Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer."

Transcriptie

1 Rabobank Financierìngsvoorstel (statutaire) Naam Tennisvereniging Heerhugowaard (statutaire) Vestigingsplaats Heerhugowaard Handelsregisternr. H Hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: debiteur of kredietnemer. Bank Statutaire naam Coöperatieve Rabobank Alkmaar e.o. U.A. gevestigd te Alkmaar Hierna te noemen: bank. Met de debiteur is het volgende investerings- en financieringsplan besproken voor: Renovatie Gravelbanen : EUR ,-- Onvoorzien en BTW : EUR ,-- Totaal bedrag investering en benodigde financiering :EUR ,-- Door de debiteur te financieren met beschikbare (eigen) middelen :EUR ,-- Nieuwe financiering Rabobank : EUR ,-- De nieuwe financiering bestaat uit: Geldlening Geldlening van : EUR ,- Geldlening Hoofdpunten geldlening van EUR , Rente Rentevervaldag Aflossing : voor 3 jaar vast 3,3 5 Vo per jaar, tot 3 jaar na de eerste dag van de kalendermaand volgend op de hierna bedoelde ingangsdatum : telkens per maand achteraf te voldoen op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand : lineair, EUR 1.736,-- telkens per maand achteraf Depot De bank zal (een gedeelte van) de geldlening storten op een depotrekening bij de bank ten name van de debiteur. De bank zal over een tegoed op deze rekening de volgende rente vergoeden: het rentepercentage van de geldlening met een afslag van 1%-punt Voorziene opnamedatum : 14 mei 2013 Uiterste opnamedatum : 9 juli 2013 Afdrukdatum en-tijd 9 april 2013, 10:42 1/10

2 Verdere uitwerking financierìngsvoorstel Verder geldt ook het volgende: Geldlening Geldlening van EUR , De geldlening wordt door de bank verstrekt aan de debiteur (hoofdelijk). Administratieve De geldlening wordt met ingang van de datum van opname van de geldlening (hierna te tenaamstelling noemen: de ingangsdatum) geadministreerd op naam van: Tennisvereniging Heerhugowaard Bestedingsdoel De geldlening mag uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van de renovatie van 14 gravelbanen. Lineaire aflossing Voor de lineaire aflossing geldt - naast eventuele extra aflossingen - ook: de aflossing is telkens per maand achteraf te voldoen op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Eerste aflossing De eerste betaling van de aflossing moet plaatsvinden op 1 juni Rente Voor alle aangeboden/het rentetype(s) geldt ook het volgende: De eerste betaling van de rente moet plaatsvinden op de eerste rentevervaldag volgend op de ingangsdatum. De bank kan een (eerste) afwijkende rentevervaldag vaststellen. Dit geldt niet als de betaling van rente en aflossing samen op basis van annuïteiten gebeurt. Vaste rente Voor een rente voor bepaalde periode vast geldt ook het volgende: Rente voor een bepaalde periode vast als bedoeld in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. Depot De bank kan de rente en/of de afslag geldende voor de depotrekening(en) altijd wijzigen. De debiteur verpandt hierbij - zoals overeengekomen - het huidige en/of toekomstige tegoed op de depotrekening(en) aan de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: RHB tot zekerheid van al hetgeen de bank en/of de RHB blijkens de administratie van de bank en/of de RHB van debiteur te vorderen heefť(zal/ zullen) hebben uit welken hoofde dan ook. De debiteur deelt het pandrecht hierbij mee aan de bank en de RHB. Beschikkingen ten laste van de depotrekening(en) zijn alleen toegestaan met inachtneming van het bepaalde in het artikel over Depotstorting en verpanding in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. 9 april /10

3 Rabobank Rentevastprovisie Rentevastprovisie wordt berekend over het aantal dagen dat de betreffende vastrentende geldlening(en) niet is/zijn opgenomen. De provisie is per dag verschuldigd en wordt uiterlijk bij opname van die vastrentende geldlening(en) aan de debiteur in rekening gebracht. De bank kan altijd de (uiterlijke) vervaldag en het tarief van de rentevastprovisie aanpassen. Renteberekeningsmethode Tenzij in deze akte anders is vermeld stelt de bank voor de berekening van de rente het en periode aantal dagen van een kalendermaand op het juiste aantal dagen en dat van een kalenderjaar op 360 dagen. Wijzigingsrecht De bank kan altijd voor elke geldlening de (rente)berekeningsmethode(s), (rente)berekeningsperiode(s), de (eerste) rentevervaldag(en), de (eerste) vervaldag(en) van de (extra/tussentijdse) aflossingen, de (eerste) vervaldag(en) van de annuïteit en de afrekenperiode(s) wijzigen. Zekerheden Bestaande zekerheden De bestaande zekerheden blijven gehandhaafd en strekken ook tot zekerheid voor de aangeboden financiering(en). Te stellen zekerheden Het financierìngsvoorstel is mede gebaseerd op het stellen van de hierna vermelde zekerheden voor de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: RHB. Deze zekerheden gelden voor al hetgeen de debiteur/de kredietnemer (zowel samen als ieder afzonderlijk) nu of in de toekomst uit welken hoofde dan ook aan de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V. schuldig is en/of zal zijn tenzij hierna uitdrukkelijk is vermeld, dat de zekerheden voor een bepaalde financiering worden gevestigd. In alle gevallen, dat de zekerheden niet voor een bepaalde financiering zijn/worden gevestigd is de bank bevoegd - en de debiteur stemt hiermee bij voorbaat in - om borgtochten, garanties en dergelijke af te geven aan andere rechtspersonen van de Rabobank Groep tot zekerheid voor (toekomstige) vorderingen van zo'n rechtspersoon van de Rabobank Groep op de debiteur uit welken hoofde dan ook. Verpanding Te vestigen pandrecht als l e op: - de akte van verpanding inzake gemeentevergoedingen zoals vermeld in de akte van verpanding d.d. 13 maart 2002 Beperkte rechten Debiteur verklaart jegens de bank dat op voormelde te verpanden onderpand(en) geen beperkte rechten en licenties anders dan hiervoor vermeld en geen beslagen rusten. Algemene voorwaarden Op deze verpanding(en) zijn mede van toepassing de Algemene voorwaarden voor verpanding van de Rabobank Borgtocht Er zal een borgtocht voor een bedrag van EUR ,-- worden afgegeven door: Gemeente Heerhugowaard tot zekerheid voor de verplichtingen van de debiteur uit hoofde van de Geldlening groot EUR ,--. 9 april 2013,10:42 5/10

4 Algemene voorwaarden Op deze borgtocht zijn mede van toepassing de Algemene voorwaarden voor borgtocht van de Rabobank voor bedrijfsfinancieringen Garantie, rente en aflossing Stichting Waarborgfonds Sport zal een garantieverklaring voor de betaling van rente en aflossing van de geldlening(en) (respectievelijk) groot EUR ,-- afgeven. Nadere voorwaarden Negative pledge, pari passu De debiteur staat jegens de bank in, voor de nakoming van de negative pledge en de pari passu als verwoord in het artikel over niet-financiële en financiële verklaringen in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen. Het bepaalde in artikel 16 A sub a in de hierna vermelde Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen is niet van toepassing. Zekerheid toekomstige Iedere debiteur moet op eerste verzoek van de bank en/of de Rabohypotheekbank N.V. financieringen gevestigd te Amsterdam (RHB) de door de bank en/of RHB gewenste zekerheden (laten) vestigen (mede) tot zekerheid voor de nakoming door debiteur jegens de bank en/of de RHB van zijn verplichtingen uit hoofde van additionele en/of nieuwe financieringen/faciliteiten in welke vorm dan ook en/of uit welken hoofde dan ook. De bank en/of de RHB moet(en) hierom schriftelijk vragen. Dit tast de verplichtingen van de debiteur tot zekerheidsstelling uit hoofde van de Algemene Bankvoorwaarden niet aan. Verzekering onderpand De roerende zaken en registergoederen die als zekerheid dienen, moeten blijvend en naar het oordeel van de bank voldoende verzekerd zijn tegen de gebruikelijke risico's. Bankdiensten De bank gaat ervan uit dat u alle bankzaken, waaronder het betalingsverkeer, via de bank regelt. De bank is graag bereid u nader te informeren over onze overige bankdiensten. Wijzigingsrecht uiterlijke Zowel de bank en/of Rabobank Nederland zijn altijd bevoegd de uiterlijke inleverdata inleverdata en wijze van de in deze akte gevraagde (tussentijdse) (geconsolideerde) balansen, winst- en aanleveren verliesrekeningen met toelichting, cash-flowoverzichten, accountantsverklaringen en/of compliance certificates te wijzigen. De bank kan de wijze van aanlevering van deze stukken bepalen en hieraan eisen stellen. Volmacht financiële De debiteur geeft de bank hierbij toestemming en voor zover nodig volmacht met het informatie recht van substitutie, om alle door de bank gewenste financiële informatie over (het bedrijf of beroep van) de debiteur op te vragen bij zijn accountant en hem vragen te stellen over deze informatie. Voor zover nodig verleent de debiteur de accountant hierbij opdracht met het recht van substitutie om deze door de bank gewenste informatie rechtstreeks en/of via door de bank aangewezen en/of acceptabel bevonden derde(n) aan de bank te verstrekken op de door de bank aangegeven wijze. 9 april /10

5 Rabobank Arrangement Voor de financiering die wordt verstrekt in het kader van het financieringsarrangement van Rabobank Nederland met Stichting Waarborgfonds Sport geldt tevens het volgende: de bank is bevoegd te allen tijde aan de arrangementspartner gegevens te verstrekken omtrent het verloop en de hoogte van onderhavige financiering, de zekerheden en de rekening(en) waarop de onderhavige financiering is/ wordt geadministreerd en alles wat met het vorenstaande verband houdt. Opname/nakoming De bank zal op de voorziene opnamedatum van de geldlening/voorziene ingangsdatum van het krediet de gelden beschikbaar stellen als aan alle door de bank gestelde voorwaarden is voldaan. De debiteur dient de bank uiterlijk 1 week voor de voorziene opnamedatum/voorziene ingangsdatum te informeren als de werkelijke opnamedatum van de geldlening/werkelijke ingangsdatum van het krediet hiervan afwijkt. De bank kan bij niet of niet tijdige opname en/of het niet tijdig voldoen aan alle voorwaarden altijd (gedeeltelijke) nakoming, (schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding vorderen. Hoofdelijke verbintenissen Als er meer debiteuren en/of kredietnemers zijn, zijn alle verbintenissen tot betaling van een geldsom, waaronder ook begrepen de behandelingskosten en provisies, hoofdelijke verbintenissen voor de debiteur en/of de kredietnemer. Automatische afschrijving De bank is bevoegd om de bedragen die de bank uit hoofde van dit financierìngsvoorstel en/of de daarbij van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de debiteur/de kredietnemer te vorderen heeft of mocht hebben van één of meer (mede) op naam van de debiteur/kredietnemer gestelde rekeningen automatisch af te (doen) schrijven. De debiteur/kredietnemer dient er voor te zorgen dat het saldo of de kredietruimte op deze rekening(en) toereikend is om deze afschrijvingen mogelijk te maken. Rabohypotheekbank NV Alle rechten, bevoegdheden en verplichtingen voor de bank uit de geldleningsovereenkomst(en), met uitzondering van eventuele kasgeldlening(en) en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden kunnen hoofdelijk worden uitgeoefend door - respectievelijk geldend gemaakt worden jegens - de Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam, namens welke vennootschap de bank mede als gevolmachtigde dit financierìngsvoorstel ondertekent. Overal waar in dit financierìngsvoorstel "bank" staat bij het bepaalde over de geldleningsovereenkomst(en), de zekerheden, de overige bepalingen, waaronder de verstrekkingsvoorwaarden, wordt mede bedoeld de Rabohypotheekbank N.V., zowel samen als ieder afzonderlijk. Afstanddoening, a) De debiteur/kredietnemer doet hierbij - voor zover nodig bij voorbaat - achterstelling en verpanding onherroepelijk afstand van subrogatie en van alle (neven)rechten waarin hij door subrogatie zou kunnen treden, waaronder begrepen zekerheidsrechten. Elke debiteur/kredietnemer neemt over en weer deze afstanddoeningen - voor zover nodig bij voorbaat - aan. b) De debiteur/kredietnemer stelt ten behoeve van de bank nu reeds voor alsdan eventuele vorderingen uit hoofde van regres achter op al wat de bank van debiteur/kredietnemer te vorderen heeft of mocht hebben uit welken hoofde dan ook. De debiteur/kredietnemer verpandt - zoals overeengekomen - hierbij bij voorbaat aan de bank de eventuele vorderingen uit hoofde van regres tot zekerheid voor de betaling 9 april 2013,10:42 7/10

6 van al wat de bank blijkens haar administratie van de debiteur/kredietnemer te vorderen heeft en/of zal hebben, ongeacht uit welken hoofde dan ook. De bank deelt hierbij dit pandrecht mee aan de debiteur/kredietnemer. Verklaring juiste De debiteur bevestigt en staat er tegenover de bank voor in dat voor het aangaan van dit besluitvorming financierìngsvoorstel en de hieruit voortvloeiende (zekerheids)overeenkomsten alle statutair en wettelijk vereiste besluiten, goedkeuringen, toestemmingen en voor zover vereist positieve adviezen zijn verkregen. Doeloverschrijding De debiteur/kredietnemer verklaart: - economisch belang te hebben bij het aangaan van dit financierìngsvoorstel, en de ter uitvoering van dit voorstel nog te sluiten (zekerheids)overeenkomst(en), en - dat het aangaan van dit financierìngsvoorstel en die (zekerheids)overeenkomst(en) past/passen binnen haar statutaire doelomschrijving. Algemene voorwaarden Op elke nieuwe financieringsfaciliteit zoals gedefinieerd in de hierna vermelde bedrijfsfinancieringen Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen en op een eventuele nieuwe bankgarantiefaciliteit zijn - voor zover niet anders is overeengekomen - de Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 van toepassing. Algemene Bankvoorwaarden Op de relatie met de bank zijn van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden. Daar waar in deze voorwaarden "cliënt" is vermeld wordt - voor zover van toepassing - ook bedoeld "debiteur" en/of "kredietnemer". Akkoordverklaring De debiteur/kredietnemer verklaart de in dit financierìngsvoorstel genoemde voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en de rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende te aanvaarden. Tevens verklaart de debiteur/kredietnemer akkoord te zijn met de inhoud van alle pagina's van dit financierìngsvoorstel. Volmacht De debiteur/kredietnemer verleent hierbij de bank onherroepelijk volmacht met het recht van substitutie tot de uitoefening door de bank van alle aan haar in deze akte en de in deze akte van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegekende bevoegdheden en rechten. 9april2013 8/10

7 1 Rabobank Rechts-en forumkeuze Op dit financierìngsvoorstel, de toepasselijke (algemene) voorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en andere niet contractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd. Dit is alleen anders als bij een bepaalde financiering of zekerheid of andere voorwaarde uitdrukkelijk ander recht van toepassing is verklaard of dit uit de wet voortvloeit. In dat geval is voor die bepaalde financiering of die zekerheid of die andere voorwaarde dat andere recht van toepassing en is de buitenlandse rechter bevoegd. In alle gevallen waarin een volmacht wordt verleend in dit financierìngsvoorstel en de hierin van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden kiezen de volmachtgever en de gevolmachtigde in hun interne verhouding er uitdrukkelijk voor dat Nederlands recht van toepassing is op deze volmacht en is de Nederlandse rechter bevoegd. instemming Als u, debiteur/kredietnemer, van deze aanbieding gebruik wilt maken, vul dan de in dit financierìngsvoorstel ontbrekende gegevens aan. U gelieve vervolgens: - één exemplaar van dit financierìngsvoorstel rechtsgeldig ondertekend te retourneren uiterlijk op 16 april Verbintenis De bank attendeert u, de debiteur/kredietnemer, er op dat u zich door ondertekening van het financierìngsvoorstel jegens de bank bindt, conform de daarin en in de verdere uitwerking van het financierìngsvoorstel genoemde voorwaarden. De bank kan deze aanbieding echter uitsluitend gestand doen als: - door de bank gehanteerde en/of goedgekeurde akte(n), modellen en verklaringen worden gebruikt; - de gevraagde zekerheden tijdig gesteld zijn conform de voorwaarden van de bank; - aan de overige voorwaarden tijdig is voldaan. De bank neemt de in dit financieringsvoorstel en de hierin toepasselijk verklaarde (algemene) voorwaarden vermelde bevoegdheden, verklaringen, volmachten, afstanddoeningen, achterstelling, verpanding en (hoofdelijke) verbintenissen en ten behoeve van haar gemaakte derdenbedingen aan. 9april20ĩ3, 10:42 9/10

8 Ondertekening Ondertekening Plaats ondertekening De debiteur/kredietnemer Tennisvereniging Heerhugowaard Datum ondertekening ļ ^ - ì QAf "2-0*5 (Wettelijk) G.AyKíaver vertegen woordiger Handtekenin Plaats ondertekening Datum ondertekening (Wettelijk) N. Blanken vertegenwoordiger 4^ Handtekening \Zffîfåfåtåf*# h Plaats ondertekening Datum ondertekening ļ )2. - ô 'olbļ^ (Wettelijk) M.A.H. Ruisch-Coumans vertegen woordiger Handtekening Plaats ondertekening Namens de bank Datum ondertekening *J ļ Handtekening Verificatie Datum ondertekening paraaf naam Afdrukdatum en-tijd 9 april20 ì3 10/ W

Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010 Algemene voorwaarden bedrijfs financieringen van de Rabobank 2010 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Achterstelling:

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO

Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO Algemene Bepalingen voor het OndernemersKrediet van ABN AMRO bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op het OndernemersRekeningCourantKrediet, het MedischPraktijkKrediet

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012

Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 Algemene voorwaarden zakelijke geldleningen Rabo Groen Bank 2012 1 Definities In de akte en deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparen 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparen Rente Over het saldo op de rekening ontvangt u een

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (met zekerheden) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

CONCEPT 4 DECEMBER 2013 OVEREENKOMST TUSSEN HET RIJK EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING

CONCEPT 4 DECEMBER 2013 OVEREENKOMST TUSSEN HET RIJK EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING CONCEPT 4 DECEMBER 2013 ACHTERVANGOVEREENKOMST RIJK 2015 OVEREENKOMST TUSSEN HET RIJK EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING 1. de heer S.A. Blok

Nadere informatie

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. vaststellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie