Certificatieregeling Kabelinfrastructuur Buizenlegbedrijven. versie maart 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatieregeling Kabelinfrastructuur Buizenlegbedrijven. versie maart 2000"

Transcriptie

1 Certificatieregeling Kabelinfrastructuur Buizenlegbedrijven versie maart 2000 Stichting CKB adres: Postbus AL Gouda tel: fax: internet: (Dit document is gedownload via internet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.) Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 1 van 83

2 INHOUD 1 VOORWOORD INLEIDING Onderwerp Termen, definities en afkortingen TOEPASSINGSGEBIED Processen Scope Kabelinfrastructuur ScopE Buizenlegbedrijf KWALITEITSSYSTEEMEISEN Directieverantwoordelijkheid Kwaliteitssysteem Contractbeoordeling Ontwerpbeheersing Document- en gegevensbeheer Inkoop Onderaanneming Beheersing van door de klant verstrekte producten Identificatie en naspeurbaarheid van producten Procesbeheersing Technische voorschriften en normen Richtlijnen en voorschriften scope Kabelinfrastructuur Technische richtlijnen en voorschriften scope "Buizenlegbedrijf" Materiaal en gereedschap Klic melding Oplevering werkzaamheden/project Oplevering werkterrein Keuring en beproevingen Beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Keurings- en beproevingsstatus Beheersing van producten met afwijkingen Corrigerende en preventieve maatregelen Behandeling, opslag, verpakking, conservering en aflevering Beheersing van kwaliteitsregistraties Interne kwaliteitsaudits Opleidingen Nazorg Statistische technieken Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 2 van 83

3 4.21 Arbo en milieu eisen Algemene voorschriften Hulpmiddelen en bouwstoffen Afval Voorschriften voorzieningen personeel bedrijf Brand- en ongevallenregistratie Administratieve, financiële en fiscale eisen AANVULLENDE EISEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN Gestuurde boringen (processen B-N, B-O en B-P) Proces B-N: gestuurde boring mini rig (< 4 ton trekkracht) Proces B-O: gestuurde boring midi rig (4 t/m 30 ton trekkracht) Proces B-P: gestuurde boring maxi rig (> 30 ton trekkracht) Specifieke aanvullende eisen per categorie kruising Zeer kleine kruisingen Kleine kruisingen Grote kruisingen Zeer grote kruisingen Buisdoorpersingstechnieken (processen B-Q en B-R) Proces B-Q: open front boring Proces B-R: gesloten front boring OPLEIDINGSEISEN Scope Kabelinfrastructuur Aanleggen/verwijderen Monteren Leidinggevend personeel Scope Buizenlegbedrijf Uitvoerder water Uitvoerder gas Monteur voor water Monteur voor gas Assistent monteur voor water Assistent monteur voor gas Lascoördinator (Lasmethode beschrijver) Lasser staal Lasser PE Lijmen en/of Lamineren GVK Sleufloze technieken REFERENTIES Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 3 van 83

4 BIJLAGE I : Auditfrequentie BIJLAGE II : Keuringsplan projectuitvoering BIJLAGE III : Meetinstrumenten BIJLAGE IV : Opleveringsrapport/formulier BIJLAGE V : Klachten en Afwijkingen rapport BIJLAGE VI : Audits BIJLAGE VII : Opleidingen Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 4 van 83

5 1 VOORWOORD De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is opgezet voor certificatie van buizen- en kabellegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas-, drinkwater, energiekabel- en informatiekabelsector. De regeling is een uiteenzetting van eisen waaraan het Buizenleg- en Kabelinfrastructuur bedrijf voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring dient te voldoen. De eisen hebben betrekking op het kwaliteitssysteem, arbo en milieu en op financiële, fiscale en administratieve aspecten. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als een "Erkenningscertificaat". Het erkenningscertificaat kent een geldigheidstermijn van drie jaar, waarna het telkens voor een periode van drie jaar verlengd kan worden. Op 1 januari 1994 is voor het eerst de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven geïntroduceerd. Vervolgens heeft op 1 september 1995 een herziening van deze regeling plaatsgevonden. Gelijktijdig met de herziene versie van de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven is de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur geïntroduceerd. Beide regelingen hebben aan de basis gestaan van deze Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Met de introductie van deze nieuwe, samengevoegde regeling zijn gelijktijdig diverse correcties en verbeteringen in de regeling doorgevoerd. De voornaamste wijzigingen zijn als afsluitende tekst in dit voorwoord weergegeven. De certificatieregeling is op initiatief van de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) opgesteld in samenwerking met de opdrachtgevers en opdrachtnemers: EnergieNed namens energiebedrijven, KPN Netwerk Bouw, NS Railinfrabeheer, Ministerie van Defensie Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, Rijkswaterstaat, Uneto, VECAI, VEWIN en Bolegbo-vok. De Stichting CKB voert het beheer van de regeling en treedt op als College van Deskundigen CKB. De voorliggende regeling is bindend verklaard per 1 april 2000 door het College van Deskundigen CKB waarin de bovengenoemde belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd. Er geldt een overgangsregeling tot 31 december 2000 waarin zowel deze regeling Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 5 van 83

6 als de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven (versie 1 september 1995), de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (versie 16 januari 1996) en de Aanvullende Eisen Boortechnieken (versie 1 januari 1997) geldig zijn. Certificatie op deze regeling vindt plaats door daartoe door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instellingen. Geaccrediteerde certificatie-instellingen hebben het recht het CKB-logo te mogen hanteren bij certificatie. Dit CKB-logo is afgedrukt op de omslag van deze regeling. De voor deze regeling in aanmerking komende bedrijven dienen tenminste volgens NEN-EN- ISO 9002 (of 9001) gecertificeerd te zijn. Daarnaast moeten de bedrijven beschikken over een VCA*-certificaat of een VCA**-certificaat 1. De certificatie voor zowel NEN-EN-ISO-9002 (of 9001) als voor VCA dient volgens de vigerende versie te zijn geschied. Bij de invulling van de kwaliteitssysteemeisen is de structuur van de NEN-EN-ISO 9002, versie 1994 gevolgd. Dit laat onverlet de eis voor certificatie volgens de vigerende NEN-EN- ISO 9002 (of 9001). Ten aanzien van de NEN-EN-ISO 9002 is een concrete invulling gegeven aan een aantal systeemeisen, deze zijn in de regeling aangegeven met "Aanvullend op de NEN-EN-ISO". Verder zijn, als bijlage, een aantal voorbeeld modellen opgenomen die als een opzet voor het betreffende artikel gehanteerd kunnen worden. Bij de invulling van de arbo- en milieu-eisen is rekening gehouden met de eisen die gesteld worden voor een VCA-certificaat. Maar ook hier zijn bepaalde eisen concreter ingevuld dan die in de VCA. De eisen ten aanzien van boringen en het aanbrengen van beschermbuizen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van deze regeling. De invulling van de opleidingseisen zijn apart opgenomen in hoofdstuk 6. De voornaamste wijzigingen ten opzicht van de uitgaven van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven zijn: - Alle normen en richtlijnen zijn geactualiseerd; 1 Bij wijziging van de NEN-EN-ISO 9002 (of 9001) kan het gebeuren dat de gewijzigde norm een andere naam draagt of een ander nummer krijgt. In dat geval dient in dit document voor de norm NEN-EN-ISO 9002 (of 9001) deze nieuwe naam en met nieuw normnummer gelezen te worden. Ditzelfde geldt bij eventuele wijziging van de VCA waardoor de norm een andere naam gaat dragen. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 6 van 83

7 - Het toepassingsgebied van de regeling is in een apart hoofdstuk opgenomen, hoofdstuk 3. - Het hebben van een VCA*- certificaat of een VCA**-certificaat is verplicht gesteld. - T.a.v. de procesindeling heeft bij de scope Kabelinfrastructuur een samenvoeging van een aantal processen plaatsgevonden. - De bijzondere processen uit de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven zijn geïntegreerd met de standaardprocessen. Er worden nu drie typen buizenlegprocessen onderscheiden: - processen bij open ontgraving - renovatietechnieken - sleufloze technieken - De tekst aanvullende eisen boortechnieken is in dit document geïntegreerd. De tekst is aanzienlijk ingekort door zoveel mogelijk doublures te verwijderen. De eisen aan sleufloze technieken (voorheen boortechnieken) zijn in principe hetzelfde gebleven. - Mede gezien de hanteerbaarheid van dit document is gekozen om opleidingseisen te verwerken in een apart hoofdstuk: Hoofdstuk 6 Opleidingseisen". - Wat betreft de presentatie van de opleidingseisen is de opzet van de oude Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven aangehouden. De genoemde opleidingen voor de scope Kabelinfrastructuur zijn verwerkt in de bijlage. In de regeling zelf wordt alleen melding gemaakt van het kennisniveau. - T.a.v. de kwaliteitssysteemeisen worden hieronder de belangrijkste aanvullingen opgenomen: Kwaliteitssysteem: de kwaliteitsplanning is vollediger omschreven. Procesbeheersing: er wordt nu nadrukkelijker aangegeven wat de betekenis is van de in het document opgenomen normen en richtlijnen. De eisen aan het lassen van staal en het PE-lassen zijn niet meer in een bijlage maar in een artikel verwerkt. Toegevoegd is een bijlage waarin de Auditfrequentie is opgenomen. Het betreft hier de invulling van de initiële en opvolgingsaudits zoals deze gehanteerd zullen worden door de certificerende instanties. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 7 van 83

8 2 INLEIDING 2.1 ONDERWERPFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. ONDERWERP De in deze regeling opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een Erkenningscertificaat voor Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven. Deze certificatieregeling zal door een, daartoe door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde, certificatie instelling worden gehanteerd in samenhang met haar Reglement voor Systeemcertificatie. In dit reglement is de gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het certificaat en de daarbij behorende overeenkomst, alsmede de externe controle. Over de aan te houden auditfrequentie wordt bindend geadviseerd door het College van Deskundigen. De eisen ten aanzien van de auditfrequentie zijn opgenomen in bijlage I. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als Erkenningscertificaat. Afhankelijk van de gecertificeerde processen kan dit zijn met de Scope Kabelinfrastructuur, Scope Buizenlegbedrijf, of Scope Kabelinfrastructuur en scope Buizenlegbedrijf. 2.2 TERMEN, DEFINITIES EN AFKORTINGENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. TERMEN, DEFINITIES EN AFKORTINGEN Voor toepassing van deze certificatieregeling gelden de volgende termen en definities: Bedrijf: In deze regeling bedoeld als kabelinfrastructuur- en/of Buizenlegbedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen. Een bedrijf vormt een juridische, fiscale én bestuurlijke eenheid. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt. Audit: De toetsing van een bedrijf op het voldoen aan de eisen uit deze regeling door een daartoe geaccrediteerde certificerende instelling. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 8 van 83

9 Kwaliteitsplan: Een document waarin specifieke maatregelen, voorzieningen en volgorde van activiteiten met betrekking tot de kwaliteit van toepassing op een bepaald(e) product, dienst, contract of project zijn vermeld. Werkplan: Plan van aanpak waarin opgenomen is hoe, wanneer en door wie een werk wordt uitgevoerd. Bestek: De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het procesverbaal van aanwijzing. Voor andere definities wordt verwezen naar de norm NEN-ISO 8402 "Termen en definities" waarin definities gegeven worden van basistermen die betrekking hebben op kwaliteitsbegrippen. De volgende afkortingen en begrippen worden in deze regeling gehanteerd: A-blad = Arbouw-informatieblad AI-blad = Arbeidsinformatie-blad Bolegbo-vok = Vereniging van boor-, kabelleg- en buizenlegbedrijven CKB = Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven CPR = Commissie Preventie van Rampen I-SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (dienst Arbeidsinspectie) KLIC = Kabels en Leidingen Informatie Centrum NEN-EN-ISO = Nederlandse Norm - Europese norm International Standard NS RIB = Nederlandse Spoorwegen Rail Infrabeheer UAR = Uniform Aanbestedings Reglement UAV = Uniforme Administratieve Voorwaarden Uneto = Unie van electrotechnische ondernemers VBO = Voorbereidend Beroeps Onderwijs VCA = Veiligheids Checklijst Aannemers VECAI = Vereniging van exploitanten en machtiginghouders van centrale antenne inrichtingen VEWIN = Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 9 van 83

10 3 TOEPASSINGSGEBIEDFout! Onbekende schakeloptieinstructie. TOEPASSINGSGEBIED Op het gebied van kabelinfrastructuur heeft de regeling betrekking op het aanleggen, monteren, repareren en verwijderen van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen. Het monteren beperkt zich tot het aansluiten aan de door de systeemleverancier geleverde componenten of systemen. Op het gebied van buizenleggen heeft de regeling betrekking op de aanleg, onderhoud, verwijdering, renovatie en reparatie van aansluitleidingen (inclusief de meter), distributieleidingen, transportleidingen en de daarbij behorende verbindingswerkzaamheden inclusief appendages, ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas en/of drinkwater. Op het gebied van sleufloze technieken heeft de regeling betrekking op de aanleg van aansluitleidingen, distributieleidingen en transportleidingen ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas of drinkwater, alsmede de aanleg van mantelbuizen. In deze regeling zijn in artikel de processen voor de scope Kabelinfrastructuur en in artikel de processen voor de scope Buizenlegbedrijven opgenomen. Opmerking 1 Het bedrijf kan een certificaat verkrijgen op één of meer van de onder artikel en vermelde processen, welke op het certificaat vermeld zullen worden. Indien het Buizenleg- of Kabelinfrastructuurbedrijf in aanmerking wenst te komen voor één van de processen van de sleufloze technieken, dan dient tevens een erkenning te zijn verleend op tenminste één van de processen van de open ontgraving, dan wel uit de scope Kabelinfrastructuur. Opmerking 2 Een startend kabelinfrastructuur- of buizenlegbedrijf dat nog geen werk in uitvoering heeft gehad, kan een voorlopig certificaat aanvragen op basis van deze richtlijn met uitzondering van het onderdeel "uitvoering". Het certificaat wordt verleend wanneer een werk in uitvoering is geweest en in orde bevonden door de certificerende instantie. Een voorlopig certificaat is maximaal 6 maanden geldig. Indien na 6 maanden niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, wordt het bedrijf afgewezen. Hierna kan het nog slechts éénmaal na datum van afwijzing en na een periode van 6 maanden opnieuw een voorlopig certificaat aanvragen. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 10 van 83

11 opmerking 3 Een certificaat wordt ingetrokken indien het betrokken bedrijf niet voldoet aan de certificatieeisen die daarvoor in de certificatieregeling gesteld worden. Een proces wordt van het certificaat afgevoerd indien het betrokken bedrijf niet voldoet aan de proces-eisen die daarvoor in de certificatieregeling gesteld worden. Een proces wordt in ieder geval van het certificaat afgevoerd als het betrokken bedrijf niet kan aantonen dat het in de voorliggende periode van drie jaar dit proces daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Indien het proces om voornoemde reden van het certificaat wordt afgevoerd maar het bedrijf binnen een half jaar na het moment van afvoeren het proces alsnog uitvoert, kan het proces terstond op het certificaat opgenomen worden. De Certificerende Instelling zal dit op verzoek van het bedrijf op schrift stellen. Een Certificerende Instelling die het certificaat van een bedrijf intrekt, dan wel een proces van het certificaat van een bedrijf afvoert, zal dit terstond melden bij het College van Deskundigen CKB en bij Certificerende Instelling die het NEN-EN-ISO 9001/ 9002 certificaat van het bedrijf afgeeft. 3.1 PROCESSENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. PROCESSEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUURFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. KABELINFRASTRUCTUUR Bij de indeling van de processen voor de scope Kabelinfrastructuur is een scheiding gemaakt tussen kabels ten behoeve van energie en kabels ten behoeve van informatie. De volgende indeling is gemaakt: Kabels ten behoeve van energie K-A. Laagspanning (< 1 kv), aanleggen/verwijderen K-B1. Laagspanning (< 1 kv), monteren huisaansluitingen, distributienetten en renovatie K-B2. Laagspanning (< 1 kv), monteren openbare verlichtingsaansluitingen K-C. Middenspanning ( 1, <25 kv), aanleggen/verwijderen K-D. Middenspanning ( 1, <25 kv), monteren Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 11 van 83

12 K-E. Tussenspanning ( 25, <110 kv), aanleggen/verwijderen K-F. Hoogspanning ( 110 kv), aanleggen/verwijderen Kabels ten behoeve van informatie K-G. Koper aanleggen/verwijderen K-H. Koper monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur en kabelverdeler) K-I. COAX aanleggen/verwijderen (inclusief leggen van een mantelbuis) K-J. COAX monteren (lassen) K-K. Glasvezel aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van een mantelbuis en het inblazen van de glasvezel) K-L. Glasvezel monteren (lassen, inclusief infrastructuur, randapparatuur en kabelverdeler) SCOPE BUIZENLEGBEDRIJF FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. BUIZENLEGBEDRIJF De processen voor de scope Buizenlegbedrijf zijn ingedeeld in de groepen B-A t/m B-J (technieken bij open ontgraving), B-K t/m B-M (renovatietechnieken) en B-N t/m B-R (sleufloze technieken). Open ontgraving B-A. Gas/Water Ø 2 63: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen) B-B. Gas/Water Ø 400: PE/PVC B-C. Gas/Water Ø 400: gietijzer B-D. Gas/Water Ø 400: staal B-E. Water > Ø 400: PE/PVC B-F. Water > Ø 400: gietijzer B-G. Water > Ø 400: staal B-H. Water > Ø 400: voorgespannen beton en plaatstalen kernbuis B-I. Water alle diameters glasvezelversterkte kunststof B-J. Gas/Water alle diameters asbestcement (uitsluitend het maken van 2 Ø is gedefinieerd als nominale middellijn in millimeters. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 12 van 83

13 aansluitingen en het verwijderen van leidingen) Renovatietechnieken B-K. renovatietechnieken invoeren met diameterverlies (korte en lange elementen) B-L. renovatietechnieken geïmpregneerde kousmethode B-M. renovatietechnieken cementeren Sleufloze technieken B-N. Gestuurde boringen mini rig (max. 4 ton trekkracht) B-O. Gestuurde boringen midi rig (4 tot 30 ton trekkracht) B-P. Gestuurde boringen maxi rig (meer dan 30 ton trekkracht) B-Q. Buisdoorpersingstechnieken open front boringen B-R. Buisdoorpersingstechnieken gesloten front boringen Opmerking Ten aanzien van de sleufloze technieken zijn in hoofdstuk 5 aparte eisen opgenomen. Daarnaast zijn een aantal aanvullende eisen opgenomen in bepaalde artikelen uit hoofdstuk 4 "Kwaliteitssysteemeisen". Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 13 van 83

14 4 KWALITEITSSYSTEEMEISEN Fout! Onbekende schakeloptie-instructie. KWALITEITSSYSTEEMEISEN Als basis voor de kwaliteitssysteem eisen gelden de eisen volgens de NEN-EN-ISO Specifiek voor deze regeling zijn eisen opgenomen, die aanvullend zijn op de NEN-EN-ISO DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEIDFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID Verwezen wordt naar de tekst inzake directieverantwoordelijkheid uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: De jaarlijkse directiebeoordeling dient, naast de beoordeling van alle elementen van het kwaliteitssysteem, verslag te doen over de effectiviteit van het kwaliteitssysteem. Een sleutelfunctie vormt hierbij een evaluatie van gehanteerde procedures, arbobeleid, resultaten van interne audits, afwijkingen en signalen van klanten. 4.2 KWALITEITSSYSTEEMFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. KWALITEITSSYSTEEM Verwezen wordt naar de tekst inzake kwaliteitssysteem uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 inzake het onderdeel kwaliteitsplanning wordt het volgende gesteld: Het bedrijf dient de werkzaamheden gestructureerd uit te voeren, waarbij het bedrijf bekend dient te zijn met het gebruik van uitvoerings- en/of keuringsplannen en Veiligheids- en Gezondheidsplannen (inclusief risico-analyses). Er dient een duidelijke structuur binnen het bedrijf aanwezig te zijn om de verschillende stappen in het uitvoeringsproces te herkennen. Bedoeld wordt hierbij: de werkvoorbereiding, de uitvoering en de oplevering. Om het werk gestructureerd uit te kunnen voeren dienen in ieder geval op het werk of projectlocatie de volgende documenten aanwezig te zijn: Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 14 van 83

15 - de werkopdracht; - een keuringsplan; - een uitvoeringsplan; - de (goedgekeurde) tekeningen; - (indien van toepassing) andere uitvoeringsplannen, zoals een V&G-plan of Asbest cement-plan; - eventuele werkinstructies; - een opleveringsformulier. Het is toegestaan een combinatie in één of meer van de genoemde documenten aan te brengen. Aanvullende eis voor de sleufloze technieken In het keuringsplan dienen de procesparameters op de in het werkplan vastgestelde wijze met vastgestelde meetmiddelen geregistreerd te worden (zie hoofdstuk 5). 4.3 CONTRACTBEOORDELINGFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. CONTRACTBEOORDELING Verwezen wordt naar de tekst inzake contractbeoordeling uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 inzake contractwijzigingen wordt het volgende gesteld: Het contractueel vastleggen van voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk behoort tot dit artikel, als de opdrachtgever hier zijn medewerking aan verleent. Aanvullende eis voor de sleufloze technieken Een belangrijk aspect bij de toepassing van boortechnieken is het vaststellen van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en bedrijf. Deze moeten worden vastgelegd in de uiteindelijke overeenkomst tussen deze partijen. Dit betekent dat de contractdocumenten eenduidig moeten aangeven wie welke verplichting heeft. In deze aanvullende eis voor de sleufloze technieken staat vermeld van welke aspecten de verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd. Ze gaat echter niet in op de daadwerkelijke vastlegging bij de afzonderlijke partijen. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 15 van 83

16 Het volgende is van toepassing: - grondonderzoek / berekeningen Er wordt vereist dat de gegevens van grondonderzoek beschikbaar zijn, dat bepaalde berekeningen zijn gedaan, etc. De vastlegging van de verantwoordelijkheden bij het verkrijgen van deze gegevens staat niet vermeld. Hiertoe dient zoals gezegd de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door in de overeenkomst de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor het uitvoeren van werken (UAV) van toepassing te verklaren. - Keuze proces Indien de opdrachtgever de toepassing van een proces voorschrijft, dient het bedrijf zich een oordeel te vormen over de keuze van het proces en de hierbij te gebruiken apparatuur. Indien de aanbestedingsprocedure dit toelaat moeten bezwaren of opmerkingen met betrekking tot deze keuze dan wel alternatieven schriftelijk in de offerte c.q. overeenkomst opgenomen worden. Indien de opdrachtgever de toepassing van een proces niet voorschrijft dient het bedrijf het meest doeltreffende proces te kiezen en deze keuze te onderbouwen. De keuze dient schriftelijk in de offerte c.q. overeenkomst te worden vastgelegd. - Overige betrokken partijen Het bedrijf dient vooraf bij de opdrachtgever te informeren naar eventueel door overige partijen gestelde eisen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering. Vóór uitvoering van het werk dient het bedrijf zich ervan te vergewissen dat al deze eisen bekend zijn. Indien de opdrachtgever de hiertoe benodigde informatie niet heeft verstrekt, dient het bedrijf dit schriftelijk aan de opdrachtgever te hebben gemeld. In alle gevallen dient bij uitvoering aan de eisen van de vergunningverleners voldaan te worden. De overige partijen kunnen zijn: beheerder van de te kruisen infrastructuur en terreinen beheerder van de nabijgelegen infrastructuur en terreinen verantwoordelijken voor openbare orde, veiligheid en milieu - Afspraken met betrekking tot uitzonderlijke situaties. Het bedrijf dient aandacht te schenken aan uitzonderlijke situaties die kunnen optreden tijdens de uitvoering. In de overeenkomst moet vastgelegd worden hoe gehandeld wordt en wie de consequenties inzake tijd, geld en kwaliteit draagt. Uitzonderlijke situaties kunnen zijn: het ontoelaatbaar afwijken van het tracé het tijdens de uitvoering vastlopen van het aanlegproces Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 16 van 83

17 overbelasting en/of beschadiging van de leiding tijdens de aanleg schade aan bestaande infrastructuur het onverwacht aantreffen van bodemverontreiniging het onverwacht aantreffen van natuurlijke en/of bodemvreemde obstakels 4.4 ONTWERPBEHEERSINGFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. ONTWERPBEHEERSING Dit valt buiten het toepassingsgebied van deze regeling, tenzij (een deel van) het ontwerp deel uitmaakt van de opdracht aan het bedrijf. Alleen in dat geval wordt verwezen naar het overeenkomstige artikel in NEN-EN-ISO DOCUMENT- EN GEGEVENSBEHEERFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. DOCUMENT- EN GEGEVENSBEHEER Verwezen wordt naar de tekst inzake document- en gegevensbeheer uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: Het bedrijf dient te beschikken over een overzicht met alle voor de uitvoering benodigde documenten, waaronder de in de artikelen 4.9, 4.21 en 4.22 vermelde voorschriften voor het desbetreffende toepassingsgebied. Een totaal-overzicht van de in deze regeling genoemde documenten is opgenomen in hoofdstuk 7 "Referenties". Extra aandacht dient besteed te worden aan de tekeningen op het werk. Het dient duidelijk te zijn welke tekeningen van toepassing zijn. Projectgegevens met betrekking tot ontwerp (indien behorend bij de opdracht) dienen bij de ontwerper aanwezig te zijn. Projectgegevens met betrekking tot uitvoering, waaronder vergunningen, dienen op het bedrijf en op de projectlocatie aanwezig te zijn. 4.6 INKOOPFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 17 van 83

18 ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. INKOOP Verwezen wordt naar de tekst inzake inkoop uit de NEN-EN-ISO In aanvulling hierop is opgenomen artikel "Onderaanneming" ONDERAANNEMINGFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. ONDERAANNEMING Bij het inschakelen van onderaannemers en / of het inhuren van mensen of materieel dient het bedrijf er voor zorg te dragen dat blijvend aan de in deze regeling gestelde eisen wordt voldaan, indien met de ingeschakelde onderaannemer en / of de ingehuurde mensen en / of het ingehuurde materieel feitelijk uitvoering gegeven wordt aan (een gedeelte van) het proces, waarvoor het bedrijf is gecertificeerd. Ingehuurde mensen en personeel van onderaannemers die voor de processen uit deze regeling worden ingezet, dienen, indien zij een functie bekleden zoals omschreven in deze regeling, ieder geval te voldoen aan de voor die functie geldende eisen (o.a. in artikelen en en hoofdstuk 6). Ingehuurd materieel en materieel van onderaannemers dat ingezet wordt bij de processen, dienen in ieder geval te voldoen aan de eisen zoals in deze regeling worden omschreven (o.a. in artikelen 4.7, 4.9, 4.10 en 4.11). 4.7 BEHEERSING VAN DOOR DE KLANT VERSTREKTE PRODUCTENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. BEHEERSING VAN DOOR DE KLANT VERSTREKTE PRODUKTEN Verwezen wordt naar de tekst inzake beheersing van door de klant verstrekte producten uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: Het gestelde in dit artikel geldt ook voor door de klant verstrekt gereedschap en/of meetmiddelen of bij huur van dergelijke hulpmiddelen van derden. 4.8 IDENTIFICATIE EN NASPEURBAARHEID VAN PRODUCTENFOUT! Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 18 van 83

19 ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. IDENTIFICATIE EN NASPEURBAARHEID VAN PRODUKTEN Verwezen wordt naar de tekst inzake identificatie en naspeurbaarheid van producten uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: De status van (op het werk zijnde) afgekeurd materieel of materiaal is opgenomen in dit artikel. 4.9 PROCESBEHEERSINGFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. PROCESBEHEERSING Verwezen wordt naar de tekst inzake procesbeheersing uit de NEN-EN-ISO Inzake de inzet van vakbekwaam personeel wordt verwezen naar hoofdstuk 6 "Opleidingen". Aanvullend op de NEN-EN-ISO 9002 zijn de artikelen "Technische voorschriften en normen", "Materieel en gereedschap", "Klic melding" en "Oplevering" opgenomen TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN EN NORMENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN In dit artikel zijn de algemeen aanvaarde en vastgestelde technische voorschriften en normen opgenomen. Het bedrijf dient, afhankelijk van de gecertificeerde processen, over de daartoe van toepassing zijnde voorschriften te beschikken. De informatie die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden (zoals relevante onderdelen van het bestek, tekeningen, werkinstructies en schetsen) dienen in de actuele uitgave op de werkplek aanwezig te zijn. Aanvullend kan de opdrachtgever technische eisen en of richtlijnen formuleren in het bestek. Voor de scope Kabelinfrastructuur dient het bedrijf zich te houden aan de voorschriften uit artikel Voor de scope Buizenlegbedrijf zijn de voorschriften en richtlijnen Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 19 van 83

20 opgenomen in artikel Aanvullende voorschriften voor beide scopes 1. De diepte en ligging van de kabels en / of leidingen alsmede de aanvulling van sleuven dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de voorschriften van de opdrachtgever. 2. Bij het ontgraven mogen bomen en wortels van bomen niet beschadigd worden. 3. Het leggen van de kabels en / of leidingen in de sleuven of op andere voorgeschreven plaatsen dient te geschieden met in acht name van de voorwaarden van de fabrikant(en). 4. Voor wat betreft de verwerkingstemperatuur dienen de voorschriften van de fabrikant/opdrachtgever aangehouden te worden. 5. Direct na het aanbrengen van een kabel of leiding dienen eventuele kabel of leidingmerken te worden aangebracht. Deze merken dienen zodanig te worden aangebracht dat de op de merken vermelde gegevens zichtbaar zijn. 6. Bij invoering in gebouwen, onder het maaiveldniveau, dient de afdichting van grondkabelen leidingdoorvoermateriaal overeenkomstig NEN 2768 te worden uitgevoerd. 7. De afstand tussen de te leggen kabels en de te kruisen leidingen dient op het punt van kruising in principe minimaal 0,2 m te bedragen. 8. Bij meerdere kabels en / of leidingen in een sleuf dienen deze zonder kruisingen evenwijdig aan elkaar te worden gelegd RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR In onderstaande tabel staan de Richtlijnen en voorschriften voor de scope Kabelinfrastructuur gegeven. Ten behoeve van grondwerk (alle processen) A-blad Kabel- en buizenleggen, St. Arbouw C.R.O.W. publicatie 22 "Sleuven dicht meer dan "zand erover..."; "aanbevelingen tot het voorkomen van schade aan leidingen (AVSL)"; NEN 3116 "Tekeningen in de bouw basissymbolen voor de uitwisseling van gegevens over de ligging van ondergrondse leidingen". Kabels t.b.v. energie (distributienetten; LS, MS) NEN-EN 50110, 1998: "Het werken aan elektrische installaties"; "Richtlijnen montage kabels en toebehoren 1989" of de overeenkomende voorschriften van de opdrachtgever; "Richtlijnen distributienetten, 1989" of de overeenkomende voorschriften van de opdrachtgever; "Elektrotechnisch veiligheidsbesluit 1938". Aanvullend t.b.v. Laagspanning (<1 kv) NEN 1010, 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties"; Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 20 van 83

21 NEN 3160, 1959 "Richtlijnen voor de montage van laagspanningkabel in moffen en in eindaansluitingen"; NEN 3140, 1998 "Laagspanningsinstallaties bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud" verwerkingsvoorschriften fabrikant. Aanvullend t.b.v. middenspanning distributienet (>1, <25kV) NEN 3840, 1998 Bedrijfsvoering van electrische installaties, aanvullende bepalingen voor Hoogspanningsinstallaties verwerkingsvoorschriften fabrikant. Kabels t.b.v. energie (transportnetten; MS, TS, HS) NEN-EN 50110, 1998 "Het werken aan elektrische installaties"; "Richtlijnen montage kabels en toebehoren 1989" ; "Bedrijfsinstructie ten aanzien van de hoogspanningsaanleg (BIH)"; NEN 1041, 1982 "veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties"; NEN 3840, 1998 Bedrijfsvoering van electrische installaties, aanvullende bepalingen voor Hoogspanningsinstallaties NPR 2760, 1991 "De wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningsverbindingen"; Verwerkingsvoorschriften fabrikant. Kabels t.b.v. informatienetten Koperkabels verwerkt in de opleidingseisen (art. 4.18). COAX-kabels NEN 1010, 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties"; NEN 1014 "Richtlijnen voor bliksemafleiderinstallaties"; Verwerkingsvoorschriften fabrikant/kabelexploitant. Glasvezelkabels verwerkt in de opleidingseisen (art. 4.18). LS = laagspanning MS = middenspanning TS = tussenspanning HS = hoogspanning Tabel 1.Overzicht van de voorschriften en normen betreffende de scope Kabelinfrastructuur Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 21 van 83

22 Aanvullende voorschriften scope Kabelinfrastructuur Het bedrijf dient de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de hieronder beschreven punten. 1. De kabels dienen te worden gelegd in rolrichting van de haspel in voldoende droge sleuven op een steen/scherf-vrije bodem. 2. De kabels dienen zoveel mogelijk in fabricagelengten te worden gelegd. Zij mogen niet over de grond worden getrokken doch dienen door een voldoende aantal rollen te worden ondersteund. 3. De kabels dienen met een geringe, doch verantwoorde, overlengte gelegd te worden zo dat de verbindingen en aansluitingen mogelijk zijn. 4. Voor het leggen van de kabels in de sleuven kan van mechanische hulpmiddelen gebruik worden gemaakt. Bij de hierbij toe te passen methode moet een gelijkmatige verdeling van de maximaal voor de desbetreffende kabel toelaatbare trekkracht over de volle kabellengte gewaarborgd zijn. Het trekken van een kabel dient te geschieden met een waterdichte trekkop. Eveneens dient gebruik gemaakt te worden van een passende haspelwagen. 5. Er dient te worden voldaan aan de te stellen eisen voor maximaal toelaatbare trekkrachten. Tevens mogen na montage géén trekspanningen meer in de kabel aanwezig zijn. 6. Knikken, breuken en torderingen mogen niet in de kabels voorkomen. 7. Tijdens het verwerken in bochten dienen de kabels in een boog te worden gelegd, waarvan de straal afhankelijk is van de specificatie van het te leggen kabeltype (gebruik dient gemaakt te worden van geldende verwerkingsinstructies van de fabrikant/opdrachtgever van de kabel met hierin aangegeven de minimaal toelaatbare buigstraal). 8. Vrije kabeleinden dienen te worden afgedicht om vocht-indringen te voorkomen. 9. Bij het leggen dient bij het plaatsen of geplaatste meubilair een kabellus gelegd te worden volgens een door de opdrachtgever genoemde afmeting. 10. Alvorens een energiekabel te verwijderen of verleggen dient het bedrijf zich ervan te overtuigen dat deze spanningsvrij is. Kabels voor energietransport vanaf 1 kv en hoger moeten worden geschoten danwel volgens een gelijkwaardige methode bewerkt worden om zo de spanningsloze toestand aan te tonen. 3 kv kabels moeten d.m.v. een hydraulische schaar worden geknipt. Ten behoeve van informatiekabels dient nagegaan te worden of er nog verbindingen operationeel zijn. 11. Indien kabels moeten worden verwijderd uit een sleuf waarin nog in bedrijf zijnde kabels aanwezig zijn, mogen de te verwijderen kabels niet in de sleuf worden gezaagd of geknipt. Indien een restant kabel niet verwijderd kan worden, dienen de uiteinden te worden afgedopt. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 22 van 83

23 12. Kabels dienen na afloop van de werkzaamheden op de haspel te worden vastgezet en afgedicht TECHNISCHE RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN SCOPE BUIZENLEGBEDRIJF In tabel 2 zijn de algemeen aanvaarde en vastgestelde eisen en richtlijnen opgenomen en ingedeeld naar de processen voor de scope Buizenlegbedrijf. proces eisen en of richtlijnen water eisen en of richtlijnen gas algemeen A-blad Kabel- en Buizenleggen, St. Arbouw Kiwa Mededeling 91, "Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan het distributienet" CROW 22: Sleuven dichten meer dan zand erover RAW-bestek Standaard 1995, hoofdstuk 24 en 25 "technische bepalingen sleuf en sleufloze technieken en leidingwerk, gas en water" Min. van Verkeer en Waterstaat: "Wegenverkeersreglementen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens NPR 2760 beïnvloeding leidingen en hoogspanningsverbindingen zie water (exlusief KIWAmededeling 91) + KVGN Richtlijn "Aanleg Hoofd- en Dienstleidingen" Ø 63: St/Cu/PE/PVC Ø 400: PE/PVC Ø 400: Gietijzer Ø 400: Staal NPR 6903 "uitwendig PE op staal" NPR 6906 "uitwendig epoxy op staal" NPR 6911 "uitwendig asfaltbitumen op staal" NEN 2768 "Meterkasten, leidinginvoerputten en bijbehorende mantelbuizen" Kiwa Richtlijn "Aanleg PVC hoofdleidingen" NEN 7200 "Stuiklassen van PE" NPR 6903 "uitwendig PE op staal" NPR 6906 "uitwendig epoxy op staal" NPR 6911 "uitwendig asfaltbitumen op staal" NPR 6912 "kath.bescherming" NEN-EN 287 "Het kwalificeren van lassers" NEN-EN 288 "lasprocedures deel 1 t/m 3" NEN-EN 288 transportleidingen, deel 9 > Ø 400: PE/PVC Kiwa Richtlijn "Aanleg PVC hoofdleidingen" n.v.t. NEN 7200 "Stuiklassen van PE" > Ø 400: Gietijzer n.v.t. > Ø 400: Staal zie Ø 400: Staal n.v.t. > Ø 400: Voorgesp. beton en plaatst. kernbuis NEN-EN 288 "lasprocedures deel 1 t/m 3" NEN-EN 287 "Het kwalificeren van lassers" n.v.t. Alle diameters glasvezel versterkte kunststof Alle diameters asbestcement De boringen en de renovatietechnieken K en L Cementeren VM-publicaties, praktijkaanbevelingen LK "Lijmverbinding" LK "Lamineerverbindingen" Verwezen wordt naar de eisen volgens het werk- en opleidingsplan voor het verwijderen van AC waterleidingbuizen Voor de boorprocessen wordt verwezen wordt naar de "Aanvullende eisen boortechnieken" volgens hoofdstuk 5 van deze regeling Kiwa BRL-K770 "inwendige cementmortelbekleding van bestaande ondergrondse leidingen" Tabel 2. Overzicht van de voorschriften en normen voor de scope Buizenleggen. zie water + NEN 1092 veiligheidseisen PE gasleidingen NEN 1057 Koperen buizen voor gasleidingen NEN 7200 "Stuiklassen van PE". zie water + NEN 1091 veiligheidseisen stalen gasleidingen n.v.t. zie water zie water n.v.t. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 23 van 83

24 Aanvullende voorschriften scope Buizenlegbedrijven Ten aanzien van het lassen van stalen leidingen geldt het volgende: Het bedrijf of vestiging dient in het bezit te zijn van de van toepassing zijnde LMK (lasmethodekwalificatie). Tevens dienen tijdens een procesbeoordeling de benodigde LMB's (lasmethodebeschrijvingen) en LK's (lasserskwalificaties) op het werk aanwezig te zijn. Ter verduidelijking van het voorgaande is het volgende van toepassing: 1. Een LMK is een lasmethodekwalificatie op naam van een bedrijf. Een volgens de erkenningsregeling voor laswerkzaamheden gecertificeerd bedrijf (de processen B-D, B- G en B-H) dient in het bezit te zijn van deze LMK. De LMK is voor een langere periode geldig, afhankelijk van welk keuringsinstituut de LMK verstrekt heeft. Een LMK verkregen van bijvoorbeeld Stoomwezen is voor 3 jaar geldig. 2. Een LMB is een lasmethodebeschrijving en geeft aan hoe te lassen. Deze LMB kan door een ieder opgesteld worden, zolang de LMB maar voldoet aan de NEN-EN 288-2/3. Op elk project dient een LMB aanwezig te zijn. 3. Een LK is een lasserskwalificatie op naam van een lasser. Voor elk laswerk geldt dat de (eventueel ingehuurde) lasser in het bezit dient te zijn van een LK. De lasserskwalificatie dient te zijn opgesteld overeenkomstig NEN-EN Een LK is voor een periode van twee jaar geldig mits aan de voorwaarden wordt voldaan volgens NEN-EN paragraaf 10. Indien een bedrijf laswerk wil laten uitvoeren waarvoor het bedrijf geen LMK heeft dan dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd: a. Opstellen LMB. b. Controle LMB, bij voorkeur door de opdrachtgever. c. Proeflassen (dit kan gebeuren door een lasser die nog geen LK heeft voor de betreffende LMB). d. Keuren van de proeflas door een onafhankelijk keuringsinstituut (NDO + buig/trek proeven). e. Indien de uitslag positief is dan wordt de LMK op naam geschreven van het bedrijf. De LMK geldt dan tevens voor het betreffende geldigheidsgebied waarbinnen de proeflas valt (de nog niet gekwalificeerde lasser heeft vervolgens een LK voor het betreffende geldigheidsgebied). f. Uitvoer laswerk door een lasser met een LK. Wordt laswerk volgens een ander geldigheidsgebied uitgevoerd dan waarvoor het bedrijf een LMK heeft dan dienen de stappen a t/m f opnieuw uitgevoerd te worden. Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 24 van 83

25 spiegellassen Ten aanzien van het spiegellassen van PE leidingen t/m 315 mm geldt het volgende: De PE-lasser dient een registratie bij te houden van het aantal door hem / haar gemaakte PE-lassen. Om aan de ervaringseis te voldoen dient de PE-lasser ten minste 75 spiegellassen per drie jaar uit te voeren. Ten aanzien van het spiegellassen van PE leidingen vanaf 315 mm geldt het volgende: De PE-lasser dient een registratie bij te houden van het aantal door hem / haar gemaakte PE-lassen. Om aan de ervaringseis te voldoen dient de PE-lasser ten minste 75 spiegellassen per drie jaar uit te voeren MATERIAAL EN GEREEDSCHAP Ten aanzien van materieel en gereedschappen dient het bedrijf de in tabel 3 weergegeven AI-bladen of NEN normen toe te passen. Indien deze niet voorhanden zijn dienen voorschriften van de fabrikant of opdrachtgever aangehouden te worden. Uitvoering en registratie van onderhoud van materieel en gereedschappen dient plaats te vinden op basis van de door het bedrijf opgestelde voorschriften. Voor beheersing van de door de opdrachtgever of derden beschikbaar gesteld materiaal en gereedschap wordt verwezen naar paragraaf 4.7. Groepsindeling Voorschrift Verplaatsbare werktuigen voorzien van een NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties elektrische installatie en werktuigen voorzien van werk- en oriëntatieverlichting NEN 3140 laagspanningsinstallaties RVW (indien gebruikt op openbare weg) Klimmaterieel AI 15 en 16 Hijs- en hefmiddelen AI-17 - Hijs- en hefgereedschap Las- en snijapparatuur AI 15 Acetyleenflessen Tabel 3. Voorschriften materieel en gereedschappen KLIC MELDINGFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. KLIC MELDING Minimaal drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient het bedrijf door middel van "KLIC", het kabels en leidingen informatiecentrum, zich zo mogelijk op de hoogte te stellen Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 25 van 83

26 van de loop van leidingen, kabels e.d.. Het bedrijf is verplicht zodanige maatregelen te nemen dat alle bestaande kabels en leidingen in het werk met dezelfde kwaliteit worden gehandhaafd, zonder beschadigingen of inbreuk op de tracés. Indien de werkzaamheden binnen drie dagen na opdrachtverstrekking gestart dienen te worden, dient de opdrachtgever (schriftelijk) geïnformeerd te worden dat de "KLIC" melding niet volgens de minimale meldingstermijn van 3 dagen uitgevoerd kan worden. Indien bij KLIC geen informatie beschikbaar is dan wel de minimale meldingstermijn van drie dagen niet gehaald kan worden, dient het bedrijf zo mogelijk op andere wijze inzicht te verkrijgen in de plaatselijke situatie. Bij werkzaamheden in de nabijheid van schakelstations (bijvoorbeeld op de terreinen van NS Railinfrabeheer of nutsbedrijven) dient het bedrijf zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke situatie OPLEVERING WERKZAAMHEDEN/PROJECTFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. OPLEVERING WERKZAAMHEDEN/PROJECT Voor aanvang van de werkzaamheden dient tussen bedrijf en opdrachtgever overeenstemming te zijn over activiteiten betreffende de oplevering van de werkzaamheden. Bij voorkeur dienen vóór vrijgave en oplevering de volgende activiteiten te worden uitgevoerd: Activiteit water gas elektra/ informatie afpersen x x x 1) spuien/proppen/schoonmaken x x bacteriologisch betrouwbaar maken x gasvoerend maken x inmeten/op tekening vastleggen x x x tracé oplevering x x x opmaken van opleveringsrapport x x x garantieverklaring afgeven x x x 1) bij HDPE-leidingen die gebruikt worden ter bescherming van glasvezelkabel De resultaten van de genoemde activiteiten dienen geregistreerd te worden. Voor de oplevering kan het model-opleveringsrapport zoals weergegeven in bijlage IV gehanteerd worden. Alle afwijkingen in de zin van artikel 4.13 "beheersing van producten met afwijkingen" dienen te zijn vermeld. De opleveringsrapportage dient direct aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 26 van 83

27 opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Wanneer een oplevering een deeloplevering is, dan dient het bedrijf dit schriftelijk aan de opdrachtgever te melden. Als voorbeeld is in bijlage IV een model-opleveringsrapport. Dit kan ook voor deelopleveringen gebruikt worden OPLEVERING WERKTERREIN Het bedrijf dient zorg te dragen dat na het beëindigen van de werkzaamheden en uiterlijk bij de oplevering het werkterrein, volgens de bestekseisen wordt opgeleverd KEURING EN BEPROEVINGENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE. KEURING EN BEPROEVINGEN Verwezen wordt naar de tekst inzake keuring en beproevingen uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: In een keuringsplan dient te zijn vastgesteld welke controles, op welke wijze, met welke middelen en volgens welke frequenties moeten worden uitgevoerd. Een registratie van de bevindingen is vereist. Als voorbeeld is in bijlage II een "model keuringsplan projectuitvoering" opgenomen BEHEERSING VAN KEURINGS-, MEET- EN BEPROEVINGSMIDDELENFOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE- INSTRUCTIE..FOUT! ONBEKENDE SCHAKELOPTIE-INSTRUCTIE. BEHEERSING VAN KEURINGS-, MEET EN BEPROEVINGSMIDDELEN Verwezen wordt naar de tekst inzake beheersing van keurings-, meet en beproevingsmiddelen uit de NEN-EN-ISO Als aanvullende eis op de NEN-EN-ISO 9002 wordt het volgende gesteld: In bijlage III is ten aanzien van de beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven gedowunload document pag 27 van 83

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie: oktober 2003 Stichting CKB, postbus 474, 2800 AL Gouda INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond.

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 27 augustus 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC te

Nadere informatie

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam.

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 1 juli 2015 een aanvraag ontvangen van Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24, 9700 AA te GRONINGEN

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie 95481 Laagspanning VEV / Kenteq: Laagspanningsnetten

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie 95481 Laagspanning VEV / Kenteq: Laagspanningsnetten

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Geen Vakopleiding, cursussen of trainingen vereist Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Assistant Kenteq:

Nadere informatie

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur

Overzicht toegelaten opleidingen Scope Kabelinfrastructuur Scope Kabelinfrastructuur FUNCTIE Grondwerker Kabelwerker Assistent Monteur Laagspanning Assistent Monteur Datacommunicatie Monteur Laagspanning Monteur Middenspanning SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR geen In

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/3) Grondwerker geen Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Laagspanning Datacommunicatie Laagspanning Middenspanning Kenteq: Installatie 95481 of

Nadere informatie

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN

OVERZICHT TOEGELATEN OPLEIDINGEN SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR (1/2) FUNCTIE SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR Grondwerker Geen Vakopleiding, cursussen of trainingen vereist Kabelwerker VMBO, LTS of MBO Webniveau 1 of gelijkwaardig Kenteq: Installatie

Nadere informatie

Erkenningsregeling van ProRail. Branche Kabelaannemers en. Boorbedrijven. ProRail AKI AKI KO 2889559 / ACD00021. Definitief.

Erkenningsregeling van ProRail. Branche Kabelaannemers en. Boorbedrijven. ProRail AKI AKI KO 2889559 / ACD00021. Definitief. Erkenningsregeling van ProRail Branche Kabelaannemers en Boorbedrijven Van Auteur ProRail AKI AKI KO Kenmerk Versie 3.0 2889559 / ACD00021 Datum EDMS-#2889559-v3-EP_Branche_Kabelaannemers_en_Boorbedrijven

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 3 Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Inhoud Scope Kabelinfrastructuur... 3 Grondwerker... 3

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Voorbeeldmodel Keuringsplan

Voorbeeldmodel Keuringsplan Voorbeeldmodel Keuringsplan "VOORBEELDMODEL" KEURINGSPLAN Omschrijving controles ter beheersing Controlefrequentie Verantwoordelijke Referentie document Wijze van registreren (afwijkingen en/of verbeterings

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

De aanvraag is namens KPN B.V. ingediend door Volker Wessels Telecom Infratechniek BV te Zwolle.

De aanvraag is namens KPN B.V. ingediend door Volker Wessels Telecom Infratechniek BV te Zwolle. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 19 november 2013 een aanvraag ontvangen van KPN B.V., Stationsstraat 115, kamer C3.021, 3811

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen CKB 17 april 2013 Stichting CKB

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK Imtech Infra Rail Snel, veilig en betrouwbaar Vervoer per spoor wint aan populariteit. Reizen per spoor zorgt voor een snelle, veilige en betrouwbare verbinding.

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

Aanleg en installatie van Brandputten

Aanleg en installatie van Brandputten Aanleg en installatie van Brandputten Scope presentatie Soorten brandputten Richtlijn brandputten met zuigleiding Eisen aan brandputten Procesbeheersing Vergunningen Voorbereiding werkzaamheden Uitvoering

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Selectieleidraad t.b.v. DELTA Infra B.V. Aanbesteding Verbreding Tractaatweg N62

Selectieleidraad t.b.v. DELTA Infra B.V. Aanbesteding Verbreding Tractaatweg N62 Selectieleidraad t.b.v. DELTA Infra B.V. Aanbesteding Verbreding Tractaatweg N62 Projectnaam: Verbreding Tractaatweg N62 Projectnummer: D/02867 Auteurs: Tonny Vleugel Aanbestedingsprocedure: Niet-Openbaar

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007

Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007 Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007 Programma 14.00 uur Ontvangst 14.30 uur Opening door de middagvoorzitter 14.35 uur Hoofdlijnen van de wijzigingsversie 14.50 uur Toelichting BRL SVMS-007 15.30 uur Pauze

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 2.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het in gebruik stellen van een leidingwaterinstallatie

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Boren en bodemenergie: goed bezig!

Boren en bodemenergie: goed bezig! Boren en bodemenergie: goed bezig! Werken met BRL SIKB 2100 en 11000 Arthur de Groof Platform Bronbemalen Zoetermeer, 19 november 2013 BRL SIKB 12000: Regelgeving, status en indeling Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens Pagina 1 van 7 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten

LIJ08: overzichtlijst EN1090 documenten FPC 1 B Kwaliteitshandboek & documenten: Conform EN100-2 (EXC2) en EN ISO 3834-3" Fabriekbeheersingsysteem (FPC) - KwaliteitsHandBoek (KHB) 1 PRO 1 B Taken en verantwoordelijkheden lascoördinator Procedures

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs Laskennis opgefrist (nr. 23). Laskennis opgefrist: Normen kwalificatie van lasprocedures, lassers en Voor een gegeven toepassing is de meest voor de hand liggende route om de laskwaliteit zeker te stellen,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

KUNSTSTOF. Verbindingstechnieken voor leidingsystemen. Lijmen Fixeren Reinigen Glijmiddel. Griffon. Kwaliteit voor de installateur.

KUNSTSTOF. Verbindingstechnieken voor leidingsystemen. Lijmen Fixeren Reinigen Glijmiddel. Griffon. Kwaliteit voor de installateur. KUNSTSTOF Verbindingstechnieken voor leidingsystemen Lijmen Fixeren Reinigen Glijmiddel Griffon. Kwaliteit voor de installateur. GRIFFON. KWALITEIT VOOR DE INSTALLATEUR. Als professionele installateur

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen is in artikel 3.4 van

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 Opdracht van het bestuur van de NVM en de Stoomgroep Holland aan de werkgroep Harmonisatie Ketelreglement De werkgroep dient te onderzoeken: - Op welke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie