Een jaar met dertien maanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jaar met dertien maanden"

Transcriptie

1 Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r i s c h c e n t r u m B e t h a n i ë 1

2 Redactiecomité Gui Rusch, Marleen Geentjens, Bart Meyers, Marc De Cuyper, Lutgart Van Dongen (eindredacteur), medewerkers algemeen secretariaat Fotografen Jan Roggen, Marc Van Eyck, stewards, technische dienst Ontwerp en lay-out Verantwoordelijke uitgever Gui Rusch Het Psychiatrisch Centrum in cijfers Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 621 plaatsen en bedden Aantal opnames: Aantal ligdagen: Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen: 148 plaatsen Centrum voor Beschut Wonen De Sprong: 95 plaatsen Psychiatrische Zorg aan Huis: 107 opgevolgde casussen Aantal medewerkers Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Mannen: 181 Vrouwen: 695 Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen Mannen: 5 Vrouwen: 109 Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Mannen: 2 Vrouwen: 21 2 Het Psychiatrisch Centrum Bethanië maakt deel uit van de groep Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen.

3 Er zijn 13 maanden in een jaar Voorwoord Voor u ligt het jaarboek Het werd een jaarboek dat loopt over 13 maanden. Het sluitstuk van 2011 lag immers op 20 januari Die dag werd in het Psychiatrisch Ziekenhuis een grote nieuwbouw geopend en samen met deze ingebruikname werd het startsein gegeven van een totale reorganisatie. Bijna alle patiënten en medewerkers verlieten hun vertrouwde plek. Nieuw samengestelde teams kregen andere verantwoordelijkheden en uitdagingen en om de continuïteit van zorg te verbeteren, werden patiëntengroepen herschikt. Aan deze reorganisatie, die in functie staat van betere en meer vraaggerichte zorg, ging 2 jaar voorbereiding vooraf. Psychologen en artsen evalueerden en herschreven de bestaande zorgprogramma s. Kernteams kregen een meer prominente rol in de sturing en kwaliteitsbewaking van de zorgverlening. Zorgmanagers worden uitgedaagd om wat in de baseline van het ziekenhuislogo verwoord staat als binnen en buiten met aandacht verbonden in de praktijk te realiseren. Onze klanten ten slotte, patiënten, familie en vertrouwenspersonen, komen explicieter in beeld. Voor hen betekent vraaggericht werken in de eerste plaats dat zij meer betrokken zullen worden bij de behandeling en dat er ernstig rekening wordt gehouden met hun door de jaren heen opgebouwde ervaringsdeskundigheid in het omgaan met ernstig psychisch lijden. Ervaringsdeskundigheid, herstel, participatie zijn meer dan modewoorden in het rehabilitatiejargon. Dit wordt aangetoond in de ontwikkelingen die het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en Beschut Wonen doormaken. Het voorbije jaar beklommen de bewoners van De Landhuizen met reuzenschreden de participatieladder. De betrokkenheid van bewoners vertrekt bij het individuele begeleidingsplan, maar loopt door tot op het beleidsniveau. Sinds vorig jaar immers nemen, onder begeleiding van een externe coach, 3 bewoners van het PVT als volwaardig lid deel aan de vergaderingen van het bestuurscomité. Beschut Wonen en PVT werken al langer intensief samen. De reorganisatie van het Psychiatrisch Ziekenhuis geeft nieuwe kansen aan een nog bredere transmurale samenwerking. Zo zag in 2011 Sas (samenwerkingsinitiatief activering) het levenslicht. De Sprong, De Landhuizen en de cluster rehabilitatie van het ziekenhuis hebben deze constructie samen opgezet. Alle bestaande activeringsinitiatieven werden gebundeld en geïntegreerd onder het motto samen doen we meer. De cliënt kan een beroep doen op een ruimer aanbod onafgezien of hij/zij opgenomen is in PVT, PZ of in een begeleidingsprogramma van De Sprong. Een initiatief dat alleen maar winnaars kent. Wij laten u graag snuisteren in ons jaarboek. U zult er allicht uit opmaken dat de voorbije 13 maanden hectisch zijn verlopen. Het is dan ook passend om dit voorwoord af te sluiten met een blijk van dank aan al onze medewerkers. Zij hebben hard moeten werken in moeilijke omstandigheden. We zijn ons daarvan niet enkel bewust, we hebben er groot respect voor. Gui Rusch Algemeen directeur 3

4 4 Binnen en buiten met aandacht verbonden

5 Ontwikkelingen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Opname en poliklinische raadpleging Crisisinterventie, oriëntering en indicatiestelling Open opname-eenheid OEVER Gesloten opname-eenheid STEIGER Problematiek is duidelijk bij aanmelding Rechtstreekse opname in de gepaste behandel eenheid binnen 1 van de 8 zorgprogramma s Heropname van gekende patiënt met langdurige problematiek Open opname-eenheid rehabilitatie KAAP Gesloten opname-eenheid rehabilitatie TERP Intensieve psychotherapie Centrum voor psychotherapie Elim in Kapellen Behandeling in 8 zorgprogramma s Angst en depressie Behandeleenheid RIF Dagkliniek KORAAL Psychose Behandeleenheid DELTA Gesloten behandeleenheid KERING Gerontopsychiatrie Behandeleenheid GONDEL Behandeleenheid VEERPONT Persoonlijkheidsproblematiek IBE: WEL en STROOM Behandeleenheid MONDING Gesloten behandeleenheid ANKER Dagkliniek KORAAL Verslavingszorg Behandeleenheid ARCHIPEL Dagkliniek KORAAL NAH Behandeleenheid KADANS Pre- en postnatale psychische problematiek Moeder-Baby-Eenheid Psychische problemen en licht verstandelijke beperking Behandeleenheid VLIET Rehabilitatie Kaap Open opname-eenheid rehabilitatie Terp Gesloten opname-eenheid rehabilitatie Vallei Rehabilitatie-eenheid ondersteunend Polder Rehabilitatie-eenheid activerend Kouter Gesloten rehabilitatie-eenheid structurerend Boomgaard Dagkliniek rehabilitatie 5

6 Organisatievernieuwing Nieuw voelt onwennig De laatste sprint naar de grote verhuisoperatie en het werken volgens een nieuw organisatiemodel werd ingezet. Zorgeenheden veranderden van aard en opdracht vanaf de verhuis die in de loop van januari plaatshad. De zorgverleningsfasen komen sterker naar voren: 2 opname-eenheden, 14 behandeleenheden aansluitend bij 8 zorgprogramma s en 6 rehabilitatie-eenheden. In de rehabilitatie ligt het accent op de uitbouw van geschikte milieus en een herstelgerichte benadering voor patiënten met langdurige zorgvragen. De rehabilitatieteams stemmen af op de diverse verwachtingen vanuit de zorgprogramma s. De samenwerking met externe partners is eveneens een belangrijke pijler in functie van het creëren van zinvolle perspectieven na de opname. Het nieuwe organisatiemodel werd realiteit op het moment van de verhuis. In dit nieuwe model is de inhoudelijke samenwerking tussen de psychiater en psycholoog organisatorisch beter verankerd. Samen met het kernteam(s) maken de verantwoordelijken van de zorgprogramma s uit welke zorg hun doelgroep nodig heeft en hoe ze de continuïteit in behandeling kunnen verzekeren over de grenzen van het ziekenhuis heen. De medische staf greep deze gelegenheid aan om de geneesherendiensthoofden te koppelen aan de zorgprogramma s en niet langer aan de achterhaalde kenletters (A, T, ). Zo sluit de functie van diensthoofd maximaal aan bij de klinische realiteit. De raad van bestuur bekrachtigde hun aanstelling. 6

7 Nieuwe namen als uitdrukking van de nieuwe identiteit van de zorgeenheden Onder impuls van enkele artsen en medewerkers kreeg iedereen de kans om zich uit te spreken over de naamgeving. Na de verhuis ging de nieuwe naamgeving in voege. De aanpassing van alle documentatie, signalisatie en softwaretoepassingen was geen sinecure voor de talrijk betrokken medewerkers van de logistieke diensten. Meer dan 100 suggesties Op de lancering van het voorstel van de directie voor het gebruik van een nieuwe, functionele naamgeving voor de zorgeenheden, reageerde ik samen met enkele collega s en artsen. We waren van mening dat louter functionele naambordjes aan de inkomdeuren van de zorgeenheden niet in het belang van de patiënten zijn. De toevoeging van een symbolische naam leek ons meer in overeenstemming met een respectvolle bejegening. We zochten naar een samenhangend geheel van transparante, duidelijke namen en gaven iedereen de gelegenheid suggesties te formuleren. In het totaal kregen we zo n 70 reacties, goed voor meer dan 100 suggesties. Hieruit puurden we een definitief voorstel dat door de directie goedgekeurd werd. Het gaf een tof gevoel dat discussie mogelijk bleef tijdens deze onzekere veranderingsperiode. Het Psychiatrisch Ziekenhuis met zijn 23 zorgeenheden lijkt soms op een logge machine, maar we hebben zelf ervaren dat mensen dingen kunnen laten bewegen. Steven Beyers, hoofdverantwoordelijke Anker Kernteams Nieuw sinds 2011 is het overleg met alle kernteams samen over het zorgorganisatorisch en voorwaardenscheppend beleid. Op 23 februari 2011 heeft de startdag voor de kernteams plaatsgehad. Het gesprek tussen de directie en de kernteams kenmerkte zich als een ideeënuitwisseling over de resultaatsgebieden van de kernteams. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een kernteam? Wat kan het kernteam zelf beslissen en wat niet? Uit de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan nog meer dialoog en uitklaring van de mandaten. De tweede kernteamdag, op 21 september 2011, stond in het teken van deze verdere ontwikkelingen. De dag voorzag in een moment van terugkoppeling over alle overleg door de directie. Daarna was er ruimte voor dialoog. In kleinere groepen is het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die nog restten. De meest prangende vragen kwamen tenslotte in een plenaire sessie aan de orde. Kernteamoverleg: opstelling met popjes verheldert de standpunten Elektriciteit in de lucht er kortstondig in de uitwisseling met een Ik moet denken aan de gewichtsloze ogenblikken die zich kunnen voordoen in de loop van een psychotherapie. Wat er dan precies gebeurt, is moeilijk uit te leggen. Het is alsof patiënt iets gevat kan worden dat wezenlijk blijkt voor deze persoon, iets dat vaak van meet af aan reeds besloten lag in ons contact. Op deze momenten hangt er heel even elektriciteit in de lucht. Een soort verschuiving vindt plaats - een verinnerlijking wellicht. Ik wil graag geloven dat het voor de patiënt belangrijke keerpunten zijn. Deze ogenblikken zijn eigenlijk altijd verrassend, al ben ik er vaak onrechtstreeks naar op zoek. In die seconden word ik nauwelijks iets anders gewaar. Ook niet de malaise waarmee de ziekenhuisreorganisatie wel eens gepaard ging. Rudy Meurs, psycholoog Koraal/Veerpont/ Gondel 7

8 Op verhaal komen De betekenis van op verhaal komen, heeft alles vandoen met enige rust vinden in de situatie waarin iemand leeft. Even kunnen ontspannen. In staat gesteld worden om de draad van het eigen verhaal weer op te nemen. Aansluiting vinden bij of zich kunnen invoegen in het grotere samenlevingsverhaal dat ons omgeeft. Het eigen zingevingsverhaal kunnen plaatsen in de context van de grotere verhalen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie. Door onze manier van omgaan met de mensen die ons als patiënt of bewoner zijn toevertrouwd, dragen we bij tot de realisatie van dit doel. Er kan eventueel nog een tweede betekenis van verhaal meespelen: iets op iemand verhalen, is de gelegenheid benutten om schadeloosstelling te verkrijgen voor iets of herstel van geleden onrecht te bekomen. In deze bundel houden we het bij vertellingen van medewerkers over hun wedervaren in De kracht van een team In de zorgverlening zijn goed werkende teams absoluut onontbeerlijk. Op 26, 27, 29 april en 2 mei 2011 liepen meer dan 250 medewerkers binnen in café Bethanië en maakten op informele wijze kennis met hun nieuwe team. In het najaar was er ruimte voor de organisatie van teamdagen. De nieuwe teamleden maakten op een meer formele wijze kennis met elkaar en kregen uitleg over de werking van de nieuwe zorgeenheid. Enkele getuigenissen Eerst hebben we samen ontbeten. Tijdens onze teamdag kwamen we op een andere manier met elkaar in contact. Het was een voorbereiding op het werken in de nieuwe opname-eenheid rehabilitatie Terp. Het kennismakingsspel was ideaal om nieuwe collega s te leren kennen. We vormden een binnen- en een buitencirkel en vertelden iets over onszelf dat alleen verstaanbaar was voor onze overbuur. Telkens schoven we een plaatsje op en beantwoordden dezelfde vraag: waarvan droomde je als kind? Wat wilde je later worden? We vroegen naar een aanvulling op: Ik ben de enige die. Pas in de laatste ronde zeiden we hardop wat we hoorden van onze overbuurman. Verrassende elementen kwamen naar boven en braken meteen het ijs tussen de collega s. Er was tijd om stil te staan bij dingen die doorheen het jaar minder aandacht krijgen, zoals omgaan met agressie, evaluatie van werkafspraken, feedback geven over de aanpak van collega s Iedereen was goed voorbereid en we kwamen tot een gezamenlijke visie waaruit nieuwe afspraken volgden. We startten met een goed gevoel en hadden zin om Terp open te doen. Stephanie en Bart, medewerkers Caras 8 Ontspannen sfeer tijdens het ontmoetingscafé

9 Ik hoop dat mijn nieuwe team een goed evenwicht vindt tussen de integratie van de gekende accenten en nieuwe inbreng. Het is heel belangrijk dat we samen de werking uitbouwen. Mario Cerstiaens, hoofdverantwoordelijke Monding We zochten een insteek waarmee we het aangename aan het nuttige konden koppelen. De personeelsleden van Veerpont hielden een vriendenboekje over zichzelf bij met foto s van zichzelf, hun familie en hun huis. De andere teamleden konden zo raden om wie het ging en elkaar beter leren kennen. Nadien werd de nieuwe visie uit de doeken gedaan door de verschillende werkgroepjes op de afdeling. Gondel organiseerde een wereldcafé waar personeelsleden in een gezellige sfeer, met de nodige versnaperingen, stiften en tafelkleden bij de hand, konden brainstormen over de nieuwe taakinvulling voor de verschillende disciplines. Om alvast in de sfeer te komen van hun nieuwe werkomgeving arriveerden de teamleden van Polder in hun rubberlaarzen. Het kernteam liet zich inspireren door verschillende televisieprogramma s (De Pappenheimers en Eén jaar gratis) om nieuwe teamleden de kans te geven elkaar beter te leren kennen en om de overgang tussen behandeling en rehabilitatie te belichten. Na afloop werd de Polder-trofee uitgereikt aan de werknemer die zich de rehabilitatiegedachte het best had eigen gemaakt. Volgende teamdag stellen we de wedstrijd opnieuw open. Saskia Van der Borght, psycholoog Gondel/ Veerpont/Polder Het plezier van iets in bloei te zien komen Persoonlijk vind ik het fijn om creatief na te denken over vernieuwing en over de zorg die patiënten nodig hebben. Ik ben fan van het ploegdenken en werk graag samen met mensen die ook goesting hebben om aan de weg te timmeren. Ik neem graag ruimte om even uit de dagelijkse praktijk te stappen om na te denken voor we doen. Natuurlijk heb ik daarbij soms het gevoel dat er meer tijd nodig is, maar patiënten en teams blijven ondertussen ook appel op me doen. In het kader van mijn betrokkenheid bij het zorgprogramma persoonlijkheidsproblemen en Vlot, ontmoet ik veel mensen van andere disciplines en zorgeenheden. Dit vind ik heel interessant. Met deze mensen had ik voor de organisatievernieuwing minder contact. Het verruimt mijn bril waarmee ik naar mijn werk en het ziekenhuis kijk. Natuurlijk waren er veel spanningen het afgelopen jaar. Je merkt dat er hier en daar cultuurverschillen zijn. Dit leidt al eens tot meningsverschillen. Er leven ook gevoeligheden in het huis. Het vraagt investering om hierop zicht te krijgen, voeling mee te krijgen, standpunten te verzoenen, Het is voor mij ook nog een zoeken wat ik hierbij kan betekenen, waar initiatief wenselijk is of juist niet Nu het werken volgens het nieuwe organisatiemodel start, lijkt het mij belangrijk dat er veel aandacht is voor ondersteuning van de teams. Iedereen heeft hard gewerkt en veel mensen worden geconfronteerd met nieuwe, moeilijke uitdagingen. Er is ruimte nodig voor teams om na te denken, voor teambuilding, voor de bewaking van de draagkracht van de teams. Daarbij hoop ik op een solidaire sfeer waarbinnen we problemen met elkaar delen en open over moeilijkheden spreken. Helga Peeters, psycholoog Wel/Stroom Informele kennismaking met het nieuwe team 9

10 2011 een uitzonderlijk jaar De grote organisatievernieuwing en het uitstel van de verhuis hebben ervoor gezorgd dat 2011 geen 12, maar 13 maanden heeft geduurd. Tot de verhuis einde januari 2012 bleef het jaar met al zijn gekende afspraken en toegewezen budgetten gewoon doorlopen. In februari 2012 werd alles nieuw: vele nieuwe collega s in de teams, nieuw samengestelde patiëntengroepen, andere locaties, gewijzigde namen, afbouw van de sectormuren en plaats voor een procesgerichte benadering met zorgprogramma s. Velen hebben op hun tanden moeten bijten vooraleer het uiteindelijk zover was. Het achterlaten van wat je gewoon was en je voorbereiden op het nieuwe, onbekende. Als dit jaarboek verschijnt, is de verhuis achter de rug. Met zekere fierheid kunnen we zeggen dat de voorop gestelde planning in het verpleegkundig en paramedisch departement zeer goed is aangehouden. 10 Weg met de hamsterdrang De verhuisvoorbereiding gaf ons de gelegenheid om alle afdelings voorraden grondig te bekijken en uit te zuiveren. Van gedecentraliseerde voorraadplaatsen werd overgegaan naar gecentraliseerde voorraadplaatsen per gebouw. Zo zijn we bijvoorbeeld van een oude voorraad van 563 artikels voor 4 afdelingen gegaan naar 111 artikels gecentraliseerd per gebouw voor dezelfde afdelingen. Het gevolg van deze vernieuwde aanpak was dat alle scankaartjes (±10.000) aangepast en overkleefd dienden te worden. Zo n verhuisoperatie zorgt voor veel extra werk en drukte op de dienst. Heel veel overleg en rustig blijven, hebben ons doorheen het hectische 2011 geloodst. Opmerkelijk was de grote bereidheid van iedereen om zich extra in te zetten. Op zo n cruciale momenten zijn collega s vriendelijker voor elkaar en leeft de solidariteit op. Peggy Vervoort, hoofdverantwoordelijke aankoop en fijndistributie We zijn nog net niet op Facebook gegaan maar het idee van de verpleegkundig en paramedisch directeur om een forum te starten op het interne web, was een schot in de roos. Iedereen kon hier alle mogelijke problemen aankaarten en oplossingen naar voren brengen. Op de verhuisvergaderingen werd alles overlopen en knopen werden doorgehakt. De uiteindelijke beslissingen verschenen in het rood. Een waardevol instrument voor de volgende verhuis. De boventoon over het verloop van de verhuis is dan ook positief. Het geduld en de beschikbaarheid van de ondersteunende diensten waren indrukwekkend. Een elan om op verder te gaan, Bethaniënhuis op zijn best. Filip De Donder, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement

11 Het verschil tussen gevoel en verstand Ik heb dit verschil aan den lijve ondervonden. Rationeel was ik samen met anderen bezig met de uitwerking van projecten, vooruitzien en plannen, maar tegelijkertijd viel het loslaten, achterlaten emotioneel zwaar. De gehechtheid aan de ploeg, de werkformule, de patiënten - de gekende, oude situatie - speelden me parten. Bij de vormgeving van de nieuwe behandeleenheid angst en depressie Rif kreeg onrust een tijdlang iedereen in de greep. Een heel positieve ervaring voor mij is hoe deze ontregeling op heel veel vloeren beantwoord is met overleg, met het samenleggen van diverse perspectieven. Voor de nieuwe behandeleenheid Rif is er samen werk gemaakt van vertrouwdheid, afstemming en het samen ontwikkelen van een gemeenschappelijk denken over de behandelingsaanpak van mensen met angst en depressie. Nu het nieuwe organisatiemodel een feit is, vergelijk ik de nieuwe eenheid met een nieuw samengesteld gezin. Als psycholoog kan ik mee het evenwicht vasthouden tussen achterlaten en de integratie in de nieuwe setting. De nieuwe opname-eenheid Oever, waar we de situatie en de hulpvraag van onbekende patiënten verkennen, kende eveneens een zeer goede start. Hier werd de bestaande deskundigheid en ervaring op diverse vlakken door veel overleg goed uitgelijnd in een beperkt, maar coherent aanbod rond vraagverduidelijking en oriëntatie (voor verdere interne of externe zorgtrajecten). Nu al zie ik de winst die samenwerking oplevert voor het adequaat beantwoorden van de noden van de patiënt. De zorgtrajecten voor mensen met angst en depressie verbeteren zowel voor het kortdurend, oriënterend verblijf als voor de residentiële behandeling en de dag kliniek. Paul Bosiers, verantwoordelijke psycholoog zorgprogramma angst en depressie Verbinden Naast de directe en indirecte patiëntenzorg heeft de psycholoog een teamondersteunende opdracht binnen het team. Dit maakt dat de psycholoog het juiste evenwicht moet vinden voor zijn of haar plaats binnen het team: voldoende betrokken, maar toch ook met een beetje afstand. Deze plek in het team ervaren sommigen als eenzaam. Daarom is het spreken met elkaar binnen de vakgroep zo cruciaal. Voor de inzet en toewijzing van de psychologen aan de nieuwe zorgeenheden, hebben we in een open gesprek naar consensus gezocht. Dit gesprek heeft de samenhang in de groep versterkt. Er groeide meer respect voor de onderlinge verschillen. Mensen vinden elkaar voor ervaringsuitwisseling en er ontstaan daarrond spontaan subgroepen. We zoeken naar verbinding binnen de vakgroep en ook binnen de ziekenhuisorganisatie. Nieuw in de organisatievernieuwing is de aanstelling van 8 duo s van psychiaters en psychologen als verantwoordelijken voor de 8 zorgprogramma s. Deze ontwik keling vergroot de kansen tot reflectie op het therapeutisch werk en op de aansluiting bij de zorgvragen van de patiënten. Deze duo s hebben samen met de betrokken kernteamleden hard gewerkt aan het kader van het zorgprogramma waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De uitdaging voor 2012 is deze zorgprogramma s verder uit te werken. Natuurlijk was de spanning van de organisatievernieuwing een poos erg voelbaar binnen de groep. Gelukkig komt er weer ruimte voor gesprekken over thema s die tot inhoudelijke verdieping leiden. De fijne, gemoedelijke sfeer binnen de groep geeft mij als vakgroepcoördinator de energie om ervoor te gaan. Chris Anthonis, vakgroepcoördinator psychologie Op verhaal komen, dat gaat nog even niet We vlogen van de ene opdracht naar de andere en voelden ons het laatste half jaar eerder een verhuisfirma. De verhuis was door verschillende mensen heel goed voorbereid. Veel was op papier en in schema s gezet. Daarom is de verhuis zelf ook erg vlot verlopen. Van alle kanten kregen we mailtjes met een bedankje. We waren erbij toen de patiënten op hun nieuwe zorgeenheid aankwamen. Whaw, wat mooi, hoorden we regelmatig van patiënten. Bij anderen klonk teleurstelling. Op 1 zorgeenheid is het werk vooraf onderschat. Dit betekende extra hinder voor de patiënten en voor ons onverwacht meer werk. Niemand heeft in deze drukke periode verlof gepland. Dat vinden alle collega s ook doodnormaal. We zijn goed op elkaar afgestemd en lossen samen veel op. We komen met ons goesting werken en hangen goed aan elkaar. Danny Van Elsacker, meestergast technische dienst 11

12 Ik vind het bewonderenswaardig hoe iedereen bijdraagt om er het beste van te maken ondanks het feit dat heel wat medewerkers afscheid moeten nemen van iets dat ze graag deden en waarmee ze zich sterk verbonden voelden. Het blijft een grote bekommernis om tijdens heel deze overgangsperiode voldoende oog te hebben voor directe patiëntenzorg. Omwille van de vele extra overlegmomenten is dit een belangrijk aandachtspunt. Het zal tijd vragen voordat alles opnieuw in de plooi valt en de verschillende zorgeenheden elkaar weer beter leren kennen. Het zou fijn zijn als dit kan gebeuren in een sfeer van samenwerking en openheid en met voldoende begrip voor ieders visie. Het lijkt mij logisch dat na verloop van tijd een evaluatie zal volgen en dat we voor de moeilijkheden en tekorten die nu stilaan aan de oppervlakte komen, constructieve oplossingen zoeken. Centrum voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie: Vlot Vakgroepcoördinatoren en zorgmanagers zijn de drijvende kracht achter de opbouw van Vlot. Samen met alle therapeuten maken ze zich sterk voor de uitbouw van 120 activiteiten. In de behandellijn nemen de keuzemogelijkheden voor patiënten daardoor in belangrijke mate toe. Het versterkt de emancipatorische benadering en legt de nadruk op de mogelijkheden en groeikansen van de patiënt. Alle patiënten van de behandeleenheden die de therapeutische veiligheid van de behandeleenheid niet meer (constant) nodig hebben, kunnen er terecht voor afdelingsoverschrijdende therapieën en activiteiten. Einde november 2011 was de aanstelling van de Vlot-coördinator rond. Dit was een belangrijke stap en noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde start. De Vlot-coördinator neemt de coördinerende rol op, is verantwoordelijk voor de opstelling van een degelijk overzicht van de diverse uitgewerkte modules, de toewijzing van de lokalen en de boekingen. Mits hard werken was de deadline van 7 februari 2012 haalbaar. Dr. Greet Lemmens, psychiater 12 Muziektherapie Rakutechniek

13 Dramatherapie Computerles Enkele voorbeelden van Vlot-modules Relationele en seksuele vorming voor een groep van -30-jarigen en voor een groep van +30-jarigen Koken in 30 minuten Gezinsactiviteit op donderdagavond: eerst samen eten en dan samen met de kinderen en de partner aan een gezellige gezinsactiviteit deelnemen Hippotherapie Start to walk Mindfulness, basiscursus en onderhoudssessies Mindfulness voor mensen met een cognitieve of lichamelijke beperking De computer als sociaal medium. Hoogtes en laagtes in het groeiproces van Vlot (centrum voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie) Dit centrum brengt de maatschappij binnen. Vlot moet dynamisch zijn en op de trends inspelen die in de maatschappij leven. In Vlot leren patiënten hun mogelijkheden kennen en realiteitsgerichte keuzes maken. Ze gaan er met allerlei andere mensen om, weg van de besloten veiligheid van de zorgeenheid. De start van Vlot was best heel spannend. Samen met de stuurgroep van Vlot hebben we onder grote tijdsdruk gewerkt om alles zo goed mogelijk rond te krijgen. Het is ons gelukt om op 7 februari 2012 van start te gaan. De belangstelling van de patiënten was meteen groot. Door open communicatie met alle therapeuten en maximale toegankelijkheid hoop ik de weerstand die bij alle nieuwe initiatieven opduikt, om te zetten in positieve energie. De eerste sessies zijn voor de meeste therapeuten meegevallen. Dat doet deugd. Het is immers voor iedereen een grote uitdaging om niet alleen aan de slag te gaan met de gekende doelgroep, maar met een divers publiek. Een grote uitdaging voor mij is het blijven sleutelen aan en investeren in de inhoud en ontwikkeling van boeiende Vlot-modules. Ik wil daarom een forum geven aan patiënten, therapeuten, persoonlijk begeleiders en de teams. Ik wil goed luisteren en de vinger aan de pols houden. Lavinia Vervecken, Vlot-coördinator Tuinieren 13

14 Wie zoekt die vindt Een degelijk uitgekiend signalisatieplan zal alle patiënten en bezoekers meteen de juiste weg tonen. Cijfers geven de plaats van de gebouwen aan. De nieuwbouw gebouw 1 geeft onderdak aan de onthaalfunctie voor heel het Psychiatrisch Ziekenhuis. Een belangrijke verbetering voor alle patiënten en bezoekers. Infrastructuur Op 6 september 2011 verhuisde Kruispunt naar de nieuwbouw en op 8 september 2011 Loriën. De afbraak van deze oude gebouwen was het startsein voor de realisatie van de laatste fase van de nieuwbouw. De eerste voorbereidingen voor de bouwwerken startten in april 2004 met de opstelling van het eisenprogramma dat als leidraad diende voor de architect. De eerste graafmachines reden in maart 2009 de werf op. Nu zijn we aan de laatste loodjes toe en die wegen zwaar. Niet in het minst voor de technische en logistieke diensten, maar eveneens voor de zorgverleners. In het nieuwe gebouw, met een oppervlakte van 8.567,4 m², zijn de gesloten acute opname-eenheid, de onthaalfunctie voor heel het ziekenhuis en 4 rehabilitatie-eenheden ondergebracht. Verhuis Loriën naar de nieuwbouw Verhuis Kruispunt naar de nieuwbouw 14 Dankzij de pico bello voorbereiding verliep de verhuis vlot

15 Een hoofdstuk afsluiten Rohan was bijna 10 jaar lang een succesvol concept. In 2003 bouwden we samen met een heel nieuw gevormd team aan het ontwerp van Rohan. We boekten mooie resultaten en koesterden doorheen de jaren wat waardevol was. Groot was de teleurstelling toen we vernamen dat de huidige reorganisatie als direct gevolg had dat afdeling Rohan moest verdwijnen. Het aantal rehabilitatiebedden werd afgebouwd en dit ging ten koste van de Rohanbedden. Na een korte periode van rouw met elementen van boosheid, ontkenning en verzet hebben we dit gegeven snel herleid tot het centrale werkthema van We kozen voor de maximale ondersteuning van elk rehabilitatieplan dat leidt tot ontslag. De doelstelling was om 2011 te eindigen met een maximaal aantal lege bedden op Rohan. We hebben hierover zeer open en direct gecommuniceerd met patiënten, familie, zorgpartners, interne en externe vervolgafdelingen. Het werd duidelijk een gezamenlijk gedragen project. laatst haar werking heeft kunnen vasthouden. Hiervan heeft iedereen de vruchten kunnen plukken. Daarnaast is Rohan erin geslaagd om meer dan de helft van de patiënten een andere evenwaardige plaats te bieden. De overige patiënten hebben binnen de nieuwe structuur een kwaliteitsvolle plaats gekregen. Ondertussen kregen alle teamleden de vraag op welke werkplek ze volgend jaar het liefst zouden willen werken. Aangezien we allemaal dit lot deelden, konden we hierover heel open en dynamisch spreken. Wat we uitdroegen naar onze patiënten, pasten we ook op ons eigen denken toe, nl. de verandering is enerzijds jammer, maar laten we de verandering ook als een kans zien. Deze ingesteldheid zorgde ervoor dat we bij de start van het nieuwe organisatiemodel, februari 2012, de Rohandeur, voor de laatste keer, met een gevoel van tevredenheid achter ons konden dichttrekken. Marc Kesters, hoofdverantwoordelijke Kering Dit gezamenlijk project heeft ervoor gezorgd dat we als team tot op de laatste dag constructief hebben kunnen werken. Voor ons als team was dit project een buffer tegen moedeloosheid en demotivatie. We moesten scherp en alert blijven om het doel te bereiken was succesvol omdat Rohan tot op het 15

16 Impressies en gevoelens bij de organisatievernieuwing De eerste reacties bij het vernemen van de grote organisatievernieuwing waren vooral onwetend heid en angst. Vanaf het moment dat duidelijk werd naar welke afdeling men zou verhuizen, kwamen er vele vragen: wie wordt mijn hoofdverantwoordelijke? Wie blijft er in mijn team? Wat zal de nieuwe visie worden? Wat zal er gebeuren met de patiënten? De onzekerheid over de antwoorden hierop boezemde onrechtstreeks angst in. We speculeerden druk over hoe de nieuwe zorgeenheid er zou uitzien en in welk gebouw we zouden terechtkomen. Voor sommigen was het ook een stimulans om over een nieuwe wending in hun carrière na te denken. Maar wat vooral leefde binnen het team was het afscheid nemen van Rivendel en van elkaar. Het loslaten van oude gewoontes en openstaan voor veranderingen, was een lastige zaak. We voelden allemaal al gauw dat dit zeer moeilijk zou worden. Toch werd de reorganisatie ook als uitdaging ervaren om oude werkpatronen in een nieuw jasje te steken maar de grote vraag: Hoe zal het zijn en wat zal het worden? bleef altijd in ons achterhoofd zitten. Birgit Devaere, Rivendel Structurele erkenning voor de Moeder-Baby-Eenheid door het Riziv Gedurende verschillende jaren ijverden we voor een structurele erkenning voor de specifieke werking van de Moeder-Baby-Eenheid. Eindelijk is het zover! Vanaf 1 april 2011 is er een samenwerkingsakkoord tussen het ziekenhuis en het Riziv om het verdere bestaan van deze eenheid in de toekomst te garanderen. In de toekomst breiden de mogelijkheden voor dagbehandeling verder uit. Hiervoor werden reeds stappen gezet om een eventuele uitbreiding van de afdeling te bekijken om aan deze verhoogde verwachtingen te kunnen voldoen. 16 Moeder-Baby-Eenheid, expertisecentrum pre- en postnatale psychische problematiek

17 Met de neus op de feiten Het begin van de bouwwerken aan gebouw 1 in onze buurt drukte Rivendel letterlijk met de neus op de feiten. De organisatievernieuwing en daarmee het definitieve einde van Rivendel en Rivendel Studio in de huidige vorm, kwamen er onvermijdelijk aan. We konden het vorderen van de nieuwbouw dagelijks en van dichtbij volgen. Er leefden twijfels, onrust en er waren zeer gemengde gevoelens. Lyrische ontboezemingen over hoe goed het toch wel was om op Rivendel te kunnen zijn én de kwaliteiten van het gebouw, deden mij wel de haren lichtjes omhoog rijzen: OK, goede teams, goede sfeer, aangename werking, allemaal waar, maar architectonisch totaal passé. De onderlinge gesprekken over de toekomst en de keuze van zorgeenheid, werden door de ene met veel wantrouwen bekeken, door de andere met berusting en door nog een ander teamlid gewoon positief. De nieuwe ontwikkelingen zoals Vlot, Sas, de gekantelde organisatie,... werden al wel eens geringschattend en smalend becommentarieerd. Het wachten op de beslissing over de toekomstige werkplek veroorzaakte frustraties en ongenoegen. Eenmaal de beslissing bekend, gaf dit gemoedsrust (gerespecteerde eigen keuze) of verdriet, kwaadheid en teleurstelling (nietgerespecteerde eigen keuze). Harde woorden en straffe uitspraken ontglipten al wel eens de lippen. Een pijnlijke en zeer spijtige zaak was de extra besparingsronde die noodzakelijk bleek. Enkele mensen haakten op al deze gebeurtenissen af. Gelukkige en ongelukkige mensen samen in een team dat toch verder samen voor de patiëntenzorg moet instaan. Het was als hoofdverantwoordelijke niet evident om een belangrijk hoofdstuk af te sluiten te midden van een mix van positieve en negatieve gevoelens. Evengoed was het geen eenvoudige opdracht om het positief denken erin te houden. Toch denk ik dat wij er als teams in geslaagd zijn om de negatieve gevoelens te doen verdwijnen, zowel voor onszelf als voor de patiënten. Met de verhuis van de eerste afdelingen Loriën en Kruispunt en de daaropvolgende afbraak van de oude gebouwen, lag gebouw 1 plots confronterend en in zijn volle glorie te lonken naar Rivendel. Het onvermijdelijke kwam erg dichtbij. En dan hebben we gedaan wat wij moesten doen... We hebben Rivendel en Rivendel Studio gesloten. We zijn vertrokken om het (nog) beter te gaan doen in de mooiere en modernere omgeving van Kaap en Delta. Ja toch...? Karel Willems, hoofdverantwoordelijke Delta Bethaniënhuis, een veerkrachtig huis In de stuurgroep organisatievernieuwing hielden we de communicatie over de organisatievernieuwing in het oog: wat is de stand van zaken? Wat moet iedereen weten? Waarover is weerstand voelbaar? Wat vertellen we op de informatiemomenten? Ook bespraken we in dit forum welke punten verdere opvolging vereisten en waarover de directie of de medische raad nog een beslissing moest nemen. Bepaalde periodes voelde ik veel spanning en onrust. Mensen moeten elkaar vinden en wennen aan de nieuwe manieren van samenwerking. De veranderingen zijn ingrijpend. Er is verwerkingstijd nodig. Vele toffe en geëngageerde collega s werken keihard en houden alles draaiend. Hopelijk worden hun grote inspanningen opgemerkt en naar waarde geschat. De inzet voor het Bethaniënhuis is groot. Een zaligheid. We houden het gesprek open en gaan verder. Lutgart Van Dongen, stafmedewerker 17

18 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Leren en ontwikkelen 1 april 2011 Dwang en drang Symposium samen met PZ Duffel georganiseerd. 1 december 2011 Ouders hebben kinderen: het actieve kind in een gezin onder stress Avondlezing Moeder-Baby-Eenheid. 16 december 2011 I need a dollar, over armoede en psychose De sector psychosezorg sneed een maatschappelijk relevant thema aan. 18 Prof. dr. Peter Rober Annemie Van Hofstraeten Dr. Lucas Joos

19 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Prof. dr. Jos Corveleyn 23 september 2011 Opleiding tot interne auditor voor verschillende functies binnen het ziekenhuis Bij de interne audits zetten we in op goed luisteren, dialoog en samen verbeteren. Mevr. Magda De Meyer Opleidingsmoment in Elim Werken met competenties Ontwikkelen van de juiste mix van kennis, vaardigheden en attitudes voor het goed vervullen van de functie. Dr. Paul Jenet Minas verzorgde een 3-daagse opleiding aan de Banaba-opleiding Geestelijke Gezondheidszorg rond de module jongeren en psychose Prof. dr. Bea Cantillon Dit verplichtte het team om stil te staan bij de eigen werking en zorgde zo onrechtstreeks voor een verdieping van de werking. HR-boterhammen: een ingeburgerd en gewaardeerd vormingsinitiatief 19

20 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Projecten Ervaringsdeskundigheid Elektronisch patiëntendossier De keuze voor een nieuw elektronisch patiëntendossier als opvolger van het PDP is gemaakt. Samen met 8 andere psychiatrische ziekenhuizen kozen we voor de ontwikkeling van een nieuw dossier in de Regasomgeving. Onze visie over wat we op dit vlak kunnen doen en hoe we het aanpakken, groeit. Een ervaringsdeskundige is lid van de werkgroep van het Psychiatrisch Centrum en denkt mee over onze acties en stuurt regelmatig bij. Valpreventie Valpreventie met implementatie van valrisicoscreening op de gerontopsychiatrische afdelingen. Uit de registratie van de valincidenten leiden de teamleden de voornaamste omstandigheden en oorzaken van valpartijen af. Door kennis van de factoren kan preventief worden opgetreden. Het project beoogt patiënten en medewerkers te sensibiliseren. Kwaliteitsdagen Kwaliteitsdagen over patiëntveiligheid op 14 en 15 maart Het accent ligt steeds op informeren, ervaren en doen over de disciplinegrenzen heen. Keukenmedewerkers mee aan tafel op de afdelingen Naar aanleiding van het laatste tevredenheidsonderzoek bij patiënten legden de keukenmedewerkers hun oor te luisteren bij patiënten en personeel: welke wensen leven er en kunnen we hiermee aan de slag? Patiëntveiligheidscultuur Ziekenhuisbrede meting van de patiëntveiligheidscultuur. Een eerste bevraging vond plaats in 2008, in januari 2011 een tweede. De resultaten toonden dat vooral het teamwerk op afdelingsniveau en de stimulansen van leidinggevenden inzake patiëntveiligheid goed beoordeeld werden. Bovendien bleken de positieve scores van 2011 voor de meeste dimensies iets beter dan deze van Toch zijn er ook 2 aandachtspunten, nl. transfers en bestaffing. 20

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje.

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) 1 WELKOM Activering Sas (Sociaal Actief Samenwerken). Activering Sas is een initiatief ontstaan uit de samenwerking van Beschut Wonen De Sprong, Psychiatrisch

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Binnen en buiten met aandacht verbonden

Binnen en buiten met aandacht verbonden Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 03 380 30 11 Tussen 9 en 17 uur is er steeds een psychiater bereikbaar. Voor dringende opnames buiten de kantooruren is de

Nadere informatie

psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Gek van jou?

psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Gek van jou? psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Gek van jou? Op zoek naar jou Binnenkort ben je afgestudeerd en ga je op zoek naar een job. Liefst een boeiende, uitdagende job met groeiperspectief. Dan ben je op

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Inhoud Redenen voor meten personeelstevredenheid Impact personeelstevredenheid op patiëntentevredenheid Evolutie in resultaten Hoe werken aan kwaliteitsverbetering?

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen 1 WELKOM Welkom op de behandeleenheid

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen Door Annelies Verkest Verpleegkundig specialist Kliniek Sint-Jozef Pittem Inhoud van de presentatie 1. Totstandkoming 2.

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 1 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent SINT-GERARDUS DIEPENBEEK Maatschappelijk assistent 1 Functiedoel De maatschappelijk assistent (MA) is verbindingspersoon. Hij ondersteunt de familie op psychosociaal vlak. Hij verwoordt en versterkt, indien

Nadere informatie

Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten? Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking

Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten? Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking Cursus vanuit de Wmo werkplaats lectoraat Rehabilitatie dr. Arne van den Bos en drs. Siemen van der Meulen Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten?

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren. Kindvriendelijke Gezondheidszorg- Kinderen en Jongeren: zeg ons wat je denkt! De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

-WAT DOE IK? -HOE VOEL IK ME IN DE VERGADERINGEN? diep gelukkig: mijn beperkte ervaringskennis kan werkelijk iets betekenen voor anderen

-WAT DOE IK? -HOE VOEL IK ME IN DE VERGADERINGEN? diep gelukkig: mijn beperkte ervaringskennis kan werkelijk iets betekenen voor anderen M I J N D E E L N A M E A L S G R O E N T J E A A N H E T V E R N I E U W D E Z O R G C O N CEPT R O N D A R IKEL 107 IN D E P R O J E C T R E G I O ' A R R O N D I S S E M E N T L E U V E N E N Z O R

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Theorie U Otto Scharmer

Theorie U Otto Scharmer Theorie U Otto Scharmer 1 Vijf niveaus van verandering 2 De 7 stappen in de U-curve 3 Luisteren en je aandacht verschuiven (de linkerkant van de U) 4 ONZE AANDACHT VERSCHUIVEN AFDALEN IN DE U-CURVE - gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie