ROC TILBURG PROGRAMMA FOCUS OP VAKMANSCHAP Waarom moeilijk doen als het samen kan! (Loesje)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC TILBURG PROGRAMMA FOCUS OP VAKMANSCHAP Waarom moeilijk doen als het samen kan! (Loesje)"

Transcriptie

1 ROC TILBURG PROGRAMMA FOCUS OP VAKMANSCHAP Waarom moeilijk doen als het samen kan! (Loesje) Focus op Vakmanschap 28 oktober 2014 DBS 001 d.d Vaststellingsnummer CvB/ d.d

2 Inleiding Met het Actieplan MBO Focus op Vakmanschap (OC&W, febr. 2011) reageert de minister op de vele kritiek die van diverse kanten wordt geuit over het middelbaar beroepsonderwijs. Het plan kent een drietal centrale doelstellingen: - Kwalitatief goed initieel beroepsonderwijs voor jongeren: de lat omhoog! - Middelbaar beroepsonderwijs dat competitief is met algemeen vormend onderwijs. - De besturing en bedrijfsvoering van alle instellingen is op orde. Focus op Vakmanschap rust in feite op een viertal pijlers: doelmatigheid, onderwijs (programmering, inrichting en examinering), professionalisering en bedrijfsvoering. Het zijn deze pijlers die ook het kader vormen voor de notitie Bouwstenen voor een plan van aanpak Focus op Vakmanschap. Dit plan van aanpak beschrijft alle activiteiten en acties die ROC Tilburg de komende twee jaar gaat uitvoeren om te komen tot een beleidsrijke ontwikkeling en implementatie van het Actieplan MBO. Het CvB heeft de notitie vastgesteld op het overleg van 24 maart 2014 met de opmerking dat het Actieplan Entreeopleidingen onderdeel wordt van het programma Focus op Vakmanschap (zie bestuurlijk besluit CvB/ ). De notitie is eveneens besproken met het Procesmanagement MBO15. MBO 15 constateert dat ROC Tilburg een duidelijke koers heeft uitgezet m.b.t. het implementeren van FoV en adviseert in de aanpak duidelijk aandacht te houden voor samenhang en integraliteit van alle activiteiten door middel van krachtig programma-management (zie brief MBO 15 d.d. 23 april 2014). Wat verstaan we onder een programma en programmamanagement? Een programma is een geheel van samenhangende activiteiten en projecten die gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde doelstellingen te realiseren en geplande baten te genereren. Programmamanagement is het managen van een coherent proces van significante veranderingen over verschillende beleidsterreinen heen, waarin meerdere scholen en diensten betrokken zijn teneinde gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Het programma Focus op Vakmanschap is het samenhangende geheel van activiteiten en projecten die Onderwijsgroep Tilburg de komende twee jaar gaat uitvoeren op het gebied van onderwijs, professionalisering en bedrijfsvoering om de gestelde doelen te realiseren en te komen tot het beste beroepsonderwijs van Nederland met als motto: Wij leiden niet op voor een beroep, maar voor een carriére! Realisatie van deze doelen vraagt van ons allemaal de komende jaren veel energie, inzet en vooral ook de juiste mindset: Waarom moeilijk doen als het samen kan! Door de kracht van het gemeenschappelijke geven we ruimte aan en accentueren we de verschillen. Wij wensen ons allemaal hierbij veel succes. Carl Govers, lid CvB Ben Wouters, programma-manager FoV 2

3 Aanleiding MBO Actieplan Focus op Vakmanschap In februari 2011 heeft de minister van OC&W het Actieplan Focus op Vakmanschap toegestuurd aan de Tweede Kamer. De minister reageert met dit plan op de vele kritiek op en zorg over het middelbaar beroepsonderwijs. Het kabinet wil dat door het nemen van een aantal maatregelen en doorvoeren van veranderingen alle mbo-instellingen goed gaan presteren. ROC Tilburg heeft het actieplan FoV vanaf het begin omarmd als een goed document, dat voor een groot deel aansluit bij de doelen en activiteiten die we in ons eigen Strategisch Beleidsplan hebben geformuleerd. Het College van Bestuur heeft daarom besloten (zie DBS: CvB 13/14.042, d.d. 24 maart 2014) te kiezen voor een beleidsrijke implementatie van Focus op Vakmanschap en het project te gebruiken om daar waar nodig en wenselijk te vernieuwen en veranderen, maar zeker ook voort te bouwen op de resultaten die we de afgelopen jaren hebben bereikt: Veranderen wat anders moet, verbeteren wat beter kan, koesteren wat sterk en goed is. Visiebrief Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht MBO (OCW, 2 juni 2014) Op 2 juni jl. heeft de minister bovengenoemde brief naar de Kamer gestuurd. De brief is een logische aanvulling op het actieplan Focus op Vakmanschap (2011) en geeft op een aantal terreinen nadere uitwerkingen en nieuwe voorstellen. Met het actieplan FoV is de weg naar een uitdagender beroepsonderwijs ingezet. In deze brief worden een aantal aanvullende maatregelen genoemd. Het vakmanschap is onmisbaar voor de toekomst van Nederland en het MBO is bij uitstek de onderwijsvorm waar tot vakmanschap wordt opgeleid. De arbeidsmarkt verandert en stelt andere eisen aan mensen. We zien een toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt; studenten opleiden voor de arbeidsmarkt betekent niet alleen het bijbrengen van kennis en vaardigheden voor een specifiek beroep, maar zeker ook de kernvaardigheden om later in de carrière nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren om duurzaam inzetbaar te blijven. Al met al: de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs moet omhoog: meer opleidingen van bovengemiddelde kwaliteit, aandacht voor kwetsbare groepen, maar zeker ook extra programma s voor talentvolle studenten. Welke maatregelen wil de minister nemen? - Verbeteren van de studiekeuze en professionalisering van LOB - Versterken beroepspraktijkvorming - ICT in het onderwijs - Examens - Samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven m.b.t. innovatie en bouwen van cross-overs - Gecombineerde leerweg (bol / bbl) - Versterking leven lang leren - Doorlopende leerroutes vmbo / mbo / hbo - Herkenbaar beroepsonderwijs: middelbaar vakonderwijs ( niv. 2 en 3 ) en middelbaar beroepsonderwijs ( niv, 4 ) - Onderwijsprogramma s voor talentvolle studenten 3

4 Het gaat om een opsomming van maatregelen die nog verder moeten worden uitgewerkt. De uitvoering- en wetgevingsagenda moet worden gerealiseerd in de periode 2015 t/m Het is echter wenselijk en zinvol bij de ontwikkeling en implementatie van Focus op Vakmanschap de toekomstige trends en ontwikkelingen mee te nemen en daar waar mogelijk in ons nieuwe beroepsonderwijs reeds vorm te geven. Doelstelling Focus op Vakmanschap rust in feite op een viertal pijlers: onderwijs (programmering, inrichting en examinering), professionalisering, bedrijfsvoering en doelmatigheid. Daarbij staan een drietal doelstellingen centraal: - Kwalitatief goed initieel en post-initieel beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen: we willen het beste onderwijs van Nederland verzorgen en het aantal vroegtijdig schoolverlaters reduceren tot minder dan de landelijk streefcijfers. - Ons beroepsonderwijs is competitief met het algemeen vormend onderwijs, sluit bij de vraag van onze stakeholders en is gericht op talentontwikkeling en loopbaanperspectief: We leiden niet op voor een beroep, maar voor een carrière. - We werken met deskundige en betrokken medewerkers en teams en zetten hen in hun kracht en verantwoordelijkheid - De besturing en bedrijfsvoering van onze instelling en scholen zijn doelmatig en op orde. Programma-resultaat Het programma moet leiden tot een geïntegreerd document van beleid, kaders, procedures en afspraken op basis waarvan een innovatief, attractief en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs, dat voldoet aan de hierboven geformuleerde doelstelling, wordt vormgegeven. De concrete resultaten zijn vermeld bij de verschillende projecten en activiteiten in de vorm van op te leveren producten. Stakeholders Gezien de omvang van het programma zijn veel stakeholders betrokken: - Deelnemers (Centrale Deelnemers Raad) - Medewerkers (werkgroepen, teams, OR) - Raad van Toezicht - OGT-Stakeholdersoverleg, ROBO s, werkvelden - SSC s - OGT-overleggroepen, MO s en CvB - Externen (MBO15, MBO-Raad, Inspectie, etc.) Met Marcom is een communicatieplan opgesteld om alle stakeholders tijdig en correct te informeren en waar gewenst te consulteren over de voortgang en de resultaten van het programma. Uitgangspunten Het CvB heeft gekozen voor een beleidsrijke implementatie van Focus op Vakmanschap. De lat omhoog is het centrale thema en daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: - Draagvlak voor deze veranderingen. Het organiseren van betrokkenheid, goede informatie en communicatie, het luisteren en serieus nemen van feedback. - Een actieve, faciliterende en stimulerende rol van leidinggevenden. - Een duidelijke overleg- en besluitvormingsstructuur. Waar wordt door wie over gesproken, wat wordt waar beslist? - Aanhaken bij de landelijk beleid en ontwikkelingen. Geloven in onze eigen kracht, inzetten van eigen deskundigheid en gebruik maken van het goede wat we zelf hebben; maar ook zeker kijken waarom en hoe anderen het beter doen. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. 4

5 - Gezien de omvang van het totale programma is een strakke organisatie en tijdplanning noodzakelijk. Kwaliteitsverwachtingen Het programma moet leiden tot een geïntegreerd document van visie en kaders, procedures en afspraken op basis waarvan het beste en toekomstbestendige beroepsonderwijs wordt vormgegeven. Dit stelt hoge eisen aan de producten die worden ontwikkeld en opgeleverd, zoals: - Functionaliteit (draagt het ook werkelijk bij aan de kwaliteit van het onderwijs?) - Haalbaarheid (zijn de doelstellingen en resultaten reëel en haalbaar?) - Gebruikersvriendelijkheid (zijn de producten klantgericht en gebruiksvriendelijk?) - Beheersbaarheid (zijn de producten beheersbaar en onderhoudbaar?) - Betaalbaarheid (zijn de gewenste ontwikkelingen en veranderingen doelmatig en betaalbaar?) Relaties met andere projecten Het programma Focus op Vakmanschap heeft direct relatie / aansluiting bij een aantal lopende dan wel toekomstige projecten binnen OGT: - Marcom (voorlichting en communicatie) - Fusie Vakcollege Tilburg / herinrichting bovenbouw - Doorlopende leer- en begeleidingslijnen vmbo-mbo - Stuza (referentiegroepen) - Uitrol ICT - Het nieuwe werken / Het nieuwe leren - Examinering - Herinrichting HBO (o.a. AD-opleiding) - Herijking Huisvesting - Professionalisering (HRM agenda) - Lean Globaal tijdpad Het College van Bestuur heeft besloten de nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers in te voeren met ingang van schooljaar 2016/2017. Globaal kunnen we daarom stellen dat in het schooljaar het accent vooral ligt op het verkennen, analyseren en ontwikkelen van beleid, plannen en instrumenten, zoals geschetst in de programmalijnen. Schooljaar wordt het jaar van realisatie en implementatie. De scholen zijn aan zet om, op basis van ontwikkeld beleid, kaders en instrumenten, in augustus 2016, het nieuwe beroepsonderwijs, met een herziene inhoud en in een eigentijdse vorm, van start te laten gaan. 5

6 Projectstructuur Bij besluit 13/ heeft het College van Bestuur van Onderwijsgroep Tilburg formeel opdracht gegeven tot implementatie van Focus op Vakmanschap middels het opstellen van een geïntegreerd programmaplan. De projecten binnen het programma worden uitgevoerd overeenkomstig de afspraken van de Project Portfolio Board en vallen als zodanig binnen de regie van de Regiegroep Onderwijs, en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Samenstelling Regiegroep Onderwijs: Carl Govers (voorzitter) Frank Smits Frank van Dijk Jan Bloem Ben Wouters (programmamanager FoV) Taak Regiegroep - Is bestuurlijk opdrachtgever van het Programma Focus op Vakmanschap en stelt de opdrachten wat betreft de programmalijnen (projecten) en deelprojecten vast. - Stuurt de te nemen projectbesluiten op bestuursniveau. - Bepaalt het starten of stoppen van projecten en fasen in het deelportfolio. - Neemt waar mogelijk dan wel nodig de rol van de klankbordgroep over. - Vergadert, afhankelijk van de behoefte, 1 of 2 keer per maand. Programmamanager Ben Wouters Taak Programmamanager - Opstellen van het programmaplan en communiceren met direct betrokkenen. - Verkrijgen van goedkeuring van opdrachtgevers en regiegroep. - Verbindende schakel tussen de activiteiten, de projecten en de projectleiders. - Communicatie met betrokkenen. - Aansturen / ondersteunen / monitoren projectleiders en uitvoerders activiteiten. - Bewaken voorgang. - Rapporteren voortgang, tijdig signaleren knelpunten. - Waar nodig bemiddelen en probleemoplossend handelen. - Bewaken kwaliteit op te leveren producten en resultaten. - Bewaken tijdlijn en budget. Samenstelling Klankbordgroep Ben Wouters (voorzitter) Jeanne Nuijten (vz. Overleggroep Onderwijs) Cristel van der Wolf (vz. Overleggroep HRM) Marjolein de Leeuw (vz. Overleggroep Bedrijfsvoering) Harm Platzbeecker (concernstaf) Monique Wassen (hoofd SSC-O en coördinerend naar BMO) Frank van Dijk (Informatiemanagement) Taken van de Klankbordgroep - Het project uitdragen binnen de organisatie en zorgen voor draagvlak. - Projectvoortgang controleren en waar nodig bijstellen. 6

7 - Adviseren m.b.t. de inhoudelijke voortgang van de projecten. - Zorgen voor een heldere en brede informatie en communicatie binnen de gehele organisatie en naar alle stakeholders o.a. door het bewaken van het communicatieplan. - Bewaken van de juiste besluitvorming- en inspraak procedures m.b.t. MO-IB, SSC s, CvB, OR, etc. Programma-lijnen Het programma Focus op Vakmanschap kent een vijftal programmalijnen: Elke programmalijn kent een opdrachtgever, een kartrekker en één of meer activiteiten of projecten. Voor deelprojecten en activiteiten, zie pag. 18 en verder. 1. gever: College van Bestuur nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker: José Scheel 2. Doelmatigheid gever: College van Bestuur nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker: Harm Platzbeecker 3. Onderwijs gever: College van Bestuur nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker: Monique Wassen 4. Professionalisering gever: College van Bestuur nemer: Overleggroep HRM Trekker: Joyce Kolen (Elise van Cleef / John van der Velden) 5. Onderwijsbedrijfsvoering gever: College van Bestuur nemer: Overleggroep Bedrijfsvoering Trekker: Rocco Bastiaansen (onderwijslogistiek) Alke Wisgerhof (bekostiging) Roy Hildenbrant (huisvesting) Taak van de gever - Vaststellen van het programma Focus op Vakmanschap en de bijbehorende projecten en activiteiten. - Adviseren / aansturen van de projectleider. Taak van de nemer - Vaststellen van de programmalijn. - Met de programmamanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de programmalijn. - Monitoren van de projecten/activiteiten van de programmalijn. - Adviseren van de projectleider. - Beoordelen van producten. Taak van de Projectleider - Verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en het uitvoeren van het project overeenkomstig het vastgestelde plan. - Verantwoordelijk voor het realiseren van het beoogde resultaat. Taak van Trekker - Samen met de opdrachtnemer en programmamanager verantwoordelijk voor de voortgang van de programmalijn en het realiseren van de te behalen resultaten. 7

8 Projectcommunicatie Informatie en communicatie m.b.t. de inhoud en voortgang van het project naar alle direct betrokkenen, medewerkers en stakeholders is van cruciaal belang voor het slagen van het project. Inleiding Uit het plan: Het programma Focus op Vakmanschap is het samenhangende geheel van projecten en activiteiten die Onderwijsgroep Tilburg de komende twee jaar gaat uitvoeren om de gestelde doelen te realiseren en te komen tot het beste beroepsonderwijs van Nederland met als motto: Wij leiden niet op voor een beroep, maar voor een carrière! Realisatie van dit doelen vraagt van ons allemaal de komende jaren veel energie, inzet en vooral ook de juiste mindset: Waarom moeilijk doen als het samen kan! Door de kracht van het gemeenschappelijke accentueren we de verschillen. naar afdeling marketing en communicatie Schrijf en implementeer een communicatieplan dat ondersteunend werkt aan het project Focus op Vakmanschap en dat mede bijdraagt tot het slagen van dit project. Communicatiedoelstellingen per doelgroep Doelgroep Deelnemers centrale deelnemers raad Medewerkers werkgroepen Medewerkers teams Medewerkers OR OGT stakeholders overleg, ROBO s, werkvelden en RvT SSC s OGT overleggroepen MO s OGT College van Bestuur Externen MBO 15, MBO raad, Inspectie etc. Communicatiedoelstelling informeren Informeren en involveren Informeren en involveren informeren Informeren en involveren informeren Informeren en involveren Informeren en besluiten informeren Tone of voice boodschap Het ligt misschien voor de hand om aan te sluiten bij het motto dat wordt gebruikt op de cover van het geschreven programma: waarom moeilijk doen als het samen kan. Dit werkt wel als headliner voor een plan waarbij door goede samenwerking betere resultaten kunnen worden behaald, maar het is geen goede tone of voice voor een boodschap naar stakeholders in relatie tot het doel van dit programma, in aansluiting op het huis. Daarom zal er worden bekeken door de afdeling of er een ander thema aan gegeven moet worden. Een aantal aspecten van de boodschap zijn wel al te benoemen: - Helder - Transparant - To the point 8

9 - Positief - De doelen voor ogen houdend - Gericht op het realiseren van het beste onderwijs - Passend binnen het huis Middelen Er zal zoveel mogelijk gekozen worden om middels bestaande kanalen te communiceren (more is not necessarily better) en op natuurlijke momenten, te weten: - Overleggen - Intranet - Nieuwsbrieven - LinkedIn - Internet - Toolkit Planning communicatieplanning voorlopig en globaal (periode 1 jaar) wanneer wat Communicatieplan Kick off projectleden sep okt nov dec jan feb mar apr Mei jun X X Toelichting plan per school / locatie X X Vast agendapunt X X X X X X X X overleggroepen en MO-IB Tussenrapportage X X X Intranet X X X X X X Nieuwsbrieven X X X X X Thema bijeenkomsten* Workshops * Activiteiten specifiek programmalijnen* *= nog in te vullen Doelgroep-middelen matrix Doelgroep Deelnemers centrale deelnemers raad Medewerkers werkgroepen Medewerkers teams Medewerkers OR Overleggen intranet Nieuws- internet In/extern brieven X X X X X X X X X X X X OGT X X X X 9 Linked in

10 stakeholders overleg, ROBO s en werkvelden SSC s X X X OGT X X X overleggroepen MO s OGT College van Bestuur X X X Externen MBO 15, MBO raad, Inspectie etc. X X X Tussenrapportages Vanwege de omvang en de duur van het project is het belangrijk dat er regelmatig tussentijdse rapportages gemaakt worden om de voortgang van het traject goed te kunnen volgen en te communiceren naar de organisatie (is ook heel lean). Afdeling marketing en communicatie zal dit proces faciliteren. Rol communicatie De afdeling zal een faciliterende rol spelen naar het programma Focus op Vakmanschap, dus mogelijk maken, ondersteunen en adviseren. Natuurlijk zal er in ook uitvoerend worden geacteerd, als beheerder van een communicatiekanalen wordt er dan in overleg voor de juiste middelen gekozen. Organisatie van dit communicatieplan Focus op Vakmanschap is een veelomvattend programma dat loopt minstens- over twee jaar. Gezien de scope en de impact die het zal hebben wordt er gekozen om binnen de afdeling marketing en communicatie met een team hierop te werken, dit team heeft de volgende indeling, de afdeling sluit hierbij aan bij de indeling van het programma-lijnen: Onderdeel/programmalijnen Naam Taak FoV overall Helen Suykerbuyk Interne projectleider en faciliterend Entree opleidingen Marlise Staal Faciliterend en uitvoerend Doelmatigheid Helen Suykerbuyk Faciliterend en uitvoerend Onderwijs Gerard Sanberg Faciliterend en uitvoerend Professionalisering Geertje van de Wouw Faciliterend en uitvoerend Onderwijsbedrijfsvoering Maike van de Rijdt Faciliterend en uitvoerend Intranet Ingrid Quist Faciliterend en uitvoerend Resultaten en beoordelen Wat levert het op en hoe wordt informatie/communicatie ontvangen? Het is goed om gaande weg het project regelmatig te meten hoe de informatie en communicatie wordt ontvangen en vandaar uit een beeld te kunnen vormen of het project succesvol is. Hiervoor worden tweemaal per jaar meetmomenten door de afdeling uitgevoerd en geanalyseerd. Uiteindelijk willen en moeten we het samen doen, dus deze check kan bijdragen tot helderheid in het behalen van de doelstellingen. Kosten De afdeling zal zo veel mogelijk activiteiten binnen de bestaande middelen en kanalen uitvoeren, dit betekent moeilijk in te schatten is of er extra middelen nodig zijn. In sommige gevallen, bv organiseren van bijeenkomsten met de daarbij behorende kosten, externe kosten e.d. kan op dit moment niet worden voorzien en zijn dus ook niet te ramen. Wanneer dit project verder vordert zal hier meer duidelijkheid in moeten komen. Voorlopige raming:

11 Risico-management Risico s met betrekking tot projecten / activiteiten zijn al die factoren die een succesvolle afronding van een project in gevaar kunnen brengen dan wel leiden tot kosten- en/of tijdsoverschrijdingen en/of kwalitatieve tekortkomingen. Het voorkomen, tijdig signaleren en corrigeren van risico s is belangrijk, maar nog belangrijker is de kansen die dit programma biedt met lef en trots optimaal te benutten, ofwel van risicomanagement naar kansenmanagement. Risico s waar we ons bewust van moeten zijn: - Onduidelijkheden m.b.t. het doel en de gewenste resultaten van het project. Gezien de omvang en het belang van dit project is OGT-brede informatie en communicatie cruciaal. De doelstellingen en activiteiten in het programma moeten bij alle medewerkers bekend en duidelijk zijn. Duidelijkheid vooraf voorkomt discussie en vertraging gedurende de uitvoering. Maatregel: Opstellen van een duidelijk communicatieplan. - Draagvlak Een project als dit kan alleen maar slagen wanneer er constant aandacht is voor draagvlak. Het project brengt veranderingen met zich mee en veranderen betekent vaak pijn en onbegrip. Maatregel: Open communicatie, tijdig signaleren knelpunten, in gesprek gaan, feedback serieus nemen, argumenten objectiveren - Duidelijkheid m.b.t. de rol van de leidinggevenden De rol en houding van leidinggevenden is van wezenlijk belang voor het slagen van het project. Zij zijn de mede-opdrachtgevers van het project en als zodanig mede verantwoordelijk voor het helder communiceren, draagvlak creëren, informeren en sturen op daadwerkelijke uitvoering en implementatie. Maatregel: in de verantwoordelijkheid gaan staan, het project uitdragen en elkaar en de medewerkers aanspreken. - Bekwaamheid van programmamanager, trekkers, projectleiders De kans op onvoldoende functioneren van degenen die direct zijn belast met de uitvoering van het programma en de programma-onderdelen is altijd aanwezig. Zowel voor de persoon zelf als voor de voortgang en het succes van het project is het zaak dit tijdig te signaleren, te bespreken en indien nodig het gesprek hierover aan te gaan Maatregel: De trekkers en de programmamanager zien toe op het functioneren van de medewerkers en spreken hen hierop aan, de regie volgt het functioneren van de programmamanager, opdrachtnemers en trekkers. - Planning Grote gevaar bij een project als dit is het overschrijden van de tijdplanning en de begroting. Maatregel: strakke bewaking, tijdig signaleren, durven bijstellen, niet besparen op kwaliteit - Implementatie, bewaking en borging van gemaakte afspraken Het ontwikkelen en veranderen is één, het implementeren en met name handhaven en borgen is twee. We weten dat dit niet onze sterkste kant is. Maatregel: Handhaven, begeleiden, onderhouden, evalueren en bijstellen middels het invoeren van procesmanagement. 11

12 Maatregelen Focus op Vakmanschap Stand van zaken per 1 aug In het Actieplan Focus op Vakmanschap heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd die de kwaliteit en doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs moeten versterken: beter onderwijs, betere begeleiding en betere examens. Een beroepsopleiding in het MBO is een onderwijstraject dat voor de deelnemer is ingericht overeenkomstig de eisen van de Wet Beroepsonderwijs en Educatie, hoofdstuk 7, titel 2, en dat is gericht op het behalen van een kwalificatie in het beroepsonderwijs, ten bewijze waarvan een diploma wordt uitgereikt. De wet onderscheidt verschillende soorten beroepsopleidingen: de entree-opleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding. Het Actieplan Focus op Vakmanschap omvat een zestal maatregelen: - Intensivering onderwijstijd bij de BBL-opleiding is reeds van kracht geworden met ingang van 1 augustus Een aantal maatregelen gaan in met ingang van 1 augustus 2014: intensivering onderwijstijd BOL (intensivering); verkorting opleidingsduur niveau-4 opleidingen; vervallen drempelloze instroom niveau 2 opleidingen; invoering entreeopleiding. - Invoering modernisering bekostiging 1 januari Verplichte invoering nieuwe kwalificatiestructuur en -dossiers per 1 augustus 2016, dan wel 1 augustus 2015 op vrijwillige basis. Intensivering De minister verhoogt de verplichte onderwijstijd voor zowel de BOL- als BBL opleidingen en binnen de norm voor onderwijstijd wordt een specifieke norm gesteld voor begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV), De uren begeleide onderwijstijd moeten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van en met actieve betrokkenheid van bevoegd personeel. Te realiseren klokuren per leerjaar: Met ingang van : BOT BPV VRIJ TOTAAL BBL: Met ingang van : BOL Entree BOL 1-jarig BOL 2-jarig 1250* BOL 3-jarig 1800* BOL 4-jarig 2350* *verplicht 700 uur BOT in het eerste leerjaar * In de nota Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap staat de nieuwe benadering en toepassing van onderwijstijd beschreven (versie 2.5, januari 2014). 12

13 Afwijken van de urennorm mag mits: - door het onderwijsteam opgenomen in de OER, aangevraagd bij het CvB en onderbouwd met kwaliteitsargumenten; - door het CvB voorgelegd aan de deelnemersraad; - goedgekeurd door het CvB en - verantwoording in het jaarverslag. * Zie verder: DBS.037, vastgesteld door het CvB d.d. 3 februari 2014 Naast onderwijstijd spreekt de wet ook over studielast en studieduur. Het bevoegd gezag stelt de studieduur van de opleiding vast, met inachtneming van wat de wet zegt over studielast en studieduur. De studielast van elke kwalificatie wordt uitgedrukt in normatieve studiejaren. Een normatief studiejaar telt veertig weken van elk veertig studie-uren, inclusief de praktijk / beroepspraktijkvorming; in totaal dus 1600 klokuren per studiejaar. De studieduur van de opleiding wordt uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Een volledig studiejaar heeft een last van 1600 klokuren. De studieduur van de verschillende soorten opleiding is als volgt: - Entreeopleiding: één volledig studiejaar - Basisberoepsopleiding: tenminste 1 en ten hoogste 2 volledige studiejaren - Vakopleiding: tenminste 2 en ten hoogste 3 volledige studiejaren - Middenkaderopleiding: drie volledige studiejaren Indien dit in verband met de aard van de opleiding noodzakelijk is, kan de minister bij ministeriële regeling bepalen dat voor de middenkaderopleiding een langere studieduur kan worden vastgesteld. De minister geeft daarbij aan het aantal volledige studiejaren of gedeelten daarvan die de studieduur van de opleiding ten hoogste mag bedragen. - Specialistenopleiding: één volledig studiejaar Alle opleidingen moeten voldoen aan de in de wet gestelde studieduur. Uitgangspunt is het nominale traject voor de nominale student. Voor individuele studenten kan hiervan worden afgeweken, mits duidelijk aangegeven in de OER waarom wordt afgeweken, voor welke student / doelgroep dit geldt en altijd het nominale traject blijft gelden als terugvaloptie. Verkorting De minister verkort de wettelijke opleidingsduur van mbo-4 opleidingen van vier naar drie jaar. Door het intensiveren van het opleidingsprogramma en een betere beroepskeuze en loopbaanbegeleiding moet het mogelijk zijn 4-jarige opleidingen met een jaar te verkorten. - Opleidingen die een studieduur van 4 jaar MOGEN hebben. Op 7 juni heeft de minister de regeling gepubliceerd houdende de vaststelling van niveau-4 opleidingen die een opleidingsduur mogen hebben van 4 jaar. Met deze regeling wordt op voorstel van SBB bepaald welke opleidingen, gebaseerd op de kwalificatiedossiers geldig vanaf 1 augustus 2013, vier studiejaren mogen hebben. Alle overige niet genoemde middenkaderopleidingen die starten op 1 augustus 2014, moeten een studieduur hebben van drie jaar. - Er is nog geen definitieve lijst van middenkaderopleidingen die in vier jaar MOETEN. Er is een voorstel opgesteld en vastgesteld door de MBO-Raad tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 januari Deze lijst bevat 29 kwalificatiedossiers en moet ingaan op 1 augustus 2016, op basis van de herziene kwalificatiedossiers. De verplichting van 4 jaar studieduur moet gaan gelden voor studenten in de beroeps-opleidende leerweg die bij aanvang van het programma jonger zijn dan 20 jaar. De minister heeft deze lijst nog NIET vastgesteld. 13

14 Vervallen drempelloosheid niv. 2 opleidingen De drempelloze instroom van niveau-2 wordt met ingang van 1 augustus 2014 beëindigd. Voor toelating tot niveau 2 hebben studenten voortaan een diploma voortgezet onderwijs nodig of een diploma niveau 1 / entreeopleiding. De instelling kan bij ongediplomeerde jongeren een toelatingsonderzoek uitvoeren en hen op basis daarvan toelaten tot niveau 2 indien de deelnemer blijk heeft gegeven van geschiktheid en er een reële kans is op het succesvol afronden van de opleiding. Op niveau 1 blijft drempelloze instroom juist wel mogelijk. Zie Wet Educatie en Beroepsonderwijs, hoofdstuk 8, artikel 8,2.1 : Vooropleidingseisen. In de notitie Toelatingsbeleid ROC Tilburg wordt de procedure van toelating, aanmelding, intake en plaatsing verder beschreven. Invoering Entreeopleidingen De entreeopleiding (MBO-niveau 1) krijgt met ingang van 1 augustus 2014 een eigen positie binnen het BVE-bestel, gericht op het behalen van een erkend diploma dat toegang geeft tot een vervolgopleiding op niveau 2 dan wel voorbereidt op de arbeidsmarkt wanneer het behalen van een startkwalificatie niet mogelijk is. De entreeopleiding is toegankelijk voor leerlingen van 16 jaar of ouder zonder een afgeronde vooropleiding. Bij uitval uit een niveau 2, 3 of 4 opleiding kan een deelnemer niet instromen in de entree-opleiding. De procedure van intake en plaatsing is beschreven in de notitie: Intake Entreeopleiding Deelnemers krijgen na vier maanden een (bindend) studieadvies. De procedure voor het bindend studieadvies is beschreven en vormt een onlosmakelijk deel van de onderwijsovereenkomst. Het onderwijsprogramma is bijgesteld overeenkomstig de nieuwe norm onderwijstijd. De nominale studieduur van de entreeopleiding is maximaal 1 jaar; een deelnemer mag er twee jaar overdoen, maar de deelnemerswaarde voor de bekostiging is dan 0,6. Tot 2016 wordt de entreeopleiding inhoudelijk nog verzorgd op basis van het AKA-kwalificatiedossier. Ook de smalle niveau-1 opleiding worden nog verzorgd op basis van de oude kwalificatiedossiers. Met invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en dossiers in 2016 zal Onderwijsgroep Tilburg het nieuwe kwalificatiedossier voor de entreeopleiding gaan gebruiken. De minister heeft bij wettelijke regeling van 7 juni de nieuwe kd s entreeopleiding vastgesteld (crebo 22270). Modernisering Bekostiging De modernisering bekostiging gaat in per 1 januari 2015, zie programmalijn Bedrijfsvoering. Nieuwe kwalificatiestructuur en dossiers Op voorstel van het MO-IB heeft het College van Bestuur besloten de nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers (kd s) OGT-breed in te voeren m.i.v. 1 augustus Implementatie van de nieuwe kd s is een complexe en omvangrijke operatie en vraagt om een goede inbedding binnen het FoV en het nieuwe kader onderwijs dat wordt ontwikkeld. Scholen die toch op beperkte schaal eerder willen starten leggen daartoe een onderbouwd verzoek voor aan het CvB. 14

15 Hoever staan we met de verplichte implementatie van FoVmaatregelen per 1 augustus 2014? 1. Intensivering Alle BBL-opleidingen die zijn gestart op of na 1 augustus 2013 en alle BOL-opleidingen die starten op 1 augustus 2014 voldoen aan de nieuwe normen wat betreft studieduur en onderwijstijd. Controle hierop wordt gedaan door SSC-O / Kwaliteitszorg. Het onderwijsmodel en het daarop gebaseerde onderwijsallocatiemodel zijn aangepast aan de nieuwe normen onderwijstijd. 2. Verkorting: Alle middenkaderopleidingen die uitgevoerd gaan worden per 1 augustus 2014 staan op de door de minister vastgestelde lijst. 3. Vervallen drempelloze instroom niveau-2. De invoering van deze maatregel is tijdig en via verschillende kanalen gecommuniceerd naar betrokken partijen. van de maatregel is zonder problemen verlopen. Wat precies de consequenties zijn met betrekking tot o.a. deelnemersaantallen en niet-plaatsbare leerlingen wordt verder onderzocht. 4. Invoering entreeopleiding. Ook de invoering van de entreeopleidingen is tijdig gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Overeenkomstig het Actieplan Entreeopleidingen is de intakeprocedure en de procedure (bindend) studieadvies uitgewerkt en geïmplementeerd. Het onderwijsprogramma voldoet aan de nieuwe norm onderwijstijd. Het onderwijsallocatiemodel is aangepast. 5. Modernisering bekostiging. De eerste doorrekeningen / simulaties inzake de nieuwe bekostiging zijn worden gemaakt in het kader van de voorbereiding van de begroting Opmerking: Tengevolge van de nieuwe bekostiging zullen, op basis van de simulatieberekeningen die zijn gemaakt, de inkomsten voor ROC Tilburg met ongeveer 4% dalen. In de begrotingen voor de komende jaren zal hiermee rekening moeten worden gehouden. 6. Nieuwe kwalificatiedossiers. Ontwikkelingen worden gevolgd. Implementatie is onderdeel van programma FoV. 15

16 Van Bouwstenen naar programmalijnen Op 24 maart heeft het College van Bestuur de Bouwstenen voor het Plan van Aanpak Focus op Vakmanschap en het Actieplan Entree-opleidingen goedgekeurd met de opdracht beide te verwerken in het Programma Focus op Vakmanschap. Om te komen tot een transparante en werkbare opzet is, zoals eerder aangegeven, gekozen voor een vijftal programmalijnen binnen dit omvangrijke project: 1. Programmalijn Entree-opleidingen Uitgangspunt hiervoor is het actieplan Entreeopleidingen, jan Programmalijn Doelmatigheid Uitgangspunt hiervoor is het plan van aanpak FoV, hoofdstuk 4 3. Programmalijn Onderwijs Uitgangspunt hiervoor is het plan van aanpak FoV, hoofdstuk 2,5, 6 en 7 4. Programmalijn Professionalisering Uitgangspunt hiervoor is het plan van aanpak FoV, hoofdstuk 8 5. Programmalijn Onderwijsbedrijfsvoering Uitgangspunt hiervoor is het plan van aanpak FoV, hoofdstuk 9 Communicatie / profilering Het programma Focus op Vakmanschap kent eigenlijk nog een zesde programmalijn, nl. het ontwikkelen en uitvoeren van een totaal-communicatieplan op OGT-, ROC en schoolniveau naar alle betrokkenen, partijen en partners in onze omgeving. Nadere uitwerking van deze programmalijn volgt. gever en trekker: College van Bestuur 16

17 Programmalijn 1: Entree-opleiding nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker programmalijn: José Scheel Activiteiten: 1.1 Positionering Entreeopleidingen - Doelgroepenbeleid (Entree-opleiding Apennijnenweg en Wildstraat) - Toelatingsbeleid - Doorstroom naar niv. 2 en uitstroom naar arbeidsmarkt - Afstemming met viv. 2 opleidingen - Arbeidsmarkt-toeleiding in samenwerking met gemeente / UWV - Alternatieve trajecten: assistent-opleiding binnen het vmbo trajecten t.b.v. pro en vso AKA + AKA / NT2 (1,5 jaar) combi-trajecten onderwijs / zorg traject voor tienermoeders Onderwijsgroep Tilburg heeft zich nadrukkelijk verbonden aan de doelgroep van jongeren in een kwetsbare positie, maar daarbij ook duidelijk aangegeven dat dat alleen kan in samenwerking met andere partijen. De entreeopleiding is voor vele jongeren (en volwassenen) de entree naar een opleiding op mbo-niveau dan wel naar de arbeidsmarkt. Met name vanuit de maatschappelijke opdracht naar jongeren in een kwetsbare positie is het wenselijk en noodzakelijk te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere partijen (onderwijs / zorg / gemeente) in het ontwikkelen van beleid en ontwikkelen en uitvoeren van passende trajecten. Beleid en afspraken m.b.t. de entreeopleiding en alternatieve trajecten. Meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met betrokken partijen. Werkgroep José Scheel, Rianne Bol, Erna Kerkhof Tijd Ontwikkeling: november 2014 t/m maart 2015 Besluitvorming: maart 2015 Implementatie: april juni x 120 klokuren = 360 klokuren 1.2 Evaluatie en bijstellen intake-procedure / procedure bindend studieadvies voor entreeopleidingen. Evaluatie van procedure intake en (bindend) studieadvies m.b.t. transparantie, bruikbaarheid, klantgerichtheid en doelmatigheid; waar nodig bijstelling en nuancering 17

18 Kwalitatief goede en op basis van ervaringen bijgestelde intake-procedure en procedure (bindend) studieadvies, die voldoet aan beleid en wetgeving. Moniek Vinken / Marie-José Lamers / Eugenie van der Weijden Tijd November 2014 januari x 20 klokuren = 80 klokuren 1.3 Ontwikkeling Onderwijs en Examenregeling (OER) Entreeopleidingen op basis van het nieuwe kwalificatiedossier Het nieuwe kwalificatiedossier voor de entreeopleidingen is inmiddels door de minister vastgesteld. Aanpassing naar het nieuwe format moet nog plaatsvinden (zie brief OCW, d.d. 2 juni 2014).Onderwijsgroep Tilburg heeft gekozen voor integrale invoering van de nieuwe KS en KD s met ingang van 1augutus Op basis van het vastgestelde dossier entreeopleidingen kan inhoudelijk gestart worden met de ontwikkeling van het opleidingsplan voor de nieuwe opleiding Opleidingsplan t.b.v. de entreeopleiding, niveau 1 Namens AKA: Sylvia Stevens Namens NCVB: Eugenie van der Weijden Tijd januari t/m juni 2015: ontwikkeling 2 x 120 klokuren = 240 klokuren 18

