Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village"

Transcriptie

1

2 Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Rekening van ontvangsten en uitgaven Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Bestemming resultaat Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 2

3 Verslag van het bestuur Algemeen Naast de bouw van een nieuw leercentrum stond 2011 in het teken van de afronding van investeringen die in 2009 en 2010 zijn gestart, zoals de lodges. In vergelijking met voorgaande jaren en met de raming was het benodigd investeringsbudget in 2011 een beduidend lager. De inkomsten uit de camping zijn een stuk lager uitgekomen dan geraamd. De doelstelling met betrekking tot de inkomsten uit fondsenwerving in Nederland is gehaald. In 2011 zijn met financiële steun van gemeente Langedijk - de eerste projecten voor het dorp uitgevoerd, namelijk een nieuwe drinkwaterbron en verbeteringen in het kleuterschooltje. Doelstellingen 2011 en verantwoording Eind 2010 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 2011 vastgesteld: 1. Focus op afronden lopende investeringen. Lodges medio 2011 openen. Investeringen geraamd op Inzetten op groei aantal gasten en omzet in Ethiopië, met een omzet van en een brutowinst van Commerciële website online in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) Budget voor het beter vinden van de website 5. Rekening houden met afname inkomsten in Nederland als gevolg wegvallen subsidie Impulsis 6. Behoud van de 96 donateurs en inkomsten in Nederland van Focus op afronden lopende investeringen. Lodges medio 2011 openen. Investeringen geraamd op Er is in geïnvesteerd in de camping. In vergelijking met voorgaande jaren waren er in 2011 geen grote investeringen meer nodig. De nadruk heeft gelegen op het afronden van de lodges, restaurant en toiletgebouw die al in 2009 en 2010 waren neergezet. Er is een start gemaakt met de bouw van het opleidingscentrum. Daarnaast zijn de eerste projecten voor Gorgora gerealiseerd: een drinkwaterbron en verbeteringen in het kleuterschooltje. De projecten voor Gorgora kennen echter een aparte financiering buiten Stichting Tim & Kim Village om. Er is in de eerste maanden van 2011 hard gewerkt aan het in eigen beheer bouwen van het leercentrum. Dit werk is nog niet gereed, in 2012 zal het dak worden geplaatst en de inrichting ter hand worden genomen. Er zijn ook extra zonnepanelen en accu s aangeschaft zodat lodges, restaurant en buitenlampen van stroom zijn voorzien. Ook is hiermee voldoende capaciteit ontstaan om de waterpomp te kunnen gebruiken waardoor de camping vanaf half 2011 van stromend water en elektriciteit is voorzien. Na de zomer is er met hulp van vrijwilligers hard gewerkt aan de afwerking van de lodges en het grote toiletgebouw. Ook de keuken van het restaurant is flink uitgebreid. De eerste verhuur van lodges (vier stuks) is eind 2011 gestart. Doordat de septic tank nog niet gereed was, kon in de lodges nog geen gebruik worden gemaakt van toilet en douche. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 3

4 Verslag van het bestuur 2. Inzetten op groei aantal gasten en omzet in Ethiopië, met een omzet van en een brutowinst van Het aantal campinggasten en daarmee de brutowinst in Ethiopië zijn afgenomen ten opzichte van 2010 (van naar 6.901). De omzet heeft helaas ook niet de prognose van behaald en is uitgekomen op Dat is een tegenvaller die veroorzaakt wordt door een samenloop van omstandigheden: ten eerste de Arabische lente die onrust in Egypte, Libië en Syrië tot gevolg had. Omdat de belangrijkste routes voor overlanders door deze landen gaan, stokte de toeristenstroom in het voorjaar van Later in het jaar herstelde zich dit. Een andere tegenvaller waren de prijsafspraken die onverwacht door de Ethiopische regering werden opgelegd: gedurende een aantal maanden golden er maximumverkoopprijzen voor (fris)drank. Hierdoor werden in het restaurant drankjes met verlies verkocht. Tot slot waren de lodges het grootste deel van het jaar nog niet geschikt voor verhuur waardoor deze nauwelijks inkomsten genereerde. 3. Commerciële website online in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) De commerciële website is in 2011 in twee talen beschikbaar gekomen. De website teksten zijn ook in het Duits vertaald maar de Duitse tekst moet nog online geplaatst worden Budget voor het beter vinden van de website Hier is in 2011 nog geen actie op ondernomen. Dit wordt opgestart op het moment dat de Duitstalige site online is en de lodges zijn voorzien van stromend water en afvoer. 5. Rekening houden met afname inkomsten in Nederland als gevolg wegvallen subsidie Impulsis In het jaarplan is rekening gehouden met afnemende inkomsten uit Nederland vanwege het ontbreken van subsidies. Mede hierdoor was het resultaat van Stichting Tim & Kim Village in het jaarplan 2011 geprognosticeerd op 0. In werkelijkheid is er een negatief resultaat van gerealiseerd wat ten laste van de in de voorgaande jaren opgebouwde algemene reserve is gekomen. Toelichting: de werkelijke investeringskosten ( ) lagen een stuk lager dan gepland ( ). Er bleek minder budget nodig voor de afronding van de lodges, daarnaast zijn nog niet alle investeringen gedaan in het leercentrum. De opbrengsten van fondsenwerving in Nederland ligt nagenoeg gelijk aan de raming ( vs begroot) De exploitatiekosten in Ethiopië ( ) blijken iets lager te zijn dan gepland ( ). Hierbij dient te worden vermeld dat een correctie heeft plaatsgevonden in de afschrijvingsperiode van activa als lodges en het restaurant; in plaats van tien jaar worden deze nu in twintig jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingskosten lager zijn dan in het jaarplan 2011 is begroot. Door een tegenvallende brutowinst in Ethiopië (werkelijke brutowinst 6.901, in het jaarplan geraamd: ) is uiteindelijk het resultaat negatief. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 4

5 Verslag van het bestuur 6. Behoud van de 96 donateurs en inkomsten in Nederland van In 2011 is er, na aftrek van kosten, aan inkomsten verkregen uit fondsenwerving. Hiermee is de doelstelling in Nederland gehaald. De inkomsten zijn als volgt verkregen: Het aantal donateurs is teruggelopen van 95 naar 92. Het maandelijks ontvangen bedrag is daarmee uitgekomen op 739 ( 755 in 2010). In 2011 is in totaal een bedrag van beschikbaar gekomen via donateurs (waarvan circa uit losse donaties) Door sponsoring van instellingen (Verver Export, Wijkvereniging Butterhuizen Heerhugowaard, Stichting DOVA en Vertaalbureau Hendriks & James) is beschikbaar gekomen. Verschillende particuliere initiatieven brachten op. De jaarlijkse kerststukjesverkoop heeft in opgeleverd. De gemeente Langedijk heeft via een sponsoractie (bekertjes ophalen) op het Indian Summer Festival een bedrag van circa euro opgehaald. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor het drinkwaterproject Adgo Minch en is niet meegerekend in de inkomsten van Stichting Tim & Kim Village Er zijn geen subsidies aangevraagd in Wel is er eind 2011 meegedaan aan twee prijsvragen: de Millennium Venture Competition van Rabobank Alkmaar en de ondernemersprijs van VertrekNL. Bij de prijsuitreikingen begin 2012 bleek dat Stichting Tim & Kim Village beide prijzen heeft gewonnen. Het prijzengeld is in 2012 beschikbaar gesteld en levert in 2011 dus nog geen bijdrage op. Publiciteit Er is in 2011 een aantal artikelen verschenen in lokale dagbladen over de drinkwaterbron die met steun van gemeente Langedijk is aangelegd. Daarnaast is eind 2011 een artikel verschenen over Stichting Tim & Kim Village in Alkmaar op zondag in verband met deelname aan de Millennium Venture Competition. Er zijn twee nieuwsbrieven opgesteld en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. In juli is er een informatiemiddag georganiseerd in wijkcentrum De Rietschoot in Koedijk waarbij Tim en Kim een presentatie hielden. Hier zijn circa 150 geïnteresseerden op af gekomen. Er is meegedaan aan de millenniummarkt in Zuid-Scharwoude en er heeft een marktkraam gestaan op de informatiemiddag van Stichting Tim & Kim Village. Hiermee is een kleine 300 opgehaald. Op de website is actueel nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. In 2011 is de website in totaal keer bezocht (waarvan unieke bezoekers) Er zijn posters gemaakt over het project Tim & Kim Village en over het drinkwaterproject. Deze hingen tijdens het Indian Summer Festival ( bezoekers) in de millenniumstand van gemeente Langedijk. Er is in eigen beheer - een nieuwe geactualiseerde folder gemaakt waarvan er zijn gedrukt. Alkmaar, 22 mei 2012 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 5

6 Balans per 31 december Materiële vaste activa A. Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Voorraden B. Voorraad restaurant Totaal voorraden Liquide middelen C. Kas D. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen Vlottende activa E. Te vorderen VAT F. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen G. Algemene reserve H. Reserve koersverschillen Totaal eigen vermogen Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Overlopende passiva J. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 6

7 Rekening van baten en lasten BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit fondsenwerving door derden Baten uit subsidies Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten SOM DER BATEN LASTEN 6. Kosten fondsenwerving Nederland Exploitatiekosten Ethiopië (incl. afschrijving) SOM DER LASTEN RESULTAAT Rekening van ontvangsten en uitgaven ONTVANGSTEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Ontvangsten UITGAVEN Aflossing lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Exploitatiekosten Ethiopië (excl. afschrijving) Investeringen in materiële vaste activa Correcties in algemene reserve Reserve koersverschillen Uitgaven Saldo ontvangsten /uitgaven NOG BESCHIKBAAR Bestaande uit: Voorraden Liquide middelen Vlottende activa Overlopende passiva NOG BESCHIKBAAR Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 7

8 Toelichting op de balans per 31 december 2011 A. Materiële vaste activa Investering Correctie Afschrijving Voorbereidingen Camping inclusief lodges Aanleg groenvoorzieningen Restaurant inclusief inventaris Leercentrum Diverse activa Totaal materiële vaste activa In 2011 is er een wijziging doorgevoerd voor wat betreft het aantal jaren waarin het actief wordt afgeschreven. Voor gebouwen binnen de activagroepen camping inclusief lodges, restaurant inclusief inventaris en het leercentrum geldt een afschrijvingstermijn van twintig jaar. Voor alle resterende activa geldt een afschrijvingstermijn van tien jaar. Deze wijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd. Correcties over boekjaren eerder dan 2011 zijn verwerkt in het eigen vermogen. De restwaarde is op nihil gesteld. Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering. Voorraden B. Voorraden Voorraad restaurant Totaal voorraden De voorraad is opgenomen tegen inkoopprijs. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 8

9 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Liquide middelen C. Kas Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas D. Betaal- en spaarrekeningen Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing Euro Rentemeerrekening Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen De omrekenkoers per 31 december 2011 van de Ethiopische Birr is Br. 22,3 / 1,00. De omrekenkoers per 31 december 2010 van de Ethiopische Birr is Br. 22 / 1,00. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Vlottende activa E. Te vorderen VAT Te vorderen VAT Totaal te vorderen VAT Bovengenoemd bedrag is het saldo van te vorderen en te betalen Ethiopische VAT (BTW). Tot en met het boekjaar 2010 was deze belasting niet verwerkt in de administratie. Het per saldo te vorderen bedrag aan Ethiopische VAT per 1 januari 2011 bedroeg Dit bedrag is in het boekjaar 2011 als correctie in het eigen vermogen verwerkt. F. Overige vorderingen Nog te ontvangen verdubbelingsubsidie Impulsis Nog te ontvangen donaties Nog te ontvangen kerststukjesactie Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen Genoemde bedragen zijn in het eerste kwartaal van 2012 ontvangen. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 9

10 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Eigen vermogen G. Algemene reserve Stand per 31 december Bij: correctie afschrijvingen < 1 januari Bij: correctie te vorderen VAT < 1 januari Af: verlies Stand per 31 december H. Reserve koersverschillen Stand per 31 december Af: herwaardering kas Ethiopische Birr -225 Af: herwaardering betaalrekening 2417 Ethiopische Birr 29 Af: herwaardering voorraad restaurant 18 Stand per 31 december Langlopende schulden I. Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Lening T. Otte & K. Otte-de Hoop Totaal langlopende schulden Genoemde lening kent een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage op genoemde lening is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 0%. Aflossing van de genoemde lening vindt plaats in overleg tussen lener en uitlener. Overlopende passiva J. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Diversen Totaal overige schulden Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 10

11 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur 8,03 7,95 7,93 8,88 9,81 7,43 2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoring Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 11

12 Toelichting op de rekening van baten en lasten Brutowinst exploitatie Ethiopië Verkopen restaurant Kostprijs verkopen restaurant Brutowinst restaurant Opbrengst lodgesverhuur Opbrengst overnachtingen Opbrengst tentenverhuur Diverse opbrengsten Brutowinst exploitatie Ethiopië Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 2011 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 24 / 1,00. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk negatieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 6. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 12

13 Toelichting op de rekening van baten en lasten Exploitatiekosten Ethiopië Accountantskosten Afschrijvingskosten Bijdrage aanschaf terreinwagen Bankzaken Donatie loonkosten Donatie medische kosten Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Giften aan Gorgora Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Klein onderhoud Landbelasting Onderhoud groenvoorzieningen Papyrusboten Reis- en verblijfskosten Telefoon en internet Vergunningen Diversen Exploitatiekosten Ethiopië Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 13

14 Bestemming resultaat 2011 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het verlies over 2011 ad ten laste te brengen van de algemene reserve. Alkmaar, 22 mei 2012 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Pagina 14

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie