GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys, Walter Callebaut en Serge Voncken, schepenen; en mevr. Carine Soubry-Moors, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, mevr. Josiane Caproens, Gert Hellinx, mevr. Marleen Haenen-Peeters, Michel Vanroy, mevr. Linda Verjans, Robert Wijnen, mevr. Carine Crommen-Box, Marc Van Asch, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers, raadsleden; en Gérôme Parthoens, gemeentesecretaris. Aanwezig na aanvang der vergadering: Jos Buysmans (1) Verontschuldigd: Steven Driesen Afwezig: nihil IN OPENBARE VERGADERING De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. Alvorens de agenda aan te vatten, vraagt de voorzitter eerst een minuut stilte in acht te nemen ingevolge het overlijden van gewezen gemeenteraadsleden Maurice Verjans en Jean Schoups. 01 Interne taakverdeling van het schepencollege - Kennisname Kennis wordt genomen van de onderlinge verdeling van de werkzaamheden i.v.m. het dagelijks bestuur binnen het college van burgemeester en schepenen. Bedoelde takenverdeling werd vastgelegd bij collegebesluit van 3 januari Bij de toewijzing werd niet alleen rekening gehouden met de persoonlijke wensen, maar ook met de kwaliteiten en geschiktheid van het individu. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in volgende bevoegdheidsverdeling: Burgemeester Annette Stulens kreeg nagenoeg hetzelfde takenpakket toegewezen als tijdens de vorige bestuursperiode. Zij zal de komende zes jaar zich meer bepaald gaan focussen op financiën en begroting, de politie, brandweer, de bevolking en burgerlijke stand, Personeelsaangelegenheden, subsidiedossiers, erediensten, public relations & communicatie. Verder staat zij nog in voor het algemeen beleid en coördinatie. 1

2 Eerste schepen Werner Raskin is bevoegd voor land- en tuinbouw, ruilverkaveling, energiebeleid, ruimtelijke ordening (woon- en bouwproblematiek en bouwvergunningen), sport en gehandicaptenbeleid. Ruimtelijke ordening (planning), gemeentelijk patrimonium, begraafplaatsen, verkeersveiligheid en mobiliteit, onderwijs en industriezone vormen het actieterrein van tweede schepen Guy Thys. Walter Callebaut zal zich als derde schepen bezig houden met openbare werken, groenvoorziening, informatie en infoblad, seniorenzorg, lokale economie, middenstand, tewerkstelling, internationale samenwerking, OCMW en volksgezondheid. Voor vierde schepen Serge Voncken zijn cultuur, jeugd, plaatselijke openbare bibliotheek, toerisme, leefmilieu, containerpark en afvalbeleid, informatica en automatisering, feesten en plechtigheden en ontwikkelingssamenwerking weggelegd. Tenslotte is er nog de nieuwe OCMW-voorzitter mevr. Carine Moors. Als toegevoegd schepen is zij verantwoordelijk voor sociale zaken, gezinsproblematiek, gelijke kansen, jumelage en Europese zaken. 02 Kennisname van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg van 8/2/2007 waarbij het bezwaar van de heer Gert Hellinx ingediend tegen de OCMW-raadsverkiezingen van 2/1/2007 werd verworpen Akte wordt genomen van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwis tingen voor de provincie Limburg van 8 februari 2007, waarbij het bezwaar van de heer Gert Hellinx ingediend tegen de OCMWraadsverkiezingen van 2 januari 2007 werd verworpen. De klacht had meer bepaald betrekking op de heer Wilfried Blocken die volgens bezwaarindiener niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden kon voldoen gezien hij in werkelijkheid niet in de gemeente Hoeselt, maar wel in Kortessem woont. Op de klacht werd evenwel niet ingegaan omdat het vermoeden van juistheid van inschrijving in het bevolkingsregister op een te weinig overtuigende wijze werd weerlegd door de heer Hellinx. De klacht werd zodoende zonder gevolg geseponeerd. 03 Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing op 2/1/2007 van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van het besluit van 8 februari 2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg, houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn. 04 OCMW - Aktename van het ontslag van de heer Wilfried Blocken als lid van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van de brief van de heer Wilfried Blocken van 3 januari 2007, waarbij hij te kennen geeft zijn mandaat van OCMW-raadslid niet te willen opnemen. Betrokkene werd rechtstreeks verkozen als werkend lid van de OCMW-raad tijdens de eerste raadzitting van de nieuwe legislatuur op 2 januari. 2

3 De heer Blocken komt hiermee de afspraken na die bij aanvang van huidige legislatuur werden gemaakt binnen de VLD-rangen inzake de verdeling van de OCMW-mandaten. De heer Nico Raskin die van rechtswege en in volgorde van de voordrachtakte de eerste opvolger is, legde aansluitend op het ontslag van de heer Blocken de eed af als nieuw OCMW-raadslid en zal het vrijgekomen mandaat van ontslagnemer voleindigen. 05 OCMW - Aktename van het ontslag van de heer Joeri Jackers als lid van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van de brief van de heer Joeri Jackers van 29 januari 2007, waarbij hij bevestigt afstand te doen van zijn mandaat van OCMW-raadslid. Na Wilfried Blocken is de heer Joeri Jackers het 2de rechtstreeks verkozen OCMW-raadslid dat zijn ontslag heeft ingediend. Betrokkene komt daarmee de gemaakte afspraken na binnen de CDH-rangen bij aanvang van huidige legislatuur. Mevr. Josée Barzeele die van rechtswege en in volgorde van de voordrachtakte de eerste opvolger is, legde op 6 februari de eed af als nieuw OCMW-raadslid en zal nu het vrijgekomen mandaat van ontslagnemer voleindigen. 06 Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing op 2/1/2007 van de leden van de politieraad van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst wat betreft de afvaardigingen van de gemeente Hoeselt Akte wordt genomen van het besluit van 25 januari 2007 van de bestendige deputatie van de provincie Limburg, houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad voor de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wat de afvaardigingen betreft van de gemeente Hoeselt. 07 Politieraad - Aktename van het ontslag van de heer Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers, respectievelijk als effectief lid en opvolgers van de politieraad, en kennisname van de nieuwe voordrachtakte voor een effectief lid met opvolgers van de politieraad Tijdens de behandeling van dit agendapunt vraagt raadslid mevr. Josiane Caproens aan de voorzitter of ze akkoord kan gaan met de inhoud en vormgeving van dit agendapunt. De voorzitter laat haar antwoord echter in het midden. Vervolgens wordt akte genomen van de ontslagbrieven d.d. 4 januari 2007 en 15 februari 2007 van de heren Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers, respectievelijk lid en opvolgers van de politieraad. De verkiezing van Bert Vertessen als effectief lid van de politieraad op 2 januari was in het vooraf uitgetekend scenario van de nieuwe bestuurscoalitie niet voorzien. Door een link manoeuvre van de oppositie werd immers niet Linda Verjans, maar wel Bert Vertessen, met één voorkeurstem meer, verkozen tot effectief lid van de politieraad. Het ontslag van zowel Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers moet dan ook in die context worden gezien. Door deze ontslagen komt bij toepassing van artikel 19 van de wet op de geïntegreerde politie immers de baan vrij voor Linda Verjans. 3

4 Eveneens wordt kennis genomen van de nieuwe voordrachtakte ingediend door dezelfde meerderheid (Annette Stulens, Steven Driesen, Bert Vertessen, Guy Thys, Serge Voncken en Jossy Meers) die de eerste voordrachtakte tekende en waarbij Linda Verjans als kandidaat-effectief lid naar voor werd geschoven en Carine Box en Yves Croux als kandidaat-opvolgers. Mevr. Linda Verjans is zodoende zonder verdere plichtplegingen verkozen tot lid van de nieuwe politieraad. Zowel zij als haar twee opvolgers (Carine Box en Yves Croux) voldoen aan alle voorwaarden inzake verkiesbaarheid. Bovendien bevindt zij zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door artikel 15 van de wet van 7 december Samen met de raadsleden Jos Buysmans (CD&V) en Fons Capiot (CDH) zal Linda Verjans (VLD) de komende jaren dus de gemeente Hoeselt vertegenwoordigen in de nieuwe politieraad. 08 ROP - Patrimonium - Gratis grondafstand van een deel van een onroerend goed, kadastraal gekend als Hoeselt 1 ste afdeling, sectie B, nr. 393/L, groot 0a 66ca, eigendom van mevr. Anne Vanhove, Melleveldstraat 4 te Hoeselt, zijnde lot 4 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 10 april Aanvaarding De gratis grondafstand van een deel van een onroerend goed, kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling, sectie B, nr. 393/L, groot 0a 66ca, eigendom van mevr. Anne Vanhove, Melleveldstraat 4 te Hoeselt, zijnde lot 4 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 10 april 2006, wordt met eenparigheid aanvaard. Bedoeling is dit restperceeltje in te lijven bij de openbare wegenis waardoor onnodige kosten kunnen worden vermeden gezien de ligging ervan in de wegzate van de nog aan te leggen Toekomststraat. Het schepencollege zal opdracht worden gegeven deze gratis grondafstand te regelen via een administratieve akte voor de burgemeester. De burgemeester, de eerste schepen en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze akte voor en namens de gemeente te ondertekenen. 09 ROP - Patrimonium - Gratis grondafstand van een perceel, kadastraal gekend als Hoeselt 1 ste afdeling, sectie B, nr. 428/y, groot 3a 63ca, zijnde het vroegere lot 1 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 14 mei Aanvaarding De gratis grondafstand van een perceel, kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling, sectie B, nr. 428/y, groot 3a 63ca, eigendom van de heer en mevr. Vanheusden-Auwerx te Diepenbeek en zijnde het vroegere lot 1 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 14 mei 1999, wordt met eenparigheid aanvaard. Bedoeling is dit restperceeltje in te lijven bij de openbare wegenis waardoor onnodige kosten kunnen worden vermeden gezien de ligging ervan in de wegzate van de Rootstraat in aansluiting met de Melleveldstraat. 4

5 Het schepencollege zal opdracht worden gegeven deze gratis grondafstand te regelen via een administratieve akte voor de burgemeester. De burgemeester, de eerste schepen en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze akte voor en namens de gemeente te ondertekenen. 10 INF - Patrimonium - Onderhandse verkoop van het lot 1 uit de goedgekeurde verkaveling met dossiernummer 2002/405V01 op de hoek Bovenstraat/Katteveldstraat - Goedkeuring De onderhandse verkoop van het lot 1 uit de goedgekeurde verkaveling met dossiernummer 2002/405V01 op de hoek van de Bovenstraat met de Katteveldstraat, wordt goedgekeurd. Het perceel in kwestie is een halfopen bebouwing met een totale oppervlakte van 7a 83ca, waarvan 5a 97ca eigendom van de gemeente en 1a 86ca van de kerkfabriek Sint-Domitianus Werm. De minimum verkoopwaarde werd door landmeter Leon Schabregs op 18 juni 2005 getaxeerd op 68,00 EUR/m² of omgerekend totaal ,00 EUR. De publieke verkoop die op 4 oktober 2006 door notaris Simon Vreven werd georganiseerd, kon wegens geen belangstelling of onvoldoende bod, niet worden toegewezen. Gezien zich nu toch een kandidaat-koper heeft aangemeld die bovendien ook nog eens bereid is de vooropgestelde prijs te betalen, zal het perceel uit de hand worden verkocht. De vereiste machtiging om in een onderhandse verkoop te kunnen voorzien, wordt eenparig verleend. 11 INF - Aankoop van elektriciteit voor alle provinciale instellingen en voor de plaatselijke besturen die de provincie Limburg mandateerden - Aanpassing van het stroomleveringscontract met NV Luminus - Goedkeuring Het nieuwe voorstel van stroomleveringscontract met NV Luminus, wordt goedgekeurd. Het vorig leveringscontract van elektriciteit dat via de provincie Limburg met Luminus werd afgesloten, gaat terug tot 24 februari 2004, en werd met ingang van 1 juli 2007 door deze stroomleverancier opgezegd. Geargumenteerd werd dat zij momenteel de elektrische stroom onder kostprijs moeten verkopen gezien de sterk gestegen olie- en gasprijzen in de loop van de voorbije maanden. De verwachting is dat de prijsverhoging zelfs kan schommelen tussen de 20 en 40 procent. De prijsverhoging blijft evenwel beperkt tot 20 procent als het merendeel van de gemeenten klant blijft. Maar hoe meer gemeenten hun contract opzeggen, hoe forser de prijsaanpassing dan weer zal zijn voor zij die blijven. Luminus beroept zich nu op de contractvoorwaarden om een prijsherziening aan te vragen. De elektriciteitsleverancier grijpt de prijsherziening overigens ook aan om de opzegtermijn terug te brengen van zes naar vier maanden. Het voorstel tot prijsaanpassing van Luminus kreeg eind vorig jaar reeds de goedkeuring mee van de provincieraad. 5

6 12 Algemeen - Definiëring van het begrip 'opdrachten van dagelijks bestuur' in het kader van de inwerkingtreding van de artikelen 43 2, 10 en 57 3, 5 van het gemeentedecreet - Goedkeuring De raad bepaalt, naar de zin van artikel 43 2, 10 en 57 3, 5 van het gemeentedecreet, welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. Als opdrachten van dagelijks bestuur zullen worden beschouwd: - alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op de in de gewone begroting ingeschreven kredieten; - en alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten, ieder afzonderlijk of in samenhorende groep, die betrekking hebben op de in de buitengewone begroting ingeschreven kredieten, waarbij het bedrag van de opdracht kleiner of gelijk is aan 5 500,00 EUR (excl. btw) die via de onderhandelingsprocedure gegund kunnen worden. De definiëring geldt vanaf heden en voor onbepaalde duur voor zover ze niet wordt herroepen. Dit agendapunt wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 5 onthoudingen. 13 Algemeen - Vrijgave van de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger - Goedkeuring Besloten wordt de waarborg vrij te geven die door de gemeenteontvanger, in toepassing van de artikels 55 en 57 van de Nieuwe Gemeentewet, diende gesteld bij haar benoeming in vast verband op 27 juli De borgtocht die destijds werd gesteld, bedroeg oude BEF of omgerekend een som van 6 197,34 EUR. Een en ander is het gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet. Hierdoor werden de artikels voornoemd opgeheven waardoor de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger definitief tot het verleden behoort. 14 VZW Sportcentrum Hoeselt - Begroting dienstjaar Goedkeuring De begroting dienstjaar 2007 van de VZW Sportcentrum wordt goedgekeurd. Samenvattend levert de begroting in ontvangsten volgende totalen: Algemene opbrengsten Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten sporthal Opbrengsten zwembad Opbrengsten openluchtterreinen Totaal opbrengsten ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 150,00 EUR ,00 EUR 6

7 Samenvattend levert de begroting in uitgaven volgende totalen: Algemene kosten Kosten m.b.t. activiteiten Kosten m.b.t. sporthal Kosten m.b.t. zwembad Kosten openluchtterreinen Totaal kosten 500,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1 500,00 EUR ,00 EUR Impact op de gemeentebegroting 2007: werkingstoelage (gewone dienst) : ,00 EUR 15 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de aanvragen van bouw- of verkavelingsvergunningen - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de aanvragen van bouw- of verkavelingsvergunningen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet en wordt als volgt vastgesteld: Voor elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning: 25,00 EUR per dossier; Indien een bekendmaking vereist is bij de stedenbouwkundige vergunning: 50,00 EUR extra per dossier; Voor elke aanvraag van een verkavelingsvergunning: 75,00 EUR per dossier (hier is altijd een bekendmaking vereist); Voor elke aanvraag van wijziging/afwijking van verkavelingsvoorschriften: 75,00 EUR per dossier (hier is altijd een bekendmaking vereist). De belasting moet bij de aanvraag worden betaald, tegen afgifte van een kwitantie door de gemeenteontvanger of zijn gevolmachtigde. 16 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige gegevens aan notarissen - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente voor het afleveren van stedenbouwkundige gegevens aan notarissen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt en bedraagt 25,00 EUR per dossier. De betaling gebeurt bij de aanvraag van het stuk of de inlichting. 7

8 17 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de persoon die gestort heeft, en bedraagt 70,00 EUR per vastgestelde overtreding, te verhogen met de opruimingskosten. 18 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op het openhouden van drankslijterijen na het sluitingsuur - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op het openhouden van drankslijterijen na het sluitingsuur, wordt goedgekeurd met 15 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting en bedraagt 120,00 EUR voor een half jaar. Het eerste half jaar loopt van 1 januari tot en met 30 juni en het tweede half jaar loopt van 1 juli tot 31 december van het dienstjaar. De belasting is niet verschuldigd voor het openhouden op volgende dagen: de plaatselijke kermissen (van vrijdagavond t.e.m. zondagnacht); carnaval (van vrijdagavond t.e.m. dinsdagnacht); nieuwjaarsnacht. 19 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan. 8

9 De belasting wordt vastgesteld op: 1 250,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport; 625,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse; 125,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse; 25,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in derde klasse. Van de belasting zijn vrijgesteld: inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen; inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8 van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen); lozingen van normaal huisafvalwater door het Vlarem gerangschikt in derde klasse; opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, door het Vlarem gerangschikt in derde klasse; opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 C maar dat de 100 C niet overtreft, door de Vlarem gerangschikt in derde klasse; het houden van bijenvolken; opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels; melding van een overname van een inrichting gerangschikt in tweede of derde klasse. 20 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de standplaatsen op kermissen op het openbaar domein - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de standplaatsen op kermissen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De belasting is verschuldigd door de perso(o)n(en) aan wie een standplaats wordt toegewezen overeenkomstig het goedgekeurde politiereglement van 17 december De belasting dient vereffend te worden in handen van de plaatsmeester, die het op zijn beurt afrekent aan de gemeenteontvanger uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de beëindiging van elke kermis. De belasting voor het plaatsen van foorinrichtingen in het centrum van de gemeente is vastgesteld op: 1,00 EUR/m² voor kermisinstallaties als kindermolens, paardenmolens, vliegmolens, rupsmolens, autoscooters e.d. 5,00 EUR/lopende meter voor kramen e.a. In de deelgemeenten daarentegen wordt geen belasting aangerekend. 21 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op tweede verblijven - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven staan, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. 9

10 De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. De hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum beoordeeld. In geval van medeeigendom is de mede-eigenaar de belasting verschuldigd voor zijn wettelijk aandeel. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 125,00 EUR per jaar en per tweede verblijf. 22 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Dienstenbelasting voor het dienstjaar Goedkeuring Het invoeren van een dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven voor het dienstjaar 2007 als tussenkomst in de uitgaven ten behoeve van de bevolking en het onderhoud van de gemeente, wordt goedgekeurd met 15 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. Raadslid mevr. Josiane Caproens verduidelijkt haar stemgedrag: "De voorbije 6 jaar was ik lid van de meerderheid en keurde ik de belastingen goed. Nu ik aan de andere kant van de tafel zit, zie ik geen reden waarom ik mijn stemgedrag moet wijzigen." De belasting wordt vastgesteld op 125,00 EUR per belastingplichtige, uitgezonderd de gezinnen waarvan het gezinshoofd op 1 januari van het belastingjaar voldoet aan de inkomensgrens bepaald voor de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het betreft meer bepaald de categorieën: - weduwnaar en weduwe, invalide, gepensioneerde en (volle) wezen; - gerechtigde op bestaansminimum en steun ontvangt van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat; - gerechtigde op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag heeft of inkomensgarantie voor ouderen; - gerechtigde aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend; - gerechtigde die ten minste 50 jaar is en sedert tenminste één jaar de hoedanigheid van volledige werkloze heeft als bedoeld in de werkloosheidsreglementering. Deze gezinnen betalen slechts 60,00 EUR. De lijst van personen die recht hebben op deze vermindering zal opgevraagd worden bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 23 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie op de verkoop van allerhande administratieve stukken - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente op de verkoop van allerhande administratieve stukken, wordt eenparig goedgekeurd. De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting wenst te bekomen, en is vastgesteld als volgt: 10

11 kiezerslijsten: 25,00 EUR per lijst; adressenlijsten: 1,00 EUR per A3-blad; fotokopies: 0,10 EUR per A4-blad; fotokopies: 0,25 EUR per A3-blad. Een retributie is niet verschuldigd op de aflevering van kiezerslijsten aan die instanties, verenigingen of personen die wettelijk vrijgesteld zijn tot betaling. 24 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor opdrachten inzake brandpreventie - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente inzake prestaties van de gemeentelijke brandweerdienst voor opdrachten inzake brandpreventie (meer bepaald het opmaken van preventieverslagen alsook het afleveren van afschriften van interventiedossiers aan personen die erom verzoeken), wordt eenparig goedgekeurd. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke - en/of rechtspersoon ten voordele van wie de opdracht uitgevoerd wordt. De gewone retributie is vastgesteld op 60,00 EUR per dossier. Het tarief voor industriële-, ambachts- en handelsuitbatingen met winstoogmerk daarentegen bedraagt 110,00 EUR per dossier. Van zodra aan de verschuldigde retributie voldaan is, zal de brandweercommandant overgaan tot het opmaken van een brandpreventiedossier. 25 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor prestaties uitgevoerd door gemeentepersoneel - Goedkeuring Het retributiereglement voor prestaties (o.m. opruimen van sluikstortingen, herstelling van schade aan gemeentelijke eigendommen e.a.) uitgevoerd door gemeentepersoneel, wordt eenparig goedgekeurd. De retributie wordt vastgesteld op: 25,00 EUR per man en per uur wanneer personeel dient te worden ingezet; 30,00 EUR per uur, per vrachtwagen, graafmachine, tractor met aanhangwagen of enig ander gemeentelijk voertuig waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de prestatie. De duur van de per uur aangerekende prestatie is gelijk aan de tijd verlopen tussen het uur van vertrek uit het gemeentemagazijn en het uur van terugkeer in het gemeentemagazijn. Iedere prestatie wordt minimum voor een uur aangerekend en elk begonnen uur wordt als een volledig uur aangerekend. Het verschuldigde bedrag dient onmiddellijk betaald te worden aan de gemeenteontvanger na de prestatie. 11

12 26 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie op deelname aan speelpleinwerking - Goedkeuring Het retributiereglement op deelname aan de speelpleinwerking tijdens de vakantiemaanden, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 onthoudingen. De dagprijs wordt vastgesteld op: 2,50 EUR per dag per kind voor het eerste kind van het gezin; 1,25 EUR per dag per kind voor het tweede kind van het gezin; Vanaf het derde kind van het gezin is geen bijdrage meer verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt geïnd door de jeugdconsulent die het op zijn beurt overmaakt aan de gemeenteontvanger. 27 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie met betrekking tot het uitlenen van gemeentelijk materiaal - Goedkeuring Het gemeentelijk reglement met betrekking tot het uitlenen van gemeentelijk materiaal wordt eenparig goedgekeurd. In dit reglement zijn de bepalingen, modaliteiten en toewijzingscriteria opgenomen waaronder het materiaal ter beschikking kan worden gesteld. De materialen worden in principe enkel uitgeleend aan verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad, de straat- en buurtcomités in Hoeselt, de erkende gemeentelijke adviesraden, de Hoeseltse scholen, de gemeentelijke diensten, incl. OCMW en andere gemeentebesturen. Volgende materialen kunnen door het gemeentebestuur worden uitgeleend worden, onder voorbehoud van betaling van de vastgestelde vergoedingen door de ontlener: TECHNISCHE APPARATUUR AANTAL MATERIAAL AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK/DAG 4 Lichtbakken met kleurfilters CC Ter Kommen 0,50 2 Driedelige lichtbakken CC Ter Kommen 1,00 1 Blacklight CC Ter Kommen 0,50 2 Statieven (voor lichtbakken) CC Ter Kommen 0,00 2 Geluidsinstallatie (luidsprekers, versterker, CD-speler, cassettedeck, micro) CC Ter Kommen 5,00 12

13 1 DJ-set (luidsprekers, versterker, CD/MP3- spelers, micro, hoofdtelefoon, mixtafel) CC Ter Kommen 5,00 3 Micro s met statief CC Ter Kommen 0,50 1 Videoprojector (LCD/beamer) CC Ter Kommen 10,00 1 Projectiescherm CC Ter Kommen 2,00 2 Overheadprojector CC Ter Kommen 5,00 1 Diaprojector met tafel en scherm CC Ter Kommen 5,00 1 Soundmix CC Ter Kommen 2,00 1 Draadloze micro CC Ter Kommen 5,00 1 DVD-speler CC Ter Kommen 2,00 1 Lichtset feestverlichting (2 x 4 spots op statief met dimmerkast) CC Ter Kommen 5,00 SPORT EN SPELMATERIAAL AANTAL MATERIAAL SPORTTAK AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK 12 (2x6) Sticks (grijs/rood) 8 (2x4) Mini sticks (blauw/rood) Ball bouncer Sporthal 1,00/ volledige set 4 Ballen 30 Dartspijlen (plastic) 3 Dartsblokken 18 (2x9) Hockeysticks 4 Hockeypucks Darts Sporthal 1,00/volledige set Hockey Sporthal 1,00/volledige set 4 7 Handschoenen klein (3 rechts, 1 links) Handschoenen groot (6 rechts,1 links) Honkbal Sporthal 1,00/volledige set 3 Slagbats (2 hout, 1 rubber) 3 Softballs 73 Judomatten Judo Sporthal 0,10/stuk 1 Wereldbal groot Omnisport Sporthal 0,00 2 Chronometers Omnisport Sporthal 0,00 1 Springkasteel Spel Sporthal 50,00 13

14 1 Vrijetijdskoffer Sport & Spel Sporthal 5,00 2 Tafeltennistafels 8 Tafeltennispaletjes Tafeltennis Sporthal 2,00/volledige set 1 Dik touw Touwtrekken Sporthal 0,00 1 Slagbat 2 Ballen Werp-vangspel Sporthal 1,00/volledige set 10 Klit-opvangborden 4 Minivoetbaldoelen Minivoetbal Sporthal 5,00/stuk ANDERE AANTAL MATERIAAL AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK 1 Megafoon Sporthal 1,00 1 Vlaggenpakket (Eur, Bel, Vl, Lim, Hoes) CC Ter Kommen 0,00 3 Geldkistjes (met muntbakjes) CC Ter Kommen 1,00 1 Spreekgestoelte/lessenaar CC Ter Kommen 2,00 1 Pupiter CC Ter Kommen 0, Herbruikbare drinkbekers CC Ter Kommen 0,00 2 Tentoonstellingsstanden (8 panelen) in draagtas CC Ter Kommen 5,00 20 Tentoonstellingsstanden (deur-kliksysteem) Geleverd 0, Vloerbeschermmatten (2 x 1 m) Geleverd 0,00 4 Kanteltribunes Geleverd 5,00 2 Waarschuwingsborden wielrenners Geleverd 1,00 15 Vlaggenmasten (6m) Geleverd 0, Dranghekken (nadars) Geleverd 0,00 49 Verstelbare podiumelementen Geleverd 0, Stoelen Geleverd 0,00 50 Tafels Geleverd 0,00 10 Statafels Geleverd 1,00 3 Vuurkorven Technische dienst 0,00 1 Stroomgenerator CC Ter Kommen 25,00 14

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 18-03-2013 001. KENNISNAME ARREST VAN DE RAAD VAN STATE D.D. 19-02-2013 I.V.M. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie