Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar bestaan. Het laat zien dat samen en coöperatief werken winst voor de samenleving oplevert. We kunnen terugkijken op een jaar waarin we de gemeente hebben weten te overtuigen dat een windpark in eigendom van de bewoners en bedrijven de voorkeur heeft. Utrechters kunnen via Zonnestroom voor U zonder zorgen zonnepanelen op hun dak gerealiseerd krijgen, ons ondernemingsplan voor de langere termijn is ontwikkeld en honderden Utrechters hebben we aan het werk hebben gezien en gezet om onze stad van schonere energie te voorzien. En ondanks dat de aanwas van nieuwe leden lastiger blijkt dan dat we eerst dachten, staat de vereniging er ook financieel gezond voor bij het ingaan van het nieuwe jaar. Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

3 1. Organisatie 1.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur Energie U een goede start geven en organisatorisch uitwerken tot een volwaardig functionerende coöperatieve vereniging. Eind 2011 heeft Energie U een halve betaalde Fte om de organisatie te ondersteunen bestuursvergaderingen organiseren en verslaan - Opstellen Lange Termijn visie Energie U - Opstellen werkplan Opstellen Huishoudelijk reglement - Comité van Aanbeveling opzetten - Ledenbijeenkomsten in maart en oktober organiseren - Ontwikkelen van financieel plan voor bemensing Energie U (businesscase ontwikkelen) - Opstellen begroting 2012 en jaarrekening Kascommissie aanstellen (benoemen door ALV in januari) Wat is gelukt? Het bestuur van Energie-U heeft vele malen samen vergaderd, ondanks het voornemen niet teveel tijd te vergaderen maar vooral veel dingen te doen. In een nieuwe groeiende vereniging bleek het noodzakelijk om soms wel elke 2 weken om tafel te gaan en knopen door te hakken. Gelukkig met veel resultaat: Er is een ondernemingsplan ontwikkeld waarin de lange termijnvisie vastgelegd is. De samenvatting van het ondernemingsplan plan is besproken op de ALV van 5 oktober Het Huishoudelijk reglement is op de ALV van 14 januari 2011 vastgesteld. Het werkplan voor 2012 is gereed en staat op de agenda van de ALV op 27 februari Er zijn 2 Ledenvergaderingen georganiseerd en daarnaast nog 2 digitale stemronden over de samenwerking met bedrijven rondom het windpark. Ook de kascommissie is benoemd. Het bestuur heeft ook op vele externe bijeenkomsten de vereniging vertegenwoordigd. Zo heeft Energie-U een presentatie gegeven op een mini-congres van Bosch en van Rijn over communicatie over windenergie. En er is een presentatie gegeven op een bijeenkomst van gemeente Almere over het starten van je eigen energiebedrijf. Energie-U was aanwezig op de Dag van de Duurzaamheid bij de Hogeschool Utrecht en tijdens een bijeenkomst van Utrechtse Gemeenten voor Duurzaamheid. Ook heeft Energie-U een energiequiz gehouden tijdens een wijkbijeenkomst van wijkbureau West en een presentatie over de vereniging tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan wijk West. Wat is anders gelopen? Het Comité van Aanbeveling is nog niet van de grond gekomen maar blijft op de agenda voor 2012 staan. 3

4 1.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Opzetten van een sterke en stabiele verenigingsorganisatie - Financiële en ledenadministratie opzetten - Contributie inning op orde - Actief betrekken van alle leden Wat is er gelukt? We zijn heel trots op en blij met de betrokken en actieve leden van Energie-U. Bijna 30 leden zetten zich op bijna wekelijkse basis actief in voor de vereniging. Met hun denkkracht, organisatietalent of op andere manieren maken ze van Energie-U een succes. Toen de raadsinformatieavond over het windpark was zaten er net zoveel leden van Energie-U als bezorgde burgers in de zaal en dat heeft enorm geholpen om de raadsleden duidelijk te maken dat windenergie ook op brede steun in de stad kan rekenen. We zullen ons best blijven doen om iedereen betrokken te houden bij de vereniging. De contributie-inning verliep goed, alleen de afstemming met Greenchoice loopt nog niet goed. De ledenadministratie en financiële administratie zijn redelijk eenvoudig opgezet in Excel. Het streven is om in 2012 te gaan werken met een meer geavanceerde ledenadministratie- en boekhoudsysteem, maar omdat de vereniging nu nog zo sterk in ontwikkeling is, is het lastig om scherpe keuzes te maken. Wat is anders gelopen? Bij de oprichting van Energie-U hadden we een geïntegreerd systeem voor de website en de ledenadministratie. Dat hebben we in de loop van 2012 losgelaten zodat de website dan ook door niet-bestuursleden beheerd kon worden. 4

5 2. De Werkgroepen 2.1 COMMUNICATIE Trekker: Vacant Interne Communicatie De leden van Energie U via de website en nieuwsbrief op de hoogte houden van alle activiteiten van Energie U. Activiteiten - Organiseren nieuwjaarsborrel en zomerborrel voor de leden - 4 bijeenkomsten van de werkgroep communicatie - 10 digitale nieuwsbrieven verzenden Wat is gelukt: De werkgroep Communicatie is zeer actief geweest in Er zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd, waarbij de redactie steeds weer moest strijden om de inhoud te beperken. De werkgroep is elke maand bij elkaar geweest. Wat is anders gelopen? We zoeken nog steeds een enthousiaste trekker voor deze leuke en belangrijke werkgroep Externe communicatie/werving Energie U is regelmatig zichtmaar in de media, de website van Energie is up to date met wekelijkse nieuwsberichten. We hebben aan het einde van het jaar 500 leden bij Energie U. - In 2010: invouwen flyer bij MCU magazine - Ontwikkelen van website, posters en 2 nieuwe wervingsflyers - 4 wervingsacties organiseren - 2 communicatie acties rondom verenigingsacties (bijv kerstverlichting) - Persberichten maken en versturen - Scholenacties over windenergie op 4 scholen uit Zuilen en Leische Rijn Wat is gelukt? Het jaar begon heel mooi toen Energie-U genomineerd werd als icoonproject voor de Provincie Utrecht. Er is op zes braderieën een stand bemand door Energie-U. Met name de Koninginnemarkt, de 5 mei markt in Lombok, de markt in de Springertuin en de Culturele Zondag Groen! zijn bijzonder geweest met honderden gesprekken over duurzame energie en energiebesparing. Het twitter-account van Energie-U is zeer levendig en inspirerend voor bijna 300 followers. Eind 2011 is Energie-U ook echt actief geworden op Facebook. De werkgroep heeft een concept communicatieplan ontwikkeld en heeft verschillende promotiematerialen gemaakt zoals flyers, vlaggen, de Energie-U windpotloden en banners. De flyer bij het MCU magazine is ingevouwen, waarvoor dank aan het MCU! 5

6 Een aantal leden van de werkgroep heeft in 2011 een klas van de Hogeschool Utrecht begeleid bij het maken van nieuwe promotiematerialen voor Energie-U. De resultaten daarvan worden in januari 2012 gepresenteerd. Wat is anders gelopen? We hebben helaas nog geen scholenactie kunnen doen. Capaciteit ontbrak om dit goed op te pakken. Wel helpt Energie-U de Jenaplanschool Wittevrouwen bij een project om samen met ouders de energielasten van de school te verlagen. 2.2 ACTIES Trekkers: Jurgen Tielbeke, Arjan van den Hoogen Energie U organiseert in 2011 minimaal 2 acties die aansluiten bij de wensen van de leden en waar leden eenvoudig bij aan kunnen haken. - Organiseren voorjaarsactie (Greenchoice) o Avond organiseren o Offertes aanvragen en deal sluiten met betreffende bedrijven o Formulieren helpen invullen (wellicht ook op een gezamenlijke avond) - Organiseren najaarsactie - Organiseren 2 inkoopkortingen voor de leden Wat is gelukt? Het was een goed jaar voor de acties. Er zijn 5 acties geweest. Eigenlijk 6 inclusief de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, maar daarover staat meer bij de werkgroep Zonnige Daken. We zijn gestart met de inkoop van goedkope groene stroom via Greenchoice (32 leden maken hier gebruik van). Ook konden leden van Energie-U met korting een energie-besparingsadvies krijgen via KiesGroenLicht en bureau Fred Rutten (x leden maakten hier gebruik van). In januari zijn van 28 Woningen infraroodfoto s gemaakt en met een advies over energiebesparing naar de eigenaren gestuurd. Het einde van het jaar is afgesloten met de actie Hoor, wie klopt daar kinderen? waarbij leden van Energie-U korting kunnen krijgen van IJzerhandel Weijntjes bij de aanschaf van een deurklopper of mechanische bel ter vervanging van de elektrische bel. Ter promotie van de actie is door 2 leden van Energie-U, Hanneke van der Linden en Gert Jan Jansen, een animatiefilmpje gemaakt. Wat is anders gelopen? Bij het opzetten van acties gaat Energie-U een samenwerking met bedrijven aan. Daarmee worden we ook afhankelijk van de kwaliteit die bedrijven kunnen leveren. En hoewel Energie-U zorgvuldige voorselectie probeert te maken, gaat het soms toch niet helemaal goed. Zo had Kies Groen Licht veel werk en kon de aanvragen vanuit Utrecht niet altijd goed aan. De samenwerking met Kies Groen Licht is daarom na enkele maanden beëindigd. 6

7 Ook de samenwerking met energiebedrijf Greenchoice bleek soms spannend. Zo kwam Greenchoice halverwege het jaar negatief in het nieuws vanwege agressieve verkooptechnieken en in december vanwege het onterecht niet terugbetalen aan vertrekkende klanten van betaalde voorschotten. De agressieve verkooptechnieken had Greenchoice al beëindigd voordat Energie-U met ze ging samenwerken. Verder is het overstappen van bestaande Greenchoice klanten nog een punt van zorg. Energie-U is bij het opstellen van het jaarverslag nog met Greenhoice in gesprek om te kijken wat er in de samenwerking veranderd moet worden. 2.3 WIJ DE WIND Trekker: Bob Schulte (ism Saskia Kluit) Lange termijn doel: De realisatie van een windpark in gemeente Utrecht waarbij Energie U leden financieel kunnen participeren en de groene stroom kunnen afnemen. Doel 2011: Energie U hoopt een plaats te krijgen in het gemeentelijke windenergiebeleid. Er zijn meerdere locaties voor windenergie opgenomen in de structuurvisie van de Provincie en er is ruimte gemaakt voor windenergie in het bestemmingsplan Lage Weide. Zowel in Zuilen, Utrecht West als in Leidsche Rijn heeft Energie U gesprekken gevoerd met de omwonenden over onze plannen. - 6 bijeenkomsten organiseren voor WijdeWind werkgroep - Gesprekken met bedrijven Lage Weide over (vastleggen) grondposities en deelname aan WijdeWind - Gesprekken met gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) over grondposities - Gesprekken met raadsleden over windenergie in gemeente Utrecht (o.a. over gebruik eigen grond) - Gesprekken met Statenleden over windenergie in gemeente Utrecht - Eventueel een partner zoeken die (risicodragend) wil participeren in het ontwikkelen van een windpark voor Energie U. - Reactie op ontwerp bestemmingsplan Lage Weide - Reactie op concept structuurvisie Provincie Utrecht - Globaal onderzoek (laten) doen naar opzetten privaat energienetwerk Lage Weide, inclusief financieringsmodellen Wat is er gelukt? De WijdeWind groep heeft veel bij elkaar gezeten en tegelijkertijd veel bereikt. De eerste stap was het zoeken van een professionele partner voor de ontwikkeling van het windpark. Er zijn bij 4 partijen offertes aangevraagd, 2 offertes zijn ontvangen en de keuze van het bestuur is middels een ledenraadpleging door de leden goedgekeurd. De gemeente had vaart met de ontwikkeling van het windpark en Energie-U werd daardoor ook geïnspireerd. We hebben met bijna 20 bedrijven gesproken om samen een windpark ontwikkelen. Als gevolg daarvan hadden op 1 juli 9 bedrijven (voor 11 locaties) een intentieverklaring met Energie-U afgesloten. De gemeente vroeg in het voorjaar aan verschillende partijen om met een plan te komen voor een windpark van 8 tot 14 windturbines. Op 1 juli hebben we een plan ingediend. 7

8 Op 5 oktober kregen we bericht dat Energie-U was geselecteerd om het plan voor een windpark op Lage Weide verder te onderzoeken. De WijdeWind groep heeft in oktober en november vervolgens 4 inloopavonden georganiseerd waar omwonenden konden praten met leden van de WijdeWind groep. Al in het voorjaar is in Zuilen een eerste inloopavond georganiseerd naar aanleiding van een discussie op de website van De Nieuwe Utrechter. In het voorjaar is tevens een ledenraadpleging gedaan over de uitgifte van aandelen van het windpark aan de bedrijven die deelnemen aan het windpark. De WijdeWind groep heeft met vrijwel alle raadsfracties gesproken. Wat is anders gelopen? Het aanleggen van een privaat netwerk op Lage Weide bleek niet interessant te zijn omdat de betreffende berdrijven geen geschikte elektriciteitsaansluitingen bleken te hebben. Om de windturbines achter de meter te schakelen moesten ze eerst hun aansluitingen aanpassen en de kosten daarvan wogen niet op tegen financiële voordeel van een windturbine achter de meter. Het bestemmingsplan Lage Weide is nog niet ter inzage gelegd, terwijl dat in de planning in het voorjaar 2011 zou gebeuren. Daar hebben we dan ook geen reactie op gegeven. Het pleidooi van Energie-U om het windpark in de herziening van het huidige bestemmingsplan mee te nemen, is door de gemeente niet overgenomen. De redenen hiervoor waren dat er nog een MER voor het windpark gedaan moesten worden en dat het bestemmingsplan Lage Weide al te ver in de planvorming gevorderd was om het windpark nog mee te nemen. Het streekplan hebben we geen reactie op gegeven omdat de locatie Lage Weide reeds opgenomen was. Naast de afspraken over plaatsing van een windturbine is Energie-U ook afspraken aan het maken voor het grootschalige plaatsen van zonnepanelen op daken op Lage Weide. 2.4 ZONNIGE DAKEN Trekker: nog niet bekend Doel 2010: Opzetten doegroep gericht op PV en voorbereiden van een actie voor de leden van Energie U. Activiteiten - Bijeenkomsten organiseren voor de Zonnige Daken werkgroep - Organiseren van een actie over het aanbieden van PV aan de leden Wat is er gelukt? De werkgroep is een samenwerking tussen Energie U en de Vereniging Nieuw Utrecht. We richten ons met name op de opwekking van elektriciteit via zonnepanelen. De werkgroep is in x bijeen geweest en telde gemiddeld 10 leden. In de loop van 2011 heeft Rogier Coenraads het trekkerschap van de werkgroep op zich genomen. Helaas heeft hij dat per 1 januari 2012 weer moeten neerleggen omdat hij het niet goed kon combineren met zijn werk. 8

9 De werkgroep heeft zich in 2011 gericht op 5 thema s, die we hieronder behandelen Zonnepanelen op particuliere daken (Zonnestroom voor U) We kwamen al snel tot de conclusie dat veel Utrechters wel zonnepanelen zouden willen plaatsen, maar er niet toe komen. Daarop hebben we besloten via het project zonnestroom voor U een gezamenlijk inkoop en ontzorgtraject te starten. In eerste instantie hebben we een marktverkenning gedaan, resulterend in een tender onder 7 potentiële aanbieders. Uit deze tender kwam de combinatie Oskomera en GSU begin mei 2011 als beste uit de bus. Het invullen van de details en het afronden van de samenwerkingsovereenkomst kostte wat meer tijd dan gedacht maar sinds september zijn we aan de slag. Afgelopen najaar hebben we zeven voorlichtingsavonden gehouden, allemaal bij belangstellende Utrechters thuis. In totaal zijn deze avonden door ongeveer 50 mensen bezocht. Onze adviseurs hebben 16 belangstellenden bezocht en van een advies en offerte voorzien. Zes huishoudens zijn ingegaan op ons aanbod. Grootschalige zonnecentrales op zichtlocaties (Zonnepoorten) We willen Utrecht als duurzame stad op de kaart zetten en bovendien zonnepanelen nadrukkelijker in beeld brengen. Daartoe zijn we op zoek gegaan naar geschikte zichtlocaties waar we een grotere een aansprekende zonnecentrale zouden kunnen bouwen. In het najaar van 2012 hebben we dit verder ontwikkeld tot het project Zonnepoorten waarbij we aan 4 invalswegen (2x weg en 2x spoor) een grote zonnecentrale willen bouwen als duurzame toegangspoort tot de stad Utrecht. Begin 2012 is het projectvoorstel klaar en gaan we het presenteren aan de leden, aan de gemeente en potentiële investeerders. Grote zonnecentrales op daken van bedrijven We hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Omdat veel bedrijven een lagere stroomprijs betalen, is dit nu nog niet rendabel. Onze zustercoöperatie in Houten, ADEM, is wel succesvol op dit gebied. We willen kijken of we hun aanpak kunnen vertalen naar Utrecht. Tegelijkertijd hebben een aantal bedrijven op Lage Weide aangegeven ook met grootschalige zonnecentrales te willen meewerken. Zonnepanelen op schooldaken Voor scholen geldt hetzelfde als voor bedrijven: zelf panelen plaatsen is eigenlijk nog niet rendabel. Lombox van Energie U lid Robin Berg is samen met de gemeente Utrecht bezig met een inventarisatie en wil in scholen gaan voorzien van zonnepanelen. Energie U sluit zich hier graag bij aan. Zonnepanelen op huurwoningen (Huur de zon) Voor huurders is het wat minder makkelijk om zonnepanelen te plaatsen. De woningeigenaar moet toestemming geven. Voor huurders speelt bovendien mee dat men wat huiverig is om flink te investeren in zonnepanelen die eigenlijk 25 jaar op het dak zouden moeten blijven liggen. Energie-U werkt aan een aanpak waardoor het voor huurders wel aantrekkelijk wordt om zonnepanelen te plaatsen. Eind 2011 hebben we van het Asiel van Jonge Honden een renteloze lening van 4000 euro gekregen om dit project verder uit te werken. We streven ernaar om in het najaar van 2012 het eerste gebouw van panelen te voorzien. 9

10 2.5 SAMENWERKING MET UTRECHTSE KENNISCENTRA Trekker: nog niet bekend Bedenken en begeleiden van minimaal 1 onderzoek door studenten en medewerkers van Utrechtse kenniscentra. De onderzoeken kunnen op alle vlakken plaatsvinden maar moeten wel relevantie hebben voor de andere activiteiten van Energie U. - Bedenken (samen met trekkers van werkgroepen) van nuttig onderzoek en/of project - contact met kenniscentra leggen en onderhouden Wat is gelukt? Er is op 2 plaatsen met de Utrechtse Kenniscentra samengewerkt: met de afdeling communicatie en met de afdeling installatietechniek, beiden van de Hogeschool Utrecht. Met de opleiding communicatie werkt Energie-U samen om een communicatiestrategie te ontwikkelen. Energie-U krijgt in januari 2012 van een klas tweedejaars adviezen en communicatiematerialen om leden te werven en mensen te betrekken bij de opzet en verdere ontwikkeling van Energie-U. De opleiding Installatietechniek doet met 6 leden van Energie-U onderzoek naar het energiegebruik en de inzet van Plugwise. Plugwise is een apparaat dat snel inzicht geeft in je energiegebruik en waar je minder energie kunt gebruiken. 2.6 JEUGDACTIVITEITEN Trekker: nog vacant In 2011 organiseert Energie U een activiteit voor de jeugdleden. De activiteit is bedoeld om meer bekend te worden met Energie U en de doelstelling achter onze vereniging. - Nog niet bekend Wat is anders gelopen? Energie-U is in 2011 helaas niet actief geworden op het vlak van jongeren en kinderen. De voornaamste reden hiervoor was de drukte elders en het ontbreken van bemensing voor deze werkgroep. 10

11 3. Duurzaam daten bij Energie U Trekker: bestuur Energie U biedt leden die samen iets met leden willen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Bijvoorbeeld om samen iets uit te zoeken of te ondernemen. Energie U organiseert eventueel eerste bijeenkomst, biedt ruimte op de website en zoekt eventuele partners, financiering etc. Er wordt in nieuwe doe-groep gestart met mensen van buiten de groep initiatiefnemers. - zeer afhankelijk van de vragen die binnenkomen - leden met elkaar in contact brengen Wat is gelukt? In de loop van het jaar zijn enkele tientallen leden met elkaar in contact gebracht om elkaar te helpen met energie besparen. In oktober is er een excursie georganiseerd naar de zeer energiezuinige woning van lid Gert-Jan Jansen. De deelnemers konden daar een warmte-koudewisselaar aan het werk zien die de woning verwarmde met de koude lucht van buiten. In juni hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle leden die actief zijn op het gebied van energiebesparingsadvies om te kijken hoe we elkaar zouden kunnen ondersteunen en versterken. 11

12 4. Projecten Trekker: Bestuur Energie U wordt gevraagd om projecten uit te voeren voor en met partners buiten de vereniging, bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting geven, energiebesparing realiseren etc. Het aangaan van projecten is geen doel op zich maar het gevolg van de activiteiten van de leden. - het schrijven van projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vereniging - het zoeken van geschikte mensen voor de uitvoering van de verschillende projecten. - Het samen met partners uitvoeren van projecten Wat is er gelukt? In 2011 hebben we veel contact gehad met de gemeente Utrecht over de uitvoering van het programma Utrechtse Energie. We hebben gesproken over de energie ambassadeurs, het inrichten en bemensen van het energieloket, het opleiden en begeleiden van groene klussers, het maken van warmtescans en deelname aan de projecten blok-voor-blok en energiesprong. In september is de door SME advies samen met Energie U ingediende offerte voor de opleiding en begeleiding van energieambassadeurs gehonoreerd. Inmiddels zijn de eerste 15 ambassadeurs begonnen aan hun opleiding. Tot onze trots kunnen we melden dat de meerderheid van deze ambassadeurs lid is van energie U, anderen overwegen lid te worden. Eind 2011 hebben we een offerte ingediend voor het maken van warmtefoto s. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we hier nog geen reactie op gekregen. Helaas had de gemeente Utrecht geen interesse om Energie U in te schakelen bij het inrichten en bemensen van het energieloket. Wat ons betreft een gemiste kans. Het opleiden en begeleiden van groene klussers is een zeer specialistische klus waar andere partijen meer geschikt voor zijn en het blok-voor-blok project is voor ons toch een tandje te groot. Wel zijn we nog betrokken bij het verder invullen van het project energiesprong waarbij minimaal 20 enthousiaste huiseigenaren samen aan de slag gaan om hun woning zoveel mogelijk energieneutraal te maken. 12

13 5. En wat hebben we nog meer gedaan? GREENDEAL ONTWIKKELD Energie-U heeft in de zomer van 2011 een zogenaamde Greendeal aangeboden aan minister Maxime Verhagen. Het kabinet vroeg om duurzame projecten die hulp nodig hadden op het vlak van regelgeving. Energie-U heeft een voorstel ingediend waarbij het windpark stroom via zelflevering mocht doorleveren aan de leden van Energie-U. Het rendement van het windpark zou daardoor toenemen. Energie-U zou dit rendement gebruikt hebben om een groot zonne-energieproject en energiebesparingfonds mee te financieren. Helaas is de Greendeal in de tweede ronde alsnog afgewezen door het ministerie. SAMENWERKING MET HUURDERS EN CORPORATIES Naast de samenwerking met de gemeente Utrecht kijken we ook nadrukkelijk naar de woningcorporaties. Zo hebben we een aantal keren gesproken met de bewoners van complex 507 om hen te ondersteunen bij hun onderhandeling met Bo-ex. In het najaar van 2011 hebben we een alliantie gesloten met onder andere Mitros en Portaal om samen te onderzoeken hoe we bij huurders meer draagvlak kunnen krijgen voor grootschalige isolatieprojecten. Op basis hiervan willen we in 2012 actief gaan samenwerken met de Utrechtse corporaties. We zien daarbij 3 invalshoeken: plaatsing van zonnepanelen op huurwoningen, bemiddeling en advisering bij grootschalige isolatieprojecten en ondersteuning van huurders bij het nemen van kleine isolatiemaatregelen en energiezuiniger gedrag. SAMENWERKING MET ZUSTERCOÖPERATIES In 2011 hebben we een aantal keren gesproken met lokale duurzame energiebedrijven uit andere plaatsen. We hebben ons aangesloten bij ODE, de koepel ReLocal en via Relocal bij de nieuwe federatie E-decentraal. De bestuursleden van Energie U hebben ervoor gekozen om vooralsnog niet zelf actief te worden in één van deze koepels. Hoewel ze belangrijk en nuttig werk doen, vergt Energie U nu al onze tijd en aandacht. FINANCIERING In 2011 hebben we gesproken met een aantal partijen over samenwerking en mogelijke financiële steun voor Energie U. Hoewel de vooruitzichten veelbelovend zijn, hebben we nog geen concrete contracten of afspraken gemaakt. 13

14 6. Financiën 2011 was het eerste financiële jaar van Energie U. Omdat we een nieuwe vereniging zijn, actief in een sterk in ontwikkeling zijnd gebied en met grote ambities was het voor de penningmeester erg lastig om een goede, gedetailleerde begroting op te stellen. Ook voor 2012 is dat overigens weer een hele uitdaging. We hebben in 2011 een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waarbij het uitgangspunt was: eerst inkomsten, daarna gaan we het uitgeven. Deze lijn willen we in 2012 voortzetten. Al met al was het jaar een financieel succes. We hebben heel veel gedaan en zijn toch netjes binnen de begroting gebleven. Doordat er aan het einde van het jaar een mooie + overbleef, hebben we nu een buffer om rekeningen te betalen en tegenvallers op te vangen. Het streven is om de buffer in 2012 nog wat verder te laten groeien. Contributie en donaties De inkomsten uit contributie vielen tegen, enerzijds omdat de ledenwerving minder voorspoedig liep dan gepland, anderzijds omdat er toch de nodige leden zijn die veel aansporing nodig hebben om hun contributie te betalen. In 2012 willen we daarom overstappen op contributie inning via automatische incasso. Dat moet de penningmeester veel tijd gaan schelen. Daarnaast gaan we natuurlijk onverminderd door met ledenwerving. Om de boekhouding eenvoudig te houden en toekomstige penningmeesters niet te veel op te zadelen met de ondankbare klus om achter wanbetalers aan te jagen stellen we voor om de contributies op te nemen in het boekjaar waarin ze zijn betaald. Wanbetalers worden na een half jaar automatisch geschrapt als lid (de betalingsverplichting blijft natuurlijk gewoon bestaan). De post donaties was een aangename meevaller. Velen hebben wat extra betaald en sommige bestuursleden hebben een vergoeding voor Energie U gerelateerde werkzaamheden in de clubkas gestort. Iedereen hartelijk dank! Bestuurskosten Hier zien we een overschrijding, die geheel te wijten is aan het openen van een postbus. Dit was niet voorzien, maar gezien de emoties rondom het windpark hebben we besloten om met een postbus te gaan werken. ALV Ook hier een overschrijding, veroorzaakt door het wat duurder uitgevallen verjaarsfeestje in 'Molen de Ster'. Het was een geslaagde bijeenkomst, maar boven budget, dat doen we voortaan goedkoper. Statuten Gezien het feit dat we het jaar zo positief hebben afgesloten, hebben we de notariskosten voor de statuten direct in één jaar afgeschreven. Communicatie en werving Werving was afgelopen jaar topprioriteit en hiervoor hebben we ongeveer uitgegeven als begroot, om zo de vereniging goed en herkenbaar neer te zetten. Ook in 2012 willen we hier nog verder in investeren. Dankzij een SIDO bijdrage van de gemeente Utrecht was er ook ruimte voor. 14

15 De verdere ontwikkeling van de website hebben we doorgeschoven naar 2012, zodat we wat meer tijd hebben om goed te kijken hoe we onze digitale administratie en communicatie zo goed mogelijk kunnen inrichten. Verschillende partijen zijn bezig met het ontwikkelen van een universeel webplatform voor lokale duurzame energiecoöperaties en als het even kan willen we daar graag bij aanhaken. Acties De acties hebben we deels met gesloten beurzen kunnen organiseren. De Greenchoice actie komt ten goede aan de deelnemende leden, voor de deurklopper actie en het Plugwise project hebben we geen kosten hoeven maken. Het ondernemingsplan hebben we op eigen kracht gemaakt en het maken van warmtescans hebben we kunnen bekostigen uit de SIDO bijdrage. Al met al dus een positief saldo van 3575 euro, veel groter dan oorspronkelijk gedacht, maar op het totaal van onze ambities en plannen nog steeds een bescheiden bedrag. Balans Omdat de eerste installaties van zonnepanelen in januari 2012 plaatsvinden, hebben we dit doorgeschoven naar de jaarrekening De reeds betaalde onkostenvergoedingen voor de adviseurs staan daarom onder 'vooruitbetaalde bedragen'. In de winter van 2011 hebben we eerste experimenten uitgevoerd met warmtefoto's. Op basis daarvan hebben we de wens uitgesproken zelf een warmtescan camera te kopen. Dat bleek echter nogal begrotelijk. We zijn daarom blij dat de provincie Utrecht ons hierin te hulp is gekomen en deze camera voor ons heeft bekostigd. De camera zal in januari 2012 worden geleverd, waarna we volop aan de slag gaan om alle leden en belangstellenden op de foto te zetten. De nog niet uitgegeven SIDO bijdrage zullen we besteden aan het dekken van onkosten rondom het maken van de foto's (opleiden en begeleiden van de leden die foto's gaan maken, printkosten, ed). In 2011 hebben we een eerste ondernemingsplan geschreven. Daarbij hebben we vooral gekeken naar de identiteit van de vereniging, onze doelen, plannen en activiteiten. Zoals aangegeven willen we ons de komende jaren ontwikkelen tot coöperatief energiebedrijf, met eigen energieproductie en leverantie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De resterende SIDO bijdrage voor organisatieontwikkeling willen we inzetten om professionele ondersteuning bij dit onderzoek te bekostigen. Tot slot heeft de organisatie 'Buurtveiling Wittevrouwen' geld opgehaald voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Jenaplanschool Wittevrouwen. Energie U heeft aangeboden om hierbij haar kennis en ervaring aan te bieden en is gevraagd het opgehaalde geld zolang te beheren. Dit geld is dus niet van energie U, maar exclusief gereserveerd voor energiemaatregelen op de Jenaplanschool Wittevrouwen. 15

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!! ZONNESTROOM KAN BIJDRAGEN

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 3-mei-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken Notulen ALV 25-jan 4. Jaarrekening 2015-2016 5. Status

Nadere informatie

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl

ZONNESTROOM voor VvE s. Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl ZONNESTROOM voor VvE s Mieke Weterings adviseur duurzaam en gezond bouwen Gemeente Den Haag email mieke.weterings@denhaag.nl TOEKOMSTGERICHT WONEN ook met de VvE-complexen op weg naar een duurzame Zuidvleugel!!!

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest Programma Opening - Janet Wetser Doelen en vragen van deze avond - Janet Wetser Wat wil ik met zonnepanelen? - Yvonne Feuerhahn (Energieambassade) - Korte pauze - Technische werking - Wim Troost (Adviseur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Blue Water Whiskyclub Zwolle. Jaarverslag 2014 Blue Water Whiskyclub Zwolle 1. Bestuur Blue Water Whiskyclub Zwolle

Jaarverslag 2014. Blue Water Whiskyclub Zwolle. Jaarverslag 2014 Blue Water Whiskyclub Zwolle 1. Bestuur Blue Water Whiskyclub Zwolle Jaarverslag 2014 Blue Water Whiskyclub Zwolle 1 Jaarverslag 2014 Blue Water Whiskyclub Zwolle Bestuur Blue Water Whiskyclub Zwolle Nico Feima Voorzitter Bas Marquering Secretaris Anne Feima Penningmeester

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. Bekijk deze in je browser

Nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. Bekijk deze  in je browser Nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden Bekijk deze email in je browser Ledenavond 22 juni 2017 Op donderdag 22 juni a.s. organiseren wij een ledenavond, met als onderwerp: Lansingerbespaar. Wij hebben

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Maarten Corpeleijn, 6 november 2013. maarten@huurenergie.nl 1 Achtergrond en ambitie Corporaties willen in een aantal jaren een flink aantal woningen

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Informatie- Ledenavond

Informatie- Ledenavond Burger Initiatieven Informatie- Ledenavond Hall ABK Huis, 18 november 2015 Agenda 29 oktober 2015 19:30 uur Welkom Jan Emmerzaal (vrz) - vaststellen agenda - verslag 29 oktober 2015 19:40 Zon projecten

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE

JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE JE MOET NIET TEGEN KLIMAATVERANDERING ZIJN, JE MOET ER IETS TEGEN STICHTING DOEN ZOEKT NIEUWE VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN DUURZAME ENERGIE WAT WIJ DOEN Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Welcom Jaarverslag 2015

Welcom Jaarverslag 2015 Welcom Jaarverslag 2015 Voorwoord Het jaar voor ons jubileum is het jaar waarin we gewerkt hebben aan de verdere vernieuwing van Welcom Amsterdam. Een paar wapenfeiten om trots op te zijn: we ontwikkelden

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Beleidsvoornemen gemeente Nuth

Energie en duurzaamheid. Beleidsvoornemen gemeente Nuth Energie en duurzaamheid Beleidsvoornemen gemeente Nuth Inhoud van de presentatie samenstelling werkgroep aanleiding kansen voorstel middelen procedure Samenstelling werkgroep portefeuillehouder dhr. F.

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 1. BESTUUR 1.1. De benoeming, taken en werkwijzen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. 1.2. De taken van de voorzitter zijn: o het coördineren van alle bestuurlijke activiteiten; o het

Nadere informatie

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Bewoners informatie Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Hoe werkt het U krijgt zonnepanelen op het dak van uw woning. U betaalt niet voor de zonnepanelen, maar voor de zonnestroom.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Jaarplan 2014 Met doorkijk naar 2015-2017 Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Waarom AGEM? Energieke Achterhoek: bedrijvigheid De energietransitie: een

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Programma Wat doet BuurtZon voor u? 19:15 Wat kunt u voor BuurtZon doen? Koffie/thee 20:00 Tafels: vragen en antwoorden Afronding 20:30

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie