Ellie Smeets Shiatsu & energetische massage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ellie Smeets Shiatsu & energetische massage"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Ellie Smeets Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Ellie Smeets Shiatsu en energetische massage, gevestigd te Stramproy, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna: Therapeut ) en de cliënt, hierna Cliënt. Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst 1. Consulten vinden uitsluitend plaats op afspraak. 2. Een afspraak komt tot stand op het moment dat een door Cliënt aangevraagde afspraak mondeling en/of schriftelijk is bevestigd door Therapeut. 3. Annuleren of wijzigen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht. 4. Therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken. 5. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door Cliënt verstrekte gegevens en/of onvolledige gegevens. Artikel 3 Duur en wijziging van de overeenkomst 1. De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van het soort klacht van Cliënt. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan. 2. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten behandeling te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. 3. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is Cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 4. Therapeut is geen arts. Cliënt is zich er van bewust dat energetische therapie nooit als vervanging dient voor reguliere medische zorg, diagnose, medicatie en/of advies. Therapeut verplicht zich Cliënt door te verwijzen naar een collegatherapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 5. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van Therapeut de dossiers van cliënten worden vernietigd. 6. Therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met de ouders. Artikel 4 Geheimhouding Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Artikel 5 Klachten 1. Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte behandeling uiterlijk binnen 10 dagen na de behandeling schriftelijk te melden aan Therapeut, bij gebreke waarvan het recht van Cliënt om te stellen dat de behandeling niet aan de overeenkomst beantwoordde, vervalt.

2 2. Voor eventuele klachten over de behandeling kan Cliënt zich voorts wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir en de geschilleninstantie Zorggeschil. Op de website van FAGT staat meer informatie. Ook kan Cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Artikel 6 Annulering en opzegging van de overeenkomst 1. Cliënt is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 2. Indien Cliënt tegen het advies van Therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal Cliënt op verzoek van Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van Therapeut in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 3. Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Artikel 7 Betaling 1. Betaling geschiedt door middel van een factuur aan het eind van een afspraak door Cliënt. De factuur dient direct na de behandeling contant of per overboeking voldaan te worden. 2. In afwijking op het bepaalde in lid 1 kan Therapeut een factuur verstrekken, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen is opgenomen. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, alsmede alle op de inning van deze factuur vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan Therapeut verschuldigd. Artikel 8 Aansprakelijkheid 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst door Therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. 2. Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij Cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Therapeut. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat Cliënt door de Therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 4. De aansprakelijkheid van Therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar - eventueel met inschakeling van niet - ondergeschikten - verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een afspraak. 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan Cliënt. 6. Cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Therapeut aansprakelijk wil stellen. 7. Therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door Cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of door Therapeut gegeven adviezen. Artikel 9 Rechtskeuze Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3 Privacyreglement Ellie Smeets Uw Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw Therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend Therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere Therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het Cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de Zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde, of 'psychosociaal consult de kosten van het consult

4 Behandelovereenkomst Therapeut is lid van de Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten, ingeschreven onder nummer Therapeut neemt bij haar werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid. Cliënt geeft aan Therapeut voor zoveel mogelijk en naar beste weten de inlichtingen die redelijkerwijs nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst. Cliënt verbindt zich om de facturen van Therapeut zelf binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. Therapeut licht Cliënt op duidelijke wijze in over wat Cliënt redelijkerwijs dient te weten ten aanzien van de het noodzakelijk geachte onderzoek en/of behandeling alsmede de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen en risico s daarvan voor de gezondheid van Cliënt, eventuele andere in aanmerking komende methoden van onderzoek en/of behandeling en de met de verschillende onderzoeken en behandelingen te bereiken resultaten, zodat Cliënt op basis daarvan zijn/haar toestemming kan geven voor een bepaalde behandeling. Therapeut zorgt ervoor dat aan anderen dan Cliënt geen inlichtingen over Cliënt of inzage van afschrift van de bescheiden als bedoeld in artikel 7:454 BW worden verstrekt, dan wel met toestemming van Cliënt. Cliënt verleent toestemming aan Therapeut om op hem/haar een behandeling toe te passen, zoals door Therapeut en Cliënt mondeling/schriftelijk, al dan niet in een behandelplan, is overeengekomen. Therapeut richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van Cliënt, waarin aantekening wordt gehouden van de gegevens omtrent de gezondheid van Cliënt en de bij hem/haar uitgevoerde verrichtingen en andere stukken die zulke gegevens bevatten worden opgenomen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Het medisch dossier wordt door Therapeut bewaard gedurende 15 jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het is vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Therapeut verstrekt aan Cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van het medisch dossier en andere hierop betrekking hebbende gegevensdragers, met uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen en voor zover verstrekking niet in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

5 Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u akkoord te zijn met zowel de algemene voorwaarden als het hierbij ontvangen privacyreglement. Therapeut Voor akkoord: Ellie Kin-Smeets Handtekening: Naam:

Algemene Voorwaarden Sensereen

Algemene Voorwaarden Sensereen Algemene Voorwaarden Sensereen Algemene voorwaarden Sensereen, Praktijk voor Systeemtherapie, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65644832.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Behandelovereenkomst en privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN. Behandelovereenkomst en privacy ALGEMENE VOORWAARDEN Behandelovereenkomst en privacy Behandelovereenkomst: De mesoloog dient zich te houden aan de wettelijke regelgeving die haar door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst [WGBO]

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : Praktijk An Opdrachtgever : De wederpartij van Opdrachtnemer Behandelovereenkomst: Een mondelinge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden orthomoleculair therapeut Laura Rebel, hierna te noemen orthomoleculair therapeut of dienstverlener, ingesch

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden orthomoleculair therapeut Laura Rebel, hierna te noemen orthomoleculair therapeut of dienstverlener, ingesch Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden orthomoleculair therapeut Laura Rebel, hierna te noemen orthomoleculair therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Behandelovereenkomst en privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN. Behandelovereenkomst en privacy ALGEMENE VOORWAARDEN Behandelovereenkomst en privacy Behandelovereenkomst: De mesoloog dient zich te houden aan de wettelijke regelgeving die haar door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst [WGBO]

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijkvoering. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen. Art. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Behandelingsovereenkomst Relatietherapie

Behandelingsovereenkomst Relatietherapie Behandelingsovereenkomst Relatietherapie De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De natuurgeneeskundige therapeut: Digna Tjon A San, Holistische Praktijk Zivah 2. BATC beroeps registratie nr. : BR-02607 AGB zorgverleners code :

Nadere informatie

Behandelingsovereenkomst Coaching

Behandelingsovereenkomst Coaching Behandelingsovereenkomst Coaching De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelingsovereenkomst opgesteld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Nanny Wolfs, Praktijk voor. Neurofeedback en Energetische therapie. Algemeen: Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Nanny Wolfs, Praktijk voor. Neurofeedback en Energetische therapie. Algemeen: Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Nanny Wolfs, Praktijk voor Neurofeedback en Energetische therapie Algemeen: Artikel 1. Definities 1. geen enkele behandeling bij Nanny Wolfs, Neurofeedback & Energetische therapie

Nadere informatie

1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling

1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling Algemene Voorwaarden Natuurgeneeskundig Praktijk Universum Algemeen: 1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. Eventueel zal Praktijk

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

Benoemen persoonsgegevens

Benoemen persoonsgegevens Register gegevensverwerking Benoemen persoonsgegevens X Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) X Geboortedatum van de cliënt(en) X Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) Bij minderjarige

Nadere informatie

BEHANDELOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

BEHANDELOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING T.M.J.Schot Natuurgeneeskunde Spoorlaan 10 3931 GB Woudenberg Tel:0-636252382 IBAN: NL81INGB0003665938 KvK: 32153011 AGB-code: 90.034028 AGB-code praktijk: 90(0) 13015 e-mail tmjschot@kpnplanet.nl www.praktijkeenhoorn.nl

Nadere informatie

Privacy Statement YmQi Shiatsu Therapie

Privacy Statement YmQi Shiatsu Therapie Privacy Statement YmQi Shiatsu Therapie Dit is de privacyverklaring van YmQi Shiatsu Therapie (hierna YmQi of wij ), gevestigd De Fortuin 2A te Heerenveen. Het Kamer van Koophandelnummer van YmQi is 01137465.

Nadere informatie

Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming

Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming Privacy verklaring en verantwoording gegevensbescherming Uw privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht

Nadere informatie

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Privacy Policy De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Irana, just reflex - Praktijk voor Reflexintegratie

Algemene voorwaarden - Irana, just reflex - Praktijk voor Reflexintegratie Algemeen: Geen enkele behandeling bij Irana Emondt, praktijk voor Reflexintegratie mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Irana Emondt u terug verwijzen

Nadere informatie

Privacyreglement - Praktijk de Molen

Privacyreglement - Praktijk de Molen Privacyreglement - Praktijk de Molen Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

Nadere informatie

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten Nederlandlaan 234 2711 JH Zoetermeer KvK: 69709769 st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474 info@gatgeschillen.nl Rijks erkend sinds 2017 gatgeschillen.nl

Nadere informatie

Voorwaarden & privacy Praktijk IK BEN ik dans

Voorwaarden & privacy Praktijk IK BEN ik dans Voorwaarden & privacy Praktijk Beroepsprofessionaliteit De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Nadere informatie

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BinnensteBuitenTuin

Algemene voorwaarden BinnensteBuitenTuin Algemene voorwaarden BinnensteBuitenTuin Algemene voorwaarden behorend bij de zorg-/behandelovereenkomst tussen de therapeut van BinnensteBuitenTuin en de cliënt / de cliënten. 1. Indien de cliënt na het

Nadere informatie

INTAKE FORMULIER. Bloedgroep: O/ A/ B/ AB. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

INTAKE FORMULIER. Bloedgroep: O/ A/ B/ AB. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. INTAKE FORMULIER PERSONALIA Naam + voorletter(s): Adres: Postcode+ Woonplaats: Burgerlijke staat: Beroep: Kinderen: ja/nee, zo ja hoeveel? BSN nr.: Zorgverzekeraar/nummer+ pakket: Verwijzer: Therapeuten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hulphonden voor Autisme

Algemene Voorwaarden van Hulphonden voor Autisme Algemene Voorwaarden van Hulphonden voor Autisme 1. Definities I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Hulphonden voor Autisme levert persoonlijke diensten, zoals therapie, begeleiding en

Nadere informatie

Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. PRIVACYVERKLARING IEP COACHING Deze privacyverklaring omschrijft hoe iep coaching omgaat met jouw gegevens. Denk aan je mailadres dat je achterlaat bij de aanmelding op een mailinglist of de factureringsgegevens

Nadere informatie

Bij Patricia Praktijk voor Shiatsu

Bij Patricia Praktijk voor Shiatsu PRIVACY POLICY Bij Patricia Praktijk voor Shiatsu Deze privacy policy is opgesteld door : Patricia Kock, Shiatsu therapeut en eigenaar van de eenmanszaak Bij Patricia, Praktijk voor Shiatsu, gevestigd

Nadere informatie

Behandelovereenkomst kind/adolescente

Behandelovereenkomst kind/adolescente Behandelovereenkomst kind/adolescente Naam behandelaar: Willemijn Smulders....... Naam praktijk: Kinesiologie-Breda... Adres praktijk: Koninginnestraat 19 4818HA Breda...... KvK-nummer: 5639.35.04.........

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN FERKET & BECHOLTZ PSYCHOLOGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!! Behandelovereenkomst!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!! Behandelovereenkomst!!!!!!!!!!!!!!!! Behandelovereenkomst Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Privacy overeenkomst:

Privacy overeenkomst: Privacy overeenkomst: Partijen verklaren hierbij van het volgende op de hoogte te zijn. Zodat er duidelijk is wat je kunt verwachten. Let op! niet in alle gevallen behoeft het aantal behandelingen in deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande behandelingsvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande behandelingsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van de Studio voor Leefstijl en Gezondheid, gebaseerd op de Orthomoleculaire Geneeskunde Grandia Health Support (hierna: Grandia Health Support), gevestigd te

Nadere informatie

AMOR FATI Annebet Nolen

AMOR FATI Annebet Nolen ALGEMENE VOORWAARDEN Bij de behandelingsovereenkomst Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Annebet Nolen, en de cliënt / de cliënten 1. Indien cliënt na de

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT Gea Boschma, neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Behandelovereenkomst Partijen verklaren hierbij van het volgende op de hoogte te zijn. Zodat er duidelijk is wat je kunt verwachten. Let op! niet in alle gevallen behoeft het aantal behandelingen in deze

Nadere informatie

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT PRIVACY EN COOKIE STATEMENT, neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen

Nadere informatie

Voorbeeld Behandelovereenkomst

Voorbeeld Behandelovereenkomst Voorbeeld Behandelovereenkomst Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener

Nadere informatie

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website:

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: Algemene voorwaarden Natuurgeneeskundige Praktijk Beisan De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: www.praktijkbeisan.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Behandelovereenkomst. NFG voorbeeld behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst. NFG voorbeeld behandelovereenkomst Behandelovereenkomst Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Intake formulier. Heeft u ook last van bijwerkingen? Zo ja, welke? 1 Wat is de reden van uw komst?... 3 Wanneer zijn deze klachten ontstaan?...

Intake formulier. Heeft u ook last van bijwerkingen? Zo ja, welke? 1 Wat is de reden van uw komst?... 3 Wanneer zijn deze klachten ontstaan?... Intake formulier Aangezien het streven is om u naar beste vermogen optimaal te kunnen begeleiden, verzoeken wij u de volgende vragen zo volledig mogelijk in te vullen of te onderstrepen. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mei 18

Algemene voorwaarden mei 18 Algemene Voorwaarden Algemeen is opgericht door Daniëlle Lubbers, is gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69879540. Behandelovereenkomst: Diensten: Schriftelijk:

Nadere informatie

Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar)

Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar) Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visus Haarkliniek

Algemene voorwaarden Visus Haarkliniek Algemene voorwaarden Visus Haarkliniek Pagina 1/6 Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn in begrijpelijke taal geschreven. Geen kleine lettertjes of onduidelijke constructies. Natuurlijk kunnen

Nadere informatie

ARTIKEL 3 Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

ARTIKEL 3 Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 Definities en begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met

Nadere informatie

1 Begrippen. Algemene voorwaarden

1 Begrippen. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Met het invullen en ondertekenen van het formulier en zorgovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Robert Pieters (begeleider op maat) zoals deze hieronder zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Praktijk InTeam B.V. gevestigd te Zichtenburglaan 31, unit 2.06 te s- Gravenhage, KvK

Algemene voorwaarden Praktijk InTeam B.V. gevestigd te Zichtenburglaan 31, unit 2.06 te s- Gravenhage, KvK Algemene voorwaarden Praktijk InTeam B.V. gevestigd te Zichtenburglaan 31, unit 2.06 te s- Gravenhage, KvK 54639174 Artikel 1. Definities 1.1 Praktijk: Praktijk InTeam B.V., gevestigd te Zichtenburglaan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

2. De deelnemer; de wederpartij van van het Huis van Marco Polo: Lisette ter Heerdt en Jan Goorisen

2. De deelnemer; de wederpartij van van het Huis van Marco Polo: Lisette ter Heerdt en Jan Goorisen ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De mentoren/coaches: van het Huis van Marco Polo: Lisette ter Heerdt en Jan Goorisen 2. De deelnemer; de wederpartij van van het Huis van Marco Polo:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Rugspecialist B.V.

Algemene voorwaarden De Rugspecialist B.V. Algemene voorwaarden De Rugspecialist B.V. Artikel 1. Definities 1: Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelingsovereenkomst;

Nadere informatie

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities 1. Oefentherapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst. 2. Cliënt:

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Behandelovereenkomst. Beroepsvereniging voor Kinesiologie. Gegevens behandelaar: Gegevens cliënt: Naam behandelaar: Willemijn Smulders...

Behandelovereenkomst. Beroepsvereniging voor Kinesiologie. Gegevens behandelaar: Gegevens cliënt: Naam behandelaar: Willemijn Smulders... Behandelovereenkomst Gegevens behandelaar: Naam behandelaar: Willemijn Smulders...... Naam praktijk: Kinesiologie-Breda... Adres praktijk: Koninginnestraat 19 4818HA Breda......... KvK-nummer: 5639.35.04..........

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen De Thermografiepraktijk en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen De Thermografiepraktijk en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de Thermografiepraktijk, praktijk voor medische Thermografie De Thermografiepraktijk (hierna: Naam Praktijk), gevestigd te Vleuten. Uitsluitend deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING

Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING 1 Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING 1.IDENTITEIT Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Praktijk Prisma verricht ten behoeve van het verwerken van

Nadere informatie

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Oogziekenhuis Focuskliniek B.V.[1] Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Toelichting Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Goudklompjes Kindercoaching

Algemene Voorwaarden van Goudklompjes Kindercoaching Algemene Voorwaarden van Goudklompjes Kindercoaching Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Goudklompjes Kindercoaching gevestigd te Utrecht, ingeschreven

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met de zorgaanbieder en cliënt opgesteld, binnen de mogelijkheden van de afgegeven indicatie.

Het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met de zorgaanbieder en cliënt opgesteld, binnen de mogelijkheden van de afgegeven indicatie. BIJZONDERE MODULE Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Deze module is van toepassing op de indicaties van gemeenten voor begeleiding, kortdurend verblijf/beschermd wonen, dagactiviteit en/of huishoudelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en richtlijnen AVG Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANCEART THERAPIE. Artikel 1. Definities. 1. In het hierna volgende wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANCEART THERAPIE. Artikel 1. Definities. 1. In het hierna volgende wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN TRANCEART THERAPIE Artikel 1. Definities 1. In het hierna volgende wordt verstaan onder: a. TranceArt Therapie: Handelsnaam van de TranceArt Academie B.V., zijnde de behandelpraktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Behandelovereenkomst voor toepassing van psychotherapie in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO)

Behandelovereenkomst voor toepassing van psychotherapie in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO) Behandelovereenkomst voor toepassing van psychotherapie in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO) Toelichting De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHY BODY AND MINDSET

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHY BODY AND MINDSET www.healthybodyandmindset.nl info@healthybodyandmindset.nl 06 18588642 ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHY BODY AND MINDSET Artikel 1. Algemeen De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Privacy Statement 2018

Privacy Statement 2018 UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).

Nadere informatie

GEZOND in het LEVEN orthomoleculaire voeding coaching beweging

GEZOND in het LEVEN orthomoleculaire voeding coaching beweging Privacy verklaring GEZOND in het LEVEN orthomoleculaire voeding coaching beweging Leefstijl als medicijn Bij het verlenen van onze diensten in de GEZOND in het LEVEN praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

b) Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van KORBEE COMMUNICATIE.

b) Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van KORBEE COMMUNICATIE. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN: KORBEE COMMUNICATIE, vanzelfsprekend presenteren! 1. Algemeen a) KORBEE COMMUNICATIE (ook genoemd: opdrachtnemer), is opgericht door Yvette Korbee gevestigd in

Nadere informatie

Privacyverklaring. Artikel 1 Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Privacyverklaring. Artikel 1 Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens Privacyreglement Privacyverklaring Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt Stichting Haaglanden Clinics een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie

Nadere informatie

Behandelingsovereenkomst Psychotherapie. Gegevens therapeut: Adres: Wilhelminastraat ( )

Behandelingsovereenkomst Psychotherapie. Gegevens therapeut: Adres: Wilhelminastraat ( ) Behandelingsovereenkomst Psychotherapie De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HERENBOS Re-integratie B.V.

Algemene voorwaarden HERENBOS Re-integratie B.V. Algemene voorwaarden HERENBOS Re-integratie B.V. Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 3 Artikel 4 Overeenkomst 3 Artikel 5 Inschakeling derden 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

B. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

B. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Mo Hopman, Arbeidsdeskundig Bureau, gevestigd te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Privacyverklaring. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega s en er worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Privacyverklaring. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega s en er worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Privacyverklaring Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelaar T.G. Davidzon, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst & Algemene voorwaarden

Overeenkomst & Algemene voorwaarden Overeenkomst Beste heer/mevrouw, U gaat de intake fase bij Ortius doorlopen. Mogelijk gaat u ook starten met een traject bij Ortius. Ongeacht of u gaat starten met een traject bij Ortius, vragen wij uw

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN Opgemaakt te Helenaveen, 4 oktober 2018 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Organized by Josefien

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinisi.nl

Algemene voorwaarden Kinisi.nl Algemene voorwaarden Kinisi.nl 1.Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Kinisi.nl en alle daarmee

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Van hondengedragstherapeut Marian van Gerven, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (plaats) onder nummer.

Van hondengedragstherapeut Marian van Gerven, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (plaats) onder nummer. ALGEMENE VOORWAARDEN GEDRAGSTHERAPIE Van hondengedragstherapeut Marian van Gerven, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (plaats) onder nummer. ARTIKEL 1: DEFINITIES 1.1 Opdracht:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. I. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden. I. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever/cliënt: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. ii.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BINK Coaching

Algemene Voorwaarden BINK Coaching Algemene Voorwaarden BINK Coaching Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: BINK Coaching, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Privacy en Cookies Privacyverklaring Waarom Nicoline Hendriks gegevens nodig heeft Hoe lang Nicoline Hendriks gegevens bewaart Delen met anderen

Privacy en Cookies Privacyverklaring Waarom Nicoline Hendriks gegevens nodig heeft Hoe lang Nicoline Hendriks gegevens bewaart Delen met anderen Privacy en Cookies Privacyverklaring Nicoline Hendriks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nicoline Hendriks en/of omdat u deze zelf bij het invullen van

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING

Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING 1 Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG PRIVACY VERKLARING 1. Identiteit Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Marty Gevers therapie, coaching & training verricht ten behoeve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: ADvieSZ B.V. te Rosmalen

Algemene Voorwaarden van: ADvieSZ B.V. te Rosmalen Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden van: te Rosmalen Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op de Arbeidsdeskundige- en Reintegratieopdrachten verleend door gevestigd te Rosmalen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inside Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN Inside Coaching ALGEMENE VOORWAARDEN Inside Coaching Op alle diensten van Inside Coaching zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. artikel 1 - algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Esthetica Medical Clinic

Algemene Voorwaarden van Esthetica Medical Clinic Algemene Voorwaarden van Esthetica Medical Clinic Algemene Voorwaarden V.O.F. Esthetica Medical Clinic 1 December 2017 Esthetica Medical Clinic, statutair gevestigd te Zaandam, hierna te noemen EMC, hanteert

Nadere informatie

Privacy verklaring versie 1. Land van kben (kvk ), gevestigd aan Weg naar laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van

Privacy verklaring versie 1. Land van kben (kvk ), gevestigd aan Weg naar laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van Privacy verklaring. 2018. versie 1. Land van kben (kvk 62373072), gevestigd aan Weg naar laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nadere informatie