Technische beschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische beschrijving"

Transcriptie

1 1 Technische beschrijving Artikel 0 : Algemeen De bestaande installatie voorzien op 200 kva, waarvoor op een verzwaring wordt voorzien tot 630 kva, is niet meer conform met de bestaande wetgeving, normen en richtlijnen. De installatie dient vernieuwd te worden. Naast het MS gedeelte dient ook het algemeen LS-bord vernieuwd te worden. Deze beide vertrekken zijn tot op heden gehuisvest in het gebouw op de onderstaande foto. Deze aanbesteding houdt in dat er een installatie wordt geleverd en geplaatst conform alle normen en wetgevingen, vandaag geldig en/of in opmaak, conform alle technische voorschriften opgelegd door de distributiebeheerders. De voorziene timing van dit project : eind december 2012 opleveringsklaar. Onderstaand worden in diverse artikels de minimum eisen opgelegd waaraan de installatie dient te voldoen. De aanbestedende overheid voorziet plaatsingsruimte voor de nieuwe MS cabine naast het bestaande MS en LS gebouw (zie foto onderstaand).

2 2 Het dossier houdt algemeen in dat er : - een nieuw MS-vertrek en installatie wordt gecreëerd - de oude MS installatie verwijderd wordt - een nieuw ALSB wordt geïnstalleerd - alle bekabeling wordt overgekoppeld van de oude naar de het nieuwe LS bord - de oude LS-installatie wordt verwijderd. - Inclusief alle keuringen en administratieve zaken, indienstellingsverslagen, etc Als laatste artikel wordt de keuze vrijgelaten om een vrije variante voor te stellen. Het lastenboek beschrijft de plaatsing van een nieuw LS en MS gedeelte in een prefab cabine, naast het bestaande gebouw. De inschrijver is vrij om een variante uitvoering in te dienen naar positie, uitwerking, indeling van de cabine of de indeling van het bestaande gebouwtje. In dit voorstel dienen vanzelfsprekend alle eisen van het lastenboek en andere diverse eisen eigen aan de voorgestelde situatie opgenomen te zijn. Voor de aanvang van de werken dient een verplicht plaats bezoek plaats te vinden. Het document hiervoor is terug te vinden in de bijlagen en dient ingevuld bij de inschrijving gevoegd te worden. BIJ DE INSCHRIJVING DIENT, VERPLICHT, EEN DUIDELIJKE DETAILLERING EN VOORSTELLING TOEGEVOEGD TE ZIJN VAN DE CABINE EN DE INSTALLATIES WAARMEE DE INSCHRIJVER INSCHRIJFT. DIT VIA AANVULLENDE TECHNISCHE FICHES, TEKENINGEN, SCHEMA, FOTO S, Artikel 1: afbraak bestaande MS installatie Artikel 1.1 : afbraak en storten installatie [FF] stuk : 1 De werken houden in: de bestaande MS installatie spanningsloos te brengen en af te breken. Alle materialen en stoffen afkomstig van de afbraak worden eigendom van de inschrijver. Afvoeren en storten en alle administratieve acties inzake zijn inclusief de prijs. Artikel 1.2 : tijdelijke stroombron [VH] dagen: 10 De werken houden in : het leveren, plaatsen en onderhouden van een mobiele tijdelijke stroombron nodig om de volledige achterliggende installatie te voorzien van stroom bij de overnames, ten einde de stroom onderbrekingen zo kort mogelijk te houden. Dit voor de duur van de werken. De nodige verbindingen en materiaal kost zijn inclusief in deze post. Artikel 2 : MS installatie en prefabcabine voor MS en LS Algemene beschrijving: 1. NORMALISATIE De MS-apparatuur dient te voldoen aan de laatste edities van hierna genoemde documenten: - Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) - Algemeen Reglement van elektrische installaties (A.R.E.I.) - Lastenboek 400 B 03 B.e CEI MS-apparatuur met metalen omhulsel - CEI MS-vermogenschakelaar - CEI MS-lastscheiders - CEI Aardingschakelaars - CEI Gemeenschappelijke bepalingen MS-apparatuur

3 - CEI Schakelaar-smeltveiligheidcombinatie - CEI MS-zekeringen - C2/112 Technische voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet volgens Synergrid versie C2/116 Interpretatienota van document C2/112 versie C2/117 Lijst van de materialen die door de Distributienetbeheerders zijn goedgekeurd - KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (bs ) - het voorstel van installatie en uitwerking dient te voldoen aan de administratieve checklist nieuwe klanten cabine eandis dd De apparatuur en de totaliteit van de functionele uitrustingen dient te beantwoorden aan categorie AA31. Het schakelmateriaal wordt geplaatst in een lokaal van categorie BB10. Dit conform de voorschriften Synergrid en gestelde eisen van de lokale netbeheerder ALGEMENE BESCHRIJVING Het middenspanningsbord is van het modulaire type waarbij gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde cellen. Deze cellen beantwoorden aan de voorschriften Synergrid document C2-112 categorie AA31 en bestaan uit 4 duidelijk gescheiden compartimenten door metalen of isolerende wand, te weten : - LS-compartiment / bedieingsapparatuur - Barenstel (lucht geïsoleerd) - Schakelmechanisme - Kabelcompartiment Iedere schakeleenheid vormt een zelfdragend geheel welk naast elkaar kan geplaatst worden wat een eenvoudige montage ter plaatse toelaat, alsook latere uitbreiding met een zo kort mogelijke spanningsonderbreking. De interne boogvlamtesten dienen te worden uitgevoerd in de 3 HS-compartimenten volgens CEI type test IAC AFL 20 ka 1 s. in AA31, met name : barenstel apparatuur kabeleindsluitingen De functionele eenheden zijn voorzien om de weerslag van een interne boog te beperken in het compartiment en de cel waar dit zich zou voordoen. Om dit te kunnen garanderen zijn de linker- en rechterzijwanden van de cellen samengesteld uit staalplaat van 2mm dikte. Het railstelsel is horizontaal opgesteld en is luchtgeïsoleerd. De aansluitpunten van de railstelsels en van de H.S. kabeleindmoffen zijn ook luchtgeïsoleerd. De toegang tot de aandrijvingen moet zonder spanningsonderbreking mogelijk zijn. De functionele vergrendelingen zijn in de aandrijving van de lastscheider opgenomen en beantwoorden aan de bestaande normalisatie. Zij laten van de operator geen foutieve behandeling toe. De lastscheider is SF6 geïsoleerd met een druk van 0.5 bar maximum, de onderbrekingselementen zijn in een isolerende epoxybehuizing onder gebracht, welke een dichtheid voor de

4 volledige levensduur garandeert. De levensduur van de schakelaar is op meer dan 60 jaar getest. De schakelaar is een tweestanden schakelaar: Gesloten Open. Hij is voorzien van een reglementaire inrichting voor het verwijderen van het SF6 gas op het einde van zijn levensduur. De cellen hebben alleen een toegang via de voorzijde nodig om de nodige aansluitingen te kunnen maken alsook voor zijn exploitatie/bedieningen. De aarding van de aankomende kabels en van de lus wordt door een luchtgeïsoleerde aardingsschakelaar voorzien die onafhankelijk is van de lastscheider. De voorkant van de cel geeft toegang tot de kabeleindmoffen en is voorzien van een kijkvenster, geplaatst op de hoogte van de aardingsschakelaar (lastscheider smeltveiligheidcombinatie & lastscheider - vermogenschakelaarcombinatie) en van de kortsluitindicatoren (op de kabelvelden). De bedieningen van beide functies zijn onderling vergrendeld, de bedieningspunten zelf kunnen met een hangslot vergrendeld worden. Elke functionele eenheid bevat zijn eigen aardingskoperstrip die aan de naast staande cel gekoppeld wordt bij installatie. De aardingskring van het bord is aan het toegekende kortsluitvermogen aangepast. De voorplaat van het laagspanningscompartiment is van een synoptisch schema voorzien en van duidelijke zichtbare operationele instructies. 3. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN Modulaire cel met apparatuur met volgende karakteristieken - Nominale spanning : 17,5 kv - Dienstspanning : 12 kv - Korteduurstroom 1 s : ka/17,5 kv - Piekstroom : 63 ka - Frequentie houdspanning 50 Hz gedurende 1 minuut : 38 kv - Bliksemstoot spanning : 95 kv - Nominale frequentie : 50 Hz - Nominale stroom barenstel : 800 A - Nominale stroom schakelapparatuur : 800 A - Beschermingsgraad : IP 4X - Mechanische duurzaamheid schakelaar: schakelingen - Vermogensschakelaar : Mechanische duurzaamheid : schakelingen - Aantal opening op kortsluitstroom : Interne vlamboog AA31 : IAC AFL 20 ka / 1 s. 4. TYPE EN ROUTINETESTEN Alle essentiële onderdelen van het bord (cellen, schakelapparatuur, enz ) dienen alle typetesten zoals vermeld in punt 1 ondergaan hebben. De hieruit voorvloeiende rapporten en certificaten worden voorgelegd aan de bouwheer voor aanvaarding van het materiaal. Deze maken deel uit van het op te maken post interventiedossier. De routinetesten worden bij de constructeur uitgevoerd, eventueel in aanwezigheid van de bouwheer, en worden gewaarborgd door de kwaliteitsverantwoordelijke OPBOUW

5 5 - Plaatwerk in verzinkt staal met een dikte van 2 mm. 6. AFWERKING - Behandeling van het plaatwerk voor coating : ontvetting, fosfatatie, passivatie en deminspoeling - De frontpanelen van de cellen worden gepoedercoat en nadien gebakken in een oven - Bevestigen van de eenduidige synoptiek aan de voorzijde welke volgens de specificaties van de installatie wordt aangebracht. 7. TOEBEHOREN Volgende toebehoren maken deel uit van de uitrusting van de MS-installatie: - isolerende handschoenen classe 2 17,5kV in een koffertje met talkfles. - isolatiebankje 17,5kV - EHBO-onderrichtingen - schakelinstructies - elektrisch ééndraadsschema - de cellen worden voorzien van een aanduidplaatje - schakelhendel - spanningsaanduiding en gevarendriehoek aan te brengen op de toegangsdeur 8. AARDINGEN De nodige aardingen (HS-aarding en nulpuntsaarding) worden voorzien in conformiteit met de bepalingen in het AREI artikel 98 en 99, evenals eventuele bijkomende eisen van de lokale netbeheerder.

6 6 Artikel 2.1. Prefabcabine voor de MS en LS installatie: [FF] stuk 1 Levering en plaatsing van een beton behuizing van het betreedbare type, voor buitenopstelling geschikt voor het onderbrengen van ondervermelde MS-cabine. Bijkomend beschikt de prefabcabine over een deel waaronder het LS verdeelbord kan geplaatst worden: De prefab behuizing dient conform te zijn aan categorie BB10 van C2-112 van maart 2004 van Synergrid. De behuizing is uit één stuk vervaardigd in gewapend beton volgens de norm NBN EN 61330,de keuze van de materialen houdt rekening met karakteristieken van levensduur en brandweerstand. De betonbehuizing is samengesteld uit 3 elementen die een vormvast geheel vormen : - De koker, bestaande uit de kelderplaat en muren, wordt in 1 stuk vervaardigd. Deze werkwijze garandeert een vormvast en waterdicht geheel. De stabiliteitsberekeningen houden rekening met drukverhogingen die kunnen voorkomen bij een eventuele overdruk ten gevolge van een fout in de MS-installatie. De koker omvat verder een aantal kabeldoorvoeren voor het binnenbrengen en buiten geleiden van de nodige bekabelingen. - De tussenvloer vormt de scheiding tussen het keldercompartiment en de functionele ruimte. Deze wordt standaard uitgerust met een vergrendelbaar mangat. Andere uitsparingen kunnen voorzien worden in de tussenvloer om een efficiënte montage van de uitrusting te realiseren. - Het dak is vervaardigd uit gewapend beton met een dubbele afwatering van 3%. Dit dak wordt behandeld met een impregnatieproduct en toplaag om een waterdichte afscherming te garanderen. Een druiplijst rondom voorkomt het binnensijpelen van water ongeacht de weersomstandigheden. Teneinde een stabiele constructie te bekomen wordt er gebruik gemaakt van klassieke wapeningsnetten. Elk element bevat verder een aardingsaansluiting zodat een perfecte aarding van de betonbehuizing kan gerealiseerd worden. Specificaties van de cabine : Afmetingen in mm: lengte x diepte x hoogte : - Buitenafmetingen : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Buitenafmetingen bovengronds : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Binnenafmetingen : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Hoogte kelder : minimum 650 mm in functie van de diepte van de kabels de aankomst van de kabel, hun sectie. Er kan vanuit gegaan worden dat de kabels op 80 cm diepte liggen. Verdere informatie dient verkregen worden bij de DBG. - Breedte en hoogte kabelkelder : breedte minimum 50 cm hoogte minimum 60 cm : idem als bovenstaande hoogte kelder.

7 7 - Hoogte functionele ruimte : minimum 2200 mm - Volume kelder : min 3,8 m³ - Volume olie opvangbak : 0,72 m³ - Afstand tussen HS en MS : minim 1 meter Vloer: - effen en slipvrij - Vloernieau minstens 10cm hoger dan openbare weg en of omringende vloeren - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. Wanden en tussenwanden: - Beveiligingsgraad IP 24-D - Indien van toepassing : gemetste muren moeten gevoegd zijn - Condensatie wordt vermeden door gebruik van materialen met thermische isolatie klasse gelijk aan die van muren in traditioneel metselwerk. - Wanden zijn licht lichte kleur geschilderd (ivm zichtbaarheid) - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. Zoldering en dak: Deur: - dak is waterdicht - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. - afmetingen : minimum 2.00 m x 0.95 m (hxb- nuttig) - deur draait naar buiten open - deur is voorzien van een anti-paniekbaar of anti-paniekcilinder met draaiknop. - Deur dient in openstand vergrendeld kunnen worden (voorzien tegen windbelasting). Toegelaten accidentele overdrukbelastingen: Op de wand achter de cellen : 250 hpa Op andere wanden : 50 hpa Op de wanden van de kelderruimte : 220 hpa Toegelaten belasting op de vloer : 750 kg/m² Toegelaten belasting onder transfo : 3000 kg/m² Toegelaten belasting op het dak : 500 kg/m² Uitsparingen in de kelderwanden: Alle nodige openingen van diverse diameters nodig voor doorvoeren of verluchtingsopeningen zijn te voorzien Onderstaand een voorbeeld: 9 gesloten doorvoeropeningen diam. 160 mm - 3 in de voorzijde (kant toegang) 3 in de achterzijde 3 in rechterzijde 12 gesloten doorvoervoeropeningen diam. 110 mm aan de voorzijde

8 8 Uitsparingen in de vloerplaat : Alle nodige openingen van diverse diameters nodig voor doorvoeren, mangaten of verluchtingsopeningen zijn te voorzien Onderstaand een voorbeeld: 1 cilindrische uitsparing diam. 60 mm voor de aardingskabel 1 uitsparing voor drukontlasting in vloer achter cellen L x B : 2500 x 100 mm 1 uitsparing onder de cellen L x B : 2500 x 600 mm 1 mangat met vergrendelbaar deksel in vloer. Afmeting mangat : 500 x 500 mm (nuttige opening) Uitsparingen en voorzieningen in wanden: Alle nodige openingen van diverse diameters of afmetingen nodig voor doorvoeren, mangaten, toegangsmogelijkheden of verluchtingsopeningen zijn te voorzien. Inclusief alle bijkomende stukken zoals bv muggengaas, bevestingsmaterialen, beslag, sluitingen,. Voorbeeld: - 1 cilindrische kabeldoorvoer diam. 160 mm links van de toegang met vergrendelbare sluitplaat. - 1 ventilatierooster voor hoogspanningscabine in aluminium kleur gelijkaardig aan die van kleur van gevelafwerking muggendraad inox 18/8 - afmetingen h x l: 600 x 900 mm vrije doorgang 93% - 1 aluminium deur met vrije doorgang van 1030 x 2040 mm - afwerking: - bevestiging: 4 scharnieren - 3-puntsluting + anti-paniekhendel deurvergrendeling op 90 en 170 uitgerust met standaard cilinder 30mm - Onder verluchting 900x600 mm. Afwerking van de cabine: Afwerking van plafond en wanden geverfd met anti condens verf in witte kleur Afwerking dakrand en buitenoppervlak: gezien de cabine in een bos en plantrijke omgeving staat wordt er geopteerd voor een gelijkaardige kleur van de cabine. Echter zijn hier geen voorwaarden aangesteld. De afwerking moet onderhoudsvriendelijk zijn. Afwerking dakoppervlak met impregnatie + waterdichte eindlaag, of gelijkwaardig. Afwerking onderkant met bitumineuze en waterdichte laag, of gelijkwaardig Installatie van de cabine : - De oppervlakte nodig voor de plaatsing van de nieuwe cabine zal bouwrijp door de aanbestedende overheid worden aangeboden. De aanbestedende overheid ze staat in voor de verwijdering van bomen en wortels. - Uitgraven van de grond tot op de diepte van de installatie is ten laste van de inschrijver.

9 - Plaatsing stabiliserende grond (mager beton), met minstens 15 cm hoogte, is ten laste van de inschrijver. De nodige fundering en opbouw van het vloerpakket, ten einde vorstvrij en bouwtechnische in orde te zijn, behoren tot de taken en zijn inclusief in de prijs van de inschrijver. - Plaatsing van een equipotentiaal aardingslus van 35 mm² rondom de cabine, is ten laste van de inschrijver. - Egaliseren van de grond rondom de cabine, is ten laste van de inschrijver. 9 - Binnenbrengen van de aardingslus in de kelder van de cabine. Indien nodig het aanbrengen van de aardingsus en pinnen, is ten laste van de inschrijver. - Plaatsing en aanvoer is ten laste van de inschrijver, alsook indien nodige bijkomende verstevigingen om de werkplek te bereiken. - Het traceren van ondergrondse leidingen is ten laste van de inschrijver. De opdrachtnemer informeert naar de aanwezigheid van alle ondergrondse leidingen op de plaats van installatie en toegangsweg. - Inclusief in de opdracht zijn alle nodige verbindingen die nodig zijn om de werking te hanteren, inclusief alle keuringen, testen, administratieve kosten etc. De post is uitgerust met de nodige wettelijke toebehoren, verlichting en LS-installatie, meer bepaald : LS-installatie: 1 aardingsonderbreker 2 stopcontacten : 2-polig + 16A 1 2-polige schakelaar 2 verlichtingsarmaturen 1*18 watt 1 draagbaar en heroplaadbaar noodverlichtingselement

10 10 Artikel 2.2 : MS- installatie : de MS-cellen [FF] stuk CEL : AANKOMSTVELD: Standaarduitrusting Barenstel 800 A Driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met een manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingsschakelaar met inschakelvermogen 63 ka geplaatst buiten het omhulsel van de lastschakelaar. Neon spanningsindicator type VDS conform CEI (met neon indicatoren). Mogelijkheid om een hangslot op de lastscheidingsschakelaar en de aardingsschakelaar te voorzien in zowel gesloten als geopende positie Mechanische vergrendeling ter voorkoming van : opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is Positieaanduiding lastscheidingsschakelaar Positieaanduiding aardingsschakelaar Aansluitvlak voor MS-kabels Kabelsteun Bodemplaat voor 3 monopolaire middenspanningskabels. Geïntegreerd laagspanningscompartiment Eenduidige synoptiek De cel dient verlicht te kunnen worden CEL : VERTREKVELD: Standaarduitrusting : Barenstel 800 A Driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met een manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingsschakelaar met inschakelvermogen 63 ka geplaatst buiten het omhulsel van de lastscheider. Neon spanningsindicator type VDS conform CEI (met neon indi catoren) Mechanische vergrendeling ter voorkoming van : o opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is o o sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is Mogelijkheid om een hangslot op de lastscheidingsschakelaar en de aar dingsschakelaar te voorzien in zowel gesloten als geopende positie. Positieaanduiding lastscheidingsschakelaar Positieaanduiding aardingsschakelaar Aansluitvlak voor MS-kabels Kabelsteun Polyvalente bodemplaat voor 3 monopolaire middenspanningskabels Geïntegreerd laagspanningscompartiment eenduidige synoptiek De cel dient verlicht te kunnen worden

11 11 CEL : BEVEILIGING SMELTVEILIGHEIDCOMBINATIE: Standaarduitrusting : Barenstel 800 A driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingschakelaar luchtgeïsoleerd, manuele bediening, een aardschakelaar voor en na de zekeringen. De schakelaar vormt door middel van de zekeringen een zekeringenlastschakelaar, met driepolige uitschakeling in geval van het smelten van één der zekeringen. Draaiknop om uit te schakelen. positieaanduiding lastscheidingsschakelaar positieaanduiding aardingsschakelaar neon spanningsindicator type VDS aan de kant van de kabeleindmof conform CEI mechanische vergrendeling ter voorkoming van : opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is openen en sluiten van de deur indien de lastscheidingsschakelaar geopend is zekeringhouder DIN 10 17,5 kv 6 zekeringen formaat 63 A - type DIN 10-17,5 kv - L = 292 mm (3 in reserve) kabelsteun voor kabels polyvalente bodemplaat voor 3 eenpolige kabels een geïntegreerd laagspanningscompartiment eenduidige synoptiek de cel is voorzien van een mechanische vertraagde minimaspoel 220 VWS de cel is voorzien van een automatische wederinschakeling en alle nodige aanpassingen nodig voor deze bijkomende optie. De cel dient verlicht te kunnen worden CEL : METING: Standaarduitrusting : Drie stoomtransformatoren voor de meting : 50/5A ; klasse 0,2S ; 5 VA Drie spanningstransformatoren voor de meting : /V3 :110/ 3 ; klasse 0,2 ; 15 VA TI s en TP s bekabeld volgens de 3-Wattmeter methode Inbouwsteunen voor de stroom en spanningstransformatoren Aansluitvlak voor HS-kabel(s) Kabelsteun Polyvalente bodemplaat voor 2 x 3 eenpolige kabels. De HS en LS aansluitingen van de stroom en spanningstransformatoren. Vergrendelbare toegangdeur door middel van een haak voor hangslot eenduidige synoptiek CEL : TRANSFORMATOR 630kVA : De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling. - Nominaal vermogen: 630kVA - Diëlektricum: minerale olie - Isolatieniveau: 17,5kV

12 12 - Primaire spanning: V (te controleren bij de netbeheerder) - Regelingen spanningsloos omschakelbaar: 5 stappen; -5, -2,5, 0, +2,5, +5% - Secundaire spanning: 3 x 400V + N - Schakelgroep: DYN 11 - Verliezen: C0Bk - Kortsluitspanning: 4% Voorzieningen: - de transformator is op primaire zijde van plug-in aansluitingen. - op laagspanningszijde wordt op de transformator een laagspanningskast gebouwd welke vervaardigd is uit gegalvaniseerd metaal. - in de laagspanningskast wordt een 4-polige LS-zekeringschakelaar 1.600A + HOV-zekeringen 1.000A voorzien. - temperatuursbeveiliging via een DMCR-relais. - DMCR-relais wordt bekabeld via de vertraagde minimumspoel op de desbetreffende beveiligingsschakelaar op middenspanningszijde. - standaard is de transformator voorzien van een aardingsklem, hefogen, kenplaat, vuldop, aftapkraan en loopwielen. - onder de transformator wordt een metalen olieopvangbak voorzien welke de totale hoeveelheid olie kan opvangen. Proefverslagen: Volgende proefverslagen worden meegeleverd: - controle van de schakelgroep. - meting van de weerstand der wikkelingen. - meting van de nullastverliezen en nullaststroom. - meting van belastingsverliezen en kortsluitspanning. - meting van de transformatieverhouding. - diëlektrische MS- en LS-test met geïnduceerde spanning. Alle schakelcellen bevatten de nodige functionele vergrendelingen conform de gestelde eisen van de stroomleverende maatschappij en IEC normen (o.a. IEC NBN C ). De lastscheidingsschakelaars schakelen in een medium van SF-6. Alle schakelcellen zijn voorzien van een duidelijke en eenduidige synoptiek op de frontplaat conform de geldende normering van de stroomleverende maatschappij. De schakelcellen zijn uitgerust met capacitieve spanningsaanduiders geplaatst op het frontpaneel. Elke positie van de lastscheidingsschakelaar of van het aardingsmes kan met behulp van een hangslot worden vergrendeld, eveneens bestaat deze mogelijkheid voor de celdeur. Het geheel van de schakelcellen vormt met de meetcel (indien van toepassing) en met de transformatorcel(len) één geheel en zijn van éénzelfde uitzicht. De volgende keuringen dienen minimum voorzien te zijn: - 1 Keuring MS-post - alle keuringen nodig voor de cabine werkende en aangesloten op het net te krijgen. Aardingen: (leveren en plaatsen)

13 13 - het nodige aantal aardingsonderbrekers, te bepalen door de inschrijver. - de nodige lopende meter aanvoerdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, voor de hoogspanningsaarding. - de nodige lopende meter koperdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, ingedreven in de grond als hoogspanningsaarding. - de nodige lopende meter aanvoerdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, voor nulpuntsaarding. de aardingsonderbreker wordt in een afzonderlijk kastje geplaatst. - de nodige lopende meter koperdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, ingedreven in de grond als nulpuntsaarding. - het nodige aantal C-persverbinding op de aardingsdraad Alle aardingen dienen conform de reglementering AREI artikel 98/99 te zijn. Inclusief dient de inschrijver alle mogelijke verbindingen voorzien in zijn inschrijvingsprijs.

14 14 Artikel 3 : vernieuwen laagspanningsbord Algemeen: Het afschakel vermogen of de houdstroom moet steeds groter zijn dan de in het net optredende kortsluitstroom. Bij gebruik van toestellen van eenzelfde constructeur, kunnen de garanties opgegeven door deze constructeur volstaan. Bij gebruik van toestellen van verschillende merken moeten testen uitgevoerd worden door een erkend onafhankelijk labo. De installateur dient een controleberekening (conform AREI en Belgische normen) van het distributieschema voor de verschillende voedingsmogelijkheden voor te leggen aan de leidende ambtenaar en worden volgens de hieronder opgesomde randvoorwaarden uitgevoerd: - Bij het bepalen van de plaatsingswijze wordt telkens het slechtste geval beschouwd, doch afmetingen kleiner dan 6 m worden niet in aanmerking genomen om de plaatsingswijze te bepalen - Kabels worden altijd in 1 laag aangelegd - De maximale toelaatbare spanningsval tot aan het verdeelbord bedraagt max 3% voor verlichting en max 5 % voor motoren. - Het aantal naastliggende kringen dient in rekening te worden gebracht, enkel het aantal voedingskabels worden hiervoor in rekening gebracht. - Als meerder kabels in een kabelgang liggen, wordt er bij de kortsluitberekening telkens van uitgegaan dat deze kabels tegen elkaar liggen. - Standaard wordt aangenomen dat Rf of F3 kabels voor ¼ van hun lengt in de brandhaard liggen. Bij het bepalen van de benodigde kabelsectie dient huidig aannemer hiermee rekening te houden. Door Rf/F3 bekabeling te berekeningen als een XVB bekabeling, dient de nodige XVB sectie vermenigvuldigd te worden met 1,5. De aannemers dient zelf in te staan voor de nodige plannen en schema s. Er dient een eendraadschema en een inplantingsplan van alle componenten afgeleverd te worden. Contacten en eventuele kosten met stroomleveranciers omtrent eventuele spanningsonderbreking zijn inbegrepen. De ruimte waarin het LS verdeelbord dient geplaatst te worden is voorzien in artikel 2.1 van dit lastenboek. Alle nodige eisen aan de ruimte zijn dan ook voorzien in dat artikel. Artikel 3.1 realiseren van het nieuw verdeelbord: Dit werk omvat algemeen: - Het leveren en plaatsen van ALSB inclusief alle vertrekken, veiligheden, etc. - Het overnemen, uitlengen van de bestaande voedingskabels en aardingen naar het nieuwe bord - Alle werken nodig om de overname te waarborgen zijn inclusief de prijs. - Maken van openingen, graafwerken, boringen,. zijn allen inclusief de prijs. - Verbinding tussen MS-installatie - Leveren, plaatsen en aansluiten meterkast Eandis. - Keuring en indienstelling De bestaande kabels (zie foto onderstaand) dienen verlengt of verplaatst te worden tot in het nieuwe bord. Alle materialen en werken dienen voor zien te zijn in de prijs voor de plaatsing van dit bord.

15 15 De kabelsecties, de zekeringen, kortsluitvermogen, de vermogenschakelaars met differentieelbeveiliging worden berekend in functie van het type kabel van de bestaande installatie en de lengte ervan. De differentieelbeveiligingen dienen voorzien te zijn met afstelbare gevoeligheid A en vertraging instelbaar tot 3 seconden, voorzien van testknop en herinschakelknop. Er zijn 7 vertrekken in de bestaande installatie. Zie bovenstaande foto. - Vetrek 1 : Portierswoning : 63 A - Vetrek 2: Pomphuis: 200A + N - Vertrek 3: Serrencomplex (oud): 350/200 A +N - Vertrek 4: Burelen 200 A + N - Vertrek 5: labo complex 200 A + N - Vertrek 6: Verdeelbord 60 A + N - Vertrek 7: Nieuw serrecomplex 250 / 650 A (zie foto onderstaand)

16 16 Zie plan: Het nieuwe verdeelbord dient voorzien te zijn van den nodige zekeringsscheidingsschakelaar om de bestaande situatie te waarborgen. Bijkomend dient er plaats voorzien te zijn om 3 bijkomende schakelaart te kunnen plaatsen in de toekomst. De inschrijver moet een certificaat afleveren waaruit blijkt dat het bord conform is aan de NBN EN wat ondermeer inhoud dat alle in deze norm beschreven testen werden uitgevoerd, deels door de

17 leverancier van het materiaal en deels door de bordenbouwer. Het bord moet volledig opgebouwd zijn met materiaal van eenzelfde technologie (merk). Het bord dient te voldoen aan: - het is een metalen verdeelbord - Beschermingsgraad IP 55 - Uitstekend bestand tegen corrosie - Het bord heeft een hoofdschakelaar 1250 A, deze in functie van de door de aannemer te berekenen vetrekken. Alle rekennota s, technische fiches, bordopbouw, plannen en dienen voorgelegd te worden. Artikel 3.2 : afbraak en saneren bestaande installatie [VH] stuk : 1 De werken houden in, de bestaande MS installatie spanningsloos te brengen en te verwijderen. Alle materialen en stoffen afkomstig van de afbraak worden eigendom van de inschrijver, afvoeren en storten en alle administratieve acties inzake zijn inclusief de prijs. Artikel 3.3 : tijdelijke stroombron [VH] dagen: 10 Het leveren, plaatsen en onderhouden van een mobiele tijdelijk stroombron nodig om de volledig installatie te voorzien van stroom bij de overnames, ten einde de stroom onderbrekingen zo kort mogelijk te houden. Dit voor de duur van de werken. De nodige verbindingen en materiaal om de tijdelijke stroombron aan te sluiten zijn inclusief deze post. 17 Artikel 4: Vrije variante naar positonering en indeling van de ruimtes MS-LS Het lastenboek beschrijft de plaatsing, opbouw en indeling van een nieuw LS en MS gedeelte in een prefab cabine, naast het bestaande gebouw. Via dit artikel laat toe om een vrije variante uitvoering in te dienen naar positie, uitwerking, indeling van de cabine of de indeling van het bestaande gebouwtje. In dit voorstel dienen vanzelfsprekend alle eisen van het lastenboek en andere diverse eisen eigen aan de voorgestelde situatie opgenomen te zijn. De artikel zal aanzien worden als een vrije variante uitvoering voor alle artikel. Bij het indienen van een variant voorstel dient de inschrijver een gedetaileerde berekening en voorstelling voor te leggen. Artikel 5: Veiligheid [PM] Alle veiligheidsvoorzieningen nodig voor het uitvoeren van de werken, beschreven in het VG plan van de veiligheidscoördinator EVEKA in bijlage en volgens de procedure van het ILVO zijn van toepassing. Alle kosten hiervoor zijn allen integraal te voorzien in de eenheidsprijzen van de artikels.

18 18 DETAIL EN SAMEN VATTENDE MEETSTAAT: artikelnr omschrijving type Hoeveelheid /eenheid 0 Algemeen PM - 1 Afbraak bestaande MS installatie PM afbraak en storen installatie FF 1 sog 1.2 tijdelijke stroombron VH 5 dagen 2 MS installatie en prefabcabine voor MS en LS PM Prefabcabine voor de MS en LS installatie FF 1 sog 2.2 MS- installatie : de MS-cellen FF 1 sog 3 Vernieuwen laagspanningsbord PM Realiseren van het nieuw verdeelbord FF 1 sog 3.2 afbraak en saneren bestaande LS installatie VH 1 sog 3.3 tijdelijke stroombron VH 10 dagen 4 Vrije variante naar positonering en indeling van de ruimtes MS-LS FF 1 stuk 5 Veiligheidsvoorzieingen PM -

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 Project Hof Van Riemen Heist-op-den-Berg TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 LASTENBOEK versie 3 : verhoogde standing-finale keuzes reeds gemaakt. Dit lastenboek is bindend voor : VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC)

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Technisch Reglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIE - OMSCHRIJVING...2 Art 2. REGLEMENTERING...2 Art 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN...8 Art 4. GEWICHT...17

Nadere informatie

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Glasvezel Buitengebied Programma van Eisen voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Versie nummer: 2 Datum: 15 10 2014 Omgevingsbeschrijving Dit PvE betreft de

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie