Een jaar met dertien maanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jaar met dertien maanden"

Transcriptie

1 Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r i s c h c e n t r u m B e t h a n i ë 1

2 Redactiecomité Gui Rusch, Marleen Geentjens, Bart Meyers, Marc De Cuyper, Lutgart Van Dongen (eindredacteur), medewerkers algemeen secretariaat Fotografen Jan Roggen, Marc Van Eyck, stewards, technische dienst Ontwerp en lay-out Verantwoordelijke uitgever Gui Rusch Het Psychiatrisch Centrum in cijfers Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 621 plaatsen en bedden Aantal opnames: Aantal ligdagen: Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen: 148 plaatsen Centrum voor Beschut Wonen De Sprong: 95 plaatsen Psychiatrische Zorg aan Huis: 107 opgevolgde casussen Aantal medewerkers Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Mannen: 181 Vrouwen: 695 Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen Mannen: 5 Vrouwen: 109 Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Mannen: 2 Vrouwen: 21 2 Het Psychiatrisch Centrum Bethanië maakt deel uit van de groep Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen.

3 Er zijn 13 maanden in een jaar Voorwoord Voor u ligt het jaarboek Het werd een jaarboek dat loopt over 13 maanden. Het sluitstuk van 2011 lag immers op 20 januari Die dag werd in het Psychiatrisch Ziekenhuis een grote nieuwbouw geopend en samen met deze ingebruikname werd het startsein gegeven van een totale reorganisatie. Bijna alle patiënten en medewerkers verlieten hun vertrouwde plek. Nieuw samengestelde teams kregen andere verantwoordelijkheden en uitdagingen en om de continuïteit van zorg te verbeteren, werden patiëntengroepen herschikt. Aan deze reorganisatie, die in functie staat van betere en meer vraaggerichte zorg, ging 2 jaar voorbereiding vooraf. Psychologen en artsen evalueerden en herschreven de bestaande zorgprogramma s. Kernteams kregen een meer prominente rol in de sturing en kwaliteitsbewaking van de zorgverlening. Zorgmanagers worden uitgedaagd om wat in de baseline van het ziekenhuislogo verwoord staat als binnen en buiten met aandacht verbonden in de praktijk te realiseren. Onze klanten ten slotte, patiënten, familie en vertrouwenspersonen, komen explicieter in beeld. Voor hen betekent vraaggericht werken in de eerste plaats dat zij meer betrokken zullen worden bij de behandeling en dat er ernstig rekening wordt gehouden met hun door de jaren heen opgebouwde ervaringsdeskundigheid in het omgaan met ernstig psychisch lijden. Ervaringsdeskundigheid, herstel, participatie zijn meer dan modewoorden in het rehabilitatiejargon. Dit wordt aangetoond in de ontwikkelingen die het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en Beschut Wonen doormaken. Het voorbije jaar beklommen de bewoners van De Landhuizen met reuzenschreden de participatieladder. De betrokkenheid van bewoners vertrekt bij het individuele begeleidingsplan, maar loopt door tot op het beleidsniveau. Sinds vorig jaar immers nemen, onder begeleiding van een externe coach, 3 bewoners van het PVT als volwaardig lid deel aan de vergaderingen van het bestuurscomité. Beschut Wonen en PVT werken al langer intensief samen. De reorganisatie van het Psychiatrisch Ziekenhuis geeft nieuwe kansen aan een nog bredere transmurale samenwerking. Zo zag in 2011 Sas (samenwerkingsinitiatief activering) het levenslicht. De Sprong, De Landhuizen en de cluster rehabilitatie van het ziekenhuis hebben deze constructie samen opgezet. Alle bestaande activeringsinitiatieven werden gebundeld en geïntegreerd onder het motto samen doen we meer. De cliënt kan een beroep doen op een ruimer aanbod onafgezien of hij/zij opgenomen is in PVT, PZ of in een begeleidingsprogramma van De Sprong. Een initiatief dat alleen maar winnaars kent. Wij laten u graag snuisteren in ons jaarboek. U zult er allicht uit opmaken dat de voorbije 13 maanden hectisch zijn verlopen. Het is dan ook passend om dit voorwoord af te sluiten met een blijk van dank aan al onze medewerkers. Zij hebben hard moeten werken in moeilijke omstandigheden. We zijn ons daarvan niet enkel bewust, we hebben er groot respect voor. Gui Rusch Algemeen directeur 3

4 4 Binnen en buiten met aandacht verbonden

5 Ontwikkelingen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Opname en poliklinische raadpleging Crisisinterventie, oriëntering en indicatiestelling Open opname-eenheid OEVER Gesloten opname-eenheid STEIGER Problematiek is duidelijk bij aanmelding Rechtstreekse opname in de gepaste behandel eenheid binnen 1 van de 8 zorgprogramma s Heropname van gekende patiënt met langdurige problematiek Open opname-eenheid rehabilitatie KAAP Gesloten opname-eenheid rehabilitatie TERP Intensieve psychotherapie Centrum voor psychotherapie Elim in Kapellen Behandeling in 8 zorgprogramma s Angst en depressie Behandeleenheid RIF Dagkliniek KORAAL Psychose Behandeleenheid DELTA Gesloten behandeleenheid KERING Gerontopsychiatrie Behandeleenheid GONDEL Behandeleenheid VEERPONT Persoonlijkheidsproblematiek IBE: WEL en STROOM Behandeleenheid MONDING Gesloten behandeleenheid ANKER Dagkliniek KORAAL Verslavingszorg Behandeleenheid ARCHIPEL Dagkliniek KORAAL NAH Behandeleenheid KADANS Pre- en postnatale psychische problematiek Moeder-Baby-Eenheid Psychische problemen en licht verstandelijke beperking Behandeleenheid VLIET Rehabilitatie Kaap Open opname-eenheid rehabilitatie Terp Gesloten opname-eenheid rehabilitatie Vallei Rehabilitatie-eenheid ondersteunend Polder Rehabilitatie-eenheid activerend Kouter Gesloten rehabilitatie-eenheid structurerend Boomgaard Dagkliniek rehabilitatie 5

6 Organisatievernieuwing Nieuw voelt onwennig De laatste sprint naar de grote verhuisoperatie en het werken volgens een nieuw organisatiemodel werd ingezet. Zorgeenheden veranderden van aard en opdracht vanaf de verhuis die in de loop van januari plaatshad. De zorgverleningsfasen komen sterker naar voren: 2 opname-eenheden, 14 behandeleenheden aansluitend bij 8 zorgprogramma s en 6 rehabilitatie-eenheden. In de rehabilitatie ligt het accent op de uitbouw van geschikte milieus en een herstelgerichte benadering voor patiënten met langdurige zorgvragen. De rehabilitatieteams stemmen af op de diverse verwachtingen vanuit de zorgprogramma s. De samenwerking met externe partners is eveneens een belangrijke pijler in functie van het creëren van zinvolle perspectieven na de opname. Het nieuwe organisatiemodel werd realiteit op het moment van de verhuis. In dit nieuwe model is de inhoudelijke samenwerking tussen de psychiater en psycholoog organisatorisch beter verankerd. Samen met het kernteam(s) maken de verantwoordelijken van de zorgprogramma s uit welke zorg hun doelgroep nodig heeft en hoe ze de continuïteit in behandeling kunnen verzekeren over de grenzen van het ziekenhuis heen. De medische staf greep deze gelegenheid aan om de geneesherendiensthoofden te koppelen aan de zorgprogramma s en niet langer aan de achterhaalde kenletters (A, T, ). Zo sluit de functie van diensthoofd maximaal aan bij de klinische realiteit. De raad van bestuur bekrachtigde hun aanstelling. 6

7 Nieuwe namen als uitdrukking van de nieuwe identiteit van de zorgeenheden Onder impuls van enkele artsen en medewerkers kreeg iedereen de kans om zich uit te spreken over de naamgeving. Na de verhuis ging de nieuwe naamgeving in voege. De aanpassing van alle documentatie, signalisatie en softwaretoepassingen was geen sinecure voor de talrijk betrokken medewerkers van de logistieke diensten. Meer dan 100 suggesties Op de lancering van het voorstel van de directie voor het gebruik van een nieuwe, functionele naamgeving voor de zorgeenheden, reageerde ik samen met enkele collega s en artsen. We waren van mening dat louter functionele naambordjes aan de inkomdeuren van de zorgeenheden niet in het belang van de patiënten zijn. De toevoeging van een symbolische naam leek ons meer in overeenstemming met een respectvolle bejegening. We zochten naar een samenhangend geheel van transparante, duidelijke namen en gaven iedereen de gelegenheid suggesties te formuleren. In het totaal kregen we zo n 70 reacties, goed voor meer dan 100 suggesties. Hieruit puurden we een definitief voorstel dat door de directie goedgekeurd werd. Het gaf een tof gevoel dat discussie mogelijk bleef tijdens deze onzekere veranderingsperiode. Het Psychiatrisch Ziekenhuis met zijn 23 zorgeenheden lijkt soms op een logge machine, maar we hebben zelf ervaren dat mensen dingen kunnen laten bewegen. Steven Beyers, hoofdverantwoordelijke Anker Kernteams Nieuw sinds 2011 is het overleg met alle kernteams samen over het zorgorganisatorisch en voorwaardenscheppend beleid. Op 23 februari 2011 heeft de startdag voor de kernteams plaatsgehad. Het gesprek tussen de directie en de kernteams kenmerkte zich als een ideeënuitwisseling over de resultaatsgebieden van de kernteams. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een kernteam? Wat kan het kernteam zelf beslissen en wat niet? Uit de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan nog meer dialoog en uitklaring van de mandaten. De tweede kernteamdag, op 21 september 2011, stond in het teken van deze verdere ontwikkelingen. De dag voorzag in een moment van terugkoppeling over alle overleg door de directie. Daarna was er ruimte voor dialoog. In kleinere groepen is het gesprek aangegaan over de onduidelijkheden die nog restten. De meest prangende vragen kwamen tenslotte in een plenaire sessie aan de orde. Kernteamoverleg: opstelling met popjes verheldert de standpunten Elektriciteit in de lucht er kortstondig in de uitwisseling met een Ik moet denken aan de gewichtsloze ogenblikken die zich kunnen voordoen in de loop van een psychotherapie. Wat er dan precies gebeurt, is moeilijk uit te leggen. Het is alsof patiënt iets gevat kan worden dat wezenlijk blijkt voor deze persoon, iets dat vaak van meet af aan reeds besloten lag in ons contact. Op deze momenten hangt er heel even elektriciteit in de lucht. Een soort verschuiving vindt plaats - een verinnerlijking wellicht. Ik wil graag geloven dat het voor de patiënt belangrijke keerpunten zijn. Deze ogenblikken zijn eigenlijk altijd verrassend, al ben ik er vaak onrechtstreeks naar op zoek. In die seconden word ik nauwelijks iets anders gewaar. Ook niet de malaise waarmee de ziekenhuisreorganisatie wel eens gepaard ging. Rudy Meurs, psycholoog Koraal/Veerpont/ Gondel 7

8 Op verhaal komen De betekenis van op verhaal komen, heeft alles vandoen met enige rust vinden in de situatie waarin iemand leeft. Even kunnen ontspannen. In staat gesteld worden om de draad van het eigen verhaal weer op te nemen. Aansluiting vinden bij of zich kunnen invoegen in het grotere samenlevingsverhaal dat ons omgeeft. Het eigen zingevingsverhaal kunnen plaatsen in de context van de grotere verhalen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie. Door onze manier van omgaan met de mensen die ons als patiënt of bewoner zijn toevertrouwd, dragen we bij tot de realisatie van dit doel. Er kan eventueel nog een tweede betekenis van verhaal meespelen: iets op iemand verhalen, is de gelegenheid benutten om schadeloosstelling te verkrijgen voor iets of herstel van geleden onrecht te bekomen. In deze bundel houden we het bij vertellingen van medewerkers over hun wedervaren in De kracht van een team In de zorgverlening zijn goed werkende teams absoluut onontbeerlijk. Op 26, 27, 29 april en 2 mei 2011 liepen meer dan 250 medewerkers binnen in café Bethanië en maakten op informele wijze kennis met hun nieuwe team. In het najaar was er ruimte voor de organisatie van teamdagen. De nieuwe teamleden maakten op een meer formele wijze kennis met elkaar en kregen uitleg over de werking van de nieuwe zorgeenheid. Enkele getuigenissen Eerst hebben we samen ontbeten. Tijdens onze teamdag kwamen we op een andere manier met elkaar in contact. Het was een voorbereiding op het werken in de nieuwe opname-eenheid rehabilitatie Terp. Het kennismakingsspel was ideaal om nieuwe collega s te leren kennen. We vormden een binnen- en een buitencirkel en vertelden iets over onszelf dat alleen verstaanbaar was voor onze overbuur. Telkens schoven we een plaatsje op en beantwoordden dezelfde vraag: waarvan droomde je als kind? Wat wilde je later worden? We vroegen naar een aanvulling op: Ik ben de enige die. Pas in de laatste ronde zeiden we hardop wat we hoorden van onze overbuurman. Verrassende elementen kwamen naar boven en braken meteen het ijs tussen de collega s. Er was tijd om stil te staan bij dingen die doorheen het jaar minder aandacht krijgen, zoals omgaan met agressie, evaluatie van werkafspraken, feedback geven over de aanpak van collega s Iedereen was goed voorbereid en we kwamen tot een gezamenlijke visie waaruit nieuwe afspraken volgden. We startten met een goed gevoel en hadden zin om Terp open te doen. Stephanie en Bart, medewerkers Caras 8 Ontspannen sfeer tijdens het ontmoetingscafé

9 Ik hoop dat mijn nieuwe team een goed evenwicht vindt tussen de integratie van de gekende accenten en nieuwe inbreng. Het is heel belangrijk dat we samen de werking uitbouwen. Mario Cerstiaens, hoofdverantwoordelijke Monding We zochten een insteek waarmee we het aangename aan het nuttige konden koppelen. De personeelsleden van Veerpont hielden een vriendenboekje over zichzelf bij met foto s van zichzelf, hun familie en hun huis. De andere teamleden konden zo raden om wie het ging en elkaar beter leren kennen. Nadien werd de nieuwe visie uit de doeken gedaan door de verschillende werkgroepjes op de afdeling. Gondel organiseerde een wereldcafé waar personeelsleden in een gezellige sfeer, met de nodige versnaperingen, stiften en tafelkleden bij de hand, konden brainstormen over de nieuwe taakinvulling voor de verschillende disciplines. Om alvast in de sfeer te komen van hun nieuwe werkomgeving arriveerden de teamleden van Polder in hun rubberlaarzen. Het kernteam liet zich inspireren door verschillende televisieprogramma s (De Pappenheimers en Eén jaar gratis) om nieuwe teamleden de kans te geven elkaar beter te leren kennen en om de overgang tussen behandeling en rehabilitatie te belichten. Na afloop werd de Polder-trofee uitgereikt aan de werknemer die zich de rehabilitatiegedachte het best had eigen gemaakt. Volgende teamdag stellen we de wedstrijd opnieuw open. Saskia Van der Borght, psycholoog Gondel/ Veerpont/Polder Het plezier van iets in bloei te zien komen Persoonlijk vind ik het fijn om creatief na te denken over vernieuwing en over de zorg die patiënten nodig hebben. Ik ben fan van het ploegdenken en werk graag samen met mensen die ook goesting hebben om aan de weg te timmeren. Ik neem graag ruimte om even uit de dagelijkse praktijk te stappen om na te denken voor we doen. Natuurlijk heb ik daarbij soms het gevoel dat er meer tijd nodig is, maar patiënten en teams blijven ondertussen ook appel op me doen. In het kader van mijn betrokkenheid bij het zorgprogramma persoonlijkheidsproblemen en Vlot, ontmoet ik veel mensen van andere disciplines en zorgeenheden. Dit vind ik heel interessant. Met deze mensen had ik voor de organisatievernieuwing minder contact. Het verruimt mijn bril waarmee ik naar mijn werk en het ziekenhuis kijk. Natuurlijk waren er veel spanningen het afgelopen jaar. Je merkt dat er hier en daar cultuurverschillen zijn. Dit leidt al eens tot meningsverschillen. Er leven ook gevoeligheden in het huis. Het vraagt investering om hierop zicht te krijgen, voeling mee te krijgen, standpunten te verzoenen, Het is voor mij ook nog een zoeken wat ik hierbij kan betekenen, waar initiatief wenselijk is of juist niet Nu het werken volgens het nieuwe organisatiemodel start, lijkt het mij belangrijk dat er veel aandacht is voor ondersteuning van de teams. Iedereen heeft hard gewerkt en veel mensen worden geconfronteerd met nieuwe, moeilijke uitdagingen. Er is ruimte nodig voor teams om na te denken, voor teambuilding, voor de bewaking van de draagkracht van de teams. Daarbij hoop ik op een solidaire sfeer waarbinnen we problemen met elkaar delen en open over moeilijkheden spreken. Helga Peeters, psycholoog Wel/Stroom Informele kennismaking met het nieuwe team 9

10 2011 een uitzonderlijk jaar De grote organisatievernieuwing en het uitstel van de verhuis hebben ervoor gezorgd dat 2011 geen 12, maar 13 maanden heeft geduurd. Tot de verhuis einde januari 2012 bleef het jaar met al zijn gekende afspraken en toegewezen budgetten gewoon doorlopen. In februari 2012 werd alles nieuw: vele nieuwe collega s in de teams, nieuw samengestelde patiëntengroepen, andere locaties, gewijzigde namen, afbouw van de sectormuren en plaats voor een procesgerichte benadering met zorgprogramma s. Velen hebben op hun tanden moeten bijten vooraleer het uiteindelijk zover was. Het achterlaten van wat je gewoon was en je voorbereiden op het nieuwe, onbekende. Als dit jaarboek verschijnt, is de verhuis achter de rug. Met zekere fierheid kunnen we zeggen dat de voorop gestelde planning in het verpleegkundig en paramedisch departement zeer goed is aangehouden. 10 Weg met de hamsterdrang De verhuisvoorbereiding gaf ons de gelegenheid om alle afdelings voorraden grondig te bekijken en uit te zuiveren. Van gedecentraliseerde voorraadplaatsen werd overgegaan naar gecentraliseerde voorraadplaatsen per gebouw. Zo zijn we bijvoorbeeld van een oude voorraad van 563 artikels voor 4 afdelingen gegaan naar 111 artikels gecentraliseerd per gebouw voor dezelfde afdelingen. Het gevolg van deze vernieuwde aanpak was dat alle scankaartjes (±10.000) aangepast en overkleefd dienden te worden. Zo n verhuisoperatie zorgt voor veel extra werk en drukte op de dienst. Heel veel overleg en rustig blijven, hebben ons doorheen het hectische 2011 geloodst. Opmerkelijk was de grote bereidheid van iedereen om zich extra in te zetten. Op zo n cruciale momenten zijn collega s vriendelijker voor elkaar en leeft de solidariteit op. Peggy Vervoort, hoofdverantwoordelijke aankoop en fijndistributie We zijn nog net niet op Facebook gegaan maar het idee van de verpleegkundig en paramedisch directeur om een forum te starten op het interne web, was een schot in de roos. Iedereen kon hier alle mogelijke problemen aankaarten en oplossingen naar voren brengen. Op de verhuisvergaderingen werd alles overlopen en knopen werden doorgehakt. De uiteindelijke beslissingen verschenen in het rood. Een waardevol instrument voor de volgende verhuis. De boventoon over het verloop van de verhuis is dan ook positief. Het geduld en de beschikbaarheid van de ondersteunende diensten waren indrukwekkend. Een elan om op verder te gaan, Bethaniënhuis op zijn best. Filip De Donder, stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement

11 Het verschil tussen gevoel en verstand Ik heb dit verschil aan den lijve ondervonden. Rationeel was ik samen met anderen bezig met de uitwerking van projecten, vooruitzien en plannen, maar tegelijkertijd viel het loslaten, achterlaten emotioneel zwaar. De gehechtheid aan de ploeg, de werkformule, de patiënten - de gekende, oude situatie - speelden me parten. Bij de vormgeving van de nieuwe behandeleenheid angst en depressie Rif kreeg onrust een tijdlang iedereen in de greep. Een heel positieve ervaring voor mij is hoe deze ontregeling op heel veel vloeren beantwoord is met overleg, met het samenleggen van diverse perspectieven. Voor de nieuwe behandeleenheid Rif is er samen werk gemaakt van vertrouwdheid, afstemming en het samen ontwikkelen van een gemeenschappelijk denken over de behandelingsaanpak van mensen met angst en depressie. Nu het nieuwe organisatiemodel een feit is, vergelijk ik de nieuwe eenheid met een nieuw samengesteld gezin. Als psycholoog kan ik mee het evenwicht vasthouden tussen achterlaten en de integratie in de nieuwe setting. De nieuwe opname-eenheid Oever, waar we de situatie en de hulpvraag van onbekende patiënten verkennen, kende eveneens een zeer goede start. Hier werd de bestaande deskundigheid en ervaring op diverse vlakken door veel overleg goed uitgelijnd in een beperkt, maar coherent aanbod rond vraagverduidelijking en oriëntatie (voor verdere interne of externe zorgtrajecten). Nu al zie ik de winst die samenwerking oplevert voor het adequaat beantwoorden van de noden van de patiënt. De zorgtrajecten voor mensen met angst en depressie verbeteren zowel voor het kortdurend, oriënterend verblijf als voor de residentiële behandeling en de dag kliniek. Paul Bosiers, verantwoordelijke psycholoog zorgprogramma angst en depressie Verbinden Naast de directe en indirecte patiëntenzorg heeft de psycholoog een teamondersteunende opdracht binnen het team. Dit maakt dat de psycholoog het juiste evenwicht moet vinden voor zijn of haar plaats binnen het team: voldoende betrokken, maar toch ook met een beetje afstand. Deze plek in het team ervaren sommigen als eenzaam. Daarom is het spreken met elkaar binnen de vakgroep zo cruciaal. Voor de inzet en toewijzing van de psychologen aan de nieuwe zorgeenheden, hebben we in een open gesprek naar consensus gezocht. Dit gesprek heeft de samenhang in de groep versterkt. Er groeide meer respect voor de onderlinge verschillen. Mensen vinden elkaar voor ervaringsuitwisseling en er ontstaan daarrond spontaan subgroepen. We zoeken naar verbinding binnen de vakgroep en ook binnen de ziekenhuisorganisatie. Nieuw in de organisatievernieuwing is de aanstelling van 8 duo s van psychiaters en psychologen als verantwoordelijken voor de 8 zorgprogramma s. Deze ontwik keling vergroot de kansen tot reflectie op het therapeutisch werk en op de aansluiting bij de zorgvragen van de patiënten. Deze duo s hebben samen met de betrokken kernteamleden hard gewerkt aan het kader van het zorgprogramma waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De uitdaging voor 2012 is deze zorgprogramma s verder uit te werken. Natuurlijk was de spanning van de organisatievernieuwing een poos erg voelbaar binnen de groep. Gelukkig komt er weer ruimte voor gesprekken over thema s die tot inhoudelijke verdieping leiden. De fijne, gemoedelijke sfeer binnen de groep geeft mij als vakgroepcoördinator de energie om ervoor te gaan. Chris Anthonis, vakgroepcoördinator psychologie Op verhaal komen, dat gaat nog even niet We vlogen van de ene opdracht naar de andere en voelden ons het laatste half jaar eerder een verhuisfirma. De verhuis was door verschillende mensen heel goed voorbereid. Veel was op papier en in schema s gezet. Daarom is de verhuis zelf ook erg vlot verlopen. Van alle kanten kregen we mailtjes met een bedankje. We waren erbij toen de patiënten op hun nieuwe zorgeenheid aankwamen. Whaw, wat mooi, hoorden we regelmatig van patiënten. Bij anderen klonk teleurstelling. Op 1 zorgeenheid is het werk vooraf onderschat. Dit betekende extra hinder voor de patiënten en voor ons onverwacht meer werk. Niemand heeft in deze drukke periode verlof gepland. Dat vinden alle collega s ook doodnormaal. We zijn goed op elkaar afgestemd en lossen samen veel op. We komen met ons goesting werken en hangen goed aan elkaar. Danny Van Elsacker, meestergast technische dienst 11

12 Ik vind het bewonderenswaardig hoe iedereen bijdraagt om er het beste van te maken ondanks het feit dat heel wat medewerkers afscheid moeten nemen van iets dat ze graag deden en waarmee ze zich sterk verbonden voelden. Het blijft een grote bekommernis om tijdens heel deze overgangsperiode voldoende oog te hebben voor directe patiëntenzorg. Omwille van de vele extra overlegmomenten is dit een belangrijk aandachtspunt. Het zal tijd vragen voordat alles opnieuw in de plooi valt en de verschillende zorgeenheden elkaar weer beter leren kennen. Het zou fijn zijn als dit kan gebeuren in een sfeer van samenwerking en openheid en met voldoende begrip voor ieders visie. Het lijkt mij logisch dat na verloop van tijd een evaluatie zal volgen en dat we voor de moeilijkheden en tekorten die nu stilaan aan de oppervlakte komen, constructieve oplossingen zoeken. Centrum voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie: Vlot Vakgroepcoördinatoren en zorgmanagers zijn de drijvende kracht achter de opbouw van Vlot. Samen met alle therapeuten maken ze zich sterk voor de uitbouw van 120 activiteiten. In de behandellijn nemen de keuzemogelijkheden voor patiënten daardoor in belangrijke mate toe. Het versterkt de emancipatorische benadering en legt de nadruk op de mogelijkheden en groeikansen van de patiënt. Alle patiënten van de behandeleenheden die de therapeutische veiligheid van de behandeleenheid niet meer (constant) nodig hebben, kunnen er terecht voor afdelingsoverschrijdende therapieën en activiteiten. Einde november 2011 was de aanstelling van de Vlot-coördinator rond. Dit was een belangrijke stap en noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde start. De Vlot-coördinator neemt de coördinerende rol op, is verantwoordelijk voor de opstelling van een degelijk overzicht van de diverse uitgewerkte modules, de toewijzing van de lokalen en de boekingen. Mits hard werken was de deadline van 7 februari 2012 haalbaar. Dr. Greet Lemmens, psychiater 12 Muziektherapie Rakutechniek

13 Dramatherapie Computerles Enkele voorbeelden van Vlot-modules Relationele en seksuele vorming voor een groep van -30-jarigen en voor een groep van +30-jarigen Koken in 30 minuten Gezinsactiviteit op donderdagavond: eerst samen eten en dan samen met de kinderen en de partner aan een gezellige gezinsactiviteit deelnemen Hippotherapie Start to walk Mindfulness, basiscursus en onderhoudssessies Mindfulness voor mensen met een cognitieve of lichamelijke beperking De computer als sociaal medium. Hoogtes en laagtes in het groeiproces van Vlot (centrum voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie) Dit centrum brengt de maatschappij binnen. Vlot moet dynamisch zijn en op de trends inspelen die in de maatschappij leven. In Vlot leren patiënten hun mogelijkheden kennen en realiteitsgerichte keuzes maken. Ze gaan er met allerlei andere mensen om, weg van de besloten veiligheid van de zorgeenheid. De start van Vlot was best heel spannend. Samen met de stuurgroep van Vlot hebben we onder grote tijdsdruk gewerkt om alles zo goed mogelijk rond te krijgen. Het is ons gelukt om op 7 februari 2012 van start te gaan. De belangstelling van de patiënten was meteen groot. Door open communicatie met alle therapeuten en maximale toegankelijkheid hoop ik de weerstand die bij alle nieuwe initiatieven opduikt, om te zetten in positieve energie. De eerste sessies zijn voor de meeste therapeuten meegevallen. Dat doet deugd. Het is immers voor iedereen een grote uitdaging om niet alleen aan de slag te gaan met de gekende doelgroep, maar met een divers publiek. Een grote uitdaging voor mij is het blijven sleutelen aan en investeren in de inhoud en ontwikkeling van boeiende Vlot-modules. Ik wil daarom een forum geven aan patiënten, therapeuten, persoonlijk begeleiders en de teams. Ik wil goed luisteren en de vinger aan de pols houden. Lavinia Vervecken, Vlot-coördinator Tuinieren 13

14 Wie zoekt die vindt Een degelijk uitgekiend signalisatieplan zal alle patiënten en bezoekers meteen de juiste weg tonen. Cijfers geven de plaats van de gebouwen aan. De nieuwbouw gebouw 1 geeft onderdak aan de onthaalfunctie voor heel het Psychiatrisch Ziekenhuis. Een belangrijke verbetering voor alle patiënten en bezoekers. Infrastructuur Op 6 september 2011 verhuisde Kruispunt naar de nieuwbouw en op 8 september 2011 Loriën. De afbraak van deze oude gebouwen was het startsein voor de realisatie van de laatste fase van de nieuwbouw. De eerste voorbereidingen voor de bouwwerken startten in april 2004 met de opstelling van het eisenprogramma dat als leidraad diende voor de architect. De eerste graafmachines reden in maart 2009 de werf op. Nu zijn we aan de laatste loodjes toe en die wegen zwaar. Niet in het minst voor de technische en logistieke diensten, maar eveneens voor de zorgverleners. In het nieuwe gebouw, met een oppervlakte van 8.567,4 m², zijn de gesloten acute opname-eenheid, de onthaalfunctie voor heel het ziekenhuis en 4 rehabilitatie-eenheden ondergebracht. Verhuis Loriën naar de nieuwbouw Verhuis Kruispunt naar de nieuwbouw 14 Dankzij de pico bello voorbereiding verliep de verhuis vlot

15 Een hoofdstuk afsluiten Rohan was bijna 10 jaar lang een succesvol concept. In 2003 bouwden we samen met een heel nieuw gevormd team aan het ontwerp van Rohan. We boekten mooie resultaten en koesterden doorheen de jaren wat waardevol was. Groot was de teleurstelling toen we vernamen dat de huidige reorganisatie als direct gevolg had dat afdeling Rohan moest verdwijnen. Het aantal rehabilitatiebedden werd afgebouwd en dit ging ten koste van de Rohanbedden. Na een korte periode van rouw met elementen van boosheid, ontkenning en verzet hebben we dit gegeven snel herleid tot het centrale werkthema van We kozen voor de maximale ondersteuning van elk rehabilitatieplan dat leidt tot ontslag. De doelstelling was om 2011 te eindigen met een maximaal aantal lege bedden op Rohan. We hebben hierover zeer open en direct gecommuniceerd met patiënten, familie, zorgpartners, interne en externe vervolgafdelingen. Het werd duidelijk een gezamenlijk gedragen project. laatst haar werking heeft kunnen vasthouden. Hiervan heeft iedereen de vruchten kunnen plukken. Daarnaast is Rohan erin geslaagd om meer dan de helft van de patiënten een andere evenwaardige plaats te bieden. De overige patiënten hebben binnen de nieuwe structuur een kwaliteitsvolle plaats gekregen. Ondertussen kregen alle teamleden de vraag op welke werkplek ze volgend jaar het liefst zouden willen werken. Aangezien we allemaal dit lot deelden, konden we hierover heel open en dynamisch spreken. Wat we uitdroegen naar onze patiënten, pasten we ook op ons eigen denken toe, nl. de verandering is enerzijds jammer, maar laten we de verandering ook als een kans zien. Deze ingesteldheid zorgde ervoor dat we bij de start van het nieuwe organisatiemodel, februari 2012, de Rohandeur, voor de laatste keer, met een gevoel van tevredenheid achter ons konden dichttrekken. Marc Kesters, hoofdverantwoordelijke Kering Dit gezamenlijk project heeft ervoor gezorgd dat we als team tot op de laatste dag constructief hebben kunnen werken. Voor ons als team was dit project een buffer tegen moedeloosheid en demotivatie. We moesten scherp en alert blijven om het doel te bereiken was succesvol omdat Rohan tot op het 15

16 Impressies en gevoelens bij de organisatievernieuwing De eerste reacties bij het vernemen van de grote organisatievernieuwing waren vooral onwetend heid en angst. Vanaf het moment dat duidelijk werd naar welke afdeling men zou verhuizen, kwamen er vele vragen: wie wordt mijn hoofdverantwoordelijke? Wie blijft er in mijn team? Wat zal de nieuwe visie worden? Wat zal er gebeuren met de patiënten? De onzekerheid over de antwoorden hierop boezemde onrechtstreeks angst in. We speculeerden druk over hoe de nieuwe zorgeenheid er zou uitzien en in welk gebouw we zouden terechtkomen. Voor sommigen was het ook een stimulans om over een nieuwe wending in hun carrière na te denken. Maar wat vooral leefde binnen het team was het afscheid nemen van Rivendel en van elkaar. Het loslaten van oude gewoontes en openstaan voor veranderingen, was een lastige zaak. We voelden allemaal al gauw dat dit zeer moeilijk zou worden. Toch werd de reorganisatie ook als uitdaging ervaren om oude werkpatronen in een nieuw jasje te steken maar de grote vraag: Hoe zal het zijn en wat zal het worden? bleef altijd in ons achterhoofd zitten. Birgit Devaere, Rivendel Structurele erkenning voor de Moeder-Baby-Eenheid door het Riziv Gedurende verschillende jaren ijverden we voor een structurele erkenning voor de specifieke werking van de Moeder-Baby-Eenheid. Eindelijk is het zover! Vanaf 1 april 2011 is er een samenwerkingsakkoord tussen het ziekenhuis en het Riziv om het verdere bestaan van deze eenheid in de toekomst te garanderen. In de toekomst breiden de mogelijkheden voor dagbehandeling verder uit. Hiervoor werden reeds stappen gezet om een eventuele uitbreiding van de afdeling te bekijken om aan deze verhoogde verwachtingen te kunnen voldoen. 16 Moeder-Baby-Eenheid, expertisecentrum pre- en postnatale psychische problematiek

17 Met de neus op de feiten Het begin van de bouwwerken aan gebouw 1 in onze buurt drukte Rivendel letterlijk met de neus op de feiten. De organisatievernieuwing en daarmee het definitieve einde van Rivendel en Rivendel Studio in de huidige vorm, kwamen er onvermijdelijk aan. We konden het vorderen van de nieuwbouw dagelijks en van dichtbij volgen. Er leefden twijfels, onrust en er waren zeer gemengde gevoelens. Lyrische ontboezemingen over hoe goed het toch wel was om op Rivendel te kunnen zijn én de kwaliteiten van het gebouw, deden mij wel de haren lichtjes omhoog rijzen: OK, goede teams, goede sfeer, aangename werking, allemaal waar, maar architectonisch totaal passé. De onderlinge gesprekken over de toekomst en de keuze van zorgeenheid, werden door de ene met veel wantrouwen bekeken, door de andere met berusting en door nog een ander teamlid gewoon positief. De nieuwe ontwikkelingen zoals Vlot, Sas, de gekantelde organisatie,... werden al wel eens geringschattend en smalend becommentarieerd. Het wachten op de beslissing over de toekomstige werkplek veroorzaakte frustraties en ongenoegen. Eenmaal de beslissing bekend, gaf dit gemoedsrust (gerespecteerde eigen keuze) of verdriet, kwaadheid en teleurstelling (nietgerespecteerde eigen keuze). Harde woorden en straffe uitspraken ontglipten al wel eens de lippen. Een pijnlijke en zeer spijtige zaak was de extra besparingsronde die noodzakelijk bleek. Enkele mensen haakten op al deze gebeurtenissen af. Gelukkige en ongelukkige mensen samen in een team dat toch verder samen voor de patiëntenzorg moet instaan. Het was als hoofdverantwoordelijke niet evident om een belangrijk hoofdstuk af te sluiten te midden van een mix van positieve en negatieve gevoelens. Evengoed was het geen eenvoudige opdracht om het positief denken erin te houden. Toch denk ik dat wij er als teams in geslaagd zijn om de negatieve gevoelens te doen verdwijnen, zowel voor onszelf als voor de patiënten. Met de verhuis van de eerste afdelingen Loriën en Kruispunt en de daaropvolgende afbraak van de oude gebouwen, lag gebouw 1 plots confronterend en in zijn volle glorie te lonken naar Rivendel. Het onvermijdelijke kwam erg dichtbij. En dan hebben we gedaan wat wij moesten doen... We hebben Rivendel en Rivendel Studio gesloten. We zijn vertrokken om het (nog) beter te gaan doen in de mooiere en modernere omgeving van Kaap en Delta. Ja toch...? Karel Willems, hoofdverantwoordelijke Delta Bethaniënhuis, een veerkrachtig huis In de stuurgroep organisatievernieuwing hielden we de communicatie over de organisatievernieuwing in het oog: wat is de stand van zaken? Wat moet iedereen weten? Waarover is weerstand voelbaar? Wat vertellen we op de informatiemomenten? Ook bespraken we in dit forum welke punten verdere opvolging vereisten en waarover de directie of de medische raad nog een beslissing moest nemen. Bepaalde periodes voelde ik veel spanning en onrust. Mensen moeten elkaar vinden en wennen aan de nieuwe manieren van samenwerking. De veranderingen zijn ingrijpend. Er is verwerkingstijd nodig. Vele toffe en geëngageerde collega s werken keihard en houden alles draaiend. Hopelijk worden hun grote inspanningen opgemerkt en naar waarde geschat. De inzet voor het Bethaniënhuis is groot. Een zaligheid. We houden het gesprek open en gaan verder. Lutgart Van Dongen, stafmedewerker 17

18 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Leren en ontwikkelen 1 april 2011 Dwang en drang Symposium samen met PZ Duffel georganiseerd. 1 december 2011 Ouders hebben kinderen: het actieve kind in een gezin onder stress Avondlezing Moeder-Baby-Eenheid. 16 december 2011 I need a dollar, over armoede en psychose De sector psychosezorg sneed een maatschappelijk relevant thema aan. 18 Prof. dr. Peter Rober Annemie Van Hofstraeten Dr. Lucas Joos

19 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Prof. dr. Jos Corveleyn 23 september 2011 Opleiding tot interne auditor voor verschillende functies binnen het ziekenhuis Bij de interne audits zetten we in op goed luisteren, dialoog en samen verbeteren. Mevr. Magda De Meyer Opleidingsmoment in Elim Werken met competenties Ontwikkelen van de juiste mix van kennis, vaardigheden en attitudes voor het goed vervullen van de functie. Dr. Paul Jenet Minas verzorgde een 3-daagse opleiding aan de Banaba-opleiding Geestelijke Gezondheidszorg rond de module jongeren en psychose Prof. dr. Bea Cantillon Dit verplichtte het team om stil te staan bij de eigen werking en zorgde zo onrechtstreeks voor een verdieping van de werking. HR-boterhammen: een ingeburgerd en gewaardeerd vormingsinitiatief 19

20 Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Kort genoteerd Projecten Ervaringsdeskundigheid Elektronisch patiëntendossier De keuze voor een nieuw elektronisch patiëntendossier als opvolger van het PDP is gemaakt. Samen met 8 andere psychiatrische ziekenhuizen kozen we voor de ontwikkeling van een nieuw dossier in de Regasomgeving. Onze visie over wat we op dit vlak kunnen doen en hoe we het aanpakken, groeit. Een ervaringsdeskundige is lid van de werkgroep van het Psychiatrisch Centrum en denkt mee over onze acties en stuurt regelmatig bij. Valpreventie Valpreventie met implementatie van valrisicoscreening op de gerontopsychiatrische afdelingen. Uit de registratie van de valincidenten leiden de teamleden de voornaamste omstandigheden en oorzaken van valpartijen af. Door kennis van de factoren kan preventief worden opgetreden. Het project beoogt patiënten en medewerkers te sensibiliseren. Kwaliteitsdagen Kwaliteitsdagen over patiëntveiligheid op 14 en 15 maart Het accent ligt steeds op informeren, ervaren en doen over de disciplinegrenzen heen. Keukenmedewerkers mee aan tafel op de afdelingen Naar aanleiding van het laatste tevredenheidsonderzoek bij patiënten legden de keukenmedewerkers hun oor te luisteren bij patiënten en personeel: welke wensen leven er en kunnen we hiermee aan de slag? Patiëntveiligheidscultuur Ziekenhuisbrede meting van de patiëntveiligheidscultuur. Een eerste bevraging vond plaats in 2008, in januari 2011 een tweede. De resultaten toonden dat vooral het teamwerk op afdelingsniveau en de stimulansen van leidinggevenden inzake patiëntveiligheid goed beoordeeld werden. Bovendien bleken de positieve scores van 2011 voor de meeste dimensies iets beter dan deze van Toch zijn er ook 2 aandachtspunten, nl. transfers en bestaffing. 20

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie