Openbaar. Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Economische Innovatie Agenda zet de koers uit om de komende jaren de Nijmeegse kenniseconomie te versterken. We laten de topsectoren Health en Education groeien en ontwikkelen verder de innovatie bij kennisinstellingen en bedrijven. Dat doen we in samenwerking met de partners in en buiten de stad in de Economische Raad Nijmegen. Voor de uitvoering van de agenda zijn gemeentelijke en provinciale middelen inzetbaar. Bij de provincie wordt nu een aanvraag ingediend voor de inzet én cofinanciering van middelen ten behoeve van een aantal projecten die de kenniseconomie versterken. Zo versterken we de ontwikkeling van Novio Tech Campus en leveren we een investeringsbijdrage aan de Gelderland International School. Daarnaast ontstaat er een uitvoeringsbudget voor kleinschalige initiatieven. Ter besluitvorming door het college 1. Een aanvraag bij de provincie Gelderland in te dienen voor de inzet van provinciale middelen en de cofinanciering van gemeentelijke middelen ten behoeve van de versterking van de kenniseconomie. 2. Uit het programma Economie & Werk voor ,- in te zetten ten behoeve van de cofinanciering van de aanvraag; 3. De brief aan de raad vast te stellen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. EZ20, Wijnand Kok, 9142 Datum ambtelijk voorstel 13 oktober 2014 Registratienummer Steller Wijnand Kok Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 18 november 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.19 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling De Economische Innovatie Agenda is de koers tot 2020 om de kenniseconomie van Nijmegen te versterken. Dat doen we door sterk te maken wat sterk is (health en education) én de basis ons vestigingsklimaat verder op orde te krijgen. De agenda krijgt invulling door verschillende vormen van publiek-private samenwerking. De Economische Raad Nijmegen is de structuur van waaruit we gezamenlijk werken. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda vanaf ,- op jaarbasis beschikbaar gesteld. Ook de provincie Gelderland draagt daaraan bij door het beschikbaar stellen van middelen uit het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Als voorwaarde stelt de provincie dat aan de inzet van deze middelen gemeentelijke cofinanciering wordt gekoppeld. De afgelopen maanden is hiervoor een aanvraag uitgewerkt. In 2012 zijn met de provincie al afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering van Novio Tech Campus. Deze afspraken maken onderdeel uit van het raadsbesluit Planexploitatie knoop Winkelsteeg van 18 april Ook deze afspraken zijn - omdat ze deel uitmaken van het hierboven genoemde provinciale prioritaire programma - in deze aanvraag verwerkt. 2 Juridische aspecten Het college is bevoegd de aanvraag in te dienen. De provincie Gelderland dient hier vervolgens een beschikking over af te geven. 3 Doelstelling De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 te realiseren door de gebundelde inzet van publieke en private middelen. Als uitwerking daarvan dienen we bij de provincie Gelderland in het kader van het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie een aanvraag in om financiële middelen beschikbaar te stellen, die tot eind 2015 kunnen worden ingezet. 4 Argumenten Het gezamenlijk optrekken met de provincie Gelderland maakt het mogelijk financiële middelen te bundelen en sterker uitvoering te geven aan de Economische Innovatie Agenda. 5 Klimaat Dit voorstel heeft geen klimaatconsequenties. 6 Financiën De provincie Gelderland heeft in totaal 1 miljoen voor Nijmegen gereserveerd in het kader van haar prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Deze middelen dienen uiterlijk te zijn ingezet. Voorwaarde is dat de gemeente voor in totaal 1 miljoen aan cofinanciering realiseert. Daarvoor zijn inzetbaar middelen uit gemeentelijke planexploitaties ( ,- reeds gerealiseerd in 2012 Planexploitatie Winkelsteeg), ureninzet van ambtelijke capaciteit én de voor 2015 begrote uitvoeringsmiddelen voor de Economische Innovatie Agenda ( ,-) uit het programma Economie & Werk. Daar waar dat kan zullen wij deze middelen ook proberen in te zetten als cofinanciering voor het nieuwe EFRO-programma c.q. Interreg V A. Met als gevolg dat de inzet van de eigen gemeentelijke middelen een multipliereffect genereert.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 7 Participatie en Communicatie De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 vindt in samenspraak en in de vorm van co-producties met kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven plaats. Ook de aanvraag is op deze wijze tot stand gekomen. 8 Uitvoering en evaluatie De Economische Innovatie Agenda beoogt langs vier programmalijnen sterk te maken wat sterk is, te weten: technologie, bedrijvigheid, human capital en internationale profilering. In de programmalijn technologie richten we ons op het ontsluiten van kennis en werken we aan innovaties, nieuwe product markt combinaties en zoeken we (inter)nationale partners. In de programmalijn bedrijvigheid realiseren we nieuwe bedrijvigheid door het stimuleren van startups, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van groei van bedrijven. Daarmee stimuleren wij groei van werkgelegenheid aan de bovenkant én onderkant van de arbeidsmarkt. Binnen de programmalijn Human Capital richten we ons op het aantrekken van topkenniswerkers, excellentie en onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. En in de programmalijn internationale profilering werken we aan internationale branding van Nijmegen en organiseren we congressen en seminars. Langs deze programmalijnen ontwikkelen en realiseren we samen met partners projecten die bijdragen aan de per programmalijn geformuleerde ambitie. De wijze waarop en wie wanneer trekker is verschilt van project tot project. We constateren dat er op dit moment heel veel goede projecten in ontwikkeling en uitvoering zijn, waarbij de financiering publiek, privaat of in een combinatie plaatsvindt. Wij komen tot de conclusie dat voor een aantal projecten een gemeentelijke bijdrage benodigd is in combinatie met de bijdragen van de provincie uit het voor Nijmegen gereserveerde budget van 1 miljoen voor het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Deze zijn in onderstaand schema opgevoerd. De projecten worden in de bijgevoegde aanvraag verder toegelicht. Provincie Gelderland Programmalijn Technologie: 4. Innovatie scan ,- Gemeente Nijmegen Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: 5. Realisatie NTC (raadsbesluit 2012) 6. Doorontwikkeling NTC: Uitvoering Bussines Development programma 7. Doorontwikkeling NTC: Rockstart , , , ,- mobiliteitsmiddelen planexploitatie Winkelsteeg (programma Mobiliteit) ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk)

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: 8. (inter)nationaal acquisitie instrumentarium Programmalijn Human Capital; 9. Investeringsbijdrage Gelderland International School; 10. Human Capital scan Programmalijn Internationale Profilering: 11. Wetenschapsfilmfestival , ,- uren senior adviseurs Economie (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 uitvoering Economische ,- Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) Projecten Economische Innovatie Agenda in 2015 (nog nader in te vullen), waaronder: 12. Haalbaarheidsstudie Congresfaciliteit 13. Green Capital Award 14. Ontwikkeling programmaconcept Global lounge Expats 15. PM (te ontwikkelen projecten eerste helft 2015) , ,- uren strategisch adviseur Economie Totaal , , ,- uren inzet Green Capital (programma Duurzaamheid) Na ontvangst van de beschikking van de provincie Gelderland zullen wij de raad een voorstel doen over de budgettaire verwerking van deze middelen. 9 Risico De provincie Gelderland stelt als voorwaarde dat de provinciale middelen voor dienen te zijn ingezet. Dat vraagt om een strakke planning en uitvoering van de projecten, opdat de middelen daadwerkelijk eind 2015 zijn besteed. Bijlage(n): Aanvraag Brief aan de raad

5 Economie Economische Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 18 november 2014 Ons kenmerk EZ20/ Contactpersoon Wijnand Kok Onderwerp Aanvraag provinciale middelen topsectoren en innovatie Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Onze Economische Innovatie Agenda 2020 is de koers om de kenniseconomie van Nijmegen te versterken. Dat doen we door sterk te maken wat sterk is (health en education) én de basis ons vestigingsklimaat verder op orde te krijgen. De agenda krijgt invulling door verschillende vormen van publiek-private samenwerking. De Economische Raad Nijmegen is de structuur van waaruit we gezamenlijk werken. Uw raad heeft voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda vanaf ,- op jaarbasis beschikbaar gesteld. Ook de provincie Gelderland draagt daaraan bij door het beschikbaar stellen van middelen uit het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie Als voorwaarde stelt de provincie dat aan de inzet van deze middelen gemeentelijke cofinanciering wordt gekoppeld. De uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 realiseren we door de gebundelde inzet van publieke en private middelen. Als uitwerking daarvan dienen we bij de provincie Gelderland, in het kader van het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie, een aanvraag in om financiële middelen beschikbaar te stellen, die tot eind 2015 kunnen worden ingezet. In deze aanvraag zijn ook eerder genomen besluiten en afspraken met de provincie verwerkt, waarover de provincie formeel nog geen beslssing heeft genomen. Zo zijn in 2012 met de provincie al afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering van Novio Tech Campus. Deze afspraken maken onderdeel uit van het Nijmeegse raadsbesluit Planexploitatie knoop Winkelsteeg van 18 april Ook deze afspraken zijn - omdat ze deel uitmaken van het hierboven genoemde provinciale prioritaire programma - in de aanvraag bij de provincie verwerkt. In de gemeentelijke cofinanciering was al voorzien in de Planexploitatie knoop Winkelsteeg. brief aan de raad aanvraag provinciale middelen

6 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 1 In de aanvraag zijn projecten opgenomen die voortkomen uit de in onze Economische Agenda benoemde programmalijnen en ook in onze Economische Raad Nijmegen besproken zijn. Het gaat dan om projecten voor de doorontwikkeling van Novio Tech Campus, het versterken van ons (inter)nationaal acquisitie instrumentarium, het uitvoeren van scans om innovaties en initiatieven breed in beeld te krijgen en een project op het gebied van internationale profilering (Wetenschapsfilmfestival). Daarmee stimuleren wij groei van werkgelegenheid aan de bovenkant én onderkant van de arbeidsmarkt. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de realisatie van nieuwbouw voor de Gelderland International School (GIS). Deze zal bijdragen aan een excellent vestigingsklimaat voor topkenniswerkers. In 2010 heeft de gemeente Nijmegen de Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland ondertekend, waarbij alle betrokken partijen zich geschaard hebben achter een nieuwbouwscenario in Arnhem-Zuid. De gemeente Nijmegen ondersteunt deze gezamenlijke ontwikkeling (provincie, gemeente Arnhem, Stadsregio, schoolbesturen, kennisinstellingen, bedrijfsleven) en levert daaraan een bijdrage. Daarnaast behelst de aanvraag bij de provincie een bedrag van ,- aan nog nader in te vullen projecten eind 2014 en in De provincie kent dat bedrag toe op basis van onze geformuleerde ambities en doelstellingen in onze Economische Innovatie Agenda Wij zullen de provincie meenemen in de projecten die wij met behulp van dit budget, samen met onze partners, ontwikkelen. We zullen u over de inzet van de middelen en de bereikte resultaten op onze doelstellingen bij de jaarrekening verder informeren. Daarnaast beogen wij in het voorjaar van 2015 middels een themapresentatie in combinatie met een bedrijfsbezoek met u in te gaan op de stand van zaken van de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, Drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg, Bijlage: Aanvraag provinciale middelen brief aan de raad aanvraag provinciale middelen

7 Aanvraag provinciale middelen t.b.v. Topsectoren en Innovatie November Inleiding In haar vergadering van 12 maart 2014 heeft de Nijmeegse gemeenteraad de Economische Innovatie Agenda 2020 vastgesteld. De Economische Innovatie Agenda is geen nieuw beleid, maar een vastlegging van een andere werkwijze. De essentie van deze werkwijze is dat we meer ruimte, maar ook meer verantwoordelijkheid geven aan onze partners. De agenda geeft de richting aan waarop we onze krachten gaan bundelen om innovaties en daarmee nieuwe werkgelegenheid te realiseren en beschrijft de wijze waarop we dat samen met onze partners gaan doen. Dit doen we langs twee sporen, waarbinnen we verschillende programmalijnen onderscheiden. Binnen die programmalijnen voeren we concrete projecten uit. Voor de economische opgave van Nijmegen en de regio is een innovatie agenda nodig met commitment van veel partijen. Het programma biedt ruimte voor nieuwe benaderingen en instrumenten, ook op financieel vlak. Door publiek-private samenwerking te stimuleren beogen de overheden maximaal particulier initiatief en privaat kapitaal te mobiliseren, waarbij er een mix ontstaat tussen publieke bijdragen en private inzet gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Ondanks dit streven wijst de praktijk uit dat de noodzakelijke randvoorwaarden niet zonder overheidsondersteuning realiseerbaar zijn. Bijzondere, niet-reguliere inspanningen zijn nodig om optimaal in te zetten op de dynamiek en groeipotentie van het bedrijfsleven, in de regio en de in ontwikkeling zijnde clusters. Aan de Economische Innovatie Agenda koppelen de partners gezamenlijk middelen om innovatieve projecten tot uitvoering te kunnen brengen. Het gaat er hierbij om succesvolle innovaties mogelijk te maken. De gemeente Nijmegen heeft in haar begroting aan de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 vanaf 2015 jaarlijks een budget van ,- gekoppeld. De Economische Innovatie Agenda 2020 van Nijmegen past binnen het Gelderse programmaplan voor Topsectoren en innovatie De provincie heeft eerder een bedrag van ,- euro aan innovatiegelden gelabeld aan Nijmegen. Deze middelen zijn tot het eind van 2015 inzetbaar. In dit document is geven we aan hoe we deze middelen zouden willen besteden en hoe we vorm geven aan de vereiste cofinanciering vanuit de gemeente. Op basis hiervan kan de daadwerkelijke toekenning van provinciale middelen plaatsvinden. 2. Economische Innovatie Agenda Het economische beleid van de gemeente Nijmegen richt zich breed op het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de Stad. We werken aan een duurzame en innovatieve economie, richten onze activiteiten op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid en maken daarbij gebruik van de sterke punten van onze stad. We zetten ons maximaal in om werkgelegenheid voor Nijmegen te behouden en nieuwe kansen voor bedrijvigheid te realiseren. Werkgelegenheid die kansen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor al onze inwoners, van lager opgeleid tot universitair geschoold. De economische ontwikkeling van de stad is steeds meer een gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Innovaties en nieuwe bedrijvigheid realiseren we samen. Dat doen we al een aantal jaren, maar er is meer mogelijk. 1

8 In de verbinding tussen kennis (toponderzoek, onderzoekinfrastructuur), kunde (talent, toponderwijs) en kassa (innovatie en ondernemerschap), waarmee we beogen ons innovatieve vermogen te vergroten, zit de kracht van Nijmegen in de sectoren Health & Education. De Economische Innovatie Agenda 2020 is geen limitatieve beschrijving van activiteiten, maar beschrijft een werkwijze, waarin we door het aanbrengen van focus en vervolgens via verschillende programmalijnen, gezamenlijk met onze partners in de Economische Raad Nijmegen, innovatieve projecten ontwikkelen en tot uitvoering brengen. Dit alles gericht op een gezamenlijke ambitie om te blijven excelleren en economische groei te realiseren. Onze focus richten we dus op waar we goed in zijn. Dat zijn de gebieden Health en Education. We volgen twee sporen om onze activiteiten op deze focus te bepalen: we versterken wat sterk is en we brengen de basis op orde. Versterken wat sterk is Nijmegen heeft als sterke punten een hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen, een kritische geest en innovatie. Daarbij is Nijmegen vooral sterk in gezondheidszorg en onderwijs. Om er voor te zorgen dat we op de sectoren Health en Education onderdeel uitmaken van de internationale top hebben we topinstellingen, topbedrijven, betrokken MKB-bedrijven en gekwalificeerde werknemers nodig. Om deze voorwaarden te realiseren werken we in projecten op vier programmalijnen: technologie, bedrijvigheid, human capital en internationale profilering. In de programmalijn technologie richten we ons op het ontsluiten van kennis en werken we aan innovaties, nieuwe product markt combinaties en zoeken we (inter)nationale partners. In de programmalijn bedrijvigheid realiseren we nieuwe bedrijvigheid door het stimuleren van start-ups, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van groei van bedrijven. Binnen de programmalijn Human Capital richten we ons op het aantrekken van topkenniswerkers, excellentie en onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. En in de programmalijn internationale profilering werken we aan internationale branding van Nijmegen en organiseren we congressen en seminars. Dat Nijmegen zich heeft ontwikkeld tot kennisstad, vindt erkenning in beleid op nationaal en provinciaal niveau. Health Valley Nijmegen is aangemerkt als een belangrijk regionaal economisch cluster. Dit biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe investeringen, verdere groei van de sector en daarmee de groei van de Nijmeegse economie. Basis op orde Om te kunnen versterken én de brede (economische) ontwikkeling van heel Nijmegen mogelijk te maken moeten de basis vestigingsvoorwaarden, het fundament, op orde zijn. Dat vraagt om een goed vestigingsklimaat. We zetten daarvoor in op projecten op programmalijnen duurzaamheid, bereikbaarheid, aantrekkelijk woon- en leefklimaat en dienstverlening. De projecten op deze lijnen moeten een relatie hebben met onze eerder aangegeven focus en de projecten die we in ons versterkingsspoor uitvoeren. Onze Economische Raad Nijmegen is de motor waarmee steeds weer innovatieve projecten worden ontwikkeld en tot uitvoering komen. 2

9 3. Prioritaire Programma Topsectoren en Innovatie provincie Gelderland In het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie van de provincie Gelderland ligt de focus op maximale ontwikkeling van de innovatiekracht, waaronder de volwaardige opwaardering van de topsectoren Food en Health c.q. de Valleys in de volle breedte. Daarbij gaat het niet alleen om het stimuleren van de economie, maar ook om de regionale bestuurskracht, planologie en regelgeving, bereikbaarheid/ontsluiting, vergunningenbeleid, acquisitiebeleid, etc. Lijnen in het provinciale programma zijn: 1) Maximaal stimuleren van innovatie in en groei van de Gelderse topsectoren. 2) Het creëren van een excellent vestigingsklimaat. De Economische Innovatie Agenda 2020 van de gemeente Nijmegen sluit direct aan op de geformuleerde provinciale ambities met betrekking tot de topsector Health en volgt in de aanpak (projecten) de lijnen uit het Prioritaire Programma. Innovatieversnelling, bevorderen van ondernemerschap, versterken van Human Capital en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers zijn ook de doelstellingen van de Nijmeegse Economische Innovatie Agenda Overzicht projectvoorstellen waarvoor toekenning van provinciale middelen wordt gevraagd Het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie loopt tot en met Vanuit de provincie is aangegeven dat een aanvraag voor toekenning van middelen uit dit programma eind 2014 ingediend moet zijn. Met de vaststelling van de Economische Innovatie Agenda 2020 begin dit jaar is een nieuwe werkwijze vastgesteld, waarmee Nijmegen, met commitment van partners in de Economische Raad Nijmegen, extra inzet op innovatie. De resultaten daarvan zullen deels neerslaan in de looptijd van het huidige programma Topsectoren en Innovatie, maar zeker ook in de jaren daarna worden gerealiseerd. Eerder heeft de provincie een bijdrage van ,- toegekend voor de realisatie van NTC. De provincie heeft daarnaast nog een bedrag van ,- gereserveerd voor de uitvoering van het topsectorenbeleid in Nijmegen. Gelet op de indieningstermijn van 2014 en de eis dat toegekende middelen voor ingediende projecten eind 2015 ook daadwerkelijk besteed moeten zijn, stelt Nijmegen de volgende projecten voor, waarvoor zij in aanmerking wil komen voor een cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de realisatie van nieuwbouw voor de Gelderland International School (GIS). Deze zal bijdragen aan een excellent vestigingsklimaat voor topkenniswerkers. In 2010 heeft de gemeente Nijmegen de Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland ondertekend. De gemeente Nijmegen ondersteunt deze gezamenlijke ontwikkeling (provincie, gemeente Arnhem, Stadsregio, schoolbesturen, kennisinstellingen, bedrijfsleven) en is bereid daaraan een bijdrage te leveren. Overigens is bij een sterke toekomstige groei van het leerlingenaantal een Nijmeegse dependance voor primary onderwijs niet uitgesloten. De gemeente Arnhem werkt een Business Case uit. Definitieve besluitvorming over de GIS zal nog voor het einde van 2014 plaatsvinden. 3

10 Provincie Gelderland Programmalijn Technologie: - Innovatie scan ,- Gemeente Nijmegen Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: - Realisatie NTC (raadsbesluit 2012) - Doorontwikkeling NTC: Uitvoering Bussines Development programma , , ,- mobiliteitsmiddelen planexploitatie Winkelsteeg (raadsbesluit 2012) - Doorontwikkeling NTC: Rockstart Programmalijn Versterken Bedrijvigheid: - (inter)nationaal acquisitie instrumentarium Programmalijn Human Capital; - Investeringsbijdrage Gelderland International School; - Human Capital scan Programmalijn Internationale Profilering: - Wetenschapsfilmfestival , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- uren senior adviseurs Economie (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 uitvoering Economische ,- Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) , ,- budget 2015 Economische Innovatie Agenda (programma Economie&Werk) Projecten in 2015 ter uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020 (nog nader in te vullen), waaronder: - Haalbaarheidsstudie Congresfaciliteit - Green Capital Award - Ontwikkeling programmaconcept Global lounge Expats - PM (te ontwikkelen projecten eerste helft 2015) , ,- uren strategisch adviseur Economie Totaal , , ,- uren inzet Green Capital (programma Duurzaamheid) In de bijlagen is de uitwerking van bovengenoemde projecten opgenomen. 4

11 Bijlage 1 Versterken bedrijvigheid: project Doorontwikkeling NTC Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Nijmegen heeft als sterke punten een hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen en grote high tech bedrijven als NXP en Synthon, een kritische geest en innovatie. Daarbij is Nijmegen vooral sterk in gezondheidszorg en onderwijs. De uitdaging ligt in het zoeken naar verbindingen op het snijvlak met sterke clusters, met chips en chemie/farma. Met name de verbinding van de kwaliteiten die aanwezig zijn op Campus Heyendaal en op Novio Tech Campus biedt kansen. Door een gezonde ontwikkeling van NTC tot een goed biotoop voor bedrijven op het gebied van health, life science en semiconductors krijgen spinoffs van de RU, UMC en de HAN de mogelijkheid verder door te ontwikkelen. Ook kunnen bedrijven die nog niet gevestigd zijn in Nijmegen in de nabijheid van de kennisinstellingen een plek krijgen waar zij zich kunnen door ontwikkelen. Zo wordt een bijdrage aan de economische vitaliteit en innovatiekracht van de stad. Hiervoor is het noodzakelijk dat Business Development en Marketing & Acquisitie snel goed worden neergezet en dat Shared Facilities en (equipment) fondsen snel beschikbaar komen. De Novio Tech Campus richt zich op bedrijven en instellingen in health, life science en semiconductors. Het doel van de Novio Tech Campus is om deze bedrijven aan Nijmegen te binden door het bieden van een unieke omgeving, met uitstekende voorzieningen en een solide netwerk. Het project heeft als doel NTC door te ontwikkelen tot een campus waar bedrijven en instellingen in de clusters health & life science en Semiconductors nieuwe producten en toepassingen ontwikkelen en opschalen tot grootschalige Novio Tech Campus wil zich ontwikkelen tot de internationale vestigingsplaats in Oost-Nederland voor bedrijven en onderzoeksorganisaties die actief zijn op (het snijvlak van) de gebieden health/life sciences en semiconductor/hightech sector. NTC wordt een innovatie ecosysteem, waarbij de verbinding tussen kennisinstituten en bedrijfsleven een belangrijke kracht is. Aan de hand van een meerjarenplan wordt gewerkt aan het realiseren van de Novio Tech Campus. Daarbij gaat het zowel om het realiseren van fysieke mogelijkheden, als het realiseren van unieke, toegesneden faciliteiten en diensten voor bedrijven en instellingen die tot de doelgroep behoren. Het gaat er om een unieke omgeving te realiseren, met een uitstekend voorzieningenniveau en een solide netwerk. Beoogde resultaten zijn: a. Realisatie van een vitaal en bloeiend cluster van bedrijven en hiermee samenhangende werkgelegenheid; b. Nieuwe innovaties in health, life science en semiconductors en op het snijvlak van deze clusters. Dit leidt tot 30 cross-over projecten in de komende 10 jaar. c. Nieuwe panden met cleanrooms/laboratoria voor huisvesting van high tech bedrijven. Dit leidt tot de bouw van 4 tot 5 panden in de komende 10 jaar. De doorontwikkeling van NTC leidt in de komende jaar tot de realisatie van 1200 nieuwe kennisintensieve arbeidsplaatsen. Daar gaat vervolgens een spin off effect vanuit naar de dienstverlenende sector met als gevolg dat ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt banen ontstaan. 5

12 productie door de kennis, competenties en faciliteiten op en rondom NTC te verbinden met die op en rondom Campus Heyendaal. Toelichting De Novio Tech Campus werd en wordt gefaseerd ontwikkeld. Fasen in dit proces betreffen de herontwikkeling van gebouw M, het (gefaseerd) openstellen van de Campus, het ontsluiten van het terrein aan de Nieuwe Dukenburgseweg, het aanleggen van station Goffert en het inrichten van het Novio Tech Campusterrein. De exploitatie en het beheer van de NTC kent verschillende aandachtspunten: onderhoud en beheer van de campus, stimuleren collectiviteit bij ondernemers en eigenaren en waarborgen beeldkwaliteit en gemeenschappelijke waarden. Het succes van NTC wordt uiteindelijk bepaald door de kracht van een goed business developmentprogramma. Een programma dat zoekt naar het versterken van de complementariteit. Bij het opstellen en de uitvoering van het plan wordt samengewerkt met de projectdeelnemers (partners) zoals genoemd. Doel daarvan is om elkaar onderling zoveel mogelijk te versterken en overlap te voorkomen. De Novio Tech Campus organisatie zal vooral een netwerk organisatie zijn, die doorbouwt op de stevige basis die de afgelopen jaren door de partners is gelegd. Tot nu toe vooral geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling. Een volgende stap is noodzakelijk, waarbij ook de borging en afstemming met andere ontwikkelingen zoals Heyendaal Campus en Red Medtech Highway moet worden geoptimaliseerd. Het business developmentprogramma richt zich op het genereren en het aantrekken (acquisitie) van nieuwe business. De uiteindelijke resultaten van NTC zijn mede afhankelijk van, naast de activiteiten in het kader van de genoemde 2 sporen (gebiedsontwikkeling en parkmanagement en realiseren en uitvoeren van een business development programma), een heldere profilering en een effectieve marketing en acquisitie. Dit komt terug in het project Vergroten acquisitieslagkracht. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: , ,-. Derden: ,-. 6

13 Bijlage 2 Versterken programmalijn Technologie: Rockstart Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Als uitwerking van het NTC business developmentprogramma zien Novio Tech Campus en provincie Gelderland kansen en mogelijkheden om in Nijmegen een zogenaamde digitale Health Accelerator te realiseren. Ofwel het wereldwijd werven van potentiële start ups die aansluiten bij het Nijmeegse ecosysteem van kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven. Vervolgens dienen start ups te landen in Nijmegen en uit te groeien tot nieuwe vormen van bedrijvigheid. Het project betreft het organiseren van een business accellerator met als thema Digital-Health, waarbij 5 10 internationale startups in 3 tot 6 maanden via een intensief programma in hun groei en ontwikkeling worden versneld. Het programma zal begin 2015 gelanceerd worden. Rockstart Accelerator programma s stimuleren ondernemerschap en innovatie in het algemeen in de gekozen sector. De programma s bestaan uit a) het intensief ondersteunen van geselecteerde startops, b) het stimuleren van de bekendheid van startups en c) het aanjagen van een eco-systeem van mentoren en financiers rondom de gekozen sector. Er is door de verschillende betrokken partijen een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar Nieuwe start ups in Nijmegen die het ecosysteem verder versterken. De belangrijkste economische effecten van het Rockstart Accelerator Digital Health Programma zijn: - Groei werkgelegenheid (tussen de 50 en 100 arbeidsplaatsen in 3 jaar); - Groei aantal bedrijven; - Groei van investeringen; - Waardegroei deelnemende start-ups; - Versterking van het profiel van Nijmegen (Health); - Vergroting van de aantrekkelijkheid van NTC als vestigingsplek. 7 Het realiseren van start ups die het cluster Health verder versterken, met als effect economische groei, meer kennisintensieve werkgelegenheid.

14 de mogelijkheden van een dergelijk programma in Nijmegen. Deze blijken er voldoende te zijn. Het organiseren van Rockstart Digital Health betekent voor Nijmegen een enorme boost op het gebied van naamsbekendheid en dynamiek. Ervaring leert dat een deel van de geaccelereerd bedrijven binnen het netwerk blijft. Dit levert voor Nijmegen extra werkgelegenheid op. De partners in het project zijn de partijen in het business developmentteam van NTC ( Business Cluster Semiconductors, Health Valley, Kadans Biofacilities, NXP, Oost NV, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Radboud Reshape Center, SMB for Life Sciences en gemeente Nijmegen). Toelichting Middeleninzet Rockstart is een initiatief dat breed in de regio gedragen wordt en dat additioneel is op het bestaande instrumentarium. Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 8

15 Bijlage 3 Nijmegen: Vergroten acquisitie slagkracht en intensiveren accountmanagerschap voor cluster Health Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Om te kunnen innoveren is het noodzakelijk gericht te acquireren. Innovatieve bedrijven trekken andere innovatieve bedrijven aan, zeker waar ze elkaar kunnen aanvullen. Een goed voorbeeld van succesvolle acquisitie betreft de vestiging van de R&D faciliteiten van Heinz in Nijmegen. Deze vestiging opent de deur naar mogelijkheden tot succesvolle crossovers. Maar ook na vestiging is het nodig blijvend, in de vorm van accountmanagerschap, met elkaar in gesprek te zijn over kansen en bedreigingen om bedrijven ook blijvend aan Nijmegen verbonden te houden. Nijmegen vergroot haar acquisitieslagkracht om actief innovatieve bedrijven en daarmee ook werkgelegenheid naar Nijmegen te halen. Nijmegen verbindt aan deze bedrijven een accountmanager om de bedrijven, en de werkgelegenheid, voor Nijmegen te behouden. Daarnaast is het doel om door meer te investeren in bedrijven en instellingen in het netwerk, ook meer gebruik te kunnen maken van de kracht van die bedrijven in het netwerk en ze te betrekken in onze acquisitieactiviteiten. De praktijk leert ons dat acquisitietrajecten die we gezamenlijk met onze strategische partners inzetten, effectiever kunnen zijn. Met de extra inzet op acquisitie en accountmanagerschap beogen we in de periode tot 2020: - 1 extra top-kennisinstelling naar Nijmegen te halen, die als kennisbron en voor de profilering op de focus Health & Education onmisbaar is; - de vestiging van 10 extra top-bedrijven met internationale naamsbekendheid, die in hun marksegment accelerator zijn van groei en innovatie; - de vestiging van 100 extra betrokken MKB-bedrijven die de basis en het cement vormen van de kenniseconomie en ambitie uitstralen in termen van vernieuwing en groei; - behoud van reeds in Nijmegen gevestigde bedrijven en instellingen in de sector Health 9 Met de vestiging van nieuwe bedrijven en het leveren van extra dienstverlening aan de bedrijven is het beoogde effect de bestaande werkgelegenheid voor Nijmegen te behouden en nieuwe werkgelegenheid te faciliteren en realiseren.

16 Toelichting Nijmegen zet nu 1,0 fte capaciteit in op acquisitie en accountmanagerschap op bedrijven binnen de focus Health. Een deel van die capaciteit is gekoppeld aan projecten die wij uitvoeren met onze partners. Een goed voorbeeld daarvan betreft het project Novio Tech Campus, waarbinnen Nijmegen acquisitiecapaciteit levert. Het is nodig een impuls te geven aan deze acquisitiecapaciteit en accountmanagerschap om onze rol binnen het netwerk wat inzet op acquisitie goed te kunnen vervullen. Daarnaast liggen er specifieke vraagstukken met betrekking tot het stimuleren van innovaties bij bestaande bedrijven, het attenderen van deze bedrijven op mogelijkheden en regelingen en het met elkaar in contact brengen van kansrijke initiatieven die tot succesvolle cross-overs kunnen leiden. We vragen onze partners in het netwerk bij te dragen aan onze acquisitieinspanningen. Netwerkbenadering staat daarbij centraal, waarbij we nauw samenwerken met partners als OostNV, NTC, RU en Health Valley. Nijmegen neemt daarin de trekkersrol, met als doel te komen tot een proactieve en reactieve acquisitie, zowel regionaal, nationaal als internationaal waarbij de inhoudelijke focus ligt op Health (focus Economische Innovatie Agenda 2020). Concreet betekent dit dat we nationaal en internationaal bedrijven in kaart brengen die passen bij het Nijmeegse en regionale ecosysteem. Met behulp van acquisitie-instrumentarium zoals presentaties, rode loperprogramma etc. worden vervolgens bedrijven verleid en gelokt naar de stad. In de samenwerking maken we steeds concrete afspraken over wie de lead heeft in concrete acquisitietrajecten. Daarbij is bepalend waar de grootste urgentie en het grootste belang liggen. We maken op tactisch niveau afspraken over hoe we de propositie Nijmegen het beste naar voren kunnen brengen. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: , ,-. Derden: ,- 10

17 Bijlage 4: Investeringsbijdrage Gelderland International School Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten De regio Arnhem Nijmegen wil in 2015 behoren tot de meest innovatieve vestigingsgebieden van Nederland. Van groot belang bij deze ontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers. De rol van goed internationaal onderwijs bepaalt mede de beslissing van buitenlandse bedrijven en werknemers om zich in de regio te vestigen. De ambitie van de Gelderland International School is een stand-alone school te realiseren waar niet alleen de primary en secondary worden ondergebracht maar die tevens ruimte biedt voor community functies. Functies die hier onder vallen zijn kinderopvang, volwassenenonderwijs, voorstellingen en bijeenkomsten en een expat informatiepunt. Het samenbrengen van de functies op één plek zal de expatcommunity versterken. Voor ouders is de school een plek om informeel samen te komen en elkaar te ontmoeten. Het project behelst de nieuwbouw van een Gelderland International School (locatie Arnhem), waarmee beoogt wordt een locatie en huisvesting te realiseren die voldoet aan internationale standaarden. Het bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat om internationale bedrijven en hun medewerkers naar de regio te trekken. Toelichting Om de totale noodzakelijke investering te realiseren dragen de provincie en de gemeente Arnhem gezamenlijk om en nabij de 7 miljoen euro bij. Verder dragen derden bij en zijn bijdragen gevraagd van de overige gemeenten in de regio. Met inzet van innovatiemiddelen komt Nijmegen dan aan een bijdrage van ,-. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Totale investering om en nabij de 10 miljoen 11

18 Bijlage 5 Wetenschapsfilmfestival Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Het is een vierdaags internationaal festival voor de wetenschapsfilm in Nijmegen. Het toont de maatschappelijke relevantie en de schoonheid van de wetenschap via de kunstvorm film aan een breed publiek. Het festival heeft een landelijke uitstraling, werkt samen met gevestigde internationale festivals in New York, Parijs en Genève (CERN) en draagt zo bij aan de profilering van Nijmegenkennisstad. De eerste editie wordt beoogd in oktober/november Het Festival heeft de volgende doelen: Toegankelijk maken van wetenschap voor een breed publiek Verhelderen van (maatschappelijke) relevantie van wetenschap Promoten van de wetenschapsfilm Versterken van reputatie van Nijmegen als kennis- en cultuurstad. Het beoogde bereik is nationaal en op termijn internationaal. Daarnaast is er speciale programmering voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. Lange-termijn-ambities: uitgroeien tot een festival met internationale bekendheid het bereik van het festival vergroten van bezoekers/ deelnemers in het eerste jaar naar in het 4e jaar het makersklimaat stimuleren door - samenwerking tussen filmopleidingen en wetenschapsinstellingen te bevorderen - gerichte opdrachten aan jonge filmmakers te verstrekken een ontmoetings- en netwerkplek voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio worden Versterken van de internationale profilering van Nijmegen als kennisstad. Toelichting Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , , ,- 12

19 Bijlage 6 Uitvoeren innovatiescan en Human Capital Scan Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten Aan de hand van de uitgevoerde scans realiseren we inzicht en overzicht in de projecten en initiatieven op het brede speelveld (bedrijven, instellingen, overheid). Deze behoefte aan overzicht wordt breed gedeeld, om ook bestaande initiatieven en projecten naar een hoger plan te kunnen tillen. Toelichting De succesvolle realisatie van projecten te bevorderen en daarnaast de resultaten van projecten en initiatieven te vergroten door krachten waar mogelijk te bundelen. Er zijn 2 scans voorzien: 1. Innovatie Scan: scan naar initiatieven, projectvoorstellen en lopende projecten op het gebied van innovatie (health); 2. Human Capital Scan: scan naar trends, initiatieven en projecten die bijdragen aan het aantrekken van topkenniswerkers, het stimuleren van excellentie in onderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Efficiënte en effectieve inzet van projectactiviteiten en middelen. Vergroten slaagkans van projecten. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 13

20 Bijlage 7 Nog nader in te vullen projecten in 2015 Doel(en) Beoogde resultaten Beoogde maatschappelijke effecten De gemeente Nijmegen voert, samen met haar partners inde Economische Raad Nijmegen, de economische Innovatie Agenda 2020 uit. Hiervoor zullen eind 2014 en in 2015 projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Daaraan heeft de gemeente inzet van capaciteit en middelen gekoppeld. En ook de partners hebben zich hieraan gecommitteerd. Met de inzet van een aanvullend budget vanuit de provinciale innovatiemiddelen, krijgen deze projecten een impuls en worden deze projecten waar nodig ondersteund. Wij zullen de provincie meenemen in de projecten die wij met behulp van dit budget, samen met onze partners, ontwikkelen. Het uitvoeren van projecten die bijdragen aan de realisatie van de ambitie en doelstellingen van de Economische Innovatie Agenda Groei en behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Toelichting Voorbeelden zijn een haalbaarheidsstudie naar een congresfaciliteit, een global lounge voor expats en Green Capital of Europe. Middeleninzet Provincie: ( ) Gemeente: Derden: , ,- Minimaal ,- 14

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School

Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvoorstel begrotingswijziging n.a.v. provinciale subsidie Topsectoren en Innovatie/bijdrage Internationale School Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over extra investeringsimpuls Provincie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Provinciale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Rijkswaterstaat heeft aan de

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de raad over toezegging onderzoek naar benchmark Representatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen

Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Laaggeletterdheid

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art 39 RvO over de uitschrijving van achtergelaten vrouwen en kinderen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Behandeladvies geven voor de besluitronde

Behandeladvies geven voor de besluitronde Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Economische Innovatie Agenda Van: Het college van B&W van 4 februari 2014 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor de besluitronde 1. Voorliggende

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Openbaar Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Programma / Programmanummer Milieu / 9720, Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Stichting KIEMT vraagt in een

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college

Ter besluitvorming door het college Openbaar Onderwerp Vaststellingsbeschikkingen Ondernemersfonds 2009-2010 Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Negen begunstigden uit respectievelijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In deze coalitieperiode zetten we ons in voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Garantstelling hockeyvereniging Union

Garantstelling hockeyvereniging Union Openbaar Onderwerp Garantstelling hockeyvereniging Union Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/B. Jeene Samenvatting Hockeyvereniging Union heeft vanwege haar

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Programma Mobiliteit, Openbare Ruimte, Citymarketing BW-nummer 01503 Portefeuillehouder H. Tiemens, R. Helmer-Englebert, B. van

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 17-09-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Openbaar. Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie