Navigatie techniekpact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Navigatie techniekpact"

Transcriptie

1 Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015

2 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici en het aantrekkelijk maken van leren en werken in de techniek: 1 Kiezen voor techniek Meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding 2 3 Leren in de techniek Meer leerlingen en studenten met een technisch diploma kiezen voor een baan in de techniek Werken in de techniek Mensen met baan in de techniek blijven behouden voor de techniek Mensen met technische achtergrond maar zonder baan worden ingezet in techniek Structureel beter werkende technische arbeidsmarkt in de volle breedte Duurzaam menselijk kapitaal 2

3 Beleidsthema s en doelen techniekpact Werkwijze Werkwijze techniekpact Regionale aanpak met 5 landsdelen Bedrijfsleven, topsectoren, onderwijsinstellingen, werknemers, studenten, regio s, OCW, SZW en EZ Kiezen, leren en werken 3

4 Beleidsinstrumentarium techniekpact Overzicht acties Kiezen voor techniek 1 Kiezen voor techniek 2 Leren in de techniek 3 Werken in de techniek Ambitie 1: Jong geleerd, oud gedaan Ambitie 2: Deskundige docenten voor inspirerend techniekonderwijs 1 Iedere basisschoolleerling krijgt techniek in het onderwijs 8 Nieuwe leraren zijn klaar voor het lesgeven van techniek 2 3 Meerjarenplan primair onderwijs legt verankering techniek in onderwijs vast Meer leerlingen in het havo en vwo kiezen voor een profiel met Natuur en Techniek Basisschoolleraren krijgen nascholing in techniekonderwijs Docenten gaan op stage Technische vakkrachten gaan voor de (mbo)klas staan 4 Bedrijven worden actief betrokken bij het voortgezet onderwijs 5 Meer vmbo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel Van 45% naar 55% in Iedere vmbo-leerling Techniek kan doorstromen naar het mbo Een digitaal loket voor scholen voor ondersteuning bij technisch onderwijs vmbo-bb / vmbo-kb van 23% naar 30% in 2015 vmbo-gl/vmbo-tl van 47% naar 50% in

5 Beleidsinstrumentarium techniekpact Overzicht acties Leren in de techniek 1 Kiezen voor techniek 2 Leren in de techniek 3 Werken in de techniek Ambitie 3: Opleiden van de technische vakmensen van de toekomst Financiële impuls voor samenwerking bedrijfsleven en het beroepsonderwijs Optimale publiek-private samenwerking beroepsonderwijs Behoud van hogere bekostiging voor dure technische mbo-opleidingen Opleidingen sluiten beter aan op regionale arbeidsmarkt Studiebijsluiter voor alle mbo-opleidingen. Meer mbo-studenten kiezen voor een technische beroepsopleiding Nieuwe en heldere indeling van technische hbo-opleidingen Internationaal talent binden aan Nederland Jaarlijks studiebeurzen voor excellente studenten in het hoger onderwijs 30% in 2016 Vanaf 2016/17 5

6 Beleidsinstrumentarium techniekpact Overzicht acties Werken in de techniek 1 Kiezen voor techniek 2 Leren in de techniek 3 Werken in de techniek Ambitie 4: Technische vakkrachten behouden voor de techniek Kabinet stelt 600 miljoen euro beschikbaar om mensen aan het werk te krijgen en te houden Werkzoekenden omscholen voor technische sector 6

7 7 Beleidsthema s en doelen techniekpact Landsdelen Landsdelen techniekpact

8 Beleidsthema s en doelen techniekpact Interdepartementale aanpak Interdepartementale aanpak Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 60 partijen 8

9 Beleidsthema s en doelen techniekpact Raakvlakken techniekpact en andere B&I-thema s Raakvlakken met andere thema s B&I Topsectoren 9

10 Navigatie stand van zaken in cijfers VMBO-bb/kb VMBO-bb/kb VMBO-tl Havo & vwo Lerarenopleidingen Kiezen voor techniek Aantal leerlingen in bètatechniek Aandeel leerlingen bètatechniek binnen totaal Aandeel bèta-leerlingen dat doorstroomt naar bètatechnisch mbo Aandeel gediplomeerden met NaSk binnen totaal Aandeel leerlingen met N-profiel Doorstroom leerlingen met N-profiel naar bètatechnische vervolgstudie Aantal studenten dat instroomt in exacte lerarenopleidingen Leerbedrijven Mbo Mbo Hbo & Wo Hbo & Wo Leren in de techniek Aantal leerbedrijven Aantal stages bij leerbedrijven Aantal instromende leerlingen bètatechniek per niveau en leerweg Aantal gediplomeerden bètatechniek per niveau Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen het totaal Aantal instromende studenten bètatechniek Aandeel bètatechniek binnen totale instroom Aantal diploma s binnen bètatechniek Aandeel bètatechnische studenten binnen totaal Werken in de techniek Doorstroom naar technische beroepen Doorstroom vanuit opleidingen naar bètatechinische en andere beroepen Technische banen per sector Aantal technische banen per technische sector Vacatures Groei van aantal vacatures naar techniek en ICT Groei van aantal vacatures naar opleidingsniveau 10

11 Beleid in cijfers techniekpact Kiezen voor techniek Meer technici in vmbo-bb/kb na jarenlange daling Aantal leerlingen bètatechniek in het 3e leerjaar vmbo-bb/kb Aandeel bètatechniek binnen totaal vmbo-bb, -kb en -bb/kb % 31% 29% % % /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 23% 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 bb bètatechniek kb bètatechniek bb bètatechniek kb bètatechniek bb bètatechniek incl. ICT kb bètatechniek incl. ICT bb bètatechniek incl. ICT kb bètatechniek incl. ICT bb/kb bètatechniek bb/kb bètatechniek Kaderberoepsgerichte leerweg telt inmiddels meer bètatechniekleerlingen dan beroepsgerichte leerweg, om leerlingen aandeel bètatechniekleerlingen in vmbo-bb en vmbo-kb op circa 27%, aandeel in vmbo-kb sinds 2011/12 in de lift 11

12 Beleid in cijfers techniekpact Kiezen voor techniek Aandeel doorstroom bb/kb naar mbo-bt gedaald Doorstroom leerlingen beroeps- en kadergerichte leerweg naar bètatechnisch mbo 86% 81% 04/05 13/14 81% van leerlingen die in 2013/14 een vmbo-bb/kbdiploma behaalden in een BT-richting en direct doorstroomden naar mbo koos voor studie in BT in 2004/05 was dit 86% 12

13 Beleid in cijfers techniekpact Kiezen voor techniek Aandeel diploma s vmbo met NaSk gestegen in 2013/14 39% Aandeel gediplomeerden met NaSk binnen het totaal aantal gediplomeerden vmbo-gl/tl 38% 37% 36% 35% 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 vmbo-tl totaal vmbo-gl/tl Sinds 2012/13 neemt het aandeel gediplomeerden in vmbo met natuurkunde en scheikunde weer toe tot circa 38% in 2013/14 het aantal gediplomeerden met NaSk in de gemengde leerweg bleef tussen 2004/05 en 2013/14 constant met gediplomeerden 13

14 Beleid in cijfers techniekpact Kiezen voor techniek Havo & vwo: toename N-profiel en vervolgstudie in BT Aandeel leerlingen met N-profiel van het totaal aantal leerlingen in het 4e leerjaar havo/vwo Aandeel gediplomeerden met N-profiel dat direct doorstroomde naar hoger onderwijs en koos voor bètatechnische vervolgopleiding 70% 65% 60% 60% 51% 56% 50% 40% 30% 20% 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Vwo Havo Totaal havo / vwo 12/13 13/14 12/13 13/14 Vwo Havo Aantal leerlingen met profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek toegenomen tot 43% op havo en 62% in vwo ook de doorstroom van leerlingen met een N- profiel vanaf havo en vwo naar een bètatechnische vervolgopleiding is gegroeid 14

15 Beleid in cijfers techniekpact Kiezen voor techniek Lichte groei instroom exacte lerarenopleidingen Instroom lerarenopleidingen /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 leraar vo (2e graads) beroepsgericht leraar vo (1e graads, hbo) exact leraar vo (2e graads) exact leraar vo (1e graads, ulo) exact Totale instroom in 2 e -graads lerarenopleidingen in exacte wetenschappen licht toegenomen van circa in 2004/05 tot ruim in 2014/15 de 2 e -graads beroepsgerichte opleiding kende in dezelfde periode een relatief sterke daling, van 586 naar

16 Beleid in cijfers techniekpact Leren in de techniek Meer leerbedrijven, minder stages Aantal leerbedrijven in de bètatechnische sector Aantal stages van mbo-studenten bij leerbedrijven Tussen 2013 en 2015 is het aantal leerbedrijven in de bètatechnische mbo-domeinen licht gestegen 12/13 13/14 het aantal mbo-studenten dat stage liep bij een leerbedrijf is gedaald 16

17 Beleid in cijfers techniekpact Leren in de techniek Afnemend aantal mbo-leerlingen in bètatechniek Aantal instromende mbo-leerlingen bètatechniek per niveau Aantal instromende studenten bètatechniek mbo per leerweg /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Niveau 1 Niveau /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Niveau 3 Niveau 4 BBL bètatechniek BBL bètatechniek incl. entrée opleidingen Totaal Niveau 1 incl. entreeopleidingen BOL vt bètatechniek BOL vt bètatechniek incl. entrée opleidingen Totaal incl. entreeopleidingen Totaal BBL/BOL Totaal BBL/BOL incl. entrée opleidingen Op niveau 2 daalt het aantal mbo-leerlingen met een bètatechnische opleiding sinds 2010/11; niveau 4 kent wel een lichte toename met name in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is sprake van daling, de beroepsopleidende leerweg (BOL) kent juist een groeiende instroom 17

18 Beleid in cijfers techniekpact Leren in de techniek Sinds 2011/12 afname aantal mbo-diploma s in BT Aantal gediplomeerden bètatechniek mbo per niveau Aandeel gedipomeerden bètatechniek mbo per niveau % % % % % % 15% % % 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Eindtotaal 0% 05/06 13/14 14/15 05/06 13/14 14/15 05/06 13/14 14/15 05/06 13/14 14/15 05/06 13/14 14/15 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Eindtotaal Met name op niveau 2 en in de beroepsopleidende leerweg daalde het aantal mbo-leerlingen met diploma in bètatechnische richting het aandeel bètatechniek op niveau 1 is met 9%- punt gegroeid, maar het aantal gediplomeerden op niveau 1 is relatief klein (2.547 in 2014/15) 18

19 Beleid in cijfers techniekpact Leren in de techniek Instroom bètatechniek hoger onderwijs groeit gestaag Aantal instromende studenten bètatechniek hoger onderwijs Aandeel bètatechniek binnen totale instroom hoger onderwijs % % % % % % /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 10% 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 hbo wo Totaal hbo/wo hbo wo Totaal hbo/wo Hbo kent in absolute aantallen grootste instroom in bètatechnische studies, maar ook het wo kende sinds 2004/05 bijna een verdubbeling ook het aandeel bètatechniek binnen de totale instroom in het hbo en wo is toegenomen 19

20 Beleid in cijfers techniekpact Leren in de techniek Aantal wo-diploma s in bètatechnische studies gegroeid Diploma s bètatechniek hoger onderwijs, 2003/ /14 Aandeel bètatechnische studenten binnen gediplomeerden hoger onderwijs % 18% 18% 27% 27% 25% 22% 23% /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 hbo associate degree / bachelor wo master/ongedeeld totaal hbo/wo 03/04 12/13 13/14 12/13 13/14 03/04 12/13 13/14 hbo associate degree / bachelor wo bachelor wo master / ongedeeld In het wo nam het aantal diploma s voor bètatechnische studies in 10 jaar toe met ruim 2.700, in het hbo daalde het aantal met circa 850 toename van aantal bètatechnische diploma s in het wo heeft niet geleid tot groter aandeel binnen het totaal aantal wo-diploma s 20

21 Beleid in cijfers techniekpact Werken in de techniek 53% van technisch opgeleide mensen werkt in techniek Opgeleid in de techniek Aantallen x1.000 Niet opgeleid in de techniek Werkloos (7%) Werkloos (9%) Werkzaam in de techniek: Niet werkzaam in de techniek: % van de technisch geschoolde mensen werkt in een niet-technisch beroep 7% van de technisch geschoolde mensen is werkloos, tegen 9% van de mensen die geen technische opleiding hebben gevolgd 21

22 Beleid in cijfers techniekpact Werken in de techniek Bouw en metaal zijn grootste technische sectoren Technisch opgeleid personeel werkzaam technische sectoren (x 1.000) Bouw 296 Metaal 166 ICT 92 Chemie 67 Voedingsmiddelen 62 Energie & delfstoffen 29 Overige industrie 121 De bouw- en metaalsector zijn samen goed voor de helft van het aantal technische banen binnen de technische sectoren gezamenlijk omvatten de technische sectoren 54% van alle technische banen 22

23 Beleid in cijfers techniekpact Werken in de techniek Aantal openstaande vacatures bètatechniek opgelopen Openstaande vacatures, technisch, ICT en totaal, (2011 Q1 = 100) Openstaande vacatures per opleidingsniveau, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ICT Technisch Totaal Laag Middelbaar Hoger Na een periode van een afnemend aantal openstaande vacatures voor technici en ICT ers is in 2012-Q4 een stijgende trend ingezet sinds 2014-Q1 is er weer sprake van een toenemend aantal openstaande vacatures op alle opleidingsniveaus 23

24 Navigatie beleidsinstrumentarium EZ COE s / CIV s Topsector beurzen 24

25 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Centres of Expertise / Centra voor Innovatief Vakmanschap Impuls samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs Samenwerking bedrijven en onderwijs belangrijk voor kennis studenten en docenten van moderne apparatuur en technieken 24 HBO Centres of Expertise 17 MBO Centra voor Innovatief Vakmanschap Regionaal investeringsfonds voor duurzame publiek-private samenwerking in beroepsonderwijs CoE CIV 25

26 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Centres of Expertise / Centra voor Innovatief Vakmanschap Case Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise SEECE leidt technici op met kennis van duurzame elektrische energie Werken en leren met energie : leerwerktraject voor zij-instromers en technici op mbo-niveau Samenwerking tussen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en energiebedrijven uit regio zoals Tennet, Alliander, DNV, GL en kiemt 26

27 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Leren in de techniek, actie 13 Optimale PPS beroepsonderwijs Doel: spelregels organiseren voor optimale PPS, zodat onderwijsinstellingen, CoE s en CIV s ambities kunnen realiseren EZ-OCW werkgroep Publiekprivate samenwerking in het beroepsonderwijs gericht op doorontwikkeling en verduurzaming PPS-constructies 27

28 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Leren in de techniek, actie 20 Topsectorbeurzen Stimulans voor talentvolle studenten die zich willen ontwikkelen in topsectoren Beurzen verstrekt door bedrijven uit topsectoren Feiten: 13 beurzenprogramma s Meer dan 120 deelnemende bedrijven Circa 500 deelnemende studenten Meer dan 2,2 mln aan investeringen 28

29 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Leren in de techniek, actie 20 Aantal topsectorbeurzen meer dan verdubbeld Aantal topsectorbeurzen, 2013/14 en 2014/ / /15 In het studiejaar 2013/14 ontvingen 205 studenten een studiebeurs van bedrijven uit de topsectoren In het studiejaar 2014/15 is dit aantal opgelopen tot 492 studenten 29

30 Beleidsinstrumentarium EZ techniekpact Leren in de techniek, actie 20 Case Topsecorbeurs Chemie: Analytical Sciences Talent Program Talentenprogramma voor hbo-studenten met specialisatie in analytische chemie 66 studenten krijgen in 2 e tot en met 4 e studiejaar: 150 uur per jaar extra onderwijs 600 uur per jaar extra stages bij bedrijven 3000 tot 5400 per jaar aan financiële ondersteuning Georganiseerd door Center of Expertise Analytical Sciences (CEAS) 30

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

N BÈTATECHNIEK OP WEG NAAR 4 OP DE 10 FACTS & FIGURES EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK

N BÈTATECHNIEK OP WEG NAAR 4 OP DE 10 FACTS & FIGURES EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK N BÈTATECHNIEK FACTS & FIGURES 2015 OP WEG NAAR 4 OP DE EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK PAGINA 2 MONITOR TECHNIEKPACT 2015 MONITOR TECHNIEKPACT 2015 PAGINA 3 COLOFON Ministerie van

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

3 De situatie in de bbl

3 De situatie in de bbl DE SITUATIE IN DE BBL 3 De situatie in de bbl Zoals in de inleiding is aangegeven gaat de SER in dit eerste deel van het advies vooral in op de vraag van de minister in de adviesaanvraag naar de teruglopende

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

TECHNIEKPACT GELDERLAND

TECHNIEKPACT GELDERLAND TECHNIEKPACT GELDERLAND Nederland is als kenniseconomie gelukkig weer terug is in de top 5 van meest concurrerende economieën in de wereld. Die positie is bereikt door innovatieve bedrijven en kennisinstellingen

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

FACTS & FIGURES BÈTATECHNIEK EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK

FACTS & FIGURES BÈTATECHNIEK EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK FACTS & FIGURES BÈTATECHNIEK 2016 EEN UITGAVE VAN TECHNIEKPACT EN PLATFORM BÈTA TECHNIEK PAGINA 3 MONITOR TECHNIEKPACT 2016 COLOFON Ministerie van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt

Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt 18 april 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Wat valt onder de sector Onderwijs? De sector Onderwijs bestaat uit de volgende onderwijstypen: Primair onderwijs

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 DE TUSSENSTAND IN 2015 JUNI 2015 Rapportage Nationaal Techniekpact 2020 Pagina 2 Pagina 3 Rapportage Nationaal Techniekpact 2020 INLEIDING TECHNIEK EN MENSEN ZIJN

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid Quickscan Techniek in Brabant onderwijs en werkgelegenheid Visie in beeld Om te weten waarover we in Brabant praten, hebben we als Samenwerkingsverband Techniekplatforms Brabant voor u een aantal relevante

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI Mensen en kennis voor de toekomst In de installatiebranche draait alles om mensen. Om precies te zijn: om mensen met kennis. De uitdagingen waar we de komende jaren voor

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Overzicht per indicator: 1. De prestaties van leerlingen en studenten gaan omhoog Gemiddelde score Cito-eindtoets omhoog Gemiddeld eindcijfer (Centraal

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Discussienotitie HO-tour. Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt

Discussienotitie HO-tour. Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt Discussienotitie HO-tour Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt Zoals ook de WRR in haar advies Naar een lerende economie stelt, is voor onze welvaart en ons welzijn een goed opgeleide beroepsbevolking

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Niveau van het onderwijs

Niveau van het onderwijs de staat van het onderwijs 1 Niveau van het onderwijs Het Nederlandse onderwijsniveau was en is hoog, maar het verschil met andere landen wordt kleiner. De lees- en rekenvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders de staat van het onderwijs 2 Onderwijskansen Een aantal ontwikkelingen veroorzaakt grotere verschillen tussen leerlingen in kansen voor goed onderwijs. Allereerst is het opleidingsniveau van ouders steeds

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Antwoord op vragen van de leden Jadnanansing en Vermeij (beiden PvdA) over het verdwijnen van banen op niveau van mbo-2/3 (2014Z15026)

Antwoord op vragen van de leden Jadnanansing en Vermeij (beiden PvdA) over het verdwijnen van banen op niveau van mbo-2/3 (2014Z15026) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Human Capital Agenda van de Topsector Chemie

Human Capital Agenda van de Topsector Chemie Human Capital Agenda van de Topsector Chemie 2008-2012: Naar een bruisende chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven 2015-2016: Onderwijs en bedrijfsleven samen sterk 2017-2019: Chemicus 4.0: veelzijdig

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Wiersma (VVD) van uw Kamer inzake de techniekopleidingen in het mbo.

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Wiersma (VVD) van uw Kamer inzake de techniekopleidingen in het mbo. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010 OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 3 Leeswijzer 5 Samenvatting OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 6 1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Beleidsadvies ter vergroting aandeel meisjes en vrouwen in technische opleidingen en beroepen

Beleidsadvies ter vergroting aandeel meisjes en vrouwen in technische opleidingen en beroepen Beleidsadvies ter vergroting aandeel meisjes en vrouwen in technische opleidingen en beroepen INLEIDING Nederlandse meisjes kiezen minder vaak voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST 2 WAAROM EEN TECHNIEKPACT? Nederland staat bekend om zijn concurrentiekracht, innovatief vermogen en benutting

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( )

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( ) Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek (2005-2013) Dit onderzoeksbericht geeft een eerste beeld van de ontwikkeling van het aantal vmbo-leerlingen

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie