Bijlage 13. Sociaal convenant t.b.v. overgang van werknemers Cluster ICT van Rivierduinen naar Cegeka

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 13. Sociaal convenant t.b.v. overgang van werknemers Cluster ICT van Rivierduinen naar Cegeka"

Transcriptie

1 Sociaal convenant t.b.v. overgang van werknemers Cluster ICT '< cegeka Rivierduinen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Bijlage 13 Sociaal convenant t.b.v. overgang van werknemers Cluster ICT van Rivierduinen naar Cegeka

2 mm cegeka Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 Artikel 1.1. Verklaring werkgevers en werknemersorganisaties... 4 Artikel 1.2. Juridisch kader... 5 Artikel 1.3. Werkingssfeer en werkingsduur... 5 Artikel 1.4. Begripsbepalingen...6 Artikel 1.5 Interpretatie...6 Artikel 1.6 Hardheidsclausule...6 Artikel 1.7 Bekendmaking... 6 Hoofdstuk 2: Indiensttreding bij Cegeka...7 Artikel 2.1 Indiensttreding bij Cegeka...7 Artikel 2.2 Arbeidsvoorwaarden... 7 Artikel 2.3 Opleiding en training... 7 Hoofdstuk 3: Garanties... 8 Artikel 3.1. Werkgelegenheid... 8 Artikel 3.2 Salarisgarantie... 9 Artikel 3.3 LFB/verlof Artikel 3.4 Consignatie/overwerk...10 Artikel 3.5 Woonwerk vergoeding...10 Artikel 3.6 Ziekte en arbeidsongeschiktheid...10 Artikel 3.7 Garantie diensttijd Hoofdstuk 4: Rechtspositie bij overgang...11 naar Cegeka...11 Artikel 4.1 Pensioenvoorziening...11 Artikel 4.2 Verzekeringen Artikel 4.3 Vakantie- uren en overuren...11 Artikel 4.4 Fiscale voorzieningen Artikel 4.5 Geen terugbetalingsverplichting bij overgang...12 Artikel 4.6 Lopende afspraken Artikel 4.7 Integriteit Artikel 4.8 Vrijwillig vertrek voor datum overgang...12 Hoofdstuk 5: Overige afspraken...14 Artikel 5.1 Medezeggenschap... ; Hoofdstuk 6: Overdracht personeelsdossiers en werkwijze overdracht Artikel 6.1 Personeelsdossiers...15 Artikel 6.2 Rechten werknemers...15 Artikel 6.3 Werkwijze overdracht... 15

3 V-cegeka Inleiding: Rivierduinen heeft besloten om de activiteiten ICT kavels Werkplek, Housing, Hosting en Technisch Applicatiebeheer van de kantoor- en bedrijfsapplicatie- omgeving en Connectiviteit (verder te noemen: 'ICT activiteiten ) uit te besteden aan Cegeka voor een contractperiode van 5 jaar. Het gevolg hiervan is dat twaalf werknemers (11,33 fte) van Stichting Rivierduinen overgaan naar Cegeka. Deze twaalf werknemers zijn toe te rekenen aan de ICT activiteiten. De werknemers van Rivierduinen vallen onder het arbeidsrecht, de CAO Geestelijke Gezondheidszorg en aanvullende arbeidsvoorwaardenregelingen van Rivierduinen. De werknemers komen vanaf 1 juni 2016 te vallen onder de arbeidsvoorwaardenregelingen van Cegeka. Dit sociaal convenant ziet op een zorgvuldige overgang in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van betrokken werknemers. In oplegnotitie is 11,39 fte vermeld op basis van fpp; feitelijke bezetting is januari /18 Voor Cegeka Voor Ri'

4 friesgeka HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1.1. Verklaring werkgevers en werknemersorganisaties Partijen bij dit sociaal convenant zijn; de werkgevers: Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden, 2333 ZZ onder KvK nummer hierna te noemen Rivierduinen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.P.I. ten Kroode, voorzitter Raad van Bestuur en De besloten vennootschap Cegeka Nederland BV, gevestigd te Veenendaal, 3905 TB onder KvK nummer hierna te noemen Cegeka, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.J. Witteveen, managing director enerzijds en de werknemersorganisaties: FNV, gevestigd te Amsterdam1043 BX, aan de Naritaweg 10, vertegenwoordigd door K. de Buijzer CNV Zorg 6t Welzijn, gevestigd te Utrecht (3561 GG) aan de Tiberdreef 4, vertegenwoordigd door M. Meere anderzijds Partijen komen onderhavig convenant overeen met als doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan eventuele nadelige sociale en rechtspositionele gevolgen voor de werknemers die overgaan van Rivierduinen naar Cegeka. Het betreffen twaalf werknemers die op 31 mei 2016 in dienst zijn van Rivierduinen op basis van een op 1 juni 2016 doorlopende arbeidsovereenkomst en toe te rekenen zijn aan de activiteiten voor cluster ICT, kavels Werkplek, Housing, Hosting en Technisch Applicatiebeheer van de kantoor- en bedrijfsapplicatie- omgeving en Connectiviteit (verder ICT activiteiten ). Uitzonderingen hierop kunnen in overleg tussen beide werkgevers en de betrokken werknemer worden gemaakt, wanneer toepassing van dit uitgangspunt leidt tot een onredelijke situatie. Werknemers die overgaan van Rivierduinen naar Cegeka staan genoemd in bijlage 1 bij dit sociaal convenant. Zij zullen per 1 juni 2016 in dienst treden bij Cegeka onder gelijktijdige beëindiging van het dienstverband met Rivierduinen. 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Ri' luinen

5 cegeka Artikel 1.2. Juridisch kader 1. Dit sociaal convenant is opgesteld in het kader van de outsourcing van de ICT kavels Werkplek, Housing, Hosting en Technisch Applicatiebeheer van de kantoor- en bedrijfsapplicatieomgeving en Connectiviteit per 31 mei 2016 (peildatum) naar Cegeka per 1 juni 2016 (overgangsdatum). 2. De besluitvorming van Rivierduinen ten aanzien van de outsourcing van de ICT kavels leidt - gelet op alle feiten en omstandigheden - tot een overgang van activiteiten, personeel en huisvesting die leidt tot een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW. Dit convenant bevestigt dat sprake is van een overgang van onderneming. 3. Dit sociaal convenant regelt in het bijzonder de rechtspositionele gevolgen van de overgang van de werknemers van de hierboven genoemde organisatie onderdelen van cluster ICT van Rivierduinen naar Cegeka per 1 juni Bij de totstandkoming van dit sociaal convenant hebben partijen een rechtspositievergelijking van arbeidsvoorwaarden bij Rivierduinen en Cegeka gehanteerd. 4. Er is sprake van ongelijkwaardige arbeidsvoorwaardenpakketten bij Rivierduinen en Cegeka: door de overgang naar Cegeka gaan betrokken werknemers er per saldo in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit. 5. De grondslag voor deze overgang staat in de artikelen 7:662 en volgend van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn de rechten van werknemers opgenomen bij overgang van onderneming zover juridisch mogelijk. De werknemers treden per 1 juni 2016 voor onbepaalde tijd in dienst bij Cegeka. Bij de overgang gaan de bestaande rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van betrokken werknemers van rechtswege over naar Cegeka, met inachtneming van de bepalingen van dit sociaal convenant. Artikel 1.3. Werkingssfeer en werkingsduur 1. Dit sociaal convenant is van toepassing op de werknemers genoemd in bijlage 1, voor zover de werknemer is toe te rekenen aan de ICT activiteiten. 2. Dit sociaal convenant treedt in werking zodra het door partijen is ondertekend, en heeft een looptijd totdat eventuele bezwaren in het kader van dit sociaal convenant zijn afgewikkeld. Partijen kunnen dit sociaal convenant met onderlinge toestemming tussentijds wijzigingen, aanvullen of verlengen 3. Partijen komen op verzoek van één der partijen in augustus 2016 bij elkaar om de uitvoering van dit sociaal convenant te evalueren. 4. Individuele toegekende rechten voortvloeiend uit dit sociaal convenant blijven van kracht ook nadat de werkingsduur van dit sociaal convenant is verstreken. 28 januari /18 Voor Cegeka

