REMUNERATIE RAPPORT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REMUNERATIE RAPPORT 2014"

Transcriptie

1 REMUNERATIE RAPPORT 2014

2 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud van dit remuneratierapport is als paragraaf 7.6 opgenomen in het Jaarverslag Beloningsbeleid Propertize Het beloningsbeleid dat in 2014 van toepassing is geweest is een voortzetting van het beloningsbeleid van SNS REAAL. Gedurende 2015 heeft de aandeelhouder het beloningsbeleid vastgesteld voor de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid van Propertize is toegesneden op onze afbouwopdracht in de periode tot en met uiterlijk 2023, in combinatie met het streven naar zo laag mogelijke risico s bij de uitvoering hiervan. Daarbij heeft Propertize oog voor het publieke belang en de maatschappelijke dimensies waarbinnen wordt geopereerd. In de loop van 2015 zal Propertize zijn beloningsbeleid voor de medewerkers actualiseren. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de volgende principes: > Het beloningsbeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving; > Het beloningsbeleid kenmerkt zich door het feit dat rekening wordt gehouden met alle stakeholders van Propertize: klanten, werknemers, de aandeelhouder en de maatschappij; > Beloningen zijn transparant en in lijn met de signalen die van buitenaf tot Propertize komen; > De beloningen passen bij het risicoprofiel van Propertize en het risicoprofiel van de persoon die de betreffende functie bekleedt; > Het beleid is in overeenstemming met en draagt bij aan gezond en effectief risicomanagement en moedigt niet aan om meer risico s te nemen dan voor Propertize aanvaardbaar zijn; > Het totale beloningspakket vormt een afspiegeling van de output die verlangd wordt van de persoon die de functie bekleedt; > Het doel van het beleid is om goede werknemers aan te trekken en te behouden, rekening houdend met de specifieke positie van Propertize; > Het beleid draagt bij aan de realisering van de strategie en belangen van Propertize op de lange termijn; > Er is geen variabele beloning voor leden van de Raad van Bestuur; > Voor de overige medewerkers geldt dat er een goede verhouding is tussen het vaste en het variabele deel van de beloning. Governance Het beloningsbeleid voldoet aan de betreffende wettelijke eisen, de Nederlandse Corporate Governance Code, de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 en de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen. BELONINGSBELEID LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is gedurende 2015 vastgesteld door de aandeelhouder. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit de volgende componenten: een vast jaarsalaris, een pensioenregeling en enkele andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De beloningscomponenten worden hieronder nader uiteen gezet. Beloningscomponenten beloningsbeleid > Het totale vaste bruto salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur bedraagt per jaar; > Voor de andere leden van de Raad van Bestuur bedraagt het totale vaste bruto salaris (CPO) c.q (CFRO) per jaar; > Bij ontslag op initiatief van Propertize ontvangen de leden van de Raad van Bestuur een betaling, afhankelijk van het aantal dienstjaren, die niet hoger is dan het totale vaste salaris over één jaar; 2

3 > Leden van de Raad van Bestuur hebben geen recht op een variabele beloning; > De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan dezelfde pensioenregeling als alle andere werknemers van Propertize. Dit houdt in dat de leden van de Raad van Bestuur als deelnemer hetzelfde percentage aan pensioenpremie betalen over de pensioengevende beloning in overeenstemming met de CAO van Propertize; > Propertize heeft drie verzekeringen afgesloten voor de leden van de Raad van Bestuur: een WIA-verzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De daarvoor verschuldigde premies worden door Propertize betaald; en > De andere secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de voor de overige werknemers geldende voorwaarden. Met de huidige drie leden van de Raad van Bestuur zijn bij hun aanstelling in 2012 en 2013 een aantal afspraken gemaakt die arbeidsrechtelijk door Propertize gerespecteerd dienen te worden en die afwijken van het op 29 juni 2015 vastgestelde beloningsbeleid. De meest relevante afwijkingen betreffen de opzegtermijn en de beëindigingsvergoeding. De opzegtermijn in twee van de arbeidscontracten bedraagt drie maanden voor de bestuurder en zes maanden voor de vennootschap, in het geval van de derde bestuurder geldt een opzegtermijn van twee maanden voor de bestuurder en vier maanden voor de vennootschap. Ten aanzien van de beëindigingsvergoeding wordt opgemerkt dat deze voor twee bestuurders uitsluitend gedefinieerd is als maximaal een vast jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, zoals aan het einde van de arbeidsovereenkomst geldt. In de arbeidsovereenkomst van de derde bestuurder zijn geen voorwaarden opgenomen ten aanzien van een beëindigingsvergoeding, maar zal van rechtswege (Wbfo) beperkt zijn tot maximaal een vast jaarinkomen. Beloningen Raad van Bestuur 2014 In onderstaande tabel staat een overzicht van de totale beloning die aan elk lid van de Raad van Bestuur is uitgekeerd. Tabel: Bruto beloning leden Raad van Bestuur (In duizenden euro s) Vaste beloning Pensioen Overige Totaal beloning H. Copier R.D.J. van Riel J.C.J. Mondt J.J. van Dijk Totaal Raad van Bestuur Toelichting bij tabel: Hans Copier en Reinout van Riel zijn in 2014 een volledig jaar in dienst. In 2013 waren zij nog een deel van het jaar in dienst. In 2014 zijn de arbeidsvoorwaarden van Jack Mondt gesynchroniseerd met het beloningsbeleid. De kolom vaste beloning is inclusief vakantiegeld. De kolom Pensioen bevat de betaalde pensioenpremie aan het ABP, verminderd met de werknemersbijdrage. De kolom Overige beloning bevat een vaste onkostenvergoeding. Voor Jack Mondt bevat deze kolom tevens een jubileumuitkering. Er zijn geen aandelen of andere vormen van variabele beloning aan de leden van de Raad van Bestuur toegekend. 3

4 In aanvulling op bovengenoemde pensioenpremie, worden leden van de Raad van Bestuur gecompenseerd voor het verschil in pensioenregeling bij SNS REAAL en Propertize uit hoofde van een harmonisatieprotocol dat is afgesproken met de vakbonden in kader van de overgang van medewerkers in dienst bij SNS REAAL naar Propertize. Per 31 december 2013 zijn de aandelen Propertize overgedragen van SNS Bank aan NLFI en is een groep medewerkers van SNS REAAL, waaronder de leden van de Raad van Bestuur, overgegaan naar Propertize. Deze medewerkers bouwden tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds SNS REAAL en vanaf 1 januari 2014 bij pensioenfonds ABP. In dat kader hebben SNS REAAL en Propertize afspraken gemaakt met de vakbonden over de gevolgen van deze separatie op de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken medewerkers, en de wijze waarop deze gevolgen op een voor de medewerker neutrale manier worden opgevangen. In dat kader betaalt Propertize, naast genoemde beloningen, maandelijks een bedrag aan de betrokken medewerkers ter compensatie van de verschillen in pensioenregeling en ter compensatie van het verschil in dekkingsgraad. De hoogte van de compensatie wordt per medewerker individueel vastgesteld door Towers Watson. Deze berekening wordt op twee momenten in de tijd uitgevoerd, en de hoogte van de compensatie wordt daarop aangepast. De compensatie pensioen betrof in 2014 totaal , gesplitst in (Hans Copier), (Reinout van Riel) en (Jack Mondt). Er zijn door Propertize geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur. De onder personeelscondities verstrekte hypothecaire lening bij SNS Bank aan Jack Mondt is in 2014 conform het protocol voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden omgezet. Deze regeling is alleen van toepassing op de bestaande hypothecaire lening bij SNS Bank. De onder personeelscondities van SNS REAAL door Jack Mondt afgesloten spaar- en verzekeringsproducten zijn in het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden eenmalig afgekocht. De totale harmonisatie inzake hypotheekrente en spaar- en verzekeringsproducten bedraagt Op eventuele nieuw aan te trekken hypothecaire leningen door medewerkers van Propertize, inclusief de leden van de Raad van Bestuur, is geen bijdrage van Propertize voor de rentelasten van toepassing. Overige kosten werkgever Naast de beloning zijn er een aantal de verplichte werkgeverslasten betreffende de leden van de Raad van Bestuur, te weten > Sociale lasten; > WIA premie, arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie, overlijdensrisicoverzekeringspremie; > Tegemoetkoming ziektekostenverzekering; > Kosten van de bedrijfsauto. Deze kosten zijn weergegeven in onderstaande tabel: Werkgeverskosten (In duizenden euro s) H. Copier R.D.J. van Riel J.C.J. Mondt J.J. van Dijk 18 Totaal Crisisheffing 25 Totaal Raad van Bestuur In overeenstemming met het Belastingplan 2014 en op basis van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 heeft Propertize in 2014 een eenmalige crisisheffing van 16% afgedragen over de in 2013 uitbetaalde salarissen, voor zover het salaris per medewerker meer dan bedroeg. Het Kabinet heeft besloten over 2014 geen crisisheffing meer te heffen. 4

5 BELONINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is in 2014 door de AvA vastgesteld. Het beloningsbeleid betreffende de leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap luidt als volgt: Leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap ontvangen een vergoeding bestaande uit (i) een vaste jaarlijkse beloning, (ii) een eventuele beloning voor lidmaatschap van commissies en (iii) een eventuele onkostenvergoeding: 1 De vaste jaarlijkse beloning bedraagt voor een lid van de Raad van Commissarissen, voor de vicevoorzitter en voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 2 De jaarlijkse beloning voor lidmaatschap van commissies, die de Raad van Commissarissen uit zijn midden vormt, met uitzondering van de Audit, Compliance & Risk Committee, is De jaarlijkse beloning voor lidmaatschap van de Audit, Compliance & Risk Committee bedraagt Leden van de Raad van Commissarissen kunnen in maximaal twee commissies zitting nemen. 3 Leden van de Raad van Commissarissen kunnen gemaakte onkosten en reiskosten declareren. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap beoordeelt en fiatteert de ingediende declaraties. Eens per jaar voert de afdeling Internal Audit een onderzoek ten aanzien van deze declaraties uit en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur en de Audit, Compliance & Risk Committee van de Vennootschap. Gelet op de voorgeschiedenis van de Vennootschap als onderdeel van de SNS REAAL groep tot 31 december 2013, geldt dat de heren Gerard van Olphen en Maurice Oostendorp in hun hoedanigheid van commissaris van de Vennootschap, bij wijze van uitzondering op het hierboven vermelde beloningsbeleid, geen vergoedingen zullen ontvangen. Tabel: vergoedingen leden Raad van Commissarissen Bruto bezoldiging Als lid van de Als lid Totaal Raad van Commissarissen van de Raad van van een Commissarissen commissie (In euro s) R. Meuter (voorzitter)* * K. de Boo G. van Olphen n/a n/a n/a n/a n/a n/a M.B.G.M. Oostendorp n/a n/a n/a n/a n/a n/a Totaal * De voorgenomen benoeming van Rob Meuter tot voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen is op 17 april 2014 goedgekeurd door DNB. De aandeelhouder heeft Rob Meuter op 12 juni 2014 benoemd tot commissaris. Het bedrag is inclusief 6.000,- die betrekking heeft op de periode van 17 april tot 12 juni 2014, waarin de heer Meuter formeel nog niet is benoemd, maar wel diverse voorbereidende werkzaamheden heeft verricht, waaronder: Het doorlopen van een introductieprogramma, inlezen in relevante documenten, bijwonen van het Credit & Transaction Committee, kennismakingsgesprekken met leden van het management team, medewerkers en de vertegenwoordigers van de ondernemingsraad. Deelname aan vergaderingen van de Raad van Commissarissen, de Audit, Compliance & Risk Committee, en de Remuneratie en Nominatiecommissie. Kennismakingsgesprekken met mogelijke kandidaat commissarissen. Deelname aan alle gesprekken tussen commissarissen onderling en tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De aandeelhouder is hierover geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven. De bezoldiging van Kees de Boo betreft de periode 18 september tot 31 december

6 PROPERTIZE DAALSEPLEIN SX UTRECHT - POSTBUS AB UTRECHT T +31 (0) I PROPERTIZE.NL

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Remuneratierapport SNS REAAL

Remuneratierapport SNS REAAL SNS REAAL 1 SNS REAAL Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en governance 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 3 Feitelijke beloning Raad van Bestuur over 2014 5 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 6 2 SNS

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 2016 Remuneratierapport 2016 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016 Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2015

Remuneratie- rapport 2015 Remuneratierapport 2015 REMUNERATIERAPPORT SNS BANK NV 2015 SNS BANK N.V. Remuneratierapport SNS Bank NV 2015 > Remuneratierapport 3 INLEIDING Het remuneratierapport behandelt de beloning van de statutaire

Nadere informatie

Jaarverslag Samen omschakelen krijgt vorm

Jaarverslag Samen omschakelen krijgt vorm Jaarverslag 2017 Samen omschakelen krijgt vorm Alliander Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Corporate governance 3 Remuneratierapport 4 Corporate governance Alliander Jaarverslag 2017 Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

2 Remuneratierapport -

2 Remuneratierapport - Ontwikkelingen wet- en regelgeving Eind 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd met hierin vier principes en elf best practice bepalingen voor het thema beloningen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011

Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur. 3 Beloning Raad van Bestuur 2011. 4 Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 1 2.1 De uitgangspunten van het beloningsbeleid 1 2.2 Arbeidsmarktvergelijking 2 2.3 Beloningselementen 2 3 Beloning Raad van Bestuur 4 3.1

Nadere informatie

Remuneratierapport. 11 maart 2019

Remuneratierapport. 11 maart 2019 1 Remuneratierapport 2018 11 maart 2019 Remuneratierapport 2018 Het reglement RvB/EC van MN bepaalt dat de Raad van Bestuur ( RvB ) bestaat uit twee statutaire bestuurders, zijnde de Voorzitter en de CFRO.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017

Remuneratierapport 2017 2017 Remuneratierapport 2017 2 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2017 Inleiding In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire Directie (Directie) van de Volksbank N.V. en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2009 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

Remuneratierapport2018

Remuneratierapport2018 Remuneratierapport2018 2018 de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2018 3 INLEIDING In het remuneratierapport behandelen we de beloning van de statutaire directie van de Volksbank N.V. (de Directie) en

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018

Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018 Remuneratierapport RAI 2017 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding B.V. (RAI) op 22 maart 2018 1. Inleiding Dit remuneratierapport is door de Remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2010 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft in boekjaar 2010 besloten een selectie/remuneratiecommissie uit zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Inleiding Ontwikkelingen wet- en regelgeving Uitgangspunten van het bezoldigingsbeleid

Inleiding Ontwikkelingen wet- en regelgeving Uitgangspunten van het bezoldigingsbeleid Inleiding Het remuneratierapport 2016 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting van de remuneratie aan de Raad van Bestuur.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

REMUNERATIE- RAPPORT 2018

REMUNERATIE- RAPPORT 2018 REMUNERATIE- RAPPORT 2018 1 2 REMUNERATIE- RAPPORT 2018 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2018 Algemeen Volgens best practice bepaling 3.4.1 van de Corporate

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2018 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op donderdag 3 december 2009 om 15.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Remuneratierapport 2018

Remuneratierapport 2018 Remuneratierapport 2018 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van BNG Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 27008387 Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2017

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE- RAPPORT 2017 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2017 Algemeen Volgens best practice bepaling 3.4.1 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens

Nadere informatie

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017

Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Remuneratie Disclosure ASR Groep 2017 Januari 2019 a.s.r. Inhoud Inleiding 3 1 Governance 3 2 Beloningsbeleid ASR Groep 4 2.1 Uitgangspunten 4 2.2 Belangrijkste kenmerken beloningssysteem 4 3 Overige niet

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2017 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2018

REMUNERATIERAPPORT 2018 5 REMUNERATIERAPPORT 2018 5. REMUNERATIERAPPORT 2018 De NWB Bank beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol te weerspiegelen als bank van en voor de publieke sector. Door te kiezen voor een

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

2 Remuneratierapport -

2 Remuneratierapport - Ontwikkelingen wet- en regelgeving Eind 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd met hierin vier principes en elf best practice bepalingen voor het thema beloningen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Van der Ven

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Van der Ven Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Van der Ven BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN VAN DER VEN Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V.

Nadere informatie

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014

Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 Rapportage beloningsbeleid Identified Staff SNS REAAL over 2014 5 JUNI 2015 INLEIDING SNS REAAL rapporteert jaarlijks in het kader van de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 over de beloning

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017

Remuneratierapport 2017 Remuneratierapport 2017 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor top- en sleutelfuncties in 2017 in de praktijk is gebracht en een overzicht van

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Nationaliteit

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

BeloningenIdentified Staff2017

BeloningenIdentified Staff2017 2017 BeloningenIdentified Staff2017 2 de Volksbank N.V. Beloning Identified Staff 2017 Inleiding Deze rapportage bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het beloningsbeleid, in het tweede deel

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2017

Beloningsbeleid ONVZ 2017 Beloningsbeleid ONVZ 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 3 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 4 Raad van Commissarissen... 2 5 Bestuur... 2 6 Medewerkers...

Nadere informatie

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2017 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis over het jaar 2017 en gaan we in op de belangrijkste

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement 1. Dit reglement (het Reglement ) heeft betrekking op de Remuneratie- en benoemingscommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Beloningen Identified Staff 2015

Beloningen Identified Staff 2015 Beloningen Identified Staff 2015 SNS BANK N.V.: BELONING IDENTIFIED STAFF 2015 SNS BANK N.V. Beloningen Identified Staff 2015 > SNS Bank N.V.: Beloning Identified Staff 2015 3 INLEIDING SNS Bank N.V. (SNS

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement. Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V.

Reglement. Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. Reglement Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - AVA: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013

Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 Remuneratierapport 2013 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Remuneratierapport Menzis 2014

Remuneratierapport Menzis 2014 Remuneratierapport Menzis 2014 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2014 in

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE 0. INLEIDING REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement

Nadere informatie

Realisatie van beoogde resultaten resulteert in een jaarlijks toe te kennen extra variabele

Realisatie van beoogde resultaten resulteert in een jaarlijks toe te kennen extra variabele Remuneratierapport 2017 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V.

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V. REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 3 november 2009 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport Raad van Commissarissen GVB Holding NV Remuneratierapport 2018 Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066

Nadere informatie

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014: Remuneration Disclosures 2015 Inleiding Overeenkomstig de Regeling beheerst beloningsbeleid, Wft 2014 wil Delta Lloyd nadere informatie rapporteren over de beloning

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 De NWB Bank beoogt in haar sbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam sbeleid dat past

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie