MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D"

Transcriptie

1 nummer 3 jaargang De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene ledenvergadering 2014 Jaarverslagen 2014 bestuur en commissies reglementen vtv water-land kijk ook op voor actuele informatie 1

2 Hier had UW advertentie kunnen staan. Een heel jaar lang, in full color en voor weinig! 2

3 Van de Voorzitter Beste medetuinders, Aanvankelijk zou de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jongstleden plaatsvinden. Helaas waren niet alle zaken die hiervoor nodig zijn op tijd klaar en wordt de ALV uitgesteld tot 11 juli. Zoals bekend zijn wij in 2013 overgestapt van het ondersteunende administratiekantoor naar een financieel softwarepakket, dat wij zelfstandig beheren. Dit heeft niet alleen veel werk gekost, maar hiermee komen ook verschillende werkwijzen bij elkaar. De verschillende saldi moeten bijvoorbeeld naadloos op elkaar aansluiten. En helaas lukt dat niet overal. Daarom hebben wij de hulp ingeroepen van de Bond. Zij doen dit graag, maar hebben direct aangegeven dat de beoordeling van de cijfers pas na de zomervakantie afgerond kan worden. Daarnaast is er bij de Bond een extra aspect bij gekomen. Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, is de Bond in gesprek met de Belastingdienst over omzetbelasting voor verenigingen. Ook dit vergt veel tijd en energie. In overleg met de Bond hebben we besloten dat het beter is om de cijfers over 2014 van onze afdeling niet in deze ALV te presenteren. Het bestuur zal derhalve ook geen décharge vragen. Naar verwachting zal dit in september / oktober gebeuren. U ontvangt daarvoor uiteraard tijdig een uitnodiging. In deze Waterlander treft u de overige zaken aan, die tijdens de ALV behandeld zullen worden. Wij zien u graag op zaterdag 11 juli in ons clubgebouw. Met vriendelijke groet, Richard Kessler 3

4 Inhoudsopgave Van de Voorzitter... 3 Agenda Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Reglementen VTV Water-Land Foto-impressie Schaapscheerfeest Jaarverslag Bestuur Jaarverslagen Commissies Recreatoeprogramma Adres Wijzigen Kruiswoordpuzzel Takkentransport De Spelregels Accu s Laden Wat is Waar Colofon

5 Agenda Algemene Ledenvergadering 2013 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2015 V.T.V. Water-Land Zaterdag 11 juli 2015 van tot uu: het clubgebouw is open vanaf uur 1) Opening 2) Mededelingen a. Samenstelling bestuur b. Financieel verslag ) Ingekomen stukken 4) Vaststelling verslag ALV d.d. 22 november ) Vaststelling jaarverslag bestuur en jaarverslagen commissies 6) Ter bespreking: a. Nieuwe Reglementen (vaststelling); b. Dubbele tuinen; c. Houden van bijen op het complex (stemming); d. Natuurlijk tuinieren (voortgang). 7) Activiteiten Bondsbestuur a. Bondsvergadering = juni ) Rondvraag 9) Sluiting Graag uw vragen vooraf per naar 5

6 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Notulen van de Algemene ledenvergadering van V.T.V. Waterland Datum: Locatie: Aanwezig: zaterdag 22 november 2014 om uur Buurthuis De Cartoon Almere Buiten 35 leden en het bestuur van VTV Water-Land. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Deze keer is er geen afvaardiging van de Bond voor Volkstuinders. Het bestuur is nog niet voltallig om bij alle vergaderingen van de afdelingen aanwezig te zijn. Hij verzoekt de aanwezigen hun mobiele telefoon op stil te zetten en vraagt daarna om één minuut stilte, teneinde de leden die ons dit jaar ontvielen, te gedenken. 2. Mededelingen en ingekomen stukken bestuursleden. De voorzitter meldt dat er een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden, te weten de functie van de penningmeester. Ria Bulterman heeft deze functie overgenomen van Henk De Goede. Ria heeft de afgelopen periode Henk ondersteund met diverse financiële zaken en de opbouw van het nieuwe administratiepakket Inventive. Henk blijft algemeen bestuurslid en afgevaardigde van de buffetcommissie. De vergadering accepteert Ria Bulterman als bestuurslid en penningmeester en heet haar hartelijk welkom. Hierdoor ziet het bestuur er nu zo uit: Richard Kessler voorzitter en afgevaardigde communicatie- en tuincommissie Ria Bulterman penningmeester Henk de Goede afgevaardigde buffetcommissie Marjolein de Goede secretariaat en 2e penningmeester Gerrie Nijland afgevaardigde EHBO en inkoopcommissie Henk Sanders afgevaardigde technische commissie Anneke van Rootselaar afgevaardigde recreatiecommissie 2.2. Ingekomen stukken 1) Brief Johan van Schaick over de begroting van Deze wordt integraal besproken tijdens de presentatie van de begroting. 2) Verzoek inbreng rondvraag 6

7 ADVERTENTIE Dwarsslaap mechaniek De grootste speciaalzaak in Nederland voor SLAAPBANKEN & BEDKASTEN Kom naar onze showroom voor het hele assortiment Twilight mechaniek Bedkast Florenz Opklapbed Cubed Showroom: Middenweg a 1098 AH Amsterdam Tel.: Internet: 7

8 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Mijnheer Eric Roodnat Mijnheer Gabriel Bassant Mijnheer Ruud Thijssen 2.3. Voortgang gemeente: De gemeente heeft een nieuwe stuw (houten damwand) in de vijver geplaatst. Er was enige onduidelijkheid over het eigendom en daarmee beheer en onderhoud van de damwand. Gelukkig heeft de gemeente de nieuwe stuw geplaatst en wordt er geen bijdrage van de vereniging gevraagd. De drainage is voor een groot deel opgepakt met een nieuwe afvoerleiding vanaf het speelveld voor het clubgebouw naar de zijingang. Helaas is nog niet alles klaar; in het voorjaar gaat men verder met het herstellen van de paden en velden. Er is een budget toegezegd voor 2015, waar we gezamenlijk invulling aan zullen geven. Wij zullen als bestuur samen met de commissies een voorstel doen naar de gemeente. Dat zal in ieder geval zijn uitbreiding van de drainage, een nieuwe fundering voor de stalen brug over de vijver en een nieuwe stuw achterin Waterverbruik Het is ons opgevallen dat steeds meer tuinders geen watermeterstanden doorgeven. Hierdoor wordt het verschil met het werkelijke verbruik van de totale vereniging door alle leden gedragen. Dat kan niet meer. Daarom gaat het bestuur hier strenger op toezien. Zoals eerder gemeld volgt een boete van 100 als niet tijdig de stand wordt doorgegeven, los van het werkelijke verbruik. Op dit moment is ongeveer 60% van de standen aangeleverd. Uiterlijk 15 december 2014 moet iedereen zijn / haar waterstand hebben doorgegeven. In de zomer zijn controlerondes gehouden van de watermeters ter verificatie van de opgegeven standen. Het komt bijvoorbeeld nog steeds voor dat tuinders de meters verkeerd aflezen: de meters hebben geen decimale stand. Dus geen 25,2 m3 maar 252 m Contributie Het komt helaas voor dat er achterstanden zijn in het betalen van de verplichte contributie, zowel 2013 als Nu wij als bestuur dichter op de financiële administratie zitten door het softwarepakket Inventive, vallen de verschillen sneller op. Daarom aanscherping van het beleid: 1) Achterstand contributie 2013 en Deze leden krijgen nog eenmaal een herinnering de betaling per ommegaande te voldoen. Daarna zal de heffing worden doorgezet naar de Bond. 8

9 Notulen Algemene Ledenvergadering ) Wij als afdelingsbestuur kunnen geen incassobureau inschakelen; dat recht ligt bij de Bond van Volkstuinders. De Bond hanteert de Statuten en Reglement: achterstand van de contributie kan leiden tot ontbinden van het lidmaatschap en royement als lid. De tuinder dient dan zijn tuin volledig ontruimd en met zwarte grond op te leveren. 3) Contributie 2015: zoals al eerder gemeld, blijkt het gespreid betalen een flinke belasting op het aantal handelingen dat moet worden verricht. Daarom stellen wij dat de contributie van 2015 in maximaal 3 (gelijke) termijnen voldaan kan worden. De laatste termijn dient voor 31 mei 2015 te zijn voldaan. 4) Betalingen altijd per bank en niet per kas of contant Aanpassing tuindiensten: De aanpassingen aan de werkplicht in 2014 hebben niet volledig geleid tot het gewenste effect. De inzet van de tuinders is wel omhoog gegaan, waar we erg blij mee zijn. Maar de vermindering van het aantal zater- en zondagen bleek geen goede afstemming met de overige commissies. Daarom enkele aanpassingen: De aanvangstijd is vervroegd: wordt weer 09:00 uur Het schema wordt aangepast = gelijk met technische commissie, onderhoud clubgebouw en assistentie van de inkoop (openingstijden winkel) De koffiepauze is nog steeds kort, maar weer in het clubgebouw en niet meer op locatie. Het gereedschap blijft onder toezicht van de tuinder, ook in de koffiepauze Een erg belangrijk punt is de arbeidsomstandigheden tijdens de tuindiensten. Afgelopen jaar is er een bedrijfsongeval geweest, waarbij een tuinder geraakt is door een kettingzaag. We zullen strenger moeten gaan toezien op Veiligheid & Gezondheid: 1) De tuincommissie begeleider van de tuindiensten geeft een toelichting en korte instructie wat en hoe er gewerkt dient te worden. Met name het gebruik van elektrisch en motorisch gereedschap moet met zorg worden uitgelegd. 2) Zorg voor voldoende persoonlijke beschermende maatregelen: geen slippers, maar stevige schoenen. Datzelfde geldt voor de overige kleding: voor sommige werkzaamheden is een lange broek en lange mouwen noodzakelijk. Er zijn eventueel handschoenen en gelaatbescherming beschikbaar. 3) Er ligt een belangrijke verantwoording bij de tuinders zelf: u bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Als u twijfelt, vraag om assistentie! Als de instructie niet duidelijk is, vraag om extra uitleg. Ga bij twijfel niet zomaar aan de slag, maar ga terug naar degene die de uitleg heeft gegeven. In de aankomende Waterlanders zullen we dit punt nader uitwerken. 9

10 Notulen Algemene Ledenvergadering Verslag ALV 17 mei Vaststelling verslag ALV Met dankzegging aan de notulist Annie Peelen, wordt het verslag ALV 17 mei 2014 goedgekeurd en vastgesteld. 4. Begroting Tijdens de vergadering wordt met behulp van een beamer een presentatie gehouden. In een bijlage bij de notulen wordt de toelichting op de begroting gegeven. Deze zal ook op de site worden geplaatst De aanwezige leden geven aan dat met de uitgebreide uitleg door de voorzitter de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. De begroting 2015 wordt per acclamatie vastgesteld. 5. Bond van Volkstuinders de Bondsvergadering = 11 december 2014 / Vroegop Akkoord op notulen Vaststelling begroting 2015 Vanuit onze ALV wordt met alle punten ingestemd. 6. Rondvraag 6.1. Mijnheer Eric Roodnat: Volgend op de ALV mei 2014 en initiatief van de Bond wil de heer Roodnat een werkgroep opstarten voor natuurlijk tuinieren. De werkgroep zal een inventarisatie maken en een advies formuleren naar het bestuur. Er zal geen afgevaardigde van het bestuur deelnemen in deze werkgroep om de werkgroep zoveel als mogelijk zelf tot ontplooiing te kunnen komen. Naast mijnheer van Schaick en mevrouw Grutzner, melden zich ook de heren Bassant en van den Belt aan Mijnheer Gabriel Bassant: Zoals in de Waterlander is gemeld, blijkt de bivak het oudste huisje van Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders binnen Almere te zijn. De heer Bassant wil graag achterhalen of we de bivak als rijksmonument kunnen laten registreren. Hij krijgt hiervoor de ruimte van het bestuur en zoekt nog medestanders om dit tot een succes te maken. Voordat er formele stappen worden genomen, zal ook deze werkgroep een advies uitbrengen aan het bestuur Mijnheer Thijssen: Hij heeft problemen met de algemene communicatie tussen de leden en het bestuur. Het lijkt af en toe erg lang te duren voordat een antwoord wordt 10

11 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 gegeven op een ingezonden brief of mail. De voorzitter beantwoordt dat er veel brieven en berichten naar het bestuur worden gestuurd. Wij proberen zoveel als mogelijk correct te beantwoorden. Maar het is mogelijk dat er berichten tussen wal en schip raken; dit is geen opzet, maar kan wel gebeuren. Graag begrip hiervoor Mijnheer van Schoten: de ingezonden brief / mailbericht is pas deze week ontvangen, maar toch een reactie op de vraag wanneer de verenging stopt met het gebruik van RoundUp als bestrijdingsmiddel. Het middel zal binnenkort worden verboden en hij ziet graag dat een tuinvereniging hierin het voortouw neemt. De voorzitter stelt dat er geen middelen worden gebruikt die nu al verboden zijn. Het is vaak een lastige balans tussen onderhoud plegen met zorg voor de natuur. Bijvoorbeeld: het hoofdpad wordt met dit middel schoon gehouden. Als dit niet gebeurt, ontstaat er veel mos-groei, dat weer tot vervelende situaties kan leiden (gladheid, valpartijen). Maar als er betere middelen zijn, staat het bestuur en de tuincommissie hier uiteraard voor open. De voorzitter oppert voorzichtig dat dit een taak voor de nieuwe werkgroep Natuurlijk tuinieren kan zijn Nog enkele punten van mijnheer van Schaick: 1) Hoe gaan we om met de jaarlijkse bijdrage van alle tuinders voor het clubgebouw, als de lening bij de Bond volledig is afbetaald. De voorzitter meldt dat dit te zijner tijd tijdens de begroting wordt besproken. Maar voorkeur van het bestuur is de reservering te handhaven voor toekomstige grote uitgaven aan het vervangen van het clubgebouw of nieuwe bivak. Om te voorkomen dat er weer een grote en dure - lening bij de Bond gedaan moet worden. Maar dat staat op de agenda van volgende vergaderingen. 2) Voorstel: plaats zonnepanelen op het dak van het clubgebouw om de energiekosten in toom te houden. Dit is een prima idee, in het verleden is deze mogelijkheid eerder bekeken. Toen is het niet gelukt omdat er (te) weinig bereidheid was tot zelfwerkzaamheid ; er zijn geen vrijwilligers die dit willen en kunnen realiseren. Daarom zijn de aanvangskosten zo hoog dat te lage opbrengst werd verwacht. Maar wellicht zijn de tijden veranderd en moet dit idee opnieuw nader worden bekeken. 3) Wat het plan voor het rondgaande pad betreft merkt van Schaick op dat hij in januari 2014 een heeft geschreven met suggesties over verbeteringen van het pad. Hij meent hier geen inhoudelijke reactie op gekregen te hebben. 4) Bij het plan om geld uit te trekken voor het afbreken van een van de houtwallen zet hij vraagtekens. Hij herinnert aan de afspraak die in 2013 is gemaakt op een bijeenkomst van de Tuincommissie met de houtwalbeheerders om aan het begin en het eind van elk seizoen overleg te plegen over het beheer en de aanpak van problemen. Als dat overleg regulier gehouden zou zijn, had misschien voorkomen kunnen worden dat er nu extra geld wordt uitgegeven. Hij roept op om het houtwaloverleg nieuw leven in te blazen. 11

12 Notulen Algemene Ledenvergadering Is de tijd niet rijp voor alleen een digitale versie van de Waterlander? Nog niet alle tuinders zitten op de digitale weg. Daarnaast levert reclame in de papieren versie nog een beetje inkomsten, die bij een digitale versie waarschijnlijk minder of nihil zal zijn Graag meer aandacht voor het gebruik van de centrale poort. Zoals in de Waterlander is gemeld, is er bij calamiteiten altijd het noodnummer te gebruiken. Maar alleen dan en niet voor gemak en ongemak. Het komt nog steeds te vaak voor dat de medewerkers van de technische commissie op de meest onmogelijke tijden worden gebeld omdat iemand ingesloten is. 7. Sluiting Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt allen bedankt voor hun inbreng en komst. De voorzitter wenst namens het bestuur iedereen een goed einde van het jaar en prettige feestdagen en sluit de vergadering. TUINGROEP W AT E R - L A N D Bestuur Secretariaat Financiën Onze adressen: Onze Commissies: Buffet Communicatie EHBO Inkoop Recreatie Technische Tuin 12

13 Reglementen VTV Water-Land Informatie en supplement op het reglement van de afdelingen voor de afdeling Water-Land. Deze informatie bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deel 1 Algemene informatie Het eerste deel van deze notitie is bedoeld om u te informeren over de verenigingsstructuur van de Bond van Volkstuinders en de positie van de afdeling Water-Land binnen deze verenigingsstructuur alsmede nog wat van belang zijnde informatie. 2. Deel 2 Supplement voor de afdeling Water-Land Het tweede deel bevat het supplement van de afdeling Water-Land op het reglement van de afdelingen zoals dat is verwoord in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders. Deel 1 Algemene informatie Bond van Volkstuinders Om een tuin te kunnen huren op het tuincomplex van de afdeling Water-Land dient u lid te worden van de Bond van Volkstuinders. De Bond is opgericht in 1917 en gevestigd in Amsterdam. De Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met niet rechtsbevoegde afdelingen waaronder de volkstuinvereniging Water-Land. De doelstellingen van de Bond zijn verwoord in artikel 3 van de statuten van de Bond van Volkstuinders en komen er kort samengevat op neer om het volkstuinieren in de ruimste zin van het woord uit te dragen en te bevorderen. Afdeling Water-Land Volkstuinvereniging Water-Land is een relatief jonge afdeling binnen de Bond van Volkstuinders en is in 1976 opgericht. De reden hiervoor was de grote vraag voor het huren van een volkstuin. Het tuincomplex heeft een oppervlakte van circa 27 hectare. Meer dan 11 ha wordt in beslag genomen door 358 tuinen. Circa 16 ha bestaat uit een gemeenschappelijk openbaar groengebied. De grond is eigendom van de gemeente Almere en wordt door de Bond gepacht. Door de ruimtelijke en landschappelijke opzet is VTV Water-Land uniek te noemen. 13

14 Reglementen VTV Water-Land Statuten en reglementen Bond van Volkstuinders Om een vereniging goed te laten functioneren zijn spelregels nodig. Deze spelregels zijn vastgelegd in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders. Dat zijn afspraken die voor alle afdelingen van toepassing zijn. Supplement op het reglement voor de afdelingen Het is reglementair mogelijk om per afdeling aanvullende spelregels op te stellen die specifiek gericht zijn op het functioneren van de betreffende afdeling. Die specifieke spelregels worden aangeduid als het supplement (aanvulling) op het reglement van de Bond. Organisatie van de afdeling Water-Land Bestuur VTV Water-Land kent een bestuur dat minimaal uit 5 personen dient te bestaan. Bestuursleden worden gekozen door de afdelingsvergadering oftewel de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een termijn van 3 jaar. Het bestuur is belast met de leiding van de afdeling en draagt zorg voor een goede gang van zaken en dat de orde wordt gehandhaafd. In de periode april t/m september houdt het Bestuur zitting op elke 1e zaterdag van de maand tussen uur en uur. U kunt dan direct met het bestuur in gesprek. Schriftelijk reageren heeft de voorkeur. In genoemde periode kunt u uw brief posten in de brievenbus die aan de Bivak (naast het mededelingenbord) hangt. Buiten die periode wordt de brievenbus verwijderd. Het gehele jaar kunt u uw correspondentie richten aan het bestuurssecretariaat: zie voor de juiste adressen het infobulletin de Water-Lander. Commissies Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren op tuincomplex VTV Water-Land een aantal commissies. De commissies worden benoemd door het bestuur, behoudens de kascontrolecommissie. Die wordt benoemd door de afdelingsvergadering. De volgende commissie treft u aan op tuincomplex VTV Water-Land: 1. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de financiële boekhouding van de afdeling. 14

15 Reglementen VTV Water-Land 2. Technische commissie (inclusief taxatieteam) De technische commissie draagt zorg voor het onderhoud van de bouwkundige en technische deel van het tuincomplex alsmede het beheer van sleutels, gebouwen en hekwerken. Een apart team van deze commissie is belast met het taxeren van de ter koop aangeboden opstallen (Reglement voor de Afdelingen artikel 17, sub d) 3. Tuincommissie (inclusief taxatieteam) De tuincommissie draagt zorg voor het onderhoud en verbetering van het openbaar groen inclusief de vijver, verzorgt de organisatie van de tuindiensten en is betrokken bij het vergroten van de natuurlandschappelijke waarde van het tuincomplex. Een apart team van deze commissie is belast met het taxeren van de beplantingen op een tuin ingeval van opzegging (Reglement voor de Afdelingen artikel 18,sub f) 4. Buffetcommissie De buffetcommissie draagt zorg voor een goede gang van zaken in het clubgebouw alsmede voor de inkoop en verkoop van dranken en snacks. De openingstijden van het clubgebouw staan vermeld op de mededelingenborden en op de website van de vereniging. 5. EHBO commissie De EHBO commissie organiseert en draagt zorg voor de eerste hulp bij ongelukken. De EHBO bezetting vindt plaats in wisseldiensten. Er is tijdens de tuindiensten altijd een EHBO-er bereikbaar in de EHBO-post naast de inkoop. Buiten de tuindiensten kan u hulp of advies vragen bij de EHBO leden. Deze zijn te vinden via een EHBO logo op de bewegwijzeringborden die langs het rondgaande hoofdpad staan en de EHBO vlag die op het tuinhuis is bevestigd. 6. Inkoopcommissie De inkoopcommissie draagt zorg voor de goede gang van zaken rond de inkoop en verkoop van tuinartikelen en aanverwante zaken in de winkel. 7. Communicatiecommissie De communicatie commissie draagt zorg voor een goede communicatie binnen en buiten de afdeling, redigeert en draagt zorg voor de totstandkoming en verzending van het informatiebulletin evenals de acquisitie van de advertenties. Ook is het beheer en onderhoud van de website bij deze commissie in handen. Het contact met de Bond en de gemeente Almere wordt door het afdelingsbestuur onderhouden. 15

16 Reglementen VTV Water-Land Deel 2 Supplement op het reglement van de afdelingen: Afdeling VTV Water-Land Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling VTV Water-Land d.d.11 juli In dit supplement wordt verstaan onder: Het Bestuur = Het bestuur van de afdeling VTV Water-Land Het lid / de leden = Huurders van een tuin op afdeling VTV Water-Land De afdeling = Het tuincomplex VTV Water-Land De Bond = De Bond van Volkstuinders Statuten en reglementen = De statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders t.w. De statuten Het algemeen reglement Het afdelingsreglement Het tuinreglement Het bemiddelings- en tuchtreglement Het bouwreglement Het supplement = Het supplement van VTV Water-Land op het afdelingsreglement. Het supplement is opgebouwd uit 3 delen, te weten: Hoofdstuk 1 beschrijft een aantal aanvullende voorwaarden gericht op het gebruik van de gehuurde tuin. Hoofdstuk 2 geeft aanvullende voorwaarden met betrekking op de openbare voorzieningen en het openbare gebied. Hoofdstuk 3 vermeldt de sancties die kunnen worden opgelegd als de spelregels niet in acht worden genomen. 16

17 Advertentie 17

18 Reglementen VTV Water-Land Hoofdstuk 1 - De tuinen 1.1 Inrichting van de tuin. De door het lid gehuurde tuin is primair bestemd om te tuinieren en vanuit die beleving dient de gehuurde tuin dan ook te worden ingericht c.q. gebruikt. Op grond van het bepaalde in het bouwreglement art. 12 is verharding inclusief bebouwing toegestaan tot maximaal 30% van het totale tuinoppervlak. Bouwwerken en/of bouwsels anders dan in het bouwreglement staan vermeld zijn niet toegestaan. Het (tijdelijk) plaatsen van een partytent en/of luifel aan of bij het tuinhuis (i.p.v. een zonnescherm) is in de periode van 1 april tot 1 oktober toegestaan. Het totale oppervlakte van de luifel mag niet groter zijn dan het tuinhuis (max 28 m2) De (dak)bedekking aan dit soort (aan)bouwsels dient uiterlijk 1 oktober te zijn verwijderd. Voor het plaatsen van een nieuw huisje dient men zich te houden aan de voorschriften voor de Bond van Volkstuinders. Deze zijn te vinden op de site van de Bond (www.bondvanvolkstuinders.nl). Een bouwtekening moet bij de technische commissie ter acceptatie worden ingediend. 1.2 Watermeters. Op elke verhuurde tuin is een watermeter aanwezig. De watermeter is/wordt geplaatst in opdracht van het bestuur in een door het lid aan te leggen watermeterput. De watermeterput moet voorzien zijn van een deksel en zodanig zijn uitgevoerd dat de watermeter te allen tijde goed bereikbaar is. Alleen door het bestuur aangewezen personen zijn gerechtigd de watermeter te plaatsen, te vervangen of anderszins werkzaamheden aan de watermeter uit te voeren. Het is uitdrukkelijk verboden de namens het bestuur aangebrachte verzegeling van de watermeter te verbreken. De watermeter is eigendom van het betreffende lid maar onverbrekelijk verbonden met de tuin. Kosten van vervanging, reparatie etc. komen voor rekening van het betreffende lid. Jaarlijks, na afloop van het seizoen, wordt de watermeterstand op genomen door het lid zelf. De watermeterstand dient voor 1 december van dat jaar schriftelijk doorgegeven te worden aan het bestuur. Bij niet nakoming van deze verplichting zal door of in opdracht van het bestuur een inschatting worden gemaakt van het waterverbruik. Het aldus berekende bedrag zal, verhoogd met 100 verzuimkosten bij het lid in rekening worden gebracht. 1.3 Ontstoppingsdeksel riolering. Op elke verhuurde tuin dient op het hoofdriool een ontstoppingsdeksel aanwezig te zijn. Het lid is verplicht er zorg voor te dragen dat het ontstoppingsdeksel aanwezig 18

19 Reglementen VTV Water-Land is en te allen tijde bereikbaar is voor het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden aan de riolering. 1.4 Tuinnummer. Op elke tuin dient het tuinnummer, zo mogelijk op het tuinhek, maar in ieder geval op een vanaf het pad duidelijk zichtbare plek te worden geplaatst. 1.5 Hagen. De hagen die de tuinen van het openbare gebied afscheiden zijn eigendom van de vereniging. Het onderhoud van de haag is de verantwoordelijkheid van het lid wiens tuin door de haag van het openbare gebied wordt gescheiden. De haag mag hoogstens 1,80 meter hoog zijn. Een strook van 50 cm onder de haag dient door het lid goed te worden onderhouden. Voorts dient de haag op een dusdanige breedte te worden gehouden dat een onbelemmerde doorgang over de langs de hagen gelegen paden mogelijk is. Voetnoot: In verband met de aanwezigheid van reeën wordt door het Bondsbestuur een haaghoogte van 1,80 meter op het complex vtv Water-Land gedoogd. 1.6 Mechanisch en door accu s aangedreven machines en/of (tuingereedschap). Onder mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap worden verstaan alle machines en/of (tuin)gereedschap aangedreven door een explosiemotor. Het gebruik van mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap is toegestaan in de periode 1 oktober tot 1 april. In de periode 1 april tot 1 oktober is het gebruik van mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap niet toegestaan, tenzij hieronder anders staat aangegeven. 1 Grasmaaier. Het gebruik van een mechanische aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april tot 1 oktober toegestaan op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. Het is tevens toegestaan op woensdag tussen en uur. 2 Aggregaat. Het gebruik van een aggregaat is toegestaan als stroomleverancier voor elektrisch aangedreven (tuin)gereedschap in de maanden april en september op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. 19

20 Reglementen VTV Water-Land 3 Grondfreesmachines. Het gebruik van een mechanisch aangedreven grondfreesmachine is toegestaan in de maanden april een oktober op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. Door accu aangedreven (tuin)gereedschap Het gebruik van (tuin)gereedschap dat door een accu wordt aangedreven is gedurende het hele jaar toegestaan met dien verstande dat er geen (geluids)overlast mag worden veroorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het Bestuur is gerechtigd om in bijzondere gevallen van deze regels ontheffing te verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 1.7 Erf afscheidingen tussen tuinen onderling. Erfafscheidende hagen en/of struiken tussen de tuinen onderling mogen niet hoger zijn dan 1.80 meter. De erfafscheiding dient uit natuurlijke plantaardige materialen te bestaan. Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen op het vermelde in het bouwreglement van de Bond art.9.2 inzake windschermen. Ingeval van een conflict tussen buren inzake erfafscheidingen kan het bestuur, de partijen gehoord hebbende en eventueel na ingewonnen advies bij de technische en/of tuincommissie, een voor beide partijen bindende uitspraak doen. 1.8 Bomen in de tuin. Voor het plaatsen en voor het kappen van een boom of bomen in de eigen tuin is vooraf schriftelijke toestemming nodig van het bestuur. Het verzoek daartoe dient ingediend te worden bij de tuincommissie die de aanvraag beoordeelt en voorziet van een advies ter besluitvorming aan het bestuur. De beoordeling ven de tuincommissie beperkt zich tot het vaststellen van de mate van overlast die de boom (op termijn) door hoogte en omvang (schaduwwerking, bladafval etc) voor de directe omgeving teweeg kan brengen. De beoordeling voor het kappen van een boom of bomen beperkt zich tot de natuurlandschappelijke en bijzondere waarde die een boom of bomen voor het tuincomplex kan hebben. 1.9 Contributiebetaling. De contributie kan in 3 (gelijke) termijnen worden voldaan. De laatste termijn dient voor 31 mei te zijn voldaan. Bij de tweede herinnering wordt een boete opgelegd van 50,00. Indien binnen in de herinneringsbrief gestelde termijn nog geen volledige betaling is ontvangen, zal de achterstand uit handen worden gegeven aan de Bond 20

21 Reglementen VTV Water-Land voor Volkstuinders. Zij zullen door middel van incasso de contributie trachten te innen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid. Hoofdstuk 2 Openbare voorzieningen en het openbaar gebied 2.1 Toegankelijkheid tuincomplex. In het tuinseizoen is het tuincomplex gedurende de vastgestelde openingstijden voor iedereen toegankelijk mits men zich aan de bij de entree vermelde instructies houdt. Het bestuur is gerechtigd om bezoekers en leden, die in strijd handelen met de instructies, de bepalingen in de statuten, reglementen en/of het supplement van de afdeling of op een andere wijze in strijd handelen met het belang van de afdeling en haar leden, de toegang tot het tuincomplex te ontzeggen. Aan deze ontzegging kan een termijn worden verbonden. Het bestuur dient in voorkomend geval de Bond in te lichten. 2.2 Openingstijden tuincomplex. Het tuincomplex is van de omgeving afgesloten door watergangen en hekwerken. De zijhekken zijn gedurende een door het bestuur te bepalen periode geopend. Het hoofdhek is elektronisch bedienbaar en ingesteld op openingstijden die afhankelijk van het seizoen variëren. Voor leden in het bezit een zogenaamde key is het hek, indien gesloten, op vooraf vastgestelde tijden te bedienen. De tijden dat het hek openstaat dan wel gesloten is maar via de key individueel te bedienen is, vindt u in op mededelingenbord bij de bivak en op de website. De openingstijden en de tijden dat het tuincomplex via de keybediening van het elektronische hek bij de hoofdentree betreedbaar is, worden door het bestuur vastgesteld. U kunt bij de technische commissie tegen een vergoeding de key krijgen. Deze sleutel wordt op naam geregistreerd en is niet overdraagbaar. Bij verkoop van het tuinhuis en overdracht van de tuin, dient deze key teruggegeven te worden. 2.3 Gebruik openbaar gebied tuincomplex. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur voorwerpen te plaatsen in het openbaar gebied. Denkt u hierbij aan fietsenrekken, aanhangwagens, struiken, bomen etc. Aan het gebruik van het openbare gebied kunnen door het bestuur beperkingen worden gesteld. De in het verleden oogluikend toegestane buitentuinen (tuininrichting in het openbaar groen) mogen vooralsnog worden gehandhaafd op voorwaarde dat de buitentuin op een goede wijze wordt onderhouden. Bij tuinoverdracht dient de buitentuin te worden ontmanteld. 21

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie