Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

2 Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk gemaakt dat u belang hecht aan de bescherming van het milieu in uw omgeving, en meer bepaald van het water, een goed dat ons bijzonder kostbaar is. Wij danken u voor uw vertrouwen door te kiezen voor de Oxyfix C-90, een ontwerp van Eloy Water. Onze Oxyfix C-90-systemen die gefabriceerd worden in onze ateliers op basis van een speciaal samengesteld beton, zijn tegelijk lichter, steviger en hermetischer dan vergelijkbare producten op de markt. Wij garanderen u dat uw Oxyfix C-90, in het kader van een installatie conform de instructies van de handleiding voor de inbedrijfstelling en de gebruiksaanwijzing, voldoet aan de normen die op het moment van de installatie ervan van kracht waren. Voor een optimaal, economisch en duurzaam gebruik van uw Oxyfix C-90 raden we u ten stelligste aan dit document te lezen. Het bevat: - De handleiding voor de inbedrijfstelling - De gebruiksaanwijzing Aarzel niet om voor alle informatie contact op te nemen met de distributeur van uw regio, van wie u de gegevens op onze website terugvindt, of door te bellen naar het volgende nummer:

3 Veiligheidsregels Wij raden ten stelligste aan om strikt elke interventie op het zuiveringsstation behalve wat wij in onze onderhoudscontracten een "passend toezicht" noemen alleen te laten uitvoeren door gespecialiseerde technici die erkend zijn door onze onderneming. Het voorkomen van risico's Het personeel moet tijdens het werk de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die passen bij de uit te voeren werkzaamheden. Ter herinnering en pro memorie: Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht voor de werknemers die zware stukken behandelen en die, als ze vallen, hun voeten zouden kunnen verwonden; Het dragen van veiligheidshandschoenen is verplicht voor werknemers die voorwerpen, producten of materialen behandelen die snijden, scherpe delen bevatten, irriteren, gloeiend heet of ruw zijn; Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht voor werknemers die bloot staan aan spatten van gevaarlijke stoffen, aan weggeslingerde deeltjes die vrijkomen bij het zagen en slijpen, en die blootstaan aan schadelijke stralingen tijdens las- of snijwerk; Het dragen van geschikte maskers is verplicht wanneer de omgevingslucht gevaarlijke of schadelijke stoffen of substanties bevat; Het dragen van een individuele gehoorbescherming is vereist tijdens het gebruik van luidruchtige toestellen. 3

4 In termen van veiligheid zijn de belangrijkste risico's in verband met een zuiveringsstation hieronder gedefinieerd. BIOLOGISCHE RISICO'S Afvalwater en slib bevatten ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Rechtstreeks contact van de handen (en elk ander lichaamsdeel) met deze substanties moet in de mate van het mogelijke worden vermeden. Het dragen van werkhandschoenen en aangepaste kleding is een vereiste. Zolang een persoon in contact is met vervuild water en hij zijn handen niet heeft gewassen en ontsmet, is het te verkiezen dat hij niet drinkt, eet, rookt of met zijn handen zijn gezicht aanraakt. Bij contact met ziekteverwekkende substanties moeten de bevuilde lichaamsdelen gewassen en ontsmet worden met behulp van de specifieke producten en mogen de bevuilde kledingstukken niet opnieuw aangetrokken worden vooraleer ze gereinigd en ontsmet zijn. Het is ook aan te raden om het gereedschap en voorwerpen die in contact gekomen zijn met ziekteverwekkende substanties te wassen en te ontsmetten. MECHANISCHE GEVAREN Het is aan te bevelen om waakzaam te zijn in de buurt van elektromechanische toestellen waarvan bepaalde volgens een automatische cyclus werken. De inspectieputten, riooldeksels of luikgrendels mogen alleen open gelaten worden tijdens de tijdsspanne die nodig is voor de interventie. Na de interventie worden ze weer dichtgedaan. Om een toevallige inschakeling van een machine waaraan het personeel een interventie doet, te voorkomen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. GEVAREN VERBONDEN AAN GASSEN Bepaalde gassen kunnen onpasselijkheid of verstikking veroorzaken. Het is daarom verboden dat een persoon alleen in een kuip afdaalt die afvalwater bevat of bevat heeft en, meer algemeen, in een ruimte met een bedompte atmosfeer. Desgevallend moet de kuip voor elke toegang belucht worden. Een tweede persoon moet ter plaatse aanwezig zijn buiten de constructie met bedompte atmosfeer gedurende de hele duur van de interventie om de arbeider te helpen de constructie te verlaten als hij onwel wordt en alarm slaat. De tweede persoon mag onder geen enkel voorwendsel afdalen in de constructie met beknopte atmosfeer. 4

5 ELEKTROCUTIERISICO'S Interventies op en bedieningen van elektrische installaties, en wijzigingen aan deze installaties worden toevertrouwd aan competent personeel dat als dusdanig erkend is. 5

6 - Handleiding voor de inbedrijfstelling - Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Oxyfix C-90 uitgerust met een membraanbeluchter (MB) Inhoudsopgave 1. Regels voor het bepalen van de afmetingen naargelang de karakteristieken van de woning en/of van het aantal gebruikers 2. Verschillende onderdelen van de Oxyfix C Werkingsprincipe 4. Algemeen installatieschema 5. Risico's op aantasting 6. Topografische en evacuatieomstandigheden 7. Voorwaarden voor transport, plaatsing, veiligheid, het verwezenlijken van de funderingen, de aansluiting, de aanaarding en de inbedrijfstelling 8. Het ruimen van het slib 9. Monstername of bemonstering 10. Procedure in geval van slechte werking 11. Onderhoud - ten sterkste aanbevolen 6

7 1. Regels voor het bepalen van de afmetingen naargelang de karakteristieken van de woning en/of van het aantal gebruikers De nuttige capaciteit van het individuele zuiveringssysteem wordt bepaald volgens het aantal inwonersequivalenten (IE) van de woning of de groep woningen die door het systeem bediend worden. In België wordt voor eengezinswoningen die enkel huishoudelijke afvalwater genereren, de dagelijks geproduceerde vuilvracht, uitgedrukt in inwonerequivalenten, dit is een getal dat overeenkomt met het aantal bewoners. Bij aansluiting van meerdere woningen op hetzelfde zuiveringssysteem wordt de vuilvracht verrekend met een minimum van 4 IE per woning. De capaciteit bedraagt minstens 5 IE. Voor andere gebouwen wordt het aantal inwonerequivalenten dat overeenstemt met de vuilvracht van het huishoudelijk afvalwater, als volgt berekend: Gebouw of complex Fabriek, atelier Kantoor School zonder baden, douche noch keuken (externaat)* School met baden en zonder keuken (externaat)* School met baden en keuken (externaat)* School met baden en keuken (internaat)* Hotel, pension* Camping doorreisplaatsen Camping verblijfplaatsen Kazerne Restaurant* Theater, bioscoop, feestzaal, slijterijen van dranken Sportpark* Home, centrum voor specifieke verzorging, gevangenissen* Aantal inwonerequivalenten (IE) 1 arbeider = ½ IE 1 bediende = 1/3 IE 1 leerling = 1/10 IE 1 leerling = 1/5 IE 1 leerling = 1/3 IE 1 leerling = 1 IE 1 bed = 1 IE 1 plaats = 1,5 IE 1 verblijfplaats = 2 IE 1 persoon (voorzien) = 1 IE 1 opgediende maaltijd = ¼ IE Aantal IE = ¼ IE x gemiddeld aantal opgediende maaltijden 1 plaats = 1/30 IE 1 plaats = 1/20 IE 1 bed = 1,5 IE Voor de met een asterisk (*) gemarkeerde gebouwen of complexen wordt het op grond van de tabel berekende aantal IE verhoogd met 1/2 IE per personeelslid dat in de instelling tewerkgesteld is. Voor de bepaling van de vereiste nuttige capaciteit wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van het aantal gebruikers van het aangesloten gebouw of complex. 7

8 Voor afvalwater afkomstig van kleine collectieve gehelen wordt de berekening van het aantal inwonerequivalenten als volgt geschat*: Benaming Correctiecoëfficiënten Debieten (in liter per dag) Permanente gebruiker School (pensionaat), kazerne, rusthuis School (half-pension), of vergelijkbaar 0,5 75 School (externaat), of vergelijkbaar 0,3 50 Ziekenhuizen, kliniek, enz. (per bed) à 500 (met inbegrip van de zorgverstrekkers en de personen die instaan voor de exploitatie) Fabriekspersoneel (per ploeg van 8 uur) 0,5 75 Kantoorpersoneel, winkelpersoneel 0,5 75 Hotel-restaurant, familiepension (per slaapkamer) Hotel-restaurant, familiepension (zonder restaurant, per slaapkamer) Campingterrein 0,75 à à 300 Toevallige gebruiker (openbare plaatsen) 0,05 7,5 2. Verschillende onderdelen van de Oxyfix C-90 MB (MB: Membraan blower, uitgerust met een beluchter met membranen) 2.1. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) De Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) bestaat uit een kuip in beton C-90 van 6000 liter uitgerust met: - Bochtstukken - Oxybee - Luchtverdelers - Luchtverdeelbuis - Airlift - 20 meter slang voor de beluchter - Nabezinkingsconus - Dichtingsringen IN/OUT - Monsternamevoorziening - Betonnen deksels - Beluchter met membranen: 1 x Secoh EL-60N 3. Werkingsprincipe De werking van uw Oxyfix C-90 is gebaseerd op een zogenaamde "vaste, ondergedompelde en beluchte cultuur" die ideaal geschikt is voor kleine en middelgrote gemeenschappen waarvan de influenten gekenmerkt zijn door beperkte schommelingen van de debiet en de vuilvracht. Het systeem bevat meerdere technische innovaties die het tegelijk handig, doeltreffend, economisch en duurzaam maken. 8

9 Uw Oxyfix C-90 heeft de vorm van een betonnen kuip, die onderverdeeld is in drie compartimenten: Compartiment 1 (primaire bezinktank): Het afvalwater wordt verzameld in de primaire bezinktank. De zwevende materialen bezinken in het onderste deel van deze kamer om "voorbehandeld" te worden door anaërobe bacteriën. Er treden anaërobe verterings- en vloeibaarmakingsmechanismen op. De primaire bezinktank speelt ook de rol van ontvetter. Na een bepaalde gebruikstijd kan op het oppervlak van de primaire bezinktank een "deksel" van vet, cellulose... gevormd worden. Om te vermijden dat de aanvoer van het afvalwater in het gedrang komt door dit obstakel, zijn de Oxyfix C-90-systemen uitgerust met een verluchte dompel-t die de influenten rechtstreeks onder dit "deksel" leidt. Deze T maakt het ook mogelijk de binnenkomende stroom te dempen, wat twee extra voordelen biedt: - het werk van de anaërobe bacteriën wordt niet verstoord door een plotselinge, brutale toevoer van afvalwater; - de beweging die opgelegd wordt aan het influent bevordert de eerste bezinking ervan. Compartiment 2 (biologische reactor): Via een ondergedompelde leiding bereikt het "voorbehandelde" water vervolgens de bodem van de biologische reactor, waar de resterende organische verontreiniging dit keer afgebroken zal worden door aërobe bacteriën. De toevoer van zuurstof aan de bacteriën gebeurt door een beluchter. De beluchter is met een luchtverdeelbuis verbonden. Deze is in het onderste deel van de biologische reactor aangebracht en bestaat uit luchtverdelers "die fijne belletjes opwekken" en niet verstopt kunnen raken. De bijzonderheid van het systeem schuilt in het feit dat de bacteriën van de biologische reactor zich vastzetten en uitgroeien op een originele ondergedompelde drager: de Oxybees. Compartiment 3 (nabezinker): Na de behandeling in de biologische reactor komt het water in de nabezinker. Het secundaire slib zet zich af en concentreert zich in het onderste deel. Het gezuiverde water wordt dan afgevoerd via het bovenste deel van de nabezinker waar er, als ultieme voorzorgsmaatregel, een voorziening is om het behandelde afvalwater af te voeren zonder eventuele zwevende deeltjes mee te nemen. Deze voorziening werd speciaal ontworpen om gemakkelijk toegankelijk te zijn en eenvoudig monsters te kunnen nemen die representatief zijn voor het afvalwater. De nabezinker is uitgerust met een decanteerconus die het slib op het diepste punt van het compartiment concentreert en het aanzuigen ervan optimaliseert via het systeem voor recirculatie van het secundaire slib (airlift). De airlift zorgt voor de hercirculatie van het behandelde afvalwater en het slib van de nabezinker (waar de tweede klaring plaatsvindt) naar de primaire bezinktank. 9

10 Deze hercirculatie, die een niet-beheerste denitrificatie voorkomt, uit zich in het opstijgen van het slib. Ze zorgt ook voor een gedeeltelijke denitrificatie van de nitraten in het eerste compartiment en een goede nitrificatie van de resterende Kjeldahlstikstof door een nieuwe beluchting te doen van het teruggevoerde water. 4. Algemeen installatieschema 4.1. Principeschema H F I J A B C D K G E Legenda: Figuur 4-1. Principeschema van de Oxyfix C-90 (niet-contractueel) A : Primaire bezinktank B : Biologische reactor C : Nabezinker D : Bacteriedrager E : Luchtverdelers F : Hercirculatie van het slib G : Decanteerconus H : Inspectieopening van de primaire bezinktank : Inspectieopening van de biologische reactor en de nabezinker I J : Controlevoorziening K : Airlift 10

11 4.2. Plaatsing van de Oxyfix C-90 Figuur 4-2. Plaatsing van de Oxyfix C-90 De Oxyfix C-90 moet geïnstalleerd worden op een plaats: waar de afstand tussen de beluchter en het zuiveringsstation niet meer dan 20 meter bedraagt; buiten een zone met verkeer met voertuigen van meer dan 3,5 ton (*); die niet kan onderlopen (**); De opslagruimte van het slib (eerste bezinktank) wordt best voorzien van een ventilatiesysteem met een minimumdiameter van 80 mm, gescheiden van het gezuiverde watercircuit en het hemelwatercircuit en op voldoende hoogte om geurhinder te voorkomen. Wij raden aan om voor deze leiding pvc-buizen van minstens 80 mm diameter te gebruiken. Vertrek van de eerste bezinktank en werk zo naar een hoger gelegen punt toe (bijvoorbeeld een daknok), dat bij voorkeur blootgesteld is aan de overheersende windrichting om de afvoer van zware gassen te bevorderen. (*) in geval van verkeer van voertuigen van meer dan 3,5 ton is het onontbeerlijk een plaat aan te brengen voor het verdelen van de belasting boven de kuip. (**) in geval van de aanwezigheid van grondwater is het onontbeerlijk boven de kuip een ballastplaat aan te brengen. 11

12 De Oxyfix kan een aanaarding van maximaal 80 cm dragen plus een loopbelasting. De Oxyfix kan ook een aanaarding van maximaal 80 cm dragen plus een rollende belasting van maximaal 3,5 T (rond en op de kuip, met uitzondering van de toegangen). Aangepaste verhogingen uit geprefabriceerd beton of polyethyleen verbinden de kijkgaten met de bovenkant van de aanaarding die de dekplaat van de kuip bedekt. De verhogingen worden aangeaard met uitgegraven aarde of met steenslag met een korrelverdeling van minder dan 0/56 mm. De verhogingen worden afgesloten met vergrendelbare luiken uit polyethyleen met een standaard diameter van 60 cm en een weerstand die enkel berekend is voor voetgangersverkeer A15 (geen rollende belasting). Er moeten aangepaste luiken geplaatst worden volgens de verwachte belastingen. Die luiken moeten uit polyethyleen, polyurethaan, gietijzer of aluminium vervaardigd zijn (niet standaard geleverd). 5. Kwaliteit van de onderdelen Eloy Water heeft systematisch materialen gekozen die een duurzame en doeltreffende werking van uw Oxyfix C-90 garanderen Betonnen kuip Algemeen De geprefabriceerde kuip is gemaakt van zelfverdichtend beton. Daardoor is het mogelijk een grote dichtheid en een zeer geringe absorptie van afvalwater te verkrijgen waardoor een totale dichtheidsgarantie verkregen wordt voor de kuip en een goede weerstand tegen de sulfaten in het afvalwater Wapeningen Het beton is gewapend met metalen vezels met een exclusief design die de kuip een uitstekende mechanische weerstand verlenen Inspectieputten en toegangen De kuip is uitgerust met twee mangaten met een diameter van 600 mm die een gemakkelijke toegang tot alle elementen van de Oxyfix C-90 mogelijk maken. Aangepaste opzetstukken in prefabbeton of polyethyleen vervolledigen de installatie (optie). De opzetstukken worden afgewerkt met betonnen, gietijzeren of polyethyleen deksels, die in standaard uitvoering geschikt zijn voor voetgangersverkeer. De deksels kunnen in versterkte versies geleverd worden voor specifieke lasten naargelang de behoeften. 12

13 5.2. Verdeelbuizen en luchttoevoerleidingen De verdeelbuizen, leidingen en het toebehoren zijn uitgevoerd in PVC PN16, reeks 6,3 volgens de norm NBN EN 1452 (België). De leidingen zijn aan de wanden van de biologische reactor bevestigd met behulp van corrosievrije kunststof beugels. De Oxyfix C-90-systemen zijn uitgerust met luchtverdelers van het type "met fijne belletjes" dankzij een micro geperforeerd membraan dat de beluchting tot stand brengt. De uiteinden (3/4") voor de bevestiging van de luchtverdelers op de verdeelbuis zijn bedraad voor een eenvoudige montage en demontage Beluchter De beluchter bevindt zich in een technisch lokaal. Dit moet droog, verlucht en gemakkelijk toegankelijk zijn (washok, kelder, garage...). Het is uitgerust met een rood verklikkerlichtje (led) dat brandt om aan de gebruiker een storing van de beluchter te melden. Een aangepast technisch lokaal, in prefabbeton of polyethyleen, kan de installatie vervolledigen (optie) Voorziening voor de hercirculatie van het slib Het slib wordt teruggevoerd d.m.v. een "airlift", die gevoed wordt door dezelfde beluchter die de beluchtingsbuis voedt. Deze voorziening werkt permanent en wordt geregeld door een onderdeel dat voor een ideaal luchtdebiet zorgt om de airlift te voeden, zodat een perfecte verdeling van de ingeblazen lucht tussen terugvoer [hercirculatie] en verdeling mogelijk wordt. Het slib wordt aangezogen in de nabezinker om naar de primaire bezinktank teruggevoerd te worden. De airlift is uitgevoerd in PVC PN16, reeks 6,3 en ook met een soepele, geribbelde en versterkte slang voor de terugvoer naar de primaire bezinktank. De slang voor de luchtaanvoer vanaf de debietregelaar bestaat uit een gewapende, transparante slang. De debietregelaar bestaat uit een messing koppeling en een Ertacetal koppelbuisje met een boring die zorgt voor een ideaal en constant luchtdebiet voor het voeden van de airlift. De airlift is aan de wanden vastgemaakt met behulp van met behulp van corrosievrije kunststof beugels Leidingen De leidingen zijn van PVC voor rioleringen, met BENOR-label en conform de norm NBN EN De inlaat - en uitlaatmoffen zijn uitgerust met rubber dichtingen van het type SBR Andere onderdelen Alle andere onderdelen zijn ongevoelig voor corrosie (kunststof of roestvast staal). 13

14 6. Topografische en evacuatieomstandigheden Uw Oxyfix C-90 wordt gevoed via een inlaat bovenaan. De afvoer van het gezuiverde water gebeurt via een bovenaan gelegen afvoer. Het niveauverschil tussen de inlaat en de uitlaat bedraagt ongeveer 2 centimeter. Figuur 6-2: Tekening van de Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Het gezuiverde water kan afgevoerd worden in een verdeel-drainageleiding, een regenwaterafvoergoot, een oppervlakte waterafvoer (beekje, rivier, sloot...)... In het geval van afvoer via infiltratie moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen om elke verstopping van de infiltratie te vermijden. De problemen die gepaard gaan met de aard van de bodem (aanwezigheid van rotsen of van grondwater) worden behandeld in punt 7. De toevoer van ongeschikt influent kan het zuiveringsproces verstoren of blokkeren. We moeten in de mate van het mogelijke vermijden dat in de Oxyfix schadelijke stoffen terechtkomen (bactericiden, bleekwater, oplosmiddelen, pesticiden, antibiotica, koolwaterstoffen...). Bij het aftappen van huishoudelijk afvalwater voor de Oxyfix C-90, mag het influentdebiet niet meer bedragen dan 0,125 m³/h (3Q18) voor de Oxyfix 5 IE om de goede werking van de Oxyfix te verzekeren. 14

15 7. Voorwaarden voor het transport, de plaatsing, de veiligheid, de funderingen, de aansluiting, de aanaarding en de inbedrijfstelling 7.1. Transport De Oxyfix C-90 MB 5 IE vertonen de volgende karakteristieken: Totaal aangesloten... IE 5 Totaal volume m³ 6,0 Buitenafmetingen Lengte m 2,38 Breedte m 1,58 Hoogte m 2,25 Ø Inlaat (IN) / Uitlaat (OUT) mm 110/110 Gewicht kuip (zonder pallet) kg 2850 Inspectieputten cm 2 x Ø 60 Bij het rechtstreeks in de bouwput aanbrengen (door de vrachtwagen die de zuiveringsinstallatie levert) : De vrachtwagen moet de bouwput in alle veiligheid kunnen bereiken via een (voor een groot voertuig) berijdbare toegangsweg met een breedte van minstens 3,5 meter. Figuur 7-1: Veiligheidsafstanden De doorgang van het voertuigverkeer vergt een vrije hoogte (vrij van alle obstakels) van 4,5 meter. De directe omgeving van de bouwput moet volledig vrij zijn over een breedte van minstens 4 m om stabilisatiesteunen te kunnen plaatsen voor het statische evenwicht van de vrachtwagen tijdens het laden en lossen van de kuip. Opmerking: De installateur is verantwoordelijk voor de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in alle fasen van de installatie. 15

16 Het lossen van de kuip gebeurt over het algemeen via de achterkant van de vrachtwagen. Daartoe mag de afstand tussen de as van de kraan en de symmetrieas van de bouwput maximum 6 meter bedragen. Belangrijke opmerking: De voorbereidende werkzaamheden moeten volledig beëindigd zijn vooraleer de leverende vrachtwagen aankomt. Bij het in de bouwput laten zakken via een kraan op de bouwplaats : Moet de directe omgeving van de bouwput volledig vrij zijn over een breedte van minimum 2 m om de stabiliteit van het terrein te verzekeren tijdens het laden en lossen van de kuip Laden en lossen þ Vouw de kraan open en haak er de lengen aan. þ Gebruik 4 lengen met een treksterkte van 3 ton ( N) of met een hogere capaciteit (met kettingsluitingen), die gekeurd zijn door een erkende instelling en aangepast zijn aan de afmetingen van de kuip C-90, waarbij de hoek alfa (zie tekening) tussen 60 en 90 ligt na verankering aan de 4 ophanghaken van de kuip. Figuur 7-2: Laden en lossen van de kuip C-90 Figuur 7-3: Laden en lossen van de kuip C-90 16

17 De belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn de volgende: Absoluut verbod om zich onder de last te begeven. Gebruik een passende kraan die gekeurd is door een erkende instelling. Zorg ervoor dat de grond gestabiliseerd is vooraleer de kuip erop te plaatsen. Zet de kuip waterpas. Verwijder de lengen van de ophanghaken Graven van de bouwput þ De werken en studies op het perceel moeten uitgevoerd worden volgens de van kracht zijnde regelgeving en volgens de vereisten van de aard van het terrein. Vereisten naargelang de topografie en de aard van het terrein Gelieve de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten na te leven in de volgende omstandigheden: Hellend terrein: De grondvesten van de graafwerken moeten in het natuurlijk terrein uitgevoerd worden. De eenheid moet loodrecht op de hellingsrichting geplaatst worden en nooit op een laag punt van het terrein. Ondoorlatende grond: Men moet boven de kuip een ballastplaat op maat voorzien en/of de aanaarding met cement stabiliseren. Ondergronds waterbekken: Men moet boven de kuip een ballastplaat op maat voorzien. Overstroombare zone: De eenheid mag nooit in een overstroombare zone geïnstalleerd worden. Aanwezigheid van een regenput: De lozing moet minstens 35 meter verwijderd zijn van een regenput waarvan het water bestemd is voor menselijke consumptie. 17

18 Figuur 7-4: Graven van de bouwput þ Graven van de bouwput: de aanbevolen theoretische afmetingen staan in de onderstaande tabel. Type Lengte x (cm) Breedte Y (cm) Hoogte min max (cm) Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) þ Uitgraven tot een horizontaal, stabiel, draagkrachtig oppervlak en vrij van elk risico op beschadiging aan de kuip door scherpe/harde voorwerpen op de bodem van de bouwput om er de kuip neer te zetten. Om de spanningen te beperken en de vorming van barsten in de bodem van de kuip te voorkomen, is het onontbeerlijk om een stabiele, perfect horizontale, draagkrachtige basis te verwezenlijken. Dikte van het ligvlak cm - zorgvuldig verdicht. Figuur 7-5: Aanbrengen in de bouwput 18

19 þ De diepte van de sleuf wordt als volgt bepaald: dikte van het ligvlak + hoogte van de kuip + aanaarding (max. 80 cm) þ Opmerking: de volgende minimumhellingen moeten worden gerespecteerd o 2% afhellend voor de hydraulische leidingen o 1% oplopend voor de ventilatiebuizen Figuur 7-6: Diepte van de bouwput Merk op dat de kuip maximaal met een laag aarde van 0,8 m mag bedekt worden. Als er meer aarde op moet komen (of als voertuigen van meer dan 3,5 ton op het oppervlak zullen rijden), moet een plaat voor het verdelen van de belasting worden aangebracht. Figuur 7-7: Theoretische voorstelling van de plaats van de Oxyfix 19

20 7.4. Aanaarding þ Aanaarden tot op het niveau van de aansluiting met behulp van materiaal met een korrelgrootteverdeling van 0-20 mm (zand, splitlaag, grind...). þ Voor een verzorgde verdichting (in opeenvolgende horizontale lagen van 50 cm) zorgen. Figuur 7-8: Aanaarding 7.5. Hydraulische aansluiting (geen regenwater) De vermeldingen (IN en OUT) specificeren de stroomrichting van het water (hydraulisch traject). Bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om een perfecte stabiliteit van de aanaardingszone te verzekeren ter plaatse van de inlaat en de uitlaat. Als het wegens de topografie van de plaatsen onmogelijk is om een constante helling te verwezenlijken, is het te verkiezen om het bestaande reliëf te gebruiken en daarbij de voorkeur te geven aan de helling stroomopwaarts de Oxyfix. Om de stroming van het influent te vergemakkelijken, is een helling van twee procent vereist, terwijl voor het effluent een kleinere helling kan volstaan. Figuur 7-9: Hydraulische aansluiting 20

21 7.6. Afwerking De hoogte van de grond boven het betonnen deksel van de kuip mag niet meer dan 80 cm bedragen, goed voor een statische belasting van +/ kg/m². Een heel bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de toe- en afvoerleidingen. Ze moeten verplicht op hun plaats gehouden worden om elke latere vervorming door een verschil in verzakking van de grond te vermijden. Ideaal is ze te omhullen met gestabiliseerd zand (dat minimum 50 kg cement per m³ bevat). Aangepaste betonnen schachtelementen of polyethyleen moeten de verbinding verzekeren tussen de inspectieputten en het bovenste niveau van de aanaarding die de dekplaat van de kuip moet bedekken. De opzetstukken moeten aangeaard worden met de uitgegraven aarde of met steenslag met een kaliber van hoogstens 0/56 mm. De opzetstukken worden afgesloten met riooldeksels die in de standaarduitvoering geschikt zijn voor voetgangersverkeer, of aangepast aan de specifieke belastingen naargelang de behoeften. De riooldeksels kunnen gemaakt zijn van polyethyleen, polyurethaan, gietijzer of aluminium. Grondwaterspiegel: Bij aanwezigheid van grondwater in de bouwput moeten bijzondere schikkingen worden getroffen om ballast aan te brengen op de kuip en zo te vermijden dat hij in lege toestand omhoog komt. Hoogte van de bedekking > 0,8 m: Als het nodig is de deklaag met aarde dikker te maken dan 0,8 m, moet absoluut een plaat in gewapend beton voor het verdelen van de belasting boven de kuip worden aangebracht. Deze plaat moet desgevallend het voorwerp vormen van een aanvullende studie. Verkeer van voertuigen: Als voertuigen op het oppervlak moeten rijden, moet een plaat voor het verdelen van de belastingen in gewapend beton boven de kuip worden aangebracht. Deze plaat moet desgevallend het voorwerp vormen van een aanvullende studie. Voorzorgsmaatregelen vóór het vullen: Als een niet-aangeaarde kuip water wordt gevuld, dan kan deze barsten of zelfs ontploffen. Het is dus verboden om een kuip met water te vullen, zelfs tot op halve hoogte, zolang hij niet over de hele omtrek is aangeaard tot op het niveau van het deksel. 21

22 7.7. Elektrische aansluiting þ Controleer of de bestaande elektrische installatie geschikt is voor de aansluiting van de beluchter (voldoende stroomsterkte en vermogen, equipotentiaalverbinding aardaansluiting met een aardingsweerstand (ohm) conform de normen voorgeschreven door het A.R.E.I. (België), Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) Geïnstalleerd vermogen (kw) 0,06 Voedingsspanning (V) 1 x 230 Frequentie (Hz) 50 22

23 7.8. Aansluiting van de beluchter De beluchter wordt rechtstreeks verbonden met het net via een stopcontact. Er hoeft geen enkele regeling gedaan te worden. De beluchter wordt aan de beluchtingsbuis aangesloten met behulp van een snelkoppeling via een slang (geleverd met het zuiveringsstation) met een lengte van 20 meter en een diameter van 19 mm. Deze slang wordt aan het hulpstuk van de beluchter aangesloten. De slang moet aangebracht worden in een mantel van minstens 60 mm diameter om elke beschadiging (pletten of scheuren) te vermijden, die de goede beluchting van de Oxyfix in het gedrang zou kunnen brengen. Het aantal en de grootte van de richtingsveranderingen (max. 45 ) moeten beperkt worden. De beluchter moet geïnstalleerd worden in een schoon, droog, vorstvrij en goed verlucht technisch lokaal. Om elke oververhitting van de beluchter te vermijden, moet het technische lokaal uitgerust zijn met een voldoende ventilatie om een goede luchtverversing te garanderen en een efficiënte koeling van de motor (bijvoorbeeld een PVC slang met een diameter van mm en moet men indien nodig gedwongen ventilatie voorzien). In geval de beluchter in een ingegraven technisch lokaal wordt ondergebracht, moeten absoluut de nodige schikkingen getroffen worden om elke waterinsijpeling in het technische lokaal te voorkomen. In elk geval moet een voorziening voor de afvoer van het water uit het technisch lokaal worden aangebracht Ventilatie Het laten bezinken (decanteren) van de ruwe materialen in de primaire bezinktank van de Oxyfix C-90 gebeurt met anaërobe bacteriën (d.w.z. die geen zuurstof nodig hebben om zich te ontwikkelen). Dit fenomeen houdt in dat methaan, kooldioxide en zwavelwaterstof vrijkomen, die in combinatie met uitwasemingen van vluchtige vette zuren, geuren kunnen veroorzaken. Deze zware gassen moeten absoluut in de atmosfeer worden afgevoerd. Om die reden is het onontbeerlijk om de primaire bezinktank behoorlijk te verluchten. Het volume waarin het slib wordt opgeslagen moet uitgerust zijn met een ventilatiesysteem met een diameter van minstens 100 mm, gescheiden van de kring van het gezuiverde water en het regenwater, en op een voldoende hoogte geplaatst om geurhinder te vermijden. Deze leiding vertrekt van de primaire bezinktank naar een hoog punt dat idealiter blootgesteld is aan de overheersende winden om de afvoer van de zware gassen te bevorderen. De ventilatieslang moet door een gat in een van de zijwanden van de opstand lopen. 23

24 De diameter van de ventilatieslang mag nooit kleiner zijn dan 100 mm en hij moet constant omhoog lopen tot aan het dak. Het aantal en de grootte van de richtingsveranderingen (max. 45 ) moeten beperkt worden. Een kap over deze leiding moet een toevallige verstopping van de afvoeropening voorkomen. Figuur 7-10: Ventilatie Inbedrijfstelling Het zuiveringsstation moet door een erkend installateur in dienst worden gesteld. De verschillende stappen zijn de volgende: þ þ þ þ þ De kuip vullen met zuiver water (na de aanaarding) De beluchter aanbrengen en aansluiten. De bellenvorming in de reactor controleren. De goede werking van de retourleiding controleren. Controleren of het water goed door de verschillende compartimenten wegstroomt. 1. Eens de funderingen klaar zijn en de aanaardingen van de bouwput uitgevoerd zijn zoals aanbevolen in de handleiding voor de inbedrijfstelling, wordt uw Oxyfix C-90 gevuld met water na plaatsing conform de instructies die werden gegeven aan de aannemer die belast is met de werkzaamheden. a. Vul het zuiveringsstation via de primaire bezinktank door een kraan in de woning open te draaien of met behulp van een tuinslang; b. Eens de 3 compartimenten gevuld zijn en het water uit de kuip stroomt via de afvoerslang, kan het zuiveringsstation in bedrijf worden gesteld. 2. De toe- en afvoerleiding moeten correct zijn aangebracht. De beluchter moet aangesloten zijn aan uw Oxyfix C-90 d.m.v. de passende slang. 3. De beluchter moet correct verbonden zijn met het elektriciteitsnet d.m.v. het voedingssnoer of via een bedieningsbord. 4. Al na enkele seconden na de inschakeling van de beluchter zullen fijne belletjes aan het wateroppervlak verschijnen in de biologische reactor en zal de airlift de 24

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Océ Gebruikershandleiding

Océ Gebruikershandleiding Océ Gebruikershandleiding Arizona 250 GT Gebruikershandleiding revisie C Océ-Technologies B.V. Copyright 2007, Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light

Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light Chemicaliënpakken Gebruikershandleiding EVO/VPS/Super/Light 1 2 INDEX... Pagina Belangrijk...7 Certificaten en goedkeuringen...8 Beschrijving van de pakken...8 EG-typegoedkeuring...8 NFPA-goedkeuring...9

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie