Inhoudsopgave. Voorwoord Inleiding Lijst met afkortingen... 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 8. Lijst met afkortingen... 10"

Transcriptie

1 4 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Lijst met afkortingen Deel I: Theorie Hoofdstuk 1: De Ondernemingsraad Wetgevend kader Oprichtingsquorum Onderneming Juridische entiteit Technische entiteit Berekening van de personeelsbezetting Begrip werknemers Gemiddelde tewerkstelling Samenstelling Bevoegdheden Hoofdstuk 2: Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Wetgevend kader Oprichtingsquorum Samenstelling Bevoegdheden Hoofdstuk 3: Syndicale Afvaardiging Wetgevend kader Oprichtingsquorum Samenstelling Bevoegdheden... 24

2 5 Hoofdstuk 4: Verkiezingen OR en CPBW Voorwaarden van kiesrecht Voorwaarden van verkiesbaarheid Aantal mandaten personeelsafvaardiging Duur van het mandaat Hoofdstuk 5: Bescherming van de verkozenen en de kandidaten van de Ondernemingsraad en het Comité Wetgevend kader Duur van de bescherming tegen ontslag Onrechtmatig ontslag Hoofdstuk 6: Ontslagprocedure wegens dringende reden Voornemen tot ontslaan Onderhandelingsperiode Poging tot verzoening Schorsing van de arbeidsovereenkomst Dagvaarding Verdere behandeling voor de arbeidsrechtbank Uitspraak van de arbeidsrechtbank Beroepsprocedure Financieel statuut van de beschermde werknemer tijdens de ontslagprocedure Recht van de werknemer om zijn contract te beëindigen tijdens de ontslagprocedure Gevolgen uitspraak betreffende de arbeidsovereenkomst Hoofdstuk 7: Ontslagprocedure wegens economische of technische reden Economische of technische reden Procedure tot erkenning van de economische of technische reden Wanneer deze procedure Procedure Bewijs van de economische of technische reden Wanneer mag de werkgever ontslaan... 41

3 6 Hoofdstuk 8: Ontslagprocedure voor een lid OR of CPBW met mandaat SA Hoofdstuk 9: De preventieadviseur Wetgevend kader Procedure Verwittigen van de preventieadviseur en het bevoegde comité Geen akkoord van het bevoegde comité Mislukte verzoening Vergoeding Deel II: Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeeld 1: Ontslag van een kandidaat-personeelsafgevaardigde voor de OR en het CPBW om een economische of technische reden Praktijkvoorbeeld 2: Ontslag van een personeelsafgevaardigde om dringende reden Praktijkvoorbeeld 3: Verlies van functie van een personeelsafgevaardigde van de OR en het CPBW Praktijkvoorbeeld 4: Weigering van de onderneming van het oprichten van een SA Visie van de vakbonden Visie van de werkgever Besluit Literatuurlijst Bijlagen... 69

4 7 Voorwoord Dit eindwerk kwam tot stand door de medewerking en hulp van heel wat mensen. Daarom wil ik in dit voorwoord in het bijzonder enkele mensen hiervoor bedanken. Ten eerste mijn stagementor, Dhr. Van Ovenberghe, hij hielp mij op de goede weg bij het beginnen van dit eindwerk en was steeds bereid een antwoord te geven op eventuele vragen. Ten tweede mijn stagesupervisor, Dhr. Hollebeke, voor de leerrijke 2 jaren stage en de goede begeleiding bij het maken van dit eindwerk. Tevens het ganse ACLVB-team voor de leuke samenwerking en waar ik altijd op kon rekenen. Ten derde mijn ouders en vrienden die deze opleiding waar maakten en mij gedurende de ganse opleiding gesteund hebben.

5 8 Inleiding Bij het runnen van een onderneming kan de werkgever met heel wat problemen worden geconfronteerd. Werknemers kunnen vragen om tijdskrediet of ouderschapsverlof. Een werkneemster kan melden dat ze zwanger is. Er kunnen klachten worden ingediend in verband met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De werknemers kunnen vragen om een Syndicale Afvaardiging in te stellen of willen zich kandidaat stellen voor de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo zijn er heel wat voorbeelden maar in deze gevallen is de werknemer beschermd tegen ontslag. De werkgever kan een beschermde werknemer niet zomaar ontslaan. Het Belgisch Arbeidsrecht voorziet verschillende categorieën van werknemers. Werknemers geniet een bescherming ontstaan op basis van een situatie waarin de werknemer zich bevindt of als gevolg van de uitoefening van een bijzondere functie binnen de onderneming. De categorieën beschermde werknemers op basis van een situatie waarin de werknemers zich bevindt zijn de volgende: betaald educatief verlof, borstvoedingspauzes, discriminatiewet, flexibele uurregelingen, gelijke behandeling manvrouw, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, invoering van nieuwe technologieën, loopbaanonderbreking, opmerkingen betreffende het arbeidsreglement, ouderschapsverlof, overschakeling dag-nacht, politiek verlof, recht op deeltijdse arbeid, tijdskrediet, uitputting recht op deeltijdse arbeid, vastheid van betrekking, vaderschapsverlof en zwangerschap. De categorieën beschermde werknemers als gevolg van de uitoefening van een bijzondere functie binnen de onderneming zijn de volgende: personeelsvertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, dit zowel voor de kandidaten en de verkozenen, Syndicale Afgevaardigden en de preventieadviseurs. In dit eindwerk zal ik in het eerste deel de bescherming bespreken van de tweede categorie beschermde werknemers, dus namelijk de beschermde werknemers als gevolg van de uitoefening van een bijzondere functie binnen de onderneming. Ik zal in dit eindwerk een antwoord pogen te geven op volgende vragen: Wat is een Ondernemingsraad, een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, een Syndicale Afvaardiging, een preventieadviseur? Wat houdt de bescherming tegen ontslag juist in? Wat indien de

6 9 werkgever toch een beschermde werknemer wil ontslaan? Wat met onrechtmatig ontslag? Wat houdt de beschermingsvergoeding in? Tevens wil ik de ontslagprocedures schetsen: wat gebeurt er bij ontslag om dringende reden, bij ontslag om economische of technische reden. Wat is de procedure om de arbeidsovereenkomst van een preventieadviseur te beëindigen en om hem uit zijn functie te verwijderen. Hier poog ik een antwoord te geven op volgende vragen: Hoe moeten de procedures worden gestart? Wat is een dringende reden, een economische of technische reden? Wordt de arbeidsovereenkomst geschorst tijdens de gerechtelijke procedure? Is er mogelijkheid om beroep aan te tekenen? Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank? In het tweede deel van mijn eindwerk zal ik enkele praktijkvoorbeelden geven die ik heb meegemaakt tijdens de stage van mijn tweede en derde jaar bij de ACLVB Zone Zuid West Vlaanderen. Hier worden enkele ontslagen geschetst van beschermde werknemers. Mag ik er ook op wijzen dat alle namen die in dit tweede deel worden gebruikt, fictief zijn, dit om de privacy van onze leden en ondernemingen te verzekeren. Tevens geef ik in dit deel de visie van de vakbonden en de werkgever in verband met de bescherming tegen ontslag. Tenslotte is er nog een besluit over dit eindwerk, waar ik mijn conclusies omtrent gans deze materie neerschrijf. Waar ik ook een antwoord poog te geven op volgende vragen: Is de wetgeving voldoende? Is het effectief waar dat er tegenwoordig een jacht gehouden wordt op de beschermde werknemers, in het bijzonder op de kandidaten, verkozenen en Syndicaal Afgevaardigden?

7 10 Lijst met afkortingen ABVV ACLVB ACV Art. B.S. BVBA CAO CPBW CRB KB NAR NV OR PC RSZ SA SD VZW Algemeen Belgisch Vakverbond Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België Algemeen Christelijk Vakverbond Artikel Belgisch Staatsblad Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Collectieve Arbeidsovereenkomst Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Koninklijk Besluit Nationale Arbeidsraad Naamloze Vennootschap Ondernemingsraad Paritair Comité Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Syndicale Afvaardiging Syndicale Delegatie Vereniging Zonder Winstoogmerk

8 DEEL I: Theorie 11

9 12 Hoofdstuk 1: De Ondernemingsraad 1.1. Wetgevend kader De bepalingen omtrent de Ondernemingsraad zijn te vinden in de Wet van 20 september 1948 behoudende organisatie van het bedrijfsleven 1 en de Wet van 19 maart 1991 behoudende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden Oprichtingsquorum De Ondernemingsraad moet worden opgericht in alle ondernemingen die gemiddeld tenminste 100 werknemers tewerkstellen. Deze moet ook vernieuwd worden in alle ondernemingen waar bij de vorige verkiezingen een Raad werd opgericht. Indien de onderneming minder dan 100 werknemers tewerkstelt, hoeft men niet over te gaan tot de verkiezing van de leden voor de Raad. Hun mandaat wordt dan uitgeoefend door de verkozen personeelsafgevaardigden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 3 De ondernemingen die in aanmerking komen om een Raad op te richten zijn ondernemingen uit de privé sector met een industriële en commerciële finaliteit als de ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals de sociale en gezondheidsdiensten. 1 B.S., 27/28 september B.S., 29 maart Art. 3 van het KB betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, 15 mei 2003, B.S., 4 juni 2003

10 Onderneming Juridische entiteit De juridische entiteit van een onderneming is de juridische vorm waaruit de onderneming bestaat. De meest voorkomende juridische entiteiten zijn: de Naamloze Vennootschap (NV), een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) Technische bedrijfseenheid De onderneming zelf wordt beschouwd als de technische bedrijfseenheid. Het is op dit niveau dat de Ondernemingsraad werkt. Als technische bedrijfseenheid beschouwt de wet een zetel, een afdeling of in bepaalde gevallen zelfs een departement van een vennootschap wanneer die entiteit ten overstaan van de vennootschap een zekere onafhankelijkheid bezit. 1 De technische bedrijfseenheid wordt bepaald op basis van economische en sociale criteria. Voorbeelden van economische criteria zijn: een eigen productie, autonoom beslissingsrecht. Voorbeelden van sociale criteria zijn: verscheidenheid van mensenkringen, zelfstandig personeelsbeleid, een ander taalregime. De sociale criteria zijn doorslaggevend bij het aflijnen van de technische bedrijfseenheid. Het is niet noodzakelijk dat de juridische entiteit en de technische bedrijfseenheid samenvallen. Er bestaan verschillende mogelijkheden: a. De juridische entiteit en de technische bedrijfseenheid vallen samen Wanneer de juridische entiteit aan de oprichtingsvoorwaarden voldoet, is deze verplicht om een Ondernemingsraad op te richten. 1 Art van de Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, 20 september 1948, B.S., 27/28 september 1948

11 14 b. De juridische entiteit bestaat uit verschillende technische bedrijfseenheden Indien elke technische bedrijfseenheid het oprichtingsquorum bereikt, dienen ze elk een Ondernemingsraad op te richten. Wanneer een bepaalde technische bedrijfseenheid van de juridische entiteit het quorum niet bereikt, wordt deze technische bedrijfseenheid ofwel gevoegd bij een andere technische bedrijfseenheid die zo samen het quorum bereiken, ofwel gevoegd bij een andere technische bedrijfseenheid van de juridische entiteit die het quorum wel reeds bereikte. 1 c. Verschillende juridische entiteiten vormen samen één technische bedrijfseenheid Een onderneming wordt vaak opgesplitst in verschillende juridische entiteiten om zo te ontkomen aan de verplichting om een Ondernemingsraad op te richten. De wet heeft dit trachten te voorkomen. Verschillende juridische entiteiten worden vermoed, dit tot het tegendeel is bewezen, 1 technische bedrijfseenheid te vormen indien volgende 4 voorwaarden op hetzelfde moment zijn vervuld: de gebouwen of de vaste werven zijn op minder dan 1 kilometer van elkaar gevestigd; een zelfde persoon neemt deel aan het dagelijks bestuur van de verschillende juridische entiteiten; meerdere personeelsoverplaatsingen in welke vorm dan ook werden doorgevoerd binnen 4 jaar voor het inzetten van de procedure ter bepaling van het begrip technische bedrijfseenheid ofwel dat arbeidsovereenkomsten in de mogelijkheid van dergelijke overplaatsingen voorzien; de activiteiten van de juridische entiteiten die het voorwerp uitmaakten van een splitsing of de activiteiten van later opgerichte nieuwe juridische entiteiten, zijn onderling verbonden. 2 1 Art. 5 van het KB betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, 12 augustus 1994, B.S., 2 september Art. 14 2b van de Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, 20 september 1948, B.S., 27/28 september 1948

12 Berekening van de personeelsbezetting Begrip werknemers Een werknemer wordt gezien als iedere persoon die verbonden is met de onderneming door een arbeids- of leerovereenkomst. Dit zijn de arbeiders en bedienden met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel, de handelsvertegenwoordigers, de studenten, de huisarbeiders en de industriële leerlingen. Volgende werknemers worden gelijkgesteld van de onderneming waar ze worden tewerkgesteld: de werknemers die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst zijn en de onderzoekers die aangeworven zijn door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek evenals door de geassocieerde Fondsen Gemiddelde tewerkstelling Het gemiddelde aantal van tewerkgestelde werknemers wordt berekend door het totaal van de kalenderdagen van iedere periode die aanvangt op de datum van indiensttreding en eindigt op de datum van uitdiensttreding zoals voor elke werknemer meegedeeld in het DIMONA-systeem te delen door 365. Enkel met de dagen gelegen in een periode van 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt wordt rekening gehouden. Voor de werknemers die uitgesloten worden uit het DIMONA-systeem wordt het totaal van de kalenderdagen waarop elk van de werknemers ingeschreven werd in het algemeen personeelsregister gedurende een periode van 4 trimesters die het trimester voorafgaan waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, te delen door 365. Indien het werkelijke uurrooster van een werknemer geen ¾ bereikt van het uurrooster dat het zou zijn indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totaal van de kalenderdagen waarop hij aangegeven werd in het DIMONA-systeem of het totaal van de kalenderdagen waarop hij in het personeelsregister ingeschreven werd als hij niet onderworpen is aan het DIMONA-systeem, gedeeld door 2.

13 Samenstelling De Ondernemingsraad heeft een paritaire samenstelling. Dit wil zeggen dat er evenveel vertegenwoordigers van de werknemers als vertegenwoordigers van de werkgever zetelen in de Raad. De werknemersvertegenwoordigers worden verkozen door de werknemers van de onderneming op basis van kandidatenlijsten die voorgedragen worden door een representatieve werknemersorganisatie. Er zijn evenveel effectieve als plaatsvervangende leden en het aantal effectieve afgevaardigden mag niet lager zijn dan 2 en niet hoger dan 27. Dit aantal afgevaardigden wordt bepaald door rekening te houden met het personeelsaantal. Indien het aantal effectieve afgevaardigden kleiner dan 2 is geworden en er geen plaatsvervangers of kandidaten meer zijn om de zetel in te nemen, moet de werkgever overgaan tot het organiseren van tussentijdse verkiezingen. De werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de werkgever binnen het leidinggevend personeel. De preventieadviseur kan geen werknemersvertegenwoordiger noch werkgeversvertegenwoordiger zijn. De Raad wordt voorgezeten door de werkgever of één van zijn vertegenwoordigers en het secretariaat is in handen van de werknemersvertegenwoordiger. Een lijst met de gewone en plaatsvervangende leden van de werkgever en een lijst van de werknemersvertegenwoordigers moeten 2 dagen na de verkiezingen uitgehangen worden. De plaatsvervangende leden mogen zetelen ter vervanging van de effectieve leden wanneer deze verhinderd zijn. Dit door bijvoorbeeld ziekte, jaarlijkse vakantie, omwille van de uitvoering van zijn werk. Wanneer het mandaat een einde neemt van een effectief lid, wordt deze ingenomen door het plaatsvervangende lid. 1 Indien het mandaat van een werkgeversafgevaardigde een einde neemt, dan kan de werkgever deze vervangen door een andere persoon die dezelfde functie uitoefent of wanneer deze functie werd afgeschaft door een persoon die tot het leidinggevend personeel behoort. 2 1 Art van de Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, 20 september 1948, B.S., 27/28 september Art. 81 van het KB betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, 15 mei 2003, B.S., 4 juni 2003

14 Bevoegdheden De bevoegdheden van de Ondernemingsraad zijn viervoudig. De Raad heeft namelijk bevoegdheden inzake voorlichting en adviezen, voorlichting aan het personeel, controle en beslissingsbevoegdheden. 1 Bevoegdheden inzake voorlichting en adviezen: economische en financiële inlichtingen, overheidssteun, sluiting van onderneming of afdeling; tewerkstellingsbeleid, arbeidsvoorwaarden en organisatie, beroepsopleiding en omscholing, personeelsbeleid, aanwervingcriteria, werkgeversonthaal, achterstallige betalingen; algemene inlichtingen over het ondernemingsleven; advies gevraagd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) of door de Bedrijfsraad; invoering van nieuwe technologieën; criteria voor beroepskwalificatie; structurele ondernemingswijziging; faillissement; nachtarbeid. Bevoegdheden inzake voorlichting aan het personeel: door de werknemersvertegenwoordigers: verplichte voorlichting van de werknemers over de economische en financiële informatie en voorlichting over de andere activiteiten van de Ondernemingsraad in het kader van de faciliteiten en de benodigde tijd die aan de verkozenen moet worden gegeven; door de Ondernemingsraad: aanplakking van de agenda van de werkzaamheden van de Raad. Bevoegdheden inzake controle: overheidshulp bij tewerkstelling; sociale en industriële wetgeving; sociale herklassering van gehandicapten; startbaanovereenkomsten; opschorting van de uitvoering van het arbeidscontract. Beslissingsbevoegdheden: huishoudelijk reglement van de Ondernemingsraad; arbeidsreglement; criteria voor aanwerving en afdanking; jaarlijkse vakantie en vervanging van feestdagen; beheer van de maatschappelijke werken; voorstelling van de kandidaatrevisor; betaald educatief verlof; overneming van de bevoegdheden van het CPBW; bescherming van het loon; outplacement; aanvullend pensioen; loopbaanonderbreking; ouderschapsverlof. 1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Praktische gids voor de leden van de Ondernemingsraad, 2004

15 18 Hoofdstuk 2: Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 2.1. Wetgevend kader De bepalingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn terug te vinden in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 1 en het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk Oprichtingsquorum In alle ondernemingen die gemiddeld tenminste 50 werknemers tewerkstellen, moet er een CPBW opgericht worden. Met onderneming wordt bedoeld de technische bedrijfseenheid. Ook wanneer een onderneming als juridische entiteit tenminste 50 werknemers tewerkstelt, moet er een CPBW opgericht worden. Voor bepaalde sectoren geldt er een ander aantal werknemers die moeten tewerkgesteld worden. Zo moeten er in de sector van de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven maar gemiddeld 20 werknemers tewerkgesteld zijn. Ook in de diamantennijverheid moet er een Comité opgericht worden bij slechts gemiddeld 10 werknemers. Bij ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen dat er een Comité moet worden opgericht. Wanneer er een Comité moet worden opgericht of worden vernieuwd, kan de oprichting of de vernieuwing worden opgeschort indien de onderneming besloten heeft al haar activiteiten definitief stop te zetten of bij de gedeeltelijke sluiting indien het aantal tewerkgestelde werknemers lager wordt dan 50. Wanneer er geen Comité is opgericht in de onderneming, zal de Syndicale afvaardiging belast zijn met de taken van het Comité. 3 1 B.S., 18 september B.S., 10 juli Art. 52 van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers, 4 augustus 1996, B.S., 18 september 1996

16 Samenstelling De samenstelling van het Comité bestaat uit het ondernemingshoofd en één of meerdere gewone en plaatsvervangende afgevaardigden en een zeker aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. De vertegenwoordigers van het ondernemingshoofd mogen hun leidinggevende functies niet verliezen tijdens de periode van het mandaat. De personeelsvertegenwoordigers worden bij geheime stemming verkozen op de kandidatenlijsten die door de representatieve werknemersorganisatie werden voorgedragen tijdens de sociale verkiezingen. Een lijst mag niet meer kandidaten bevatten dan er gewone en plaatsvervangende mandaten zijn. Er zijn evenveel effectieve als plaatsvervangende leden. Het aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan 2 en niet hoger dan 25. Wanneer dit minimum niet meer bereikt kan worden, moet het Comité worden hernieuwd. De werkgever moet dan overgaan tot het organiseren van tussentijdse verkiezingen Bevoegdheden Het Comité moet adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren in verband met het beleid van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, uitvoering en de resultaten hiervan. Tevens wordt het Comité betrokken bij het beheer en de werkzaamheden van het departement belast met het medisch toezicht van de interne dienst voor preventie door hieraan minstens 2 maal per jaar aandacht te besteden op grond van het verslag van de preventieadviseur. 2 Het Comité brengt voorafgaand advies uit over: 3 alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers; de planning en invoering van nieuwe technologieën, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, verbonden aan de keuze van uitrusting, 1 Art. 68 van het KB betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, 15 mei 2003, B.S., 4 juni Coppens, M., De Weetwijzer, ACLVB, 2004, p Art. 3 van het KB betreffende de opdrachten en werking van de Comités, 3 mei 1999, B.S., 10 juli 1999

17 20 arbeidsomstandigheden en de invloed van omgevingsfactoren op het werk; de keuze, vervanging of verwijdering uit zijn functies van de preventieadviseur; de keuze of verandering van de diensten waarop een beroep gedaan wordt in verband met arbeidsongevallen; elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen; de specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaats rekening houdend met de tewerkgestelde mindervalide werknemers; de keuze, aankoop, onderhoud en gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. Andere bevoegdheden zijn: 1 het stimuleren van de activiteiten van de interne dienst voor preventie en het opvolgen van de werking van de externe dienst; het onderzoeken van de door de werknemer geuite klachten met betrekking tot het welzijn op het werk of de werking van de diensten waarop een beroep wordt gedaan inzake arbeidsongevallen; het uitwerken van voorstellen om de arbeidsplaats en de omgeving ervan te verfraaien; bijdragen tot een dynamisch risicobeheersingsysteem door periodiek en minstens 1 maal per jaar een aantal van zijn leden af te vaardigen voor een onderzoek op de arbeidsplaatsen waarvoor het Comité bevoegd is; propagandamiddelen en maatregelen in verband met het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en bescherming op het werk uitwerken en in toepassing brengen; een actieve rol vervullen in het kader van bedrijfsinterne milieuzorg; informatie krijgen en voorafgaand advies verstrekken over de verschillende fases van het beleid inzake stress; het aanwijzen van een afvaardiging die zich onmiddellijk ter plaatse begeeft; wanneer er ernstige risico s zijn waarbij de schade dreigend is en telkens een ernstig ongeval of incident gebeurd is, of wanneer tenminste 1/3 van de werknemersafvaardiging in het Comité erom verzoekt. 1 Coppens, M., De weetwijzer, ACLVB, 2004, p. 178

18 21 Hoofdstuk 3: Syndicale Afvaardiging 3.1. Wetgevend kader Het statuut van de Syndicale Afvaardiging is geregeld langs de conventionele weg. Namelijk volgens de CAO nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de Syndicale Afvaardiging van het personeel van ondernemingen. Deze CAO is voor vele sectoren de basis om te starten met een Syndicale Afvaardiging. Toch kunnen de bepalingen van de Syndicale Afvaardiging verschillend zijn per sector. Meestal wordt er toch vertrokken vanuit de CAO nr Oprichtingsquorum Voor de Ondernemingsraad en het Comité moeten er tenminste 50 en 100 werknemers tewerkgesteld worden. Dit is niet het geval bij de oprichting van de Syndicale Afvaardiging, hier moet er gekeken worden naar de sectorale CAO of ondernemings- CAO s. Het is wel uitgesloten dat de ondernemings-cao s bijkomende voorwaarden bepalen over de oprichting buiten de voorwaarden gesteld in de sectorale CAO. In een onderneming waar bijvoorbeeld 30 werknemers werken en niet voldoet aan de voorwaarden om een Ondernemingsraad of Comité op te richten, kan toch een Syndicale Afvaardiging opstarten. De CAO moet volgens de CAO nr. 5 het volgende bevatten: 1 het minimumaantal werknemers dat verreist is opdat een Syndicale Delegatie moet worden opgericht; het aantal Syndicale Afgevaardigden rekening houdende met het personeelsaantal; de faciliteiten en de kredieturen die aan de Syndicaal Afgevaardigden worden verleend om hun mandaat uit te oefenen; de wijze van benoeming van de Syndicaal Afgevaardigden (verkiezing of aanduiding); in geval van verkiezing de kies- en verkiesbaarheidvoorwaarden, modaliteiten van de stemming en de bepalingen inzake verdeling van de mandaten. 1 Art. 8 van de CAO nr. 5 betreffende het statuut Syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, 24 mei 1971, B.S., 1 juli 1971

19 Samenstelling Voor de samenstelling van de Syndicale Afvaardiging en het aantal mandaten zal men ook moeten kijken naar de uitgewerkte regeling van de sector. Daar wordt ook bepaald op welke wijze de Syndicaal Afgevaardigden benoemd zullen worden. In de meeste sectorale regelingen wordt voorzien dat de afgevaardigden worden aangeduid door de betrokken vakorganisatie. Toch zijn er een paar sectoren waar men afzonderlijke verkiezingen organiseert voor de samenstelling van de Syndicale Afvaardiging. Er worden in de meeste sectoren ook plaatsvervangende afgevaardigden voorzien. Wanneer het mandaat van een afgevaardigde, door het even om welke reden, een einde neemt en er geen plaatsvervangende afgevaardigde aanwezig is, heeft de vakorganisatie het recht om een persoon aan te duiden die het mandaat verder zal uitoefenen. 1 De aantal mandaten voor de samenstelling van de Syndicale Afvaardiging verschillen van sector tot sector. Volgende voorbeelden tonen dit aan: Bij het Paritair Comité 116 voor de scheikundige nijverheid is de samenstelling van de mandaten als volgt: 2 1 Art. 10 van de CAO nr. 5 betreffende het statuut Syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, 24 mei 1971, B.S., 1 juli Art. 7 van de CAO betreffende de coördinatie van het statuut van Syndicale Afgevaardigden, 3 maart 1999, B.S., 21 februari 2001

20 23 2 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 30 en 50 werknemers 3 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 51 en 99 werknemers 4 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 100 en 249 werknemers 5 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 250 en 499 werknemers 6 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 500 en 749 werknemers 7 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 750 en 999 werknemers 8 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 1000 en 1499 werknemers 9 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 1500 en 1999 werknemers 10 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 2000 en 2499 werknemers 11 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 2500 en 3499 werknemers 12 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 3500 en 4499 werknemers 13 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 4500 en 5499 werknemers 14 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 5500 en 6499 werknemers 15 afgevaardigden voor ondernemingen met meer dan 6500 werknemers Bij het Paritair Comité 118 voor de voedingsnijverheid is de samenstelling van de mandaten als volgt: 1 2 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 20 en 75 arbeiders 3 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 76 en 150 arbeiders 4 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 151 en 300 arbeiders 5 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 301 en 500 arbeiders 6 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 501 en 1000 arbeiders 8 afgevaardigden voor ondernemingen tussen 1001 en 2000 arbeiders 10 afgevaardigden voor ondernemingen met meer dan 2000 arbeiders 1 Art. 8 van de CAO betreffende het statuut van de Syndicale Afvaardiging, 27 april 2005, B.S., 29 december 2005

21 Bevoegdheden De Syndicale Afvaardiging heeft bevoegdheden in verband met: 1 de arbeidsverhoudingen; de onderhandelingen met het oog op het sluiten van de collectieve overeenkomsten of akkoorden zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan CAO s of akkoorden afgesloten op andere vlakken; de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten; de naleving van de algemene beginselen bepaald in de CAO nr. 5; het recht te worden gehoord door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger naar aanleiding van een geschil of betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet of wanneer dergelijke geschillen dreigen te ontstaan; het recht te worden gehoord naar aanleiding van elk individueel geschil; het recht vooraf geïnformeerd te worden over de veranderingen die de contractuele en gebruikelijke arbeids- en loonvoorwaarden kunnen wijzigen; het recht mondeling of schriftelijk te kunnen overgaan tot alle professionele of syndicale mededelingen die nuttig zijn voor het personeel doch zonder de organisatie van het werk te verstoren. Door bovenstaande opgesomde bevoegdheden, weten we dat de Syndicale Afvaardiging kan onderhandelen met het oog op het afsluiten van CAO s of akkoorden maar het afsluiten zelf van de CAO behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de representatieve vakorganisatie. Bij gebrek aan een Ondernemingsraad in het bedrijf, zal de Syndicale Afvaardiging de taken, rechten en opdrachten kunnen uitoefenen die aan deze Raad toebehoren. 2 Ook indien er geen Comité is opgericht, zal de Syndicale afvaardiging belast worden met de opdrachten van het Comité. 3 1 Art. 11 van de CAO nr. 5 betreffende het statuut van de Syndicale Afvaardiging van het personeel der ondernemingen, 24 mei 1971, B.S., 1 juli Art. 24 van de CAO nr. 5 betreffende het statuut van de Syndicale Afvaardiging van het personeel der ondernemingen, 24 mei 1971, B.S., 1 juli Art. 52 van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers, 4 augustus 1996, B.S., 18 september 1996

22 25 Hoofdstuk 4: Verkiezingen OR en CPBW 4.1. Voorwaarden van kiesrecht De afgevaardigden van het personeel moeten om te kunnen deel nemen aan de verkiezingen op het ogenblik van de voor de verkiezingen voorgestelde datum aan een aantal voorwaarden voldoen: 1 verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst. De stagiair en de werknemer die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst is door de gemeenschapsinstellingen belast met de beroepsopleiding worden gelijkgesteld; niet behoren tot het leidinggevend personeel; Belg of EU-lid zijn of buitenlander, in België tewerkgesteld, overeenkomstig de wetsbepalingen in verband met de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten; sinds tenminste 3 maanden werkzaam zijn in de onderneming; deel uitmaken van het personeel van de onderneming Voorwaarden van verkiesbaarheid De effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers worden bij geheime stemming verkozen op de door de representatieve werknemersorganisaties voorgedragen kandidatenlijsten. Om verkiesbaar te zijn moeten de kandidaten op het ogenblik van de datum van de verkiezingen aan volgende voorwaarden voldoen: 2 tenminste 18 jaar oud zijn. De afgevaardigden van de jonge werknemers moeten tenminste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt; niet behoren tot het leidinggevend personeel, noch de hoedanigheid hebben van preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk; sedert tenminste 6 maanden ononderbroken in de onderneming tewerkgesteld zijn ofwel in het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen plaatsvinden gedurende in totaal minstens 9 maanden tijdens meerdere periodes in de onderneming tewerkgesteld zijn; de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt. De kandidaten voor de verkiezingen kunnen enkel voorgedragen worden door de meest representatieve werknemersorganisaties namelijk het ACV, het ABVV en de ACLVB. 1 Art. 13 van het KB, 25 mei Sociale Gids, Acerta, p. 45/4

23 Aantal mandaten personeelsafvaardiging Het aantal effectieve leden van de personeelsafvaardiging voor de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is als volgt vastgesteld: 1 4 leden voor ondernemingen met minder dan 101 werknemers 6 leden voor ondernemingen tussen 101 en 500 werknemers 8 leden voor ondernemingen tussen 501 en 1000 werknemers 10 leden voor ondernemingen tussen 1001 en 2000 werknemers 12 leden voor ondernemingen tussen 2001 en 3000 werknemers 14 leden voor ondernemingen tussen 3001 en 4000 werknemers 16 leden voor ondernemingen tussen 4001 en 5000 werknemers 18 leden voor ondernemingen tussen 5001 en 6000 werknemers 20 leden voor ondernemingen tussen 6001 en 8000 werknemers 22 leden voor ondernemingen met meer dan 8000 werknemers Dit op de datum van aanplakken van het bericht waarbij de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd Duur van het mandaat De werknemersvertegenwoordigers zijn verkozen voor een termijn van 4 jaar. Ze zijn herkiesbaar en blijven hun mandaat uitoefenen tot de installatie van hun opvolgers. Het mandaat neemt een einde: 2 in geval van niet-herkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid zodra de Ondernemingsraad of het Comité is aangesteld; indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel; in geval van ontslagneming. Hier wordt de ontslagneming uit het mandaat van de afgevaardigde bedoeld; indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van de 1 Art. 20 van het KB 25 mei Art. 21 van de wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, 20 september 1948, B.S., 27/28 september 1948

24 27 kaderleden die de kandidatuur heeft voorgedragen; in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkomingen, uitgesproken door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van de kaderleden die de kandidatuur heeft voorgedragen; indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van de werknemers waartoe hij behoorde op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidaat heeft voorgedragen het behoud van het mandaat vraagt bij aangetekend schrijven, gericht aan de werkgever. Deze bepaling is niet van toepassing op het lid dat de jonge werknemers vertegenwoordigt; zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel; in geval van overlijden. De plaatsvervangende afgevaardigde zetelt: wanneer het mandaat van het effectief lid een einde neemt om een reden die hierboven is opgesomd; wanneer een effectief lid verhinderd is.

25 28 Hoofdstuk 5: Bescherming van de verkozenen en de kandidaten van de Ondernemingsraad en het Comité 5.1. Wetgevend kader De wet 1 beschermt de werknemersvertegenwoordiger en de kandidaten tegen individuele en arbitraire maatregelen vanwege de werkgever. Daarmee wil men voorkomen dat eventuele kandidaten zouden worden afgeschrikt of dat de werkgever zich zou ontdoen van een lid omwille van zijn opvattingen en optreden in de Ondernemingsraad of het Comité. Tevens is het de bedoeling om de individuele werknemers als de onderneming te beschermen. Daarom heeft de wet het volgende bepaald: De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werd erkend. 2 Worden wettelijk beschermd: de personeelsafgevaardigden: zowel de gewone als de plaatsvervangende leden die het personeel in de Ondernemingsraden en in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk vertegenwoordigen; de kandidaatpersoneelsafgevaardigden: de kandidaten voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in diezelfde organen Duur van de bescherming tegen ontslag De periode van bescherming tegen ontslag is verschillend naargelang het gaat om verkozenen of niet verkozenen kandidaten. Voor de verkozen effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden vangt de beschermingsperiode aan de 30 ste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt. De periode eindigt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld. Dit op het moment van de eerste bijeenkomst van de nieuwe 1 Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 2 par. 1 van de Wet houdende de bijzonder ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-persooneelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart 1991

26 29 Ondernemingsraad of Comité. Voor de niet verkozen kandidaten die zich voor de eerste keer kandidaat stelden is de beschermingsperiode dezelfde als voor de verkozenen. Kandidaten die opvolgend 2 maal niet verkozen zijn, krijgen maar een bescherming tegen ontslag van 2 jaar na de aanplakking van de verkiezingsuitslag. De ontslagbescherming eindigt wanneer de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt behalve indien de onderneming de gewoonte heeft om werknemers van zijn categorie in dienst te houden. Wanneer een onderneming geen verkiezingen meer moet organiseren, blijven de bij de vorige verkiezingen gekozen kandidaten verder beschermd. Dit voor een periode van 6 maanden volgend op de eerste dag van de verkiezingsperiode Onrechtmatig ontslag Wanneer de werkgever toch over gaat tot ontslag tijdens de periode van bescherming, kan de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie in de onderneming aanvragen met een aangetekende brief. Dit geldt niet voor het ontslag om dringende reden of het ontslag om economische of technische reden. De aanvraag moet worden ingediend binnen de 30 dagen volgend op: 1 de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging; de dag van de voordracht van de kandidaturen zo deze na de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging geschiedt. De reïntegratie aanvragen is geen verplichting. Indien de werknemer zijn reïntegratie aanvraagt en de werkgever gaat akkoord gebeuren volgende zaken: 2 de werknemer herneemt zijn arbeid onder dezelfde voorwaarden als vroeger; de werknemer neemt zijn mandaat opnieuw op; de werkgever betaalt het loon en stort de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid voor de periode tussen het ontslag en de reïntegratie. 1 Art. 14 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Sociale gids, Acerta, p. 45/9

27 30 Indien de werknemer geen reïntegratie aanvraagt moet de werkgever hem een vergoeding betalen gelijk aan het lopende loon dat overeenkomt met de duur van: 1 2 jaar indien de werknemer minder dan 10 dienstjaren in de onderneming heeft; 3 jaar indien de werknemer 10 doch minder dan 20 dienstjaren in de onderneming heeft; 4 jaar indien de werknemer 20 of meer dienstjaren in de onderneming heeft. Indien de werknemer zijn reïntegratie aanvraagt maar de werkgever weigert dan moet hij een bijzondere vergoeding betalen die uit volgende delen bestaat: 2 een forfaitair gedeelte: idem als hierboven opgesomd; een variabel gedeelte, dit is het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest. De beschermingsvergoeding is niet cumuleerbaar met de verbrekingsvergoeding en de beschermingsvergoeding toegekend aan de Syndicale Afgevaardigden. Deze beschermingsvergoeding is onderworpen aan de RSZ, in tegenstelling tot vele andere beschermingsvergoedingen. Deze vergoedingen zijn ook verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt beëindigd wegens feiten die een dringende reden uitmaken in hoofde van de werkgever. Dit is ook het geval indien de werkgever geen gevolg verleent aan de uitspraak van de voorzitter van de arbeidsrechtbank voor het begin van de gerechtelijke procedure tot erkenning van de dringende reden en waardoor de personeelsafgevaardigde zijn arbeidsovereenkomst kan verder zetten. Hier spreekt men niet over reïntegratie, de bijzondere vergoeding is volledig en zonder voorwaarden verschuldigd. 1 Art. 16 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 17 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart 1991

28 31 Hoofdstuk 6: Ontslagprocedure wegens dringende reden Werkgevers die beschermde werknemers willen ontslaan wegens een dringende reden, moeten een procedure volgen. Deze wordt bepaald in de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. De professionele samenwerking kan niet onmiddellijk beëindigd worden. Dit kan slechts vanaf het ogenblik dat het arbeidsgerecht de reden van het ontslag wel degelijk als dringend heeft erkend Voornemen tot ontslaan De werkgever die een beschermde werknemer wenst te ontslaan wegens een dringende reden, moet dit voornemen meedelen aan de betrokken werknemer en aan de vakbond die zijn kandidatuur heeft voorgedragen. Hij moet dit voornemen meedelen aan de hand van een aangetekende brief die hij verstuurt binnen de 3 werkdagen die volgen op de dag gedurende dewelke hij kennis kreeg van het feit dat het ontslag zou kunnen rechtvaardigen. In de brief moet de werkgever alle feiten vermelden die volgens hem elke professionele samenwerking onmogelijk maken. Enkel deze feiten die vermeld staan in het aangetekend schrijven kunnen in de loop van de procedure voorgelegd worden aan de rechtbank. Deze kunnen niet aangevuld of veranderd worden. De werkgever moet tevens binnen een periode van 3 werkdagen het dossier aanhangig maken bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij verzoekschrift. Dit verzoekschrift dient gericht te worden aan de griffie van het arbeidsgerecht via een aangetekende brief. Het aangetekend schrijven, het verzoekschrift, de termijn van kennisgeving en de verplichte vermeldingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Deze nietigheid betekent dat de begonnen procedure niet meer kan worden verder gezet met gunstig gevolg en dat men de ten laste gelegde feiten niet meer opnieuw zal kunnen inroepen. 2 1 Art. 2 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 4 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart 1991

29 Onderhandelingsperiode De derde werkdag nadat de werkgever de aangetekende brieven met zijn voornemen tot ontslag verstuurde, begint een onderhandelingsperiode van 5 werkdagen. Deze periode kan worden gebruikt om aan de werkgever argumenten voor te leggen waardoor deze ervan afziet de procedure verder te zetten. De periode kan tevens dienen om de vakorganisatie ervan te overtuigen dat de tekortkomingen van de betrokken werknemer inderdaad een dringende reden is. De griffier van de arbeidsrechtbank zal de werkgever, de werknemer en de vakorganisatie oproepen om afzonderlijk en in persoon te verschijnen voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank. De voorzitter zal de partijen inlichten over de draagwijdte van de te volgen procedure Poging tot verzoening Na de onderhandelingsperiode legt de voorzitter van de arbeidsrechtbank onmiddellijk een nieuwe rechtsdag vast waarop hij de partijen zal trachten te verzoenen. Indien de partijen niet verzoend kunnen worden, maakt hij hiervan melding in de beschikking die hij dezelfde dag neemt Schorsing van de arbeidsovereenkomst De voorzitter van de arbeidsrechtbank zal zich na de onderhandelingsperiode ook moeten uitspreken over de eventuele schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer tijdens de duur van de procedure betreffende de erkenning van de dringende reden. Voor de effectieve personeelsvertegenwoordigers en de plaatsvervangers zal de beslissing van de voorzitter genomen worden op de overweging dat de ingeroepen redenen vreemd zijn aan de hoedanigheid van de afgevaardigde en zijn 1 Art. 5 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 5 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart 1991

30 33 vakbondsactiviteiten. Indien de voorzitter beslist om de arbeidsovereenkomst te schorsen, zal dit gevolgen hebben vanaf het ogenblik dat de werkgever bij dagvaarding het verzoek tot erkenning van de dringende reden bij de voorzitter aanhangig maakt. De beslissing van de voorzitter in verband met de schorsing van de arbeidsovereenkomst is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet en wordt uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief. De schorsing van de arbeidsovereenkomst betekent ook de schorsing van de uitoefening van het mandaat. Voor de niet-verkozen kandidaten is het de werkgever zelf in plaats van de voorzitter die mag beslissen of de arbeidsovereenkomst zal geschorst worden of niet Dagvaarding Indien de voorzitter niet komt tot een verzoening, wordt de gerechtelijke procedure verder gezet. Na de dag dat de voorzitter uitspraak gedaan heeft over het al dan niet schorsen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, moet de werkgever binnen de 3 werkdagen overgaan tot dagvaarding indien het gaat om een effectief of plaatsvervangend lid. Bij een niet-verkozen kandidaat moet de werkgever overgaan tot dagvaarding binnen de 3 werkdagen na verloop van de onderhandelingsprocedure. 2 De dringende reden die het ontslag zou rechtvaardigen moet vermeld staan in de dagvaarding. Deze feiten mogen niet verschillen van wat er werd opgenomen in het aangetekend schrijven aan de werknemer en zijn vakorganisatie. Tijdens de procedure mag geen andere reden aan de arbeidsrechtbank worden voorgelegd. Daarom zal de werkgever ter controle een afschrift van zijn schrijven bij het dossier moeten voegen. 3 1 Art. 5 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 6 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart Art. 7 van de Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en in de Comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 19 maart 1991, B.S., 29 maart 1991

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 1 of 7 3/10/2011 18:58 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Uittreksel uit de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

vrije visie, eigen stem

vrije visie, eigen stem vrije visie, eigen stem Kandidatenzakboekje Sociale verkiezingen 2012 www.aclvb.be kandidatenzakboekje sociale verkiezingen 2012 D/1831/2011/23/14000 Verantwoordelijke uitgever: Jan Vercamst, Koning Albertlaan

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid I. Inleiding II. Verkiezingsprocedure III. Hulpmiddelen van de FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Verkiezingsprocedure Michel De

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRAAD WERKING

ONDERNEMINGSRAAD WERKING ONDERNEMINGSRAAD WERKING Michel De Gols Directeur generaal www.werk.belgie.be http://cpbw-ondernemingsraad.be Werking van de OR 1. Wat is een OR? 2. Wanneer en waarom vergaderen? 3. Voorzitter en secretaris

Nadere informatie

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk De inhoud van deze publicatie kwam geheel tot stand op basis van webteksten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1.

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1. Inhoud Beste lezer 21 Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23 Hoofdstuk 1. Inleiding 25 Hoofdstuk 2. Het sociaal overleg in de onderneming 26 Afdeling 1. De structuur van het sociaal overleg 26 Afdeling

Nadere informatie

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op basis van de door de Kamer gepubliceerde documenten)

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op basis van de door de Kamer gepubliceerde documenten) Officieuze gecoördineerde versie van de wet van 4 decembre 2007 betreffende de sociale verkiezingen 2016 Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (officieuze gecoördineerde versie op

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Neerlegging-Dépôt: 24/11/2016 Regist.-Enregistr.: 05/12/2016 N : 136307/CO/111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Commission paritaire des constructions métallique, mécanique

Nadere informatie

Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Januari 2012 2008 Algemene Directie Humanisering van de arbeid Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Project van wetsvoorstel

Project van wetsvoorstel Project van wetsvoorstel Tot invoering van de mogelijkheid tot verplichte reïntegratie van ontslagen werknemers door wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 3895 Arrest nr. 167/2006 van 8 november 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 7. Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 CAOII2C Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 Afdeling 1 - Zetel en samenstelling van de ondernemingsraad Artikel 1 De zetel van de ondernemingsraad van... is gevestigd te..., straat,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Nr oktober 2015

Nr oktober 2015 Nr. 201 1 oktober 2015 Belgisch Staatsblad Toegang tot de Brusselse arbeidsmarkt voor Kroaten en langdurig ingezeten onderdanen 1. Toegang tot de arbeidsmarkt voor Kroaten Op 1 juli 2013 werd Kroatië lid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI 1975 BETREFFENDE HET ONTHAAL EN DE AANPASSING VAN DE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ------------------------------ Gelet op de wet van 20 juli 1961 ter

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN

DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN DE ONDERNEMINGSRAAD SOCIALE BEVOEGDHEDEN 1 agenda Juridische basis Concepten 1. Informatie-opdrachten 2. Raaplegingsopdrachten 3. Beslissingsopdrachten 4. Toezichthoudende en controle-opdrachten Voorbeelden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Diverse wetten en besluiten W. 4-8-1996 II, 1 4 AUGUSTUS 1996. Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18-9- 1996). Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

2016 is weer een jaar met sociale

2016 is weer een jaar met sociale In 2016 voor het eerst in bouwbedrijven Wat u moet doen voor de sociale verkiezingen (I) Bent u klaar voor de sociale verkiezingen? In 2016 zullen deze voor het eerst ook in de bouwbedrijven plaatsvinden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2008

SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG SOCIALE VERKIEZINGEN 28 Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk September 27

Nadere informatie

BESCHERMING OP HET WERK

BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2004 PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FODWerkgelegenheid,

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen op 27 februari goedgekeurd door de ministerraad

Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen op 27 februari goedgekeurd door de ministerraad Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen op 27 februari goedgekeurd door de ministerraad Drempel van 50 werknemers voor het comité en drempel van 100 werknemers voor de ondernemingsraad Verkiezingsdatum

Nadere informatie

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en Commission paritaire des constructions elektrische bouw métallique, mécanique et électrique Collectieve arbeidsovereenkomst Convention collective de travail

Nadere informatie

Verbond Sociale Ondernemingen. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Verbond Sociale Ondernemingen. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Verbond Sociale Ondernemingen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk AV SST 16 juni 2008 SOCIAAL OVERLEG IN BELGIE onderhandelingen informatie & advies informatie & advies federaal N.A.R. C.R.B.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Belgisch Staatsblad, 18 september 1996) Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

BIJLAGEN TSS BLZ.indd 11 TSS BLZ.indd :09: :09:23

BIJLAGEN TSS BLZ.indd 11 TSS BLZ.indd :09: :09:23 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Wet drempel ondernemingsraden voor de sociale verkiezingen 2008 243 244 8 NOVEMBER 2007 Wet tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS VOOR DE LEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

PRAKTISCHE GIDS VOOR DE LEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Sociale verkiezingen 2004 PRAKTISCHE GIDS VOOR DE LEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG --------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- Tengevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 QUATER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE VAKBONDSAFVAARDIGINGEN DER UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 QUATER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE VAKBONDSAFVAARDIGINGEN DER UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 QUATER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE VAKBONDSAFVAARDIGINGEN DER UITZENDKRACHTEN ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012

Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2012 ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN CEL INSPRAAKORGANEN Deze handleiding is te verkrijgen

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van nieuwe medewerkers 1. Het KB van 25 april 2007 Het KB van 25 april 2007 wijst de hiërarchische lijn, de werkgever en de interne dienst voor preventie en

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 12 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 12 juli A D V I E S Nr. 1.522 ------------------------------ Zitting van dinsdag 12 juli 2005 --------------------------------------------- Ontslagbescherming van de vakbondsafgevaardigden belast met de uitoefening

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7. Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 10 augustus

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 MEI 2011 S.10.0093.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0093.N START PEOPLE nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 224 10 maart 2016 Belgisch Staatsblad Aanpassing bevoegdheid Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 is een Koninklijk besluit verschenen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1

PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1 INFO 4 PROCEDURE VAN X+35 TOT X+77 Het opstellen van de kandidatenlijsten INHOUDSTAFEL 1. X+35 - X+40: INDIENEN EN BEKENDMAKEN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN 1 2. X+47: INTERNE KLACHT TEGEN DE KANDIDATENLIJST,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2013 S.11.0123.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0123.N PINGO POULTRY MAASMECHELEN nv, met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Bunders 2051, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

20 jaar. Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Artikelsgewijze commentaar

20 jaar. Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Artikelsgewijze commentaar 20 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden Artikelsgewijze commentaar Isabel Plets Stijn Demeestere Jan Hofkens Alexander Vandenbergen (eds.) 20 JAAR WET ONTSLAGREGELING PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Inleiding... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Inleiding... 1 iii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. i Inleiding........................................................ 1 TITEL I. Toepassingsgebied Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Rolnummer 5223. Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T

Rolnummer 5223. Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T Rolnummer 5223 Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden

Nadere informatie