Energielasten stabiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energielasten stabiel"

Transcriptie

1 Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: /RJ/ BuildDesk Benelux B.V., Arnhem Arnhem, 24 februari 2011 i

2 COLOFON BuildDesk Benelux B.V., Arnhem Postbus 694, 6800 AR Arnhem Gele Rijders Plein 11-2, Arnhem Telefoon: Telefax: Internet: Projectnummer: Projecttitel: Energielasten stabiel Opdrachtgever: Agentschap NL

3 Samenvatting In de sociale huursector zijn stijgende woonlasten een punt van grote zorg. Een belangrijk deel van de woonlasten bestaat uit de als maar groeiende (variabele) energiekosten, de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en warmte. De afgelopen decennia zijn de energiekosten veel sterker gestegen dan de inflatie: gemiddeld met 7 tot 10% per jaar. Het is de verwachting dat deze trend niet zal afnemen, maar eerder zal verergeren. Bij alsmaar groeiende energieprijzen zullen steeds meer huurders in betalingsproblemen komen, met alle nare gevolgen van dien. Het doel van dit onderzoek is om het probleem van stijgende energieprijzen definitief op te lossen en de energielasten stabiel te houden. Grip op de energielasten is mogelijk door de benodigde hoeveelheid energie zelf op te wekken. Stijgende energieprijzen hebben in dat geval geen invloed meer op de energielasten. Per jaar zal een woning evenveel energie moeten produceren als benodigd is, hierdoor wordt de woning energieneutraal. De corporatie investeert in de woning om deze energieneutraal te maken. Doordat de woning energieneutraal wordt, dalen de energielasten voor de huurder naar nul. De energielasten die de huurder nu betaalt, gaan na het energieneutraal maken van de woning naar de woningcorporatie. Hierdoor blijven de energielasten voor de huurder stabiel en verdient de corporatie de investering terug. De eerste stap richting een energieneutrale woning is het terugdringen van de energiebehoefte. De energiebehoefte voor ruimteverwarming neemt af door het uitvoeren van isolerende werkzaamheden. Dit omvat het aanbrengen van dak-, (buiten)gevel- en vloerisolatie plus het aanbrengen van kierdichting en plaatsen van HR++ glas. Voor het terugdringen van het elektrisch verbruik zijn verschillende kleine mogelijkheden die bij elkaar opgeteld een flinke besparing kunnen opleveren. De tweede stap richting een energieneutrale woning is een slim installatieconcept. Een zonneboiler levert het warm tapwater. Daarnaast is een douche WTW toegepast. Het resterende deel van het warm tapwater (hoofdzakelijk in de winterperiode) wordt geleverd door een warmtepompboiler. Voor ruimteverwarming wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp. De totale meerkosten voor de woningcorporatie voor het renoveren van de doorgerekende woning naar energieneutraal niveau bedragen zo n ,-. Hier staan de vermeden energiekosten van ,- (kostenniveau 2010) tegenover. Deze vermeden energiekosten zijn ruim twee keer lager dan de energielasten die de huurder de komende 30 jaar zou betalen in het scenario autonoom ( ,-). Het verschil tussen kosten en baten voor de corporatie is in het doorgerekende voorbeeld minder dan 4.500,- over 30 jaar. Met andere woorden 150,- per jaar! Naast energieneutraliteit en dus stabiliteit in de woonlasten voor de huurder staan hier nog andere grote voordelen tegenover die in dit onderzoek niet zijn gekwantificeerd maar wel waarde vertegenwoordigen. Denk daarbij aan: Een relatieve vastgoedwaarde verbetering t.o.v. een woning waar niks aan gedaan wordt; Een verbetering van de verhuurmogelijkheden (minder leegstand); Exploitatieduurverlenging. i

4 Naast deze indirecte financiële componenten zijn er nog meer redenen om de woning energieneutraal te maken: CO 2 -emissiereductie; Een verhoging van het comfort van de bewoners; De mogelijkheid om te koelen in de zomer; Maatschappelijke betrokkenheid; Groen imago van de corporatie; Verbetering van het binnenmilieu. BuildDesk Benelux ii

5 Inhoudsopgave Samenvatting...i Inhoudsopgave... iii 1 Inleiding Aanpak Aanleiding onderzoek energielasten stabiel Energielasten stabiel toegelicht Overige uitgangspunten bij berekeningen Gebruikte woning Beschouwde perioden Methodiek bepaling kosten en opbrengsten Kosten corporatie Aflossings- en onderhoudskosten Rentekosten Eenmalige kostenposten Opbrengsten corporatie Energieprijzen Energieverbruiken Uitwerking concepten energielasten stabiel Individuele energieneutrale woning Concept Kosten Aflossings- en rentekosten Onderhoudskosten Kosten corporatie Kosten huurder Verhouding kosten en opbrengsten corporatie Energieneutraal woonblok Concept Kosten Conclusies en kanttekeningen Conclusies Kanttekeningen Discussie Kansen en drempels voor corporaties Actoren Instrumentenmix Aanbevelingen en vervolgstappen Bijlage 1: Scenario autonoom en 2 labelsprongen Bijlage 2: Onderhoud en aflossing Bijlage 3: Energetische kenmerken maatregelen Bijlage 4: Overwegingen individuele woning Bijlage 5: Investeringskosten energiebesparende maatregelen Bijlage 6: Overwegingen energieneutraal woonblok Bijlage 7: Trends in kosten en opbrengsten PV BuildDesk Benelux iii

6 1 Inleiding In de sociale huursector zijn stijgende woonlasten een punt van grote zorg. Een belangrijk deel van de woonlasten bestaat uit de als maar groeiende (variabele) energiekosten, de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en warmte. De afgelopen decennia zijn de energiekosten veel sterker gestegen dan de inflatie: gemiddeld met 7 tot 10% per jaar. Het is de verwachting dat deze trend niet zal afnemen, maar eerder zal verergeren. Bij alsmaar groeiende energieprijzen zullen steeds meer huurders in betalingsproblemen komen, met alle nare gevolgen van dien. In opdracht van Agentschap NL heeft BuildDesk twee concepten uitgewerkt die als doel hebben de energielasten voor de huurder niet harder te laten stijgen dan de inflatie. In de twee concepten zijn maatregelen genomen om een woning energieneutraal te maken. In dit onderzoek staat het berekenen van de kosten daarvan centraal. Naast deze kostenpost zijn er ook inkomsten voor de corporatie. De huurder betaalt de maandelijkse energiekosten voortaan aan de corporatie als compensatie voor het energieneutraal maken van de woning. Hoe dit precies vormgegeven moet worden, maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. In de discussie doen we wel een aantal suggesties aan de hand. De kosten voor het energieneutraal maken enerzijds en de inkomsten door de maandelijkse bijdrage van de huurder anderzijds geven inzicht in de financiële haalbaarheid van het upgraden van een bestaande woning naar een energieneutrale woning. Het hoofddoel van deze opdracht is om een gevoel te krijgen voor de financiële haalbaarheid van het renoveren van een energetisch slechte woning tot een energieneutrale woning. Voor dit onderzoek zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zijn in de tekst bij het betreffende onderdeel genoemd. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is de onderbouwing van de onderzoeksvraag te lezen. De gehanteerde methode om dit doel te behalen is beschreven in hoofdstuk 3. De uitwerking van de concepten zijn beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en kanttekeningen te lezen. Hoofdstuk 6 bevat enkele discussiepunten. De inhoud van het rapport is zo compact mogelijk gehouden. Een aantal overwegingen en gedetailleerdere informatie is bewust verplaatst naar de bijlagen. In de hoofdtekst wordt naar de betreffende bijlagen verwezen. 1

7 nu Aanpak 2.1 Aanleiding onderzoek energielasten stabiel De aanleiding voor dit onderzoek kan worden duidelijk gemaakt aan de hand van drie energielastenscenario s voor woningen. In deze scenario s zijn de totale energielasten voor de huurder bepaald vanaf heden tot over 30 jaar. De scenario s zijn: 1. Autonoom: geen enkele maatregel; 2. Referentie: woning met 2 labelsprongen verbeteren; 3. Energielasten stabiel: reële energielasten stijgen niet Energielasten per jaar Energielasten (per jaar) Autonoom 2 labelsprongen Energielasten stabiel Jaren vanaf nu Figuur 1: Energielasten per jaar voor de verschillende scenario s Deze berekening is uitgevoerd op een tussenwoning uit de jaren 70 met een energielabel E. De keuze voor deze woning is een randvoorwaarde in dit onderzoek. Er is niet onderzocht of deze woning in deze hoedanigheid op grote schaal nog voorkomt in Nederland. De onderbouwing van de bedragen in Figuur 1 voor het autonome en referentie scenario zijn te lezen in Bijlage 1. Voor deze en alle andere financiële berekeningen in dit onderzoek is inflatie buiten beschouwing gelaten. Uit Figuur 1 blijkt dat de energielasten voor de huurder aanvankelijk dalen door de woning met twee labelstappen te verbeteren. Door stijgende energieprijzen van gas en elektriciteit zullen de totale energielasten voor de huurder in de toekomst echter weer toenemen. Ondanks de investering in energiebesparing zal de huurder na 30 jaar 3,5 keer zoveel kwijt zijn aan energiekosten als vóór uitvoering van de maatregelen. Door de woning energieneutraal te maken hebben de stijgende energieprijzen van gas en elektriciteit geen effect meer op de energielasten. BuildDesk Benelux 2

8 nu In onderstaande Figuur 2 zijn de maandlasten van de drie scenario s geprojecteerd samen met een gemiddelde netto huur van 430,-. Hierin is te zien dat de maandelijkse energielasten van de scenario s autonoom en 2 labelsprongen na respectievelijk 12 en 17 jaar even hoog zijn als de netto huur Energielasten per maand vs netto huur Woonlasten per maand energielasten autonoom energielasten 2 labelsprongen energielasten stabiel netto huur per maand Jaren vanaf nu Figuur 2: Energielasten en netto huur per maand voor de verschillende scenario s 2.2 Energielasten stabiel toegelicht Voor het scenario energielasten stabiel zijn twee concepten uitgewerkt: Concept 1: Individuele energieneutrale woning Concept 2: Energieneutraal woonblok Voor beide concepten geldt dat de woning op jaarbasis energieneutraal zijn. Energieneutraal in dit onderzoek is gedefinieerd als: zorgen dat de woning per jaar net zoveel energie opwekt als dat nodig is om in de eigen behoefte te voorzien. De praktijk zal uitwijzen dat woningen in de zomer meer energie produceren dan noodzakelijk voor direct gebruik. In de winter zal de woning te weinig energie opwekken. Het overschot in de zomer zal het tekort in de winter moeten compenseren. De vergoeding voor het leveren van elektriciteit aan het net per kwh is in de berekening gelijk gehouden aan de kosten voor afname daarvan. Het verschil tussen de twee concepten bestaat uit de opwekking van de energie. In concept één wordt de individuele woningen energieneutraal. De energieopwekking zal binnen de perceelsgrenzen plaats vinden. In concept twee wordt gekeken naar een collectieve voorziening voor ruimteverwarming. BuildDesk Benelux 3

9 Een energieneutrale woning is een woning die netto op jaarbasis per energiedrager evenveel energie gebruikt als levert. De energiedragers in woningen zijn meestal gas en elektriciteit. Het produceren van gas binnen de kaders van de eigen woning valt buiten de scope van dit onderzoek. Dit houdt in dat de woningen uit dit onderzoek all-electric zijn en dus ook worden afgesloten van het gasnet. Consequentie is ook dat het koken elektrisch moet gebeuren. De eerste stap richting een energieneutrale woning is het terugdringen van de behoefte aan energie. De energiebehoefte voor ruimteverwarming neemt af door het toepassen van isolatie. Dit betekent het flink isoleren van de gevels, het dak, de vloer en het toepassen van isolerende beglazing. Voor het terugdringen van elektriciteit (verlichting, apparaten etc.) zijn verschillende mogelijkheden die bij elkaar opgeteld een flinke besparing kunnen opleveren. De tweede stap is het duurzaam invullen van de resterende energiebehoefte. Voor tapwater kan dit door het toepassen van een douche WTW en een zonneboiler. De resterende energiebehoefte voor ruimteverwarming en warm tapwater gebeurt met energiezuinige elektrische warmtepompen. De woning gebruikt zo alleen nog elektriciteit. De benodigde elektriciteit wordt duurzaam opgewekt met PV cellen. 2.3 Overige uitgangspunten bij berekeningen Gebruikte woning Voor de berekeningen is gekozen voor een rijwoning uit de publicatie Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2007 van SenterNovem (Agentschap NL). Het gaat om het type tussenwoning, bouwperiode De keuze voor deze woning is als randvoorwaarde opgelegd. De gebruikte woning heeft een gebruiksoppervlak van 106 m 2. Kenmerkend voor deze woningen zijn de afwezigheid van isolatie (behalve een paar centimeter in het dak), dubbel glas op de begane grond, enkel glas op de verdieping, een VR combiketel en natuurlijke ventilatie. Als voorwaarde in dit onderzoek betreft het woningen die eigendom zijn van een woningcorporatie Beschouwde perioden Uitgangspunt in de financiële berekening is om een periode van 30 jaar te beschouwen. De bestaande woning wordt extreem verbeterd tot een energieneutrale woning. De woning is na deze upgrade qua comfort zeker vergelijkbaar met een woning van nieuwbouwkwaliteit. Een dergelijke ingrijpende renovatie heeft alleen zin als de levensduurverlenging van de woning groot is. Als levensduurverlenging zijn wij in dit onderzoek uitgegaan van 50 jaar (in de discussie in hoofdstuk 6 is een korte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd als 30 jaar wordt aangehouden voor de levensduurverlenging). Niet alle maatregelen hebben een technische levensduur van 50 jaar. Voor maatregelen die een technische levensduur hebben die lager is dan 50 jaar, zal in de loop der tijd een herinvestering plaats moeten vinden. In de berekening is hiermee rekening gehouden. BuildDesk Benelux 4

10 3 Methodiek bepaling kosten en opbrengsten Dit hoofdstuk beschrijft de methode om de totale investeringskosten voor het energieneutraal maken van de woning en de besparing op de energiekosten te berekenen. 3.1 Kosten corporatie Het uitgangspunt in dit onderzoek is dat de corporatie de kosten financiert met vreemd vermogen. De kosten voor de corporatie bestaan in dat geval uit de volgende posten: Aflossingskosten; Onderhoudskosten; Rentekosten; Eenmalige kostenposten Aflossings- en onderhoudskosten De insteek van de berekening is om het verschil in kosten voor de corporatie tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie inzichtelijk te maken. Door deze aanpak is het niet noodzakelijk om de totale investerings- en onderhoudskosten te bepalen, maar alleen het verschil tussen de huidige en de toekomstige situatie. De uiteindelijke jaarlijkse kosten voor de corporatie zijn feitelijk de meerkosten t.o.v. de huidige situatie. De corporaties zullen deze meerkosten moeten optellen bij de huidige beheer- en onderhoudskosten. Voorbeeld: Het aanbrengen en onderhouden van dakisolatie. Een woningcorporatie pleegt nu onderhoud aan het dak. Een bedrag wordt hiervoor vrijgemaakt als onderhoud (volgens de MJOP 1 ) noodzakelijk is. Voor het aanbrengen van dakisolatie worden alleen de kosten in rekening gebracht voor het aanbrengen van de isolatie. Deze meerinvestering t.o.v. de huidige situatie (normaal onderhoud aan het dak) is meegenomen in de berekening. Voor het onderhoud van het dak verandert feitelijk niets aan de situatie door het aanbrengen van isolatie. De kosten voor het onderhoud van het dak blijven hetzelfde. Het is dus niet noodzakelijk om de onderhoudskosten voor dakisolatie vast te stellen, aangezien er geen verschil zit tussen dit bedrag in de huidige (ongeïsoleerd dak) en de nieuwe situatie (geïsoleerd dak). Met dezelfde redenering als in dit voorbeeld is voor iedere maatregel vastgelegd hoe is omgegaan met de aflossingsen onderhoudskosten (Bijlage 2). De aflossingskosten per jaar zijn, uitgaande van een lineaire aflossingsvorm, gelijk aan de totale investering gedeeld door de technische levensduur (afschrijvingstermijn) van de maatregel. Voor iedere maatregel is deze berekening uitgevoerd. Voorbeeld: Het toepassen van dakisolatie kost 2.709,- en kent een levensduur van 50 jaar. De aflossingskosten bedragen 54,- per jaar. De meerkosten voor onderhoud voor deze maatregel zijn 0,-. 1 MJOP = Meerjaren onderhoudsplanning BuildDesk Benelux 5

11 3.1.2 Rentekosten Uitgangspunt in de berekening is dat de financiering wordt gedaan met vreemd vermogen op basis van een lineaire leningsvorm. Dit maakt het berekenen van rentekosten noodzakelijk. Per maatregel is het rentebedrag berekend. Factoren die invloed hebben op het rentebedrag zijn: Rentepercentage; Technische levensduur maatregel; Aflossing. Rentepercentage In de berekening is een rentepercentage aangehouden van 4,25%. Door garantstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn corporaties in staat om tegen een gunstiger tarief geld te lenen. Verder is er een aantal banken die een groenfinancieringsregeling aanbieden. Globaal komt dit erop neer dat er een rentekorting van 1% wordt gegeven op een groenfinanciering. Echter door onduidelijkheid over het voortbestaan van de groenfinanciering is deze rentekorting niet in de berekening meegenomen. Technische levensduur Uitgangspunt is dat de woning na renovatie nog 50 jaar wordt doorgeëxploiteerd. Er zijn maatregelen waarvoor de (technische) levensduur kleiner is dan 50 jaar. Voor deze maatregelen is een herfinanciering noodzakelijk gedurende deze periode van 50 jaar. Voor het berekenen van de rentekosten is aangenomen dat er steeds opnieuw vreemd vermogen wordt aangetrokken als een maatregel aan het eind van zijn levensduur is gekomen. Aflossing In paragraaf is beschreven dat er jaarlijks aflossingskosten worden betaald door de corporatie. Hierdoor zal het geleende bedrag afnemen. Door de afname van het geleende bedrag zullen ook de rentekosten jaarlijks dalen Eenmalige kostenposten Het totaalbedrag aan eenmalige kostenposten is opgenomen in de financiering en afgeschreven over de periode van exploitatieduurverlenging (50 jaar). Derving huurinkomsten Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is aangenomen dat deze in 4 maanden uitgevoerd gaan worden. De corporatie mist dus 4 maanden huurinkomsten. De netto huur van een dergelijke tussenwoning is geschat op 430,- per maand. Verder is voor de verhuizing van de huurder twee keer een vergoeding gerekend van 2.500,-. Afsluitkosten gasnet De woningen worden losgekoppeld van het gasnet. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn per 1 januari 2011 pas gereguleerd. Hoe hoog het maximum gedrag gaat worden, is nog niet bekend. De verwachting is dat dit bedrag lager zal liggen dan de kosten voor het verwijderen van een aansluiting op het elektriciteitsnet. BuildDesk Benelux 6

12 Deze kosten zijn wel gereguleerd en liggen op 500,-. Dit bedrag is ook aangehouden voor verwijdering van de aansluiting op het gasnet. De kosten voor het vastrecht van de gasaansluiting komen voor de huurder hiermee te vervallen. Elektrisch koken Aangenomen is dat de huurders van de woningen nu zullen koken op gas. Door het afsluiten van de woningen van het gasnet zullen de huurders over moeten stappen naar elektrisch koken. De aanschafkosten van 400,- voor een elektrische kookplaat zijn meegenomen als een eenmalige kostenpost. 3.2 Opbrengsten corporatie Doordat de woning energieneutraal wordt, dalen de jaarlijkse energielasten naar nul. Deze baten komen in de huidige situatie uit bij de huurder: hij of zijn houdt op jaarbasis een energierekening van nul euro over. De verhuurder maakt echter forse kosten om deze situatie te realiseren. Het is daarom niet meer dan billijk dat de huurder de verhuurder een vergoeding betaalt voor de energieneutraliteit van de gehuurde woning. We gaan er in deze studie van uit dat deze vergoeding per jaar overeen zou moeten komen met het bedrag dat nú (kostenniveau 2010) wordt uitgegeven aan energiekosten. Hoe deze waardeoverdracht tussen verhuurder en huurder praktisch georganiseerd moet worden is nog de vraag. In de discussie doen we een aantal suggesties aan de hand Energieprijzen Voor de gas- en elektriciteitsprijzen is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS (prijspeil 2010). Voor het vastrecht zijn de gemiddelde kosten in Nederland aangehouden. De gemiddelde jaarlijkse energieprijsstijging voor gas en elektriciteit is 8%, gemeten over de afgelopen 13 jaar (beschikbare periode CBS). Om de energielasten vergelijkbaar te maken met de overige kosten moet de energieprijsstijging ook gecorrigeerd worden met de inflatie. Het gemiddelde inflatie percentage van de afgelopen 10 jaar is 2,2% (CBS). De jaarlijkse reële energieprijsstijging wordt: 8% - 2,2% = 5,8%. Voor de energielasten zijn de volgende eenheidsgetallen gebruikt (Tabel 1). Eenheidsgetallen Prijs gas per m3 (excl. BTW) 0,5732 / m3 Vastrecht gas 180,31 / jaar Prijs elektriciteit per kwh (excl. BTW) 0,2715 / kwh Vastrecht elektriciteit 234,49 / jaar BTW 19% Jaarlijkse stijging energieprijzen 8% Inflatiepercentage 2,2% Jaarlijkse reële stijging energieprijzen 5,8% Tabel 1: Kengetallen energie (Bron: CBS) BuildDesk Benelux 7

13 3.2.2 Energieverbruiken Het elektriciteitsverbruik is afkomstig uit het WoOn onderzoek Het betreft hier het totale gemiddelde gemeten verbruik van tussen- en hoekwoningen in de bouwperiode Het gebouwgebonden energiegebruik is afzonderlijk bepaald door de voorbeeldwoning in te voeren in de Epact/W software. De Epact/W software is gecertificeerd om energielabels mee te berekenen. Met dit softwarepakket is een berekening te maken waaruit de gebouwgebonden energiebehoefte te berekenen is onder standaardcondities. Onder gebouwgebonden elektriciteitsgebruik vallen volgens deze methodiek energie voor ventilatie, pompen en verlichting. Het verschil tussen het totale elektriciteitsverbruik en het gebouwgebonden deel is het niet-gebouwgebonden deel dat gebruikt wordt voor apparaten (zie Tabel 2). Elektriciteitsgebruik cijfers Verbruik elektra totaal (woon 2006) 3057 kwh / jaar Waarvan gebouwgebonden 1034 kwh / jaar Waarvan niet gebouwgebonden 2023 kwh / jaar Tabel 2: Kengetallen elektriciteitsgebruik BuildDesk Benelux 8

14 4 Uitwerking concepten energielasten stabiel In dit hoofdstuk worden de concepten verder uitgewerkt. Welke maatregelen worden toegepast en wat zijn de energetische consequenties. Voor het scenario energielasten stabiel zijn twee concepten uitgewerkt: Concept 1: Individuele energieneutrale woning Concept 2: Energieneutraal woonblok 4.1 Individuele energieneutrale woning Concept De eerste stap richting een energieneutrale woning is het terugdringen van de energiebehoefte. De energiebehoefte voor ruimteverwarming neemt af door het uitvoeren van isolerende werkzaamheden. Dit omvat het aanbrengen van dakisolatie, (buiten)gevelisolatie, vloerisolatie, paneelisolatie, kierdichting en plaatsing van HR++ glas. Voor het aanbrengen van isolatie is gekozen voor een isolatiedikte van ongeveer 16 cm. In Bijlage 3 zijn de exacte Rc-waarden terug te vinden. Het isoleren van de thermische schil is om meerdere redenen een logische eerste stap. Alle energie die je bespaart hoeft niet meer opgewekt te worden. Daarnaast is er geen extra onderhoud nodig aan een geïsoleerde schil. Een geïsoleerde schil blijft zijn werk doen gedurende de rest van de levensduur van de woning. Voor het terugdringen van het elektrisch verbruik zijn verschillende kleine mogelijkheden die bij elkaar opgeteld een flinke besparing kunnen opleveren. Een gemiddeld huishouden heeft zeventien gloeilampen in huis. Als die vervangen worden door LED verlichting, dan levert dat een besparing van 315 kwh per jaar (uitgaande van een vervanging van een 40 Watt gloeilamp door een 6 Watt LED lamp en 550 branduren per jaar). Een huishouden is per jaar ongeveer 400 kwh kwijt aan stand-by verbruik 2. Door het leveren van stand-by killers aan de huurders gaat het stand-by verbruik naar 0 kwh. Een hot-fill aansluiting voor een wasmachine bespaart ongeveer 100 kwh per jaar 3 (4 persoonshuishouden). Voorwaarde is wel dat de wasmachine dicht bij het voorraadvat met warm water staat. De totale besparing op gebruikersgerelateerd verbruik komt hiermee op ongeveer 800 kwh per jaar. De tweede stap richting een energieneutrale woning is een slim installatieconcept. Voor de individuele woning is voor ruimteverwarming een elektrische lucht-water warmtepomp toegepast. Het warm tapwater zal zoveel mogelijk door een zonneboiler geleverd worden. Daarnaast is er een douche WTW toegepast om de warmte uit het afval water terug te winnen. Hiermee is ongeveer twee derde van het energieverbruik duurzaam ingevuld. Voor het resterende deel (hoofdzakelijk in de winterperiode) dient een warmtepompboiler. De warmtepompboiler zal de warmte uit de ventilatielucht benutten om het warm tapwater na te verwarmen als de zonneboiler niet voldoende warmte kan leveren. 2 Bron: 3 Bron: Passiefhuis berekeningsmethodiek (PHPP 2007) BuildDesk Benelux 9

15 Het koude water komt de woning in en gaat direct naar de zonneboiler. Het water warmt hierdoor op. Het opgewarmde water gaat naar het voorraadvat waaraan de warmtepompboiler is gekoppeld. Mocht het water niet warm genoeg zijn, dan zal de warmtepompboiler het water verder op temperatuur brengen. Door al deze ingrepen is het huidige natuurlijke ventilatiesysteem zeer waarschijnlijk niet meer voldoende voor een goede luchtverversing. Er wordt nog een vraaggestuurd ventilatiesysteem aan de woning toegevoegd om er zeker van te zijn dat de luchtkwaliteit goed blijft (De overwegingen ten grondslag aan het gekozen maatregelpakket zijn terug te lezen in Bijlage 4) Kosten Door al deze maatregelen is het gasverbruik gedaald naar 0 m 3. Het gebouwgebonden elektriciteitsverbruik is gestegen van kwh naar kwh per jaar. Het totale elektriciteitsverbruik komt hierdoor uit op = kwh per jaar. Deze hoeveelheid energie zal op een duurzame manier opgewekt moeten worden met PV. Met 1 m 2 PV kan in Nederland ongeveer 134 kwh per jaar worden opgewekt 4. Er is dus 26 m 2 PV nodig om deze hoeveelheid elektriciteit op te wekken Aflossings- en rentekosten In onderstaande Tabel 3 staan de aflossings- en rentekosten per maatregel. De investeringscijfers per eenheid staan verder toegelicht in de Bijlage 5. De aflossingskosten van de combiketel zijn in mindering gebracht op de aflossingskosten voor de warmtepomp. Op deze manier zijn alleen de extra kosten van de warmtepomp t.o.v. de combiketel in de berekening meegenomen. Levensduur (jaar) Investering totaal incl. BTW Aflossing per jaar Rentekosten totaal Rentekosten per jaar Maatregel Dakisolatie Vloerisolatie Gevelisolatie buitenzijde Glasvervanging naar HR Douche WTW Vraaggestuurde ventilatie bouwkundig Ventilatiebox Warmtepomp Afgiftesysteem Warmtepompboiler (bouwkundig en installatietechnisch) Warmtepompboiler (technische vervanging) Zonneboiler (bouwkundig en installatietechnisch) Zonneboiler (technische vervanging) PV Reductie niet-gebouwgebonden elektra TOTAAL Combiketel Tabel 3: Aflossings- en rentekosten per maatregelen 4 BuildDesk Benelux 10

16 Voor glas is een levensduur van 50 jaar aangehouden. Het glas zal in de komende 50 jaar wel een keer vervangen moeten worden. Dit is echter in de huidige situatie ook al het geval. Aangezien in dit onderzoek alleen de meerinvestering is opgenomen, valt het vervangen van het HR++ glas onder business as usual Onderhoudskosten De onderhoudskosten voor de verwarmingsketel zijn ongeveer gelijk aan die van een warmtepomp. In Tabel 4 staan de jaarlijkse onderhoudskosten per maatregel. Voor het aanbrengen van buitengevelisolatie geldt dat de buitengevel onderhouden moet worden (bijv. schilderwerk). Echter onderhoud aan een metselwerkgevel is ook noodzakelijk. Deze kosten zijn in het onderzoek tegen elkaar weggestreept. Er zijn dus geen extra onderhoudskosten noodzakelijk voor deze maatregel. onderhoudskosten Maatregel (euro / jaar) Dakisolatie nvt Vloerisolatie nvt Gevelisolatie buitenzijde nvt Glasvervanging naar HR++ nvt Douche WTW 0 Vraaggestuurde ventilatie bouwkundig 0 Ventilatiebox 50 Warmtepomp 100 Afgiftesysteem 0 Warmtepompboiler (bouwkundig en installatietechnisch) 0 Warmtepompboiler (technische vervanging) 50 Zonneboiler (bouwkundig en installatietechnisch) 0 Zonneboiler (technische vervanging) 25 PV 50 Reductie niet-gebouwgebonden elektra 0 TOTAAL 275 Combiketel 100 Tabel 4: Onderhoudskosten maatregelen Kosten corporatie De jaarlijkse kosten voor de corporatie zijn opgebouwd uit onderhoudskosten, aflossing over de uitgevoerde maatregelen, rentekosten en eenmalige kostenposten. In de onderstaande tabel zijn deze kostenposten per jaar weergeven. Kosten woningcorporatie per jaar Kosten Onderhoudskosten 175 Aflossing Rentekosten gemiddeld 897 Eenmalige kostenposten 158 Jaarlijkse kosten Tabel 5: Jaarlijkse kosten individuele woning BuildDesk Benelux 11

17 De totale kosten voor een periode van 30 jaar komen hiermee uit op ,- inclusief BTW. In de financiën van een woningcorporatie is dit project echter een onderdeel van de totale kasstromen. Om gevoel te krijgen voor de impact van dit maatregelenpakket op de totale kasstromen is de financiering op te bouwen uit vier hoofdcomponenten: 1. Aanvangsinvestering vastgoed (bouwkundig en installatie); 2. Aanvangsinvestering elektriciteitsopwekking (PV panelen); 3. Herinvestering vastgoed (investeringen einde levensduur installaties); 4. Herinvestering elektriciteitsopwekking (investering einde levensduur PV). De aanvangsinvestering vastgoed bestaat uit de initiële investering noodzakelijk voor het uitvoeren van alle maatregelen met uitzondering van de investering in PV cellen. Voor een aantal maatregelen geldt dat er een eind komt aan de technische levensduur voordat het gebouw zelf is afgeschreven. Dit heeft betrekking op alle maatregelen genoemd in Tabel 3 met een levensduur korter dan 50 jaar. Dit zijn alleen installatietechnische componenten als warmtepomp, zonneboiler, ventilatiebox. Voor deze maatregelen geldt dat er een herinvestering plaats moet vinden. Als conservatief uitgangspunt is gerekend zonder een verbetering in rendement of daling van aanschafprijs tijdens het herinvesteringsmoment van de installatie componenten. Het genoemde bedrag is alleen een optelling van het totale investeringsbedrag van de te vervangen installatieonderdelen. Kosten (incl BTW) Aanvangsinvestering vastgoed Aanvangsinvestering energieopwekker Herinvestering vastgoed (door eind technische levensduur) Herinvestering energieopwekker (door eind technische levensduur) Tabel 6: Aanvangs- en herinvestering Let op: De totalen uit Tabel 6 komen niet overeen met de totalen uit Tabel 5. De aanvangs- en herinvesteringen zijn bedragen die gefinancierd worden met vreemd vermogen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn de kosten uit Tabel 5. In de investeringsbedragen zijn ook geen onderhoudskosten en eenmalige kostenposten opgenomen Kosten huurder Door het uitvoeren van het maatregelpakket zijn de enige kosten voor de huurder de jaarlijkse vastrechtkosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Het bedrag dat nu wordt uitgegeven aan energielasten min het vastrecht voor aansluiting op het elektriciteitsnet gaat in de vorm van een bijdrage voor energieneutraliteit (EN-bijdrage) naar de woningcorporatie. De huidige energiekosten bedragen nu 2.822,- per jaar. De vastrechtkosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet bedraagt 234,-. Dit verschil van 2.588,- gaat jaarlijks naar de woningcorporatie. Dit komt neer op ,- in 30 jaar. De EN-bijdrage van de huurder zijn de opbrengsten voor de corporatie. BuildDesk Benelux 12

18 Verhouding kosten en opbrengsten corporatie De totale kosten komen voor de individuele woning uit op ,- in 30 jaar. De totale opbrengsten komen uit op ,-. De woningcorporatie komt over 30 jaar dus 4.500,- te kort. 4.2 Energieneutraal woonblok Concept Een tweede concept om te komen tot energieneutrale woningen is door een woonblok energieneutraal te maken door gebruik te maken van een collectieve installatie. Voor tapwater geldt dat het collectief opwekken van tapwater teveel verlies oplevert. Warm tapwater zal ook in dit concept geleverd worden door de zonneboiler en de warmtepompboiler. Het gaat hier dus enkel om de collectieve opwekking voor ruimteverwarming. Als bron zijn bodem en grondwater qua rendement de meest voor de hand liggende opties. In Bijlage 6 is een uitgebreide beschrijving van de aandachtspunten van een collectief verwarmingssysteem te lezen Kosten Het rendement (en daaruit voortvloeiend de kosten) van een collectief systeem voor ruimteverwarming is afhankelijk van een groot aantal factoren die op dit moment moeilijk in te schatten zijn: Het aantal woningen dat verwarmd moet worden. De opbrengst van de bron. Dit verschilt per situatie, afhankelijk van grondwaterdiepte, grondsoort etc. De rendementen kunnen tot een factor 3 verschillen! Naast het aanleggen van een bron is er ook een opstelruimte voor het collectieve systeem noodzakelijk. Om de warmte naar de woningen te krijgen zijn distributieleidingen nodig. De lengte van de distributieleidingen heeft een grote invloed op het totaalrendement. Een kostenkengetal voor een collectieve warmtepomp is lastig te geven. De kosten voor de warmtepomp van de individuele woningen bedragen 9.986,- per woning. Er zijn situaties denkbaar waarin een collectief systeem voor ruimteverwarming voordeliger kan zijn dan een individueel systeem. Voorwaarden zijn dat de woningen dicht bij elkaar staan zodat de transportleidingen niet te lang worden. Voor warmtepompen met als bron grondwater is een goede watervoerende laag op geringe diepte voordeliger. Voor warmtepompen met als bron bodemwarmte levert een grondwatervoerende laag meer energie op per m 1. Een andere mogelijkheid is een situatie waarin rijwoningen nu worden voorzien van ruimtewarmte door een collectieve verwarmingsketel. Een opstelruimte en transportleidingen zijn dan al aanwezig. Voor iedere situatie zal apart gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en kosten van een collectieve installatie voor ruimteverwarming. Bij deze kostenafweging spelen ook de onderhoudskosten een belangrijke rol. Het onderhoud van 1 collectieve ketel is voordelig dan bijvoorbeeld 50 individuele ketels. BuildDesk Benelux 13

19 Zolang het verschil tussen een collectief systeem en een individueel systeem niet meer bedraagt dan een paar duizend euro, zal de impact van het warmtepompsysteem op de totale kosten beperkt zijn. Het warmtepompsysteem is maar één onderdeel binnen de totale kosten. Dus een financiële berekening van deze variant is in het kader van dit onderzoek niet relevant. BuildDesk Benelux 14

20 5 Conclusies en kanttekeningen 5.1 Conclusies Het hoofddoel van dit onderzoek is het vaststellen van de financiële basis voor een woning met stabiele energielasten. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat een energieneutrale woning met 30 jaar stabiele energielasten op het niveau van de huidige energierekening onder voorwaarden 5 goed haalbaar is! De totale meerkosten voor de woningcorporatie voor het renoveren van de doorgerekende woning naar energieneutraal niveau bedragen zo n ,-. Hier staan de vermeden energiekosten van ,- (kostenniveau 2010) tegenover. Deze vermeden energiekosten zijn ruim 2 keer lager dan de energielasten die de huurder de komende 30 jaar zou betalen in het scenario autonoom ( ,-). Het verschil tussen kosten en baten voor de corporatie is in het doorgerekende voorbeeld minder dan 4.500,- over 30 jaar. Met andere woorden 150,- per jaar! Naast energieneutraliteit en dus stabiliteit in de woonlasten voor de huurder staan hier nog andere grote voordelen tegenover die in dit onderzoek niet zijn gekwantificeerd maar wel waarde vertegenwoordigen. Denk daarbij aan: Een relatieve vastgoedwaarde verbetering t.o.v. een woning waar niks aan gedaan wordt; Een verbetering van de verhuurmogelijkheden (minder leegstand); Exploitatieduurverlenging. Naast deze indirecte financiële componenten zijn er nog meer redenen om de woning energieneutraal te maken: CO 2 -emissiereductie; Een verhoging van het comfort van de bewoners; De mogelijkheid om te koelen in de zomer; Maatschappelijke betrokkenheid; Groen imago van de corporatie; Verbetering van het binnenmilieu. 5.2 Kanttekeningen Hieronder staan een aantal factoren die de resultaten in dit onderzoek positief of negatief kunnen beïnvloeden. Oriëntatie woning In het beschouwde voorbeeld is gekeken naar een woning met een dakvlak om het zuiden. Qua elektriciteitsopbrengst is dat gunstig. Mocht de oriëntatie afwijken van het zuiden, dan zal de elektriciteitsopbrengst per m 2 PV lager zijn. 5 Zie de kanttekeningen in paragraaf 5.2 en de gehanteerde uitgangspunten in de bijlagen. BuildDesk Benelux 15

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Personalia

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie