HET SCHIP. TEV EN S ORGAAN DER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET SCHIP. TEV EN S ORGAAN DER"

Transcriptie

1 4e JAARGANG 27 JANUARI 1922 No. 2 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOÜW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM Redactr* Scheepsbouw: Ir. A. M. SCHIPPERS s. i. Directeur J. MOORMAN. Vaste M edewerkers: Ir. J. C. ARKENBOUT SCHOKKER s.i., Ir. A. A. BOON, c.i., C. H. K. BORGHARDT, Ir. R. J. DIJKHUYS, Ir. A. V A N DRIEL, W. A. ENGELBRECHT, HERO B. DE GROOT, Dr. M.D. HAGE, Ir. J.H. A.W. graaf VAN HEERDT TOT EVERSBERG s.i., Ir. A. ROORDA, s.i., Dr. J. DU SAAR, S. SNUYFF, K. TESCHMACHER, Ir. M. W. VOOGT, J.E.zn. s.i., Mr. A. J. M. VAN WESSEM, e. a. Bureaux van Redactie en A dm inistratie i A M A U A VAN SOLM SSTRAAT 2-4, DEN HAAG, Tel. Bexuidenhout 1620 ABONNEMENT i Binnenland 4. per kwartaal, Buitenland f 25, per Jnniv Losse Nummers f 1.-*, ADVERTENTIËN 40 cent per regel. Bij contract verlaagd tarief. S C H E E P V A A R T De toestand der vrachtenm arkt, De internationale vrachtvaart kenmerkte zich sedert ons vorig overzicht door een aanmerkelijk kalmer geworden stemming aan de Plata en door meer vraag naar ruim te voor graan van Amerika. Na de levendige bevrachtingen, die reeds eenige weken lang aan de Plata-Rivier plaats hadden, behoeft deze ommekeer niet t e. verwonderen. De Plata was geruimen tijd de ' beste of, misschien beter gezegd, de minst ongunstige van alle wereldmarkten. Geen wonder dus, dat talrijke recdcrs het waagden schepen in ballast derwaarts te zenden, zeker als zij konden zijn op verkrijging van een lading voor de thuisreis. Welken invloed dit toestroomen van tonnages op de graanvrnchten heeft gehad blijkt uit de vrachtcijfers, die de laatste dagen voor prompte ruimte 37/6, voor Febr. 32/6 en voor Maart laden 31/3 bedroegen. Toch mag verwacht worden, dat de verschepingen levendig zullen blijven. De oogstvooruitzichten in Argentinië zijn bijzonder -gunstig. De stand van den maisoogst is, naar gemeld wordt, beter dan ooit. De zichtbare graanvoorraden bedragen, volgens de laatste ramingen, voor: tarwe ton (vorig jaar 5000 hm), mais ton (v. j t.), haver ton (v. j t.), lijnzaad ton (v. j t,). E r zullen derhalve ruime voorraden voor export ter beschikking komen. De voornaamste vraag is hier de koopkracht van Europa, De vrachtvaart op de Plata-Rivier wordt met het vorderen, van den tijd gemakkelijker gemaakt door de toeneming van den export van Britsche kolen derwaarts. De beweging der vradhtcijfers voor kolen van Engeland naar Plata-R ivier volgt reeds weken lang in omgekeerde richting die der graanvraehten. Nu de cijfers voor de laatste iets gedaald zijn, verbeterden kolenvrachten van 14/- tot 14/6. De Engelsche kolenexport is langzamerhand ook zoodanig toegenomen, dat de meeste schepen een lading voor dc uitpeis kunnen bekomen, die wel niet de totale onkosten hiervoor zal dekken, m aar toch tamelijk goed lcau worden genoemd. De import van Engelsche kolen bedroeg te Buenos Ayres in Dec. jl ton tegen ton Amerikaanschc, w aaruit blijkt, dat de Amerikaansche kolenindustrie Argentinië als afzetgebied zoo goed als verloren heeft. Niettemin wordt in de _Engelsche pers gewaarschuwd, dat Am erika niets zal nalaten om zijn vorige positie als kolenleverancier te heroveren. Voorts wordt uit Buenos Ayres gemeld, dat Duitschland aldaar als kolenleverancier weder begon op te treden, Een lading Duitsche kolen van 3500 ton werd aldaar aangebracht; de eerste na den oorlog. Verdere aanvoeren worden verwacht. Duitschland, wordt geschreven, blijkt in staat te zijn aan A rgentinië kolen te leveren, niettegenstaande zijn verplichte leveranties aan de Entente. v'. De grootere levendigheid in bevrachtingen voor graan van Amerika is vooral te danken aan de. omvangrijke verzendingen naar de hongcrdistricten in Rusland door de Amerik, Relief Administration ter waarde van 20 millioen dollars. Hoewel aanvankelijk was bepaald, dat het vervoer zou plaats hebben uitsluitend per Amerikaansche schepen, werden toch tevens aanbiedingen voor ruimte gevraagd van buitenlandsehe reeders, waaruit bleek, dat die der laatste gebaseerd waren op 5 doll. per ton tegen 8 doll. die der Amerikaansche reeders, welke laatste dan ook door de Administration zelf buitensporig werden genoemd, l'.r werden toen 30 Shipping Board-booten gerequireerd tot 38 d.c. per 100 lb. Voor nict-amerikaanschc schepen zou, voor zoover noodig, gelegenheid bestaan tot 23 d.c. per 100 lb. van de Northern Range naar Libau en Reval. Niettegenstaande Amerika honderden oceaanbooten heeft opliggen, deed zich gedurende een aantal dagen het merkwaardige feit voor, dat aan' de vrachtenbeurs te Londen een levendige vraag ontstond naar ruim te vdor reliel graan van Amerika, met het gevolg,, dat de vraohtkoers opliep tot 27 d.c. naar de (Oostzee en tot 29 cl.c. naar de Zwarte Zee. Voorts werd door het Grickscbe gouvernement ton graan aangekocht, waarvan de verschepingen in Februari een aanvang zullen nemen. Een andere Grieksche graanaankoop betrof ton, waarvoor ruimte werd opgenomen tot 5/6 per quarter van dc Northern Range naar één en tot 5/9 naar twee havens. Italië was eveneens voor Amerikaansch graan aan de markt. De verminderde vraag naar ruimte aan de Plata wordt dus vrijwel vergoed door de grootere vraag van Amerika. Voorts kwam er meer vraag naar ruimte voor suiker van Cuba naar Ver. ICon./Cont. De Oostersche markten bleven nog even -toonloos. Lijnbooten beantwoorden er vrijwel aan (le vraag naar ruimte, zoodat de trampvaart er sterk gedrukt wordt. E r zouden echter teekenen zijn van omvangrijke aanstaande, rijstverschepingen van Saigon en Birma naar Europa, in t bijzonder naar Duitschland. De verbeterde positie van den ijzer- en staalhandel in het Ver. Koninkrijk is merkbaar aan dc toenemende vraag naar erts van de Midd. Zee en de baai-havens, grooter wellicht dan in eenige periode gedu rende de laatste 12 maanden. Het meestbeteekenendc feit aan de vrachtenmarkt is de toenemende vraag naar booten in time-charter. Time-charters worden beschouwd als het trouwste beeld tc geven van de positie der scheepvaart, en het feit, dat de vraag naar booten zoowel. in de kleine als in de groote vaart toeneemt, toont aan, dat de handel zich begint u it te breiden. E r waren verscheidene orders aan de markt tot 4/6 voor 5 a 9 maanden en tót 5/- voor 12 maanden in de algcmeene vrachtvaart. Hoewel vrachtcijfers geen voldoende venhooging kunnen ondergaan zoolang de werekltonnage de vraag van den handel zoover overtreft als tegenwoordig het geval is, mag toch worden geconstateerd, dat -onze beschouwing over de positie der vrachtenmarkt thans m inder pessimistisch kon zijn rlan sedert maanden het geval is geweest. De uitbreiding van de Nederlandsche koopvaardijvloot in In 1921 zijn aan onze koopvaardijvloot toegevoegd 87 stoomschepen van totaal bruto ton, waarvan door aanbouw 69 van ton, waarvan voor Rotterdam 38 schepen van ton i Amsterdam i' D en'h aag \ Terneiizen 1 3,000 'V an dc 18 in het. buitenland gekochte schepen van bruto tón waren bestemd voor: Den H aag 10 schepen van ton. Amsterdam 3 schepen van ton Rotterdam 5 schepen van ton. De vloot is verminderd niet 10 stoomschepen en 1 motorschoener van ton cti wel door verkoop naar het buitenland met de 10 stoomschepen ad ton, waarvan er hadden thuis ibehoord te Rotterdam 9 van ton en te Amsterdam 1 van 2280 ton, terwijl de eene motorschoener te Rotterdam thuis behoorde en verloren is gegaan. Onze koopvaardijvloot telde 31 December 688 stoom- en m otorschepen en 32 motorschoeners van totaal bruto ton tegen

2 611 stoom- en motorschepen en 32 motorschoeners van. totaal bruto ton op 31 December De schepen zijn als volgt gedomicilieerd: Stoom - en motorschepen motorschoeners 1921 tonnage 1920 tonnage Rotterdam Amsterdam Den Haag Vlissingen Terneuzen Groningen Sliedrecht Hoogezand _ Stadskanaal Vlaardingen Delft _ Zooals men ziet hebben onze beide groote havensteden, wat de tonnage betreft, van plaats gewisseld. Had Amsterdam op 31 December 1920 de leiding met een voorsprong van ton, Rotterdam is het nu voorbij geloopen en bezet de eerste plaats met een voorsprong van ton. Wat aantal schepen daarentegen aangaat is de hoofdstad nog steeds nummer één, zij het ook met verschil van slechts 36. De groote vermeerdering van de Haagsche tonnage is natuurlijk te danken aan de Ver. Scheepvaart Mpij. met al haar kerken. Gages in de scheepvaart. Volgens bericht uit New-Vork kondigde de American Steamship Owners Association voor de stuurlieden een gage vermindering aan van 15 pet. en van hoogvre percentages voor andere geëmployeerden, onmiddellijk ingaande. Deze reductie wordt noodzakelijk geacht om de Amerikaansche scheepvaart eenigszins met de buitenlandsche te kunnen doen concurreeren. Tusschen de Deensche reedersvereeniging en de vereenigingen van stuurlieden, matrozen en stokers werd voor het jaar 1922 een overeenkomst getroffen, volgens welke de gages der stuurlieden met ca. 40 pet. worden verlaagd. De maandgages der bootslieden zijn verlaagd van 345 tot 200 Kr., die der matrozen van 316 tot 180 Kr. Sedert kwam eveneens een overeenkomst met de machinisten tot stand, wier gages worden verminderd met 38 pet. Op 31 Dec, jl. waren 90 Deensche stoomschepen met ton opgelegd. Betreffende de voor eenigen tijd ingediende loonsverlaging in de Engelsche scheepvaart konden vertegenwoordigers van reeders en die van de zeelieden- en stokersvereenigingen in de 18 dezer te Londen gehouden vergadering niet tot overeenstemming komen. De gedane' voorstellen zullen door beide partijen wederzijds in overweging worden genomen en op nader te bepalen datum zal een tweede samenkomst plaats hebben. Alen heeft goede hoop op een minnelijke schikking. Duitsch kapitaal en de Kon. Holl. Lloyd. Alen schrijft aan de Hamb. Cour.: In een onlangs verschenen bericht van de Von der Heidt Kerstens Bank, te Amsterdam, werden zeer interessante mededeelingen gedaan betreffende plaatsing van Duitsch kapitaal in Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen. Hierin werd gewezen op den geduchte» val der koersen van scheepvaartfondsen van tusschen 300 en 600 pet. tot in vele gevallen beneden pari. In t bijzonder werd gewezen op koersen van aandeelen Kon. Holl. Lloyd, welke voor eenigen tijd zelfs terug-, liepen tot 18 pet-, die der 7 pets. obligatie tot 60 pet. Al spoedig echter had voor beide een snelle opvvaartsche beweging plaats tot 29 (sedert weder eenige percenten gedaald. Red.) voor aandeelen en 78 voor obligaties. Deze verbetering werd toegeschreven aan aankoopen voor Duitsche rekening. Voorts zou van Duitsche zijde een bod tot overneming der controle dezer maatschappij zijn ingekomen, dat als te laag zijnde werd afgewezen. De jongste aankoopen, schrijft men, zouden er volgens de meening van beurskringen op wijzen, dat het streven tot verkrijging van Duitschcn invloed op deze maatschappij nog voortduurt. Hier verklaart zich een der zonderlinge gevolgen van de instorting van den markenkoers. Aanvankelijk heeft deze val er toe geleid, dat buitenlandsche ondernemingen op goedkoope wijze een grooten invloed verkregen op het Duitsche bedrijfsleven. J)e prachtige resultaten, die men zich hiervan in Nederland had voorgesteld, zijn tot heden echter grootendeels uitgebleven. Voor zoover het winstgevende bedrijven betreft heeft de waardevermindering van de mark de winsten teniet gedaan. Hiertegenover staat, dat thans vele Duitsche ondernemingen juist tengevolge van de valuta-verhoudingen nog met winst kunnen werken en wel tot prijzen, die voor landen met hoogere valuta verlies aanbrengen. In de eerste plaats gekit dit voor de scheepvaart. En zoo verklaart het zich, dat thans uit Duitschland biedingen kunnen plaats hebben op een groote Nederlandsche reederij, die tengevolge van den keer in den algemeenen ecunomischen toestand, alsmede door onvoorzichtige financiering, in moeilijkheden geraakte. Den Kon. Holl. Lloyd, of liever zijn onmiddellijke voorganger, de Zuid-Amerika-Lijn, was reeds vroeger bijna in Duitsche handen overgegaan en wel in 1906, toen de Hamburg Amerika Linie en de Norddeutsche Lloyd een bod van 60 pet. deden op de aandeelen der toenmaals noodlijdende maatschappij. Deze poging werd echter verijdeld door den tegenstand van Nederlandsche financieele kringen. De Internationale Scheepvaartconferentie. 31 dezer wordt te Christiania een internationale scheepvaartconferentie geopend, waar over de mogelijkheid van internationale bepalingen betreffende het transport van hout zal worden beraadslaagd. Deelnemende landen zijn België. Denemarken, Duitschland, Engeland, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden. V erkochte schepen. ^ Het stoomschip Oude Maas, 1323 bruto ton, in 1918 door de Werf Conrad te Haarlem gebouwd, met machines van 17%, 29,1 en 47Va bij 352/r> slag, is door Jordcns & Co. te Rotterdam naar Frankrijk verkocht voor ƒ Het schip is herdoopt in Cap Blanc Nee. De firma Schroeder, Hilken en Fischer dienst van Hamburg op Schotland geopend. Nieuwe lijnen. heeft een 10-daagschcn De Engelsche kolenexport in Niettegenstaande den stilstand van den Engelschcn kolenexport gedurende drie maanden, was, volgens mededeeïing van den Board of Trade, de totale export in 1921 toch bijna even groot als die in 1920, nl. resp en ton. Hoeveel voldoening dit snel herstel vooral ingetreden in de laatste drie maanden van het jaar als gevolg van de verlaging der prijzen ook geeft, toch kan de export nog op verre na niet normaal worden beschouwd, in aanmerking nemend, dat deze in ton bedroeg. Naar buitenlandsche bunkerstations werden in ton verscheept, tegen ton in 1920 en ton in De prijzen loopen echter veel verder uiteen. Voor de ruim 24 millioen ton, in 1921 geëxporteerd, werd ontvangen, tegen voor weinig meer in 1920 en voor de ruim 73 millioen ton in 1913 niet meer dan Hieruit blijkt, dat de gemiddelde prijs in pet. hooger was dan die in De f.o.b.-prijs van exportkolen bedroeg in sh. 10 d. per ton. tegen 79 sh. 3 d. in 1920 en 13 sh. 10 d. in Aanteekening verdient, dat wegens de staking der mijnwerkers in 1921 in Engeland ton kolen ter waarde van werden ingevoerd ten behoeve van binnenlandsch verbruik en voor bunkerdoeleinden. In- en uitklaringen in.het Ver. Koninkrijk. Volgens mededeeïing van den Board of Trade waren de in- en uitklaringen van Britsche en buitenlandsche tonnages (met ladingen) in onderstaande jaren als volgt: Ingeklaard Uitgeklaard Britsche Buitenl. Britsche Buitenl. tonnage tonnage tonnage tonnage Lit deze cijfers blijkt maar al te duidelijk, dat de scheepvaart op en van het Ver. Koninkrijk nog ver ten achter bleef bij die van vóór den oorlog. Engelsche scheepsbouw. Een evenement In den tegenwoordige» scheepsbouw in liet Ver. Koninkrijk wordt het contract genoemd, dat de reederij Alfred Holt & Co. afsloot met de scheepsbouwers Cammell Laird & Co. voor den houw van een tons dubbelschroef turbine passagïersen vrachtschip. Het schip zal geplaatst worden in de vaart op het ( losten. Van het Tyne-district wordt: een aanmerkelijke herleving gemeld in de scheepsreparatie-industrie. Op verscheidene schepen is het werk begonnen, andere worden verwacht. Het te Hamburg bij Blohm & Voss gebouwde stoomschip Columbus, groot ton (het grootste dubbclschroefstoomschip), dat door de White Star Line werd aangekocht, is te Li verpot)! aangekomen. Het zal onder den naam l'lomeric in het a.s. voorjaar, evenals de Maf estic (ex Bismarck) ( t.), in den Southampton, Cherbourg en Nevv-York-dienst worden geplaatst. Uitbreiding Duitsche handelsvloot. In de eerste 10 maanden van 1921 zijn van stapel geloopen 71 stoomschepen van ton en uit Engeland 25 stoomschepen van ton en uit Zweden 18 stoomschepen van ton aangekocht. De vloot is dus in dit tijdperk toegenomen met 114 stoomschepen van ton, w.o. 6 van ton, 7 van ton, 1 van ton en 1 van ton.

3 In 1921 is in Hamlburg binnengekomen ton aan schee,ps-. ruimte tegen ton in 1920, ton in 1919 en ton in E r is vertrokken ton tegen ton in 1920, in 1919 en ton in E r is dus al ~ls van de scheepvaart van vóór den oorlog heroverd. Loonsverlagingen voor de Britsche zeelieden. Er is een overeenkomst bereikt in zake 'de loonen d er zeelieden. De loonsverlaging voor naar het buitenland gaande stoombooten bedraagt 30 sh. per maand, vanaf 1 M aart. De tweede verlaging bedraagt 10 h. vanaf 1 Mei. De verlaging voor officieren gaat daarmede evenwijdig. De scheepseigenaars hadden eerst een verlaging van 3 pond per maand voorgesteld vanaf 1 Januari. De onderhandelingen zijn op vriendschappelijke wijze gevoerd. Noorwegen. De bijslag, welken de regeering aan de reederijen verleent, is voor 1922 van 25 millioen kronen verminderd tot 15 millioen. Alle betrokken reederijen hebben deze mededeeling beantwoord met de verzekering, dat ze dan gedwongen zullen zijn haar diensten belangrijk in te krimpen. De Noorsche vloot is in 1921 toegenomen met ton en meet nu ton of 1 pet. meer dan in 1914 vóór den oorlog. Een consortium heeft de 8 schepen van het Brodin concern te Gefle gekocht, welke tezamen ton meten. Rusland. In het nu gesloten seizoen zijn 284 vreemde schepen de haven van Petrograd binnengekomen, ter grootte van ton. Daarvan waren er 103 Duitsche en 47 Engelsche. Amerika. De stoomvaartmaatschappijen hebben in Amerikanen naar Europa vervoerd en als de voorteekenen niet bedriegen zal dit aantal in dit jaar nog aanzienlijk worden overtroffen en een record gemaakt worden. Voor Januari waren al dubbel zooveel plaatsen besproken als verleden jaar, toen er 8138 passagiers zijn vervoerd. In dit voorjaar zullen hoogstwaarschijnlijk Amerikanen Europa bezoeken en dit aantal zal in den zomer nog toenemen. Alleen voor kruistochten op de Middellandsche Zee zijn al 'een plaatsetl genomen en niet minder dan biljetten voor de beroemde passie-* spelen te Oberammergau zijn in Amerika verkocht, welker bezitters dus allen haar de oude wereld zullen oversteken. S H IP P IN G A N D S H IP B U IL D IN G IN E N G L A N D (Special correspondence to Het Schip h),cost o living advances. 55! o o f the shipbuilding slips are unoccupied. LO NDON, January 21st, One of the most momentous conferences in the history of the shipbuilding industry opened at Carlisle on the 19th inst, when employers and the men s representatives started *to discuss the proposals of the former for the withdrawal of what are known as the cost of living advances. On the result of the conference the prospects of a revival in the shipbuilding industry will largely depend. The contention of the employers is that the cost of living advances cannot be borne by an industry which is face to face with a depth of depression the like of which has never been known before. The advances amount to 33/6 a week in all, and it is recognised by m any of the men themselves that lower wages will mean in actual practice not only higher earnings per man employed, but earnings spread over a very much larger number of men. W ith the short time which is so general, high earnings are impossible, but with lower wages the tendency will be for a longer w orking week to be introduced, while with overhead costs in the shipyards reduced, shipowners may be tempted to come forw ard with orders, for new At the present time practically no new ships are being ordered, and unemployment has grown to deplorable proportions; in most districts the figure' is over 40 per cent. The cost of wages, on the other hand, lias increased since 1914 by 105 per cent, in the case of the skilled workers, to 176 per cent, for general labourers. There is. no avoiding the conclusion that a cut in wages is the only method,by which an immediate reduction in shipbuilding costs can be brought about. The current m arket value of new tonnage is in the neighbourhood of 8 per ton, while good secondhand steamers are fetching from 5 to 6 per ton. But the point of importance is th at shipbuilders cannot afford to enter into contracts for ordinary cargo boats at under 12 per ton. It is not to be wondered at, therefore, that shipbuilders are pressing for a wage reduction, and we shall be very surprised if, when the position is placed frankly before the men s representatives, an agreement is not arrived at which will give the industry some chance of recovering its lost prosperity. Figures which have been supplied us from an authoritative source show that at the present time something like 55 per cent, of the building slips of the United Kingdom are unoccupied; that about 28 per cent, contain vessels upon which work is proceeding; while the remainder are filled with cancelled or suspended ships. The ship-repairing figures are not any better, as may be imagined from the statement that the returns of firm s in the federation reveal the fact that the dry-docks of those firms were empty 7,000 w orking days during the past six months, compared with 1,100 days in the corresponding period of As bearing upon the question of unemployment, the official figures of the Boilermakers Society are extremely instructive. These show that at the end of 1921 there were 33,389 members out of employment, a percentage of 34.08, against in the month of November, and 8.83 a year earlier, and only 3.52 eighteen months ago. Thus there are about ten members out of work now for every one eighteen months ago. Even in the slump year of 1908 the percentage of unemployed among the boilermakers never exceeded The general outlook for merchant tonnage has been more encouraging. Rates here and there have been up and down from time to time, but the amount of enquiry is well sustained. Shippers from the Plate have benefitted from the space sent out on ballast; but there has been some big grain buying for the Continent, and this has helped to keep freights up. Quite a dozen steamers were fixed during a recent spurt of the m arket at rates varying from 28s. 9d. to 35s. according Freight- & Chartermarket. to position of loading and a very brisk demand for February March carrying space i-s expected. North American is receiving fair attention from grain shippers, and sugar from Cuba is quite brisk, although ample tonnage is offering to the U.K. Continent at under 6 dols. _for alii the business on offer. From the Mediterranean and Bay there is a little more enquiry, and this market should improve as the iron and steel trades do.increased business. N orth American shippers are taking space for grain from the Range, and pay 16% cents per 100 lbs. for February to Antwerp Hamburg. W est Italy from the Range is 21 cents. To the Baltic, 27 cents per 100 lbs. has been done and could be repeated for January February and 29 cents is offering for. the Black Sea ports. Shipowners welcome the revival of time chartering which is a sure sign of improved employment for shipping. On tim e-charter basis steamers can be placed for one-two-three T ransatlantic rounds at 5s. 6d. for f.o.b. delivery, and a large 10,000 tonner can be placed for one trip delivery New York, re-delivery Far East at 1% dols. For the States/W est Indies trade IK dols is quoted for three-six months. For Eastern trading handy steamers are wanted at 5s.; 3*d. delivery China - for 12 months employment in the coal trade, at this figure there is nothing doing, 6s. 9d. to 7s. being a suggested rate.. Sample fixtures are: B /A.. to U/K./Continent 9000 t. 30s. San Lorenzo to U./K. Cont. 35s. option Mediterranean 37s. 6d. South Australia to U.K./Cont. 48s. 9d. South A frica to- U.K. Maize 30s. Tyne to* Monte Video 13s. 6d. Chartering from Bristol Channel remains fairly steady British coal having, with the exception of Brazil and Argentine m arkets reasserted- itself. In South America, however, the United States is making a big effort to hold, if it cannot increase its coal business. The recent improvement in homeward grain from the Plate has enabled coal exporters to secure rates, these now being round about 13s. 6d. to 14s. 6d. M editerranean and Eastern coal freights have stiffened owing to 'the difficulty of securing homeward cargo. Recent fixtures from Cardiff are: Amsterdam 1800 t., 7s. 6d. ppt.; Barcelona (ldg. Cardiff or Swansea) 2000 t., 14s. 6d. ppt.; Bordeaux 2600 t. 7s. ppt.; Buenos Ayres 5200 t., 13s. 6d. ppt.; Caen (ldg. Swansea) 800 t. 7.s., 9d.; Gandia 900 t., 14s. 6 d. coal, 15s. 6d. fuel.; H ong Kong 6500 t. 25s. free discharge (Admiralty) Karachi 6000 t., 20s. f.o.b.; Las Palmas (option Teneriffe) 3800 t., 10s.; Las Palmas 2500 t. 10s. 6d.; Nantes 2800 t., 7s.; Nantes (loading Newport) 1150 t. 8s. ppt.; Piraeus 4500 t. 16s. ppt.; Rouen 1800 t., 7s. Vigo 690 t., 14s. 9d. There has been little business from Swansea, sample freights being: Caen 800 t., 7s. 9d. ppt.; Rouen 600 t. 8s. IKd. ppt. The Newcastle market has been helped owing to the limited supply o f tonnage available. For Italy a substantial improvement in rates is noted, and for the coasting trades any size vessel is in demand at firm quotations. Recent fixtures are: Antwerp 3800 t., 6s. 3d.; Antwerp 480 t, 8s.; Bordeaux 3800 t., 7s. 9d:; Calais 2200 t., 6s. 9d. and 2400 t. 6s. 7%d.; Cette 3000 t. 13s.; Elsinore 1100 t. 9s. 3d.; Genoa 4000 t., 13s.; Plamburg 2300 t. 6s. lyid. H am burg 3600 t., 7s.; Middelfart 1500 t., 10s.; Rouen 1300 t. 8s.; The Glasgow market shows little change, both as. regards the dehiand and rates; Amsterdam (ldg. Forth) 2000 t., 6s. 9d. two voyages; Bruges (ldg. Grangemouth) 900 t 8s. 6d. less Is. Bruges (ldg. Leith) 850 t., 8s. 6d. less one franc; Bruges (ldg. Forth) 700 t. 9s.; M arseilles 2100 t., 15s.; St. Nazaire (ldg. Ayr) 900 t., 10s. 6d; Treport (ldg. Forth) 850 t., 8s. 6d.; West Italy (ldg. Grangemouth) 3100 t., 13s. 9d.

4 DE WERELDSCHEEPSBOUW IN H ET VIERDE KW ARTAAL STOOMSCHEPEN - MOTORSCHEPEN. ZEILSCHEPEN. TOTAAL. TOTAAL. 30 Sept LANDEN. Staal. Hout. Staal. Hout. Staal. Hout.. Aan- tal. ; Amerika België _. _ Brazilië ; C hina : Denemarken, _ Duitsehland ).. _ E stland _ Frankrijk Groot Britannië S I ta lië Japan _ Nederland Noorwegen Portugal fiq Q Zweden...! Andere Landen ( i i TOTAAL..! 908 i ; > ) _. ') ') Complete totalen voor Duitsehland niet beschikbaar; daarom zijn er voor dit land peen getallen opgegeven. ) Inbegrepen 1 gewapend betonschip van 2000 ton. *) Inbegrepen 3 gewapend betonschepen van ton. v) Inbegrepen 1 gewapend betonschip van 2000 ton. Het is geen vroolijk beeld dat Lloyd s register te zien geeft. Over heel de linie blijkt een teruggang, zoowel wat het aantal schepen, dat onder handen is betreft, als aangaande de Frankrijk is de uitzondering, welke den regel bevestigt, daar haar tonnage circa 2000 grooter is niettegenstaande hei aantal schepen 11 minder bedraagt. Vooral Groot Britannie is zwaar getroffen. 31 December toch waren er in aanlxmw 515 schepen van ton teger- 884 van ton op 31 klaart 1021 en ton op 30 September Dus is er sedert het vorig verslag een ver- * mindering met ton en vergeleken met December 1020 een van niet minder dan ton. En zelfs dit geeft nog niet heelemaal juist den omvang van de slump weer on.'(jat aan ettelijke schepen, welke nominaal in aanbouw. zijn, het werk stil staat, welk gedeelte op ton gerekend kan worden. Bij het maken van een vergelijking moeten, wil ze zuiver zijn, deze facturen ook in aanmerking genomen worden. De harde werkelijkheid komt dan voor den dag, dat sedert het eerste kwartaal 1921 de hoeveelheid onder handen zijnd werk is afgenomen met een ton per maand. En tenzij op de een of andere wijze de reeders er toe kunnen worden bewogen orders voor nieuwe schepen te plaatsen is de djd niet ver meer af dat bet nieerendeel der werven zal stilliggen. Een allerdroev igst vooruit zich t. De aanbouw buiten Groot Britannie omvat ton, waarvan echter waaraan het werk is stopgezet, zoo- lat er feitelijk ongeveer ton in aanbouw is. Het land dat bet beste figuur maakt is Italië met zijn ton. maar... meer dan de helft ervan ligt stil. Het totaal voor de landen buiten Groot Britannie is ongeveer ton lager dan dat op eind September. De daling treft het sterkst Amerika, dat nu slechts een 5% van bet totaal van Maart 1019 in aanbouw beeft. Nederland is naar boven gekomen en bezet nu de derde plaats niet ton, terwijl Italië door zijn nominale getal van ton de leiding beeft en Frankrijk met ton nummer twee is. De Yereeuigde Staten bezetten de vierde plaats met ton en Japan sluit de rij van de landen die over de ton op de hellingen hebben staan, met ton. Op het oogenblik zijn er 121 stoom- en motorschepen van over de 1000 ton in aanbouw voor olievervoer, waarvan 82 van ton in Groot Britannie. De volgorde is hier verder: Yereeuigde Staten 12 van ton. Frankrijk 7 van ton, Italië 8 van ton, Japan 4 van ton. Britsche dominions 3 van ton, Nederland 3 van ton en Fiume 2 van 3284 ton. De schepen aan welker aanbouw in het 31 December g e ëindigde kwartaal is begonnen, zijn als volgt verdeeld. LANDEN. Ü! <C Qj O bù 2 co J STC)OM- SCH EPEN. MOTOR SCHEPEN. Aantal,... ZEIL SCHEPEN. o; O ~w CÖ CQ o TOTAAL. i Amerika ! C hina i Denemarken i Frankrijk ! Groot Britannië ; I ta l ië j Japan _ Nederland ! Noorwegen i Spanje I Zweden I 300 Totaal i i Yan de in Groot Britannie in aanbouw zijnde schepen zijn er 16 van ton voor Nederland. Yan de 123 schepen, welke in ons land in aanbouw waren, nieten er 73 minder dan 2000 ton, 22 van 2000 tot 3999 ton, 16 van 4000 tot ton, en 12 van 7000 tot ton. Fr waren 36 schepen van tot ton in aanbouw t. w. 24 in Groot Britannie, 4 in Amerika, 4 in 1'rankrijk, 2 in Japan en 2 in Spanje. Yerder 25 van tot ton n in Groot Britannie en 3 in Amerika en ook in Groot Britanie nog 5 van ton en grooter. Yan de ton, welke nu in aanbouw is ongerekend Duitsehland waarover Lloyd s nog geen betrouwbare cijfers schijnt te bezitten worden 631 schepen van ton gebouwd onder toezicht van l.lovd s surveyors. j

5 Z E E S L E E P B O O T E N JA C O B V A N H E E M S K E R C K E N W IL L E M B A R E N D S Z. Vo-o-r rekening -van Bureau Wijsmuller te s-gravenhage zijn, gedurende het tij'dvak , op de Scheepswerf der firma Jonker & Stans, te Hendrik Ido Amhacht, een zevental zeesleepbooten gebouwd, o.a. Friesland, Brabant, Gelderland, Jacob van Heemskerck, Willem Barendsz. Van deze laatste twee, de grootste, die zusterschepen zijn, zal ik een korte beschrijving geven. Vooraf enkele opmerkingen- over zeesleepbooten in bet algemeen. Bij het ontwerpen van zeesleepbooten, gaat men, in tegenstelling met het ontwerpen van vrachtboot en, waar het laadvermogen vani het schip maatgevend is, uit van de vereischte sterkte van de machine. Het gewicht der machine, en der voor een gegeven minimum reisduur npodige hoeveelheid (kolen en voedingwater, geeft met het gewicht van romp, hulp werktuigen, trossen, provisie, drinkwater, feniz., de vereischte waterverplaatsing. o - De seeslcepboot,jacob van Heemskerck. > DOOR JO H. C. S T A N S W at den diepgang betreft, deze is, evenals bij vrachtbooten, afhankelijk van de stabiliteit en de diepte van de door het schip aangedane havens of te passeeren sluizen. Daar vele zeesleepbooten tevens dienst doen als bergingsvaartuig, is beperking van den maximumbiepgang zeer aan te bevelen oan een dicht onder de kust komen van het schip- mogelijk te maken. U it idit oogpunt is ook een flinke snelheid van het vrij varende schip zeer gewenscht, teneinde snel in nood zijnde schepen assistentie te kunnen verleenen. Bij een doelmatigen schroef zal echter een vrij groote snelheid van het vrijvarende schip meestal gemakkelijk te bereiken zijn, daar het schip scherp gevormd is en ook het mach-ineverrhogen groot is. Om die zeesleepboot voldoende zeewaardig te maken loopt het dek vóór zeer sterk op en wordt tevens een; stevige bak aangebracht. Daar deze niet gebruikt wordt om de bemanning onder te brengen, doch dient ter bescherming van de ankerlier, wordt de bak mee-stal zeer kort gemaakt. In verband met de groote zeeg, die het schip voor heeft, is het waarschijnlijk het beste den bak a l lager te maken dan -de brug, teneinde het uitzicht van de brug af niet te belemmeren. Even voor het midden vani het schip bevindt zich de brug, die de ketelkoelkast met de daaraan gebouwde dekhuizen, zooals salon, keuken, badkamers, W.C. s, enz., beschermt. De -einden van deize brug zijn voor en achter open. De gang naast de ketelkoelkast wordt bij lange reizen gebruikt om zakken kolen onder te brengen. Het achterschip moet geheel vrij gelaten worden voor den sleeptros, die bevestigd is aan de sleepbeting. Deze sleepbeting pioet met het oog op het manoeuvreeren zich bevinden in de nabijheid' van het draaipunt van het schip, d.w.z. ongeveer in het midden. Alles wat zich noodzakelijkerwijze op het achterdek bevindt, zooals machinekamerlantaarn en neergangen v-oor de verblijven van de bem'anning, moet zoo laag möigelijk gehouden worden, teneinde een vrije beweging van den sleeptros niiet te hinderen. Een in t oog loopend verschil tusschen een zeesleepboot en een vrachtboot is, d at machinekamer en ketelruim zich niet achter elkaar bevinden, m aar dat, terwijl de machine geheel achter in het schip geplaatst is, de ketel voor het midden opgesteld wordt. Dit is nopdzakelijk met het oog -op die verdeeling der scheepsgewichten over de lengte van het SGhip. H et zwaartepunt der kolen, die hier een veel grooter percentage van-het totaalgewicht uitmaken dan bij andere schepen, het geval is, moet liggen in de nabijheid van het zw aartepunt van het led'ige s-chip. Getradit moet dus worden de kolen in het midden of rondom het midden van het schip onder te brengen, om groote trimveranderingen, die b.v. aanleiding zoudeni geven- dat de schroef onvoldoende ondergedompeld is, te voorkomen. D aar deze trimveranderingen echter nooit geheel te voorkomen zijn, m oet bij het ontwerpen bijzondere aan d ach t. geschonken 'worden aan de ballasttank s vóór en ach ter/ten ein d e van een goede ligging van het schip onder alle om standigheden verzekerd te zijn., W at b etreft de stabiliteit van zeesleepbooten,' zij nog -opgemerkt, dat liet aanbeveling verdient de metacenterhoogte niet te klein te maken, in verband met de groote krachten, die de sleeptros soms dwarsscheeps uitoefent. Een goede aanvangsstabiliteit w o rdt verkregen] met een -waarde van M. Nu volgt een korte beschrijving van de Jacob van Fleemskerck en Willem Barendsz. De voornaam ste gegevens zijn; Lengte tusschen de L.L M. Lengte over alles Breedte op buitenkant spant 8.80 Breedte over alles 9.12 Holte in 'de zijde tot het achterdek 4.50 voordek , Diepgang gemeten tot bovenkant kiel midden voor achter ,, Nat oppervlak tot lastlijn M2. Oppervlak van het grootspant tot lastlijn de lastlijn ,, Waterverplaatsing 1106 ton a 1000 K.G. Deze gegevens leiden-, to t de volgende cöeffici-enten: Lastlijn coëfficiënt (Jrootspantcöefficient Slok coëfficiënt Cilinder coëfficiënt Zwaartepunt van de lastlijn M. a. h. gr-ootspt. Drukkingspunt 0.40,, Zeeg voor ,, Zeeg voor gemeten op b L Zeeg achter Zeeg achter op */s L ,, Aantal manschappen 20.. De schepen zijn gebouwd ouder toezicht van Lloyd s Register of Shipping-klasse, J* 100 A.I. Ten aanzien van de constructie is alleen op te merken, dat bet middenzaathout vervangen is door eën -over de wrangen loopende U-balk. Zooals reeds opgem erkt is, moet -er bij zeesleepbooten bijzonder op gelet worden, of -onder alle omstandigheden een -goede ligging van het schip, door het vullen der b-a-llasttanks, te verkrijgen is. De hier beschreven zeesleepbooten kunnen in de

6

7 acbtcrpiek 33 ton waterballast bergen, terwijl naast bet volkslogies nog' 2 tanks ingcbouwd zijn, elk met een inbond van slaapgelegenheid vcor-den marconist. behalve de installatie voor de draadloo-zc telegraphie, een 14 ton. Daar bet voor het trimmen onnoodig bleek, is de voorpiek niet ingericht voor tank, maar wordt deze gebruikt als jongen zijn voor het ketelruim. Doormiddel van een. trap staan De verblijven van de machinisten, stuurman, kok en koks Voor het ketelvoedingwater is een tank, groot deze verblijven in verbinding met het portaal achter den.eet bergplaats. 36 ton, onder de bergplaats voor bet ketelruinr aangebracht, waar tevens neg een zoetwatertank is, groot 8 ton. Achter bet ketelruim beeft men één grooten kolenbunker (inbond inclusief ikolenstort 412 ton). De veel op zeesleepbooten toegepaste methode om zijbunkers naast en dwarsbunkers vóór en achter bet ketelruim te plaatsen, is hier niet. gevolgd. Het bergen der kolen in één kolenbunker achter het ketelruim heeft de volgende voordeelen: le. De kolen liggen meer in het midden van het sohip, zoodat bij het verbruik er van het sohip minder neiging tot trimmen heeft. 2e. Het transporteeren der kolen in één groot ruim gaat veel gemakkelijker dam wanneer men verschillende kleine bunkers heeft. Vooral de meestal zeer nauiwe zijbunkers zijn in dit verband zeer o-npractisch. Bij het hier gekozen arrangement daarentegen transporteert men de kolen naar het ketelruim! door middel van een bak, hangende aan een loopkat, die over een aan de defkbalken bevestigd dubbel T-ijzer loopt. 3e. Door het vervallen der zijbunkers 'kan men, indien twee ketels aanwezig zijn (wat bij igroo.terc zeesleepbooten steeds het geval is), deze naast elkaar plaatsen. Tegenover het achter elkaar plaatsen der ketels heeft het naast elkaar plaatsen deze voordeelen: a. betrekkdijk. koele stookplaats, wat vooral van belang is in de tropen, «'aar het voor de stokers bij achter elkaar geplaatste ketels met de stookplaats in het midden, onhoudbaar is; b, de ketels zijn gemakkelijk te bedienen. Zooals men op de teekening ziet, kan het. kolenruim gevuld worden door een kolenstort van de brug af, en. van het dek af door een luik en 10 Ikolenstortgatcn. Om dem inbond 'van de bunker te vergrooten, is het dek in het midden over een breedte ( =. 16 ) verhoogd van spt. 26 af tot spt. 44, waar deze v-erhooging zich aansluit bij het verhoogde dek in het voorschip. Moet het schip een lange reis maken, dan kunnen, zooals reeds opgemerkt, kolen onder de brug geborgen worden in den gang naast de ketelkoelkast en kan tevens het trossenruim (33,5 ton inbond) als reservebunker ingericht worden. Ook de zich onder het trossenruim bevindende, door losse.planken daarvan afgescheiden, bergplaats (27,5 ton inbond) kan als zoodanig gebruikt worden. De machine en ketels voor deze schepen zijn geleverd door de N.V. Alblasserdamschc Machinefabriek te Alblasserdam. De machine, een tripl-e expansie, heeft de volgende afmetingen: 430 X 700 X 1150 X 750 (slag). In de machinekamer zijn, behalve de hoofdmachine, opgesteld voor de hoofdvoe-ding, een dubbele W eir s ponij) en voor algemeene doeleinden een horizontale du.plex-pomp, De -machine drijft haar eigen luchtpomp en twee lenspompen, terwijl voor bet circulafiewatcr een afzonderlijk -werkende cent-rifugaalpomp aanwezig is. De stoom wordt geleverd door twee Scliotsche ketels met natuurlijken trek. Het verw. oppervlak bedraagt 135 M*. per ketel. De afmetingen der ketels zijn 3.70 M. (diameter) X 3.17 (lengte). De stoomdruk bedraagt 14 K.G. per De vierbladige schroef (Griffith-model) heeft de volgende afmetingen: Diameter M. Spoed Ontw. oppervlak... 3,90 M 2. Op de brug, achter het stuurhuis, bevindt zich het verblijf van den kapitein, dat tevens ingericht is als kaartenkamer. In de marconlbut, aan het einde van de brug boven -de keuken, is, salon, De hutten zijn van elkaar gescheiden door een hoofdgang in bet midden en twee zijgangen. Een van het dekhuis aangebouwde lantaarn zorgt voor de verlichting van -deze gangen. Teneinde aan de gedurende de reis aan boord komende schipbreukelingen, of andere, niet -tot het scheepspersoueel beboerende, personen slaapgelegenheid te geven, zijn tegen de wanden zoo veel mogelijk opklapbare bedden aangebracht. De patrijspoorten, die voor den noodigen toevoer van licht en (wat bij -deze plaatsing.der hutten vlak voor het ketelruim bijzonder noodig is) verse,lie lucht moeten, zorgen, izijn, in verband met bet vrijbo-ord, geplaatst boven het 'berghout. Om dit..mogelijk te maken, is bet dek vóór verhoogd. Deze -verhooging van het dek loopt door tot spt. 44, daar het verspringen van het dek onder de brug in verband met de passage -door den meestal slecht verlichten gang n-iet wenschelijk geaclit wordt. De matrozen en de stokers zijn ondergebracht achter de machinekamer. Door een luikje in -den vloer van dit verblijf kan men komen bij.de daaronder gelegen as. De stoomstuurmachine ds opgesteid in liet dekhuis boven de ketels. Door middel van een stel stangen en conische raderen wordt de beweging van het stuurrad overgebracht op de stoo-mschuiven van de stuurmaohine. Wil men slechts met. de band sturen, -dan wondt de stuurmachine ontkoppeld. Het over.brengwerk tusschen stuurrad en- stuurmaohine is voldoende sterk gecons-tr-ueerd om tevens dienst.te -doen bij het sturen met de hand. Teneinde gemakkelijk de zware sleeptrossen in te halen -en verder -te transporteeren naar het trossenruim of omgekeerd uit het trossenruim te lossen en te laten vieren, is -het schip voorzien van twee trossenlieren, die opgestdd zijn aan stuurboord en bakboord in het dekhuis voor de keuken. Het zijn horizontale lieren met twee cilinders (9 diameter X 11 slag), voorzien van een groote trommel, die buiten.het dekhuis uitsteekt. De arikerlier is opgesteld onder den bailc en is voorzien van twee cilinders, waarvan de afmetingen zijn 7 (diameter) X 8 (slag). N IE U W E S C H E P E N N aam van h et schip: H ector. Bouwmeester: A. Panncvis te Alphen a. d. Rijn. Rifcderij: Bureau W ijsmuller te 's-graven-hage. Ttomvjaar: Soort van schip: zeesleep- en bergingsboot. I I o o f <1 a f ni e t i n g e n : Lengte tusschen de loodlijnen: 29 M. Breedte (mld). op het grootspant: 6.50 M. Grootste breedte: 6,80 M. Holte (mld.) in de zijde: 3.20 M. Uitwatering in den zomer: 42 c.m. Klasse: Vcritas f 1. 3/3. G Aantal mimen: één. Aantal lieren: stnomstuurlier, stooniankerlier, stroonitrossim- en hijschlier. -tonncnmaal: reg. ton. Netto-tonnenmaat: nihil. M. a e h i n e, s t o o m k e t e 1s, m o t o r e n e n z. Maker: de Man & te Veldhuys, Dordrecht. Sport van machine: triple expansie. Aantal cilinders: drie. H.oofdafmetingen der cilinders: 13 21" 34. Slag iler machine: 18. Indicatcur vermogen: 450 paardckrachtcn. Aantal stoomketels: één. Soort van stoomketels: vlampijpkctel. Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 142 M2. Stoomdruk: 13.5 K.G, (Vervolg Nieuwe Schepen op hls. 28).

8 D E D IA G R A M M E N V A N T A Y L O R, O M G E W E R K T V O O R V IE R B L A DIG E S C H R O E V E N DOOR IR. J. C. A R K E N B O U T S C H O K K E R. tl s k k f * * R. l / ^ r ~ Fig. 1. Gemiddelde breedte-verhouding Dikte-verhouding In zijn in 1910 uitgegeven boek The Speed and Power of S h ip s geeft Tayl-or een viertal diagrammen ter bepaling van scheepsschroeven, welke gebaseerd zijn op een zeer groot aantal d o o r hem uitgevoerde proeven m et schroefmodellen. De inric h tin g van deze diagrammen komt op het volgende neer: E l k diagram 'geldt voor een -bepaalde bladbreedte in combin a tie met een bepaalde bladdikte. De behandelde breedten zijn u itg ed ru k t door de gemiddelde breedte-verhouding, welke door T a jd o r wordt gedefinieerd als: de gemiddelde bladbreedte gedeeld door de middellijn van de schroef. Verder wórden in e lk diagram de in de tank verkregen gegevens uitgedrukt d o o r twee nader te noemen constanten en door het nuttig e ffe c t. De bedoelde constanten, welke natuurlijk aan den eisch m oeten voldoen, dat ze onafhankelijk zijn van de absolute g ro o tte van de schroef, zijn: n )~ P >, AV, o R. 1/77 r en 0 == d y? r- K y Va? (P. Va)'l,i H ierin beteekent:. i? het aantal omwentelingen per m inuut; P de op de schroef uitgeoefende as-paardekraohten; Va de snelheid van de schroef ten opzichte van het omrin g e n d e water, in mijlen per uur; d de diameter van -de schroef in voeten. N u geven de diagrammen van Taylor de betrekking tusschen p en 5 en tusschen p en het nuttig effect voor verschillende w aarden der spoed-ver houding (d.w.z. spoed gedeeld door diam eter), uiteenloopend van 0,6 tot 2,0, opklimmende met 0,1. Wil men nu voor een bepaald schip een schroef ontwerpen, d a n gaat men meestal op een der volgende wijzen te -werk: V erondersteld wordt, dat het aantal aspaardekrachten, noodig o m het schip zijn snelheid te -geven, reeds is vastgesteld; verd e r wordt de snelheid van de schroef door het omringende w a te r bekend verondersteld.1) Nu zal het dikwijls voorkomen, d a t men aan een m aximum schroefdiameter gebonden is ten ) Om deze te bepalen moet men de scheepssnelheid m et de snelheid van den zo.gstroom verminderen. gevolge van den diepgang van het schip. In dat geval doet men het beste verschillende -waarden voor het aantal omwentelingen te probeeren, welke dus-verschillende -combinaties van p en geven. Nu kan men in elk diagram zien, met welke spoedverhouding dez-e combinatie overeenkomt en welk nuttig effect men in elk dezer gevallen kan verwachten, zoodat men in staat is de schroef met het beste nuttig effect uit te kiezen, of wel de beste combinatie van nuttig effect en aantal omwentelingen. Is -men, omgekeerd, door speciale eischen van de machine aan een bepaald aantal omwentelingen gebonden, dan is dus de waarde van p vastgesteld, in welk geval verschillende aannamen omtrent de spoedverhouding ook verschillende waarden van S. dus ook verschillende -diameters -geven, elk met het bijbehooren-de nuttig effect. Ook dit geeft gelegenheid uit de verschillende mogelijkheden een keuze te doen. Op een tweetal omstandigheden moet echter nog met nadruk gewezen worden. Ten eerste gelden -de diagrammen alleen voor elliptische bladen; dit zal in vele gevallen geen bezwaar tegen -de toepassing zijn, daar deze bladvorm dikwijls wordt t-oege-past. W at echter meer last veroorzaakt, is, dat deze diagrammen rechtstreeks alleen op driebladi-ge schr-oeven kunnen worden toegepast; en -dit terwijl vicrbladige schroeven veel meer voorkomen, hoofdzakelijk doordat alle enkelschroefschepen vierbladige schroeven hebben. Eenigszins heeft Taylor dit bezwaar voorkomen, -door nl. een vijfde diagram te geven, dat in staat stelt o-m, wanneer de driebladige schroef eenmaal is bepaald, een vierbladige te bepalen, die bij hetzelfde aantal omwentelingen hetzelfde aantal aspaard-ekrachten absorbeert. Dit. diagram g'eeft nl. afhankelijk van de waarde van p een correctie voor den spoed, den diameter -eni het nuttig effect. Nu geeft het toepassen van dit herleidiingsdiagram geen moeilijkheid, wanneer men van een vaststaand aantal omwentelingen uitgaat, daar in dat geval p c-onstant is en -men dus de p. x. V Ï Ï ' C C. Fig. 2. Gemiddelde breedte-verhouding Dikte-verhouding 0.05.

9 constant voor een vierbladige schroef. Het was dus noodig, ten einde de diagrammen weer volgens hetzelfde systeem te construeeren als de oorspronkelijke, eerst een stel tusschendiagrammen samen te stellen, waarin, voor de verschillende waarden van p waarvoor de omrekening werd uitgevoerd, de waarden van en het nuttig effect als ordinaten werden uitgezet op de spoedverhoudingen als abscissen. Uit deze diagrammen werden dan de waarden weer afgelezen voor de oorspronkelijke spoedverhoudingen en deze werden ten slotte in de figuren 1 tot en met 4 uitgestrookt, zoodat deze figuren kunnen worden gebruikt voor vierbladige schroeven op geheel dezelfde manier als de oorspronkelijke diagrammen voor driebladige. De in >het onderschrift der figuren genoemde gemiddelde breedte verhouding is de breedte van een rechthoek, die bij dezelfde hoogte dezelfde oppervlakte als het schroefblad zou hebben, gedeeld door den schroefdiameter. De dikte-verhouding is de dikte, die bet schroefblad zou hebben indien het zich, zonder naaf, tot de hartlijn van de schroef uitstrekte, gedeeld door den schroefdiameter. Taylor geeft in zijn diagrammen ook nog een stel krommen, uit welke bij een bepaalde p en o direct de ware slip af te lezen is. Deze werden hier weggelaten om het aantal lijnen in elk diagram niet te zeer te vergrooten. Wenscht men de slip te weten, dan is deze toch uit spoed, omwentelingen en snelheid in zeer korten tijd uit te rekenen. Fig. 3. Gemiddelde breedle-verhouding Dikte-verhouding correcties in laatstgenoemd diagram rechtstreeks kan aflezen. Wenscht men echter de schroef te bepalen uitgaande van een aangenomen diameter, dan moet men eerst de waarde van schatten om het herleidingsdiagram te kunnen toepassen, daarna de driebladige schroef bepalen met een grooteren diameter, zooals de correctie heeft aangegeven, en de gevonden schroef dan weer tot een vierbladige herleiden. De diagrammen kunnen verder nog in een ander geval worden toegepast, nl. als het erom te doen is de werking van een reeds uitgevoerde en beproefde schroef met 'het resultaat der tankproeven te vergelijken om zoodoende -uit den proeftocht van het schip conclusies te trekken aangaande de zogstroomsnelheid. Ook in dit geval komt men in moeilijkheid, waar het vierbladige schroeven geldt. Hierbij is nl. de waarde van Va * de onbekende factor, welken men wil opsporen. Het gevolg is, öt dat ook de waarde van p onbekend is, zoodat men het 'herleidingsdiagram slechts sohattenderwijze kan toepassen. BAND EN REGISTERS op den 3den Jaargang van Het Schip worden gezonden na ontvangst van f 2,10, Bureau t AMALIA v, SOLMSSTRAAT 2, DEN HAAG POSTREKENING No Gelet op het feit, dat juist het bepalen van vierbladige schroeven in rlc practijk zeer veel voorkomt, kwam het mij voor, dat het de moeite zou loonen, de diagrammen van Taylor met behulp van zijn eigen herleidingsdiagram zoodanig om te werken, dal ze direct bruikbaar worden voor vierbladige schroeven. Hierbij werd op de volgende wijze te werk gegaan: Uit elk der diagrammen voor een driebladige schroef werden voor elke spoedverhouding en voor een 'groot aantal waarden van p de bijbehoorende waarden van S en van het nuttig effect afgelezen. Deze werden dan op grond van het herleidingsdiagram omgerekend, waarbij men uioet bedenken, dat de nieuwe waarden voor 2 en het nuttig effect voor een gewijzigde spoedverhouding gelden, daar de correcties voor spoed en diameter niet onderling gelijk zijn. Zelfs blijft bij deze omrekening een constante spoedverhouding voor een driebladige schroef bij verschillende waarden van j niet meer $ r - n - V T ig. 4. Gemiddelde breedte-verhoudin-g Dikle-verhoitding g r

10 » E T O N D E R W IJS IN R A D IO T E L E G R A F IE T E N B E H O E V E V A N D E Z E E V A A R T. In verband -met het opheffen van het tegenwoordige radio-onderwijs aan de Zeevaartscholen zijn besprekingen gehouden door de heeren Van Alphen de Veer, inspecteur Zeevaartkundig Onderwijs, W arnsinck en Slikkerveer/leden van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafic. Ten einde deze zeer belangrijke aangelegenheid onder de algemeene aandacht te brengen, volgt hieronder een overzicht van het resultaat der gevoerde besprekingen. Allereerst werd besproken, dat men de reden van de opheffing op de Zeevaartscholen van de opleiding tot radiotelegrafist alleszins kon billijken, daar inderdaad de programma s van de 2-jarige cursussen te veel beladen zijn, om daaraan nog voor de opleiding van feitelijk een tweede vak plaats in te ruimen. Om van de leerlingen eenige geoefendheid te krijgen, speciaal in opnemen, moet zeer en zeer veel geoefend worden, welke uren onmogelijk kunnen gevonden worden, daar geen enkel vak van het programma kan worden afgevoerd. Het resultaat is evenwel met de betrekkelijk vele uren, die aan de radioopleiding bovenbedoeld werden besteed, nog poover geweest. Door de aanwezigen, allen deskundige op t gebied van Zeevaart- kunde, werd dan ook ingezien, dat het radio-onderwijs in dien geest niet meer bij de 2-jarige cursussen kan worden gevoegd. W aar de radio binnen niet al te iangen tijd een belangrijk onderdeel van de navigatie zal gaan uitmaken, was men evénwel zoo doordrongen van de noodzakelijkheid van radio-onderwijs voor zeevarenden, dat hiervoor een oplossing moest worden gevonden. Onder het oog werden nu gezien de volgende punten:,lo. W at moet de stuurman of gezagvoerder van radio kennen? 2o. Hoe kan die kennis op de eenvoudigste manier worden bijgebracht? 3o. Is het gewensoht dén marconist te belasten of liever behulpzaam te doen zijn bij de navigatie waarbij van radio wordt gebruik gemaakt? 4o. Is combinatie van stuurman >en marconist wenschelijk? Ad lo. Wat moet van radio worden gekend? Stuurman of gezagvoerder behoeven absoluut geen volleerde marconisten te zijn, daar de tot heden in gebruik zijnde radio-navigatiemiddelen zeer eenvoudig te bedienen zijn. Met radio-peilingen komt het nl. alleen aan op: a. onderscheiden van minimum geluidsterkte in de telefoon; b. bestek of peilingen vragen aan het peilstation aan den wal;' c. opnemen van de opgegeven peilingen of bestek; d. kennis van de toestellen. Het opnemen van tijdseinen yereischt hoegenaamd geen radiokennis. Het onder a vermelde eischt slechts weinig bedrevenheid. W at b 'tn c betreft, is de heer Van Alphen de Veer van meening, dat dit hoort te geschieden door den marconist. De beide andere heeren achten het wenschelijk, dat de stuurlieden voldoende kunnen seinen en' opnemen om dit zelf te kunnen doen, ten einde in geval van nood of van twijfel niet geheel afhankelijk te zijn van den marconist. H e t; vragen om bestek of peiling kan uit den aard der zaak in zeer gematigd tempo geschieden; door de peilstations zal evenwel ook in zoo n tempo dienen te worden geantwoord. Wil men derhalve dat het vragen en ontvangen van peilingen of bestek door de stuurlieden zal geschieden, dan zal een internationaal voorschrift in het leven moeten worden geroepen waarbij bepaald wordt dat door de peilstations bij het seinen van peilingen en bestekken een bepaalde geringe snelheid niet w ordt overschreden. Zoodoende behoeft de opleiding voor de stuurlieden en gezagvoerders zich niet zoover uit te strekken, als waarnaar vroeger wel gestreefd werd. Het onder d opgegevene vereischt theoretische kennis van radio in die mate, dat gemakkelijk de in gebruik zijnde toestellen kunnen w orden begrepen en eventueel kleine gebreken kunnen worden geconstateerd en zoo mogelijk verholpen.. Reeds op de zeevaartscholen kan met de lessen in natuurkunde enz. daarmede rekening worden gehouden en het onderwijs in die vakken zooveel mogelijk dn die richting worden gestuurd (onderwijs in electro-teohniek ook in verband met radio). Ad. 2o. Hoe kan die kennis op de eenvoudigste en minst kostbare wijze worden bijgebracht? Na eenige discussie werd het denkbeeld van den heer Van Alphen de Veer, om die kennis te'doen bijbrengen in den studietijd voor den 2en rang, de meest gewenschte oplossing gevonden. Als boven aangegeven zou de theoretische kennis (derhalve geen praktijk) worden bijgebracht bij de opleiding in den 2-jarigen cursus, terwijl het praktijkgedeelte en eventueel seinen en opnemen dan zou moeten worden beoefend gedurende den tijd benoodigd voor het b'ehalen van den 2en rang of buiten de zeevaartscholen, bijv. na het behalen van den 3en rang. Het verschil in eischen tusschen 3en en 2en rang is nl. niet zoo groot als tusschen 2en en 1 en. Meesttijds kan tegenwoordig volstaan worden voor 2en rang met een opleidingstijd van 3 a 4 maanden voor behoorlijk onderlegde stuurlieden, daar slechts weinig nieuwe theoretische materie behoeft te worden bijgebracht, dan die gevraagd voor den 3en rang. Wenschelijk zou het nu zijn, dien voorbereidingstijd uit te breiden bijv. tot 5 maanden en in die 5 maanden op de scholen les te doen geven, natuurlijk ook in den vorm van een hoofdvak, in practische en theoretische radio en de exameneischen eventueel seinen en opnemen vast te leggen in het programma voor den 2en rang. W ordt voor den 3en rang meestal gestudeerd in de plaatsen, waar men zijn schoolopleiding voor de zeevaart heeft genoten, hetgeen ook wenschelijk is, dit is niet noodig voor den 2en rang. Trouwens uit een finantiee! oogpunt zal het ook bezwaren opleveren op alle zeevaartscholen leeraren aan te stellen voor het onderwijs in de radio, als daaronder radio-seinen en -opnemen is begrepen. (Hiervoor is evenwel nog een oplossing te zoeken, daar het uitschakelen van vele zeevaartscholen voor den 2en rang ook zeer groote bezwaren oplevert). In elk geval komen daarvoor in de eerste plaats in aanmerking de, groote centra als Amsterdam, Rotterdam, Scheveningen. Ad 3o. In zake behulpzaam zijn van den marconist bij de radio-' navigatie-, In tegenstelling met den heer Van Alphen de Veer achtten de beide andere heeren het gewenscht dat in de toekomst de stuurlieden de gegevens voor de navigatie, die radiografisch worden verkregen, zelf verzamelen, althans in staat zijn dit te doen. ^Wel is de door de marconisten ingenomen positie bij de koopvaardij zeer hoog (zij voeren daar den titel marconi-officier, hoewel zij bij de Kon. Marine den onderofficiersrang bekleeden), doch de hun gestelde eischen zijn ver beneden die voor stuurman. Laat men hen, die zonder eenige nautische kennis zijn, a.h.w. mede navigeeren, dan wordt hun positie aan boord nog meer onevenredig aan de hun gestelde exameneischen opgevoerd en zullen de nadeelige gevolgen daarvan niet kunnen uitblijven. Vooral waar de radio-wetenschap meer en meer een integreerend deel van de nautiek zal gaan uitmaken, komt het gewenscht voor van de stuurlieden hiervan zooveel kennis te eischen, dat zij de radiografisch verkregen nautische gegevens minstens kunnen controleeren. Speciaal voor vrachtschepen zouden de maatschappijen eigen radio-personeel kunnen nemen, als daarvoor geschikte jonge bootslieden, kwartiermeesters en dergelijke, of kunnen volstaan met weinig ontwikkeld radio-personeel. Deze lieden zouden dan aan een der vele radio-opleidingsscholen op kosten van de maatschappijen opgeleid kunnen worden. Hierdoor ware misschien goed en goedkoop personeel te verkrijgen, tenminste voor de vrachtschepen. Voor de mailschepen evenwel is algemeen goed ontwikkeld radio-personeel noodig, weshalve het wenschelijk zou zijn dien ontwikkelingseisch vast te doen leggen door het Rijk in de programma s van eischen voor de certificaten, waarbij evenwel een stelsel van twee graden ontwikkeling noodig zou zijn. De meest ontwikkelden, die dus aan betrekkelijk zware eischen zonuden moeten voldoen, voor de groote mailstoomers, de anderen voor de vrachtschepen. Het in den eersten tijd gerecruteerde personeel voldoet aan normale eischen. Ad 4o. Combinatie stuurman 'en marconist. De stuurlieden tevens dienst te laten doen als marconist is niet wenschelijk. Om een goed marconist te blijven is voortdurende oefening noodig. Is zulks van een stuurman of gezagvoerder te eischen? Immers neen, tenzij men de stuurlieden alleen als marconist dienst wil laten doen, waartegen dezen zich natuurlijk en terecht zullen verzetten, afgezien nog van het oneconomische gebruik van stuurlieden. Wil men hen evenwel, om een marconist uit te sparen, belasten met den radiodienst, dan krijgt men op den duur halve marconisten en halve stuurlieden. Resumeerende is het dus gewenscht radio-onderwijs te geven aan stuurlieden, zulks verplicht te stellen bij het halen van den 2en rang, den exameneisch vast te leggen in het programma voor dien rang, op de zeevaartscholen het natuurkundig onderwijs te richten naar de later te stellen eischen voor radio-techniek, alsmede eventueel voorschriften in het leven te roepen voor peilstations betreffende de snelheid van seinen in het verkeer met schepen voor wat betreft navigatie, indien nl. de raclio-nautiek zou geschieden geheel door het nautisch personeel.

11 OCTROOINIEXJW S. Het drijven van hulpwerktuigen in stoombedrijven. In een bedrijf met stoomkracht wordt gewoonlijk het aantal hulpwerktuigen, resp. de hoeveelheid van haren afgewerkten stoom, zoodanig gekozen, dat hij middelbare belasting de verwarming van het voedingwater, door middel van den afgewerkten stoom der hulpwerktuigen, nog niet te groot wordt. Bij kleinere belasting behelpt men zich dan gewoonlijk door een deel van den A.S. vrij te laten ontsnappen of door aan het voedingwater de overtollige warmte weder te onttrekken, door een deel van het voedingwater te laten circuleeren door den condensor of dergelijke. Het doel van de inrichting, beschreven in het Ned. Octrooi No. 5826, ten name van de A.G. Brown, Boverie & Cie., is de verwarming van het voedingwater bij alle belastingen van de stoommachine binnen toelaatbare grenzen te houden, zonder de beschreven warmte-verspilling, door de hulpmachines een gemengde aandrijving te^ geven, bestaande uit een stoomturbine en electromotor. Deze aandrijving wordt dan automatisch afhankelijk van de temperatuur van het voedingwater, welke op haar beurt afhankelijk is van de belasting, zóódanig geregeld, dat bij toenemende temperatuur de aandrijvende stoomturbine steeds meer ontlast, en dc aandrijvende electromotor steeds meer belast wordt. Een dergelijke inrichting is bij wijze van voorbeeld in de téekening schematisch aangegeven. H ierin is n- de hoofdturbine, welke door de leiding b haar bedrijfsstoom uit den ketel c ontvangt en den afgewerk te- ten stoom aan den condensor c afgeeft. Het condensaat wordt door de condensaatpomp t afgezogen en in den vnonvarmer g gevoerd, waar,het den stoom uit de hulpturbine h neerslaat en daardoor zelf verwarmd wordt. Vandaar vloeit het condensaat in het voedingwaterreservoir i en wordt hieruit door middel van de voedingpomp k weder in den ketel c gepompt. De hulpturbine h drijft, behalve dc reeds genoemde condensaatporop t, ook nog de overige voor de condensatie noodige pompen l en ui: H aar inlaatventiel wordt daarbij door den thermostaat p, afhankelijk van de condensaat-temperatuur na den voorwarmer g, door mechanische of electrischc overbrenging q geopend of gesloten, zoodat de hoeveelheid afgewerkte stoom van de hulpmachine zich regelt naar de hoeveelheid condensaat en een asynchrone wisselströommotor r gedwongen wordt, meer of minder deel te nemen in het voor het aandrijven benoodigde vermogen. De nieuwe vinding biedt, behalve het hoofddoel, grootste economie, nog dat van verhoogde bedrijfszekerheid, aangezien bij storing der electrische aandrijving, b.v. tengevolge van kortsluiting in het net, de turbine het bedrijf automatisch overneemt en in stand houdt. Om het ter beschikking staande warmteverval zooveel mogelijk te benutten, kan de afgewerkte stoom van de afzonderlijk aandrijvende turbines van de machines of die van de stoom-leverende hulp-tü'rbogroep in een mengcondensor worden neergeslagen, welke laatste met het condensaat van de hoofdmachine en het toe te voegen voeding-., water wordt gedreven. Men bereikt daarmede het groote voordeel, dat bij alle belastingen een bijna gelijkblijvend luchtledig wordt verkregen, daar dit afhangt van de eindtemperatuur van het koelwater, welke door regeling van de in den condensor tredende hoeveelheid stoom bij benadering constant gehouden wordt. Men kan op deze wijze b.v. bij 60, 70 en temperatuur nog een luchtledig van 76 pet., 65 pet. resp. 50 pet. en daarmede bij. verschen stoom van G EW APEND-BETO NSC H E E P S B O U W In technische tijdschriften en dagbladen kan men dikwijls de meest tegenstrijdige 'berichten lezen nopens de doelmatigheid van gewapend-betonschepen voor de zeevaart en de 'binnenvaart. De meest enthousiaste beschouwingen betreffende de sterkte en soliditeit dezer soort schepen worden afgevyisseld met zulke, waarin het tegendeel tot uiting 'komt. Zoowel de berichten van voor- als van tegenstanders zijn dikwijls zeer overdreven en niet geheel betrouwbaar. Het valt niet te loochenen, dat in vele landen; waarin, vooral gedurende den oorlog, met koortsachtige haast betonsdhepen zijn gebouwd, een terugslag in dien bouw kan worden geconstateerd. Vele werven hebben liet bouwen van zulke schepen gestaakt, andere zijn bij gebrek aan orders geliquideerd., De oorzaak daarvan zal wellicht in de eerste plaats gezocht moeten worden in de minder gunstige omstandigiieden, waarin de scheepsbouw na den oorlog is geraakt. Toch staat de bouw van gewapend-betonschepen niet stil. De beurt schijnt nu te zijn aan Duitschland om te laten zien, w it organisatie en technische kennis op dit gebied weten te bereiken. Immers in Duitschland leggen izicli nu verschillende werven toe op het 'bouwen van gewapend-betonschepen, voornamelijk voor de binnenvaart en dit is 'des te merkwaardiger, omdat de toestanden daar ook verre van rooskleurig zijn. In Duitschland heeft men overigens den bouw flink aangepakt en getracht 'deze op een degelijke basis ;te grondvesten. Ten einde 'de wederzijds verkregen ervaringen ten algeineenen nutte, te kunnen gebruiken, hebben de verschillende werven zich vereenigd in de Verein für Betonschiff werf ten, onder voorzitterschap van Regierungs- en Baurat Dr. lng. Teubert. Deze vereeniging heeft, ten einde de noodige gegevens te kunnen verzamelen omtrent de ervaringen, die bij den betonscheeps'bouw zijn opgedaan, een vragenlijst samengesteld, die aan verschillende haar bekende scheepsbouwers ter beantwoording is toegezonden. Daardoor zal het misschien mogelijk blijken een betrouwbaar overzicht te verkrijgen van den tegenvvoordigen stand van het vraagstuk. Om nu ook wat Nederland betreft, de gegevens zoo volledig mogelijk te doen zijn, noodigt ondergeteeken.de ieder die iets betreffende 'den bouw van betonschepen weet mede te deelen, uit,.om onderstaande vragenlijst soo volledig mogelijk te willen beantwoorden. De ontvangen gegevens zullen gaarne door mij worden verzameld, gepubliceerd en doorgezomen. Ir. A. A. BOON. AMSTERDAM. P. C. Hooftstraat 179. VRAGENLIJST, 1. Welke betonschepen zijn U bekend? (aanduiding van naam, bouwjaar, werf, lengte, breedte en holte* waterverplaatsing, draagvermogen. machines, snelheid.) W aar vaart het schip geregeld en wanneer is het in de vaart gekomen? Hoe heeft het scihip zich technisch gehouden? Is er aangroeiïng ge- constateerd? Hoeveel heeft het onderhoud gekost en hoeveel de reparaties? Welke bijzondere opmerkingen zijn ten opzichte van liet schip te maken? is het schip geclassificeerd? W aar is het verzekerd en hoeveel bedraagt de verzekeringspremie? 2. Welke reederijen of ondernemingen zijn U bekend, die gewapendbetonschepen in de vaart hebben, en waardoor de onder 1 genoemde vraag niet door U kan worden beantwoord? 3. Welke bijzondere voorvallen, ervaringen, haverijen enz. zijn U bekend geworden? 4., Hoe is Uw persoonlijk oordeel over de toekomst van den gewapendbetonscheepsbouw: a. voor de zeevaart, b. voor de binnenvaart? 12; atm. en 250 C.: het te benutten verval tegenover uitlaatbedrijf met 225, resp. 188, resp. 175 pet. vergrooten. Een speciale pomp voor het verwijderen van het condensaat uit den condensor heeft men hierbij niet noodig, daar bij het geringe luchtledig de condensor gemakkelijk zoo hoog opgesteld kan worden, dat het condensaat door een barometerbuis kan afvloeien.

12 NIEUWE SCHEPEN N aam van het schip: Siantor. Bouwmeester: The W ear Shipyard of Wm. Gray & Co. Ltd., Sunderland. Rèederij: Rotterdamsche I Joyd. Bomvjaar: Hoof d a f m ctingen: Lengte tnsschen de loodlijnen: Lengte over alles: Breedte (mid.) op het grootspant: Holte (mid.): Diepgang geladen: 29 10%. Klasse: Lloyd s Register; f 100 A 1. Laadvermogen: deadweight ton. Aantal ruimen: vier met vóór en achterdieptank. - to n n e n rn a a 1: 8381 reg. ton. Nétto-tonnenmaat: 5343 reg. ton. Onder dek: 6181 reg. ton. Aantal lieren: vier van 9 X 14, tien van 7 X12. Twee kaapstanders achterop en een ankerspil op den bak. Veertien laadboomen van 7 ton en één van 30 ton. M a c h i n e, stoomketel s, m otoren e n z. Maker: Central Marine Engine Works of Wm. Gray & Co., W est- Hartlepool Soort 7'aii machines: double reduction geared turbines. HD impulse LD reactie. Vermog'eri: 3300 aspaardekrachten. Aantal stoomketels: vier enkele ketels. Soort van stoomketels: Schotsche met Wallsend Howden s oliestookinrichting. Een C.M.E.W. stoomoververhitter is aangebracht in de trekking. Stoomdruk: 225 lbs. Jnh oud laadruim en : graan balen kub. voet kub.. voet No tusschen dek No, tusschendek No tusschendek No tusschendek sheltertusschendek voor achter ,, midden Afmetingen der luiken: Twee van 30 X X 18 voor voordieptank 9 X l l,, achterdieptank één 12 X 18 Uitgerust met electrisch licht. Stoom verwarming. Draadlooze telegrafie en ijsinrichting voor proviand. N aam van het schip: A njer. Bouwmeester: N. V. Intern. Scheepsbouw Mij. De Maas te Slikkerveer. Reederij: Rotterdamsche Lloyd. Bouwjaar: Soort van schip: shelterdek-vrachtschip, tevens voor 18 passagiers. Hoofdafmetiiigen: Lengte over alles: Lengte tusschen de loodlijnen: Breedte (mld.) op het grootspant: Holte, (mld.) in de zijde: 32 6 tot shelterdek. Ruiniholte ter plaatse van de middelste dwarsdoorsnede van den onderkant van het bovendek tot op den bovenkant van den binnensten bodem: Diepgang geladen: 23 9 /i. Uitwatering in den zomer: W at ei-y er plaatsing: ton van 1000 K.G. Klasse: Lloyd s Register f 100 A. 1. Laadvermogen: In tonnen van 1000 K.G. op het'zom eruitwateringsmerk: Aantal ruimen: vier. Aantal lieren: tien. -tonnemnaat: 5104 reg. ton. Netto-tonnenmaat. 3738,46 reg. ton. Machine, stoomketels, motoren enz. Maker: Gebr. Stork, Hengelo. Soort van machine: triple expansie. Aantal cilinders: drie. Hoofdafmetingen der cilinders: 595X975X1600 m.m. Slag der machine: 1050 m.m. Indicateur vermogen: 2000' paardeler achten. Proeftocht snelheid: 11,3 knoop. Aantal stoomketels: drie. Soort van stoomketels: Schotsche. Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 185 M2. Stoomdruk: 13 K.G./c.M2. D R IE M AA N D E L IJK S C H E L IJ S T V A N G E ÏL L U S T R E E R D E P U B L IC A T IE S V A N N IE U W E S C H E P E N. VERKLARING DER AFKORTINGEN: A. inrichtingsplan, B. bewerkt grootspant, C. langsdoorsnede der ijzerconstructie, D. plaatindeeling van dekken of binnenbodem, E. constructies van onderdeden, F. lijnenteekening of spantenraam, G. opstelling machinerie en asleiding, H. machinerie, I. tuigplan, J. afloopinrichting, K. ventilatieplan ; " Lengte tusschen Draagver Aantal Type der Gepublic. T y p e. N aam. de loodlijnen. tonnen. ven. machinerie. mogen in schroe Materiaal. Gepubliceerd in: teekeningen. Vrachtboot Moygannon triple exp. staal A, B The Shipbuilder, Dec. 21. Vrachtboot M. J. Craig »» A Shipb. and Shipping Rec., 17 Nov. 21. Vrachtboot Inston A, B Shipb. and Shipping Rec., 8 Dec. '21. Vrachtboot Sulina Dieselmotor 9 A Werft und Reederei, 22 Dec. '21. Vrachtboot1) Brennero *1 triple-exp. A, B The Shipbuilder, Oct, '21. Vrachtboot Thomas P. Beal 395 ' tandrad turb. tf A, G Marine Engineering, Dec. 21. Vrachtboot Burgerdijk ?>.» A, B2) Het Sch p, 7 Oct. '21. Vrachtboot Cairnross A, B, H Shipb. and Shipp. Rec., 29Sept en6 Oct.'21. Vrachtboot Formosa ^Dieselmotoren A, G Marine Engineering, Oct. 21. Tankschip San Felix 530; ü ä n d ra d turb. n A, B, E Engineering, 23 Sept. '21. Pass.- en vrachtschip Maypole triple exp. fr A, B The Shipbuilder, Oct '21. Pass.- en vrachtschip Anjer A, B Het Schip, 30 Dec. '21. Pass.- en vrachtschip Scythia tandrad turb. A Shipb. and Shipping Rec., 25 Aug. 21; The Shipbuilder, Oct. 21. Kanaalstoomer Versailles _ 2 n A, B The Shipbuilder, Dec. '21. Vijfmast-bark3) Kobenhavn 390 _ 1 Dieselmotor n A, I Shipb. and Shipping Rec, 1 Dec. 21. Zeesleepboot Adler _ 1 triple exp. n A, B Marine Engine' ring, Oct. 21. Veerboot Lieuten. Flaherty ) compound A, B, G Marine Engineering, Nov. 21.» 0 Met constructie ter bescherming tegen torpedo s. 1 3) Met hulpmotor. 2) Bovendien schaal van waterverplaatsing en draagvermogen. 4) Eén schroef voor en één achter. Voor vorige driemaandelijksche lijsten zie Het Schip, 1919 Nos. 4, 10 en 17, 1920 Nos. 2, 11, 15 en 22, 1921 No. 1, 9 14, en 23.

13 N aam van het schip: Benkoelen. Bouwmeester: H. Bernhard Nzn., Schecpsbomvwerf Het Jacht, Nieinvendani. A'rederij: Kon. Paketvaart Mij. te Amsterdam. Rouwjaar: H o o f d a f m dingen: Lengte tusschen de loodlijnen: Breedte (mld.) op hel grootspant: 38' 0. Holte (mld.) in de tsijde: Waterverplaatsing: 2015 ton op diepgang 11 ' 0". Klasse: hoogste klasse Vcritas onder speciaal toezicht. Laadvermogen: In tonnen van 1000 K.G. op het zomernitwateringsmerk: Aantal ruimen: twee. Aantal lieren: vijf. -tonnenmaat: 1025 rog. ton. M a c h i n c, s t o o mketel s, m o t o ren e n z. Maker: W erf Hubertina te Haarlem. Soort van machine: triplo expansie. Aantal cilinders: drie. Hoofdafmetingen der cilinders: 15% ; 25% ; 43. Slag der machine: 27. Indicateur vermogen: 650 paardekrachten. Proeftocht snelheid: 9 knoop. Aantal stoomketels: twee. Soort van stoomketels: één Babcock & Wilcox- en één Cochran lierketel. Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 2175 ft, en 600 ft*. Stoomdruk: 180 lbs. per Eng. duim; 120 lbs. N aam van. het schip: M eerm in. Bouwmeester: T. Schepman, Kampen. Kecderij: Nieuwe Berging Mij. te Maassluis. Rouwjaar: Soort van schip: motorbergingsvaartuig. Hoofdafmctingen: Lengte over alles: M. Grootste breedte: 5.71 M. Holte (mld.) in de sijde: 1.92 M. Klasse: Lloyd's Register. M a c h i n e, s t o o m k e t e l s, m o t o r e n e n z. Maker: KromhotitmoIorenfabriek, Amsterdam. Soort van machine: rmvoliemotor..jantal cilinders: twee. Bij motoren aantal rempaardekrachtcn: 90. Ken 12 waterpomp geplaatst in het ruim, die door den hoofdmotor wordt gedreven, heeft een capaciteit van 16 ton per minuut. Op het dek een wincli voor 5 ton. De pomp is geleverd door de N.V. van Rualt's Machinefabriek & Construetiewcrkplaatsen te Maassluis en de wincli door de firma H. A. Mensen te Rotterdam, BAND EN REGISTERS op den 3dcn Jaargang van H et Schip worden gezonden na ontvangst van f Bureau* AMALIA v. SOLMSSTRAAT 2, DEN HAAG PO STREK EN IN G No. «715. te WERFBERICHTEN Door de N.V. Scheepsbouwwerven & Machinefabriek,, s Lands Welvaren" te Ylaardingen en Maassluis, zijn afgeleverd een stalen mfttorvrachtboot voor rekening van de firma Stolk te Nieuwerkerk a.fjd. IJsel en de stalen motortankboot Maklaga 2, gebouwd voor rekening van den heer R noden burg te Vkiardingen. Deze laatste boot is*1 speciaal ingericht tot het vervoeren van drinkwater voor zeeschepen. Lengte over alles = 20,60 M.; breedte (mld.) = 4,50. M.; holte (mld.) = 1,70 M. Het schip is voorzien van een Deutz motor van 20 P.K. Voorts is door voornoemde werf de vrachtstoomboot Stad Steenbergen omgebouwd tot motorvrachtboot, door ketel en stoommachine tei vervangen door een Bolnes ruwoliemotor, waardoor het totale laadvermogen met 10 ton werd vermeerderd. T E W A T E R L A T I N G E N. N.V. SCHEEPSBOUW MIJ. NIEUW E W A TERW EG TE SCHIEDAM: het stoomschip Spaarndam, in aanbouw voor de Holland-Amerika- Lijn te Rotterdam, een sheltcrdckstoomschip met een lengte (1.1.) = ; breedte (mld.) == 58 0 ; holte (mld.) tot shelterdek = Laadvermogen = ton van 1016 K.G. Klasse Lloyd's Register. Het schip zal voorzien worden van Brown Curtis Turbines met een vermogen van 4200 AsP.IC. P R O E F T O C H T E N. Stoomschip Vreewijk, gebouwd door de N.V. Machinefabriek & Scheepswerf De W aal te Nijmegen, voor rekening van de firma Erhardt & Dekkers te Rotterdam, V E R B E T E R IN G In de statistiek der op 1 Januari 1922 in aanbouw of bestelling zijnde schepen ( Het Schip" nr. 1, d.d. 13 dezer) is voor schip No. 799, vam de N.V. L Smit & Zoon's Scheeps- en Werktuigbouw te Kinderdijk, als holte in de zijde (mld.) vermeld M. Dit moet zijn 3.50 M. INHOUD. Scheepvaart. De toestand der vradhtenm arkt De uitbreiding van de Ned. handelsvloot in Gages in de scheepvaart Duitsch kapitaal in de Kon. Holl. L lo y d De Engelsdhe kolenexport in Uitbreiding Duitschc handelsvloot Shipping and shipbuilding in E n g la n d De wereldscheepsbouw in het 4e kwartaal Zcesleepbooten Jacob van Heemskerck en Willem Barendss, door Joh. C. S ta n s...,...21 Nieuwe schepen... 23, 28, 29 De diagrammen van Taylor, omgewerkt voor vierbladige schroeven, door Ir. J. C. Arkenbout Schokker Het onderwijs in Radio-telegrafie ten behoeve van de zeevaart...26 Octrooiniemvs Gewapcnd-betonscheepsbomv Driemaandelijksche lijst van geïllustr. publicaties van ' nieuwe sch e p e n...28 W erfberichten N. V. O V E R Z E E S C H -H A R D H O U T -I M P O R T -M A A T S C H A P P I J A M S T E R D A M ROTTERDAM. Gr o n i n g e n H ARDH OUT VOOR D E N SCHEEPSBOUW. BREDA. ANTWERPEN SEMARANG PORT CENTIL HAMBURG NUERENBERG DANZIG PARAMARIBO

14 AM STEBDAM SCHE FA B R IEK VAN CEM ENTW ZERW EBKEN W IT T E N B U R G A M ST E R D A M KANTOOR: S IN G E L 178, T E L. N EN C OPSLAGPLAATSEN TE AMSTERDAM EN UTRECHT PO N T O N S, S C H E P E N, D R IJ V E N D E D O K K E N, S C H E E P S H E L L IN G E N, A A N L E G S T E I G E R S, K A D E M U R E N, O P S L A G P L A A T S E N, S I L O S LICHTER. Gebouwd te Malmö in EN VERDER ALLE VOORKOMENDE WERKEN IN G E W A P E N D BETO N. NaamLVeim. Rotterdamsche Scheepsbouw Maatschappij Werf I ROTTERDAM Werf II G O llderak Kantoori SCHAARDIJK 81, ROTTERDAM DE ORIGINEELE BRONSMOTOREN WORDEN VERVAARDIGD IN GROOTTEN VAN P.K. Telegram-Adres: ER R EZEM Telefoon K R A L IN G E N 513!!SIIII!!llll!ll!!ll!lin ZEEBOUW tot 6000 tond.w, EN RIVIERSCHEPEN IN ELKE SOORT EN AFMETING VOOR STATIONAIR EN SCHEEPSGEBRUIK DOOK DB N.V. APPINGEDAMMER BRONSMOT ORENFABRIEK APPINGEDAM! KERGER & VAN VEEN E L E C T R IC IT E IT OP ELK GEBIED SPECIAAL INGERICHT VOOR SCHEEPSREPARATIE Vlugge bediening - le klasse werk - Prompte levering ROTTERDAM, SCHIEDAMSCHEWEG 94 TELEFOON SCHEEPVAARTBUREAU PRINS & C2 WIJNSTRAAT 100, ROTTERDAM AAN- EN VERKOOP VAN SCHEPEN, STOOMKETELS, MACHINE - IN ST ALL ATIES, SCHEEPS- EN LANDMOTOREN Timecharter-Agenten voor Zee- en Rivierschepen NIEUWBOUW-CONTRACT ANTEN BEVRACHTINGEN VOOR BIN N EN - EN B U IT E N L A N D TRANSPORTOVERNAME Telefoon Intercomm P. O. Box 891 Telegram -Adres: IRONSTEEL

(1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs. (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren

(1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs. (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren (1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren (3) Ons gezelschap helpt gemeenschappen te vormen en te binden (4) De producties

Nadere informatie

Europa: Uitdagingen? Prof. Hylke Vandenbussche Departement Economie- International Trade 26 April 2018 Leuven

Europa: Uitdagingen? Prof. Hylke Vandenbussche Departement Economie- International Trade 26 April 2018 Leuven Europa: Uitdagingen? Prof. Hylke Vandenbussche Departement Economie- International Trade 26 April 2018 Leuven America First! Wat is het potentiële banenverlies voor België en Europa? VIVES discussion paper

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model

Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model Hoofdstuk 2: Het Taylor-Romer model 1. Opbouw van de AV-lijn A. Relatie tussen reële bbp en rente Fragment: Belgische glansprestatie (Tijd, 31/12/2004) Bestedingen De consumptie van de gezinnen groeide

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË. III (S/(rf)

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË. III (S/(rf) EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË DE BELASTINGEN IN CURASAO DOOR C. R. WEYTINGH III (S/(rf) Van de betaling van het loodsgeld zijn vrijgesteld vaartuigen in gouvernementsdienst

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Global TV Canada s Pulse 2011

Global TV Canada s Pulse 2011 Global TV Canada s Pulse 2011 Winnipeg Nobody s Unpredictable Methodology These are the findings of an Ipsos Reid poll conducted between August 26 to September 1, 2011 on behalf of Global Television. For

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

voltooid tegenwoordige tijd

voltooid tegenwoordige tijd SirPalsrok @meestergijs It has taken me a while to make this grammar explanation. My life has been quite busy and for that reason I had little time. My week was full of highs and lows. This past weekend

Nadere informatie

Esther Lee-Varisco Matt Zhang

Esther Lee-Varisco Matt Zhang Esther Lee-Varisco Matt Zhang Want to build a wine cellar Surface temperature varies daily, seasonally, and geologically Need reasonable depth to build the cellar for lessened temperature variations Building

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 24 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 24 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1946) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 24 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag inzake het diploma van bekwaamheid

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Value based healthcare door een quality improvement bril

Value based healthcare door een quality improvement bril Rotterdam, 7 december 2017 Value based healthcare door een quality improvement bril Ralph So, intensivist en medisch manager Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie 16.35-17.00 uur Everybody in healthcare really

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

8+ 60 MIN Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame.

8+ 60 MIN Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame. 8+ 60 MIN. 2-5 Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame. HELICOPTER SPEL VOORBEREIDING: Doe alles precies hetzelfde als bij

Nadere informatie

(Frans/Goofy) ( )

(Frans/Goofy) ( ) (RDM-collectie Johan Journée) www.kombuispraat.com (Frans/Goofy) (28-03-2010) Dit verhaal is zo goed mogelijk overgeschreven uit de oud-hollandse schrijfwijze van de jaren 30. Het verhaal gaat over het

Nadere informatie

Agenda: Rotary Industry Group

Agenda: Rotary Industry Group KiC MPI 21juni 2018 Rotary Industry Group Agenda: a) Korte introductie: wie zijn wij wat doen wij? b) Nieuwe ontwikkelingen binnen Rotary Industry Group c) Contactloze magnetische koppeling d) Business

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 146

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 146 25 (1969) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 146 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Malawische Regering inzake de toepassing van het op 15 oktober

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Quinoa: Ondanks problemen in Peru wereldhandel op peil gebleven

Quinoa: Ondanks problemen in Peru wereldhandel op peil gebleven TONS Factsheet Quinoa, januari 2018 FACTSHEET QUINOA fruitvegfacts@gmail.com Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; Quinoa: Ondanks problemen in Peru wereldhandel op peil gebleven Bolivia

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

BEHEERSCOMITÉ DIERLIJKE PRODUCTEN 19 OKTOBER 2017

BEHEERSCOMITÉ DIERLIJKE PRODUCTEN 19 OKTOBER 2017 BEHEERSCOMITÉ DIERLIJKE PRODUCTEN 19 OKTOBER 217 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voorzitter: Luis Carazo Jimenez Verslaggever: Glenn Van Herrewege

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

Add the standing fingers to get the tens and multiply the closed fingers to get the units.

Add the standing fingers to get the tens and multiply the closed fingers to get the units. Digit work Here's a useful system of finger reckoning from the Middle Ages. To multiply $6 \times 9$, hold up one finger to represent the difference between the five fingers on that hand and the first

Nadere informatie

MyDHL+ Uw accountnummer(s) delen

MyDHL+ Uw accountnummer(s) delen MyDHL+ Uw accountnummer(s) delen met anderen Uw accountnummer(s) delen met anderen in MyDHL+ In MyDHL+ is het mogelijk om uw accountnummer(s) te delen met anderen om op uw accountnummer een zending te

Nadere informatie

Cornelis Hermannus Rijnvis

Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus met zoon Cornelis Hermannus ± 1930 Cornelis Hermannus Rijnvis begon in 1922, vanuit de Kerkstraat 67 te Hoogeveen, een transportbedrijf met een bodedienst

Nadere informatie

ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST. 30% regeling. <naam contractant1>, te <vestigingsplaats contractant1>, hierna te noemen Werkgever,

ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST. 30% regeling. <naam contractant1>, te <vestigingsplaats contractant1>, hierna te noemen Werkgever, ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST 30%-regeling DE ONDERGETEKENDEN: , te , hierna te noemen Werkgever, En , geboren op 19, wonende te

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED

2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED 2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED 0 - -19 1 WELCOME TO SUNEX DISTRIBUTOR PORTAL This user manual will cover all the screens and functions of our site. MAIN SCREEN: Welcome message. 2 LOGIN SCREEN:

Nadere informatie

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead 7.1 Exploring Combinations of Ten Look at these cubes. 2. Color some of the cubes to make three parts. Then write a matching sentence. 10 What addition sentence matches the picture? How else could you

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

TRYPTICH PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION ("AMENDMENT 2") ALTICE N.V.

TRYPTICH PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION (AMENDMENT 2) ALTICE N.V. TRYPTICH PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION ("AMENDMENT 2") ALTICE N.V. This triptych includes the proposed amendments to the articles of association of Altice N.V. (the "Company"), as will

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans Rijk der Farao s De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans 2017-05-25 De Zonneboot van Choefoe wordt u aangeboden door Rijk der Farao s en is gemaakt door Hans

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

LICHTEN EN SEINEN LIGHTS AND SIGNALS 22 LICHTSEINEN AAN DE STREKDAMMEN LIGHT SIGNALS AT THE LARGE BREAKWATERS Nr. Zeezijde (O&W) Landzijde (W) Betekenis Seaside (E&W) Landside (W) Significance 1. Oc Oc

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 96 81 (1980) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1990 Nr. 96 A. TITEL Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen; 's-gravenhage, 25

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Brexit en Wisselkoersrisico s. Wim De Boe FX Corporate Sales

Brexit en Wisselkoersrisico s. Wim De Boe FX Corporate Sales Brexit en Wisselkoersrisico s Wim De Boe FX Corporate Sales 1. Achtergrond Brexit 23 Juni 2016: We re out!! 3 24 Juni 2016: The day after 4 10/06/2013 10/08/2013 10/10/2013 10/12/2013 10/02/2014 10/04/2014

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten HET INTERESSANTE VISCHBEDRIJF DER FIRMA WIJNBELT & CO. TE WOUDRICHEM Bij

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf!

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf! Martijn Hooning COLLEGE ANALYSE OPDRACHT 1 9 september 2009 Hierbij een paar vragen over twee stukken die we deze week en vorige week hebben besproken: Mondnacht van Schumann, en het eerste deel van het

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

TE HUUR: Aert van Neslaan HV Oegstgeest P/M VRIJE TITEL

TE HUUR: Aert van Neslaan HV Oegstgeest P/M VRIJE TITEL TE HUUR: Aert van Neslaan 628 2341 HV Oegstgeest 1.450 P/M VRIJE TITEL 2 onlinemakelaarsdiensten.nl VRIJE TITEL Dit is een vrij in te vullen tekst 3 onlinemakelaarsdiensten.nl VRIJE TITEL Dit is een vrij

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

MANHATTAN RENTAL MARKET REPORT

MANHATTAN RENTAL MARKET REPORT MANHATTAN RENTAL MARKET REPORT FEBRUARY 2019 TABLE OF CONTENTS 03 INTRODUCTION 04 A QUICK LOOK 07 MEAN MANHATTAN RENTAL PRICES 11 MANHATTAN PRICE TRENDS 12 NEIGHBORHOOD PRICE TRENDS 12 BATTERY PARK CITY

Nadere informatie

Sky Park 8-14 OUDE MEER

Sky Park 8-14 OUDE MEER Sky Park 8-14 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: A representative multi-functional office pavilion, if needed with warehouse space. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

!!!! Wild!Peacock!Omslagdoek!! Vertaling!door!Eerlijke!Wol.!! Het!garen!voor!dit!patroon!is!te!verkrijgen!op! Benodigdheden:!!

!!!! Wild!Peacock!Omslagdoek!! Vertaling!door!Eerlijke!Wol.!! Het!garen!voor!dit!patroon!is!te!verkrijgen!op!  Benodigdheden:!! WildPeacockOmslagdoek VertalingdoorEerlijkeWol. Hetgarenvoorditpatroonisteverkrijgenopwww.eerlijkewol.nl Benodigdheden: 4strengenWildPeacockRecycledSilkYarn rondbreinaaldnr8(jekuntnatuurlijkookgewonebreinaaldengebruiken,maar

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

New Yorkstraat San Franciscostraat Lijnden

New Yorkstraat San Franciscostraat Lijnden Lijnden INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Showroom/office space/warehouse space in multi tenant building Take Off. Location: The complex is located at Airport Business Lijnden, north of Schiphol

Nadere informatie

irregular verbs onregelmatige werkwoorden

irregular verbs onregelmatige werkwoorden SirPalsrok @meestergijs Wanneer je een zin maakt, zul je iets moeten doen met een werkwoord. Je kan tenslotte niet het hele werkwoord gebruiken bij elk onderwerp. Bijvoorbeeld: spelen Wij spelen volleybal.

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 118-hs, Amsterdam

Nieuwe Prinsengracht 118-hs, Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 118-hs, Amsterdam Kenmerken Overdracht Huurprijs 2.750 bepaalde tijd Uitvoering Gemeubileerd Aangeboden sinds 09-10-2017 Duur overeenkomst bepaalde tijd Waarborgsom 2 maanden / 5.500

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe

Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe Dagverhaal Van Eene Reis Naar Paramaribo En Verdere Omstreken In De Kolonie Suriname - Primary Source Edition (Dutch Edition) By Gaspard Philippe Charles Van Breugel All Medical Books: Suriname - Location:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, met twee Bijlagen; Genève, 6 maart

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Onderhandelingen met leveranciers voor aankopers. Zeker stellen dat je goed voorbereid aan de onderhandelingstafel komt.

OPEN TRAINING. Onderhandelingen met leveranciers voor aankopers. Zeker stellen dat je goed voorbereid aan de onderhandelingstafel komt. OPEN TRAINING Onderhandelingen met leveranciers voor aankopers Zeker stellen dat je goed voorbereid aan de onderhandelingstafel komt. Philip Meyers Making sure to come well prepared at the negotiation

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER Page: 1 of 5 Page: 2 of 5 Load securing SNS Pool procedure Den Helder in the Procedure 15 ft/20 ft vastzetten hot containers lading according in de 15 ft/20 ft to the NOGEPA guidelines hot containers volgens

Nadere informatie