19 Programmalijn 2: Doelmatigheid nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker programmalijn: Harm Platzbeecker Projecten / activiteiten: 2.1 Ontwikkelen / actualiseren opleidingsbijsluiter Onderwijsinstellingen zijn met ingang van het schooljaar 15/16 verplicht te zorgen voor een goede, objectieve informatievoorziening aan aankomende deelnemers over relevante aspecten van de opleiding. Een opleidingsbijsluiter die voldoet aan de gestelde eisen en jaarlijks wordt geactualiseerd. Marcom / Concernstaf Tijd Jaarlijks in september Regulier 2.2 Vormgeven aan het doelmatigheidoverleg - Inrichten stakeholders-overleg - Overlegstructuur onderwijs bedrijfsleven Uitgangspunt van het wetsvoorstel Doelmatigheid is dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod ligt bij de onderwijsinstellingen, in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio. Ten behoeve van dit overleg richt ROC Tilburg een stakeholdersoverleg in middels de Robo s vorm gegeven aan overleg en samenwerking met de verschillende sectoren branches waarvoor wordt opgeleid Stakeholdersoverleg ROC Tilburg Branche overleg en samenwerking onderwijs /bedrijfsleven Concernstaf / Bestuurssecretaris / Marcom Schooldirecteuren Tijd Schooljaar Regulier 19

20 2.3 Herijking en Profilering opleidingenportfolio ROC Tilburg biedt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een breed scala aan MBOopleidingen. Dat betekent dat ook van ROC Tilburg, in het kader van de doelmatigheid, verwacht mag dat, net als bij andere onderwijsinstellingen, kritisch gekeken wordt naar het totale opleidingsaanbod m.b.t. marktrelevantie, profilering en betaalbaarheid, zonder daarbij jongeren tekort te doen in hun talentontwikkeling. Opleidingenportfolio 2016 en clustering opleidingen Vormgeven aan regionale profilering Borging werkwijze samenstelling opleidingenportfolio Ton Heijkants Tijdpad September / oktober 2014: opstellen uitgangspunten notitie November / december 2014: opstellen van opleidingenportfolio en clustering opleidingen Januari 2015: vaststellen plan Maart / juni 2016: implementatie Periode sept juni 2015: 640 klokuren Kosten implementatie:

21 Programmalijn 3: Onderwijs nemer: Overleggroep Onderwijs Trekker programmalijn: Monique Wassen Projecten/activiteiten: 3.1 Herijken Onderwijsvisie ROC De onderwijsvisie van ROC Tilburg is vastgesteld op 8 april Niet uitgeslotenmoet worden dat op basis van ontwikkelingen m.b.t landelijk beleid en Focus op Vakmanschap herijking / aanscherping van de onderwijsvisie wenselijk of noodzakelijk is. Onderwijsvisie ROC Tilburg Programmamanager FoV Tijd Mei /juni 2015 Regulier 3.2 Instroom Herijken/innoveren beleid voorlichting en werving Voor het schooljaar is het plan LOB-activiteiten VO-MBO en het ROC Voorlichtingsplan 14/15 vastgesteld. Reeds eerder is aangegeven dat het beleid werving en voorlichting van ROC Tilburg toe is aan een verfrissende en aansprekende up-date: van informatie naar beleving. Marcom krijgt daartoe de opdracht. Een modern, aansprekend en doelmatig werving- en voorlichtingsbeleid, gericht op invoering voor schooljaar , incl. voorstel t.b.v. relatiebeheer voor de toeleverende scholen. Geertje van de Wouw (Marcom) en Han Snijders (Overleggroep Onderwijs) Tijd Oktober / december 2014: Oriëntatie- en inventarisatie fase Januari / maart 2015: Ontwerpfase April 2015: Vaststellen voorlichtingsplan Mei / september 2015 : Uitwerking en implementatie 200 klokuren Kosten uitwerking en implementatie 2015:

22 Opstellen notitie toelatingsbeleid (aansluiting vmbo-mbo) De werkgroep Instroom heeft een aanzet gemaakt om te komen een nieuw beleid m.b.t. aanmelding, intake en plaatsing. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door de Overleggroep Onderwijs als opdrachtnemer en SSC-Onderwijs als uitvoerder. De opdracht is te komen tot een integraal document Toelatingsbeleid ROC Tilburg. Document Toelatingsbeleid, aanmelding, intake, plaatsing, inclusief: resultaten referentiegroep Stuza, passend onderwijs, plaatsing ongediplomeerden (samenwerking entreeopleidingen), samenwerking Route 35 (stedelijk trajectbureau). Marian Aelmans (SSC-O) Hanny Veenland (Passend Onderwijs), Marion Kolster ( VSV), Kirsten van der Sande (Referentiegroep Stuza), Paul van Gestel (Overleggroep Onderwijs) Tijd Oktober 2014:Vaststellen concept document November /december 2014: Informatie en communicatie December / juni 2015: Werken met concept-document Augustus 2015: Evaluatie concept document Oktober 2015: Vaststellen definitieve document 360 klokuren Evaluatie en bijstelling: 80 klokuren 3.3 Doorstroom Onderwijsprogrammering - Aansluiting vmbo / havo (vakmanroute, beroepsroute, doorstroomroute) - Leerlijn Taal en Rekenen, LOB, algemene beroepsvaardigheden, specifieke beroepsvaardigheden (profielen) - BPV / Werkvloerleren - Keuzedelen - Decomponeren / componeren opleidingen en opleidingstrajecten - Vakmanschaproute, beroepsroute, hbo-route - Gecombineerde leerweg - Excellentieprogramma s - Inzet Vavo - Opstellen OER (onderwijs en examenregeling) Onderwijsconcept - Didactisch concept - Gebruik ICT - Leermiddelenbeleid ROC Tilburg wil de implementatie van FoV en de nieuwe kwalificatiedossiers gebruiken om te komen tot een nieuwe inrichting, vormgeving en uitvoering van het onderwijs, die tegemoet komt aan de uitgangspunten van het nieuwe leren en werken en doelmatig onderwijs. Onze ambitie is de beste onderwijsinstelling van Nederland te worden. 22

23 Een nieuw kader en service-document onderwijs. Met behulp van een ROC-breed scholingstraject voor alle opleidingsontwerpers ontwerpen we samen een nieuw kader onderwijs, aangevuld met een servicedocument voor de teams. Op basis van het fijn ontwerp opleidingsplan wordt per opleiding de onderwijs en examenregeling (OER) gemaakt. Het scholingstraject wordt verzorgd door de MBO-Academie. Jeanne Nuijten en Marion Brun (Overleggroep Onderwijs). Tijd Februari / december 2015: scholingstraject: Visie en kaders Verkenning Ontwerpprincipes Grof ontwerp opleidingsplan Fijn ontwerp opleidingsplan Juni 2015: Vaststellen visie, kaders en principes en Grof ontwerp opleidingsplan December 2015: Vaststellen fijn ontwerp opleidingsplan Coördinatie ontwikkelingstraject: Scholingsprogramma MBO Academie: zie HR-Agenda Doorstroomroute HBO De doorstroom MBO-HBO is altijd een van de speerpunten van het onderwijsbeleid OGT geweest (zie notitie: Doorstroom MBO-HBO, aug. 2013). De ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe kwalificatiestructuur MBO en de upgrading van de middenkaderopleidingen, gekoppeld aan de ontwikkelingen in het HBO (Kwaliteit en Verscheidenheid) bieden een kader om te komen tot een nieuwe opzet van de doorstroomroute mbo-hbo en een versterking van de samenwerking met het HBO inzake de associate degree en bachelor-opleidingen. Doorstroomroute MBO-HBO, gebouwd vanuit de keuzedelen, breed uitvoerbaar binnen de niveau- 4-opleidingen, toekomstbestendig m.b.t. de ontwikkelingen in het MBO / HBO en gericht op een succesvolle doorstroom naar het HBO. Werkgroep MBO-HBO ( Ellen Mouwen, Marie-Louise in t Groen, Annette IJsebaert en Rik Mooren) Tijd Januari / april 2015: ontwikkelen doorstroomroute Mei 2015: vaststellen plan 4 x 60 klokuren = 240 klokuren Begeleiding en ondersteuning In 2011 is de begeleidingsstructuur van ROC Tilburg beschreven in de notitie Studieloopbaanbegeleiding, de zorgstructuur in een notendop. Inmiddels is, o.a. in het kader van 23

24 VSV, Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap herijking van de begeleidingsstructuur nodig, aangevuld met de organisatie van ondersteuning vanuit de bestrijding VSV (verzuim) en Passend Onderwijs. Kader- en servicedocument Begeleiding en Ondersteuning ROC Tilburg Marian Aelmans (voorzitter) Coördinatoren SLB, Hanny Veenland (Passend Onderwijs) en Marion Kolster (VSV) Dorien Duindam (Overleggroep Onderwijs) Tijd December / maart 2015: evaluatie huidige structuur / oriëntatie nieuwe vorm Maart / april 2015: opstellen nieuw kader / document vaststellen Mei / juni: implementatie Werkgroep 10 x 24 uur = 240 uur Coördinatie: 160 uur Doorlopende leerlijn Taal/ Rekenen/MVT Verbeterplan Taal en Rekenen Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Borging Nederlandse Taal, Rekenen en MVT in het mbo Coördinatie: Tessy Duncker Werkgroep Taal en Rekenen (Han Snijders, Overleggroep Onderwijs)) Subsidie-middelen Taal en Rekenen MBO 2014 en 2015 Doorlopende leerlijn LOB Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor LOB om jongeren adequaat te begeleiden in hun studieloopbaan en een succesvolle bijdrage te leveren aan het proces van een leven lang leren. Een doorlopende leerlijn LOB, vanuit vmbo/havo naar mbo met doorloop naar het HBO. Beleidsdocument LOB, Handboek en Servicedocument Zie projectplan Doorlopende leerlijn LOB Onderwijsgroep Tilburg Coördinator: Marian Aelmans Ontwikkelgroep: Ad de Jongh (vmbo), Renata Keizer, Annette Ysebaert, Annemieke Jacobs, Monique Kam, Fögel von der Fuhr Dorien Duindam (Overleggroep Onderwijs) 24

25 Zie projectplan 960 klokuren t.l.v. FoV (overige middelen: Bestuursakkoord MBO, Stimuleringsproject LOB 2 e tranche en VSV ) Scholingstraject: zie HR-Agenda FoV binnen Bedrijfsgericht Opleiden 1. Opstellen opleidingenaanbod bedrijfsgericht opleiden 2. Aan de hand van de ontwikkelde kaders en servicedocumenten wordt een eigen servicedocument ontwikkeld voor bedrijfsgericht opleiden, dat voldoet aan de eisen van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging maar tevens recht doet aan het eigen opleidingsconcept. Opleidingenaanbod Bedrijfsgericht Opleiden Servicedocument FoV / Bedrijfsgericht Opleiden Lianne Smarius (Overleggroep Onderwijs) Tijdpad November 2014 / april klokuren 3.4 Uitstroom Project examinering en resultaat Zie Projectplan Examinering, versie 1 oktober 2013 De projectperiode is verlengd tot oktober 2015 Ans van der Loo --- Alumnibeleid / een leven lang leren Onderwijsgroep Tilburg heeft als missie het verzorgen van beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen van 12 tot 67 jaar. We leiden niet op voor een beroep, maar voor een loopbaan. Een leven lang leren is een integraal onderdeel van ons leren. Belangrijk instrument voor het verzorgen van opleiding en bij- en nascholing in het kader van een leven lang leren is een actief alumnibeleid: Hoe betrekken we en binden we onze oud-studenten aan onze instelling / onze scholen? Een concreet plan (met passende instrumenten) voor de vormgeving van alumnibeleid. 25

26 Marcom (Helen Suijkerbuik) Tijd Januari / april klokuren Kosten implementatie: afhankelijk van definitief plan 26

27 Programmalijn 4: Professionalisering nemer: Overleggroep HRM Trekker programmalijn: Joyce Kolen i.s.m. Elise van Cleef / John van der Velden Onderwijsgroep Tilburg verzorgt het beste onderwijs van Nederland. Dat is de centrale doelstelling die we ons hebben gesteld. Het beste onderwijs vraagt de beste medewerkers. Om de veranderingen en verbeteringen die we met FoV willen bereiken ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, is scholing en training van alle medewerkers zowel individueel als en trainingen worden opgenomen in het professionaliseringsplan. Vakmanschap en meesterschap, de medewerker in zijn kracht. Het professionaliseringsplan is een onderdeel van de HR Agenda van Onderwijsgroep Tilburg. Thema s die in het scholingsplan ROC-breed in elk geval aan bod komen: - Opleiding bouwen - Pedagogisch didactisch handelen (op schoolniveau) - LOB - Examinering Zie begroting HRM 27

28 Programmalijn 5: Onderwijslogistiek / Bedrijfsvoering nemer: Overleggroep Bedrijfsvoering Trekker: Onderwijslogistiek: Rocco Bastiaansen Bekostiging: Alke Wisgerhof Huisvesting: Roy Hildenbrant Projecten / Activiteiten: 5.1 Onderwijslogistiek De implementatie van Focus op Vakmanschap heeft een grote impact op onze behoefte aan registratie, informatie en communicatie. De impact analyse, opgesteld door Sambo-ICT, geeft een overzicht van consequenties en te nemen maatregelen. Totaalplan Onderwijslogistiek, waarin opgenomen: - Voorlichting en werving: CRM-programma - Aanmelding, intake, plaatsing: programma digitaal aanmelden - Bekostiging: programma Eduarte, bekostigingsdossier) - Deelnemersvolgsysteem ( onderwijscatalogus /pedagogisch dossier ) - Examinering: programma Nubico - Alumnibeleid Werkgroep Onderwijslogistiek Voorzitter: Rocco Bastiaansen Leden: Alke Wisgerhof, Frank van Dijk, Marjolein de Leeuw, Barbara Baelemans, Paul van Gestel Projectleider Digitaal aanmelden: Kirsten van de Sande Projectleider Deelnemersvolgsysteem: Wim van der Maas Tijd Ontwikkeling schooljaar Implementatie: 2015 / 2016 Project Digitaal aanmelden: 2014: : Project deelnemersvolgsysteem: 2014: : Bekostiging Modernisering bekostiging Gedragscode bekostiging Onderwijsallocatiemodellen Invoering Prestatiebekostiging (overeenkomst en kwaliteitsplan) Inrichting systemen en processen Informatiestromen / informatiemanagement 28

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap Impact op informatie en systemen

Focus op Vakmanschap Impact op informatie en systemen Focus op Vakmanschap Impact op informatie en systemen Onderdeel van programma ifov Bijeenkomst voor informatiemanagers, bestuurders en programmamanagers 16 mei 2013 1 Programma ifov doelstelling De consequenties

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Impact op informatievoorziening en systemen = ifov

Focus op Vakmanschap. Impact op informatievoorziening en systemen = ifov Focus op Vakmanschap Impact op informatievoorziening en systemen = ifov PAUL VAN UFFELEN 3 juni 2013 1 Focus op Vakmanschap: De beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het actieplan Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen

Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen Het Actieplan Mbo Focus op vakmanschap Tessa van Dorp (VO) Frank Koster (MBO) november 2013 Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Consequenties voor Iv en It

Focus op Vakmanschap. Consequenties voor Iv en It Focus op Vakmanschap Consequenties voor Iv en It Jan Bartling, Paul van Uffelen, sambo-ict; Peter Nooteboom, CAP 7 februari 2013, sambo-ict Netwerk I-Managers 1 Bijpraten Stand van zaken (i)fov Waar staan

Nadere informatie

DLMB 2013 versie

DLMB 2013 versie DLMB 2013 versie1.0 17-09-2013 Focus op Vakmanschap is vertaald in de wet Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging Meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Een totale reset voor het MBO

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Titel : Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Project/Werkgroep : Voor vragen kunt

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

MBO ACTIEPLAN. FOCUS op VAKMANSCHAP ROC TILBURG. Wij leiden niet op voor een beroep, maar voor een carriére

MBO ACTIEPLAN. FOCUS op VAKMANSCHAP ROC TILBURG. Wij leiden niet op voor een beroep, maar voor een carriére ROC TILBURG MBO ACTIEPLAN FOCUS op VAKMANSCHAP ROC TILBURG Wij leiden niet op voor een beroep, maar voor een carriére Bouwstenen voor een Plan van Aanpak Versie: 0.4 - maart 2014 Vastgesteld door CvB d.d.

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ambassadeursbijeenkomst

Ambassadeursbijeenkomst Ambassadeursbijeenkomst Agenda Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling Implementatie en communicatie Wijzigingen na behandeling Tweede Kamer Mogelijkheid voor scholen tot afwijken van deel

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Aanmelden, Intake en Plaatsing

Aanmelden, Intake en Plaatsing Aanmelden, Intake en Plaatsing 2018-2019 Het AIP-beleid voor 2018-2019 Inleiding In deze notitie wordt het AIP-beleid voor 2018-2019 geschetst. Het betreft beleid voor de reguliere opleidingen mbo 2, 3

Nadere informatie

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 Agenda IM binnen Aventus Procesmanagement Projecten HKS Opzet Wiki Informatiemanagement

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2 Studievoortgangsregeling Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en

Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en samenleving Stel hogere eisen aan het arbeidsmarktperspectief Handhaaf het startkwalificatieniveau met extra aandacht aan studiekeuze mbo niveau 2 studenten. Biedt

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen Stand van zaken herziening Keuzedelen Herziening kwalificatiestructuur MBO 1 augustus 2016 verplichte invoering Veel partijen en veel factoren

Nadere informatie

Aanmelden, Intake en Plaatsing

Aanmelden, Intake en Plaatsing Aanmelden, Intake en Plaatsing 2019-2020 Inhoud Het AIP-beleid voor 2019-2020... 2 Inleiding... 2 De AIP-route 2019-2020... 3 Toelichting op de toelaatbaarheid... 5 1 Het AIP-beleid voor 2019-2020 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling...

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling... Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2017-2018 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 250 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Voorwoord. AERES MBO ALMERE Jaarresultaat 2017 Pagina 2 van 11

Voorwoord. AERES MBO ALMERE Jaarresultaat 2017 Pagina 2 van 11 Jaarresultaat 2017 Voorwoord Aeres MBO Almere, voorheen Groenhorst mbo Almere, biedt groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden Animal, Design, Outdoor, Toegepaste biologie en Food. AERES MBO ALMERE Jaarresultaat

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD Hans van Nieuwkerk Programmamanager MBO in Bedrijf Januari 2015 BESTUURSAKKOORD EN BELEIDSBASIS * Actieplan MBO: Focus op vakmanschap 2011-2015 ; februari 2011. * Akkoorden

Nadere informatie

RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK

RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK RMC toelichting functie Uitvoering RMC leerplicht inhoud en cijfers VSV aanpak organisatie activiteiten cijfers Ontwikkelingen nieuwe VSV aanpak kwetsbare jongeren verandering

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters,

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 380017

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk?

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Frank Koster directie BVE juni 2013 f.n.g.koster@minocw.nl Entreeopleiding Inhoud 1. Actieplan MBO 2. Welke problemen spelen op niveau-1? 3. Wat wordt er

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Realisatie- en Implementatieplan FoV

Focus op Vakmanschap. Realisatie- en Implementatieplan FoV Focus op Vakmanschap Realisatie- en Implementatieplan FoV 2015-2016 Auteur Ben Wouters Datum 25 januari 2016 Versie 0.5 Vastgesteld door CvB CvB/1516.025 d.d. 1 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/59103 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Adviezen rondom LLO De Onderwijsraad adviseert de regio te benutten om aansluiting van mbo op de arbeidsmarkt te versterken. Hervorm O&O-fondsen

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012 Stand van zaken t.a.v. de entreeopleiding per 18 juni 2012 Bron: directie BVE van het ministerie van OCW Status wetsvoorstel Het wetsvoorstel is medio maart 2012 naar de Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2018-2019 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Herziening en examinering. workshop Slagen doen we met elkaar. Marlies Vermunt & Arjan Versteeg

Herziening en examinering. workshop Slagen doen we met elkaar. Marlies Vermunt & Arjan Versteeg Herziening en examinering workshop Slagen doen we met elkaar Marlies Vermunt & Arjan Versteeg Kennismaking De examinering blijft een achilleshiel. Zowel de sub-examencommissie als DEX hebben zich niet

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Algemeen 1. Inleiding De kwalificatiestructuur mbo wordt herzien met het oog op een betere inhoudelijke

Nadere informatie

Advies Escalatie. 2. Kader geschillencommissie

Advies Escalatie. 2. Kader geschillencommissie Advies Escalatie 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2012 delen beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven in SBB gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de aansluiting beroepsonderwijs en georganiseerd

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN

ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN Capabel Onderwijsgroep Opleiding Doktersassistent, niveau 4 3257863/3 BRIN: 27RC Onderzoeksnummer: 269797 Onderzoek uitgevoerd in: Juli-september 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO Leo van den Hoek FOTO Implementeren, hoe doe je dat? Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur Thema s 1. Context: wat en hoe implementeren? 2. Onderwerp 1: intensiveren van opleidingen 3. Onderwerp 2: verbeteren teamfunctioneren

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Inzicht bieden in Doelstelling Historie en opzet WEB Wat is relevant voor niet-overheids bekostigd

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 17 18 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Decanenbijeenkomst Toelatingsrecht. Namens projectgroep, Petra Tabak,

Decanenbijeenkomst Toelatingsrecht. Namens projectgroep, Petra Tabak, Decanenbijeenkomst Toelatingsrecht Namens projectgroep, Petra Tabak, 19.10.2017 Agenda 1. Toelatingsrecht 2. Bindend studie advies 3. Customer Journey (aanmeld- en intakeproces volgend jaar) 4. Aanmeld-

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23441 22 december 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2011, nr. BVE/Stelsel/337729

Nadere informatie

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding en het praktijkonderwijs Frank Koster, directie BVE januari 2012 f.n.g.koster@minocw.nl Praktijkonderwijs en de entreeopleiding 2 Er zijn pro-scholen die samen met een mbo-instelling aka-of niveau-1-opleiding

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2017 Programma Dinsdag 28 maart 2017, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2017 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen 2000

Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen 2000 OCenW-Regelingen Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen Bestemd voor: landelijke organen en de Vereniging Colo Algemeen verbindend voorschrift Datum: 14 augustus Kenmerk: BVE/B/-29879

Nadere informatie

Dag van de Beroepskolom. 12 oktober 2018

Dag van de Beroepskolom. 12 oktober 2018 Dag van de Beroepskolom 12 oktober 2018 Doelstelling Kruip in de huid van een mbo-student en probeer te ervaren wat de belangrijkste beslismomenten zijn op weg naar het hbo Identificeer die momenten en

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies. ROC de Leijgraaf

Regeling bindend studieadvies. ROC de Leijgraaf Regeling bindend studieadvies ROC de Leijgraaf O&O Onderwijsbeheer November 2018 Vastgesteld door het CvB d.d.: 10-1-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom een BSA?... 3 Aan wie wordt een BSA gegeven?...

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Postbus 7259 2701 AG ZOETERMEER Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Procesmodel. Onderwijstijd in Control. Barneveld, 18 september 2014

Procesmodel. Onderwijstijd in Control. Barneveld, 18 september 2014 Procesmodel Onderwijstijd in Control Barneveld, 18 september 2014 Agenda Samenvatting regelgeving onderwijstijd Procesmodel onderwijstijd Wat kun/moet je doen om in control te zijn op onderwijstijd - Eisen

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie