Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar bestaan. Het laat zien dat samen en coöperatief werken winst voor de samenleving oplevert. We kunnen terugkijken op een jaar waarin we de gemeente hebben weten te overtuigen dat een windpark in eigendom van de bewoners en bedrijven de voorkeur heeft. Utrechters kunnen via Zonnestroom voor U zonder zorgen zonnepanelen op hun dak gerealiseerd krijgen, ons ondernemingsplan voor de langere termijn is ontwikkeld en honderden Utrechters hebben we aan het werk hebben gezien en gezet om onze stad van schonere energie te voorzien. En ondanks dat de aanwas van nieuwe leden lastiger blijkt dan dat we eerst dachten, staat de vereniging er ook financieel gezond voor bij het ingaan van het nieuwe jaar. Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

3 1. Organisatie 1.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur Energie U een goede start geven en organisatorisch uitwerken tot een volwaardig functionerende coöperatieve vereniging. Eind 2011 heeft Energie U een halve betaalde Fte om de organisatie te ondersteunen bestuursvergaderingen organiseren en verslaan - Opstellen Lange Termijn visie Energie U - Opstellen werkplan Opstellen Huishoudelijk reglement - Comité van Aanbeveling opzetten - Ledenbijeenkomsten in maart en oktober organiseren - Ontwikkelen van financieel plan voor bemensing Energie U (businesscase ontwikkelen) - Opstellen begroting 2012 en jaarrekening Kascommissie aanstellen (benoemen door ALV in januari) Wat is gelukt? Het bestuur van Energie-U heeft vele malen samen vergaderd, ondanks het voornemen niet teveel tijd te vergaderen maar vooral veel dingen te doen. In een nieuwe groeiende vereniging bleek het noodzakelijk om soms wel elke 2 weken om tafel te gaan en knopen door te hakken. Gelukkig met veel resultaat: Er is een ondernemingsplan ontwikkeld waarin de lange termijnvisie vastgelegd is. De samenvatting van het ondernemingsplan plan is besproken op de ALV van 5 oktober Het Huishoudelijk reglement is op de ALV van 14 januari 2011 vastgesteld. Het werkplan voor 2012 is gereed en staat op de agenda van de ALV op 27 februari Er zijn 2 Ledenvergaderingen georganiseerd en daarnaast nog 2 digitale stemronden over de samenwerking met bedrijven rondom het windpark. Ook de kascommissie is benoemd. Het bestuur heeft ook op vele externe bijeenkomsten de vereniging vertegenwoordigd. Zo heeft Energie-U een presentatie gegeven op een mini-congres van Bosch en van Rijn over communicatie over windenergie. En er is een presentatie gegeven op een bijeenkomst van gemeente Almere over het starten van je eigen energiebedrijf. Energie-U was aanwezig op de Dag van de Duurzaamheid bij de Hogeschool Utrecht en tijdens een bijeenkomst van Utrechtse Gemeenten voor Duurzaamheid. Ook heeft Energie-U een energiequiz gehouden tijdens een wijkbijeenkomst van wijkbureau West en een presentatie over de vereniging tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan wijk West. Wat is anders gelopen? Het Comité van Aanbeveling is nog niet van de grond gekomen maar blijft op de agenda voor 2012 staan. 3

4 1.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Opzetten van een sterke en stabiele verenigingsorganisatie - Financiële en ledenadministratie opzetten - Contributie inning op orde - Actief betrekken van alle leden Wat is er gelukt? We zijn heel trots op en blij met de betrokken en actieve leden van Energie-U. Bijna 30 leden zetten zich op bijna wekelijkse basis actief in voor de vereniging. Met hun denkkracht, organisatietalent of op andere manieren maken ze van Energie-U een succes. Toen de raadsinformatieavond over het windpark was zaten er net zoveel leden van Energie-U als bezorgde burgers in de zaal en dat heeft enorm geholpen om de raadsleden duidelijk te maken dat windenergie ook op brede steun in de stad kan rekenen. We zullen ons best blijven doen om iedereen betrokken te houden bij de vereniging. De contributie-inning verliep goed, alleen de afstemming met Greenchoice loopt nog niet goed. De ledenadministratie en financiële administratie zijn redelijk eenvoudig opgezet in Excel. Het streven is om in 2012 te gaan werken met een meer geavanceerde ledenadministratie- en boekhoudsysteem, maar omdat de vereniging nu nog zo sterk in ontwikkeling is, is het lastig om scherpe keuzes te maken. Wat is anders gelopen? Bij de oprichting van Energie-U hadden we een geïntegreerd systeem voor de website en de ledenadministratie. Dat hebben we in de loop van 2012 losgelaten zodat de website dan ook door niet-bestuursleden beheerd kon worden. 4

5 2. De Werkgroepen 2.1 COMMUNICATIE Trekker: Vacant Interne Communicatie De leden van Energie U via de website en nieuwsbrief op de hoogte houden van alle activiteiten van Energie U. Activiteiten - Organiseren nieuwjaarsborrel en zomerborrel voor de leden - 4 bijeenkomsten van de werkgroep communicatie - 10 digitale nieuwsbrieven verzenden Wat is gelukt: De werkgroep Communicatie is zeer actief geweest in Er zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd, waarbij de redactie steeds weer moest strijden om de inhoud te beperken. De werkgroep is elke maand bij elkaar geweest. Wat is anders gelopen? We zoeken nog steeds een enthousiaste trekker voor deze leuke en belangrijke werkgroep Externe communicatie/werving Energie U is regelmatig zichtmaar in de media, de website van Energie is up to date met wekelijkse nieuwsberichten. We hebben aan het einde van het jaar 500 leden bij Energie U. - In 2010: invouwen flyer bij MCU magazine - Ontwikkelen van website, posters en 2 nieuwe wervingsflyers - 4 wervingsacties organiseren - 2 communicatie acties rondom verenigingsacties (bijv kerstverlichting) - Persberichten maken en versturen - Scholenacties over windenergie op 4 scholen uit Zuilen en Leische Rijn Wat is gelukt? Het jaar begon heel mooi toen Energie-U genomineerd werd als icoonproject voor de Provincie Utrecht. Er is op zes braderieën een stand bemand door Energie-U. Met name de Koninginnemarkt, de 5 mei markt in Lombok, de markt in de Springertuin en de Culturele Zondag Groen! zijn bijzonder geweest met honderden gesprekken over duurzame energie en energiebesparing. Het twitter-account van Energie-U is zeer levendig en inspirerend voor bijna 300 followers. Eind 2011 is Energie-U ook echt actief geworden op Facebook. De werkgroep heeft een concept communicatieplan ontwikkeld en heeft verschillende promotiematerialen gemaakt zoals flyers, vlaggen, de Energie-U windpotloden en banners. De flyer bij het MCU magazine is ingevouwen, waarvoor dank aan het MCU! 5

6 Een aantal leden van de werkgroep heeft in 2011 een klas van de Hogeschool Utrecht begeleid bij het maken van nieuwe promotiematerialen voor Energie-U. De resultaten daarvan worden in januari 2012 gepresenteerd. Wat is anders gelopen? We hebben helaas nog geen scholenactie kunnen doen. Capaciteit ontbrak om dit goed op te pakken. Wel helpt Energie-U de Jenaplanschool Wittevrouwen bij een project om samen met ouders de energielasten van de school te verlagen. 2.2 ACTIES Trekkers: Jurgen Tielbeke, Arjan van den Hoogen Energie U organiseert in 2011 minimaal 2 acties die aansluiten bij de wensen van de leden en waar leden eenvoudig bij aan kunnen haken. - Organiseren voorjaarsactie (Greenchoice) o Avond organiseren o Offertes aanvragen en deal sluiten met betreffende bedrijven o Formulieren helpen invullen (wellicht ook op een gezamenlijke avond) - Organiseren najaarsactie - Organiseren 2 inkoopkortingen voor de leden Wat is gelukt? Het was een goed jaar voor de acties. Er zijn 5 acties geweest. Eigenlijk 6 inclusief de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, maar daarover staat meer bij de werkgroep Zonnige Daken. We zijn gestart met de inkoop van goedkope groene stroom via Greenchoice (32 leden maken hier gebruik van). Ook konden leden van Energie-U met korting een energie-besparingsadvies krijgen via KiesGroenLicht en bureau Fred Rutten (x leden maakten hier gebruik van). In januari zijn van 28 Woningen infraroodfoto s gemaakt en met een advies over energiebesparing naar de eigenaren gestuurd. Het einde van het jaar is afgesloten met de actie Hoor, wie klopt daar kinderen? waarbij leden van Energie-U korting kunnen krijgen van IJzerhandel Weijntjes bij de aanschaf van een deurklopper of mechanische bel ter vervanging van de elektrische bel. Ter promotie van de actie is door 2 leden van Energie-U, Hanneke van der Linden en Gert Jan Jansen, een animatiefilmpje gemaakt. Wat is anders gelopen? Bij het opzetten van acties gaat Energie-U een samenwerking met bedrijven aan. Daarmee worden we ook afhankelijk van de kwaliteit die bedrijven kunnen leveren. En hoewel Energie-U zorgvuldige voorselectie probeert te maken, gaat het soms toch niet helemaal goed. Zo had Kies Groen Licht veel werk en kon de aanvragen vanuit Utrecht niet altijd goed aan. De samenwerking met Kies Groen Licht is daarom na enkele maanden beëindigd. 6

7 Ook de samenwerking met energiebedrijf Greenchoice bleek soms spannend. Zo kwam Greenchoice halverwege het jaar negatief in het nieuws vanwege agressieve verkooptechnieken en in december vanwege het onterecht niet terugbetalen aan vertrekkende klanten van betaalde voorschotten. De agressieve verkooptechnieken had Greenchoice al beëindigd voordat Energie-U met ze ging samenwerken. Verder is het overstappen van bestaande Greenchoice klanten nog een punt van zorg. Energie-U is bij het opstellen van het jaarverslag nog met Greenhoice in gesprek om te kijken wat er in de samenwerking veranderd moet worden. 2.3 WIJ DE WIND Trekker: Bob Schulte (ism Saskia Kluit) Lange termijn doel: De realisatie van een windpark in gemeente Utrecht waarbij Energie U leden financieel kunnen participeren en de groene stroom kunnen afnemen. Doel 2011: Energie U hoopt een plaats te krijgen in het gemeentelijke windenergiebeleid. Er zijn meerdere locaties voor windenergie opgenomen in de structuurvisie van de Provincie en er is ruimte gemaakt voor windenergie in het bestemmingsplan Lage Weide. Zowel in Zuilen, Utrecht West als in Leidsche Rijn heeft Energie U gesprekken gevoerd met de omwonenden over onze plannen. - 6 bijeenkomsten organiseren voor WijdeWind werkgroep - Gesprekken met bedrijven Lage Weide over (vastleggen) grondposities en deelname aan WijdeWind - Gesprekken met gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) over grondposities - Gesprekken met raadsleden over windenergie in gemeente Utrecht (o.a. over gebruik eigen grond) - Gesprekken met Statenleden over windenergie in gemeente Utrecht - Eventueel een partner zoeken die (risicodragend) wil participeren in het ontwikkelen van een windpark voor Energie U. - Reactie op ontwerp bestemmingsplan Lage Weide - Reactie op concept structuurvisie Provincie Utrecht - Globaal onderzoek (laten) doen naar opzetten privaat energienetwerk Lage Weide, inclusief financieringsmodellen Wat is er gelukt? De WijdeWind groep heeft veel bij elkaar gezeten en tegelijkertijd veel bereikt. De eerste stap was het zoeken van een professionele partner voor de ontwikkeling van het windpark. Er zijn bij 4 partijen offertes aangevraagd, 2 offertes zijn ontvangen en de keuze van het bestuur is middels een ledenraadpleging door de leden goedgekeurd. De gemeente had vaart met de ontwikkeling van het windpark en Energie-U werd daardoor ook geïnspireerd. We hebben met bijna 20 bedrijven gesproken om samen een windpark ontwikkelen. Als gevolg daarvan hadden op 1 juli 9 bedrijven (voor 11 locaties) een intentieverklaring met Energie-U afgesloten. De gemeente vroeg in het voorjaar aan verschillende partijen om met een plan te komen voor een windpark van 8 tot 14 windturbines. Op 1 juli hebben we een plan ingediend. 7

8 Op 5 oktober kregen we bericht dat Energie-U was geselecteerd om het plan voor een windpark op Lage Weide verder te onderzoeken. De WijdeWind groep heeft in oktober en november vervolgens 4 inloopavonden georganiseerd waar omwonenden konden praten met leden van de WijdeWind groep. Al in het voorjaar is in Zuilen een eerste inloopavond georganiseerd naar aanleiding van een discussie op de website van De Nieuwe Utrechter. In het voorjaar is tevens een ledenraadpleging gedaan over de uitgifte van aandelen van het windpark aan de bedrijven die deelnemen aan het windpark. De WijdeWind groep heeft met vrijwel alle raadsfracties gesproken. Wat is anders gelopen? Het aanleggen van een privaat netwerk op Lage Weide bleek niet interessant te zijn omdat de betreffende berdrijven geen geschikte elektriciteitsaansluitingen bleken te hebben. Om de windturbines achter de meter te schakelen moesten ze eerst hun aansluitingen aanpassen en de kosten daarvan wogen niet op tegen financiële voordeel van een windturbine achter de meter. Het bestemmingsplan Lage Weide is nog niet ter inzage gelegd, terwijl dat in de planning in het voorjaar 2011 zou gebeuren. Daar hebben we dan ook geen reactie op gegeven. Het pleidooi van Energie-U om het windpark in de herziening van het huidige bestemmingsplan mee te nemen, is door de gemeente niet overgenomen. De redenen hiervoor waren dat er nog een MER voor het windpark gedaan moesten worden en dat het bestemmingsplan Lage Weide al te ver in de planvorming gevorderd was om het windpark nog mee te nemen. Het streekplan hebben we geen reactie op gegeven omdat de locatie Lage Weide reeds opgenomen was. Naast de afspraken over plaatsing van een windturbine is Energie-U ook afspraken aan het maken voor het grootschalige plaatsen van zonnepanelen op daken op Lage Weide. 2.4 ZONNIGE DAKEN Trekker: nog niet bekend Doel 2010: Opzetten doegroep gericht op PV en voorbereiden van een actie voor de leden van Energie U. Activiteiten - Bijeenkomsten organiseren voor de Zonnige Daken werkgroep - Organiseren van een actie over het aanbieden van PV aan de leden Wat is er gelukt? De werkgroep is een samenwerking tussen Energie U en de Vereniging Nieuw Utrecht. We richten ons met name op de opwekking van elektriciteit via zonnepanelen. De werkgroep is in x bijeen geweest en telde gemiddeld 10 leden. In de loop van 2011 heeft Rogier Coenraads het trekkerschap van de werkgroep op zich genomen. Helaas heeft hij dat per 1 januari 2012 weer moeten neerleggen omdat hij het niet goed kon combineren met zijn werk. 8

9 De werkgroep heeft zich in 2011 gericht op 5 thema s, die we hieronder behandelen Zonnepanelen op particuliere daken (Zonnestroom voor U) We kwamen al snel tot de conclusie dat veel Utrechters wel zonnepanelen zouden willen plaatsen, maar er niet toe komen. Daarop hebben we besloten via het project zonnestroom voor U een gezamenlijk inkoop en ontzorgtraject te starten. In eerste instantie hebben we een marktverkenning gedaan, resulterend in een tender onder 7 potentiële aanbieders. Uit deze tender kwam de combinatie Oskomera en GSU begin mei 2011 als beste uit de bus. Het invullen van de details en het afronden van de samenwerkingsovereenkomst kostte wat meer tijd dan gedacht maar sinds september zijn we aan de slag. Afgelopen najaar hebben we zeven voorlichtingsavonden gehouden, allemaal bij belangstellende Utrechters thuis. In totaal zijn deze avonden door ongeveer 50 mensen bezocht. Onze adviseurs hebben 16 belangstellenden bezocht en van een advies en offerte voorzien. Zes huishoudens zijn ingegaan op ons aanbod. Grootschalige zonnecentrales op zichtlocaties (Zonnepoorten) We willen Utrecht als duurzame stad op de kaart zetten en bovendien zonnepanelen nadrukkelijker in beeld brengen. Daartoe zijn we op zoek gegaan naar geschikte zichtlocaties waar we een grotere een aansprekende zonnecentrale zouden kunnen bouwen. In het najaar van 2012 hebben we dit verder ontwikkeld tot het project Zonnepoorten waarbij we aan 4 invalswegen (2x weg en 2x spoor) een grote zonnecentrale willen bouwen als duurzame toegangspoort tot de stad Utrecht. Begin 2012 is het projectvoorstel klaar en gaan we het presenteren aan de leden, aan de gemeente en potentiële investeerders. Grote zonnecentrales op daken van bedrijven We hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Omdat veel bedrijven een lagere stroomprijs betalen, is dit nu nog niet rendabel. Onze zustercoöperatie in Houten, ADEM, is wel succesvol op dit gebied. We willen kijken of we hun aanpak kunnen vertalen naar Utrecht. Tegelijkertijd hebben een aantal bedrijven op Lage Weide aangegeven ook met grootschalige zonnecentrales te willen meewerken. Zonnepanelen op schooldaken Voor scholen geldt hetzelfde als voor bedrijven: zelf panelen plaatsen is eigenlijk nog niet rendabel. Lombox van Energie U lid Robin Berg is samen met de gemeente Utrecht bezig met een inventarisatie en wil in scholen gaan voorzien van zonnepanelen. Energie U sluit zich hier graag bij aan. Zonnepanelen op huurwoningen (Huur de zon) Voor huurders is het wat minder makkelijk om zonnepanelen te plaatsen. De woningeigenaar moet toestemming geven. Voor huurders speelt bovendien mee dat men wat huiverig is om flink te investeren in zonnepanelen die eigenlijk 25 jaar op het dak zouden moeten blijven liggen. Energie-U werkt aan een aanpak waardoor het voor huurders wel aantrekkelijk wordt om zonnepanelen te plaatsen. Eind 2011 hebben we van het Asiel van Jonge Honden een renteloze lening van 4000 euro gekregen om dit project verder uit te werken. We streven ernaar om in het najaar van 2012 het eerste gebouw van panelen te voorzien. 9

10 2.5 SAMENWERKING MET UTRECHTSE KENNISCENTRA Trekker: nog niet bekend Bedenken en begeleiden van minimaal 1 onderzoek door studenten en medewerkers van Utrechtse kenniscentra. De onderzoeken kunnen op alle vlakken plaatsvinden maar moeten wel relevantie hebben voor de andere activiteiten van Energie U. - Bedenken (samen met trekkers van werkgroepen) van nuttig onderzoek en/of project - contact met kenniscentra leggen en onderhouden Wat is gelukt? Er is op 2 plaatsen met de Utrechtse Kenniscentra samengewerkt: met de afdeling communicatie en met de afdeling installatietechniek, beiden van de Hogeschool Utrecht. Met de opleiding communicatie werkt Energie-U samen om een communicatiestrategie te ontwikkelen. Energie-U krijgt in januari 2012 van een klas tweedejaars adviezen en communicatiematerialen om leden te werven en mensen te betrekken bij de opzet en verdere ontwikkeling van Energie-U. De opleiding Installatietechniek doet met 6 leden van Energie-U onderzoek naar het energiegebruik en de inzet van Plugwise. Plugwise is een apparaat dat snel inzicht geeft in je energiegebruik en waar je minder energie kunt gebruiken. 2.6 JEUGDACTIVITEITEN Trekker: nog vacant In 2011 organiseert Energie U een activiteit voor de jeugdleden. De activiteit is bedoeld om meer bekend te worden met Energie U en de doelstelling achter onze vereniging. - Nog niet bekend Wat is anders gelopen? Energie-U is in 2011 helaas niet actief geworden op het vlak van jongeren en kinderen. De voornaamste reden hiervoor was de drukte elders en het ontbreken van bemensing voor deze werkgroep. 10

11 3. Duurzaam daten bij Energie U Trekker: bestuur Energie U biedt leden die samen iets met leden willen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Bijvoorbeeld om samen iets uit te zoeken of te ondernemen. Energie U organiseert eventueel eerste bijeenkomst, biedt ruimte op de website en zoekt eventuele partners, financiering etc. Er wordt in nieuwe doe-groep gestart met mensen van buiten de groep initiatiefnemers. - zeer afhankelijk van de vragen die binnenkomen - leden met elkaar in contact brengen Wat is gelukt? In de loop van het jaar zijn enkele tientallen leden met elkaar in contact gebracht om elkaar te helpen met energie besparen. In oktober is er een excursie georganiseerd naar de zeer energiezuinige woning van lid Gert-Jan Jansen. De deelnemers konden daar een warmte-koudewisselaar aan het werk zien die de woning verwarmde met de koude lucht van buiten. In juni hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle leden die actief zijn op het gebied van energiebesparingsadvies om te kijken hoe we elkaar zouden kunnen ondersteunen en versterken. 11

12 4. Projecten Trekker: Bestuur Energie U wordt gevraagd om projecten uit te voeren voor en met partners buiten de vereniging, bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting geven, energiebesparing realiseren etc. Het aangaan van projecten is geen doel op zich maar het gevolg van de activiteiten van de leden. - het schrijven van projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vereniging - het zoeken van geschikte mensen voor de uitvoering van de verschillende projecten. - Het samen met partners uitvoeren van projecten Wat is er gelukt? In 2011 hebben we veel contact gehad met de gemeente Utrecht over de uitvoering van het programma Utrechtse Energie. We hebben gesproken over de energie ambassadeurs, het inrichten en bemensen van het energieloket, het opleiden en begeleiden van groene klussers, het maken van warmtescans en deelname aan de projecten blok-voor-blok en energiesprong. In september is de door SME advies samen met Energie U ingediende offerte voor de opleiding en begeleiding van energieambassadeurs gehonoreerd. Inmiddels zijn de eerste 15 ambassadeurs begonnen aan hun opleiding. Tot onze trots kunnen we melden dat de meerderheid van deze ambassadeurs lid is van energie U, anderen overwegen lid te worden. Eind 2011 hebben we een offerte ingediend voor het maken van warmtefoto s. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we hier nog geen reactie op gekregen. Helaas had de gemeente Utrecht geen interesse om Energie U in te schakelen bij het inrichten en bemensen van het energieloket. Wat ons betreft een gemiste kans. Het opleiden en begeleiden van groene klussers is een zeer specialistische klus waar andere partijen meer geschikt voor zijn en het blok-voor-blok project is voor ons toch een tandje te groot. Wel zijn we nog betrokken bij het verder invullen van het project energiesprong waarbij minimaal 20 enthousiaste huiseigenaren samen aan de slag gaan om hun woning zoveel mogelijk energieneutraal te maken. 12

13 5. En wat hebben we nog meer gedaan? GREENDEAL ONTWIKKELD Energie-U heeft in de zomer van 2011 een zogenaamde Greendeal aangeboden aan minister Maxime Verhagen. Het kabinet vroeg om duurzame projecten die hulp nodig hadden op het vlak van regelgeving. Energie-U heeft een voorstel ingediend waarbij het windpark stroom via zelflevering mocht doorleveren aan de leden van Energie-U. Het rendement van het windpark zou daardoor toenemen. Energie-U zou dit rendement gebruikt hebben om een groot zonne-energieproject en energiebesparingfonds mee te financieren. Helaas is de Greendeal in de tweede ronde alsnog afgewezen door het ministerie. SAMENWERKING MET HUURDERS EN CORPORATIES Naast de samenwerking met de gemeente Utrecht kijken we ook nadrukkelijk naar de woningcorporaties. Zo hebben we een aantal keren gesproken met de bewoners van complex 507 om hen te ondersteunen bij hun onderhandeling met Bo-ex. In het najaar van 2011 hebben we een alliantie gesloten met onder andere Mitros en Portaal om samen te onderzoeken hoe we bij huurders meer draagvlak kunnen krijgen voor grootschalige isolatieprojecten. Op basis hiervan willen we in 2012 actief gaan samenwerken met de Utrechtse corporaties. We zien daarbij 3 invalshoeken: plaatsing van zonnepanelen op huurwoningen, bemiddeling en advisering bij grootschalige isolatieprojecten en ondersteuning van huurders bij het nemen van kleine isolatiemaatregelen en energiezuiniger gedrag. SAMENWERKING MET ZUSTERCOÖPERATIES In 2011 hebben we een aantal keren gesproken met lokale duurzame energiebedrijven uit andere plaatsen. We hebben ons aangesloten bij ODE, de koepel ReLocal en via Relocal bij de nieuwe federatie E-decentraal. De bestuursleden van Energie U hebben ervoor gekozen om vooralsnog niet zelf actief te worden in één van deze koepels. Hoewel ze belangrijk en nuttig werk doen, vergt Energie U nu al onze tijd en aandacht. FINANCIERING In 2011 hebben we gesproken met een aantal partijen over samenwerking en mogelijke financiële steun voor Energie U. Hoewel de vooruitzichten veelbelovend zijn, hebben we nog geen concrete contracten of afspraken gemaakt. 13

14 6. Financiën 2011 was het eerste financiële jaar van Energie U. Omdat we een nieuwe vereniging zijn, actief in een sterk in ontwikkeling zijnd gebied en met grote ambities was het voor de penningmeester erg lastig om een goede, gedetailleerde begroting op te stellen. Ook voor 2012 is dat overigens weer een hele uitdaging. We hebben in 2011 een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waarbij het uitgangspunt was: eerst inkomsten, daarna gaan we het uitgeven. Deze lijn willen we in 2012 voortzetten. Al met al was het jaar een financieel succes. We hebben heel veel gedaan en zijn toch netjes binnen de begroting gebleven. Doordat er aan het einde van het jaar een mooie + overbleef, hebben we nu een buffer om rekeningen te betalen en tegenvallers op te vangen. Het streven is om de buffer in 2012 nog wat verder te laten groeien. Contributie en donaties De inkomsten uit contributie vielen tegen, enerzijds omdat de ledenwerving minder voorspoedig liep dan gepland, anderzijds omdat er toch de nodige leden zijn die veel aansporing nodig hebben om hun contributie te betalen. In 2012 willen we daarom overstappen op contributie inning via automatische incasso. Dat moet de penningmeester veel tijd gaan schelen. Daarnaast gaan we natuurlijk onverminderd door met ledenwerving. Om de boekhouding eenvoudig te houden en toekomstige penningmeesters niet te veel op te zadelen met de ondankbare klus om achter wanbetalers aan te jagen stellen we voor om de contributies op te nemen in het boekjaar waarin ze zijn betaald. Wanbetalers worden na een half jaar automatisch geschrapt als lid (de betalingsverplichting blijft natuurlijk gewoon bestaan). De post donaties was een aangename meevaller. Velen hebben wat extra betaald en sommige bestuursleden hebben een vergoeding voor Energie U gerelateerde werkzaamheden in de clubkas gestort. Iedereen hartelijk dank! Bestuurskosten Hier zien we een overschrijding, die geheel te wijten is aan het openen van een postbus. Dit was niet voorzien, maar gezien de emoties rondom het windpark hebben we besloten om met een postbus te gaan werken. ALV Ook hier een overschrijding, veroorzaakt door het wat duurder uitgevallen verjaarsfeestje in 'Molen de Ster'. Het was een geslaagde bijeenkomst, maar boven budget, dat doen we voortaan goedkoper. Statuten Gezien het feit dat we het jaar zo positief hebben afgesloten, hebben we de notariskosten voor de statuten direct in één jaar afgeschreven. Communicatie en werving Werving was afgelopen jaar topprioriteit en hiervoor hebben we ongeveer uitgegeven als begroot, om zo de vereniging goed en herkenbaar neer te zetten. Ook in 2012 willen we hier nog verder in investeren. Dankzij een SIDO bijdrage van de gemeente Utrecht was er ook ruimte voor. 14

15 De verdere ontwikkeling van de website hebben we doorgeschoven naar 2012, zodat we wat meer tijd hebben om goed te kijken hoe we onze digitale administratie en communicatie zo goed mogelijk kunnen inrichten. Verschillende partijen zijn bezig met het ontwikkelen van een universeel webplatform voor lokale duurzame energiecoöperaties en als het even kan willen we daar graag bij aanhaken. Acties De acties hebben we deels met gesloten beurzen kunnen organiseren. De Greenchoice actie komt ten goede aan de deelnemende leden, voor de deurklopper actie en het Plugwise project hebben we geen kosten hoeven maken. Het ondernemingsplan hebben we op eigen kracht gemaakt en het maken van warmtescans hebben we kunnen bekostigen uit de SIDO bijdrage. Al met al dus een positief saldo van 3575 euro, veel groter dan oorspronkelijk gedacht, maar op het totaal van onze ambities en plannen nog steeds een bescheiden bedrag. Balans Omdat de eerste installaties van zonnepanelen in januari 2012 plaatsvinden, hebben we dit doorgeschoven naar de jaarrekening De reeds betaalde onkostenvergoedingen voor de adviseurs staan daarom onder 'vooruitbetaalde bedragen'. In de winter van 2011 hebben we eerste experimenten uitgevoerd met warmtefoto's. Op basis daarvan hebben we de wens uitgesproken zelf een warmtescan camera te kopen. Dat bleek echter nogal begrotelijk. We zijn daarom blij dat de provincie Utrecht ons hierin te hulp is gekomen en deze camera voor ons heeft bekostigd. De camera zal in januari 2012 worden geleverd, waarna we volop aan de slag gaan om alle leden en belangstellenden op de foto te zetten. De nog niet uitgegeven SIDO bijdrage zullen we besteden aan het dekken van onkosten rondom het maken van de foto's (opleiden en begeleiden van de leden die foto's gaan maken, printkosten, ed). In 2011 hebben we een eerste ondernemingsplan geschreven. Daarbij hebben we vooral gekeken naar de identiteit van de vereniging, onze doelen, plannen en activiteiten. Zoals aangegeven willen we ons de komende jaren ontwikkelen tot coöperatief energiebedrijf, met eigen energieproductie en leverantie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De resterende SIDO bijdrage voor organisatieontwikkeling willen we inzetten om professionele ondersteuning bij dit onderzoek te bekostigen. Tot slot heeft de organisatie 'Buurtveiling Wittevrouwen' geld opgehaald voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Jenaplanschool Wittevrouwen. Energie U heeft aangeboden om hierbij haar kennis en ervaring aan te bieden en is gevraagd het opgehaalde geld zolang te beheren. Dit geld is dus niet van energie U, maar exclusief gereserveerd voor energiemaatregelen op de Jenaplanschool Wittevrouwen. 15

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie