Joost Meijer, Amsterdam, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joost Meijer, Amsterdam, 2015"

Transcriptie

1 Deelrapport Kohnstamm Instituut over doorstroom vmbo-mbo t.b.v. NRO-project Joost Meijer, Amsterdam, 2015 Inleiding De doorstroom van vmbo naar mbo in de groene sector is lager dan de doorstroom in de overige sectoren. Dit hoofdstuk betreft het kwantitatief onderzoek naar landelijke en regionale doorstroomgegevens. Bij het bepalen van de doorstroom van vmbo naar mbo is gebruik gemaakt van de oktobertellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij het bepalen van de situatie voor 2010 is gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens, die van het Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO) zijn betrokken. De situatie voor 2010 Op basis van de cijfers in de oktobertellingen zijn de sectorwisselingen bij de doorstroom van vmbo naar mbo bepaald. Wanneer we naar de instroom in het mbo-groen kijken, zien we dat het merendeel van de leerlingen uit vmbo-groen kwam, i.e. bijna twee derde. Bekijken we het echter andersom, dat wil zeggen welk gedeelte van de uitstroom van het groene vmbo kwam ook in mbo-groen terecht, dan gaat het om minder dan de helft hiervan (zie Figuur 1). Figuur 1 Instroom in het mbo-groen en uitstroom uit vmbo-groen Afhankelijk van het gekozen perspectief kan dus worden gezegd dat de doorstroom vmbombo-groen vrij substantieel was, maar dat het vmbo-groen ook veel verloor aan het mbogrijs. Kijken we sectorgewijs, dan valt op dat de instroom in het mbo-groen vanuit vmbo-grijs voornamelijk uit de sectoren zorg & welzijn en techniek kwam (elk 13%, zie Figuur 2). De sector economie en het intersectoraal vmbo namen gezamenlijk nog eens 10% voor hun rekening. Bezien vanuit de uitstroom uit het vmbo-groen, verloor de groene sector het meeste aan zorg & welzijn, economie en handel en techniek, respectievelijk 24, 22 en 17 procent. Slechts zes procent ging vanuit vmbo-groen naar mbo multisectoraal (zie Figuur 3). 1

2 Figuur 2 Instroom mbo groen sectorgewijs Figuur 3 Uitstroom vmbo-groen 2

3 De situatie vanaf 2010 De situatie vanaf 2010 wordt beschreven door middel van gegevens die van DUO zijn verkregen. Het gaat hier om data, die voor het algemene publiek toegankelijk zijn, te weten Excel files die vanaf de website van DUO gedownload kunnen worden. Er zijn vijf bestanden beschikbaar voor de jaren tussen 2010 en Daarbij zijn de gegevens voor de jaren vanaf 2010 tot en met 2013 definitief, maar de gegevens voor het jaar 2014 zijn voorlopig. We duiden hierbij de gegevens aan met één kalenderjaar, maar het gaat eigenlijk om de schooljaren tot en met De data zijn dus gebaseerd op de oktobertellingen vanaf 2009 tot en met Sectorgetrouwheid In Tabel I (zie bijlage) wordt de uitstroom uit de verschillende vmbo sectoren gegeven naar de sectoren in het MBO. Dat is voor de vijf jaren apart gedaan, onder in de tabel wordt het totaal gegeven. Het valt op dat de sectorgetrouwheid binnen het groene onderwijs betrekkelijk gering is ten opzichte van de overige sectoren. De getrouwheid binnen de groene sector schommelt rond de 30%, terwijl die voor economie, techniek en zorg en welzijn respectievelijk op ongeveer 67%, 72% en 68% liggen (zie Figuur 4). De sectorgetrouwheid binnen groen is echter wel zeer stabiel. Dat geldt overigens ook voor de andere sectoren. Desalniettemin is er wel een lichte afname te zien in het doorstroompercentage van vmbo groen naar mbo groen. Lag dit percentage in 2010 nog op 31.6, in 2014 is dit twee procent minder. We hoeven ons niet af te vragen of dit een statistisch significante daling is omdat het hier om populatiegegevens gaat en er dus geen schattingen hoeven te worden gedaan. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Economie Landbouw Techniek Zorg en welzijn 20,0% 10,0% 0,0% Figuur 4 Sectorgetrouwheid bij de overgang VMBO naar MBO 3

4 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Figuur 5 Afname instroom mbo groen vanuit vmbo groen tussen 2010 en 2014 Instroom mbo groen Bezien we de cijfers vanuit de instroom naar het mbo, dan is er een merkwaardig sterke daling van de instroom in het mbo groen vergeleken met de gegevens tussen 2003 en Toen was er nog sprake van ongeveer twee derde uit het vmbo groen, terwijl het percentage tussen 2010 en 2014 gemiddeld rond de 44 ligt. Het ligt voor de hand dat dit op de een of andere wijze een artefact is. De geaggregeerde data van 2003 tot en met 2009 bevatten zeer veel ontbrekende waarden en zijn dus minder betrouwbaar. Het kengetal instroom mbo groen vanuit vmbo groen daalt tussen 2010 en 2014 van rond de 50% naar iets meer dan 39%. (zie Figuur 5). Het mbo groen is in absolute aantallen echter nauwelijks kleiner geworden (van 5110 leerlingen in 2010 naar 4681 in 2012, tot weer 5027 leerlingen in 2014), dus moet de instroom elders gecompenseerd zijn. De instroom uit de vmbo sector economie schommelt rond de 5% of minder, en die van de sectoren techniek en zorg en welzijn dalen met respectievelijk 2% (van 9.5% naar 7.5%) en 1.3% (van 9.3% naar 8%) tussen 2010 en De voornaamste toename komt uit de rubriek geen sector en bedraagt bijna 10% (van 24.7% naar 34.4%). Deze rubriek bestaat voor het grootste deel, i.e. voor meer dan 97% uit de (gemengd)theoretische leerweg (zie Figuur 6). Er kan dus worden geconcludeerd dat de afname van sectorgetrouwheid bij de overgang van vmbo groen naar mbo groen voor een belangrijk deel wordt gecompenseerd door een toename van de instroom uit de theoretische leerweg in het vmbo naar mbo groen. 4

5 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Figuur 6 Groei van de instroom vanuit vmbo tl in mbo groen Uitstroom VMBO groen Naar welke sectoren gaan leerlingen die vmbo groen verlaten? In Figuur 7 is te zien, dat de meeste, zoals al gemeld, naar mbo groen gaan (circa 30%). Daarnaast gaat tussen 2010 en 2014 ongeveer 24% naar mbo sector economie, ongeveer 18% naar mbo sector techniek en 26% naar mbo sector zorg en welzijn. Iets meer dan 2% gaat naar een andere sector, zoals voorheen een gecombineerde opleiding. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die van de periode 2003 tot en met Het verlies aan mbo grijs is dus vrijwel constant gebleven. De uitstroom vanuit vmbo groen naar mbo economie, techniek en zorg en welzijn blijft tussen 2010 en 2014 ook nagenoeg op hetzelfde niveau (zie Figuur 8). 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Figuur 7 EC Groen TE ZW Anders Uitstroom uit vmbo groen naar verschillende mbo sectoren 5

6 Leerwegen vmbo De totale doorstroom uit het vmbo naar het mbo bestond in de jaren tussen 2010 en 2014 uit leerlingen. Daarvan ging slechts een fractie naar het mbo groen, i.e., leerlingen oftewel 5.6%. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Economie Techniek Zorg en welzijn 5,0% 0,0% Figuur 8 Uitstroom vmbo groen naar mbo grijs tussen 2010 en 2014 De verdeling van de leerwegen die deze leerlingen in het vmbo volgden, is in Figuur 9 weergegeven. Negen procent van de leerlingen uit de gemengde leerweg gaat naar mbo groen, ongeveer 7% van de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg gaat naar mbo groen, nog eens iets meer dan 5% van de leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg gaat naar een mbo groen opleiding en ook nog eens iets meer dan 4% van de leerlingen in de theoretische leerweg. Iets minder dan 4% van leerlingen in de gemengd theoretische leerweg gaat naar mbo groen en iets meer dan 3% van leerlingen die combinaties van leerwegen volgden. Het percentage leerlingen dat uit de gemengd theoretische leerweg doorstroomt naar mbo groen is geflatteerd, het gaat hier om vijf van de slechts 128 leerlingen die uitstromen uit deze leerweg. 6

7 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% co bb gt gl kb tl Figuur 9 Uitstroom naar mbo groen uit de leerwegen in het vmbo Noot. co=combinatie, bb=basisberoepsgericht, gt=gemengd theoretisch, gl=gemengd, kb=kaderberoepsgericht, tl=theoretisch Andersom kan de vraag worden gesteld welke leerwegen de instroom van leerlingen in het mbo groen onderwijs hebben gevolgd. Dat wordt in Figuur 10 weergegeven. Er kan worden gezien dat het leeuwendeel van de instroom bestaat uit leerlingen uit de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg, met een ongeveer gelijk aandeel. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%,0% co bb gt gl kb tl Figuur 10 Instroom mbo groen naar herkomst leerweg in het vmbo 7

8 Van de leerlingen die tussen 2010 en 2014 vanuit het vmbo in het mbo groen instroomden, komen er uit vmbo groen. Die zijn over leerwegen verdeeld zoals weergegeven in Figuur 11. Het grootste aandeel, meer dan 40%, komt uit de basisberoepsgerichte leerweg. Ongeveer 38% komt uit de kaderberoepsgerichte leerweg en circa 20% komt uit de gemengde leerweg. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Figuur 11 bb gl kb Leerwegen van instromers mbo groen uit vmbo groen 8

9 Regionale verschillen Omdat verschillen in doorstroom per provincie al snel onoverzichtelijk dreigen te worden, is een indeling in vier regio s aangebracht: 1. Noord, bestaande uit Groningen, Friesland en Drenthe; 2. West, bestaande uit Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland; 3. Oost, bestaande uit Flevoland, Overijssel en Gelderland; 4. Zuid, bestaande uit Noord-Brabant en Limburg. De groene sector is het omvangrijkst in de regio Noord (7% van het mbo) en het kleinst in de regio West (4.4%). Wat betreft de sectorgetrouwheid bij de doorstroom vmbo groen naar mbo groen bestaan er aanmerkelijke regionale verschillen. Het percentage uitstroom vmbo groen naar mbo groen is het hoogst in de regio Oost en het laagst in de regio West (respectievelijk 41.5% en 22.6%). Daartussen liggen de regio s Noord en Zuid (respectievelijk 29.4% en 34.3%; zie Figuur 12). 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Figuur 12 Noord Oost West Zuid Regionale verschillen in sectorgetrouwheid bij de overgang VMBO MBO groen 9

10 De aan het onderzoek deelnemende instellingen Aan het onderzoek nemen het Clusius College, het Prinsentuin College en Groenhorst deel. De totale instroom in het groene mbo bedroeg leerlingen tussen 2010 en Het aandeel uit vmbo groen op dit totaal was , dat is 44.1%. In Figuur 13 is de totale instroom mbo groen en het aandeel uit vmbo groen daarvan uitgesplitst naar de drie deelnemende instellingen en de overige instellingen. Overigens hebben de hieronder gerapporteerde analyses betrekking op de drie organisaties als geheel, niet op afzonderlijke locaties. Bijvoorbeeld bij Groenhorst gaat het om heel Groenhorst en niet alleen de in het project deelnemende locatie Ede Totale Instroom Groene Instroom 0 Figuur 13 Aandeel uitstroom VMBO groen in totale instroom MBO groen In Tabel IV zijn de absolute aantallen en percentages nog eens gegeven. Tabel IV Aandeel uitstroom VMBO groen in instroom MBO groen Instelling Totale instroom Aandeel VMBO groen Percentage Anderen ,2 Clusius ,2 Groenhorst ,9 Prinsentuin ,6 Totaal ,1 We zien dat de drie deelnemende instellingen wat betreft groene instroom gunstig afsteken bij de overige instellingen. Prinsentuin heeft het grootste aandeel instroom uit het groene vmbo, dan volgen Clusius respectievelijk Groenhorst. De percentages liggen rondom of hoger dan 50% bij deze drie instellingen, terwijl de groene instroom op de niet deelnemende instellingen 42.2% van de totale instroom bedraagt. Let wel: dit is gemiddeld over de jaren 10

11 , uit Figuur 5 blijkt dat het aandeel vmbo groen in de mbo groen instroom in vijf jaar is gedaald van circa 50% naar ongeveer 39%. Deze trend is natuurlijk ook niet aan de betrokken instellingen voorbijgegaan. Op de drie instellingen die aan het onderzoek deelnemen, is het absolute aandeel vmbo groen instroom tussen 2010 en 2014 gedaald. Op het Clusius van 190 naar 166, op Groenhorst van 287 naar 285 en op Prinsentuin van 158 naar 99. De daling op Groenhorst is te verwaarlozen. Toch neemt ook op deze instelling het aandeel instroom uit vmbo groen af, omdat de totale instroom hier tussen 2010 en 2014 steeg van 534 naar 606 (zie Figuur 14). Op beide andere instellingen neemt de totale instroom af, op het Clusius van 364 naar 333 en op Prinsentuin van 272 naar Clusius totaal Clusius groen Groenhorst totaal Groenhorst groen Prinsentuin totaal Prinsentuin groen Figuur 14 Totale instroom en groene instroom op de drie betrokken instellingen De percentages groene instroom tussen 2010 en 2014 uitgesplitst naar deelnemende instelling, anderen en het totaal zijn weergegeven in Figuur

12 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Anderen Clusius Groenhorst Prinsentuin Totaal 10,0 0, Figuur 15 Percentages groene instroom per jaar Zoals eerder gemeld, neemt het totale percentage sectorgetrouwe doorstroom vmbo mbo groen tussen 2010 en 2014 af van 50.2% naar 39.2%. Op het Clusius is de afname niet erg sterk, van 52.2% naar 49.8%, dat is 2.4%. Op het Groenhorst is de afname sterker, zo n 7% (van 53.7% naar 47%). Op Prinsentuin is de daling nog sterker dan de landelijke trend van 11%, namelijk van 58.1% naar 44.8%, hetgeen neerkomt op meer dan 13%. Op de instellingen die niet betrokken zijn bij het onderzoek is de afname instroom vmbo groen ook iets sterker dan de totale landelijke trend, van 49% in 2010 naar 36.7% in Er kan geconcludeerd worden dat Groenhorst als enige deelnemende instelling te maken heeft met een groei van de absolute totale instroom en dat het percentage groene instromers op het Clusius van de deelnemende instellingen relatief het minste afneemt. 12

13 Conclusie Tussen 2010 en 2014 is de absolute instroom in het mbo groen nauwelijks afgenomen. In 2010 bedroeg deze 5110 leerlingen en in leerlingen, een afname van 83 leerlingen oftewel minder dan 2%. Het jaar 2012 kende de laagste instroom met 4681 leerlingen. Het patroon van instroom is echter wel veranderd. Tussen 2010 en 2014 is de sectorgetrouwheid bij de doorstroom vmbo groen naar mbo groen afgenomen van zo n 50% naar iets minder dan 40%. Deze afname wordt gecompenseerd door een toename van de instroom uit het vmbo tl. Het is moeilijk om aan deze uitkomst aanbevelingen te verbinden. Men zou nog meer voorlichting over mbo groen op vmbo tl kunnen geven, maar het is ook mogelijk dat het verzadigingspunt al is bereikt. Sectorgetrouwheid is het hoogst in de regio Oost (41.5%, Flevoland, Overijssel en Gelderland), gevolgd door de regio Zuid (34.3%, Noord-Brabant en Limburg), daarna komt de regio Noord (29.4%, Groningen, Friesland en Drenthe) en ten slotte de regio West (22.6%, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland). De drie instellingen die aan het onderzoek deelnemen, hadden tussen 2010 en 2014 een gemiddeld groter aandeel instroom uit het vmbo groen dan de overige mbo groen opleidingen in het land. Ook aan hen is de daling van de instroom uit het groen vmbo tussen 2010 en 2014 echter niet voorbijgegaan. Zowel op het Clusius als op Prinsentuin neemt de totale absolute instroom tussen 2010 en 2014 af, terwijl deze op het Groenhorst stijgt. Het relatieve aandeel instromers uit vmbo groen neemt ook af alle drie de instellingen. De afname is het minste op het Clusius, daarna volgt het Groenhorst en op Prinsentuin is de afname het sterkst. De afname van het percentage instromers uit vmbo groen op het Groenhorst wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de absolute totale instroom. Het aantal instromers uit vmbo groen nam op deze instelling tussen 2010 en 2014 slechts met twee leerlingen af, terwijl de absolute afname instroom vmbo groen op het Clusius en Prinsentuin respectievelijk 36 en 59 leerlingen bedroeg. 13

14 Percentages van VMBO sector naar MBO sector Tabel I Doorstroom VMBO naar MBO per sector per jaar MBOSECTOR Zorg en Jaar Combinatie Economie Landbouw Onbekend Techniek welzijn Totaal 2010 VMBO SECTOR Economie 3,9% 67,9% 1,6% 11,5% 15,1% 100,0% Geen sector 1,9% 39,6% 4,0% 22,7% 31,8% 100,0% Intersect. Programma 3,2% 43,3% 2,6% 17,0% 33,9% 100,0% Landbouw 2,0% 22,1% 31,6% 17,4% 26,9% 100,0% Techniek 3,8% 17,4% 3,2% 72,1% 3,5% 100,0% Zorg en welzijn 2,5% 20,7% 2,9% 4,8% 69,0% 100,0% Totaal 2,7% 35,4% 5,8% 25,3% 30,9% 100,0% 2011 VMBO SECTOR Economie 4,4% 66,8% 2,0% 11,7% 15,1% 100,0% Geen sector 3,4% 39,1% 4,1% 22,3% 31,0% 100,0% Intersect. Programma 4,1% 41,8% 3,1% 17,3% 33,6% 100,0% Landbouw 2,3% 23,4% 29,1% 18,3% 26,9% 100,0% Techniek 4,4% 15,9% 3,6% 72,5% 3,6% 100,0% Zorg en welzijn 3,0% 20,0% 3,1% 4,5% 69,4% 100,0% Totaal 3,6% 35,4% 5,6% 24,8% 30,6% 100,0% 2012 VMBO SECTOR Economie 3,9% 66,3% 2,2% 12,5% 15,1% 100,0% Geen sector 4,4% 38,1% 3,8% 22,7% 30,9% 100,0% Intersect. Programma 3,9% 42,7% 2,8% 18,4% 32,2% 100,0% Landbouw 2,2% 23,9% 30,6% 18,1% 25,1% 100,0% Techniek 3,9% 16,1% 3,5% 72,6% 3,8% 100,0% Zorg en welzijn 3,2% 21,1% 2,8% 4,9% 67,9% 100,0% Totaal 3,8% 35,4% 5,5% 24,9% 30,4% 100,0% 2013 VMBO SECTOR Combinatie 42,0% 2,9% 5,4% 19,0% 30,7% 100,0% Economie 66,0% 1,7% 4,8% 12,2% 15,2% 100,0% Geen sector 38,3% 4,1% 4,2% 23,0% 30,4% 100,0% Landbouw 25,3% 30,0% 2,7% 17,0% 25,0% 100,0% Techniek 18,0% 3,4% 5,0% 70,2% 3,5% 100,0% Zorg en welzijn 22,7% 3,1% 3,6% 4,9% 65,7% 100,0% Totaal 36,1% 5,4% 4,3% 24,2% 30,0% 100,0% 2014 VMBO SECTOR Combinatie 43,2% 3,5% 3,3% 20,0% 30,1% 100,0% Economie 66,3% 2,0% 3,1% 13,0% 15,6% 100,0% Geen sector 37,7% 4,5% 3,0% 24,5% 30,3% 100,0% Landbouw 24,1% 29,6% 1,6% 18,6% 26,0% 100,0% Techniek 16,2% 3,3% 3,8% 73,0% 3,7% 100,0% Zorg en welzijn 23,8% 3,0% 2,2% 5,4% 65,6% 100,0% Totaal 36,0% 5,6% 2,9% 25,5% 30,0% 100,0% Totaal VMBO SECTOR Combinatie 42,6% 3,2% 4,2% 19,5% 30,4% 100,0% Economie 2,6% 66,7% 1,9% 1,4% 12,1% 15,2% 100,0% Geen sector 1,8% 38,5% 4,1% 1,6% 23,1% 30,8% 100,0% Intersect. Programma 3,8% 42,5% 2,9% 17,7% 33,1% 100,0% Landbouw 1,4% 23,7% 30,2%,8% 17,9% 26,0% 100,0% Techniek 2,6% 16,7% 3,4% 1,6% 72,1% 3,6% 100,0% Zorg en welzijn 1,8% 21,6% 3,0% 1,1% 4,9% 67,6% 100,0% Totaal 2,0% 35,6% 5,6% 1,5% 24,9% 30,4% 100,0% 14

15 Percentage instroom MBO vanuit verschillende sectoren in het VMBO Tabel II Instroom In het MBO per sector per jaar MBO SECTOR Zorg en Jaar Combinatie Economie Landbouw Onbekend Techniek welzijn Totaal 2010 VMBO SECTOR Economie 22,6% 30,2% 4,4% 7,2% 7,7% 15,7% Geen sector 24,5% 39,6% 24,7% 31,8% 36,4% 35,3% Intersect. programma 5,2% 5,4% 2,0% 3,0% 4,9% 4,4% Landbouw 6,7% 5,7% 50,2% 6,3% 8,0% 9,2% Techniek 23,7% 8,3% 9,5% 48,3% 1,9% 16,9% Zorg en welzijn 17,3% 10,8% 9,3% 3,5% 41,1% 18,4% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011 VMBO SECTOR Economie 18,8% 28,9% 5,5% 7,2% 7,6% 15,3% Geen sector 35,9% 41,7% 27,7% 33,9% 38,2% 37,7% Intersect. programma 7,0% 7,2% 3,5% 4,3% 6,7% 6,1% Landbouw 5,3% 5,5% 43,7% 6,2% 7,3% 8,4% Techniek 18,8% 7,0% 10,1% 45,4% 1,8% 15,5% Zorg en welzijn 14,1% 9,6% 9,5% 3,1% 38,3% 16,9% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2012 VMBO SECTOR Economie 14,7% 27,2% 5,7% 7,3% 7,2% 14,5% Geen sector 43,7% 41,3% 26,6% 34,9% 39,0% 38,3% Intersect. programma 7,9% 9,4% 4,0% 5,7% 8,2% 7,8% Landbouw 4,8% 5,6% 45,8% 6,0% 6,8% 8,3% Techniek 15,0% 6,7% 9,4% 42,9% 1,8% 14,7% Zorg en welzijn 13,9% 9,8% 8,5% 3,3% 36,9% 16,5% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2013 VMBO SECTOR Combinatie 10,3% 4,8% 11,3% 7,0% 9,1% 8,9% Economie 23,0% 4,0% 14,1% 6,4% 6,4% 12,6% Geen sector 45,5% 32,8% 42,0% 40,9% 43,4% 42,9% Landbouw 5,2% 41,7% 4,7% 5,3% 6,3% 7,5% Techniek 6,4% 8,0% 15,1% 37,4% 1,5% 12,9% Zorg en welzijn 9,6% 8,7% 12,7% 3,1% 33,3% 15,2% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2014 VMBO SECTOR Combinatie 12,8% 6,6% 11,9% 8,3% 10,7% 10,6% Economie 21,9% 4,4% 12,6% 6,0% 6,2% 11,9% Geen sector 45,1% 34,4% 44,1% 41,3% 43,3% 43,0% Landbouw 5,0% 39,2% 4,1% 5,4% 6,4% 7,4% Techniek 5,6% 7,5% 16,4% 35,9% 1,5% 12,5% Zorg en welzijn 9,7% 8,0% 10,8% 3,1% 31,9% 14,6% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Totaal VMBO SECTOR Combinatie 4,8% 2,3% 11,6% 3,1% 4,0% 4,0% Economie 18,3% 26,2% 4,8% 13,5% 6,8% 7,0% 14,0% Geen sector 35,7% 42,7% 29,2% 42,9% 36,6% 40,1% 39,5% Intersect. programma 6,9% 4,3% 1,9% 2,6% 3,9% 3,6% Landbouw 5,5% 5,4% 44,1% 4,4% 5,8% 7,0% 8,1% Techniek 18,8% 6,8% 8,9% 15,6% 41,9% 1,7% 14,5% Zorg en welzijn 14,9% 9,9% 8,8% 12,0% 3,2% 36,3% 16,3% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15

16 Tabel III Doorstroom VMBO groen naar MBO groen per regio Percentage van VMBO sector naar MBO sector Regio Noord Oost West Zuid Total VMBO SECTOR MBO SECTOR Combinatie Economie Landbouw Onbekend Techniek Zorg en welzijn Totaal Combinatie 41,8% 3,8% 4,1% 21,0% 29,3% 100,0% Economie 3,2% 65,6% 2,3% 1,4% 13,3% 14,2% 100,0% Geen sector 1,7% 35,0% 5,0% 1,4% 22,3% 34,6% 100,0% Intersect. programma 4,1% 40,6% 3,4% 17,1% 34,8% 100,0% Landbouw 1,7% 22,8% 29,4%,9% 19,3% 25,9% 100,0% Techniek 3,2% 16,2% 5,0% 1,5% 70,6% 3,6% 100,0% Zorg en welzijn 2,0% 20,9% 3,6% 1,2% 5,1% 67,3% 100,0% Totaal 2,1% 32,2% 7,0% 1,4% 24,6% 32,7% 100,0% VMBO SECTOR Combinatie 40,9% 3,2% 3,9% 20,1% 31,9% 100,0% Economie 1,7% 68,4% 1,7% 1,2% 11,9% 15,1% 100,0% Geen sector 1,4% 37,2% 4,2% 1,5% 22,0% 33,7% 100,0% Intersect. programma 2,9% 40,5% 3,0% 17,8% 35,8% 100,0% Landbouw 1,0% 19,5% 41,5%,8% 16,9% 20,2% 100,0% Techniek 2,2% 16,0% 4,0% 1,4% 73,1% 3,3% 100,0% Zorg en welzijn 1,3% 19,2% 2,8%,7% 4,8% 71,3% 100,0% Totaal 1,5% 33,8% 6,6% 1,3% 24,5% 32,4% 100,0% VMBO SECTOR Combinatie 43,8% 2,6% 5,0% 18,6% 29,9% 100,0% Economie 3,1% 66,3% 1,8% 1,7% 11,9% 15,2% 100,0% Geen sector 2,0% 39,8% 3,6% 1,9% 23,9% 28,8% 100,0% Intersect. programma 4,6% 45,3% 2,1% 16,6% 31,4% 100,0% Landbouw 1,4% 26,2% 22,6%,9% 18,9% 30,0% 100,0% Techniek 2,8% 17,5% 2,5% 1,8% 71,8% 3,6% 100,0% Zorg en welzijn 2,3% 22,8% 2,3% 1,5% 5,1% 66,1% 100,0% Totaal 2,3% 37,5% 4,4% 1,8% 25,2% 28,8% 100,0% VMBO SECTOR Combinatie 43,0% 4,2% 3,1% 19,7% 30,1% 100,0% Economie 2,3% 66,3% 2,2% 1,0% 12,3% 15,8% 100,0% Geen sector 1,9% 38,9% 4,7% 1,1% 23,1% 30,3% 100,0% Intersect. programma 3,0% 40,7% 4,0% 20,1% 32,2% 100,0% Landbouw 1,3% 24,0% 34,3%,6% 15,4% 24,5% 100,0% Techniek 2,4% 16,4% 3,7% 1,3% 72,3% 3,9% 100,0% Zorg en welzijn 1,6% 22,7% 4,0%,8% 4,7% 66,3% 100,0% Totaal 1,9% 35,8% 6,0% 1,0% 25,2% 30,1% 100,0% VMBO SECTOR Combinatie 42,6% 3,2% 4,2% 19,5% 30,4% 100,0% Economie 2,6% 66,7% 1,9% 1,4% 12,1% 15,2% 100,0% Geen sector 1,8% 38,5% 4,1% 1,6% 23,1% 30,8% 100,0% Intersect. programma 3,8% 42,5% 2,9% 17,7% 33,1% 100,0% Landbouw 1,4% 23,7% 30,2%,8% 17,9% 26,0% 100,0% Techniek 2,6% 16,7% 3,4% 1,6% 72,1% 3,6% 100,0% Zorg en welzijn 1,8% 21,6% 3,0% 1,1% 4,9% 67,6% 100,0% Totaal 2,0% 35,6% 5,6% 1,5% 24,9% 30,4% 100,0% 16

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Kengetallen mobiliteitsbranche

Kengetallen mobiliteitsbranche Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 Juni 2015 Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Factsheet Schorsingen en verwijderingen

Factsheet Schorsingen en verwijderingen Factsheet Schorsingen en verwijderingen Elektronische meldingen 2009/2010 tot en met 2013/2014 Kern Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2016-2017 Samenvatting van de monitor 2016-2017 en de volgmodules najaar 2017 Sectorraad Praktijkonderwijs december 2017 Versie definitief 1 Vooraf In de periode 1 september

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Onderwijs: kiezen voor en leren in de Ontwikkeling instroom mbo 24, 25, 26 4% 24 3% 2% % 25 % -4% -3% -2% -% % -% % 2% 3% 4% 26-2% -3% -4% Verticale as: afwijking

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Factsheet Schorsingen en Verwijderingen Trends, analyses en wetenswaardigheden

Factsheet Schorsingen en Verwijderingen Trends, analyses en wetenswaardigheden Factsheet Schorsingen en Verwijderingen 2008-2013 Trends, analyses en wetenswaardigheden Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan één

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen,

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, 2-26 Indicator 8 december 29 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0455 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Landbouw 2016

Factsheet Open Teelten Landbouw 2016 Factsheet Open Teelten Landbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0865 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 2002-2017. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11018 1 maart 2011 9.30 uur Criminaliteit nauwelijks gedaald www.cbs.nl Lichte afname slachtoffers veel voorkomende criminaliteit Gevoelens van veiligheid

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016

Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016 Factsheet Open Teelten Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0864 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Faillissementen per branche 23 Opheffingen per branche 24 Netto-groei per branche 25 Overzicht

Nadere informatie

Factsheet Varkensverbetering Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Varkensverbetering Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Varkensverbetering 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 13 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Varkensverbetering 2016

Factsheet Varkensverbetering 2016 Factsheet Varkensverbetering 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 26 oktober 2016 1609-0530 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2019

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2019 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud Nu het eerste kwartaal van 219 achter ons ligt, kunnen we de balans opmaken over de Nederlandse bedrijvigheid over deze periode. De cijfers stemmen nog steeds

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Groepsgrootte in het basisonderwijs

Groepsgrootte in het basisonderwijs Groepsgrootte in het basisonderwijs 2014-2017 Inleiding Groepsgrootte is een belangrijk onderwerp voor veel leerkrachten, ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Er is niet wettelijk vastgelegd hoeveel

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Facts & Figures Drenthe

Facts & Figures Drenthe Facts & Figures Drenthe Prognose van leerlingaantallen In Drenthe wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat over de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische-

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Trends in passend onderwijs

Trends in passend onderwijs DEFINITIEF Trends in passend onderwijs 2014-2017 DUO Informatieproducten Susan Borggreve, Daniël van Eck & Thijs Nielen 12 juni 2018 Inhoud 1 SAMENVATTING... 3 2 LEESWIJZER... 5 3 ONTWIKKELINGEN IN LEERLINGAANTALLEN...

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht

Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Opdrachtgever: Ministerie

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Facts & Figures Limburg

Facts & Figures Limburg 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 Facts & Figures Limburg Prognose van leerlingaantallen In Limburg wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2011/2012 TOT EN MET 2015/2016

FACTSHEET SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2011/2012 TOT EN MET 2015/2016 FACTSHEET SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2011/2012 TOT EN MET 2015/2016 Pagina 1 van 13 Kern Scholen voor voortgezet onderwijs zijn

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Facts & Figures Overijssel

Facts & Figures Overijssel 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 Facts & Figures Overijssel Prognose van leerlingaantallen In Overijssel wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Tuinbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Tuinbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 M,. bn Factsheet Open teelten Tuinbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 ` ` Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Uitgevoerd door ABF Research in opdracht van SOM Aanleiding De arbeidsmarkt voor mbo-personeel is dynamisch. Nieuw personeel stroomt in en ander personeel

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Factsheet Loonwerk 2016

Factsheet Loonwerk 2016 Factsheet Loonwerk 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 5 september 2016 1608-0989 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Van Spaendonck MKB Banenmonitor. 2e kwartaal 2015

Van Spaendonck MKB Banenmonitor. 2e kwartaal 2015 Van Spaendonck MKB Banenmonitor 2e kwartaal 2015 2,0% Groei in het MKB in juni 2015 De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in het MKB van de afgelopen 5 jaar (horizontale as: verloningsmaanden) wordt in figuur

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud De economie zit duidelijk in de lift. Na eerdere positieve berichten over de groeiende omvang van het Nederlandse bedrijfsleven, blijkt ook uit deze Graydon

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie