GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys, Walter Callebaut en Serge Voncken, schepenen; en mevr. Carine Soubry-Moors, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, mevr. Josiane Caproens, Gert Hellinx, mevr. Marleen Haenen-Peeters, Michel Vanroy, mevr. Linda Verjans, Robert Wijnen, mevr. Carine Crommen-Box, Marc Van Asch, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers, raadsleden; en Gérôme Parthoens, gemeentesecretaris. Aanwezig na aanvang der vergadering: Jos Buysmans (1) Verontschuldigd: Steven Driesen Afwezig: nihil IN OPENBARE VERGADERING De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. Alvorens de agenda aan te vatten, vraagt de voorzitter eerst een minuut stilte in acht te nemen ingevolge het overlijden van gewezen gemeenteraadsleden Maurice Verjans en Jean Schoups. 01 Interne taakverdeling van het schepencollege - Kennisname Kennis wordt genomen van de onderlinge verdeling van de werkzaamheden i.v.m. het dagelijks bestuur binnen het college van burgemeester en schepenen. Bedoelde takenverdeling werd vastgelegd bij collegebesluit van 3 januari Bij de toewijzing werd niet alleen rekening gehouden met de persoonlijke wensen, maar ook met de kwaliteiten en geschiktheid van het individu. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in volgende bevoegdheidsverdeling: Burgemeester Annette Stulens kreeg nagenoeg hetzelfde takenpakket toegewezen als tijdens de vorige bestuursperiode. Zij zal de komende zes jaar zich meer bepaald gaan focussen op financiën en begroting, de politie, brandweer, de bevolking en burgerlijke stand, Personeelsaangelegenheden, subsidiedossiers, erediensten, public relations & communicatie. Verder staat zij nog in voor het algemeen beleid en coördinatie. 1

2 Eerste schepen Werner Raskin is bevoegd voor land- en tuinbouw, ruilverkaveling, energiebeleid, ruimtelijke ordening (woon- en bouwproblematiek en bouwvergunningen), sport en gehandicaptenbeleid. Ruimtelijke ordening (planning), gemeentelijk patrimonium, begraafplaatsen, verkeersveiligheid en mobiliteit, onderwijs en industriezone vormen het actieterrein van tweede schepen Guy Thys. Walter Callebaut zal zich als derde schepen bezig houden met openbare werken, groenvoorziening, informatie en infoblad, seniorenzorg, lokale economie, middenstand, tewerkstelling, internationale samenwerking, OCMW en volksgezondheid. Voor vierde schepen Serge Voncken zijn cultuur, jeugd, plaatselijke openbare bibliotheek, toerisme, leefmilieu, containerpark en afvalbeleid, informatica en automatisering, feesten en plechtigheden en ontwikkelingssamenwerking weggelegd. Tenslotte is er nog de nieuwe OCMW-voorzitter mevr. Carine Moors. Als toegevoegd schepen is zij verantwoordelijk voor sociale zaken, gezinsproblematiek, gelijke kansen, jumelage en Europese zaken. 02 Kennisname van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg van 8/2/2007 waarbij het bezwaar van de heer Gert Hellinx ingediend tegen de OCMW-raadsverkiezingen van 2/1/2007 werd verworpen Akte wordt genomen van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwis tingen voor de provincie Limburg van 8 februari 2007, waarbij het bezwaar van de heer Gert Hellinx ingediend tegen de OCMWraadsverkiezingen van 2 januari 2007 werd verworpen. De klacht had meer bepaald betrekking op de heer Wilfried Blocken die volgens bezwaarindiener niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden kon voldoen gezien hij in werkelijkheid niet in de gemeente Hoeselt, maar wel in Kortessem woont. Op de klacht werd evenwel niet ingegaan omdat het vermoeden van juistheid van inschrijving in het bevolkingsregister op een te weinig overtuigende wijze werd weerlegd door de heer Hellinx. De klacht werd zodoende zonder gevolg geseponeerd. 03 Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing op 2/1/2007 van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van het besluit van 8 februari 2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg, houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor Maatschappelijk Welzijn. 04 OCMW - Aktename van het ontslag van de heer Wilfried Blocken als lid van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van de brief van de heer Wilfried Blocken van 3 januari 2007, waarbij hij te kennen geeft zijn mandaat van OCMW-raadslid niet te willen opnemen. Betrokkene werd rechtstreeks verkozen als werkend lid van de OCMW-raad tijdens de eerste raadzitting van de nieuwe legislatuur op 2 januari. 2

3 De heer Blocken komt hiermee de afspraken na die bij aanvang van huidige legislatuur werden gemaakt binnen de VLD-rangen inzake de verdeling van de OCMW-mandaten. De heer Nico Raskin die van rechtswege en in volgorde van de voordrachtakte de eerste opvolger is, legde aansluitend op het ontslag van de heer Blocken de eed af als nieuw OCMW-raadslid en zal het vrijgekomen mandaat van ontslagnemer voleindigen. 05 OCMW - Aktename van het ontslag van de heer Joeri Jackers als lid van de raad voor Maatschappelijk Welzijn Akte wordt genomen van de brief van de heer Joeri Jackers van 29 januari 2007, waarbij hij bevestigt afstand te doen van zijn mandaat van OCMW-raadslid. Na Wilfried Blocken is de heer Joeri Jackers het 2de rechtstreeks verkozen OCMW-raadslid dat zijn ontslag heeft ingediend. Betrokkene komt daarmee de gemaakte afspraken na binnen de CDH-rangen bij aanvang van huidige legislatuur. Mevr. Josée Barzeele die van rechtswege en in volgorde van de voordrachtakte de eerste opvolger is, legde op 6 februari de eed af als nieuw OCMW-raadslid en zal nu het vrijgekomen mandaat van ontslagnemer voleindigen. 06 Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing op 2/1/2007 van de leden van de politieraad van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst wat betreft de afvaardigingen van de gemeente Hoeselt Akte wordt genomen van het besluit van 25 januari 2007 van de bestendige deputatie van de provincie Limburg, houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad voor de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wat de afvaardigingen betreft van de gemeente Hoeselt. 07 Politieraad - Aktename van het ontslag van de heer Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers, respectievelijk als effectief lid en opvolgers van de politieraad, en kennisname van de nieuwe voordrachtakte voor een effectief lid met opvolgers van de politieraad Tijdens de behandeling van dit agendapunt vraagt raadslid mevr. Josiane Caproens aan de voorzitter of ze akkoord kan gaan met de inhoud en vormgeving van dit agendapunt. De voorzitter laat haar antwoord echter in het midden. Vervolgens wordt akte genomen van de ontslagbrieven d.d. 4 januari 2007 en 15 februari 2007 van de heren Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers, respectievelijk lid en opvolgers van de politieraad. De verkiezing van Bert Vertessen als effectief lid van de politieraad op 2 januari was in het vooraf uitgetekend scenario van de nieuwe bestuurscoalitie niet voorzien. Door een link manoeuvre van de oppositie werd immers niet Linda Verjans, maar wel Bert Vertessen, met één voorkeurstem meer, verkozen tot effectief lid van de politieraad. Het ontslag van zowel Bert Vertessen, Steven Driesen en Jossy Meers moet dan ook in die context worden gezien. Door deze ontslagen komt bij toepassing van artikel 19 van de wet op de geïntegreerde politie immers de baan vrij voor Linda Verjans. 3

4 Eveneens wordt kennis genomen van de nieuwe voordrachtakte ingediend door dezelfde meerderheid (Annette Stulens, Steven Driesen, Bert Vertessen, Guy Thys, Serge Voncken en Jossy Meers) die de eerste voordrachtakte tekende en waarbij Linda Verjans als kandidaat-effectief lid naar voor werd geschoven en Carine Box en Yves Croux als kandidaat-opvolgers. Mevr. Linda Verjans is zodoende zonder verdere plichtplegingen verkozen tot lid van de nieuwe politieraad. Zowel zij als haar twee opvolgers (Carine Box en Yves Croux) voldoen aan alle voorwaarden inzake verkiesbaarheid. Bovendien bevindt zij zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door artikel 15 van de wet van 7 december Samen met de raadsleden Jos Buysmans (CD&V) en Fons Capiot (CDH) zal Linda Verjans (VLD) de komende jaren dus de gemeente Hoeselt vertegenwoordigen in de nieuwe politieraad. 08 ROP - Patrimonium - Gratis grondafstand van een deel van een onroerend goed, kadastraal gekend als Hoeselt 1 ste afdeling, sectie B, nr. 393/L, groot 0a 66ca, eigendom van mevr. Anne Vanhove, Melleveldstraat 4 te Hoeselt, zijnde lot 4 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 10 april Aanvaarding De gratis grondafstand van een deel van een onroerend goed, kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling, sectie B, nr. 393/L, groot 0a 66ca, eigendom van mevr. Anne Vanhove, Melleveldstraat 4 te Hoeselt, zijnde lot 4 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 10 april 2006, wordt met eenparigheid aanvaard. Bedoeling is dit restperceeltje in te lijven bij de openbare wegenis waardoor onnodige kosten kunnen worden vermeden gezien de ligging ervan in de wegzate van de nog aan te leggen Toekomststraat. Het schepencollege zal opdracht worden gegeven deze gratis grondafstand te regelen via een administratieve akte voor de burgemeester. De burgemeester, de eerste schepen en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze akte voor en namens de gemeente te ondertekenen. 09 ROP - Patrimonium - Gratis grondafstand van een perceel, kadastraal gekend als Hoeselt 1 ste afdeling, sectie B, nr. 428/y, groot 3a 63ca, zijnde het vroegere lot 1 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 14 mei Aanvaarding De gratis grondafstand van een perceel, kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling, sectie B, nr. 428/y, groot 3a 63ca, eigendom van de heer en mevr. Vanheusden-Auwerx te Diepenbeek en zijnde het vroegere lot 1 van de goedgekeurde verkaveling met nr. 7074V V01, verleend op 14 mei 1999, wordt met eenparigheid aanvaard. Bedoeling is dit restperceeltje in te lijven bij de openbare wegenis waardoor onnodige kosten kunnen worden vermeden gezien de ligging ervan in de wegzate van de Rootstraat in aansluiting met de Melleveldstraat. 4

5 Het schepencollege zal opdracht worden gegeven deze gratis grondafstand te regelen via een administratieve akte voor de burgemeester. De burgemeester, de eerste schepen en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze akte voor en namens de gemeente te ondertekenen. 10 INF - Patrimonium - Onderhandse verkoop van het lot 1 uit de goedgekeurde verkaveling met dossiernummer 2002/405V01 op de hoek Bovenstraat/Katteveldstraat - Goedkeuring De onderhandse verkoop van het lot 1 uit de goedgekeurde verkaveling met dossiernummer 2002/405V01 op de hoek van de Bovenstraat met de Katteveldstraat, wordt goedgekeurd. Het perceel in kwestie is een halfopen bebouwing met een totale oppervlakte van 7a 83ca, waarvan 5a 97ca eigendom van de gemeente en 1a 86ca van de kerkfabriek Sint-Domitianus Werm. De minimum verkoopwaarde werd door landmeter Leon Schabregs op 18 juni 2005 getaxeerd op 68,00 EUR/m² of omgerekend totaal ,00 EUR. De publieke verkoop die op 4 oktober 2006 door notaris Simon Vreven werd georganiseerd, kon wegens geen belangstelling of onvoldoende bod, niet worden toegewezen. Gezien zich nu toch een kandidaat-koper heeft aangemeld die bovendien ook nog eens bereid is de vooropgestelde prijs te betalen, zal het perceel uit de hand worden verkocht. De vereiste machtiging om in een onderhandse verkoop te kunnen voorzien, wordt eenparig verleend. 11 INF - Aankoop van elektriciteit voor alle provinciale instellingen en voor de plaatselijke besturen die de provincie Limburg mandateerden - Aanpassing van het stroomleveringscontract met NV Luminus - Goedkeuring Het nieuwe voorstel van stroomleveringscontract met NV Luminus, wordt goedgekeurd. Het vorig leveringscontract van elektriciteit dat via de provincie Limburg met Luminus werd afgesloten, gaat terug tot 24 februari 2004, en werd met ingang van 1 juli 2007 door deze stroomleverancier opgezegd. Geargumenteerd werd dat zij momenteel de elektrische stroom onder kostprijs moeten verkopen gezien de sterk gestegen olie- en gasprijzen in de loop van de voorbije maanden. De verwachting is dat de prijsverhoging zelfs kan schommelen tussen de 20 en 40 procent. De prijsverhoging blijft evenwel beperkt tot 20 procent als het merendeel van de gemeenten klant blijft. Maar hoe meer gemeenten hun contract opzeggen, hoe forser de prijsaanpassing dan weer zal zijn voor zij die blijven. Luminus beroept zich nu op de contractvoorwaarden om een prijsherziening aan te vragen. De elektriciteitsleverancier grijpt de prijsherziening overigens ook aan om de opzegtermijn terug te brengen van zes naar vier maanden. Het voorstel tot prijsaanpassing van Luminus kreeg eind vorig jaar reeds de goedkeuring mee van de provincieraad. 5

6 12 Algemeen - Definiëring van het begrip 'opdrachten van dagelijks bestuur' in het kader van de inwerkingtreding van de artikelen 43 2, 10 en 57 3, 5 van het gemeentedecreet - Goedkeuring De raad bepaalt, naar de zin van artikel 43 2, 10 en 57 3, 5 van het gemeentedecreet, welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. Als opdrachten van dagelijks bestuur zullen worden beschouwd: - alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op de in de gewone begroting ingeschreven kredieten; - en alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten, ieder afzonderlijk of in samenhorende groep, die betrekking hebben op de in de buitengewone begroting ingeschreven kredieten, waarbij het bedrag van de opdracht kleiner of gelijk is aan 5 500,00 EUR (excl. btw) die via de onderhandelingsprocedure gegund kunnen worden. De definiëring geldt vanaf heden en voor onbepaalde duur voor zover ze niet wordt herroepen. Dit agendapunt wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 5 onthoudingen. 13 Algemeen - Vrijgave van de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger - Goedkeuring Besloten wordt de waarborg vrij te geven die door de gemeenteontvanger, in toepassing van de artikels 55 en 57 van de Nieuwe Gemeentewet, diende gesteld bij haar benoeming in vast verband op 27 juli De borgtocht die destijds werd gesteld, bedroeg oude BEF of omgerekend een som van 6 197,34 EUR. Een en ander is het gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet. Hierdoor werden de artikels voornoemd opgeheven waardoor de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger definitief tot het verleden behoort. 14 VZW Sportcentrum Hoeselt - Begroting dienstjaar Goedkeuring De begroting dienstjaar 2007 van de VZW Sportcentrum wordt goedgekeurd. Samenvattend levert de begroting in ontvangsten volgende totalen: Algemene opbrengsten Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten sporthal Opbrengsten zwembad Opbrengsten openluchtterreinen Totaal opbrengsten ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 150,00 EUR ,00 EUR 6

7 Samenvattend levert de begroting in uitgaven volgende totalen: Algemene kosten Kosten m.b.t. activiteiten Kosten m.b.t. sporthal Kosten m.b.t. zwembad Kosten openluchtterreinen Totaal kosten 500,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1 500,00 EUR ,00 EUR Impact op de gemeentebegroting 2007: werkingstoelage (gewone dienst) : ,00 EUR 15 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de aanvragen van bouw- of verkavelingsvergunningen - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de aanvragen van bouw- of verkavelingsvergunningen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet en wordt als volgt vastgesteld: Voor elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning: 25,00 EUR per dossier; Indien een bekendmaking vereist is bij de stedenbouwkundige vergunning: 50,00 EUR extra per dossier; Voor elke aanvraag van een verkavelingsvergunning: 75,00 EUR per dossier (hier is altijd een bekendmaking vereist); Voor elke aanvraag van wijziging/afwijking van verkavelingsvoorschriften: 75,00 EUR per dossier (hier is altijd een bekendmaking vereist). De belasting moet bij de aanvraag worden betaald, tegen afgifte van een kwitantie door de gemeenteontvanger of zijn gevolmachtigde. 16 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige gegevens aan notarissen - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente voor het afleveren van stedenbouwkundige gegevens aan notarissen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt en bedraagt 25,00 EUR per dossier. De betaling gebeurt bij de aanvraag van het stuk of de inlichting. 7

8 17 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de persoon die gestort heeft, en bedraagt 70,00 EUR per vastgestelde overtreding, te verhogen met de opruimingskosten. 18 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op het openhouden van drankslijterijen na het sluitingsuur - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op het openhouden van drankslijterijen na het sluitingsuur, wordt goedgekeurd met 15 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting en bedraagt 120,00 EUR voor een half jaar. Het eerste half jaar loopt van 1 januari tot en met 30 juni en het tweede half jaar loopt van 1 juli tot 31 december van het dienstjaar. De belasting is niet verschuldigd voor het openhouden op volgende dagen: de plaatselijke kermissen (van vrijdagavond t.e.m. zondagnacht); carnaval (van vrijdagavond t.e.m. dinsdagnacht); nieuwjaarsnacht. 19 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan. 8

9 De belasting wordt vastgesteld op: 1 250,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport; 625,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse; 125,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse; 25,00 EUR per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in derde klasse. Van de belasting zijn vrijgesteld: inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen; inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8 van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen); lozingen van normaal huisafvalwater door het Vlarem gerangschikt in derde klasse; opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, door het Vlarem gerangschikt in derde klasse; opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 C maar dat de 100 C niet overtreft, door de Vlarem gerangschikt in derde klasse; het houden van bijenvolken; opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels; melding van een overname van een inrichting gerangschikt in tweede of derde klasse. 20 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op de standplaatsen op kermissen op het openbaar domein - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de standplaatsen op kermissen, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De belasting is verschuldigd door de perso(o)n(en) aan wie een standplaats wordt toegewezen overeenkomstig het goedgekeurde politiereglement van 17 december De belasting dient vereffend te worden in handen van de plaatsmeester, die het op zijn beurt afrekent aan de gemeenteontvanger uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de beëindiging van elke kermis. De belasting voor het plaatsen van foorinrichtingen in het centrum van de gemeente is vastgesteld op: 1,00 EUR/m² voor kermisinstallaties als kindermolens, paardenmolens, vliegmolens, rupsmolens, autoscooters e.d. 5,00 EUR/lopende meter voor kramen e.a. In de deelgemeenten daarentegen wordt geen belasting aangerekend. 21 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Belasting op tweede verblijven - Goedkeuring Het belastingreglement van de gemeente op de tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven staan, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. 9

10 De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. De hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum beoordeeld. In geval van medeeigendom is de mede-eigenaar de belasting verschuldigd voor zijn wettelijk aandeel. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 125,00 EUR per jaar en per tweede verblijf. 22 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Dienstenbelasting voor het dienstjaar Goedkeuring Het invoeren van een dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven voor het dienstjaar 2007 als tussenkomst in de uitgaven ten behoeve van de bevolking en het onderhoud van de gemeente, wordt goedgekeurd met 15 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. Raadslid mevr. Josiane Caproens verduidelijkt haar stemgedrag: "De voorbije 6 jaar was ik lid van de meerderheid en keurde ik de belastingen goed. Nu ik aan de andere kant van de tafel zit, zie ik geen reden waarom ik mijn stemgedrag moet wijzigen." De belasting wordt vastgesteld op 125,00 EUR per belastingplichtige, uitgezonderd de gezinnen waarvan het gezinshoofd op 1 januari van het belastingjaar voldoet aan de inkomensgrens bepaald voor de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het betreft meer bepaald de categorieën: - weduwnaar en weduwe, invalide, gepensioneerde en (volle) wezen; - gerechtigde op bestaansminimum en steun ontvangt van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat; - gerechtigde op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag heeft of inkomensgarantie voor ouderen; - gerechtigde aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend; - gerechtigde die ten minste 50 jaar is en sedert tenminste één jaar de hoedanigheid van volledige werkloze heeft als bedoeld in de werkloosheidsreglementering. Deze gezinnen betalen slechts 60,00 EUR. De lijst van personen die recht hebben op deze vermindering zal opgevraagd worden bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 23 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie op de verkoop van allerhande administratieve stukken - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente op de verkoop van allerhande administratieve stukken, wordt eenparig goedgekeurd. De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting wenst te bekomen, en is vastgesteld als volgt: 10

11 kiezerslijsten: 25,00 EUR per lijst; adressenlijsten: 1,00 EUR per A3-blad; fotokopies: 0,10 EUR per A4-blad; fotokopies: 0,25 EUR per A3-blad. Een retributie is niet verschuldigd op de aflevering van kiezerslijsten aan die instanties, verenigingen of personen die wettelijk vrijgesteld zijn tot betaling. 24 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor opdrachten inzake brandpreventie - Goedkeuring Het retributiereglement van de gemeente inzake prestaties van de gemeentelijke brandweerdienst voor opdrachten inzake brandpreventie (meer bepaald het opmaken van preventieverslagen alsook het afleveren van afschriften van interventiedossiers aan personen die erom verzoeken), wordt eenparig goedgekeurd. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke - en/of rechtspersoon ten voordele van wie de opdracht uitgevoerd wordt. De gewone retributie is vastgesteld op 60,00 EUR per dossier. Het tarief voor industriële-, ambachts- en handelsuitbatingen met winstoogmerk daarentegen bedraagt 110,00 EUR per dossier. Van zodra aan de verschuldigde retributie voldaan is, zal de brandweercommandant overgaan tot het opmaken van een brandpreventiedossier. 25 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie voor prestaties uitgevoerd door gemeentepersoneel - Goedkeuring Het retributiereglement voor prestaties (o.m. opruimen van sluikstortingen, herstelling van schade aan gemeentelijke eigendommen e.a.) uitgevoerd door gemeentepersoneel, wordt eenparig goedgekeurd. De retributie wordt vastgesteld op: 25,00 EUR per man en per uur wanneer personeel dient te worden ingezet; 30,00 EUR per uur, per vrachtwagen, graafmachine, tractor met aanhangwagen of enig ander gemeentelijk voertuig waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de prestatie. De duur van de per uur aangerekende prestatie is gelijk aan de tijd verlopen tussen het uur van vertrek uit het gemeentemagazijn en het uur van terugkeer in het gemeentemagazijn. Iedere prestatie wordt minimum voor een uur aangerekend en elk begonnen uur wordt als een volledig uur aangerekend. Het verschuldigde bedrag dient onmiddellijk betaald te worden aan de gemeenteontvanger na de prestatie. 11

12 26 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie op deelname aan speelpleinwerking - Goedkeuring Het retributiereglement op deelname aan de speelpleinwerking tijdens de vakantiemaanden, wordt goedgekeurd met 18 stemmen vóór en 2 onthoudingen. De dagprijs wordt vastgesteld op: 2,50 EUR per dag per kind voor het eerste kind van het gezin; 1,25 EUR per dag per kind voor het tweede kind van het gezin; Vanaf het derde kind van het gezin is geen bijdrage meer verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt geïnd door de jeugdconsulent die het op zijn beurt overmaakt aan de gemeenteontvanger. 27 Financiële dienst - Gemeentebelastingen - Retributie met betrekking tot het uitlenen van gemeentelijk materiaal - Goedkeuring Het gemeentelijk reglement met betrekking tot het uitlenen van gemeentelijk materiaal wordt eenparig goedgekeurd. In dit reglement zijn de bepalingen, modaliteiten en toewijzingscriteria opgenomen waaronder het materiaal ter beschikking kan worden gesteld. De materialen worden in principe enkel uitgeleend aan verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad, de straat- en buurtcomités in Hoeselt, de erkende gemeentelijke adviesraden, de Hoeseltse scholen, de gemeentelijke diensten, incl. OCMW en andere gemeentebesturen. Volgende materialen kunnen door het gemeentebestuur worden uitgeleend worden, onder voorbehoud van betaling van de vastgestelde vergoedingen door de ontlener: TECHNISCHE APPARATUUR AANTAL MATERIAAL AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK/DAG 4 Lichtbakken met kleurfilters CC Ter Kommen 0,50 2 Driedelige lichtbakken CC Ter Kommen 1,00 1 Blacklight CC Ter Kommen 0,50 2 Statieven (voor lichtbakken) CC Ter Kommen 0,00 2 Geluidsinstallatie (luidsprekers, versterker, CD-speler, cassettedeck, micro) CC Ter Kommen 5,00 12

13 1 DJ-set (luidsprekers, versterker, CD/MP3- spelers, micro, hoofdtelefoon, mixtafel) CC Ter Kommen 5,00 3 Micro s met statief CC Ter Kommen 0,50 1 Videoprojector (LCD/beamer) CC Ter Kommen 10,00 1 Projectiescherm CC Ter Kommen 2,00 2 Overheadprojector CC Ter Kommen 5,00 1 Diaprojector met tafel en scherm CC Ter Kommen 5,00 1 Soundmix CC Ter Kommen 2,00 1 Draadloze micro CC Ter Kommen 5,00 1 DVD-speler CC Ter Kommen 2,00 1 Lichtset feestverlichting (2 x 4 spots op statief met dimmerkast) CC Ter Kommen 5,00 SPORT EN SPELMATERIAAL AANTAL MATERIAAL SPORTTAK AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK 12 (2x6) Sticks (grijs/rood) 8 (2x4) Mini sticks (blauw/rood) Ball bouncer Sporthal 1,00/ volledige set 4 Ballen 30 Dartspijlen (plastic) 3 Dartsblokken 18 (2x9) Hockeysticks 4 Hockeypucks Darts Sporthal 1,00/volledige set Hockey Sporthal 1,00/volledige set 4 7 Handschoenen klein (3 rechts, 1 links) Handschoenen groot (6 rechts,1 links) Honkbal Sporthal 1,00/volledige set 3 Slagbats (2 hout, 1 rubber) 3 Softballs 73 Judomatten Judo Sporthal 0,10/stuk 1 Wereldbal groot Omnisport Sporthal 0,00 2 Chronometers Omnisport Sporthal 0,00 1 Springkasteel Spel Sporthal 50,00 13

14 1 Vrijetijdskoffer Sport & Spel Sporthal 5,00 2 Tafeltennistafels 8 Tafeltennispaletjes Tafeltennis Sporthal 2,00/volledige set 1 Dik touw Touwtrekken Sporthal 0,00 1 Slagbat 2 Ballen Werp-vangspel Sporthal 1,00/volledige set 10 Klit-opvangborden 4 Minivoetbaldoelen Minivoetbal Sporthal 5,00/stuk ANDERE AANTAL MATERIAAL AFHAALPUNT HUURPRIJS IN EUR/STUK 1 Megafoon Sporthal 1,00 1 Vlaggenpakket (Eur, Bel, Vl, Lim, Hoes) CC Ter Kommen 0,00 3 Geldkistjes (met muntbakjes) CC Ter Kommen 1,00 1 Spreekgestoelte/lessenaar CC Ter Kommen 2,00 1 Pupiter CC Ter Kommen 0, Herbruikbare drinkbekers CC Ter Kommen 0,00 2 Tentoonstellingsstanden (8 panelen) in draagtas CC Ter Kommen 5,00 20 Tentoonstellingsstanden (deur-kliksysteem) Geleverd 0, Vloerbeschermmatten (2 x 1 m) Geleverd 0,00 4 Kanteltribunes Geleverd 5,00 2 Waarschuwingsborden wielrenners Geleverd 1,00 15 Vlaggenmasten (6m) Geleverd 0, Dranghekken (nadars) Geleverd 0,00 49 Verstelbare podiumelementen Geleverd 0, Stoelen Geleverd 0,00 50 Tafels Geleverd 0,00 10 Statafels Geleverd 1,00 3 Vuurkorven Technische dienst 0,00 1 Stroomgenerator CC Ter Kommen 25,00 14

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie