Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer."

Transcriptie

1 Rabobank Financierìngsvoorstel (statutaire) Naam Tennisvereniging Heerhugowaard (statutaire) Vestigingsplaats Heerhugowaard Handelsregisternr. H Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer. Bank Statutaire naam Coöperatieve Rabobank Alkmaar e.o. U.A. gevestigd te Alkmaar Hierna te noemen: bank. Met de debiteur is het volgende investerings- en financieringsplan besproken voor: Renovatie Gravelbanen : EUR ,-- Onvoorzien en BTW : EUR ,-- Totaal bedrag investering en benodigde financiering :EUR ,-- Door de debiteur te financieren met beschikbare (eigen) middelen :EUR ,-- Nieuwe financiering Rabobank : EUR ,-- De nieuwe financiering bestaat uit: Geldlening Geldlening van : EUR ,- Geldlening Hoofdpunten geldlening van EUR , Rente Rentevervaldag Aflossing : voor 3 jaar vast 3,3 5 Vo per jaar, tot 3 jaar na de eerste dag van de kalendermaand volgend op de hierna bedoelde ingangsdatum : telkens per maand achteraf te voldoen op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand : lineair, EUR 1.736,-- telkens per maand achteraf Depot De bank zal (een gedeelte van) de geldlening storten op een depotrekening bij de bank ten name van de debiteur. De bank zal over een tegoed op deze rekening de volgende rente vergoeden: het rentepercentage van de geldlening met een afslag van 1%-punt Voorziene opnamedatum : 14 mei 2013 Uiterste opnamedatum : 9 juli 2013 Afdrukdatum en-tijd 9 april 2013, 10:42 1/10

2 Verdere uitwerking financierìngsvoorstel Verder geldt ook het volgende: Geldlening Geldlening van EUR , De geldlening wordt door de bank verstrekt aan de debiteur (hoofdelijk). Administratieve De geldlening wordt met ingang van de datum van opname van de geldlening (hierna te tenaamstelling noemen: de ingangsdatum) geadministreerd op naam van: Tennisvereniging Heerhugowaard Bestedingsdoel De geldlening mag uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van de renovatie van 14 gravelbanen. Lineaire aflossing Voor de lineaire aflossing geldt - naast eventuele extra aflossingen - ook: de aflossing is telkens per maand achteraf te voldoen op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Eerste aflossing De eerste betaling van de aflossing moet plaatsvinden op 1 juni Rente Voor alle aangeboden/het rentetype(s) geldt ook het volgende: De eerste betaling van de rente moet plaatsvinden op de eerste rentevervaldag volgend op de ingangsdatum. De bank kan een (eerste) afwijkende rentevervaldag vaststellen. Dit geldt niet als de betaling van rente en aflossing samen op basis van annuïteiten gebeurt. Vaste rente Voor een rente voor bepaalde periode vast geldt ook het volgende: Rente voor een bepaalde periode vast als bedoeld in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. Depot De bank kan de rente en/of de afslag geldende voor de depotrekening(en) altijd wijzigen. De debiteur verpandt hierbij - zoals overeengekomen - het huidige en/of toekomstige tegoed op de depotrekening(en) aan de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: RHB tot zekerheid van al hetgeen de bank en/of de RHB blijkens de administratie van de bank en/of de RHB van debiteur te vorderen heefť(zal/ zullen) hebben uit welken hoofde dan ook. De debiteur deelt het pandrecht hierbij mee aan de bank en de RHB. Beschikkingen ten laste van de depotrekening(en) zijn alleen toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het artikel over Depotstorting en verpanding in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. 9 april /10

3 Rabobank Rentevastprovisie Rentevastprovisie wordt berekend over het aantal dagen dat de betreffende vastrentende geldlening(en) niet is/zijn opgenomen. De provisie is per dag verschuldigd en wordt uiterlijk bij opname van die vastrentende geldlening(en) aan de debiteur in rekening gebracht. De bank kan altijd de (uiterlijke) vervaldag en het tarief van de rentevastprovisie aanpassen. Renteberekeningsmethode Tenzij in deze akte anders is vermeld stelt de bank voor de berekening van de rente het en periode aantal dagen van een kalendermaand op het juiste aantal dagen en dat van een kalenderjaar op 360 dagen. Wijzigingsrecht De bank kan altijd voor elke geldlening de (rente)berekeningsmethode(s), (rente)berekeningsperiode(s), de (eerste) rentevervaldag(en), de (eerste) vervaldag(en) van de (extra/tussentijdse) aflossingen, de (eerste) vervaldag(en) van de annuïteit en de afrekenperiode(s) wijzigen. Zekerheden Bestaande zekerheden De bestaande zekerheden blijven gehandhaafd en strekken ook tot zekerheid voor de aangeboden financiering(en). Te stellen zekerheden Het financierìngsvoorstel is mede gebaseerd op het stellen van de hierna vermelde zekerheden voor de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: RHB. Deze zekerheden gelden voor al hetgeen de debiteur/de kredietnemer (zowel samen als ieder afzonderlijk) nu of in de toekomst uit welken hoofde dan ook aan de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V. schuldig is en/of zal zijn tenzij hierna uitdrukkelijk is vermeld, dat de zekerheden voor een bepaalde financiering worden gevestigd. In alle gevallen, dat de zekerheden niet voor een bepaalde financiering zijn/worden gevestigd is de bank bevoegd - en de debiteur stemt hiermee bij voorbaat in - om borgtochten, garanties en dergelijke af te geven aan andere rechtspersonen van de Rabobank Groep tot zekerheid voor (toekomstige) vorderingen van zo'n rechtspersoon van de Rabobank Groep op de debiteur uit welken hoofde dan ook. Verpanding Te vestigen pandrecht als l e op: - de akte van verpanding inzake gemeentevergoedingen zoals vermeld in de akte van verpanding d.d. 13 maart 2002 Beperkte rechten Debiteur verklaart jegens de bank dat op voormelde te verpanden onderpand(en) geen beperkte rechten en licenties anders dan hiervoor vermeld en geen beslagen rusten. Algemene voorwaarden Op deze verpanding(en) zijn mede van toepassing de Algemene voorwaarden voor verpanding van de Rabobank Borgtocht Er zal een borgtocht voor een bedrag van EUR ,-- worden afgegeven door: Gemeente Heerhugowaard tot zekerheid voor de verplichtingen van de debiteur uit hoofde van de Geldlening groot EUR ,--. 9 april 2013,10:42 5/10

4 Algemene voorwaarden Op deze borgtocht zijn mede van toepassing de Algemene voorwaarden voor borgtocht van de Rabobank voor bedrijfsfinancieringen Garantie, rente en aflossing Stichting Waarborgfonds Sport zal een garantieverklaring voor de betaling van rente en aflossing van de geldlening(en) (respectievelijk) groot EUR ,-- afgeven. Nadere voorwaarden Negative pledge, pari passu De debiteur staat jegens de bank in, voor de nakoming van de negative pledge en de pari passu als verwoord in het artikel over niet-financiële en financiële verklaringen in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. Het bepaalde in artikel 16 A sub a in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen is niet van toepassing. Zekerheid toekomstige Iedere debiteur moet op eerste verzoek van de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V. financieringen gevestigd te Amsterdam (RHB) de door de bank en/of RHB gewenste zekerheden (laten) vestigen (mede) tot zekerheid voor de nakoming door debiteur jegens de bank en/of de RHB van zijn verplichtingen uit hoofde van additionele en/of nieuwe financieringen/faciliteiten in welke vorm dan ook en/of uit welken hoofde dan ook. De bank en/of de RHB moet(en) hierom schriftelijk vragen. Dit tast de verplichtingen van de debiteur tot zekerheidsstelling uit hoofde van de Algemene Bankvoorwaarden niet aan. Verzekering onderpand De roerende zaken en registergoederen die als zekerheid dienen, moeten blijvend en naar het oordeel van de bank voldoende verzekerd zijn tegen de gebruikelijke risico's. Bankdiensten De bank gaat ervan uit dat u alle bankzaken, waaronder het betalingsverkeer, via de bank regelt. De bank is graag bereid u nader te informeren over onze overige bankdiensten. Wijzigingsrecht uiterlijke Zowel de bank en/of Rabobank Nederland zijn altijd bevoegd de uiterlijke inleverdata inleverdata en wijze van de in deze akte gevraagde (tussentijdse) (geconsolideerde) balansen, winst- en aanleveren verliesrekeningen met toelichting, cash-flowoverzichten, accountantsverklaringen en/of compliance certificates te wijzigen. De bank kan de wijze van aanlevering van deze stukken bepalen en hieraan eisen stellen. Volmacht financiële De debiteur geeft de bank hierbij toestemming en voor zover nodig volmacht met het informatie recht van substitutie, om alle door de bank gewenste financiële informatie over (het bedrijf of beroep van) de debiteur op te vragen bij zijn accountant en hem vragen te stellen over deze informatie. Voor zover nodig verleent de debiteur de accountant hierbij opdracht met het recht van substitutie om deze door de bank gewenste informatie rechtstreeks en/of via door de bank aangewezen en/of acceptabel bevonden derde(n) aan de bank te verstrekken op de door de bank aangegeven wijze. 9 april /10

5 Rabobank Arrangement Voor de financiering die wordt verstrekt in het kader van het financieringsarrangement van Rabobank Nederland met Stichting Waarborgfonds Sport geldt tevens het volgende: de bank is bevoegd te allen tijde aan de arrangementspartner gegevens te verstrekken omtrent het verloop en de hoogte van onderhavige financiering, de zekerheden en de rekening(en) waarop de onderhavige financiering is/ wordt geadministreerd en alles wat met het vorenstaande verband houdt. Opname/nakoming De bank zal op de voorziene opnamedatum van de geldlening/voorziene ingangsdatum van het krediet de gelden beschikbaar stellen als aan alle door de bank gestelde voorwaarden is voldaan. De debiteur dient de bank uiterlijk 1 week voor de voorziene opnamedatum/voorziene ingangsdatum te informeren als de werkelijke opnamedatum van de geldlening/werkelijke ingangsdatum van het krediet hiervan afwijkt. De bank kan bij niet of niet tijdige opname en/of het niet tijdig voldoen aan alle voorwaarden altijd (gedeeltelijke) nakoming, (schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding vorderen. Hoofdelijke verbintenissen Als er meer debiteuren en/of kredietnemers zijn, zijn alle verbintenissen tot betaling van een geldsom, waaronder ook begrepen de behandelingskosten en provisies, hoofdelijke verbintenissen voor de debiteur en/of de kredietnemer. Automatische afschrijving De bank is bevoegd om de bedragen die de bank uit hoofde van dit financierìngsvoorstel en/of de daarbij van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de debiteur/de kredietnemer te vorderen heeft of mocht hebben van één of meer (mede) op naam van de debiteur/kredietnemer gestelde rekeningen automatisch af te (doen) schrijven. De debiteur/kredietnemer dient er voor te zorgen dat het saldo of de kredietruimte op deze rekening(en) toereikend is om deze afschrijvingen mogelijk te maken. Rabohypotheekbank NV Alle rechten, bevoegdheden en verplichtingen voor de bank uit de geldleningsovereenkomst(en), met uitzondering van eventuele kasgeldlening(en) en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden kunnen hoofdelijk worden uitgeoefend door - respectievelijk geldend gemaakt worden jegens - de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, namens welke vennootschap de bank mede als gevolmachtigde dit financierìngsvoorstel ondertekent. Overal waar in dit financierìngsvoorstel "bank" staat bij het bepaalde over de geldleningsovereenkomst(en), de zekerheden, de overige bepalingen, waaronder de verstrekkingsvoorwaarden, wordt mede bedoeld de Rabohypotheekbank N.V., zowel samen als ieder afzonderlijk. Afstanddoening, a) De debiteur/kredietnemer doet hierbij - voor zover nodig bij voorbaat - achterstelling en verpanding onherroepelijk afstand van subrogatie en van alle (neven)rechten waarin hij door subrogatie zou kunnen treden, waaronder begrepen zekerheidsrechten. Elke debiteur/kredietnemer neemt over en weer deze afstanddoeningen - voor zover nodig bij voorbaat - aan. b) De debiteur/kredietnemer stelt ten behoeve van de bank nu reeds voor alsdan eventuele vorderingen uit hoofde van regres achter op al wat de bank van debiteur/kredietnemer te vorderen heeft of mocht hebben uit welken hoofde dan ook. De debiteur/kredietnemer verpandt - zoals overeengekomen - hierbij bij voorbaat aan de bank de eventuele vorderingen uit hoofde van regres tot zekerheid voor de betaling 9 april 2013,10:42 7/10

6 van al wat de bank blijkens haar administratie van de debiteur/kredietnemer te vorderen heeft en/of zal hebben, ongeacht uit welken hoofde dan ook. De bank deelt hierbij dit pandrecht mee aan de debiteur/kredietnemer. Verklaring juiste De debiteur bevestigt en staat er tegenover de bank voor in dat voor het aangaan van dit besluitvorming financierìngsvoorstel en de hieruit voortvloeiende (zekerheids)overeenkomsten alle statutair en wettelijk vereiste besluiten, goedkeuringen, toestemmingen en voor zover vereist positieve adviezen zijn verkregen. Doeloverschrijding De debiteur/kredietnemer verklaart: - economisch belang te hebben bij het aangaan van dit financierìngsvoorstel, en de ter uitvoering van dit voorstel nog te sluiten (zekerheids)overeenkomst(en), en - dat het aangaan van dit financierìngsvoorstel en die (zekerheids)overeenkomst(en) past/passen binnen haar statutaire doelomschrijving. Algemene voorwaarden Op elke nieuwe financieringsfaciliteit zoals gedefinieerd in de hierna vermelde bedrijfsfinancieringen Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen en op een eventuele nieuwe bankgarantiefaciliteit zijn - voor zover niet anders is overeengekomen - de Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 van toepassing. Algemene Bankvoorwaarden Op de relatie met de bank zijn van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden. Daar waar in deze voorwaarden "cliënt" is vermeld wordt - voor zover van toepassing - ook bedoeld "debiteur" en/of "kredietnemer". Akkoordverklaring De debiteur/kredietnemer verklaart de in dit financierìngsvoorstel genoemde voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en de rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende te aanvaarden. Tevens verklaart de debiteur/kredietnemer akkoord te zijn met de inhoud van alle pagina's van dit financierìngsvoorstel. Volmacht De debiteur/kredietnemer verleent hierbij de bank onherroepelijk volmacht met het recht van substitutie tot de uitoefening door de bank van alle aan haar in deze akte en de in deze akte van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegekende bevoegdheden en rechten. 9april2013 8/10

7 1 Rabobank Rechts-en forumkeuze Op dit financierìngsvoorstel, de toepasselijke (algemene) voorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en andere niet contractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd. Dit is alleen anders als bij een bepaalde financiering of zekerheid of andere voorwaarde uitdrukkelijk ander recht van toepassing is verklaard of dit uit de wet voortvloeit. In dat geval is voor die bepaalde financiering of die zekerheid of die andere voorwaarde dat andere recht van toepassing en is de buitenlandse rechter bevoegd. In alle gevallen waarin een volmacht wordt verleend in dit financierìngsvoorstel en de hierin van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden kiezen de volmachtgever en de gevolmachtigde in hun interne verhouding er uitdrukkelijk voor dat Nederlands recht van toepassing is op deze volmacht en is de Nederlandse rechter bevoegd. instemming Als u, debiteur/kredietnemer, van deze aanbieding gebruik wilt maken, vul dan de in dit financierìngsvoorstel ontbrekende gegevens aan. U gelieve vervolgens: - één exemplaar van dit financierìngsvoorstel rechtsgeldig ondertekend te retourneren uiterlijk op 16 april Verbintenis De bank attendeert u, de debiteur/kredietnemer, er op dat u zich door ondertekening van het financierìngsvoorstel jegens de bank bindt, conform de daarin en in de verdere uitwerking van het financierìngsvoorstel genoemde voorwaarden. De bank kan deze aanbieding echter uitsluitend gestand doen als: - door de bank gehanteerde en/of goedgekeurde akte(n), modellen en verklaringen worden gebruikt; - de gevraagde zekerheden tijdig gesteld zijn conform de voorwaarden van de bank; - aan de overige voorwaarden tijdig is voldaan. De bank neemt de in dit financieringsvoorstel en de hierin toepasselijk verklaarde (algemene) voorwaarden vermelde bevoegdheden, verklaringen, volmachten, afstanddoeningen, achterstelling, verpanding en (hoofdelijke) verbintenissen en ten behoeve van haar gemaakte derdenbedingen aan. 9april20ĩ3, 10:42 9/10

8 Ondertekening Ondertekening Plaats ondertekening De debiteur/kredietnemer Tennisvereniging Heerhugowaard Datum ondertekening ļ ^ - ì QAf "2-0*5 (Wettelijk) G.AyKíaver vertegen woordiger Handtekenin Plaats ondertekening Datum ondertekening (Wettelijk) N. Blanken vertegenwoordiger 4^ Handtekening \Zffîfåfåtåf*# h Plaats ondertekening Datum ondertekening ļ )2. - ô 'olbļ^ (Wettelijk) M.A.H. Ruisch-Coumans vertegen woordiger Handtekening Plaats ondertekening Namens de bank Datum ondertekening *J ļ Handtekening Verificatie Datum ondertekening paraaf naam Afdrukdatum en-tijd 9 april20 ì3 10/ W

Financieringsvoorstel aan:

Financieringsvoorstel aan: Financieringsvoorstel aan: Debiteur/kredietnemer (Statutaire) naam (Stat.) vestigingsplaats Handelsregisternr Tennisvereniging Overbos WARMOND H404461810000 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk)

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 Algemene voorwaarden bedrijfs financieringen van de Rabobank 2010 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Achterstelling:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus 434 2920 AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman;

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman; Leningsnummer: 40.105690 WSW leningnummer 42430 Standaard overeenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. (bank), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (deelnemer),

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012

Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 1 Definities In de akte en deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst De ondergetekenden: 1. (geldgever), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (geldnemer), gevestigd te, hierna te noemen "geldnemer";

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op het OndernemersRekeningCourantKrediet, het MedischPraktijkKrediet

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc ,. Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July 2010- CA 54).doc Winkelvastgoedfömls Duitsland 2 NV 1 ONDERGETEKENDEN: I. Holland hnmo Group Beheer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparen 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparen Rente Over het saldo op de rekening ontvangt u een

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening 154306 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies Algemene voorwaarden 1. Gebruiker en wederpartij 1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Financiële Planner gevestigd te Hoorn aan de Diamantplein 14 1625 RR, hierna te noemen: De Financiële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie