MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D"

Transcriptie

1 nummer 3 jaargang De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene ledenvergadering 2014 Jaarverslagen 2014 bestuur en commissies reglementen vtv water-land kijk ook op voor actuele informatie 1

2 Hier had UW advertentie kunnen staan. Een heel jaar lang, in full color en voor weinig! 2

3 Van de Voorzitter Beste medetuinders, Aanvankelijk zou de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jongstleden plaatsvinden. Helaas waren niet alle zaken die hiervoor nodig zijn op tijd klaar en wordt de ALV uitgesteld tot 11 juli. Zoals bekend zijn wij in 2013 overgestapt van het ondersteunende administratiekantoor naar een financieel softwarepakket, dat wij zelfstandig beheren. Dit heeft niet alleen veel werk gekost, maar hiermee komen ook verschillende werkwijzen bij elkaar. De verschillende saldi moeten bijvoorbeeld naadloos op elkaar aansluiten. En helaas lukt dat niet overal. Daarom hebben wij de hulp ingeroepen van de Bond. Zij doen dit graag, maar hebben direct aangegeven dat de beoordeling van de cijfers pas na de zomervakantie afgerond kan worden. Daarnaast is er bij de Bond een extra aspect bij gekomen. Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, is de Bond in gesprek met de Belastingdienst over omzetbelasting voor verenigingen. Ook dit vergt veel tijd en energie. In overleg met de Bond hebben we besloten dat het beter is om de cijfers over 2014 van onze afdeling niet in deze ALV te presenteren. Het bestuur zal derhalve ook geen décharge vragen. Naar verwachting zal dit in september / oktober gebeuren. U ontvangt daarvoor uiteraard tijdig een uitnodiging. In deze Waterlander treft u de overige zaken aan, die tijdens de ALV behandeld zullen worden. Wij zien u graag op zaterdag 11 juli in ons clubgebouw. Met vriendelijke groet, Richard Kessler 3

4 Inhoudsopgave Van de Voorzitter... 3 Agenda Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Reglementen VTV Water-Land Foto-impressie Schaapscheerfeest Jaarverslag Bestuur Jaarverslagen Commissies Recreatoeprogramma Adres Wijzigen Kruiswoordpuzzel Takkentransport De Spelregels Accu s Laden Wat is Waar Colofon

5 Agenda Algemene Ledenvergadering 2013 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2015 V.T.V. Water-Land Zaterdag 11 juli 2015 van tot uu: het clubgebouw is open vanaf uur 1) Opening 2) Mededelingen a. Samenstelling bestuur b. Financieel verslag ) Ingekomen stukken 4) Vaststelling verslag ALV d.d. 22 november ) Vaststelling jaarverslag bestuur en jaarverslagen commissies 6) Ter bespreking: a. Nieuwe Reglementen (vaststelling); b. Dubbele tuinen; c. Houden van bijen op het complex (stemming); d. Natuurlijk tuinieren (voortgang). 7) Activiteiten Bondsbestuur a. Bondsvergadering = juni ) Rondvraag 9) Sluiting Graag uw vragen vooraf per naar 5

6 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Notulen van de Algemene ledenvergadering van V.T.V. Waterland Datum: Locatie: Aanwezig: zaterdag 22 november 2014 om uur Buurthuis De Cartoon Almere Buiten 35 leden en het bestuur van VTV Water-Land. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Deze keer is er geen afvaardiging van de Bond voor Volkstuinders. Het bestuur is nog niet voltallig om bij alle vergaderingen van de afdelingen aanwezig te zijn. Hij verzoekt de aanwezigen hun mobiele telefoon op stil te zetten en vraagt daarna om één minuut stilte, teneinde de leden die ons dit jaar ontvielen, te gedenken. 2. Mededelingen en ingekomen stukken bestuursleden. De voorzitter meldt dat er een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden, te weten de functie van de penningmeester. Ria Bulterman heeft deze functie overgenomen van Henk De Goede. Ria heeft de afgelopen periode Henk ondersteund met diverse financiële zaken en de opbouw van het nieuwe administratiepakket Inventive. Henk blijft algemeen bestuurslid en afgevaardigde van de buffetcommissie. De vergadering accepteert Ria Bulterman als bestuurslid en penningmeester en heet haar hartelijk welkom. Hierdoor ziet het bestuur er nu zo uit: Richard Kessler voorzitter en afgevaardigde communicatie- en tuincommissie Ria Bulterman penningmeester Henk de Goede afgevaardigde buffetcommissie Marjolein de Goede secretariaat en 2e penningmeester Gerrie Nijland afgevaardigde EHBO en inkoopcommissie Henk Sanders afgevaardigde technische commissie Anneke van Rootselaar afgevaardigde recreatiecommissie 2.2. Ingekomen stukken 1) Brief Johan van Schaick over de begroting van Deze wordt integraal besproken tijdens de presentatie van de begroting. 2) Verzoek inbreng rondvraag 6

7 ADVERTENTIE Dwarsslaap mechaniek De grootste speciaalzaak in Nederland voor SLAAPBANKEN & BEDKASTEN Kom naar onze showroom voor het hele assortiment Twilight mechaniek Bedkast Florenz Opklapbed Cubed Showroom: Middenweg a 1098 AH Amsterdam Tel.: Internet: 7

8 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Mijnheer Eric Roodnat Mijnheer Gabriel Bassant Mijnheer Ruud Thijssen 2.3. Voortgang gemeente: De gemeente heeft een nieuwe stuw (houten damwand) in de vijver geplaatst. Er was enige onduidelijkheid over het eigendom en daarmee beheer en onderhoud van de damwand. Gelukkig heeft de gemeente de nieuwe stuw geplaatst en wordt er geen bijdrage van de vereniging gevraagd. De drainage is voor een groot deel opgepakt met een nieuwe afvoerleiding vanaf het speelveld voor het clubgebouw naar de zijingang. Helaas is nog niet alles klaar; in het voorjaar gaat men verder met het herstellen van de paden en velden. Er is een budget toegezegd voor 2015, waar we gezamenlijk invulling aan zullen geven. Wij zullen als bestuur samen met de commissies een voorstel doen naar de gemeente. Dat zal in ieder geval zijn uitbreiding van de drainage, een nieuwe fundering voor de stalen brug over de vijver en een nieuwe stuw achterin Waterverbruik Het is ons opgevallen dat steeds meer tuinders geen watermeterstanden doorgeven. Hierdoor wordt het verschil met het werkelijke verbruik van de totale vereniging door alle leden gedragen. Dat kan niet meer. Daarom gaat het bestuur hier strenger op toezien. Zoals eerder gemeld volgt een boete van 100 als niet tijdig de stand wordt doorgegeven, los van het werkelijke verbruik. Op dit moment is ongeveer 60% van de standen aangeleverd. Uiterlijk 15 december 2014 moet iedereen zijn / haar waterstand hebben doorgegeven. In de zomer zijn controlerondes gehouden van de watermeters ter verificatie van de opgegeven standen. Het komt bijvoorbeeld nog steeds voor dat tuinders de meters verkeerd aflezen: de meters hebben geen decimale stand. Dus geen 25,2 m3 maar 252 m Contributie Het komt helaas voor dat er achterstanden zijn in het betalen van de verplichte contributie, zowel 2013 als Nu wij als bestuur dichter op de financiële administratie zitten door het softwarepakket Inventive, vallen de verschillen sneller op. Daarom aanscherping van het beleid: 1) Achterstand contributie 2013 en Deze leden krijgen nog eenmaal een herinnering de betaling per ommegaande te voldoen. Daarna zal de heffing worden doorgezet naar de Bond. 8

9 Notulen Algemene Ledenvergadering ) Wij als afdelingsbestuur kunnen geen incassobureau inschakelen; dat recht ligt bij de Bond van Volkstuinders. De Bond hanteert de Statuten en Reglement: achterstand van de contributie kan leiden tot ontbinden van het lidmaatschap en royement als lid. De tuinder dient dan zijn tuin volledig ontruimd en met zwarte grond op te leveren. 3) Contributie 2015: zoals al eerder gemeld, blijkt het gespreid betalen een flinke belasting op het aantal handelingen dat moet worden verricht. Daarom stellen wij dat de contributie van 2015 in maximaal 3 (gelijke) termijnen voldaan kan worden. De laatste termijn dient voor 31 mei 2015 te zijn voldaan. 4) Betalingen altijd per bank en niet per kas of contant Aanpassing tuindiensten: De aanpassingen aan de werkplicht in 2014 hebben niet volledig geleid tot het gewenste effect. De inzet van de tuinders is wel omhoog gegaan, waar we erg blij mee zijn. Maar de vermindering van het aantal zater- en zondagen bleek geen goede afstemming met de overige commissies. Daarom enkele aanpassingen: De aanvangstijd is vervroegd: wordt weer 09:00 uur Het schema wordt aangepast = gelijk met technische commissie, onderhoud clubgebouw en assistentie van de inkoop (openingstijden winkel) De koffiepauze is nog steeds kort, maar weer in het clubgebouw en niet meer op locatie. Het gereedschap blijft onder toezicht van de tuinder, ook in de koffiepauze Een erg belangrijk punt is de arbeidsomstandigheden tijdens de tuindiensten. Afgelopen jaar is er een bedrijfsongeval geweest, waarbij een tuinder geraakt is door een kettingzaag. We zullen strenger moeten gaan toezien op Veiligheid & Gezondheid: 1) De tuincommissie begeleider van de tuindiensten geeft een toelichting en korte instructie wat en hoe er gewerkt dient te worden. Met name het gebruik van elektrisch en motorisch gereedschap moet met zorg worden uitgelegd. 2) Zorg voor voldoende persoonlijke beschermende maatregelen: geen slippers, maar stevige schoenen. Datzelfde geldt voor de overige kleding: voor sommige werkzaamheden is een lange broek en lange mouwen noodzakelijk. Er zijn eventueel handschoenen en gelaatbescherming beschikbaar. 3) Er ligt een belangrijke verantwoording bij de tuinders zelf: u bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Als u twijfelt, vraag om assistentie! Als de instructie niet duidelijk is, vraag om extra uitleg. Ga bij twijfel niet zomaar aan de slag, maar ga terug naar degene die de uitleg heeft gegeven. In de aankomende Waterlanders zullen we dit punt nader uitwerken. 9

10 Notulen Algemene Ledenvergadering Verslag ALV 17 mei Vaststelling verslag ALV Met dankzegging aan de notulist Annie Peelen, wordt het verslag ALV 17 mei 2014 goedgekeurd en vastgesteld. 4. Begroting Tijdens de vergadering wordt met behulp van een beamer een presentatie gehouden. In een bijlage bij de notulen wordt de toelichting op de begroting gegeven. Deze zal ook op de site worden geplaatst De aanwezige leden geven aan dat met de uitgebreide uitleg door de voorzitter de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. De begroting 2015 wordt per acclamatie vastgesteld. 5. Bond van Volkstuinders de Bondsvergadering = 11 december 2014 / Vroegop Akkoord op notulen Vaststelling begroting 2015 Vanuit onze ALV wordt met alle punten ingestemd. 6. Rondvraag 6.1. Mijnheer Eric Roodnat: Volgend op de ALV mei 2014 en initiatief van de Bond wil de heer Roodnat een werkgroep opstarten voor natuurlijk tuinieren. De werkgroep zal een inventarisatie maken en een advies formuleren naar het bestuur. Er zal geen afgevaardigde van het bestuur deelnemen in deze werkgroep om de werkgroep zoveel als mogelijk zelf tot ontplooiing te kunnen komen. Naast mijnheer van Schaick en mevrouw Grutzner, melden zich ook de heren Bassant en van den Belt aan Mijnheer Gabriel Bassant: Zoals in de Waterlander is gemeld, blijkt de bivak het oudste huisje van Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders binnen Almere te zijn. De heer Bassant wil graag achterhalen of we de bivak als rijksmonument kunnen laten registreren. Hij krijgt hiervoor de ruimte van het bestuur en zoekt nog medestanders om dit tot een succes te maken. Voordat er formele stappen worden genomen, zal ook deze werkgroep een advies uitbrengen aan het bestuur Mijnheer Thijssen: Hij heeft problemen met de algemene communicatie tussen de leden en het bestuur. Het lijkt af en toe erg lang te duren voordat een antwoord wordt 10

11 Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 gegeven op een ingezonden brief of mail. De voorzitter beantwoordt dat er veel brieven en berichten naar het bestuur worden gestuurd. Wij proberen zoveel als mogelijk correct te beantwoorden. Maar het is mogelijk dat er berichten tussen wal en schip raken; dit is geen opzet, maar kan wel gebeuren. Graag begrip hiervoor Mijnheer van Schoten: de ingezonden brief / mailbericht is pas deze week ontvangen, maar toch een reactie op de vraag wanneer de verenging stopt met het gebruik van RoundUp als bestrijdingsmiddel. Het middel zal binnenkort worden verboden en hij ziet graag dat een tuinvereniging hierin het voortouw neemt. De voorzitter stelt dat er geen middelen worden gebruikt die nu al verboden zijn. Het is vaak een lastige balans tussen onderhoud plegen met zorg voor de natuur. Bijvoorbeeld: het hoofdpad wordt met dit middel schoon gehouden. Als dit niet gebeurt, ontstaat er veel mos-groei, dat weer tot vervelende situaties kan leiden (gladheid, valpartijen). Maar als er betere middelen zijn, staat het bestuur en de tuincommissie hier uiteraard voor open. De voorzitter oppert voorzichtig dat dit een taak voor de nieuwe werkgroep Natuurlijk tuinieren kan zijn Nog enkele punten van mijnheer van Schaick: 1) Hoe gaan we om met de jaarlijkse bijdrage van alle tuinders voor het clubgebouw, als de lening bij de Bond volledig is afbetaald. De voorzitter meldt dat dit te zijner tijd tijdens de begroting wordt besproken. Maar voorkeur van het bestuur is de reservering te handhaven voor toekomstige grote uitgaven aan het vervangen van het clubgebouw of nieuwe bivak. Om te voorkomen dat er weer een grote en dure - lening bij de Bond gedaan moet worden. Maar dat staat op de agenda van volgende vergaderingen. 2) Voorstel: plaats zonnepanelen op het dak van het clubgebouw om de energiekosten in toom te houden. Dit is een prima idee, in het verleden is deze mogelijkheid eerder bekeken. Toen is het niet gelukt omdat er (te) weinig bereidheid was tot zelfwerkzaamheid ; er zijn geen vrijwilligers die dit willen en kunnen realiseren. Daarom zijn de aanvangskosten zo hoog dat te lage opbrengst werd verwacht. Maar wellicht zijn de tijden veranderd en moet dit idee opnieuw nader worden bekeken. 3) Wat het plan voor het rondgaande pad betreft merkt van Schaick op dat hij in januari 2014 een heeft geschreven met suggesties over verbeteringen van het pad. Hij meent hier geen inhoudelijke reactie op gekregen te hebben. 4) Bij het plan om geld uit te trekken voor het afbreken van een van de houtwallen zet hij vraagtekens. Hij herinnert aan de afspraak die in 2013 is gemaakt op een bijeenkomst van de Tuincommissie met de houtwalbeheerders om aan het begin en het eind van elk seizoen overleg te plegen over het beheer en de aanpak van problemen. Als dat overleg regulier gehouden zou zijn, had misschien voorkomen kunnen worden dat er nu extra geld wordt uitgegeven. Hij roept op om het houtwaloverleg nieuw leven in te blazen. 11

12 Notulen Algemene Ledenvergadering Is de tijd niet rijp voor alleen een digitale versie van de Waterlander? Nog niet alle tuinders zitten op de digitale weg. Daarnaast levert reclame in de papieren versie nog een beetje inkomsten, die bij een digitale versie waarschijnlijk minder of nihil zal zijn Graag meer aandacht voor het gebruik van de centrale poort. Zoals in de Waterlander is gemeld, is er bij calamiteiten altijd het noodnummer te gebruiken. Maar alleen dan en niet voor gemak en ongemak. Het komt nog steeds te vaak voor dat de medewerkers van de technische commissie op de meest onmogelijke tijden worden gebeld omdat iemand ingesloten is. 7. Sluiting Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt allen bedankt voor hun inbreng en komst. De voorzitter wenst namens het bestuur iedereen een goed einde van het jaar en prettige feestdagen en sluit de vergadering. TUINGROEP W AT E R - L A N D Bestuur Secretariaat Financiën Onze adressen: Onze Commissies: Buffet Communicatie EHBO Inkoop Recreatie Technische Tuin 12

13 Reglementen VTV Water-Land Informatie en supplement op het reglement van de afdelingen voor de afdeling Water-Land. Deze informatie bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deel 1 Algemene informatie Het eerste deel van deze notitie is bedoeld om u te informeren over de verenigingsstructuur van de Bond van Volkstuinders en de positie van de afdeling Water-Land binnen deze verenigingsstructuur alsmede nog wat van belang zijnde informatie. 2. Deel 2 Supplement voor de afdeling Water-Land Het tweede deel bevat het supplement van de afdeling Water-Land op het reglement van de afdelingen zoals dat is verwoord in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders. Deel 1 Algemene informatie Bond van Volkstuinders Om een tuin te kunnen huren op het tuincomplex van de afdeling Water-Land dient u lid te worden van de Bond van Volkstuinders. De Bond is opgericht in 1917 en gevestigd in Amsterdam. De Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met niet rechtsbevoegde afdelingen waaronder de volkstuinvereniging Water-Land. De doelstellingen van de Bond zijn verwoord in artikel 3 van de statuten van de Bond van Volkstuinders en komen er kort samengevat op neer om het volkstuinieren in de ruimste zin van het woord uit te dragen en te bevorderen. Afdeling Water-Land Volkstuinvereniging Water-Land is een relatief jonge afdeling binnen de Bond van Volkstuinders en is in 1976 opgericht. De reden hiervoor was de grote vraag voor het huren van een volkstuin. Het tuincomplex heeft een oppervlakte van circa 27 hectare. Meer dan 11 ha wordt in beslag genomen door 358 tuinen. Circa 16 ha bestaat uit een gemeenschappelijk openbaar groengebied. De grond is eigendom van de gemeente Almere en wordt door de Bond gepacht. Door de ruimtelijke en landschappelijke opzet is VTV Water-Land uniek te noemen. 13

14 Reglementen VTV Water-Land Statuten en reglementen Bond van Volkstuinders Om een vereniging goed te laten functioneren zijn spelregels nodig. Deze spelregels zijn vastgelegd in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders. Dat zijn afspraken die voor alle afdelingen van toepassing zijn. Supplement op het reglement voor de afdelingen Het is reglementair mogelijk om per afdeling aanvullende spelregels op te stellen die specifiek gericht zijn op het functioneren van de betreffende afdeling. Die specifieke spelregels worden aangeduid als het supplement (aanvulling) op het reglement van de Bond. Organisatie van de afdeling Water-Land Bestuur VTV Water-Land kent een bestuur dat minimaal uit 5 personen dient te bestaan. Bestuursleden worden gekozen door de afdelingsvergadering oftewel de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een termijn van 3 jaar. Het bestuur is belast met de leiding van de afdeling en draagt zorg voor een goede gang van zaken en dat de orde wordt gehandhaafd. In de periode april t/m september houdt het Bestuur zitting op elke 1e zaterdag van de maand tussen uur en uur. U kunt dan direct met het bestuur in gesprek. Schriftelijk reageren heeft de voorkeur. In genoemde periode kunt u uw brief posten in de brievenbus die aan de Bivak (naast het mededelingenbord) hangt. Buiten die periode wordt de brievenbus verwijderd. Het gehele jaar kunt u uw correspondentie richten aan het bestuurssecretariaat: zie voor de juiste adressen het infobulletin de Water-Lander. Commissies Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren op tuincomplex VTV Water-Land een aantal commissies. De commissies worden benoemd door het bestuur, behoudens de kascontrolecommissie. Die wordt benoemd door de afdelingsvergadering. De volgende commissie treft u aan op tuincomplex VTV Water-Land: 1. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de financiële boekhouding van de afdeling. 14

15 Reglementen VTV Water-Land 2. Technische commissie (inclusief taxatieteam) De technische commissie draagt zorg voor het onderhoud van de bouwkundige en technische deel van het tuincomplex alsmede het beheer van sleutels, gebouwen en hekwerken. Een apart team van deze commissie is belast met het taxeren van de ter koop aangeboden opstallen (Reglement voor de Afdelingen artikel 17, sub d) 3. Tuincommissie (inclusief taxatieteam) De tuincommissie draagt zorg voor het onderhoud en verbetering van het openbaar groen inclusief de vijver, verzorgt de organisatie van de tuindiensten en is betrokken bij het vergroten van de natuurlandschappelijke waarde van het tuincomplex. Een apart team van deze commissie is belast met het taxeren van de beplantingen op een tuin ingeval van opzegging (Reglement voor de Afdelingen artikel 18,sub f) 4. Buffetcommissie De buffetcommissie draagt zorg voor een goede gang van zaken in het clubgebouw alsmede voor de inkoop en verkoop van dranken en snacks. De openingstijden van het clubgebouw staan vermeld op de mededelingenborden en op de website van de vereniging. 5. EHBO commissie De EHBO commissie organiseert en draagt zorg voor de eerste hulp bij ongelukken. De EHBO bezetting vindt plaats in wisseldiensten. Er is tijdens de tuindiensten altijd een EHBO-er bereikbaar in de EHBO-post naast de inkoop. Buiten de tuindiensten kan u hulp of advies vragen bij de EHBO leden. Deze zijn te vinden via een EHBO logo op de bewegwijzeringborden die langs het rondgaande hoofdpad staan en de EHBO vlag die op het tuinhuis is bevestigd. 6. Inkoopcommissie De inkoopcommissie draagt zorg voor de goede gang van zaken rond de inkoop en verkoop van tuinartikelen en aanverwante zaken in de winkel. 7. Communicatiecommissie De communicatie commissie draagt zorg voor een goede communicatie binnen en buiten de afdeling, redigeert en draagt zorg voor de totstandkoming en verzending van het informatiebulletin evenals de acquisitie van de advertenties. Ook is het beheer en onderhoud van de website bij deze commissie in handen. Het contact met de Bond en de gemeente Almere wordt door het afdelingsbestuur onderhouden. 15

16 Reglementen VTV Water-Land Deel 2 Supplement op het reglement van de afdelingen: Afdeling VTV Water-Land Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling VTV Water-Land d.d.11 juli In dit supplement wordt verstaan onder: Het Bestuur = Het bestuur van de afdeling VTV Water-Land Het lid / de leden = Huurders van een tuin op afdeling VTV Water-Land De afdeling = Het tuincomplex VTV Water-Land De Bond = De Bond van Volkstuinders Statuten en reglementen = De statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders t.w. De statuten Het algemeen reglement Het afdelingsreglement Het tuinreglement Het bemiddelings- en tuchtreglement Het bouwreglement Het supplement = Het supplement van VTV Water-Land op het afdelingsreglement. Het supplement is opgebouwd uit 3 delen, te weten: Hoofdstuk 1 beschrijft een aantal aanvullende voorwaarden gericht op het gebruik van de gehuurde tuin. Hoofdstuk 2 geeft aanvullende voorwaarden met betrekking op de openbare voorzieningen en het openbare gebied. Hoofdstuk 3 vermeldt de sancties die kunnen worden opgelegd als de spelregels niet in acht worden genomen. 16

17 Advertentie 17

18 Reglementen VTV Water-Land Hoofdstuk 1 - De tuinen 1.1 Inrichting van de tuin. De door het lid gehuurde tuin is primair bestemd om te tuinieren en vanuit die beleving dient de gehuurde tuin dan ook te worden ingericht c.q. gebruikt. Op grond van het bepaalde in het bouwreglement art. 12 is verharding inclusief bebouwing toegestaan tot maximaal 30% van het totale tuinoppervlak. Bouwwerken en/of bouwsels anders dan in het bouwreglement staan vermeld zijn niet toegestaan. Het (tijdelijk) plaatsen van een partytent en/of luifel aan of bij het tuinhuis (i.p.v. een zonnescherm) is in de periode van 1 april tot 1 oktober toegestaan. Het totale oppervlakte van de luifel mag niet groter zijn dan het tuinhuis (max 28 m2) De (dak)bedekking aan dit soort (aan)bouwsels dient uiterlijk 1 oktober te zijn verwijderd. Voor het plaatsen van een nieuw huisje dient men zich te houden aan de voorschriften voor de Bond van Volkstuinders. Deze zijn te vinden op de site van de Bond ( Een bouwtekening moet bij de technische commissie ter acceptatie worden ingediend. 1.2 Watermeters. Op elke verhuurde tuin is een watermeter aanwezig. De watermeter is/wordt geplaatst in opdracht van het bestuur in een door het lid aan te leggen watermeterput. De watermeterput moet voorzien zijn van een deksel en zodanig zijn uitgevoerd dat de watermeter te allen tijde goed bereikbaar is. Alleen door het bestuur aangewezen personen zijn gerechtigd de watermeter te plaatsen, te vervangen of anderszins werkzaamheden aan de watermeter uit te voeren. Het is uitdrukkelijk verboden de namens het bestuur aangebrachte verzegeling van de watermeter te verbreken. De watermeter is eigendom van het betreffende lid maar onverbrekelijk verbonden met de tuin. Kosten van vervanging, reparatie etc. komen voor rekening van het betreffende lid. Jaarlijks, na afloop van het seizoen, wordt de watermeterstand op genomen door het lid zelf. De watermeterstand dient voor 1 december van dat jaar schriftelijk doorgegeven te worden aan het bestuur. Bij niet nakoming van deze verplichting zal door of in opdracht van het bestuur een inschatting worden gemaakt van het waterverbruik. Het aldus berekende bedrag zal, verhoogd met 100 verzuimkosten bij het lid in rekening worden gebracht. 1.3 Ontstoppingsdeksel riolering. Op elke verhuurde tuin dient op het hoofdriool een ontstoppingsdeksel aanwezig te zijn. Het lid is verplicht er zorg voor te dragen dat het ontstoppingsdeksel aanwezig 18

19 Reglementen VTV Water-Land is en te allen tijde bereikbaar is voor het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden aan de riolering. 1.4 Tuinnummer. Op elke tuin dient het tuinnummer, zo mogelijk op het tuinhek, maar in ieder geval op een vanaf het pad duidelijk zichtbare plek te worden geplaatst. 1.5 Hagen. De hagen die de tuinen van het openbare gebied afscheiden zijn eigendom van de vereniging. Het onderhoud van de haag is de verantwoordelijkheid van het lid wiens tuin door de haag van het openbare gebied wordt gescheiden. De haag mag hoogstens 1,80 meter hoog zijn. Een strook van 50 cm onder de haag dient door het lid goed te worden onderhouden. Voorts dient de haag op een dusdanige breedte te worden gehouden dat een onbelemmerde doorgang over de langs de hagen gelegen paden mogelijk is. Voetnoot: In verband met de aanwezigheid van reeën wordt door het Bondsbestuur een haaghoogte van 1,80 meter op het complex vtv Water-Land gedoogd. 1.6 Mechanisch en door accu s aangedreven machines en/of (tuingereedschap). Onder mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap worden verstaan alle machines en/of (tuin)gereedschap aangedreven door een explosiemotor. Het gebruik van mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap is toegestaan in de periode 1 oktober tot 1 april. In de periode 1 april tot 1 oktober is het gebruik van mechanisch aangedreven machines en/of (tuin)gereedschap niet toegestaan, tenzij hieronder anders staat aangegeven. 1 Grasmaaier. Het gebruik van een mechanische aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april tot 1 oktober toegestaan op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. Het is tevens toegestaan op woensdag tussen en uur. 2 Aggregaat. Het gebruik van een aggregaat is toegestaan als stroomleverancier voor elektrisch aangedreven (tuin)gereedschap in de maanden april en september op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. 19

20 Reglementen VTV Water-Land 3 Grondfreesmachines. Het gebruik van een mechanisch aangedreven grondfreesmachine is toegestaan in de maanden april een oktober op maandag, woensdag en zaterdag van 9.00 uur tot uur. Door accu aangedreven (tuin)gereedschap Het gebruik van (tuin)gereedschap dat door een accu wordt aangedreven is gedurende het hele jaar toegestaan met dien verstande dat er geen (geluids)overlast mag worden veroorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het Bestuur is gerechtigd om in bijzondere gevallen van deze regels ontheffing te verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 1.7 Erf afscheidingen tussen tuinen onderling. Erfafscheidende hagen en/of struiken tussen de tuinen onderling mogen niet hoger zijn dan 1.80 meter. De erfafscheiding dient uit natuurlijke plantaardige materialen te bestaan. Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen op het vermelde in het bouwreglement van de Bond art.9.2 inzake windschermen. Ingeval van een conflict tussen buren inzake erfafscheidingen kan het bestuur, de partijen gehoord hebbende en eventueel na ingewonnen advies bij de technische en/of tuincommissie, een voor beide partijen bindende uitspraak doen. 1.8 Bomen in de tuin. Voor het plaatsen en voor het kappen van een boom of bomen in de eigen tuin is vooraf schriftelijke toestemming nodig van het bestuur. Het verzoek daartoe dient ingediend te worden bij de tuincommissie die de aanvraag beoordeelt en voorziet van een advies ter besluitvorming aan het bestuur. De beoordeling ven de tuincommissie beperkt zich tot het vaststellen van de mate van overlast die de boom (op termijn) door hoogte en omvang (schaduwwerking, bladafval etc) voor de directe omgeving teweeg kan brengen. De beoordeling voor het kappen van een boom of bomen beperkt zich tot de natuurlandschappelijke en bijzondere waarde die een boom of bomen voor het tuincomplex kan hebben. 1.9 Contributiebetaling. De contributie kan in 3 (gelijke) termijnen worden voldaan. De laatste termijn dient voor 31 mei te zijn voldaan. Bij de tweede herinnering wordt een boete opgelegd van 50,00. Indien binnen in de herinneringsbrief gestelde termijn nog geen volledige betaling is ontvangen, zal de achterstand uit handen worden gegeven aan de Bond 20

21 Reglementen VTV Water-Land voor Volkstuinders. Zij zullen door middel van incasso de contributie trachten te innen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid. Hoofdstuk 2 Openbare voorzieningen en het openbaar gebied 2.1 Toegankelijkheid tuincomplex. In het tuinseizoen is het tuincomplex gedurende de vastgestelde openingstijden voor iedereen toegankelijk mits men zich aan de bij de entree vermelde instructies houdt. Het bestuur is gerechtigd om bezoekers en leden, die in strijd handelen met de instructies, de bepalingen in de statuten, reglementen en/of het supplement van de afdeling of op een andere wijze in strijd handelen met het belang van de afdeling en haar leden, de toegang tot het tuincomplex te ontzeggen. Aan deze ontzegging kan een termijn worden verbonden. Het bestuur dient in voorkomend geval de Bond in te lichten. 2.2 Openingstijden tuincomplex. Het tuincomplex is van de omgeving afgesloten door watergangen en hekwerken. De zijhekken zijn gedurende een door het bestuur te bepalen periode geopend. Het hoofdhek is elektronisch bedienbaar en ingesteld op openingstijden die afhankelijk van het seizoen variëren. Voor leden in het bezit een zogenaamde key is het hek, indien gesloten, op vooraf vastgestelde tijden te bedienen. De tijden dat het hek openstaat dan wel gesloten is maar via de key individueel te bedienen is, vindt u in op mededelingenbord bij de bivak en op de website. De openingstijden en de tijden dat het tuincomplex via de keybediening van het elektronische hek bij de hoofdentree betreedbaar is, worden door het bestuur vastgesteld. U kunt bij de technische commissie tegen een vergoeding de key krijgen. Deze sleutel wordt op naam geregistreerd en is niet overdraagbaar. Bij verkoop van het tuinhuis en overdracht van de tuin, dient deze key teruggegeven te worden. 2.3 Gebruik openbaar gebied tuincomplex. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur voorwerpen te plaatsen in het openbaar gebied. Denkt u hierbij aan fietsenrekken, aanhangwagens, struiken, bomen etc. Aan het gebruik van het openbare gebied kunnen door het bestuur beperkingen worden gesteld. De in het verleden oogluikend toegestane buitentuinen (tuininrichting in het openbaar groen) mogen vooralsnog worden gehandhaafd op voorwaarde dat de buitentuin op een goede wijze wordt onderhouden. Bij tuinoverdracht dient de buitentuin te worden ontmanteld. 21

informatieleaflet MET supplementen 2012 W AT E R - L A N D

informatieleaflet MET supplementen 2012 W AT E R - L A N D VTV Water-La n d informatieleaflet MET supplementen 2012 TUINGROEP W AT E R - L A N D WELKOM kijk op www.vtv-waterland.nl voor actuele informatie 1 Inhoudsopgave Informatie en Supplement 3 Algemene Informatie

Nadere informatie

informatieleaflet MET supplementen 2015 W AT E R - L A N D

informatieleaflet MET supplementen 2015 W AT E R - L A N D VTV Water-Land informatieleaflet MET supplementen 2015 TUINGROEP W AT E R - L A N D WELKOM kijk op www.vtv-waterland.nl voor actuele informatie 1 Inhoudsopgave Informatie en Supplement 3 Algemene Informatie

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer Tuinpark Buikslotermeer Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vormgeving en fotografie: Marianne Boeije Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027

Nadere informatie

Bezint eer gij begint..

Bezint eer gij begint.. Bezint eer gij begint.. Wij vragen u onderstaande tekst goed door te lezen voordat u beslist een tuinhuisje te kopen. Want vele nieuwe tuinleden blijken zich onvoldoende te realiseren wat het betekent

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark Osdorp Inhoud

Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark Osdorp Inhoud Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark Osdorp Inhoud Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark Osdorp... 1 Artikel 1. Begrippenlijst... 2 Artikel 2: Doel en functie van het Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

b e w a a r e x e m p l a a r

b e w a a r e x e m p l a a r nummer 4 jaargang 33 2011 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D b e w a a r e x e m p l a a r MEDEDELINGEN alle regels van vtv water-land

Nadere informatie

VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN.

VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN. VOLKSTUINVERENIGING GEMEENTE BRUMMEN. TUIN REGLEMENT. Gedragsregels. Artikel 1. Het is niet toegestaan om onbevoegd de tuin van een ander te betreden; Het is niet toegestaan om vuil of tuinafval op de

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de afdeling K L E I N D A N T Z I G. van de Bond van Volkstuinders

Huishoudelijk reglement voor de afdeling K L E I N D A N T Z I G. van de Bond van Volkstuinders Huishoudelijk reglement voor de afdeling K L E I N D A N T Z I G van de Bond van Volkstuinders (behorende bij de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders) Aangenomen in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een lapje grond waarop je siergewassen en/of groente mag telen. Daarop mag je ook nog een huisje plaatsen. Je kan overnachten in de periode

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark De Eendracht. : De Bond van Volkstuinders te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark De Eendracht. : De Bond van Volkstuinders te Amsterdam Huishoudelijk Reglement van de afdeling volkstuinpark De Eendracht Artikel 1. Begrippenlijst In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: De Bond Het Bondsbestuur Het tuinpark Het bestuur Het lid/

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond:

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000 ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: De Bond van Volkstuinders te Amsterdam Het bondsbestuur:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

nummer 6 jaargang 36 2014 twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land W AT E R - L A N D Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

nummer 6 jaargang 36 2014 twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land W AT E R - L A N D Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar nummer 6 jaargang 36 2014 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van VTV water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar kijk ook op www.vtv-waterland.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders

Tuincommissie voorschriften van de. Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders Tuincommissie voorschriften van de Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders De Tuincommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens artikel 15 der Statuten en bestaat uit minimaal 3 leden,

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders versie september 2011 Inleiding U overweegt de aankoop van een tuin en een tuinhuisje op Tuinpark Lissabon. Maar tuinieren

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede 1 Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn binnen Survivalrunners D RAN! Neede, inzake betalingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT NHV AFDELING NOORD HOLLAND NOORD

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT NHV AFDELING NOORD HOLLAND NOORD Artikel 1 Toepassingsgebied Tenzij de Statuten en reglementen van het Nederlands Handbal Verbond en de Statuten van NHV Afdeling Noord Holland Noord niet anders bepalen, is dit huishoudelijke reglement

Nadere informatie

Bouwreglement. Artikel 1 Opstallen. Artikel 2 Bouwvergunning. Artikel 3 Bebouwing

Bouwreglement. Artikel 1 Opstallen. Artikel 2 Bouwvergunning. Artikel 3 Bebouwing Bouwreglement Artikel 1 Opstallen Onder opstallen in de zin van dit reglement worden verstaan al wat langere tijd op of in de grond is geplaatst of gebouwd, zoals tuinhuisjes, schuurtjes, broeikassen en

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam

Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Het huishoudelijk reglement van Tuinpark Lissabon, een afdeling van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam INHOUDSOPGAVE 1. leeswijzer 2. inleiding 3. financiën 4. bestuur 5. nadere orderegels 6. verbodsbepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING

BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING Begripsbepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: de vereniging: de hengelsportvereniging gevestigd te.. de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land 23 november 2013 Begroting 2014 begroting begroting BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden 119.850 122.465 Totaal verenigingsinkomsten 135.027 139.935 Totaaltelling

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Algemene voorwaarden Sportvelden Sport en Welzijn Ridderkerk Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. ARTIKEL 1 Bestemming Gebruik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee

Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee Huishoudelijk reglement Omnivereniging Sportclub Zierikzee Algemeen Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Omnivereniging Sportclub Zierikzee, hierna te noemen omnivereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C Huishoudelijk reglement deel C Geheel herzien en goedgekeurd op 27 februari 2010 Wijziging 22-2-2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen p.3 Artikel 2 Gedragsregels p.3 Artikel 3 Elektriciteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON)

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Huishoudelijk reglement Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Artikel 1 Aanmelding De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie