FAZ: ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAZ: ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra"

Transcriptie

1 Onderwerp: Stedelijke wateropgave - waterberging Musselkanaal Nummer: Bestuursstukken\1836 Agendapunt: 9 DB: Ja BPP: Ja FAZ: ja VVSW: Nee AB: Ja Opsteller: Robert Boonstra, Beleid, Projecten en Geoinformatie Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Portefeuillehouder: Ondersteuning van de afdeling: Technisch Juridisch Financieel Staf Communicatie Externe betrokkenen: Gemeente Stadskanaal Reden: Het project "waterberging Musselkanaal" wordt in samenwerking met de gemeente uitgevoerd. De gemeente heeft de projectleiding. Samenvatting: Als gevolg van klimaatsveranderingen is er een grotere kans op extreme neerslag. De hoeveelheid water die in korte tijd valt kan op veel plekken in het stedelijk gebied nu en in de toekomst niet in voldoende mate worden afgevoerd. Conform landelijke en regionale afspraken worden daarom in stedelijk gebied waterbergingen aangelegd. In de gemeente Stadskanaal gaat het om een totale bergingsopgave van circa m 3 tot Voor de kern Musselkanaal is berekend dat de bergingsopgave tot 2050 circa m 3 is. Hierin is het huidige bergingstekort en de toekomstige bergingsbehoefte als gevolge van klimaatverandering opgenomen. De gemeente Stadskanaal en waterschap Hunze en Aa's zijn nu voornemens een waterberging te creëren die de bergingsopgave voor de kern Musselkanaal in zijn geheel gaat invullen. Hiermee wordt de waterbergingsopgave voor zowel riolering als oppervlaktewater integraal gerealiseerd. Begrotingsaspecten: Ja In ons meerjareninvesteringsschema (bijlage bij de meerjarenraming) zijn onder nummer 314 stedelijke wateropgave middelen buiten de periode van de meerjarenraming geraamd voor bijdragen aan stedelijke wateropgaven van gemeenten. In afwachting van concrete plannen is de raming bewust naar achteren in de tijd verschoven. Van deze raming wordt nu ,- naar voren gehaald en in 2015 gepland. Duurzaamheidsparagraaf: Nee AB Voorstel: Een krediet beschikbaar stellen van ,- ten behoeve van het project "waterberging Musselkanaal". 1

2 Bijlagen: Ja kaart locatie toekomstige waterberging. Ter inzage (bestuursnet): Nee Onderwerp(en): Besluit/opmerkingen bestuur: Paraaf secretaris-directeur: 2

3 Inleiding In Musselkanaal is sprake van een stedelijke wateropgave. In april 2009 is de bergingsopgave voor het oppervlaktewater en riolering berekend. Hieruit bleek dat de opgave voor Musselkanaal tot 2050 ongeveer m 3 bedraagt. De gemeente en het waterschap willen de opgaven die er liggen op het gebied van waterbeheer integraal aanpakken door middel van het realiseren van een bergingsvijver. Hiermee wordt de bergingsopgave inclusief toekomstige klimaatverandering tot 2050 gerealiseerd. De gemeente Stadskanaal heeft in de periode in samenwerking met het adviesbureau TAUW en het waterschap een ontwerp gemaakt voor een waterberging te noorden van Musselkanaal. De waterberging zal worden gesitueerd op de voormalige provinciale zoutopslag nabij de kruising Musselweg N366. Stedelijke wateropgave beleid en afspraken In het Beheerplan is opgenomen dat het waterbeheer in stedelijk gebied een gezamenlijke taak van gemeenten en waterschap is. Waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om het stedelijk gebied bestendig te maken tegen toenemende neerslag als gevolg van deze klimaatverandering. Het watersysteem in bestaand stedelijk gebied is getoetst op wateroverlast vanuit oppervlaktewater. Er is getoetst of inundatienormen worden overschreden bij een situatie T=100, rekening houdend met de klimaatverandering tot Uit deze toetsing is naar voren gekomen dat het stedelijk gebied van Musselkanaal niet voldoet aan de norm. Het waterschap is verantwoordelijk voor het op orde brengen van het oppervlaktewater voor het bestaand stedelijk gebied c.q. voor het bestaand verhard oppervlak. De gemeente is verantwoordelijk voor de stedelijke wateropgave voor riolering en grondwater. Samen met de gemeente worden de benodigde maatregelen voor zowel riolering als oppervlaktewater in dit project gecombineerd. Analyse van het probleem Uit analyse van de stedelijke wateropgave voor de gemeente Stadskanaal bleek dat er onvoldoende bergingsruimte is in het stedelijk gebied van Musselkanaal. Een goede oppervlaktewaterstructuur ontbreekt in Musselkanaal zodat het bergen van water in het bestaande stedelijk gebied niet uitvoerbaar is. Het hemelwater en het water uit de bergbezinkvoorziening van de riolering zal via een duiker moeten worden afgevoerd naar een nieuwe waterberging aan de rand van Musselkanaal. Beschrijving van het plan Het perceel Zuider Kanaalweg 1 is gelegen tussen de Zuider Kanaalweg en de N975 en ligt nabij Musselkanaal. Op dit perceel was een provinciale zoutopslag gevestigd. Deze zoutopslag is echter niet meer in gebruik. De gemeente Stadskanaal en het waterschap zijn nu voornemens om dit perceel in te richten als waterberging. Hiermee voldoen zij aan hun wettelijke plicht om te zorgen dat het watersysteem voldoende berging bevat om de huidige wateropgave en de toekomstige gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 3

4 De bergingscapaciteit is afhankelijk van het waterpeil maximaal m 3. Hiermee wordt dan de gehele wateropgave tot 2050 voor Musselkanaal gerealiseerd. Ten behoeve van de waterberging dienen diverse duikers, inspectieputten en dammen te worden aangelegd. Hierbij wordt het water van de Mussel Aa door de watergang parallel aan de weg afgevoerd, en het water uit de randvoorziening en het regenwaterriool via een duiker naar de waterberging geleid. Vanuit de waterberging wordt het water via geknepen afvoer, binnen de gebiedsafvoernorm, weer geloosd op het bestaande watersysteem. De waterberging zal worden uitgevoerd met natuurvriendelijke oevers. Het onderhoud zal uitgevoerd worden door de gemeente. In het oorspronkelijke ontwerp was rekening gehouden met recreatief medegebruik van de plas. Echter uit gesprekken met omwonenden en opmerkingen tijdens de informatieavond werd duidelijk dat hier veel bezwaar tegen was. Deels door angst voor een eventuele hangplek, maar ook door een mogelijke onveilige situatie doordat er geen toezicht is op het waterrijke gebied. De opmerkingen en de ingediende zienswijze op het bestemmingsplan hebben de gemeente doen besluiten om geen recreatief gebruik mogelijk te maken. Het gebied zal daarom worden omsloten door een hekwerk. Resultaat Met de realisatie van de bergingsvijver wordt voldaan aan de stedelijke wateropgave op het gebied van oppervlaktewater en riolering. De bergingsopgave voor de kern Musselkanaal is hiermee gerealiseerd en op orde tot Extern betrokkenen en overleg Het project is in nauwe samenwerking met de gemeente Stadskanaal voorbereid. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van adviesbureaus. In het ontwerp traject en tijdens de bestemmingsplanprocedure is overleg geweest met omwonenden en belanghebbenden. Gesprekken met omwonenden hebben geleid tot het aanpassen van het plan op het gebied van recreatief medegebruik. Het project sluit goed aan bij het beleid van het waterschap op het gebied van de stedelijke wateropgave en de samenwerking met gemeenten. Intern overleg Bij de voorbereiding van dit project en het waterhuishoudkundige ontwerp is er intensief overleg gevoerd met de hydroloog van het waterschap. Financiën De kosten voor het project zullen worden verdeeld tussen de gemeente en het waterschap. Er is bij de kostenverdeling gekeken naar de wettelijke verantwoordelijkheden. Het waterschap is hierbij verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur voor berging en de gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de locatie en de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. 4

5 De totale kosten voor de aanleg van deze waterberging bedragen ,-. Het waterschap is gevraagd om op basis van de wettelijke verantwoordelijkheid een bijdrage van ,- te doen. De gevraagde bijdrage van het waterschap is een maximale bijdrage. Het eventuele aanbestedingsvoordeel zal naar rato worden verdeeld tussen waterschap en gemeente. In ons meerjareninvesteringsschema (bijlage bij de meerjarenraming) is onder nummer 314 stedelijke wateropgave 1,4 miljoen geraamd in 2019 aan bijdragen in stedelijke wateropgaven van gemeenten. In afwachting van concrete plannen is de raming bewust naar achteren in de tijd verschoven. Van deze raming wordt nu ,- naar voren gehaald en in 2015 gepland. Deze investering wordt in 30 jaar afgeschreven. De kapitaallast bedraagt in 2016 maximaal ,-. De kapitaallast daalt jaarlijks door de gebruikte lineaire afschrijvingsmethode. De kapitaallasten komen ten laste van de taak watersysteembeheer. Uitvoering en tijdspad Het project is bestek gereed en kan worden aanbesteed. De gemeente Stadskanaal wacht met aanbesteden tot het waterschap haar financiële bijdrage heeft toegezegd. Indien het algemeen bestuur besluit om de gevraagde bijdrage beschikbaar te stellen dan kan aanbesteding nog voor de zomer van 2015 plaatsvinden. Uitvoering zal dan in de tweede helft van 2015 plaatsvinden. Voorstel Een krediet beschikbaar stellen van ,- ten behoeve van het project "waterberging Musselkanaal". namens het dagelijks bestuur, Harm Küpers secretaris-directeur Alfred van Hall dijkgraaf 5

6 Bijlage: Locatie toekomstige waterberging figuur 3: huidige situatie (bron: google earth) en toekomstige situatie 6

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jan van der Laan

Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Vervanging telemetrie onderstations kwantiteit Nummer: Bestuursstukken\2558 Agendapunt: 6 DB: Ja 19-2-2018 BPP: Nee FAZ: Ja 14-3-2018 VVSW: Ja 14-3-2018 AB: Ja 28-3-2018 Opsteller: Bokke Postma,

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stedelijke wateropgave Winschoten Nummer: Bestuursstukken\2265 Agendapunt: 4 DB: Ja 19-12-2016 BPP: Ja 25-1-2017 FAZ: Ja 25-1-2017 VVSW: Nee AB: Ja 8-2-2017 Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Ontwerp projectplan Deurzerdiep Anreeperdiep Nummer: Bestuursstukken\1548 Agendapunt: 11 DB: Ja 10-2-2014 BPP: Ja 5-3-2014 Workflow Opsteller: Harriët Bosman, 0598-693226 Beleid, Projecten en

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Meerjarenraming 2016-2019 Nummer: Bestuursstukken\1869 Agendapunt: 6 DB: Ja 26-5-2015 BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja 24-6-2015 Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene

Nadere informatie

Opdrachtgever: Erica Mosch

Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: Herstel persleiding Nieuw Buinen-Gasselternijveen Nummer: Bestuursstukken\1543 Agendapunt: 6 DB: Ja 10-2-2014 BPP: Nee Workflow Opsteller: Jan Egberts Eleveld, 0598-693613 Schoon Water FAZ:

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stedelijke wateropgave Assen - waterberging Bosbeek- Nijlandsloop Nummer: Bestuursstukken\2306 Agendapunt: 6 DB: Ja 13-2-2017 BPP: Ja 8-3-2017 FAZ: Ja 8-3-2017 VVSW: Nee AB: Ja 22-3-2017 Opsteller:

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Aanvullende eisen aan de inhoud van de legger

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Aanvullende eisen aan de inhoud van de legger Onderwerp: Legger boezemwaterkeringen Nummer: Bestuursstukken\1431 Agendapunt: 4 DB: Ja 26-8-2013 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee FAZ: Nee

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Tariefdifferentiatie watersysteemheffing Nummer: Bestuursstukken\1077 Agendapunt: 6 DB: Ja 14-5-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

AB: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Kostentoedelingsverordening 2019 Nummer: Bestuursstukken\2644 Agendapunt: 5 DB: Ja 4-6-2018 BPP: Nee FAZ: Ja 20-6-2018 VVSW: Nee AB: Ja 4-7-2018 Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Onderwerp: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Nummer: Bestuursstukken\1363 Agendapunt: 6 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Rudi Boets, 0598-693861 Personeelszaken, Facilitair,

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Vaststelling beheerprogramma 2016-2021 Nummer: Bestuursstukken\1932 Agendapunt: 9 DB: Ja 31-8-2015 BPP: Ja 16-9-2015 FAZ: Ja 16-9-2015 VVSW: Ja 16-9-2015 AB: Ja 30-9-2015 Opsteller: Gerard Sterk,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: legger Watersysteem regio Zuid-Oost Nummer: Bestuursstukken\1432 Agendapunt: 5 DB: Ja 26-8-2013 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Legger watersysteem regio Zuid-West Nummer: Bestuursstukken\1743 Agendapunt: 6 DB: Ja 10-11-2014 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 21-01-2015 AB: Ja 04-02-2015 Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja 9-5-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Voorzieningen muskusrattenbeheer Groningen Nummer: Bestuursstukken\1054 Agendapunt: 6 DB: Ja 16-4-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Externe betrokkenen: Onderhoud aan Rijksmonument, vergunningsplicht.

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Externe betrokkenen: Onderhoud aan Rijksmonument, vergunningsplicht. Onderwerp: Groot onderhoud rijksmonument Kielsterverlaat Nummer: Bestuursstukken\2800 Agendapunt: 7 DB: Ja 29-1-2019 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-2-2019 AB: Ja 13-2-2019 Opsteller: Hugo Assink, 0598-693615

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stand van zaken pilotgebied Bodemdaling door Veenoxidatie (Valthermond) Nummer: Bestuursstukken\2490 Agendapunt: 6 DB: Ja 13-11-2017 BPP: Ja 29-11-2017 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 13-12-2017 Opsteller:

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Rechtspositie voorzitter, DB-leden en AB-leden waterschap Nummer: Bestuursstukken\1709 Agendapunt: 7 DB: Ja 6-10-2014 BPP: Nee FAZ: Ja 29-10-2014 VVSW: Nee AB: Ja 19-11-2014 Opsteller: Marianne

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Bestuursovereenkomst inzet DAW Groningen Nummer: Bestuursstukken/2392 Agendapunt: 7 DB: Ja 13-6-2017 BPP: Ja 21-6-2017 FAZ: Ja 21-6-2017 VVSW: Nee AB: Ja 5-7-2017 Opsteller: Karel van der Vegt,

Nadere informatie

Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: De uitkomsten van de tussentijdse controle 2016 zijn uitgebracht door Ernst & Young.

Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: De uitkomsten van de tussentijdse controle 2016 zijn uitgebracht door Ernst & Young. Onderwerp: Uitkomsten tussentijdse controle 2016 Nummer: Bestuursstukken\2309 Agendapunt: 4 DB: Ja 13-02-2017 BPP: Nee Auditcommissie: 08-03-2017 VVSW: Nee AB: Nee Opsteller: Remco Hennipman, 0598-693794

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Erica Mosch

FAZ: Ja Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: Vervangen van de menging in gistingstank rwzi Scheemda Nummer: Bestuursstukken\1313 Agendapunt: 7 DB: Ja 11-2-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: André Hammenga, 0598-693219 Schoon Water FAZ:

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

AB: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Privacy en Informatiebeveiliging Nummer: Bestuursstukken\2068 Agendapunt: 5 DB: Ja 18-4-2016 BPP: Nee FAZ: Ja 11-5-2016 VVSW: Nee AB: Ja 25-5-2016 Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879 Staf

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Dierenwelzijn Nummer: Bestuursstukken\2229 Agendapunt: 6 DB: Ja 14-11-2016 BPP: Ja 30-11-2016 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 14-12-2016 Opsteller: Marie-Louise Meijer, 0598-693238 Beleid, Projecten

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Begroting 2019 Nummer: Bestuursstukken\2727 Agendapunt: 5 DB: Ja 15-10-2018 BPP: Ja 31-10-2018 FAZ: Ja 31-10-2018 VVSW: Ja 31-10-2018 AB: Ja 14-11-2018 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886

Nadere informatie

Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: De uitkomsten van de tussentijdse controle 2018 zijn uitgebracht door Ernst & Young.

Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: De uitkomsten van de tussentijdse controle 2018 zijn uitgebracht door Ernst & Young. Onderwerp: Uitkomsten tussentijdse controle 2018 Nummer: Bestuursstukken\2807 Agendapunt: 4 DB: Ja 29-01-2019 BPP: Nee Auditcommissie: 13-2-2019 VVSW: Nee AB: Nee Opsteller: Remco Hennipman, 0598-693794

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Projectplan Tusschenwater Nummer: Bestuursstukken\1967 Agendapunt: 7 DB: Ja 12-10-2015 BPP: Ja 28-10-2015 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 11-11-2015 Opsteller: Emiel Galetzka, 0598-693248 Beleid,

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Meerjarenraming 2017-2020 Nummer: Bestuursstukken\2108 Agendapunt: 5 DB: Ja 7-6-2016 BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja 6-7-2016 Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Personeelszaken, Financiën

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Jaarrekening 2015 Nummer: Bestuursstukken\2067 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-4-2016 BPP: Ja 11-5-2016 FAZ: Ja 11-5-2016 VVSW: Ja 11-5-2016 AB: Ja 25-5-2016 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886 Personeelszaken,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen Nummer: Bestuursstukken\2885 Agendapunt: 8 DB: Ja 28-5-2019 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 12-6-2019 AB: Ja 26-6-2019 Opsteller: Hugo Assink, 0598-693615

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Meerjarenraming (MJR) 2020-2023 Nummer: Bestuursstukken\2883 Agendapunt: 6 DB: Ja 28-5-2019 BPP: Ja 12-6-2019 FAZ: Ja 12-6-2019 VVSW: Ja 12-6-2019 AB: Ja 26-6-2019 Opsteller: Jan Schiphuis,

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Afwateringskanaal Fiemel Nummer: Bestuursstukken\2029 Agendapunt: 7 DB: Ja 15-2-2016 BPP: Ja 9-3-2016 FAZ: Ja 9-3-2016 VVSW: Ja 9-3-2016 AB: Ja 23-3-2016 Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige watergangen in onderhoud bij het waterschap Nummer: Bestuursstukken\2423

Onderwerp: Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige watergangen in onderhoud bij het waterschap Nummer: Bestuursstukken\2423 Onderwerp: Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige watergangen in onderhoud bij het waterschap Nummer: Bestuursstukken\2423 Agendapunt: DB: Ja 9-10-2017 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Nee Opsteller:

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Begroting 2018 Nummer: Bestuursstukken\2466 Agendapunt: 6 DB: Ja 9-10-2017 BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja 15-11-2017 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886 Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Grondeigenaar en belanghebbende Aanliggende gebruiker Belangenvertegenwoordiger

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Grondeigenaar en belanghebbende Aanliggende gebruiker Belangenvertegenwoordiger Onderwerp: Cofinanciering POP3 subsidie Kadetraject Tjuchem Nummer: Bestuursstukken\2752 Agendapunt: 4 DB: Ja 12-11-2018 BPP: Ja 28-11-2018 FAZ: Ja 28-11-2018 VVSW: Nee AB: Ja 12-12-2018 Opsteller: Harriët

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Ex ante evaluatie PBL KRW Nummer: Bestuursstukken\1931 Agendapunt: 8 DB: Ja 31-8-2015 BPP: Ja 16-9-2015 FAZ: Ja 16-9-2015 VVSW: Ja 16-9-2015 AB: Ja 30-9-2015 Opsteller: Marie-Louise Meijer,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Rombout Jongejans

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Rombout Jongejans Onderwerp: Vervolg slibstrategie, tussenoplossing Nummer: Bestuursstukken\2269 Agendapunt: 8 DB: Ja 19-12-2016 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 25-1-2017 AB: Ja 8-2-2017 Opsteller: Otto Kluiving 0598-693220

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Natuurvriendelijke oevers kanalen Hunze-Veenkoloniën Nummer: Bestuursstukken\1025 Agendapunt: 8 DB: Ja 12-3-2012 BPP: Ja 4-4-2012 Workflow Opsteller: Wilfried Heijnen, 0598-693402 Beleid, Projecten

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Bijdrage aan hotspot sanering Eemskanaal Nummer: Bestuursstukken\1227 Agendapunt: 6 DB: Ja 12-11-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Legger watersysteem regio Noord Nummer: Bestuursstukken\1605 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2014 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee FAZ:

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Renovatie 2 e en 5 e Verlaat te Stadskanaal en Musselkanaal Nummer: Bestuursstukken\1192 Agendapunt: 8 DB: Ja 8-10-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Direct betrokkenen

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Direct betrokkenen Onderwerp: Peilbesluit Meerstad Nummer: Bestuursstukken\1306 Agendapunt: 5 DB: Ja 11-2-2013 Workflow Opsteller: Ronald Leeraar, 0598-693231 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 27-2-2013

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Verzoekbesluit onteigening gronden Benedenloop Westerwoldse Aa Nummer: Bestuursstukken\1643 Agendapunt: 8 DB: Ja 2-6-2014 BPP: Ja 18-6-2014 FAZ: Ja 18-6-2014 VVSW: Nee AB: Ja 2-7-2014 Opsteller:

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013 Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-11-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Ids Vlieg, 0598-693827 Financiële

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Wijziging kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2009 (KTV2009) Nummer: Bestuursstukken\1189 Agendapunt: 5 DB: Ja 8-10-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

FAZ: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Procedure benoeming dijkgraaf Nummer: Bestuursstukken\2134 Agendapunt: 6 DB: BPP: Ja 21-09-2016 FAZ: Ja 21-09-2016 VVSW: Ja 21-09-2016 AB: Ja 05-10-2016 Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879

Nadere informatie

DB: Nee BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja

DB: Nee BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja Onderwerp: Vaststellen aanbeveling dijkgraaf Nummer: Bestuursstukken\2333 Agendapunt: 5 DB: Nee BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 19-4-2017 Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879 Staf en Directie Opdrachtgever:

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Kadeverbetering Pekel Aa, Rensel, Winschoterdiep Nummer: Bestuursstukken\2492 Agendapunt: 8 DB: Ja 13-11-2017 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 29-11-2017 AB: Ja 13-12-2017 Opsteller: Colette de Roo,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Boezemkeringen Drents Diep Nummer: Bestuursstukken\2437 Agendapunt: 6 DB: Ja 4-9-2017 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 20-9-2017 AB: Ja 4-10-2017 Opsteller: Hieke Oosterom, 0598-693247 Beleid, Projecten

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

FAZ: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Fractieondersteuning/Fractieopvolging Nummer: Bestuursstukken\1966 Agendapunt: 9 DB: Ja 12-10-2015 BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja 11-11-2015 Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879 Staf en Directie

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder Nummer: Bestuursstukken\2368 Agendapunt: 9 DB: Ja 15-5-2017 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 7-6-2017 Opsteller: Gerda Valkering, 0598-693251 BPL Opdrachtgever:

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: Accountantsverslag controle jaarrekening en controleverklaring

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen. Externe betrokkenen: Accountantsverslag controle jaarrekening en controleverklaring Onderwerp: Jaarrekening 2016 Nummer: Bestuursstukken\2363 Agendapunt: 4 DB: Ja 15-05-2017 BPP: Ja 24-05-2017 FAZ: Ja 24-05-2017 VVSW: Ja 24-05-2017 AB: Ja 07-06-2017 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Herstel kade Borgsloot Nummer: Bestuursstukken\1022 Agendapunt: 4 OR: Nee DB: Ja 12-3-2012 BPP: Ja 4-4-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water FAZ:

Nadere informatie

14-5-2014. Opdrachtgever: Erica Mosch

14-5-2014. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: Biogasveiligheid rwzi's Scheemda, Veendam, Assen Nummer: Bestuursstukken\1604 Agendapunt: 7 DB: Ja 22-4-2014 BPP: Nee Workflow Opsteller: Bokke Postma, 0598-693208 Beleid, Projecten en Geo-informatie

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) Nummer: Bestuursstukken\2071. FAZ: Ja

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) Nummer: Bestuursstukken\2071. FAZ: Ja Onderwerp: Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) Nummer: Bestuursstukken\2071 Agendapunt: 7 DB: Ja 18-4-2016 BPP: Ja 11-5-2016 FAZ: Ja 11-5-2016 VVSW: Nee AB: Ja 25-5-2016 Opsteller:

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: WKK van RWZI Veendam Nummer: Bestuursstukken\1081 Agendapunt: 12 DB: Ja 14-5-2012 Workflow Opsteller: Hans Postma, 0598-693206 Schoon Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever: Klaas de Veen

Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: 2e Tranche realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie Nummer: Bestuursstukken\2468 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-10-2017 BPP: Nee FAZ: Ja 1-11-2017 VVSW: Ja 1-11-2017 AB: Ja 15-11-2017 Opsteller:

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Direct betrokken

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Direct betrokken Onderwerp: Peilbesluit Stadskanaal Nummer: Bestuursstukken\2266 Agendapunt: 5 DB: Ja 19-12-2016 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 25-1-2017 AB: Ja 8-2-2017 Opsteller: Fabian Vredenborg, 0598-693283 Veiligheid

Nadere informatie

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord Onderwerp: Financiële zaken RioNoord Nummer: Bestuursstukken\1257 Agendapunt: 4 DB: Ja 10-12-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Jans Bolding, 0598-693898 Staf en Directie FAZ: Ja 23-1-2013 Opdrachtgever:

Nadere informatie

AB: Ja Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

AB: Ja Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten Nummer: Bestuursstukken\2531 Agendapunt: 5 DB: Ja 15-01-2018 BPP: Nee Auditcommissie: Ja 31-01-2018 VVSW: Nee AB: Ja 14-02-2018 Opsteller: Remco Hennipman, 0598-693794

Nadere informatie

Opdrachtgever: Martin Timmer

Opdrachtgever: Martin Timmer Onderwerp: Vervanging WKK's RWZI's Assen en Scheemda Nummer: Bestuursstukken\2651 Agendapunt: 11 DB: Ja 4-6-2018 BPP: Nee FAZ: Ja 20-6-2018 VVSW: Ja 20-6-2018 AB: Ja 4-7-2018 Opsteller: Bokke Postma, 0598-693208

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze Nummer: Bestuursstukken\2073. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Onderwerp: Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze Nummer: Bestuursstukken\2073. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze Nummer: Bestuursstukken\2073 Agendapunt: 9 DB: Ja 18-4-2016 BPP: Ja 11-5-2016 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 25-5-2016 Opsteller:

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Samenwerking en afstemming over het peilbesluit. Direct betrokkenen

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan. Samenwerking en afstemming over het peilbesluit. Direct betrokkenen Onderwerp: Vaststelling peilbesluit Winschoten Nummer: Bestuursstukken\2267 Agendapunt: 6 DB: Ja 19-12-2016 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 25-1-2017 AB: Ja 8-2-2017 Opsteller: Denise van der Meulen, 0598-693419

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

FAZ: Ja 16-9-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 16-9-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stand van zaken Masterplan Kaden Nummer: Bestuursstukken\1928 Agendapunt: 5 DB: Ja 31-8-2015 BPP: Ja 16-9-2015 FAZ: Ja 16-9-2015 VVSW: Ja 16-9-2015 AB: Ja 30-9-2015 Opsteller: Tanja Beuling,

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 30-10-2013. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Beleid muskusrattenbeheer Nummer: Bestuursstukken\1465 Agendapunt: 8 DB: Ja 14-10-2013 Workflow Opsteller: Marc Rothengatter, 0598-693282 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee FAZ: Nee VVSW:

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Achtergrondnotitie risicomanagement bij Hunze en Aa's Nummer: Bestuursstukken\2370 Agendapunt: 6 DB: Ja 15-5-2017 BPP: Nee FAZ: Ja 21-6-2017 VVSW: Nee AB: Ja 5-7-2017 Opsteller: Jans Bolding,

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa Nummer: Bestuursstukken\1785. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa Nummer: Bestuursstukken\1785. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa Nummer: Bestuursstukken\1785 Agendapunt: 7 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Ja 18-2-2015 FAZ: Nee VVSW: Ja 18-2-2015 AB: Ja 11-3-2015 Opsteller:

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Kostentoedelingsverordening 2014 Nummer: Bestuursstukken\1462 Agendapunt: 5 DB: Ja 14-10-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Najaarsrapportage 2014 Nummer: Bestuursstukken\1705 Agendapunt: 4 DB: Ja 6-10-2014 BPP: Ja 29-10-2014 FAZ: Ja 29-10-2014 VVSW: Ja 29-10-2014 AB: Ja 19-11-2014 Opsteller: Eenje van Wijngaarden,

Nadere informatie

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 1 juli september september 2014

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 1 juli september september 2014 Onderwerp Gemaal Purmer Stedelijk, uitvoeringskrediet Registratienummer Voorstel Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 1.800.000

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S Algemeen Bestuur: 17 september 2003 Beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht geeft aan wat onder beleidsregels

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Project Deurzerdiep-Anreeperdiep Nummer: Bestuursstukken\1402 Agendapunt: 9 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Harriët Bosman, 0598-693226 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Erica Mosch

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: jaarrapportage waterkwaliteit 2011 Nummer: Bestuursstukken\1080 Agendapunt: 11 OR: Nee DB: Ja 14-5-2012 Workflow Opsteller: Arjen Kolkman, 0598-693255 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 13-6-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Inrichtingsplan Tusschenwater(1) Nummer: Bestuursstukken\1786 Agendapunt: 8 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Ja 18-2-2015 FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Nee AB: Ja 11-3-2015 Opsteller: Emiel Galetzka, 0598-693248

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Integriteit Nummer: Bestuursstukken\2488 Agendapunt: 4 DB: Ja 13-11-2017 BPP: Nee FAZ: Ja 29-11-2017 VVSW: Nee AB: Ja 13-12-2017 Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879 Staf en Directie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Situatie Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek ligt in het zuidoosten van de gemeente Emmen, ten oosten van Schoonebeek. Het dorp bestaat overwegend

Nadere informatie

AB: Ja FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

AB: Ja FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Beekherstel Hunze, Bonnerklap Nummer: Bestuursstukken\1499 Agendapunt: 8 DB: Ja 18-11-2013 BPP: Ja 4-12-2013 Workflow Opsteller: Emiel Galetzka, 0598-693248 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

FAZ: Ja 24-4-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 24-4-2015. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Projectplan Visvriendelijke oevers Farmsum Nummer: Bestuursstukken\1837 Agendapunt: 10 DB: Ja 7-4-2015 BPP: Ja 24-4-2015 FAZ: Ja 24-4-2015 VVSW: Ja 24-4-2015 AB: Ja 13-5-2015 Opsteller: Willem

Nadere informatie

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Beoogd samenwerkingspartners

AB: Ja Opdrachtgever: Harm Küpers. Beoogd samenwerkingspartners Onderwerp: Oprichting Noordelijk Belastingkantoor Nummer: Bestuursstukken\2110 Agendapunt: 7 DB: Ja 6-6-2016 BPP: Nee FAZ: Ja 22-6-2016 VVSW: Nee AB: Ja 6-7-2016 Opsteller: Jans Bolding, 0598-693898 Staf

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT agendapunt 04.H.14 1202196 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 08-09-2015 het aandeel in de kosten van

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

Watervergunning Z48256/O93965

Watervergunning Z48256/O93965 Watervergunning Z48256/O93965 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 25 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Ruimte voor Ruimte CV, Brabantlaan 3, 5216TV te 's-hertogenbosch.

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984 agendapunt 3.a.9 994246 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 17 april 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ;

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ; agendapunt 04.B.04 1285004 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem OPHOGEN UITVOERINGSKREDIET VOOR NVO BOOMAWATERING EN STUW ACKERDIJKSE PLASSEN Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Rombout Jongejans

FAZ: Ja Opdrachtgever: Rombout Jongejans Onderwerp: Opwekking duurzame energie Nummer: Bestuursstukken\2441 Agendapunt: 7 DB: Ja 4-9-2017 BPP: Ja 20-9-2017 FAZ: Ja 20-9-2017 VVSW: Ja 20-9-2017 AB: Ja 4-10-2017 Opsteller: Arjen Kolkman, 0598-693255

Nadere informatie