t x (t x (t x (t x n(t A Voorbeeld x +

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Eigenwaarden en eigenvectoren Zij A een n n matrix.

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I MAANDAG 17 JANUARI 2011 1. Theorie Opgave 1. (a) In Voorbeelden 2.1.17 (7) wordt gesteld dat de maximale lineair onafhankelijke deelverzamelingen van

Nadere informatie

Toepassingen op discrete dynamische systemen

Toepassingen op discrete dynamische systemen Toepassingen op discrete dynamische systemen Een discreet dynamisch systeem is een proces van de vorm x k+ Ax k k met A een vierkante matrix Een Markov-proces is een speciaal geval van een discreet dynamisch

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen)

Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen) Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen (homogeen) Voorbeeld Voorbeeld ( 7., Opgave 22) Op t = 0 bevatten de vaten respectievelijk 25 en 5 oz (ounces) zout. 3 september 206 Onderzoeken we hoeveel

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op 6--,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid Hoofdstuk 3 Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid 31 Diagonaliseerbaarheid Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 215 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan. Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Voorwaardelijke optimalisatie

Voorwaardelijke optimalisatie Voorwaardelijke optimalisatie We zoek naar maximale minimale waard van e kwadratische vorm Q(x op R n onder bepaalde voorwaard Zo n voorwaarde is bijvoorbeeld dat x R n e eheidsvector is, dat wil zegg

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 2015 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

d τ (t) dt = 1 voor alle τ 0.

d τ (t) dt = 1 voor alle τ 0. 65 Impulfunctie In deze paragraaf kijken we naar verchijnelen waarbij in zeer korte tijd een (grote kracht op een yteem wordt uitgeoefend Zo n plotelinge kracht kunnen we bechrijven met behulp van een

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00 Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 3 januari 07, 0:00 3:00 Hint: Alle karakteristiek polynomen die je nodig zou kunnen hebben, hebben gehele nulpunten. Als dat niet het geval lijkt, dan heb je dus

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW2030 Vrijdag 30 januari 2015,

Technische Universiteit Delft. ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW2030 Vrijdag 30 januari 2015, Technische Universiteit Delft Faculteit EWI ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW23 Vrijdag 3 januari 25, 4.-7. Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven. Alle antwoorden dienen beargumenteerd

Nadere informatie

Het vinden van een particuliere oplossing

Het vinden van een particuliere oplossing Het vind van e particuliere oplossing Voor e lineaire differtiaalvergelijking met constante (reële) coëfficiënt a 0 y (n) (t) + a 1 y (n 1) (t) +... + a n 1 y (t) + a n y(t) = g(t), a 0 0 (1) geldt, dat

Nadere informatie

Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft

Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft Roelof Koekoek wi2030wbmt Roelof Koekoek (TU Delft Differentiaalvergelijkingen wi2030wbmt 1 / 14 Niet-lineaire diff. vgl. en stabiliteit Niet-lineaire

Nadere informatie

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 Jordan normaalvorm Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag of er

Nadere informatie

Geadjungeerde en normaliteit

Geadjungeerde en normaliteit Hoofdstuk 12 Geadjungeerde en normaliteit In het vorige hoofdstuk werd bewezen dat het voor het bestaan van een orthonormale basis bestaande uit eigenvectoren voldoende is dat T Hermites is (11.17) of

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT (2DM20) op vrijdag 12 juni 2009, 9.00 Dit tentamen bestaat uit 5 open vragen, en 4 kort-antwoord vragen.

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Uitwerking Tentamen Analyse 3, WI 2601 Maandag 11 januari 2010, 9.00-12.00

Technische Universiteit Delft Uitwerking Tentamen Analyse 3, WI 2601 Maandag 11 januari 2010, 9.00-12.00 Technische Universiteit Delft Uitwerking Tentamen Analyse 3, WI 6 Maandag januari, 9- Faculteit EWI Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven Alle antwoorden dienen beargumenteerd te worden Normering: punten

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 5 december 8, 5.5-8. uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

7.9. Inhomogene lineaire stelsels. We keren nu weer terug naar de situatie

7.9. Inhomogene lineaire stelsels. We keren nu weer terug naar de situatie 79 Inhomogene lineaire selsels We keren nu weer erug naar de siuaie x ( A(x( + g(, ( waarbij A( een (n n-marix is en g( een vecor me n coördinaen Vergelijkbaar me de heorie voor gewone lineaire differeniaalvergelijking

Nadere informatie

1 Stelsels lineaire vergelijkingen.

1 Stelsels lineaire vergelijkingen. Stelsels lineaire vergelijkingen Ter herinnering: in de tweede klas Havo/Atheneum leer je twee vergelijkingen met twee onbekenden oplossen Voorbeeld: { x + y = 5 x + y = 0 Twee keer de eerste vergelijking

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A.

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A. TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A maandag 16 december 2002, 1000-1200 Coördinaten zijn gegeven tov een standaardbasis in R n 1 De matrix A en de vector b R 4 zijn gegeven door 1 0 1 2 0 1 1 4 3 2 A =, b = 0

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (2DM20) op vrijdag 11 mei 2007, 9:00 12:00 uur.

Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (2DM20) op vrijdag 11 mei 2007, 9:00 12:00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (DM) op vrijdag mei 7, 9: : uur. U mag bij het tentamen geen computer (notebook, laptop), boeken

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN Tentamen Lineaire Algebra 29 januari 29, 3:3-6:3 uur UITWERKINGEN Gegeven een drietal lijnen in R 3 in parametervoorstelling, l : 2, m : n : ν (a (/2 pt Laat zien dat l en m elkaar kruisen (dat wil zeggen

Nadere informatie

Week 22: De macht van het spoor en het spoor van de macht

Week 22: De macht van het spoor en het spoor van de macht Week 22: De macht van het spoor en het spoor van de macht Een belangrijke invariant van een lineaire afbeelding is het spoor. Als we een basis kiezen dan is het spoor simpelweg de som van de elementen

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (DM) op dinsdag 9 april 8, 9.. uur. Dit tentamen bestaat uit 6 open vragen, en 4 kort-antwoord

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 7 februari 9, 8.-.5 uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

Uitwerkingen Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen

Uitwerkingen Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen Uitwerkingen Tentamen Gewone Differentiaalvergelijkingen Maandag 4 januari 216, 1: - 13: uur 1. Beschouw voor t > de inhomogene singuliere tweede orde vergelijking, t 2 ẍ + 4tẋ + 2x = f(t, (1 waarin f

Nadere informatie

Uitwerking opgaven 17 december. Spoilers!!

Uitwerking opgaven 17 december. Spoilers!! Uitwerking opgaven 7 december Spoilers!! (duh... 8 januari 206 Inhoudsopgave Complex diagonaliseren matrix 2. Opgave................................................ 2.2 Oplossing...............................................

Nadere informatie

0 0 e 1 = = = = 1 2 Voor A nemen we nu de matrix 2 1 T ten opzichte van de geordende basis e 1, e 2, e 3, e 4.

0 0 e 1 = = = = 1 2 Voor A nemen we nu de matrix 2 1 T ten opzichte van de geordende basis e 1, e 2, e 3, e 4. Oude tentamenopgaven LinAlg deel II (Uitwerkingen volgen na de opgaven) 1. Beschouw de vectorruimte M 2,2 over R bestaande uit de 2 2-matrices met reële coëfficienten. Zij A een 2 2-matrix. De afbeelding

Nadere informatie

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2 CTB00-D Lineaire Algebra Juli 03 Augustus 03 Juli 0 Augustus 0 Juli 0 Augustus 0 Juli 00 Augustus 00 Tentamenbundel Civiele Techniek Het Gezelschap "Practische Studie" Technische Universiteit Delft Faculteit

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets)

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets) Tentamen lineaire algebra 8 januari 9, : : Uitwerkingen (schets) Opgave. ( + punten) Gegeven is de matrix ( ) A =. (a) Bepaal een diagonaliseerbare matrix D en een nilpotente matrix N zodanig dat A = N

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

11.3. Inhomogene randwaardeproblemen. We beschouwen eerst inhomogene Sturm- Liouville randwaardeproblemen van de vorm :

11.3. Inhomogene randwaardeproblemen. We beschouwen eerst inhomogene Sturm- Liouville randwaardeproblemen van de vorm : 11.3. Inhomogene randwaardeproblemen. We beschouwen eerst inhomogene Sturm- Liouville randwaardeproblemen van de vorm : L[y] := [p(x)y ] + q(x)y = µr(x)y + f(x), < x < 1 (1) a 1 y() + a 2 y () =, b 1 y(1)

Nadere informatie

x(t + T ) = x(t) Voorbeeld 1. Beschouw het niet-lineaire autonome stelsel . (1) y x + y y(x 2 + y 2 )

x(t + T ) = x(t) Voorbeeld 1. Beschouw het niet-lineaire autonome stelsel . (1) y x + y y(x 2 + y 2 ) 97 Periodieke oplossingen en limit ccles We beschouwen weer autonome stelsels van de vorm x (t) = f(x(t)), waarbij het rechterlid dus niet expliciet van t afhangt We gaan onderzoeken wanneer er periodieke

Nadere informatie

Differentiaalvergelijkingen voor WbMT. wi2051wbmt. Dr. Roelof Koekoek

Differentiaalvergelijkingen voor WbMT. wi2051wbmt. Dr. Roelof Koekoek Differentiaalvergelijkingen voor WbMT wi25wbmt Dr Roelof Koekoek Het boek William E Boyce & Richard C DiPrima Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Tenth Edition, Wiley, 22, ISBN

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Examen G0O17E Wiskunde II (3sp) maandag 10 juni 2013, 8:30-11:30 uur. Bachelor Geografie en Bachelor Informatica

Examen G0O17E Wiskunde II (3sp) maandag 10 juni 2013, 8:30-11:30 uur. Bachelor Geografie en Bachelor Informatica Examen GO7E Wiskunde II (3sp maandag juni 3, 8:3-:3 uur Bachelor Geografie en Bachelor Informatica Auditorium De Molen: A D Auditorium MTM3: E-Se Auditorium MTM39: Sh-Z Naam: Studierichting: Naam assistent:

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

Tentamenopgaven over hfdst. 1 t/m 4

Tentamenopgaven over hfdst. 1 t/m 4 Ttamopgav over hfdst. 1 t/m 4 1. donderdag 31 oktober 1996 Bepaal de oplossing van het beginwaardeprobleem y + 4y = 4 cos 2x, y(0) = 1, y (0) = 0. 2. donderdag 31 oktober 1996 Bepaal de algeme oplossing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofstuk 1: Inleiing 1.1. Richtingsvelen. Zie Stewart, 9.2. 1.2. Oplossingen van enkele ifferentiaalvergelijkingen. Zelf oorlezen. 1.3. Classificatie van ifferentiaalvergelijkingen. Differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra B

Tentamen Lineaire Algebra B Tentamen Lineaire Algebra B 29 juni 2012, 9-12 uur OPGAVEN Uitwerkingen volgen na de opgaven 1. Gegeven is de vectorruimte V = R[x] 2 van polynomen met reële coefficienten en graad 2. Op V hebben we een

Nadere informatie

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A.

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A. . Oefen opgaven Opgave... Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat A = Bepaal de matrix van A. 4, 4 A =, A = 3 4. In de volgende opgave wordt het begrip injectiviteit en surjectiviteit van

Nadere informatie

1 WAAM - Differentiaalvergelijkingen

1 WAAM - Differentiaalvergelijkingen 1 WAAM - Differentiaalvergelijkingen 1.1 Algemene begrippen Een (gewone) differentiaalvergelijking heeft naast de onafhankelijke veranderlijke (bijvoorbeeld genoteerd als x), eveneens een onbekende functie

Nadere informatie

Gelijkvormigheid en de Jordan normaalvorm Aanvullende leerstof Lineaire Algebra C (2WF09)

Gelijkvormigheid en de Jordan normaalvorm Aanvullende leerstof Lineaire Algebra C (2WF09) Gelijkvormigheid en de Jordan normaalvorm Aanvullende leerstof Lineaire Algebra C (2WF09) LCGJM Habets Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven Abstract In de syllabus bij het

Nadere informatie

Unitaire en Hermitese transformaties

Unitaire en Hermitese transformaties Hoofdstuk 11 Unitaire en Hermitese transformaties We beschouwen vervolgens lineaire transformaties van reële en complexe inproductruimten die aan extra eigenschappen voldoen die betrekking hebben op het

Nadere informatie

(2) Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie.

(2) Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie. Vraag op 5 punten de sfeer met middelpunt in,, 4 en straal 6; de omwentelingscilinder met straal 6 en als as de rechte door,, met richtingsvector,, Bepaal een affiene transformatie of een coördinatentransformatie,

Nadere informatie

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 College 10 13 oktober 2016 1 Samenvatting Hoofdstuk 4.1 Een constante λ is een eigenwaarde van een n n matrix A als er een niet-nul vector x bestaat, zodat Ax =

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Partiële differentiaalvergelijkingen en Fourierreeksen

Hoofdstuk 10: Partiële differentiaalvergelijkingen en Fourierreeksen Hoofdstuk : Partiële differentiaalvergelijkingen en Fourierreeksen Partiële differentiaalvergelijkingen zijn vergelijkingen waarin een onbekende functie van twee of meer variabelen en z n partiële afgeleide(n)

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I Theorie Opgave 1. In deze opgave wordt gevraagd om een aantal argumenten of overgangen uit de cursusnota s in detail te verklaren. In delen (a) (b) peilen we naar

Nadere informatie

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde en lineaire algebra Meetkunde en lineaire algebra Daan Pape Universiteit Gent 7 juni 2012 1 1 Möbius transformaties De mobiustransformatie wordt gegeven door: z az + b cz + d (1) Als we weten dat het drietal (x 1, x 2, x

Nadere informatie

Aanvullingen van de Wiskunde / Partiële Differentiaalvergelijkingen

Aanvullingen van de Wiskunde / Partiële Differentiaalvergelijkingen de Bachelor EIT 2de en de Bachelor Wiskunde Academiejaar 215-216 1ste semester 26 januari 216 Aanvullingen van de Wiskunde / Partiële Differentiaalvergelijkingen 1. Gegeven een homogene lineaire partiële

Nadere informatie

Tentamen Gewone Differentiaal Vergelijkingen II

Tentamen Gewone Differentiaal Vergelijkingen II Tentamen Gewone Differentiaal Vergelijkingen II.0.007 Jullie mogen een willekeurige van de vier opgaven als bonusopgave bekijken. (Dus drie opgaven volledig en goed gedaan is al een 10.) Opgave 1 Bekijk

Nadere informatie

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER Cursusjaar 2009 / 2010 2 Inhoudsopgave 1 FOURIERANALYSE 5 1.1 INLEIDING............................... 5 1.2 FOURIERREEKSEN.......................... 5 1.3 CONSEQUENTIES

Nadere informatie

UNIVERSITEIT TWENTE Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

UNIVERSITEIT TWENTE Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica UNIVERSITEIT TWENTE Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Uitwerking Proeftentamen 3 Functies van één veranderlijke (15126 De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Stelsels van lineaire DVen met constante coëfficiënten

Stelsels van lineaire DVen met constante coëfficiënten Zij K = R of C, n N, A R n n. Zoek differentieerbare functies y : R K n zodanig dat ẏ(t) = Ay(t), t R. Opmerking: De oplossingen vormen een lineaire deelruimte (ga na!). Deze heeft dimensie n. De algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra en Lineaire Analyse (Y550/Y530), op donderdag 5 november 00, 9:00 :00 uur. De uitwerkingen van de opgaven dienen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Uitwerking Tentamen Calculus, 2DM10, maandag 22 januari 2007

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Uitwerking Tentamen Calculus, 2DM10, maandag 22 januari 2007 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Uitwerking Tentamen Calculus, DM, maandag januari 7. (a) Gevraagd is het polynoom f() + f () (x ) + f (x ). Een eenvoudige rekenpartij

Nadere informatie

OF (vermits y = dy. dx ) P (x, y) dy + Q(x, y) dx = 0

OF (vermits y = dy. dx ) P (x, y) dy + Q(x, y) dx = 0 Algemeen kunnen we een eerste orde differentiaalvergelijking schrijven als: y = Φ(x, y) OF (vermits y = dy dx ) P (x, y) dy + Q(x, y) dx = 0 Indien we dan P (x, y) en Q(x, y) kunnen schrijven als P (x,

Nadere informatie

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A =

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A = Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december 2012 Opg 1 De schaakbordmatrix A is de 8 bij 8 matrix 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A = 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten 1 Differentiaalvergelijkingen Als we een functie y : t y(t) expliciet, in formulevorm, kennen, dan is het niet zo moeilijk hiervan de afgeleide

Nadere informatie

Overzicht. Eigenwaarden. Beurzen en afhankelijkheid. Eigenwaarden: Intro

Overzicht. Eigenwaarden. Beurzen en afhankelijkheid. Eigenwaarden: Intro Overzicht Eigenwaarden VU Numeriek Programmeren. Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl, A april Waarom? Voorbeelden Eigenwaarden/eigenvectoren Hoe vind ik ze? Polynoom Powermethode Andere

Nadere informatie

Blokmatrices. , I 21 = ( 0 0 ) en I 22 = 1.

Blokmatrices. , I 21 = ( 0 0 ) en I 22 = 1. Blokmatrices Soms kan het handig zijn een matrix in zogenaamde blokken op te delen, vooral als sommige van deze blokken uit louter nullen bestaan Berekeningen kunnen hierdoor soms aanzienlijk worden vereenvoudigd

Nadere informatie

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b,

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b, UITWERKINGEN 1. Gegeven in R 3 zijn de punten P = (1, 1, ) t en Q = ( 2,, 1) t en het vlak V gegeven door de vergelijking 2x 1 x 2 + x 3 = 1. Zij l de lijn door P loodrecht op V en m de lijn door Q loodrecht

Nadere informatie

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 CTB100 deel 1 - Lineaire algebra 1 College 5 5 februari 014 1 Opbouw college Vandaag behandelen we hoofdstuk 1.7 en deel van 1.8 Voor de pauze: hoofdstuk 1.7 Na de pauze: hoofdstuk 1.8 Verschillende notaties

Nadere informatie

Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft

Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft Differentiaalvergelijkingen Technische Universiteit Delft Roelof Koekoek WbMT2048 Roelof Koekoek (TU Delft) Differentiaalvergelijkingen WbMT2048 1 / 1 Het vinden van een particuliere oplossing Voor een

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 2014-2015 Lineaire vergelijking 2/64 DEFINITIE: Een lineaire vergelijking in de variabelen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Dit tentamen bestaat uit 4 open vragen, en kort-antwoord vragen. De uitwerkingen van de open vragen dienen volledig, duidelijk geformuleerd

Nadere informatie

Lineaire Algebra SUPPLEMENT II

Lineaire Algebra SUPPLEMENT II Lineaire Algebra SUPPLEMENT II FBeukers 2012 Departement Wiskunde UU Inhoudsopgave 13 Eigenwaarden en eigenvectoren 3 131 Inleiding 3 132 Berekening van eigenwaarden en eigenvectoren 5 133 Basiseigenschappen

Nadere informatie