6 Artikel 1.4. Begripsbepalingen In dit sociaal convenant wordt verstaan onder: Rivierduinen: Cegeka : Werknemer: CAO GGZ: Functie : taken, Schaal: Overgangsdatum: Peildatum: Stichting Rivierduinen, genoemd in artikel 1.1 gevestigd te Leiden Cegeka Nederland BV, genoemd in artikel 1.2 gevestigd te Veenendaal de werknemer bedoeld in artikel 1.3, lid 1 CAO Geestelijke Gezondheidszorg met looptijd van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017 Een door de werknemer in opdracht verricht samenhangend geheel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden Salarisschaal 1 juni mei 2016 Artikel 1.5 Interpretatie 1. Indien bij de uitvoering van dit sociaal convenant verschil van inzicht ontstaat over de interpretatie ervan, treden partijen in overleg om tot een oplossing te komen. 2. Indien zich onverhoopt zaken voordoen die niet bij dit sociaal convenant zijn geregeld, dan wordt in overleg tussen Cegeka en de werknemer naar een oplossing gezocht. Artikel 1.6 Hardheidsclausule Indien de toepassing van dit sociaal convenant naar het oordeel van Cegeka of de individuele werknemer voor die individuele werknemer tot een onvoorziene en onbillijke situatie leidt, zal Cegeka op verzoek van de werknemer een voorziening treffen met als doel deze onbillijke situatie zoveel mogelijk op te heffen. Artikel 1.7 Bekendmaking Rivierduinen en Cegeka maken dit sociaal convenant binnen vijf werkdagen na ondertekening aan de werknemers als bedoeld in artikel 1.3 bekend. Dit kan door het per te verzenden, toe te sturen per post of uit te reiken aan de werknemers. Deze laatste wijze heeft de voorkeur, aangezien er dan nog een mondelinge toelichting op het gehele proces gegeven kan worden. 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Rivierduinen

7 I cegeka HOOFDSTUK 2: INDIENSTTREDING BIJ CEGEKA Artikel 2.1 Indiensttreding bij Cegeka 1. De arbeidsovereenkomst van de werknemer bij Rivierduinen eindigt op de overgangsdatum van rechtswege. Op de overgangsdatum gaat de werknemer in dezelfde functie voor dezelfde (formele) arbeidsduur (fulltime is 36 uur) per week over van Rivierduinen naar Cegeka. 2. De werknemer treedt op de overgangsdatum in dienst bij Cegeka voor onbepaalde tijd. Artikel 2.2 Arbeidsvoorwaarden Vanaf de overgangsdatum gelden niet langer de arbeidsvoorwaarden van Rivierduinen (CAO GGZ) maar die van Cegeka. Aangevuld met de bepalingen van dit sociaal convenant. Artikel 2.3 Opleiding en training Per werknemer zal er door Cegeka voor 1 juli 2016 een Persoonlijk Opleiding Plan worden opgesteld met als doelstelling een snelle integratie in de teams van Cegeka te kunnen realiseren en uiteraard om de werknemer in staat te stellen zichzelf te kunnen (blijven) ontwikkelen. Per medewerker is hiervoor ten minste een persoonlijk budget beschikbaar van maximaal De opleiding of training zal naar het oordeel van Cegeka voldoende relevant moeten zijn voor een snelle integratie in de teams van Cegeka. 28 januari /18 Voor Cegeka /

8 ïg cegeka HOOFDSTUK 3: GARANTIES Artikel 3.1. Werkgelegenheid 1. Gedwongen ontslagen wegens de overgang per 1 juni 2016 naar Cegeka zijn niet aan de orde. 2. Indien de werkzaamheden van Cegeka voor Rivierduinen na datum van overgang sterk afnemen of anders worden ingericht, waarbij het natuurlijk verloop onvoldoende is om dit op te vangen, zullen de werknemers die onder dit sociaal convenant vallen zoveel als mogelijk op werkzaamheden worden ingezet bij andere opdrachtgevers van Cegeka met behoud van arbeidsvoorwaarden zoals omschreven in dit sociaal convenant. Per 1 november 2016 worden de werknemers die niet bij andere opdrachtgevers van Cegeka zijn in te zetten, boventallig verklaard. 3. Bij boventallig verklaring op 1 november 2016 rust er op Cegeka een herplaatsingsinspanning waarbij wordt onderzocht welke mobiliteit bevorderende maatregelen genomen kunnen worden om de werknemer te begeleiden naar een passende functie. De herplaatsingstermijn bedraagt: Vier maanden voor werknemers met een dienstverband korter dan 5 jaar; Zes maanden voor werknemers met een dienstverband van 5 tot 10 jaar; Acht maanden voor werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar. 4. De werknemer die geen gebruik wenst te maken van de herplaatsingsprocedure en Cegeka wenst te verlaten, komt in aanmerking voor een vrijwillige vertrekregeling. In dat kader wordt met de werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden eindigt op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemer maakt aanspraak op de transitievergoeding vermeerderd met een ontslagvergoeding gelijk aan het bruto salaris over het aantal maanden dat na uitdiensttreding nog van de herplaatsingsprocedure zou resteren, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 5. Indien er na afloop van de herplaatsingsprocedure geen passende functie voor de werknemer voorhanden is, zal de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. De werknemer heeft in dat geval aanspraak op de transitievergoeding tenzij een voor de werknemer andere meer gunstige vertrekregeling van toepassing is conform het op dat moment van kracht zijnde mobiliteitsplan van Cegeka. Werknemer kan geen aanspraak maken op de activeringsregeling als neergelegd in de CAO GGZ. Bij een recht op transitievergoeding vindt verrekening plaats met door Cegeka gemaakte mobiliteitskosten welke begroot worden op ten minste per werknemer. 6. Indien er na 1 november 2016 binnen Cegeka wegens economische, technische of organisatorische redenen wijzigingen in de werkgelegenheid ontstaan, waarbij het natuurlijk verloop onvoldoende is om dit op te vangen, is het op dat moment van kracht zijnde mobiliteitsplan van Cegeka van toepassing. 7. Wanneer als onder 3.1. lid 2 beschreven sprake is van verandering van standplaats als gevolg waarvan de medewerker een half uur of meer per enkele reis extra gaat reizen (gerekend op basis van ANWB routeplanner OV), komt gedurende 24 maanden in aanmerking voor een compensatie in werktijd. De compensatie houdt in dat de reistijd vanaf dit half uur in mindering wordt gebracht op de overeengekomen werktijd. De eerste zes maanden wordt 100% van de extra reistijd in mindering gebracht op de overeengekomen werktijd (voorbeeld: overeengekomen werktijd per dag is acht uur, extra reistijd is één uur, werknemer werkt daadwerkelijk zeven uur). De volgende zes maanden wordt 75% van de reistijd in mindering gebracht op de overeengekomen werktijd. De daaropvolgende zes maanden wordt 50% van de 28 januari /18

9 reistijd in mindering gebracht op de overeengekomen werktijd. De laatste zes maanden van de periode van 24 maanden wordt 25% van de reistijd in mindering gebracht op de overeengekomen reistijd. 8. Activeringsregeling werknemers. Voor de werknemer die met ontslag gaat, zoals beschreven in art en die binnen 5 jaar na de datum van een eventueel ontslag de AOW gerechtigde leeftijd zal bereiken dan wel de door werknemer gewenste pensioendatum en daarbij op de datum van het ontslag tenminste 15 jaar in dienst bij de instelling is geweest geldt artikel 4 lid 6 van de activeringsregeling en wordt de duur van de aanvulling verlengd tot het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd dan wel de pensioendatum. De aanvulling vindt, na het aflopen van de WW periode, plaats op basis van de IOW uitkering van de werknemer. Voor de werknemer die voldoet aan de vereisten van dit lid bedraagt de totale verlengde uitkering 70% van het laatstgenoten salaris tot aan de AOW gerechtigde leeftijd dan wel pensioendatum. De wettelijke transitievergoeding maakt deel uit van de verlengde uitkering en cumuleert niet. Artikel 3.2 Salarisgarantie Algemeen De medewerker behoudt ten minste het bruto salaris, zoals dat geldt per 31 mei 2016 bij Rivierduinen De medewerker behoudt het perspectief op het maximum van zijn functieschaal conform inschaling bij Rivierduinen. 2. De medewerker die overgaat komt in aanmerking voor tenminste de vastgestelde procentuele verhoging uit de CAO GGZ van 1,25% in 2016 bij de salarisronde in december. Daarna ontvangt de medewerker de jaarlijkse salarisverhoging zoals die wordt toegekend bij Cegeka. 3. De medewerker die overgaat en op 1 december 2016 nog in dienst is van Cegeka komt in december 2016 in aanmerking voor een eenmalige uitkering van 0,30% van twaalf maal het op 1 december 2016 geldende salaris. Voor de werknemer die overgaat en in de periode van 1 januari tot en met 30 november 2016 in deeltijd heeft gewerkt, of een deel van die periode in dienst is geweest, en/of onbetaald verlof heeft genoten, vindt een berekening naar evenredigheid plaats. 4. De medewerker behoudt jaarlijks zijn aanspraak op een eindejaarsuitkering van 7,75% van zijn jaarsalaris. Onder jaarsalaris wordt verstaan het feitelijk door de werknemer in dat jaar verdiende salaris (H1 artikel 4) over de periode tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt vóór 31 december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering over het tot dan toe bij de werkgever genoten feitelijk verdiende salaris van het betreffende kalenderjaar. 5. Ter compensatie van het verschil in arbeidsuren en basisverlof wordt het verschil naar rato van het dienstverband toegevoegd aan het maandsalaris. 28 januari /18 Voor Cegeka jj Voor Rlvj ïrduinen JW K / /

10 72 cegeka Artikel 3.3 LFB/verlof 1. De medewerker heeft per jaar conform de regeling van Cegeka recht op 26 vakantie dagen. 2. De medewerker krijgt ter compensatie van zijn verlies aan LFB uren jaarlijks twee extra vakantie dagen. De medewerker kan dit jaarlijks als extra verjof behouden of laten uitbetalen. 3. Voor de medewerker die op meer dan 35 LFB urervr^cht heeft geldt dat hij het verschil tussen on het totaal van de aan hem tot datum overgang toekomende rechten en het recht op basis van art lid 1 als extra verlof krijgt toegekend. Medewerker kan deze uren behouden of laten uitbetalen. De bepaling onder artikel is niet van toepassing. Artikel 3.4 Consignatie/overwerk De medewerker behoudt zijn vergoeding voor het werken op zaterdag conform CAO GGZ. Artikel 3.5 Woonwerk vergoeding Voor de medewerker die minder dan 10 km moet reizen om naar zijn werk te komen geldt dat eventuele negatieve effecten op de reiskostenvergoeding worden gecompenseerd. Artikel 3.6 Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor de medewerker geldt dat wanneer de medewerker tussen 1 maart 2016 en 1 september 2016 langdurig ziek wordt de uitkering bij ziekte uiterlijk tot 1 maart 2017 voor 100% vergoed wordt en daarna 70%. Artikel 3.7 Garantie diensttijd De bij Rivierduinen doorgebrachte diensttijd tot aan de overgangsdatum geldt als diensttijd doorgebracht bij Cegeka. Daarom geldt de datum van indiensttreding Rivierduinen dan wel diens rechtsvoorganger(s) als de datum van indiensttreding bij Cegeka. 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Rivierduinen

11 ^cegeka HOOFDSTUK 4: RECHTSPOSITIE BIJ OVERGANG NAAR CEGEKA Artikel 4.1 Pensioenvoorziening 1. Voor de pensioenvoorziening meldt Cegeka de werknemer per de overgangsdatum aan als deelnemer bij de pensioenuitvoerder van Cegeka, Nationale Nederlanden. De verschillen tussen beide pensioenvoorzieningen zijn neergelegd in een overzicht dat als bijlage 2 aan dit sociaal convenant is gehecht. Gedurende de gehele periode dat werknemer in dienst is bij Cegeka zal de werknemer (jaarlijks achteraf) voor het (eventuele) verschil in opbouw en perspectief tussen de huidige pensioenregeling (PFZW) en de beschikbare premieregeling van Cegeka worden gecompenseerd. Artikel 4.2 Verzekeringen 1. De werknemer kan per de overgangsdatum zonder medische selectie toetreden tot de collectieve zorgverzekering voor Cegeka werknemers, thans CZ. 2. De werknemer kan binnen zes maanden na de overgangsdatum zonder medische selectie (blanco acceptatie) toetreden tot de collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Nationale Nederlanden (ANW Hiaat en WIA excedentverzekering). Artikel 4.3 Vakantie- uren en overuren 1. Eventuele vakantie-uren en overuren die de werknemer bij Rivierduinen niet heeft opgenomen, krijgt hij voor de overgangsdatum door Rivierduinen uitbetaald. 2. De werknemer die voltijd werkt kan op de overgangsdatum maximaal 190 uur (5 jaar) bij Rivierduinen opgebouwd aantal Ifb-uren meenemen naar Cegeka. Voor de werknemer die in deeltijd werkt geldt een naar evenredigheid lager aantal Ifb-uren als maximum. Werknemer kan ook kiezen voor uitbetaling per overgangsdatum van het tegoed aan Ifb-uren Artikel 4.4 Fiscale voorzieningen 1. Rivierduinen wikkelt de schriftelijk met de werknemer overeengekomen afspraken in het kader van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 13 van de CAO GGZ (versie ) voor de overgangsdatum af. Vanaf de overgangsdatum kan de werknemer gebruik maken van de fiscale voorzieningen van Cegeka. 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Riviei

12 cegeka Artikel 4.5 Geen terugbetalingsverplichting bij overgang Eventuele terugbetalingsverplichtingen aan Rivierduinen vervallen. De werknemer hoeft deze kosten bij uitdiensttreding per de overgangsdatum niet aan Rivierduinen terug te betalen. Artikel 4.6 Lopende afspraken 1. Cegeka neemt de met de werknemer schriftelijke gemaakte afspraken van voor de overgangsdatum over ten aanzien van: Zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, spaarverlof of ander(on (betaald verlof; Het tijdstip van vrijwillige arbeidsduurvermindering, uitdiensttreding en pensionering Opleiding Eventuele anders schriftelijk gemaakte afspraken die naar voren komen bij de overdracht als bedoeld in hoofdstuk Cegeka voert de afspraken bedoeld in lid 1 vanaf de overgangsdatum uit volgens het personeelshandboek van Cegeka mits de werknemer hierdoor niet wordt benadeeld. 3. Cegeka legt de afspraken bedoeld in lid 1 schriftelijk vast. Artikel 4.7 Integriteit De werknemer doet voor 1 mei 2016 melding aan Cegeka van eventuele nevenwerkzaamheden conform de arbeidsvoorwaarden van Cegeka. De melding moet gebeuren als de werknemer nevenwerkzaamheden verricht die de belangen van Cegeka voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. Indien de Cegeka directie een verbod oplegt, wordt daarover tijdig, voor 16 mei 2016, met de werknemer in overleg getreden voor eventuele compensatie afspraken. Artikel 4.8 Vrijwillig vertrek voor datum overgang 1. Indien de werknemer ondubbelzinnig weigert om mee over te gaan naar Cegeka, eindigt zijn dienstverband bij Rivierduinen van rechtswege per 1 juni Werknemer treedt in dat geval ook niet in dienst van Cegeka. Indien de werknemer niet wenst over te gaan naar Cegeka kan gebruik worden gemaakt van onderstaande vrijwillige vertrekregeling. 2. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van onderhavige vrijwillige vertrekregeling. De werknemer dient voor 1 mei 2016 een verzoek in te dienen bij Rivierduinen om gebruik te mogen maken van deze vrijwillige vertrekregeling. Dit verzoek wordt door Rivierduinen beoordeeld en ingewilligd tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang op grond waarvan van Rivierduinen niet kan worden gevergd om de vrijwillige vertrekregeling toe te kennen. 3. De vrijwillige vertrekregeling wordt aangemerkt als een ontslag op eigen verzoek van de werknemer De werknemer maakt aanspraak op de transitievergoeding vermeerderd met een ontslagvergoeding gelijk aan vijf bruto maandsalarissen (exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). 4. De arbeidsovereenkomst eindigt uiterlijk per 1 juni Indien de geldende opzegtermijn voor Rivierduinen volledig of gedeeltelijk wordt gerespecteerd, waarbij de uiterste datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gelegen op 1 juni 2016, wordt het salaris gedurende 28 januari /18

13 ^cegeka de opzegtermijn verrekend met onderhavige vrijwillige vertrekvergoeding mits de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden gedurende (een gedeelte) van de opzegtermijn. 28 januari /18 Voor Riviertiuinen

14 ï^cegekcï HOOFDSTUK 5: OVERIGE AFSPRAKEN Artikel 5.1 Medezeggenschap De komst van de werknemers kan gevolgen hebben voor de grootte van der Ondernemingsraad van Cegeka (artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden). Cegeka zorgt er zo spoedig mogelijk in samenspraak met haar OR voor deze zo nodig in overeenstemming te brengen met de nieuwe omvang en samenstelling van de organisatie. 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Rivier^uinen l\\ /

15 cegeka HOOFDSTUK 6: OVERDRACHT PERSONEELSDOSSIERS EN WERKWIJZE OVERDRACHT Artikel 6.1 Personeelsdossiers Cegeka moet in staat zijn de rechten en plichten die uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer met Rivierduinen voortkomen en door Cegeka van rechtswege worden overgenomen, per de overgangsdatum op te volgen. In dit verband draagt Rivierduinen de personeelsdossiers van de overgaande werknemers over aan Cegeka. Artikel 6.2 Rechten werknemers De werknemer heeft het recht zijn personeelsdossier voor de overdracht in te zien. De werknemer kan, als gegevens feitelijk onjuist zijn, verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kan de werknemer zijn eigen versie van stukken aan het dossier toevoegen. De volgende gegevens uit het personeelsdossier gaan over: De arbeidsovereenkomst met aanstelling en arbeidsvoorwaarden, bijlagen waaruit verdere afspraken blijken over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld de in artikel 4.7 lopende afspraken; De identiteitsgegevens; De gegevens uit de salarisadministratie, die voor de loonbelasting, sociale verzekeringen en personele verzekeringen van belang zijn. Tevens verleende voorschotten en leningen. Voor zover die nog niet zijn afgelost; Voor zover aanwezig relevante re-integratieverslagen of arbo-verslagen in het kader van bijzondere persoonlijke mogelijkheden / omstandigheden of lopende re-integratie in geval van ziekte; Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Dit is nodig in het kader van de continuering van beoordelings- en functioneringsgesprekken Berispingen en schorsingen gaan over, mits zij relevant zijn voor Cegeka en/of de wettelijk bewaartermijn nog niet is verstreken (5 jaar). Artikel 6.3 Werkwijze overdracht 1. Rivierduinen draagt zorg voor een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer per de overgangsdatum (beëindiging van rechtswege wegens overgang van onderneming). Cegeka ontvangt van Rivierduinen een afschrift van de betreffende brief die aan de werknemer is verstuurd. 2. Cegeka en Rivierduinen verzorgen een informatiebijeenkomst over de rechtspositionele gevolgen van de overgang.

16 cegeka Aldus in drievoud opgemaakt te Oegstgeest, d.d. Namen^ Sti chfing Rivjerduinen 'ode Raad van Bestuur Namens Cegeka M.J. Witteveen Namens CNV Zorg & Welz^n M. Meere \ l t \ \ \, \! 1 i j \ \t 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Rivie;rduinen

17 gcegeka Bijlage 1: werknemersoverzicht (ontbreekt vanwege privacy van werknemers) 28 januari /18 Voor Cegeka Voor Rivierduinen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en., geboren te. d.d.., wonende

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland

Sociaal Convenant. t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van. Stichting Icare. naar Openbaar lichaam GGD IJsselland Sociaal Convenant t.b.v. Overgang werknemers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Van Stichting Icare naar Openbaar lichaam GGD IJsselland 1 Inhoudsopgave PAGINA INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Standaard Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd De ondergetekenden:., gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door., in de functie van., hierna te noemen werkgever, en Mw./dhr.., geboren te.,

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY

CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY CONCEPT OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CUNNINGHAM LINDSEY Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag

Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Sociaal statuut Stojah gemeente Den Haag Overgang medewerkers Stojah naar de gemeente Den Haag op 1 januari 2017 definitief exemplaar 9 januari 2017 p. 1 Aanleiding en doelstelling De gemeente Den Haag

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Versie 13 januari 2015

Versie 13 januari 2015 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid Group Shared Services,

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 462 16 augustus 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Arbeidsvoorwaardenakkoord cao RDW 2018-2020 (concept dd 11 juli 2018) 1. Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. 2. Loonparagraaf Met ingang

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR484003_1 1 mei 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Sinds 1 januari 2015 kent de Gemeente

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009

Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 De ondergetekenden, 1. de Beweging 3.0 te Amersfoort 2. de GGD Midden-Nederland te Zeist en Overdrachtsprotocol Beweging 3.0 GGD Midden-Nederland Versie 23 december 2009 Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Concept Regeling Generatiepact MGR

Concept Regeling Generatiepact MGR Concept Regeling Generatiepact MGR Algemene toelichting Wat is een generatiepact? Het generatiepact biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis

Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Status Referentie DB/TU/ms 1/13 Auteur(s) Danielle Berghout Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Overeenkomst Werkervaringsplek 1

Overeenkomst Werkervaringsplek 1 Overeenkomst Werkervaringsplek 1 Gegevens medewerker Naam medewerker 2 Personeelsnummer Huidige functie Arbeidsduur Straat + huisnummer Postcode + plaats Gegevens uitlener Uitlenende organisatie Afdeling

Nadere informatie

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V.

Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Sociaal Plan LeerWerkbedrijf EmmenN.V. Het college van burgemeester en wethouders van de ge Gelet op Ii Het advies van de Ondernemingsraad van de gemeente Emmen; ii& Het besluit van het college van 11

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - Min-max-contract

- OVEREENKOMST - Min-max-contract - OVEREENKOMST - Min-max-contract DE ONDERGETEKENDEN: gevestigd te < vestigingsplaats werkgever>in deze vertegenwoordigd door , hierna te noemen Werkgever, en

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO.

Hieronder worden eerst de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg behandeld en daarna volgen de aanvullende bepalingen uit de CAO. Ouderschapsverlof Het recht op ouderschapsverlof is in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geregeld. De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kent een aantal aanvullingen op de wet. Deze zijn

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie