ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag voor een Kredietje; CG : CG Comfort Guarantee Ltd, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Cypriotisch recht, met maatschappelijke zetel te 1075 Nicosia (Cyprus), Chyton Street 26 waarvoor PayDay optreedt als service provider; Herhaalaanvraag : een bij Payday ingediende aanvraag voor verdere Kredietjes; Kosten : hebben de betekenis daaraan toegekend in artikel 6.1; Kredietje : de door Payday aan de Aanvrager van een Kredietje verstrekte geldlening; Kredietje Aanvraag : een door een Aanvrager met inachtneming van artikel 3 van de Voorwaarden bij Payday ingediende aanvraag voor een Kredietje; Kredietje Beslissing : de beslissing van Payday met betrekking tot een aanvraag voor een Kredietje Aanvraag; Kredietje Overeenkomst : de tussen Payday en de Aanvrager van een Kredietje gesloten overeenkomst, met inachtneming van de Voorwaarden, betreffende de verstrekking door Payday aan de Ontvanger van een Kredietje; Ontvanger : de Aanvrager met wie Payday een Kredietje Overeenkomst heeft gesloten en die het Kredietje heeft ontvangen; Partij en Partijen : Payday en de Ontvanger van een Kredietje, afzonderlijk of gezamenlijk, in hun hoedanigheid van Partij bij de Kredietje Overeenkomst; Payday : een onderdeel van Your Finance Belgium BVBA, waarvan het maatschappelijke doel hoofdelijk bestaat uit kredieten, minikredieten en aanverwante diensten te verlenen aan consumenten, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 475 C/O Silversquare, 1050 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer , Voorwaarden : de algemene voorwaarden zoals in dit document opgenomen, alsook elke bijlage bij deze Voorwaarden; Website : Payday website op het internet: Werkdag : een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag, waarop bankinstellingen in België algemeen geopend zijn. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 2. Toepasselijkheidvoorwaarden/ wettelijke bepalingen 2.1 Deze Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke Kredietje Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen Payday en de Aanvrager, voortvloeiende uit de Kredietje Overeenkomst, ook na het beëindigen van een Kredietje Overeenkomst. 2.2 Afgezien van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden worden alle rechten en verplichtingen van Partijen uit hoofde van een Kredietje Overeenkomst beheerst door de toepasselijke bepalingen van het Belgisch recht. De bijzondere wetten op kredietverlening aan consumenten (zoals onder meer de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet of het contract van hypothecaire lening of kredietopening bedoeld in het K. B. nr 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen) zijn niet van toepassing op de rechten en verplichtingen van Partijen. De totstandkoming en de Voorwaarden worden derhalve beheerst door het gemeen recht en in het bijzonder door de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Aanvrager mag het Kredietje niet gebruiken ter verwerving of behoud van een onroerend zakelijk recht. Deze overeenkomst maakt niet het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 3. De Aanvrager en Kredietje Aanvraag 3.1 Uitsluitend handelingsbekwame en bevoegde natuurlijke personen, die de leeftijd hebben van minimum 21 jaar, gedomicilieerd in België, die aan de bepalingen van deze Voorwaarden voldoen, kunnen Aanvrager van een Kredietje zijn. 3.2 Ter verkrijging van een Kredietje dient de Aanvrager een Kredietje Aanvraag in. Het indienen van een Kredietje Aanvraag doet in hoofde van Payday geen enkele verplichting ontstaan tot het verstrekken van een Kredietje. 3.3 Door het indienen van de Kredietje Aanvraag verklaart de Aanvrager onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Payday: (i) handelingsbekwaam en bevoegd te zijn tot het aangaan van de Kredietje Overeenkomst; (ii) niet in verzuim te zijn terzake de (terug)betaling van eerder toegekend Kredietje; (iii) niet geregistreerd te zijn bij enig kredietregistratiebureau terzake enige tekortkoming in de (terug)betaling van enige geldsom aan een derde; (iv) niet betrokken te zijn bij enig geschil dat van negatieve invloed zou kunnen zijn op het vermogen van de Aanvrager tot (terug)betaling van zijn schulden; (v) niet in staat van faillissement te zijn verklaard en niet aan de voorwaarden te voldoen van een procedure van collectieve schuldenregeling of zich niet reeds in een procedure van collectieve schuldenregeling, zoals dit omschreven is in de Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, te bevinden. 3.4 Een aanvraag voor een Kredietje kan op 2 manieren ingediend worden: (i) de eerste Kredietje Aanvraag zal altijd via de Website moeten geschieden door middel van het invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier voor een Kredietje op de Website en daarin onder andere een geldig adres en mobiel nummer in te vullen en daarbij door het verstrekken van een kopie van een ID bewijs, inkomstenbewijs en bankafschrift en het gewenste bedrag van het Kredietje (50, 100, 200, 300, 400, 500 of 600 ). (ii) Herhaalaanvragen kunnen via de Website of door middel van het verzenden van een SMS tekstbericht naar nummer (via een telefoontoestel waaraan een abonnement (vast of prepaid ) van een in België gevestigde telefoonmaatschappij is gekoppeld) met het gewenste bedrag van het Kredietje in Arabische cijfers (50, 100, 200, 300, 400, 500 of 600 ), de gewenste terugbetalingstermijn (15 of 30), het woord in Latijnse letters: akkoord zoals vermeld in artikel 4.2 en in geval de Kredietaanvrager die voorheen CG heeft gebruikt als garantsteller opnieuw CG als garantsteller wenst te gebruiken voor de Kredietovereenkomst, de vermelding CG. Het mobiele nummer van het telefoontoestel waarmee de aanvraag wordt verzonden dient gelijk te zijn aan het nummer dat is ingevuld in het aanvraagformulier op de Website. 3.5 De Aanvrager verbindt er zich toe om wijzigingen in de gegevens zoals hij deze heeft opgegeven in het aanvraagformulier of verlies of diefstal van het telefoontoestel, onmiddellijk per te melden aan Payday. De wijziging wordt door Payday geacht ontvangen en verwerkt te zijn in de systemen uiterlijk 1

2 Werkdag na de verzendingsdatum van de zoals omschreven in dit artikel. In geval van verlies of diefstal van het telefoontoestel kan Payday in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor toekenningen van Kredietjes die hebben plaats gevonden alvorens Payday in kennis werd gesteld van dit feit. Indien in voornoemd geval een Kredietje wordt toegekend aan de Aanvrager, is de Aanvrager ertoe gehouden het bedrag dat hij op zijn bankrekening heeft ontvangen, vermeerderd met de Kosten, onmiddellijk terug te storten. 3.6 De wijziging van de telecomoperator heeft geen invloed op de contractuele verhouding tussen de Ontvanger en Payday op voorwaarde dat deze wijziging niet leidt tot een wijziging van het telefoonnummer, dat opgegeven werd in de Kredietje Aanvraag. 3.7 Indien er data zoals verwerkt in de systemen van Payday niet overeenstemmen met de data die bij de Kredietje Aanvraag worden ontvangen (naam, bankrekeningnummer, adres, postcode of gemeente van de Aanvrager), dan wordt de Kredietje Aanvraag geweigerd. In dergelijk geval zijn de artikelen 3.5 en 3.6 van toepassing. 3.8 Door het indienen van de Kredietje Aanvraag verklaart de Aanvrager dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De inhoud van een door Payday ontvangen Kredietje Aanvraag is bindend voor de Aanvrager van het Kredietje. Payday is te allen tijde gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en authenticiteit van de door de Aanvrager verstrekte gegevens en verklaringen, als bedoeld in artikel 3.3 en 3.4, te verifiëren onder meer door aan de Aanvrager van het Kredietje een kopie van zijn ID kaart te vragen en door raadpleging van openbare registers, contactname met kredietinstellingen en telefoonmaatschappijen/telecomoperatoren. Payday is voorts bevoegd, doch niet verplicht, contact op te nemen met het telefoonnummer van waaruit de Kredietje Aanvraag is verzonden en de in de Kredietje Aanvraag verstrekte gegevens te controleren. 3.9 Niettegenstaande het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Payday te allen tijde gerechtigd elke Kredietje Aanvraag die zij met inachtneming van deze Voorwaarden ontvangt (zonder enige verificatie of controle van de authenticiteit daarvan) te aanvaarden als juist, volledig en als afkomstig van de Aanvrager Payday is te allen tijde gerechtigd een Kredietje Aanvraag niet in behandeling te nemen alsook het verstrekken van een Kredietje te weigeren mits opgave van objectieve redenen. 4. Totstandkoming van de Kredietje Overeenkomst /de Kredietje Beslissing / Verstrekking van het Kredietje 4.1 Een Kredietje Overeenkomst tussen Payday en de Ontvanger komt slechts tot stand indien en wanneer elk van de volgende voorwaarden is vervuld: (i) Payday heeft van de Aanvrager de in artikel 4.2 bedoelde acceptatie ontvangen op de daarin voorgeschreven wijze; en (ii) Payday heeft een Kredietje Beslissing strekkende tot het accepteren van een aanvraag en het verstrekken van het Kredietje conform de aanvraag aan de Aanvrager kenbaar gemaakt als hierna bepaald. 4.2 De acceptatie van de Kredietje Overeenkomst en de Voorwaarden door een Aanvrager geschiedt door het aanklikken van de desbetreffende button op de Website of middels sturen van een SMS bericht met daarin het woord in Latijnse letters: akkoord. 4.3 In geval van een positieve beslissing betreffende een Kredietje zal Payday de Aanvrager als volgt van haar beslissing in kennis stellen: (i) door middel van een SMS tekstbericht naar het telefoonnummer waarmee de aanvraag voor het Kredietje is verzonden, of in geval van een aanvraag via de Website, het telefoonnummer dat in de aanvraag is opgegeven; (ii) tevens zal Payday in het persoonlijk online account een notificatie en de Voorwaarden sturen. 4.4 In geval van een negatieve beslissing zal Payday de Aanvrager van haar beslissing in kennis stellen door middel van een SMS tekstbericht naar het telefoonnummer waarmee de aanvraag is verzonden, of in geval van een aanvraag via de Website, via een sms tekstbericht of naar het telefoonnummer of adres dat in de aanvraag is opgegeven. 4.5 Door het aanklikken van de desbetreffende button op de Website of middels het sturen van een SMS bericht van het in artikel 4.2 bedoelde acceptatie verklaart de Aanvrager onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Payday: (i) dat hij kennis heeft genomen van deze Voorwaarden en toestemming heeft verleend omtrent het privacy beleid zoals bepaald in artikel 3.8 en 12 van de Voorwaarden; (ii) dat de inhoud van de beslissing en deze Voorwaarden overeenkomen met de wil en intentie van de Aanvrager; (iii) dat de Aanvrager dienovereenkomstig de Kredietje Overeenkomst als Aanvrager wenst aan te gaan en zijn verplichtingen uit hoofde daarvan aanvaardt en zal nakomen; en (iv) dat hij de toestemming heeft verleend aan Payday om het bedrag van het Kredietje uit te betalen. 4.6 Na het verzenden van het SMS bericht door Payday, als benoemd in artikel 4.3., zal Payday een Kredietje aan de Ontvanger ter beschikkingstellen door middel van overmaking van het overeengekomen bedrag op het in de aanvraag genoemde bankrekeningnummer. Payday verbindt zich om een Kredietje zo spoedig mogelijk op de rekening van de Aanvrager te storten en uiterst binnen de 2 Werkdagen na het verzenden van het SMS bericht. Indien Payday door externe omstandigheden zoals b.v. bankstoringen daaraan niet kan voldoen, is zij niet aansprakelijk voor deze vertraging. 4.7 De Aanvrager heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de Kredietje Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien kalenderdagen. De termijn van dit herroepingrecht gaat in op de dag van het sluiten van de Kredietje Overeenkomst; De Aanvrager geeft zijn toestemming om de Kredietje Overeenkomst uit te voeren gedurende de herroepingtermijn. De Aanvrager die van zijn herroepingrecht gebruik maakt, betaalt onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen nadat hij de kennisgeving van de herroeping aan Payday heeft gestuurd, het bedrag in hoofdsom van het Kredietje terug aan Payday, vermeerderd met één vierde van de Kosten. De betalingen die door de Aanvrager werden verricht na het sluiten van de Kredietje Overeenkomst worden door Payday aan de Aanvrager teruggestort binnen de dertig dagen volgend op de dag waarop Payday de kennisgeving van de herroeping ontvangt. De Aanvrager die van zijn herroepingrecht gebruik maakt, dient Payday hiervan bij een ter post aangetekende brief in kennis te stellen ten aanzien van Your Finance Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 475 C/O Silversquare. Indien de Aanvrager zijn herroepingrecht niet binnen een termijn van 14 dagen uitoefent, is hij definitief gebonden door de Kredietje Overeenkomst. 5. Het Kredietje 5.1 Het bedrag van de hoofdsom van een Kredietje bedraagt: EUR 50, EUR 100, EUR 200, EUR 300, EUR 400, EUR 500 of EUR 600. Payday behoudt zich steeds het recht voor van bovenstaande richtlijnen af te wijken en een

3 Kredietje Overeenkomst voor een lager bedrag te sluiten met de Aanvrager indien Payday dit nodig acht. onderhoud met Payday en/of het gebruik van het internet en eventuele bankkosten verband houdende met girale of telefonische overboeking van verschuldigde bedragen ( helpdesk is gratis). Leentabel: 6.5 Bedrag Terugbetalings- Kosten Totaal Indien de kredietaanvrager een overeenkomst heeft afgesloten termijn terugbetaling met CG op grond waarvan CG zich ertoe verbindt de terugbetaling dagen 2 52 van het minikrediet te garanderen, dienen de kosten verbonden dagen aan deze overeenkomst door de Kredietaanvrager aan CG te dagen worden betaald. PayDay kan het verschuldigde bedrag factureren dagen in naam van CG dagen dagen Terugbetalingstermijn van het Kredietje / Terugbetaling dagen dagen dagen Indien een Aanvrager een Kredietje Aanvraag wenst te doen, dient voor wat betreft de te vervullen voorwaarden een onderscheid gemaakt te worden in functie van het kanaal waarmee de Aanvrager de Kredietje Aanvraag doet: - Kredietje Aanvraag gedaan via de Website: de Kredietje Aanvrager dient naar zijn keuze een beroep doen op een kosteloze borgtocht of een niet-kosteloze borgtocht verstrekt door CG die zich ertoe verbindt de terugbetaling van het aangevraagde Kredietje te garanderen. De kosteloze of niet-kosteloze borg dient met PayDay een borgstellingsovereenkomst af te sluiten. PayDay behoudt zich steeds het recht voor van bovenstaande richtlijnen af te wijken en een Kredietovereenkomst voor een lager bedrag te sluiten met de Kredietnemer indien PayDay dit nodig acht; - Kredietje Aanvraag gedaan via de SMS: De Aanvrager dient reeds voorheen een Kredietje te hebben afgesloten met CG op grond waarvan CG zich ertoe verbindt de terugbetaling van het Minikrediet te garanderen en dient voor het aangevraagde Kredietje opnieuw de intentie te hebben een dergelijke overeenkomst af te sluiten met CG. 5.3 Aan een Aanvrager wordt slechts één Kredietje tegelijk verstrekt. Een Aanvrager is niet bevoegd tot het indienen van een Kredietje Aanvraag zolang een eerder aan hem verstrekt Kredietje niet volledig is terugbetaald. Het is onder geen beding toegestaan een Kredietje af te lossen door middel van het opnemen van een ander Kredietje. 6. Kosten verbonden aan het Kredietje 6.1 Het totale bedrag van de Kosten dat door de Aanvrager verschuldigd is, wordt vermeld in de leentabel in artikel 5.1. Deze Kosten bestaan uit a) de kosten die gepaard gaan met de opening van het Kredietje (Openingskosten), b) de kosten die gepaard gaan met het beheer van het Kredietje (zoals bv. het registreren van gewijzigde gegevens, de opvolging van de terugbetaling,...) (Behandelingskosten) en c) de kosten die gepaard gaan met Payday dienstverlening (zoals bv. het ter beschikking stellen van het krediet, het algemene onderhoud van de klantenrelatie,...) (Dienstverleningskosten). Deze Kosten zijn verschuldigd bij elke verstrekking van een Kredietje, ongeacht of de aanvraag voor dit Kredietje via de Website of via sms werd verricht. Nalatigheidinteresten en andere kosten zoals vermeld in artikel 8, die het gevolg zijn van de nietvervulling van de contractuele verplichtingen door de Aanvrager zijn niet inbegrepen in de Kosten en dienen in voorkomend geval aanvullend betaald te worden door de Aanvrager. 6.2 Over het Kredietje zal geen rente in rekening worden gebracht, behoudens bij laattijdige terugbetaling van het Kredietje als gevolg waarvan verwijlinteresten verschuldigd zijn, zoals omschreven in artikel 8 van de Voorwaarden. 6.3 De Kosten zullen door de Aanvrager worden betaald uiterlijk op de vervaldag van het Kredietje overeenkomstig de Voorwaarden. 7.1 De terugbetalingstermijn van een Kredietje vangt aan op de dag van ontvangst van een Kredietje door de Ontvanger. De terugbetalingstermijn bedraagt, afhankelijk van de gekozen lening, 15 of 30 dagen. De Ontvanger van een Kredietje is gehouden tot terugbetaling van het volledig Kredietje uiterlijk voor uur op de laatste dag van de terugbetalingstermijn. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van 15 of 30 dagen (afhankelijk van de minilening) zal Payday van rechtswege en zonder ingebrekestelling enige bedrag opeisen en direct aanmaningskosten in rekening brengen in overeenstemming met artikel 8 van de Voorwaarden. Indien de laatste dag van de looptijd geen Werkdag mocht zijn moet het volledig Kredietje op de voorlaatste Werkdag zijn terugbetaald. Onder terugbetaling wordt verstaan dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Payday is bijgeschreven. Vertraging als gevolg van storingen zijn voor rekening en risico van de Aanvrager. 7.2 Payday zal direct na het verstrekken van een Kredietje online een factuur (met o.a.: het factuurnummer, de terugbetalingstermijn en de bankrekening van Payday) ter beschikking stellen op het persoonlijke online account van de Aanvrager. 7.3 Payday stuurt de factuur aan de Ontvanger per gewone brief, per en door bekendmaking op de persoonlijke online account van de Ontvanger. Het niet ontvangen van de factuur door de Aanvrager van een Kredietje op het persoonlijke online account van de Aanvrager, ontslaat bijgevolg de Ontvanger niet van diens verplichting tot terugbetaling van een Kredietje, noch van enige andere verplichting uit hoofde van de Kredietje Overeenkomst. Indien de Ontvanger de factuur niet uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van een Kredietje ter beschikking heeft gekregen, dient de Ontvanger Payday daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 7.4 Bij de terugbetaling dient het betreffende factuurnummer als betalingskenmerk te worden vermeld. Indien Payday een ontvangen bedrag niet kan identificeren wegens het ontbreken van een geldig betalingskenmerk, wordt het betreffende bedrag als niet betaald beschouwd totdat Payday het ontvangen bedrag heeft geïdentificeerd. 7.5 Bedragen worden eerst geacht te zijn betaald wanneer deze zijn bijgeschreven op de rekening genoemd in de door Payday aan de Ontvanger verzonden (online) factuur. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in de valuta waarin een Kredietje is verstrekt, zonder verrekening of korting uit welken hoofde ook en zonder kosten voor Payday. 7.6 Ontvangen betalingen, ongeacht andersluidende aanduidingen van de Ontvanger van een Kredietje, worden in de eerste plaats geacht ter strekken ter voldoening van de uit hoofde van/of in verband met de Kredietje Overeenkomst betreffende een Kredietje verschuldigde hoofdsom van een Kredietje, vervolgens van de kosten en de nalatigheidinteresten en aanmaningskosten zoals vermeld in artikel Afgezien van de Kosten draagt de Aanvrager, respectievelijk de Ontvanger, enkel zijn eigen kosten (overeenkomstig het tarief hetgeen toegepast wordt door de gsm operator waarbij de Aanvrager, respectievelijk de Ontvanger aangesloten is) in verband met het verzenden van een normaal SMS tekstbericht, telefonische 8. Nalatigheidinteresten en andere kosten ingeval van niet tijdige betaling 8.1 Indien de Ontvanger enig bedrag dat hij uit hoofde van of in verband met de Kredietje Overeenkomst aan Payday is

4 verschuldigd niet of niet volledig betaalt op de overeengekomen vervaldag, zal Payday de Ontvanger niet ingebreke hoeven te stellen en zal direct aanmaningskosten in rekening brengen. De Ontvanger zal over het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de toepasselijke wettelijke interest. Deze nalatigheidinteresten zijn verschuldigd met ingang van de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling. 8.2 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Ontvanger van rechtswege in gebreke en zonder dat een aanmaning vereist is. Per aanmaning wordt een aanmaningskost van 5 euro aangerekend. Iedere aanmaning bevat een betalingstermijn van 7 kalenderdagen. Er worden maximaal 3 aanmaningen verstuurd. 8.3 Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de vigerende wettelijk intrestvoet alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom tezamen met een maximum van de totale aanmaningskosten van 30% op de hoofdsom. 9. Herhaalaanvragen 9.1 Gedurende de eerste 18 dagen van de terugbetalingstermijn van een Kredietje is het niet mogelijk om nieuwe leningen af te sluiten. Vanaf dag 19 van de terugbetalingstermijn van een Kredietje worden aanvragen weer in behandelingen genomen. 9.2 Payday behoudt zich het recht voor om een eventueel openstaande saldo gedeeltelijk of volledig in te houden op een nieuwe te verstrekken Kredietje, wanneer de Aanvrager dit uitdrukkelijk aan Payday verzoekt. 9.3 Indien een Aanvrager meer Kredietjes aanvraagt dan Payday goedkeurt, dan zal Payday altijd de voor haar meest gunstige aanvragen eerst goedkeuren. 10. Aansprakelijkheid 10.1 De Ontvanger verplicht zich ertoe Payday op eerste verzoek schadeloos te stellen en te vrijwaren voor kosten van incasso, en proces- of gerechtskosten (gerechtsdeurwaarderkosten, rechtsplegingsvergoeding), welke Payday mocht lijden respectievelijk moet maken als gevolg van de tekortkoming door de Ontvanger in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van of in verband met de Kredietje Overeenkomst, daaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt, enige verplichting tot betaling van enig bedrag alsmede ingeval enige door de Ontvanger aan Payday gedane verklaring genoemd in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onjuist mocht blijken te zijn Payday is niet aansprakelijk voor enige door de Aanvrager of Ontvanger geleden schade of gemaakte kosten die het gevolg zijn van een storing in Payday s bedrijfsvoering, waarover Payday geen controle heeft en die door Payday niet zelfstandig op korte termijn kan worden verholpen Payday is niet aansprakelijk voor door de Aanvrager of Ontvanger geleden schade of gemaakte kosten die het gevolg zijn van storingen of onderbrekingen in door Payday gebruikte communicatieverbindingen, vertraging in de verzending van SMS of berichten of andere berichten via het internet en/of het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van dergelijke berichten en/of de verzending van valse berichten Payday is voorts niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of een Kredietje Overeenkomst voorzover de niet nakoming het gevolg is van een omstandigheid die buiten de macht ligt van Payday, waaronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, storingen in elektriciteitsvoorziening, beperkingen in toepasselijke wet en regelgeving, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of van een toezichthoudende instantie, ongeregeldheden, oproer, sabotage, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, oorlog, natuurrampen en andere natuurverschijnselen. 11. Diversen 11.1 Totdat de Ontvanger aan alle verplichtingen uit hoofde van de Kredietje Overeenkomst voldaan heeft, is de Ontvanger verplicht Payday onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging in de in de Kredietje Aanvraag vermelde gegevens. Daarnaast is de Ontvanger ook verplicht Payday op de hoogte te brengen van elke wijziging aan de reeds kenbaar gemaakte gegevens naar aanleiding van een eerdere Kredietje Aanvraag Payday is te allen tijde gerechtigd zijn rechten uit hoofde van een Kredietje Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de toestemming of medewerking van de Ontvanger. De rechten van de Ontvanger uit hoofde van een Kredietje Overeenkomst kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Payday niet worden overgedragen Het bestaan en de omvang van de schuld van de Ontvanger aan Payday zal zijn bewezen door een door Payday getekend uittreksel uit de administratie van Payday, behoudens tegenbewijs door de Ontvanger Payday is te allen tijde bevoegd al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Ontvanger te vorderen heeft uit hoofde van of in verband met een Kredietje Overeenkomst, te verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van de Ontvanger op Payday, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden Wijzigingen aan een Kredietje Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend danwel per SMS of digitaal zijn geaccordeerd Payday is bevoegd de van de Aanvrager, respectievelijk de Ontvanger verkregen elektronische contactgegevens te gebruiken voor communicatie ter bevordering van de totstandkoming van toekomstige Kredietje Overeenkomsten (direct marketing) De Voorwaarden worden exclusief in de Nederlandse taal verstrekt. Payday zal, met instemming van de Ontvanger, communiceren in de Nederlandse taal gedurende de looptijd van de Kredietje Overeenkomst. 12. Privacy 12.1 Bij de indiening van een Kredietje Aanvraag wordt gevraagd de informatie vermeld in artikel 3.4 te verstrekken. De Ontvanger staat ondubbelzinnig toe dat deze gegevens door Payday gebruikt en verwerkt worden voor de volgende doeleinden: - nagaan van de identiteit van de Aanvrager, respectievelijk Ontvanger; - afhandeling van de Kredietje Aanvraag en het informeren over het verloop daarvan; - het verlenen en factureren van de diensten van Payday; - communicatie ter bevordering van de totstandkoming van toekomstige Kredietje Overeenkomsten, tenzij de Ontvanger op de Website, of door een bericht naar te sturen tegen dergelijk gebruik van zijn contactgegevens bezwaar heeft gemaakt. Payday kan bij het opvragen, het verwerken of het opslaan van de door de Aanvrager, respectievelijk Ontvanger verstrekte informatie gebruik maken van externe partners. De verwerking van deze gegevens zal gebeuren met inachtname van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Your Finance Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 475 C/O Silversquare, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking Behoudens voor zover hier (of in deze Voorwaarden) anders bepaald zal Payday alle van de Ontvanger ontvangen gegevens geheimhouden en niet openbaar maken of anderszins aan

5 derden ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontvanger Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.2 is Payday bevoegd zonder toestemming van de Ontvanger de hiervoor bedoelde gegevens openbaar te maken, respectievelijk ter beschikking te stellen aan derden in de volgende gevallen: a. indien de openbaarmaking van gegevens op grond van een rechterlijke uitspraak, wet of regelgeving is vereist; b. aan de door Payday in te schakelen incassobureaus in de gevallen en voor de doeleinden genoemd in deze Voorwaarden; c. aan een rechtspersoon met wie Payday in een groep is verbonden. De lijst hiervan kan door de Ontvanger bij Payday worden opgevraagd door een bericht te sturen naar d. indien en voor zover vereist voor een correcte behandeling van de Kredietje Aanvraag of een correcte uitvoering van de Kredietje Overeenkomst. In dit geval is er geen sprake van derden in de zin van artikel 1, 6, doch van verwerkers in de zin van artikel 1, 5 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover voor de openbaarmaking, respectievelijk de ter beschikkingstelling aan derden van gegevens als onder artikel 12.3 b, c of d bedoeld rechtens de toestemming van de Ontvanger mocht zijn vereist wordt de Ontvanger geacht door het aangaan van de Kredietje Overeenkomst en het aanvaarden van deze Voorwaarden die toestemming te hebben verleend Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser van de internetgebruiker worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het aanvraagproces om informatie over Kredietje Aanvragen op te slaan alsmede om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken. De browser kan zodanig worden ingesteld dat de gebruiker geen cookies ontvangt tijdens een bezoek aan de Website. In dat geval kan het voorkomen dat niet alle mogelijkheden van de Website volledig voor de gebruiker toegankelijk zijn. eerste instantie trachten deze in der minne op te lossen In geval van een klacht van de Ontvanger is de Ontvanger bevoegd tot het indienen van een schriftelijke klacht bij de directie van Payday aan het in artikel 1 genoemde adres, onder vermelding van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft Bij gebreke aan een minnelijke oplossing van een geschil is elke Partij bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de Belgische rechter Partijen zullen ter zake alle geschillen die tussen hen mochten ontstaan, ongeacht of deze in der minne worden opgelost of door rechterlijke tussenkomst worden beslecht, geheimhouding in acht nemen en daarover zowel gedurende als na afloop van het geschil geen openbare mededelingen doen al dan niet via de media Op de Kredietje Overeenkomst (de Voorwaarden daaronder uitdrukkelijk begrepen) is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken (Nederlandse kamers) bevoegd. YOUR FINANCE BELGIUM BVBA Louizalaan 475 C/O Silversquare 1050 Brussel Versie : oktober De persoonlijke informatie, bedoeld in artikel 12, wordt bewaard in een bestand waarvan Payday de houder is. Het bestand wordt opgeslagen op een server in Nederland. Payday zal altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de Ontvanger zo goed mogelijk worden beschermd De Aanvrager, respectievelijk Ontvanger kan zijn eigen gegevens die door Payday zijn verwerkt bekijken en zo nodig wijzigen of laten verwijderen door het indienen van een verzoek daartoe door het verzenden van een bericht naar Ook eventuele vragen over het privacy beleid van Payday kunnen via dit adres worden gesteld. Payday zal elk verzoek zo spoedig mogelijk verwerken Indien Payday of een of meer onderdelen of activa daarvan worden overgedragen aan een derde, zullen ook de gegevens van de Aanvrager en Ontvanger worden overgedragen. 13. Kennisgevingen 13.1 Iedere kennisgeving of andere verklaring uit hoofde van of in verband met een Kredietje Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan in de Nederlandse taal en dient per post, fax of te worden verzonden aan de adressen die Partijen laatstelijk aan elkaar hebben opgegeven Aanmaningen in geval van niet tijdige (terug)betaling door de Ontvanger van enig op grond van de Kredietje Overeenkomst verschuldigd bedrag zullen worden verzonden per gewone post. 14. Geschillen / toepasselijk recht 14.1 Ten aanzien van alle geschillen welke met betrekking tot de Kredietje Overeenkomst mochten ontstaan zullen Partijen in

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst KREDIETVOORWAARDEN KREDIETVOORWAARDEN VAN FERRATUM BELGIUM BVBA 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis;

Nadere informatie

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening.

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening. ALGEMENE VOORWAARDEN VOORSCHOTINDEROOS 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Voorschotinderoos : Onderdeel van E.Ooms financiële dienstverlening, gevestigd

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED AANVULLENDE DIENSTEN VOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvullende Diensten : Diensten die Cashper

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden Singulti Definities In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. handelsfaciliteit

Autoriteit Financiële Markten. Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. handelsfaciliteit REGLEMENT STICHTING BEWAARINSTELLING CAPTIN 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "Account" "AFM" "Bestedingsruimte" (i) een Ledenaccount als bedoeld in het Handelsreglement, (ii) een

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen gooischrecherchebureau.nl contact@grebu.nl +31 (0)6 429 125 37 Postbus 1072, 1270 BB Huizen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van het 'Gooisch Recherchebureau', gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassingsgebied. Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht door Credit Collect

Algemene voorwaarden. 1. Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassingsgebied. Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht door Credit Collect Algemene voorwaarden van incassobureau Credit Collect, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder adres Weena 737, 3013 AM Rotterdam. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf datum 1 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Garantieovereenkomst. Deze Garantieovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) is gesloten tussen:

Garantieovereenkomst. Deze Garantieovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) is gesloten tussen: Garantieovereenkomst Deze Garantieovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) is gesloten tussen: Personal customer information removed (hierna: de Klant) en Global Finance Guarantee Management OÜ, statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV

Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Offertes... 2 Artikel 4. De opdracht... 2 Artikel 5. Uitvoering van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: 67088740 Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op 1/5 Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Entry Specialist in ondernemen, gevestigd te Leiden, Hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van CARE FOR MEDIA. gevestigd te Gouda

ALGEMENE VOORWAARDEN. van CARE FOR MEDIA. gevestigd te Gouda ALGEMENE VOORWAARDEN van CARE FOR MEDIA gevestigd te Gouda Toepasselijkheid Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CARE FOR MEDIA (KVK-nummer 67683487).,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden van AVG Online (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden van AVG Online (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN AVG ONLINE DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van AVG Online (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: 1. Diensten: alle door of

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN LOGISTIEKE DIENSTVERLENING. DEZE OVEREENKOMST (de Overeenkomst ) wordt aangegaan op [DATE]

OVEREENKOMST VAN LOGISTIEKE DIENSTVERLENING. DEZE OVEREENKOMST (de Overeenkomst ) wordt aangegaan op [DATE] OVEREENKOMST VAN LOGISTIEKE DIENSTVERLENING DEZE OVEREENKOMST (de Overeenkomst ) wordt aangegaan op [DATE] tussen: 1. Stockspots B.V., een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Breda

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

LEF Dyslexie: Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019

LEF Dyslexie: Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019 LEF Dyslexie Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van LEF Dyslexie en de daaraan verbonden natuurlijke persoon, of

Nadere informatie

B. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

B. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Mo Hopman, Arbeidsdeskundig Bureau, gevestigd te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT

Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT Algemene Voorwaarden Reconstructies TenneT Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 De Overeenkomst... 3 Artikel 3 Algemene Voorwaarden... 4 Artikel 4 Wijzigingen... 4 Artikel 5

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Brick Management B.V.

Algemene Voorwaarden van Brick Management B.V. Algemene Voorwaarden van Brick Management B.V. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1.1 Opdrachtgever: eigenaar van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66809932 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Pijnzorg Actief die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1.1. Saul Advocaten B.V., hierna te noemen Saul Advocaten, is een besloten vennootschap, die zich ten doel stelt het uitoefenen of doen oefenen van de rechtspraktijk,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECONSTRUTIES TENNET

ALGEMENE VOORWAARDEN RECONSTRUTIES TENNET ALGEMENE VOORWAARDEN RECONSTRUTIES TENNET PAGINA 1 van 10 PAGINA 2 van 10 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel 2: De Overeenkomst 4 Artikel 3: Algemene Voorwaarden 4 Artikel 4: Wijzigingen 4 Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden A+ kaart

algemene voorwaarden A+ kaart Artikel 1 Begrippen Doel A+ Kaart De A+ Kaart is een initiatief van Smartkaart B.V. (hierna: Smartkaart), gevestigd te Apeldoorn. Het is een kaart waarbij lokale ondernemers uit de regio Apeldoorn producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities

Algemene Voorwaarden. 1. Definities Algemene Voorwaarden Rekenen op Rekenen C. de Wittstraat 20 2242 LW Wassenaar Tel: +31 (0)64 255 6064 E-mail: info@rekenenoprekenen.nl Website: www.rekenenoprekenen.nl Kvk nr: 51654180 In dit document

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. Housing ter Veer gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Housing ter Veer.

1. Housing ter Veer gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Housing ter Veer. ALGEMENE VOORWAARDEN Housing ter Veer Artikel 1 Definities 1. Housing ter Veer gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 70416206, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Housing ter Veer. 2. De wederpartij

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie