Openbaar. Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Economische Innovatie Agenda zet de koers uit om de komende jaren de Nijmeegse kenniseconomie te versterken. We laten de topsectoren Health en Education groeien en ontwikkelen verder de innovatie bij kennisinstellingen en bedrijven. Dat doen we in samenwerking met de partners in en buiten de stad in de Economische Raad Nijmegen. Voor de uitvoering van de agenda zijn gemeentelijke en provinciale middelen inzetbaar. Bij de provincie wordt nu een aanvraag ingediend voor de inzet én cofinanciering van middelen ten behoeve van een aantal projecten die de kenniseconomie versterken. Zo versterken we de ontwikkeling van Novio Tech Campus en leveren we een investeringsbijdrage aan de Gelderland International School. Daarnaast ontstaat er een uitvoeringsbudget voor kleinschalige initiatieven. Ter besluitvorming door het college 1. Een aanvraag bij de provincie Gelderland in te dienen voor de inzet van provinciale middelen en de cofinanciering van gemeentelijke middelen ten behoeve van de versterking van de kenniseconomie. 2. Uit het programma Economie & Werk voor ,- in te zetten ten behoeve van de cofinanciering van de aanvraag; 3. De brief aan de raad vast te stellen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. EZ20, Wijnand Kok, 9142 Datum ambtelijk voorstel 13 oktober 2014 Registratienummer Steller Wijnand Kok Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 18 november 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.19 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling De Economische Innovatie Agenda is de koers tot 2020 om de kenniseconomie van Nijmegen te versterken. Dat doen we door sterk te maken wat sterk is (health en education) én de basis ons vestigingsklimaat verder op orde te krijgen. De agenda krijgt invulling door verschillende vormen van publiek-private samenwerking. De Economische Raad Nijmegen is de structuur van waaruit we gezamenlijk werken. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda vanaf ,- op jaarbasis beschikbaar gesteld. Ook de provincie Gelderland draagt daaraan bij door het beschikbaar stellen van middelen uit het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Als voorwaarde stelt de provincie dat aan de inzet van deze middelen gemeentelijke cofinanciering wordt gekoppeld. De afgelopen maanden is hiervoor een aanvraag uitgewerkt. In 2012 zijn met de provincie al afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering van Novio Tech Campus. Deze afspraken maken onderdeel uit van het raadsbesluit Planexploitatie knoop Winkelsteeg van 18 april Ook deze afspraken zijn - omdat ze deel uitmaken van het hierboven genoemde provinciale prioritaire programma - in deze aanvraag verwerkt. 2 Juridische aspecten Het college is bevoegd de aanvraag in te dienen. De provincie Gelderland dient hier vervolgens een beschikking over af te geven. 3 Doelstelling De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 te realiseren door de gebundelde inzet van publieke en private middelen. Als uitwerking daarvan dienen we bij de provincie Gelderland in het kader van het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie een aanvraag in om financiële middelen beschikbaar te stellen, die tot eind 2015 kunnen worden ingezet. 4 Argumenten Het gezamenlijk optrekken met de provincie Gelderland maakt het mogelijk financiële middelen te bundelen en sterker uitvoering te geven aan de Economische Innovatie Agenda. 5 Klimaat Dit voorstel heeft geen klimaatconsequenties. 6 Financiën De provincie Gelderland heeft in totaal 1 miljoen voor Nijmegen gereserveerd in het kader van haar prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Deze middelen dienen uiterlijk te zijn ingezet. Voorwaarde is dat de gemeente voor in totaal 1 miljoen aan cofinanciering realiseert. Daarvoor zijn inzetbaar middelen uit gemeentelijke planexploitaties ( ,- reeds gerealiseerd in 2012 Planexploitatie Winkelsteeg), ureninzet van ambtelijke capaciteit én de voor 2015 begrote uitvoeringsmiddelen voor de Economische Innovatie Agenda ( ,-) uit het programma Economie & Werk. Daar waar dat kan zullen wij deze middelen ook proberen in te zetten als cofinanciering voor het nieuwe EFRO-programma c.q. Interreg V A. Met als gevolg dat de inzet van de eigen gemeentelijke middelen een multipliereffect genereert.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 7 Participatie en Communicatie De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 vindt in samenspraak en in de vorm van co-producties met kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven plaats. Ook de aanvraag is op deze wijze tot stand gekomen. 8 Uitvoering en evaluatie De Economische Innovatie Agenda beoogt langs vier programmalijnen sterk te maken wat sterk is, te weten: technologie, bedrijvigheid, human capital en internationale profilering. In de programmalijn technologie richten we ons op het ontsluiten van kennis en werken we aan innovaties, nieuwe product markt combinaties en zoeken we (inter)nationale partners. In de programmalijn bedrijvigheid realiseren we nieuwe bedrijvigheid door het stimuleren van startups, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van groei van bedrijven. Daarmee stimuleren wij groei van werkgelegenheid aan de bovenkant én onderkant van de arbeidsmarkt. Binnen de programmalijn Human Capital richten we ons op het aantrekken van topkenniswerkers, excellentie en onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. En in de programmalijn internationale profilering werken we aan internationale branding van Nijmegen en organiseren we congressen en seminars. Langs deze programmalijnen ontwikkelen en realiseren we samen met partners projecten die bijdragen aan de per programmalijn geformuleerde ambitie. De wijze waarop en wie wanneer trekker is verschilt van project tot project. We constateren dat er op dit moment heel veel goede projecten in ontwikkeling en uitvoering zijn, waarbij de financiering publiek, privaat of in een combinatie plaatsvindt. Wij komen tot de conclusie dat voor een aantal projecten een gemeentelijke bijdrage benodigd is in combinatie met de bijdragen van de provincie uit het voor Nijmegen gereserveerde budget van 1 miljoen voor het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Deze zijn in onderstaand schema opgevoerd. De projecten worden in de bijgevoegde aanvraag verder toegelicht. Provincie Gelderland Programmalijn Technologie: 4. Innovatie scan ,- Gemeente Nijmegen Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: 5. Realisatie NTC (raadsbesluit 2012) 6. Doorontwikkeling NTC: Uitvoering Bussines Development programma 7. Doorontwikkeling NTC: Rockstart , , , ,- mobiliteitsmiddelen planexploitatie Winkelsteeg (programma Mobiliteit) ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk)

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: 8. (inter)nationaal acquisitie instrumentarium Programmalijn Human Capital; 9. Investeringsbijdrage Gelderland International School; 10. Human Capital scan Programmalijn Internationale Profilering: 11. Wetenschapsfilmfestival , ,- uren senior adviseurs Economie (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 uitvoering Economische ,- Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) Projecten Economische Innovatie Agenda in 2015 (nog nader in te vullen), waaronder: 12. Haalbaarheidsstudie Congresfaciliteit 13. Green Capital Award 14. Ontwikkeling programmaconcept Global lounge Expats 15. PM (te ontwikkelen projecten eerste helft 2015) , ,- uren strategisch adviseur Economie Totaal , , ,- uren inzet Green Capital (programma Duurzaamheid) Na ontvangst van de beschikking van de provincie Gelderland zullen wij de raad een voorstel doen over de budgettaire verwerking van deze middelen. 9 Risico De provincie Gelderland stelt als voorwaarde dat de provinciale middelen voor dienen te zijn ingezet. Dat vraagt om een strakke planning en uitvoering van de projecten, opdat de middelen daadwerkelijk eind 2015 zijn besteed. Bijlage(n): Aanvraag Brief aan de raad

5 Economie Economische Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 18 november 2014 Ons kenmerk EZ20/ Contactpersoon Wijnand Kok Onderwerp Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Onze Economische Innovatie Agenda 2020 is de koers om de kenniseconomie van Nijmegen te versterken. Dat doen we door sterk te maken wat sterk is (health en education) én de basis ons vestigingsklimaat verder op orde te krijgen. De agenda krijgt invulling door verschillende vormen van publiek-private samenwerking. De Economische Raad Nijmegen is de structuur van waaruit we gezamenlijk werken. Uw raad heeft voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda vanaf ,- op jaarbasis beschikbaar gesteld. Ook de provincie Gelderland draagt daaraan bij door het beschikbaar stellen van middelen uit het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Als voorwaarde stelt de provincie dat aan de inzet van deze middelen gemeentelijke cofinanciering wordt gekoppeld. De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 realiseren we door de gebundelde inzet van publieke en private middelen. Als uitwerking daarvan dienen we bij de provincie Gelderland, in het kader van het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie, een aanvraag in om financiële middelen beschikbaar te stellen, die tot eind 2015 kunnen worden ingezet. In deze aanvraag zijn ook eerder genomen besluiten en afspraken met de provincie verwerkt, waarover de provincie formeel nog geen beslssing heeft genomen. Zo zijn in 2012 met de provincie al afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering van Novio Tech Campus. Deze afspraken maken onderdeel uit van het Nijmeegse raadsbesluit Planexploitatie knoop Winkelsteeg van 18 april Ook deze afspraken zijn - omdat ze deel uitmaken van het hierboven genoemde provinciale prioritaire programma - in de aanvraag bij de provincie verwerkt. In de gemeentelijke cofinanciering was al voorzien in de Planexploitatie knoop Winkelsteeg. brief aan de raad aanvraag provinciale middelen

6 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 1 In de aanvraag zijn projecten opgenomen die voortkomen uit de in onze Economische Agenda benoemde programmalijnen en ook in onze Economische Raad Nijmegen besproken zijn. Het gaat dan om projecten voor de doorontwikkeling van Novio Tech Campus, het versterken van ons (inter)nationaal acquisitie instrumentarium, het uitvoeren van scans om innovaties en initiatieven breed in beeld te krijgen en een project op het gebied van internationale profilering (Wetenschapsfilmfestival). Daarmee stimuleren wij groei van werkgelegenheid aan de bovenkant én onderkant van de arbeidsmarkt. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de realisatie van nieuwbouw voor de Gelderland International School (GIS). Deze zal bijdragen aan een excellent vestigingsklimaat voor topkenniswerkers. In 2010 heeft de gemeente Nijmegen de Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland ondertekend, waarbij alle betrokken partijen zich geschaard hebben achter een nieuwbouwscenario in Arnhem-Zuid. De gemeente Nijmegen ondersteunt deze gezamenlijke ontwikkeling (provincie, gemeente Arnhem, Stadsregio, schoolbesturen, kennisinstellingen, bedrijfsleven) en levert daaraan een bijdrage. Daarnaast behelst de aanvraag bij de provincie een bedrag van ,- aan nog nader in te vullen projecten eind 2014 en in De provincie kent dat bedrag toe op basis van onze geformuleerde ambities en doelstellingen in onze Economische Innovatie Agenda Wij zullen de provincie meenemen in de projecten die wij met behulp van dit budget, samen met onze partners, ontwikkelen. We zullen u over de inzet van de middelen en de bereikte resultaten op onze doelstellingen bij de jaarrekening verder informeren. Daarnaast beogen wij in het voorjaar van 2015 middels een themapresentatie in combinatie met een bedrijfsbezoek met u in te gaan op de stand van zaken van de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, Drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg, Bijlage: Aanvraag provinciale middelen brief aan de raad aanvraag provinciale middelen

7 Aanvraag provinciale middelen t.b.v. Topsectoren en Innovatie November Inleiding In haar vergadering van 12 maart 2014 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de Economische Innovatie Agenda 2020 vastgesteld. De Economische Innovatie Agenda is geen nieuw beleid, maar een vastlegging van een andere werkwijze. De essentie van deze werkwijze is dat we meer ruimte, maar ook meer verantwoordelijkheid geven aan onze partners. De agenda geeft de richting aan waarop we onze krachten gaan bundelen om innovaties en daarmee nieuwe werkgelegenheid te realiseren en beschrijft de wijze waarop we dat samen met onze partners gaan doen. Dit doen we langs twee sporen, waarbinnen we verschillende programmalijnen onderscheiden. Binnen die programmalijnen voeren we concrete projecten uit. Voor de economische opgave van Nijmegen en de regio is een innovatie agenda nodig met commitment van veel partijen. Het programma biedt ruimte voor nieuwe benaderingen en instrumenten, ook op financieel vlak. Door publiek-private samenwerking te stimuleren beogen de overheden maximaal particulier initiatief en privaat kapitaal te mobiliseren, waarbij er een mix ontstaat tussen publieke bijdragen en private inzet gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Ondanks dit streven wijst de praktijk uit dat de noodzakelijke randvoorwaarden niet zonder overheidsondersteuning realiseerbaar zijn. Bijzondere, niet-reguliere inspanningen zijn nodig om optimaal in te zetten op de dynamiek en groeipotentie van het bedrijfsleven, in de regio en de in ontwikkeling zijnde clusters. Aan de Economische Innovatie Agenda koppelen de partners gezamenlijk middelen om innovatieve projecten tot uitvoering te kunnen brengen. Het gaat er hierbij om succesvolle innovaties mogelijk te maken. De gemeente Nijmegen heeft in haar begroting aan de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 vanaf 2015 jaarlijks een budget van ,- gekoppeld. De Economische Innovatie Agenda 2020 van Nijmegen past binnen het Gelderse programmaplan voor Topsectoren en innovatie De provincie heeft eerder een bedrag van ,- euro aan innovatiegelden gelabeld aan Nijmegen. Deze middelen zijn tot het eind van 2015 inzetbaar. In dit document is geven we aan hoe we deze middelen zouden willen besteden en hoe we vorm geven aan de vereiste cofinanciering vanuit de gemeente. Op basis hiervan kan de daadwerkelijke toekenning van provinciale middelen plaatsvinden. 2. Economische Innovatie Agenda Het economische beleid van de gemeente Nijmegen richt zich breed op het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de Stad. We werken aan een duurzame en innovatieve economie, richten onze activiteiten op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid en maken daarbij gebruik van de sterke punten van onze stad. We zetten ons maximaal in om werkgelegenheid voor Nijmegen te behouden en nieuwe kansen voor bedrijvigheid te realiseren. Werkgelegenheid die kansen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor al onze inwoners, van lager opgeleid tot universitair geschoold. De economische ontwikkeling van de stad is steeds meer een gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Innovaties en nieuwe bedrijvigheid realiseren we samen. Dat doen we al een aantal jaren, maar er is meer mogelijk. 1

8 In de verbinding tussen kennis (toponderzoek, onderzoekinfrastructuur), kunde (talent, toponderwijs) en kassa (innovatie en ondernemerschap), waarmee we beogen ons innovatieve vermogen te vergroten, zit de kracht van Nijmegen in de sectoren Health & Education. De Economische Innovatie Agenda 2020 is geen limitatieve beschrijving van activiteiten, maar beschrijft een werkwijze, waarin we door het aanbrengen van focus en vervolgens via verschillende programmalijnen, gezamenlijk met onze partners in de Economische Raad Nijmegen, innovatieve projecten ontwikkelen en tot uitvoering brengen. Dit alles gericht op een gezamenlijke ambitie om te blijven excelleren en economische groei te realiseren. Onze focus richten we dus op waar we goed in zijn. Dat zijn de gebieden Health en Education. We volgen twee sporen om onze activiteiten op deze focus te bepalen: we versterken wat sterk is en we brengen de basis op orde. Versterken wat sterk is Nijmegen heeft als sterke punten een hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen, een kritische geest en innovatie. Daarbij is Nijmegen vooral sterk in gezondheidszorg en onderwijs. Om er voor te zorgen dat we op de sectoren Health en Education onderdeel uitmaken van de internationale top hebben we topinstellingen, topbedrijven, betrokken MKB-bedrijven en gekwalificeerde werknemers nodig. Om deze voorwaarden te realiseren werken we in projecten op vier programmalijnen: technologie, bedrijvigheid, human capital en internationale profilering. In de programmalijn technologie richten we ons op het ontsluiten van kennis en werken we aan innovaties, nieuwe product markt combinaties en zoeken we (inter)nationale partners. In de programmalijn bedrijvigheid realiseren we nieuwe bedrijvigheid door het stimuleren van start-ups, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van groei van bedrijven. Binnen de programmalijn Human Capital richten we ons op het aantrekken van topkenniswerkers, excellentie en onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. En in de programmalijn internationale profilering werken we aan internationale branding van Nijmegen en organiseren we congressen en seminars. Dat Nijmegen zich heeft ontwikkeld tot kennisstad, vindt erkenning in beleid op nationaal en provinciaal niveau. Health Valley Nijmegen is aangemerkt als een belangrijk regionaal economisch cluster. Dit biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe investeringen, verdere groei van de sector en daarmee de groei van de Nijmeegse economie. Basis op orde Om te kunnen versterken én de brede (economische) ontwikkeling van heel Nijmegen mogelijk te maken moeten de basis vestigingsvoorwaarden, het fundament, op orde zijn. Dat vraagt om een goed vestigingsklimaat. We zetten daarvoor in op projecten op programmalijnen duurzaamheid, bereikbaarheid, aantrekkelijk woon- en leefklimaat en dienstverlening. De projecten op deze lijnen moeten een relatie hebben met onze eerder aangegeven focus en de projecten die we in ons versterkingsspoor uitvoeren. Onze Economische Raad Nijmegen is de motor waarmee steeds weer innovatieve projecten worden ontwikkeld en tot uitvoering komen. 2

9 3. Prioritaire Programma Topsectoren en Innovatie provincie Gelderland In het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie van de provincie Gelderland ligt de focus op maximale ontwikkeling van de innovatiekracht, waaronder de volwaardige opwaardering van de topsectoren Food en Health c.q. de Valleys in de volle breedte. Daarbij gaat het niet alleen om het stimuleren van de economie, maar ook om de regionale bestuurskracht, planologie en regelgeving, bereikbaarheid/ontsluiting, vergunningenbeleid, acquisitiebeleid, etc. Lijnen in het provinciale programma zijn: 1) Maximaal stimuleren van innovatie in en groei van de Gelderse topsectoren. 2) Het creëren van een excellent vestigingsklimaat. De Economische Innovatie Agenda 2020 van de gemeente Nijmegen sluit direct aan op de geformuleerde provinciale ambities met betrekking tot de topsector Health en volgt in de aanpak (projecten) de lijnen uit het Prioritaire Programma. Innovatieversnelling, bevorderen van ondernemerschap, versterken van Human Capital en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers zijn ook de doelstellingen van de Nijmeegse Economische Innovatie Agenda Overzicht projectvoorstellen waarvoor toekenning van provinciale middelen wordt gevraagd Het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie loopt tot en met Vanuit de provincie is aangegeven dat een aanvraag voor toekenning van middelen uit dit programma eind 2014 ingediend moet zijn. Met de vaststelling van de Economische Innovatie Agenda 2020 begin dit jaar is een nieuwe werkwijze vastgesteld, waarmee Nijmegen, met commitment van partners in de Economische Raad Nijmegen, extra inzet op innovatie. De resultaten daarvan zullen deels neerslaan in de looptijd van het huidige programma Topsectoren en Innovatie, maar zeker ook in de jaren daarna worden gerealiseerd. Eerder heeft de provincie een bijdrage van ,- toegekend voor de realisatie van NTC. De provincie heeft daarnaast nog een bedrag van ,- gereserveerd voor de uitvoering van het topsectorenbeleid in Nijmegen. Gelet op de indieningstermijn van 2014 en de eis dat toegekende middelen voor ingediende projecten eind 2015 ook daadwerkelijk besteed moeten zijn, stelt Nijmegen de volgende projecten voor, waarvoor zij in aanmerking wil komen voor een cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de realisatie van nieuwbouw voor de Gelderland International School (GIS). Deze zal bijdragen aan een excellent vestigingsklimaat voor topkenniswerkers. In 2010 heeft de gemeente Nijmegen de Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland ondertekend. De gemeente Nijmegen ondersteunt deze gezamenlijke ontwikkeling (provincie, gemeente Arnhem, Stadsregio, schoolbesturen, kennisinstellingen, bedrijfsleven) en is bereid daaraan een bijdrage te leveren. Overigens is bij een sterke toekomstige groei van het leerlingenaantal een Nijmeegse dependance voor primary onderwijs niet uitgesloten. De gemeente Arnhem werkt een Business Case uit. Definitieve besluitvorming over de GIS zal nog voor het einde van 2014 plaatsvinden. 3

10 Provincie Gelderland Programmalijn Technologie: - Innovatie scan ,- Gemeente Nijmegen Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: - Realisatie NTC (raadsbesluit 2012) - Doorontwikkeling NTC: Uitvoering Bussines Development programma , , ,- mobiliteitsmiddelen planexploitatie Winkelsteeg (raadsbesluit 2012) - Doorontwikkeling NTC: Rockstart Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: - (inter)nationaal acquisitie instrumentarium Programmalijn Human Capital; - Investeringsbijdrage Gelderland International School; - Human Capital scan Programmalijn Internationale Profilering: - Wetenschapsfilmfestival , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- uren senior adviseurs Economie (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 uitvoering Economische ,- Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) Projecten in 2015 ter uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 (nog nader in te vullen), waaronder: - Haalbaarheidsstudie Congresfaciliteit - Green Capital Award - Ontwikkeling programmaconcept Global lounge Expats - PM (te ontwikkelen projecten eerste helft 2015) , ,- uren strategisch adviseur Economie Totaal , , ,- uren inzet Green Capital (programma Duurzaamheid) In de bijlagen is de uitwerking van bovengenoemde projecten opgenomen. 4

11 Bijlage 1 Versterken bedrijvigheid: project Doorontwikkeling NTC Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Nijmegen heeft als sterke punten een hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen en grote high tech bedrijven als NXP en Synthon, een kritische geest en innovatie. Daarbij is Nijmegen vooral sterk in gezondheidszorg en onderwijs. De uitdaging ligt in het zoeken naar verbindingen op het snijvlak met sterke clusters, met chips en chemie/farma. Met name de verbinding van de kwaliteiten die aanwezig zijn op Campus Heyendaal en op Novio Tech Campus biedt kansen. Door een gezonde ontwikkeling van NTC tot een goed biotoop voor bedrijven op het gebied van health, life science en semiconductors krijgen spinoffs van de RU, UMC en de HAN de mogelijkheid verder door te ontwikkelen. Ook kunnen bedrijven die nog niet gevestigd zijn in Nijmegen in de nabijheid van de kennisinstellingen een plek krijgen waar zij zich kunnen door ontwikkelen. Zo wordt een bijdrage aan de economische vitaliteit en innovatiekracht van de stad. Hiervoor is het noodzakelijk dat Business Development en Marketing & Acquisitie snel goed worden neergezet en dat Shared Facilities en (equipment) fondsen snel beschikbaar komen. De Novio Tech Campus richt zich op bedrijven en instellingen in health, life science en semiconductors. Het doel van de Novio Tech Campus is om deze bedrijven aan Nijmegen te binden door het bieden van een unieke omgeving, met uitstekende voorzieningen en een solide netwerk. Het project heeft als doel NTC door te ontwikkelen tot een campus waar bedrijven en instellingen in de clusters health & life science en Semiconductors nieuwe producten en toepassingen ontwikkelen en opschalen tot grootschalige Novio Tech Campus wil zich ontwikkelen tot de internationale vestigingsplaats in Oost-Nederland voor bedrijven en onderzoeksorganisaties die actief zijn op (het snijvlak van) de gebieden health/life sciences en semiconductor/hightech sector. NTC wordt een innovatie ecosysteem, waarbij de verbinding tussen kennisinstituten en bedrijfsleven een belangrijke kracht is. Aan de hand van een meerjarenplan wordt gewerkt aan het realiseren van de Novio Tech Campus. Daarbij gaat het zowel om het realiseren van fysieke mogelijkheden, als het realiseren van unieke, toegesneden faciliteiten en diensten voor bedrijven en instellingen die tot de doelgroep behoren. Het gaat er om een unieke omgeving te realiseren, met een uitstekend voorzieningenniveau en een solide netwerk. Beoogde resultaten zijn: a. Realisatie van een vitaal en bloeiend cluster van bedrijven en hiermee samenhangende werkgelegenheid; b. Nieuwe innovaties in health, life science en semiconductors en op het snijvlak van deze clusters. Dit leidt tot 30 cross-over projecten in de komende 10 jaar. c. Nieuwe panden met cleanrooms/laboratoria voor huisvesting van high tech bedrijven. Dit leidt tot de bouw van 4 tot 5 panden in de komende 10 jaar. De doorontwikkeling van NTC leidt in de komende jaar tot de realisatie van 1200 nieuwe kennisintensieve arbeidsplaatsen. Daar gaat vervolgens een spin off effect vanuit naar de dienstverlenende sector met als gevolg dat ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt banen ontstaan. 5

12 productie door de kennis, competenties en faciliteiten op en rondom NTC te verbinden met die op en rondom Campus Heyendaal. Toelichting De Novio Tech Campus werd en wordt gefaseerd ontwikkeld. Fasen in dit proces betreffen de herontwikkeling van gebouw M, het (gefaseerd) openstellen van de Campus, het ontsluiten van het terrein aan de Nieuwe Dukenburgseweg, het aanleggen van station Goffert en het inrichten van het Novio Tech Campusterrein. De exploitatie en het beheer van de NTC kent verschillende aandachtspunten: onderhoud en beheer van de campus, stimuleren collectiviteit bij ondernemers en eigenaren en waarborgen beeldkwaliteit en gemeenschappelijke waarden. Het succes van NTC wordt uiteindelijk bepaald door de kracht van een goed business developmentprogramma. Een programma dat zoekt naar het versterken van de complementariteit. Bij het opstellen en de uitvoering van het plan wordt samengewerkt met de projectdeelnemers (partners) zoals genoemd. Doel daarvan is om elkaar onderling zoveel mogelijk te versterken en overlap te voorkomen. De Novio Tech Campus organisatie zal vooral een netwerk organisatie zijn, die doorbouwt op de stevige basis die de afgelopen jaren door de partners is gelegd. Tot nu toe vooral geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling. Een volgende stap is noodzakelijk, waarbij ook de borging en afstemming met andere ontwikkelingen zoals Heyendaal Campus en Red Medtech Highway moet worden geoptimaliseerd. Het business developmentprogramma richt zich op het genereren en het aantrekken (acquisitie) van nieuwe business. De uiteindelijke resultaten van NTC zijn mede afhankelijk van, naast de activiteiten in het kader van de genoemde 2 sporen (gebiedsontwikkeling en parkmanagement en realiseren en uitvoeren van een business development programma), een heldere profilering en een effectieve marketing en acquisitie. Dit komt terug in het project Vergroten acquisitieslagkracht. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: , ,-. Derden: ,-. 6

13 Bijlage 2 Versterken programmalijn Technologie: Rockstart Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Als uitwerking van het NTC business developmentprogramma zien Novio Tech Campus en provincie Gelderland kansen en mogelijkheden om in Nijmegen een zogenaamde digitale Health Accelerator te realiseren. Ofwel het wereldwijd werven van potentiële start ups die aansluiten bij het Nijmeegse ecosysteem van kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven. Vervolgens dienen start ups te landen in Nijmegen en uit te groeien tot nieuwe vormen van bedrijvigheid. Het project betreft het organiseren van een business accellerator met als thema Digital-Health, waarbij 5 10 internationale startups in 3 tot 6 maanden via een intensief programma in hun groei en ontwikkeling worden versneld. Het programma zal begin 2015 gelanceerd worden. Rockstart Accelerator programma s stimuleren ondernemerschap en innovatie in het algemeen in de gekozen sector. De programma s bestaan uit a) het intensief ondersteunen van geselecteerde startops, b) het stimuleren van de bekendheid van startups en c) het aanjagen van een eco-systeem van mentoren en financiers rondom de gekozen sector. Er is door de verschillende betrokken partijen een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar Nieuwe start ups in Nijmegen die het ecosysteem verder versterken. De belangrijkste economische effecten van het Rockstart Accelerator Digital Health Programma zijn: - Groei werkgelegenheid (tussen de 50 en 100 arbeidsplaatsen in 3 jaar); - Groei aantal bedrijven; - Groei van investeringen; - Waardegroei deelnemende start-ups; - Versterking van het profiel van Nijmegen (Health); - Vergroting van de aantrekkelijkheid van NTC als vestigingsplek. 7 Het realiseren van start ups die het cluster Health verder versterken, met als effect economische groei, meer kennisintensieve werkgelegenheid.

14 de mogelijkheden van een dergelijk programma in Nijmegen. Deze blijken er voldoende te zijn. Het organiseren van Rockstart Digital Health betekent voor Nijmegen een enorme boost op het gebied van naamsbekendheid en dynamiek. Ervaring leert dat een deel van de geaccelereerd bedrijven binnen het netwerk blijft. Dit levert voor Nijmegen extra werkgelegenheid op. De partners in het project zijn de partijen in het business developmentteam van NTC ( Business Cluster Semiconductors, Health Valley, Kadans Biofacilities, NXP, Oost NV, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Radboud Reshape Center, SMB for Life Sciences en gemeente Nijmegen). Toelichting Middeleninzet Rockstart is een initiatief dat breed in de regio gedragen wordt en dat additioneel is op het bestaande instrumentarium. Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 8

15 Bijlage 3 Nijmegen: Vergroten acquisitie slagkracht en intensiveren accountmanagerschap voor cluster Health Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Om te kunnen innoveren is het noodzakelijk gericht te acquireren. Innovatieve bedrijven trekken andere innovatieve bedrijven aan, zeker waar ze elkaar kunnen aanvullen. Een goed voorbeeld van succesvolle acquisitie betreft de vestiging van de R&D faciliteiten van Heinz in Nijmegen. Deze vestiging opent de deur naar mogelijkheden tot succesvolle crossovers. Maar ook na vestiging is het nodig blijvend, in de vorm van accountmanagerschap, met elkaar in gesprek te zijn over kansen en bedreigingen om bedrijven ook blijvend aan Nijmegen verbonden te houden. Nijmegen vergroot haar acquisitieslagkracht om actief innovatieve bedrijven en daarmee ook werkgelegenheid naar Nijmegen te halen. Nijmegen verbindt aan deze bedrijven een accountmanager om de bedrijven, en de werkgelegenheid, voor Nijmegen te behouden. Daarnaast is het doel om door meer te investeren in bedrijven en instellingen in het netwerk, ook meer gebruik te kunnen maken van de kracht van die bedrijven in het netwerk en ze te betrekken in onze acquisitieactiviteiten. De praktijk leert ons dat acquisitietrajecten die we gezamenlijk met onze strategische partners inzetten, effectiever kunnen zijn. Met de extra inzet op acquisitie en accountmanagerschap beogen we in de periode tot 2020: - 1 extra top-kennisinstelling naar Nijmegen te halen, die als kennisbron en voor de profilering op de focus Health & Education onmisbaar is; - de vestiging van 10 extra top-bedrijven met internationale naamsbekendheid, die in hun marksegment accelerator zijn van groei en innovatie; - de vestiging van 100 extra betrokken MKB-bedrijven die de basis en het cement vormen van de kenniseconomie en ambitie uitstralen in termen van vernieuwing en groei; - behoud van reeds in Nijmegen gevestigde bedrijven en instellingen in de sector Health 9 Met de vestiging van nieuwe bedrijven en het leveren van extra dienstverlening aan de bedrijven is het beoogde effect de bestaande werkgelegenheid voor Nijmegen te behouden en nieuwe werkgelegenheid te faciliteren en realiseren.

16 Toelichting Nijmegen zet nu 1,0 fte capaciteit in op acquisitie en accountmanagerschap op bedrijven binnen de focus Health. Een deel van die capaciteit is gekoppeld aan projecten die wij uitvoeren met onze partners. Een goed voorbeeld daarvan betreft het project Novio Tech Campus, waarbinnen Nijmegen acquisitiecapaciteit levert. Het is nodig een impuls te geven aan deze acquisitiecapaciteit en accountmanagerschap om onze rol binnen het netwerk wat inzet op acquisitie goed te kunnen vervullen. Daarnaast liggen er specifieke vraagstukken met betrekking tot het stimuleren van innovaties bij bestaande bedrijven, het attenderen van deze bedrijven op mogelijkheden en regelingen en het met elkaar in contact brengen van kansrijke initiatieven die tot succesvolle cross-overs kunnen leiden. We vragen onze partners in het netwerk bij te dragen aan onze acquisitieinspanningen. Netwerkbenadering staat daarbij centraal, waarbij we nauw samenwerken met partners als OostNV, NTC, RU en Health Valley. Nijmegen neemt daarin de trekkersrol, met als doel te komen tot een proactieve en reactieve acquisitie, zowel regionaal, nationaal als internationaal waarbij de inhoudelijke focus ligt op Health (focus Economische Innovatie Agenda 2020). Concreet betekent dit dat we nationaal en internationaal bedrijven in kaart brengen die passen bij het Nijmeegse en regionale ecosysteem. Met behulp van acquisitie-instrumentarium zoals presentaties, rode loperprogramma etc. worden vervolgens bedrijven verleid en gelokt naar de stad. In de samenwerking maken we steeds concrete afspraken over wie de lead heeft in concrete acquisitietrajecten. Daarbij is bepalend waar de grootste urgentie en het grootste belang liggen. We maken op tactisch niveau afspraken over hoe we de propositie Nijmegen het beste naar voren kunnen brengen. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: , ,-. Derden: ,- 10

17 Bijlage 4: Investeringsbijdrage Gelderland International School Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten De regio Arnhem Nijmegen wil in 2015 behoren tot de meest innovatieve vestigingsgebieden van Nederland. Van groot belang bij deze ontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers. De rol van goed internationaal onderwijs bepaalt mede de beslissing van buitenlandse bedrijven en werknemers om zich in de regio te vestigen. De ambitie van de Gelderland International School is een stand-alone school te realiseren waar niet alleen de primary en secondary worden ondergebracht maar die tevens ruimte biedt voor community functies. Functies die hier onder vallen zijn kinderopvang, volwassenenonderwijs, voorstellingen en bijeenkomsten en een expat informatiepunt. Het samenbrengen van de functies op één plek zal de expatcommunity versterken. Voor ouders is de school een plek om informeel samen te komen en elkaar te ontmoeten. Het project behelst de nieuwbouw van een Gelderland International School (locatie Arnhem), waarmee beoogt wordt een locatie en huisvesting te realiseren die voldoet aan internationale standaarden. Het bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat om internationale bedrijven en hun medewerkers naar de regio te trekken. Toelichting Om de totale noodzakelijke investering te realiseren dragen de provincie en de gemeente Arnhem gezamenlijk om en nabij de 7 miljoen euro bij. Verder dragen derden bij en zijn bijdragen gevraagd van de overige gemeenten in de regio. Met inzet van innovatiemiddelen komt Nijmegen dan aan een bijdrage van ,-. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Totale investering om en nabij de 10 miljoen 11

18 Bijlage 5 Wetenschapsfilmfestival Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Het is een vierdaags internationaal festival voor de wetenschapsfilm in Nijmegen. Het toont de maatschappelijke relevantie en de schoonheid van de wetenschap via de kunstvorm film aan een breed publiek. Het festival heeft een landelijke uitstraling, werkt samen met gevestigde internationale festivals in New York, Parijs en Genève (CERN) en draagt zo bij aan de profilering van Nijmegenkennisstad. De eerste editie wordt beoogd in oktober/november Het Festival heeft de volgende doelen: Toegankelijk maken van wetenschap voor een breed publiek Verhelderen van (maatschappelijke) relevantie van wetenschap Promoten van de wetenschapsfilm Versterken van reputatie van Nijmegen als kennis- en cultuurstad. Het beoogde bereik is nationaal en op termijn internationaal. Daarnaast is er speciale programmering voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. Lange-termijn-ambities: uitgroeien tot een festival met internationale bekendheid het bereik van het festival vergroten van bezoekers/ deelnemers in het eerste jaar naar in het 4e jaar het makersklimaat stimuleren door - samenwerking tussen filmopleidingen en wetenschapsinstellingen te bevorderen - gerichte opdrachten aan jonge filmmakers te verstrekken een ontmoetings- en netwerkplek voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio worden Versterken van de internationale profilering van Nijmegen als kennisstad. Toelichting Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , , ,- 12

19 Bijlage 6 Uitvoeren innovatiescan en Human Capital Scan Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Aan de hand van de uitgevoerde scans realiseren we inzicht en overzicht in de projecten en initiatieven op het brede speelveld (bedrijven, instellingen, overheid). Deze behoefte aan overzicht wordt breed gedeeld, om ook bestaande initiatieven en projecten naar een hoger plan te kunnen tillen. Toelichting De succesvolle realisatie van projecten te bevorderen en daarnaast de resultaten van projecten en initiatieven te vergroten door krachten waar mogelijk te bundelen. Er zijn 2 scans voorzien: 1. Innovatie Scan: scan naar initiatieven, projectvoorstellen en lopende projecten op het gebied van innovatie (health); 2. Human Capital Scan: scan naar trends, initiatieven en projecten die bijdragen aan het aantrekken van topkenniswerkers, het stimuleren van excellentie in onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Efficiënte en effectieve inzet van projectactiviteiten en middelen. Vergroten slaagkans van projecten. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 13

20 Bijlage 7 Nog nader in te vullen projecten in 2015 Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten De gemeente Nijmegen voert, samen met haar partners inde Economische Raad Nijmegen, de economische Innovatie Agenda 2020 uit. Hiervoor zullen eind 2014 en in 2015 projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Daaraan heeft de gemeente inzet van capaciteit en middelen gekoppeld. En ook de partners hebben zich hieraan gecommitteerd. Met de inzet van een aanvullend budget vanuit de provinciale innovatiemiddelen, krijgen deze projecten een impuls en worden deze projecten waar nodig ondersteund. Wij zullen de provincie meenemen in de projecten die wij met behulp van dit budget, samen met onze partners, ontwikkelen. Het uitvoeren van projecten die bijdragen aan de realisatie van de ambitie en doelstellingen van de Economische Innovatie Agenda Groei en behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Toelichting Voorbeelden zijn een haalbaarheidsstudie naar een congresfaciliteit, een global lounge voor expats en Green Capital of Europe. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 14

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen actief

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Groen Verbindt Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Inleiding Ons coalitieakkoord bevat de ambitie Groene linten. Aan deze ambitie

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Openbaar. Deelname European Green Capital 2018

Openbaar. Deelname European Green Capital 2018 Openbaar Onderwerp Deelname European Green Capital 2018 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Sinds 2010 organiseert de Europese Commissie de stedencompetitie voor

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School

Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over herinrichting stationsgebied Nijmegen. Met bijgaande brief beantwoorden wij die vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over herinrichting stationsgebied Nijmegen. Met bijgaande brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over herinrichting stationsgebied Nijmegen Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis/ B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie