IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007

2 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Personeel Inbedding Basisactiviteiten Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Communicatie Onderzoek en Ontwikkeling Projecten Richtlijn opvang voor geüniformeerden na rampen Nafase - feiten en fictie Modelplan nafase Voorlichting bij rampen Internationale kennisbank Monument voor de brandweer Multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen Een wereld van verschil Samen slimmer, samen sterker Update Rampenspirit Help, ik heb geholpen EU-projecten Citizens and Resilience V-Net EURESTE RED EUTOPA Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses Bijlage V Presentaties Bijlage VI Publicaties Bijlage VII Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VIII Europese Nieuwsbrieven Bijlage IX Impact in de media Bijlage X Gebruik digitale kennisbank Bijlage XI Gebruikte afkortingen

5 Woord vooraf De ondertitel van dit jaarverslag is Veiligheid en Zelfredzaamheid. Veiligheid staat hoog op de agenda bij overheid en burgers. Vroeger werd gesproken over de veilige samenleving als een vanzelfsprekend gegeven in dit deel van de wereld. Nu staat veiligheid in het teken van het creëren van veiligheid in een dreigende omgeving. De overheid is zich bewust van deze dreigingen en draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers. De politieke beleidsagenda wordt dan ook sterk gekleurd door maatregelen om de veiligheid te waarborgen. De overheid doet echter ook een beroep op haar burgers. Zij is ervan overtuigd dat de overheid alleen niet in staat is een veilige samenleving te creëren. De burger heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Veerkracht en zelfredzaamheid zijn dan ook begrippen die op de politieke agenda zijn geïntroduceerd. De kracht van individuen en van gemeenschappen vormen noodzakelijke ingrediënten voor veiligheid en cohesie. Vanuit het besef dat veiligheid bouwt op zowel een verantwoordelijke en effectieve overheid als een verantwoordelijke en zelfredzame burger, ontstaat een interessant samenspel van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Aangezien regelgeving vanuit de overheid niet meer gezien wordt als het instrument bij uitstek om goede voorwaarden te scheppen voor de veilige samenleving, moeten andere randvoorwaarden dit gat vullen. Kennis, bewustwording, voorbereiding en communicatie worden als kern gezien als het gaat om de psychosociale zorg na rampen. De thema s liggen in het verlengde van de gevoelige balans tussen een verantwoordelijke overheid en de zelfredzame burger. Impact laat in 2007 een mooi spiegelbeeld van deze ontwikkelingen zien. In 2007 zijn producten ontwikkeld die de zelfredzaamheid van de burger bevorderen zoals de Resilience publiekscampagne en het lesmateriaal voor kinderen uit het EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear. Ook het project van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Samen slimmer, samen sterker richt zich op de veerkracht van getroffenen van rampen. In het kader van het project Feiten en fictie is in kaart gebracht wat de psychosociale gevolgen zijn van rampen en calamiteiten voor de geüniformeerde hulpverleningsdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer. Deze kennis geeft deze beroepsgroepen een middel in handen om goed voor de eigen mensen te zorgen, veerkracht te bevorderen en de negatieve effecten van de inzet bij calamiteiten te beperken. 4

6 Nieuwe producten worden ontwikkeld in het verlengde van de overheidsverantwoordelijkheden voor een optimale professionele voorbereiding op rampen. In het kader van het verantwoordelijkheidsdomein van het ministerie van Defensie neemt Impact een brugfunctie in tussen het militaire kennisdomein en het civiele kennisdomein. Zo is geadviseerd rondom groepsdebriefing bij uitzendingen van militairen. Ook hier staat de veerkracht van militairen hoog in het vaandel en is de interventie gericht op het bevorderen van mentale fitheid. Vanuit Impact is meegewerkt aan het advies rondom de organisatie van de militaire geestelijke gezondheidszorg om de verantwoordelijkheid van de overheid voor haar militairen effectiever in te zetten. Het onderzoek Zicht op LOK wil Defensie gebruiken om alert te zijn op de gezondheid van militairen als gevolg van uitzendingen. Het ministerie van Defensie kiest voor een goede voorlichting door middel van de resultaten van het gezondheidsonderzoek naar de Libanon veteranen. Het ministerie maakt daarbij vooral gebruik van ad hoc advisering door Impact. In 2007 is dit in relatie gebracht met de kennisfunctie van het ministerie, welke opnieuw is ingericht. De confrontatie tussen overheden en verantwoordelijke instanties enerzijds en de wereld van de getroffene na een ramp anderzijds, wordt beschreven in het boek Een wereld van verschil dat samen met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) geschreven wordt. Het boek moet een brug slaan tussen deze beide werelden in de nasleep van een ramp, waarbij de verantwoordelijkheid cruciaal is en vaak beladen met de emoties die daarmee gepaard gaan. Het geheel van de maatschappelijke ontwikkelingen speelt zich uiteraard niet alleen binnen de landsgrenzen van Nederland af. Het speelt zich in de steeds grotere omgeving af van de Europese en internationale samenwerking. Impact heeft deze oriëntatie ook in 2007 nadrukkelijk meegenomen. De verzameling van de kennis en de best practices richten zich dan ook op het Europese en internationale kennisdomein. Daarnaast participeert Impact in Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van de psychosociale zorg na rampen. Dit alles en nog veel meer vindt u beschreven in het jaarverslag 2007: het jaar in het teken van Veiligheid en Zelfredzaamheid! Magda Rooze Directeur Impact 5

7 1 Impact Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Zij adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee wordt de gehele veiligheidsketen bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Zij werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. Thema s die in 2007 prioriteit hebben, zijn: richtlijnontwikkeling terrorisme publieksvoorlichting nafase van een ramp belangen getroffenen veerkracht lange termijn psychosociale zorg. 6

8 2 Algemene informatie Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2) Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5) Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2) Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15) Wet bescherming persoonsgegevens 2000 Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 1994 Wet Publieke Gezondheid (in behandeling bij de Tweede Kamer) Wet op de Veiligheidsregio s (in behandeling bij de Tweede Kamer). 7

9 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Vergaderingen De RvT bestaat uit vier onafhankelijke leden en komt in 2007 viermaal in vergadering bijeen. In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen (in alfabetische volgorde) aan de orde: begroting 2007 (nieuwe) EU-projecten financiële situatie Impact integraal werkprogramma 2008 voor de activiteiten in het kader van het Centrum Gezondheid en Milieu jaarrekening 2006 jaarverslag 2006 kennisvragen RIVM en aankondiging bezuinigingsplannen ministerie van VWS samenwerking RIVM Impact terugblik gezamenlijke vergadering RvA/RvT 2006 voortgang 2007 (personeel, organisatie & structuur, de 5 basisactiviteiten, de lopende projecten, de Europese projecten en de nieuwe EU-projectaanvragen) werkplan Bestuursinformatie De RvT krijgt in 2007 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten (in alfabetische volgorde): begroting 2007 EU-projecten - stand van zaken EU-projecten - informatie integraal werkprogramma 2008 voor de activiteiten in het kader van het Centrum Gezondheid en Milieu 8

10 Bestuursinformatie (vervolg) jaarrekening 2006 jaarverslag 2006 kennisvragen RIVM en aankondiging bezuinigingsplannen ministerie van VWS voortgangsrapportage 2007 werkplan Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht: zie bijlage I op pagina Directie De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De directeur en de beleidsmedewerkers wonen de vergaderingen van de RvA bij. Vergaderingen De RvA bestaat uit elf personen, allen inhoudelijk deskundigen en komt in 2007 viermaal bijeen. In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen (voor advies) aan de orde: het door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Sanctietoepassing en Impact opgestelde Referentiekader psychosociale zorg het door Impact verzorgde Targeted Agenda Program binnen het kader van het 15 e World Congress on Disaster and Emergency Medicine dat van 13 tot 16 mei 2007 plaatsvindt het EU-project RED to Reinforce Rescuers Resilience by Empowering a well-being Dimension invulling werkplan 2008 Zicht op LOK : review met betrekking tot het vóórkomen en de behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten 9

11 Vergaderingen (vervolg) Feiten en Fictie : review van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van psychosociale gevolgen van inzet bij grootschalige calamiteiten en rampen bij geüniformeerde hulpverleners de conferentie European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) die van 6 tot 9 juni plaatsvindt in Kroatië project Samen slimmer, samen sterker. De doelstelling van dit project is: het ontwikkelen van een handreiking voor het opzetten, in stand houden en afbouwen van een belangenvereniging of lotgenotengroep van rampgetroffenen multidisciplinaire Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen project Een monument voor de brandweer de film Impact, de musical. Deze film bevat een weergave van het kinderdeel van het EUproject Citizens and resilience. The balance between awareness and fear. Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Advies: zie bijlage II op pagina Personeel Medewerkers Op 31 december 2007 zijn acht medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), een beleidsmedewerker ten behoeve van het EU-project (67%), een beleidsmedewerker (89%), een projectmedewerker (23%), een persoonlijk assistent (89%) en een secretaresse (67%). Vijf van deze medewerkers werken in deeltijd en drie fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 36 tot 57 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie 10

12 Externen (vervolg) bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten. Tevens zijn de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed. Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact is 2,9%. Stagiaire Van september 2006 tot juli 2007 werkt Sujuan Zhang bij Impact en bij het Topzorgprogramma Psychotrauma. Sujuan Zhang kreeg een Constantijn Huygens Scholarship om gedurende tien maanden haar kennis rondom psychosociale zorg na rampen te verdiepen. In China werkt Sujuan al acht jaar als beleidsmedewerker voor het Civil Affairs Department in de provincie Yunnan. Sujuan heeft als doelstelling dat zij na deze tien maanden in Nederland, in haar eigen land een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van de psychosociale hulpverlening. Sujuan Zhang heeft in Nederland een wetenschappelijk artikel geschreven: Psychosocial Consequences of Disasters in China: A Review of the Literature, waarin zij onder meer een vergelijking maakt tussen de Nederlandse en Chinese benadering van rampen. Verhuizing In april 2007 verhuist Impact naar een nieuw kantoorpand op het AMC terrein. 11

13 4 Inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Impact werkt mee aan de inrichting van het Centrum Gezondheid en Milieu om tot een integrale werkwijze te komen tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij incidenten en rampen. Het gaat hierbij om het Team Medische Milieukunde, het Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) het Back Office Geneeskundige Informatie (BOGI), het Project Informatie Intoxicaties en Calamiteitengeneeskunde, Impact en NIVEL voor de Raad van RGF en treedt Impact op als adviseur psychosociale zorg na rampen; er is een structureel kwartaaloverleg tussen partijen voor het ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing te kunnen geven op de inzet van de PSHOR voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie de samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid - Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant Impact maakt deel uit van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma Impact maakt deel uit van het landelijke kennisplatform van het Trimbos-instituut voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. 12

14 Impact maakt deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear Door de activiteiten rond het EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear heeft Impact haar netwerk uitgebreid naar de nieuwe lidstaten en een centrale, niet meer weg te denken plek in Europa ingenomen. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations. Het Nederlands Instituut voor Psychologen maakte deelname aan dit netwerk mogelijk. Impact is de Nederlandse afgevaardigde namens het NIP. EU-projecten: subsidieaanvragen Mede als gevolg van de activiteiten binnen het EU-project Citizens and Resilience en deelname namens Nederland aan het Standing Committee of disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Association (EFPA) blijft de kracht van Impact in Europa niet onopgemerkt. Dit resulteert in 2006 onder andere in het verzoek aan Impact om partner te worden in vier nieuwe Europese projecten. Impact ondersteunde de subsidieaanvragen voor deze projecten, die alle in 2006 zijn gehonoreerd en in 2007 zijn uitgevoerd. Het betreft de projecten: V-Net, dat leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van terrorisme en professionals RED, dat zich richt op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers EURESTE, met als doel implementatie van het handbook of needs of victims in de training van zorg- en dienstverleners EUTOPA, dat tot doel heeft te komen tot standaardisering van de psychosociale zorg na rampen in Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt. 13

15 Basisactiviteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit het basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie plus opdrachten via aanvullende financiering. De basissubsidie wordt gefinancierd door de ministeries van VWS, BZK en Defensie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma. Daarnaast voert Impact opdrachten via aanvullende financiering uit voor het ministerie van VWS, de Europese Commissie, het ministerie van LNV en Defensie, de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en het ministerie van BZK. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. 5 Basisactiviteiten Toelichting Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen vijf jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact. De basisactiviteiten zijn: 1. Bereikbaarheid en advisering 2. Impact als netwerkorganisatie 3. Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten 4. Communicatie 5. Ontwikkeling en Onderzoek. 14

16 5.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact levert advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: ondersteuning van professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van hun werk ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn advisering van bestuurders in hun besluitvorming. Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden is behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Hulpverleningsorganisaties en overheden kunnen medewerkers van Impact als adviseur inschakelen. Ook is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Daarnaast wordt Impact ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende adviseurs, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertise netwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Voor een overzicht van de gegeven adviezen: zie bijlage III op pagina

17 5.2 Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk behandeld worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren organiseren van in-company workshops voor deskundigheidstraining aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. Nederlandse netwerken Geestelijke verzorgers (alle denominaties) netwerk van agrohulpverlening samenwerking met het bestuurlijke netwerk crisisbeheersing onder voorzitterschap van de heer Mans, voormalig burgemeester van Enschede netwerk van de GHOR burgemeesters Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid OPRON (Overleg Psychosociale Zorg na Rampen en Ongevallen Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. Europees en internationaal netwerk Een belangrijk doel van Impact is het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die allen op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. 16

18 Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en communiceert met deze netwerken via een Engelstalige website en een internationale nieuwsbrief. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank Het betreft: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken Naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma - het netwerk van de militaire GGZ - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk agrohulpverlening faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk: meestal in Brussel. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses: zie bijlage IV op pagina

19 5.3 Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit de markt en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops. Wat doet Impact hiervoor? Oplevering van het rapport van de actualisatie (in 2006) van het al meerdere jaren lopende project Nationale rampen bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van de beschikbare kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders het verzorgen van presentaties inclusief materiaal het verspreiden van kennis via de media het publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm het verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen het opstellen van een referentiekader psychosociale zorg in het verlengde van het onderzoek in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid het verzorgen van een Targeted Agenda Program over Basic Psychosocial Life Support tijdens het World Congres on Disaster and Emergency Medicine (13-16 mei 2007) in Amsterdam. Impact stelt samen met de door haar uitgenodigde experts een consensus document op over de psychosociale aspecten van alle betrokken hulpverleningsdiensten na een ramp 18

20 Wat doet Impact hiervoor?(vervolg) het verzorgen van academische nascholing voor de afdeling urgentiegeneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam over urgentiegeneeskunde en de dood, met het accent op multiculturele aspecten hiervan. Impact schrijft hierover een hoofdstuk in het leerboek het geven van voorlichting aan de Nederlandse Onderwijsinstituten over het door Impact ontwikkelde lesmateriaal over veerkracht bij dreigende en schokkende gebeurtenissen op de basisscholen. Toelichting op het product Nationale rampen Het al meerdere jaren lopende project Nationale rampen is in 2006 geactualiseerd. Impact levert het rapport medio 2007 op. Het rapport geeft de stand van zaken van gezondheidsonderzoek dat de afgelopen jaren in Nederland na rampen is verricht. De verschillende onderzoeken hebben een grote hoeveelheid aan resultaten opgeleverd en er zijn tal van aanbevelingen gedaan om de zorg, het onderzoek en de informatievoorziening na rampen te verbeteren. In dit rapport zijn de belangrijkste resultaten en aanbevelingen op een rij gezet, ofwel wat weten we nu en wat zijn de lessen voor de toekomst. De overige hoofdstukken van het rapport kunnen als een naslagwerk gebruikt worden door iedereen die kennis wil nemen van de afzonderlijke onderzoeken. Hiermee heeft Impact een belangrijk basisdocument gerealiseerd. Voor een overzicht van de presentaties in 2007: zie bijlage V op pagina 58. Voor een overzicht van de publicaties in 2007: zie bijlage VI op pagina

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Deze 'Handreiking bestuurlijk handelen bij crises' richt zich op de burgemeester en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie