Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB)"

Transcriptie

1 Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB) Documentcode: Aantal pagina's: 12S044-VO (inclusief bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 april 2012 Herzien 10 april 2012 Concept 20 maart 2012 Pagina 1 van 28

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Pagina 2 van 28

3 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING ONDERZOEKSGEBIED ONDERZOEKSMETHODE PROBLEEMINVENTARISATIE EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK HISTORISCHE CONTEXT NEERGESTORTE VLIEGTUIGEN ARCHIEF EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE Collectie mijnenvelddocumentatie Collectie ruimrapporten ARCHIEVEN Regionaal Archief Tilburg (Tilburg) Brabants Historisch Informatiecentrum ( s-hertogenbosch) Semi-Statische Archiefdiensten (Rijswijk) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg) The National Archives (Londen) LUCHTFOTO S GETUIGENVERKLARING CONTRA-INDICATIES LEEMTEN IN KENNIS Samenvatting probleeminventarisatie AANBEVELING BIJLAGEN Pagina 3 van 28

4 2 SAMENVATTING Door de gemeente Oosterhout is aan Saricon opdracht gegeven een historisch vooronderzoek uit te voeren naar mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding op werkzaamheden aan De Warande te Oosterhout. Het doel van het onderzoek is de opdrachtgever inzage te geven in de mogelijke aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan en de daarbij behorende risico s. Tevens wordt een advies uitgebracht over mogelijke vervolgstappen met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden. Een compleet vooronderzoek bestaat uit twee delen: een probleeminventarisatie en een probleemanalyse. Naar aanleiding van de probleeminventarisatie kunnen de volgende relevante feiten worden opgesomd: Er hebben geen directe grondgevechten plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied niet in de meidagen van 1940 noch bij de bevrijding in Er heeft een bombardement plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied in de meidagen van Er was geen op landmijnen verdacht gebied of geregistreerd mijnenveld gelegen binnen of in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Er waren in de nabijheid van het onderzoeksgebied geen verdedigingswerken gesitueerd. Er hebben geen vliegtuigcrashes plaatsgevonden in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Er zijn geen relevante ruimingen uitgevoerd door de EODD in de nabijheid van onderzoeksgebied. De luchtfotointerpretatie heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. Er bestaan leemten in kennis aangaande dumpmunitie en munitieruimingen die door de voorganger van de EODD zijn uitgevoerd voor Er heeft na de oorlog omvangrijk grondverzet plaatsgevonden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bronnenmateriaal is er geen probleemanalyse uitgevoerd omdat er volgens Saricon geen verhoogd risico is op het aantreffen van CE en/of restanten daarvan binnen het onderzoeksgebied mits de voorgenomen werkzaamheden zich beperken tot de afbakening van het onderzoeksgebied. Mocht er tijdens de werkzaamheden spontaan een CE worden aangetroffen, dan is het zaak de risico`s tot een minimum te beperken door de volgende procedure in werking te stellen: melden van het spontaan aangetroffen CE via de politie bij de EODD. Pagina 4 van 28

5 3 INLEIDING 3.1 AANLEIDING Door de gemeente Oosterhout is aan Saricon opdracht gegeven een historisch vooronderzoek uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan uit de Tweede Wereldoorlog. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd als voorbereiding op werkzaamheden aan De Warande te Oosterhout (Noord-Brabant). 3.2 PROBLEEMSTELLING Als gevolg van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen explosieven zijn achtergebleven. Bij het spontaan aantreffen van explosieven ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat het explosief door direct contact of trillingen kan exploderen. Onbedoelde explosies kunnen dodelijk letsel en zware schade aan personen, materieel en omgeving tot gevolg hebben. Tevens kan een spontane vondst resulteren in meerkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden. De mogelijke aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan ter plaatse van De Warande te Oosterhout dienen aan de hand van een probleeminventarisatie te worden onderzocht. 3.3 DOELSTELLING Een compleet vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat ter plaatse van een projectlocatie CE en/of restanten aanwezig zijn. Indien CE aanwezig kunnen zijn, dan worden de volgende zaken gespecificeerd in een probleemanalyse: Soort en verschijningsvorm van explosieven Aantal explosieven Afbakening van het verdacht gebied in horizontale en verticale zin 3.4 ONDERZOEKSGEBIED Het onderzoeksgebied is gelegen in de gemeente Oosterhout ten oosten van de Bredaseweg en ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Saricon hanteert geen onderzoeksscope, maar bekijkt alles relevante bevindingen in de nabijheid van het onderzoeksgebied en neemt deze op in de probleeminventarisatie dus ook bevindingen van algemene aard die hebben plaatsgevonden in de gemeente Oosterhout. In figuur 2.1 is het onderzoeksgebied weergegeven op de huidige topografie en in figuur 2.2 op de topografie van Pagina 5 van 28

6 Figuur 3.1. Onderzoeksgebied anno (Bron: ArcMap.) Figuur 3.2. Onderzoeksgebied anno (Bron: Stafkaart 10 (Oosterhout, 1944) en Stafkaart 9 (Terheijden, 1944) van de Afdeling GEO-Informatie van het Kadaster te Zwolle.) Pagina 6 van 28

7 3.5 ONDERZOEKSMETHODE Algemeen Het vooronderzoek bestaat uit het inventariseren en het beoordelen (analyseren) van historisch bronnenmateriaal. Het eindresultaat van een vooronderzoek is een rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient conform de vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd volgens de eisen uit de Beoordelingsrichtlijn voor het Opsporen van Conventionele Explosieven (BRL-OCE). 1 Voor de uitvoering van het vooronderzoek zijn aanvullende richtlijnen geschreven door een werkgroep van deskundigen uit het werkveld in samenwerking met de brancheorganisatie Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). 2 Dit vooronderzoek is geschreven conform de BRL-OCE en de aanvullende richtlijnen. Inventarisatie bronnenmateriaal Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van explosieven (indicaties); gebeurtenissen die hebben geleid tot het niet aanwezig zijn van explosieven (contra-indicaties). De indicaties en contra-indicaties worden verzameld aan de hand van literatuuronderzoek, luchtfoto-onderzoek, archiefonderzoek en zo nodig een getuigenonderzoek. Tijdens dit onderzoek is gebruikgemaakt van de bronnen die zijn vermeld in de bronnenlijst in bijlage 1. Beoordeling bronnenmateriaal In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld. Op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een van op CE verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, het aantal en de verschijningsvorm van de vermoedelijke explosieven; de horizontale en verticale afbakening van het verdacht gebied. Bij de beoordeling van bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van een geografisch informatie systeem (GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RDcoördinatenstelsel en verwerkt in het GIS. De gegevensset in het GIS is de basis voor de beoordeling of er sprake is van een van explosieven verdacht gebied. De CE-bodembelastingkaart is een product van de beoordeling van bronnenmateriaal met behulp van GIS. Deze kaart bevat: relevante indicaties en contra-indicaties; de horizontale grenzen van het op explosieven verdacht gebied. Verantwoording Het vooronderzoek is uitgevoerd door historicus M. van Riel, MA, het kaartmateriaal is vervaardigd door GIS-deskundige G.J. van Dam, Msc. Beiden werken in samenwerking met Senior OCE-deskundige A.H. Meijers onder verantwoording van projectverantwoordelijke E.R. Beute. 1 Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (OCE), versie Vereniging voor Explosieven Opsporing. De richtlijnen zijn een wijziging op paragraaf 2.2 van de BRL-OCE. Pagina 7 van 28

8 4 PROBLEEMINVENTARISATIE 4.1 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK Voor deze probleeminventarisatie heeft Saricon eerder uitgevoerde vooronderzoeken explosieven en/of explosievenopsporingswerken bestudeerd. Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lukwelpark gemeente Oosterhout (NB), Saricon, kenmerk 10S091-VO-01, d.d. 7 februari HISTORISCHE CONTEXT Figuur 4.1. De Warande anno 1935 op een luchtfoto van KLM. (Bron: Beelddatabase Regionaal Archief Tilburg.) Mei 1940 Oosterhout behoorde niet toe tot een Nederlands verdedigingslinie toen in mei 1940 het Duitse leger de grens over stak (zie figuur 3.2). Het Brabantse dorp was gesitueerd achter diverse verdedigingslinies onder andere de Maaslinie en de Peel-Raamstelling. West- Brabant, en dus ook Oosterhout, waren echter wel van evident belang voor de landsverdediging. Maar toen de Peel-Raamstelling eenmaal viel, op 11 mei, trokken Duitse eenheden snel op richting West-Brabant vanwege de Moerdijkbruggen en de daar gelande parachutisten. De meeste Nederlandse eenheden begonnen aan een chaotische terugtocht richting het westen: De rol van de Nederlandse troepen in Brabant scheen uitgespeeld. 3 3 E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk (1982), en H. Amersfoort en P.H. Kamphuis, Mei De strijd op Nederlandse grondgebied, Pagina 8 van 28

9 Figuur 4.2. De Duitse aanval op Nederland in mei Ten noorden van Oosterhout trokken Duitse eenheden van de 9 e Pantserdivisie op richting Moerdijk over de route St. Michielsgestel, Loon op Zand en Oosterhout. Ten zuiden werd opgetrokken over de lijn Tilburg Breda. 5 Achter het Wilhelminakanaal lagen Franse gemotoriseerde eenheden van luitenant-kolonel Lestoquoi in een verdedigende linie van Oosterhout tot Tilburg zo`n man met pantserwagens en lichte tanks. 6 Figuur 4.3. De situatie rond Oosterhout (Franse verdediging aan het Wilhelminakanaal) tot in de middag van 12 mei Echter, de verdedigingslinie van Lestoquoi bood de 9e Duitse Pantserdivisie een vrije doorgang naar Moerdijk om daar contact te maken met de parachutisten. De Franse eenheden aan het kanaal in Oosterhout maakten geen contact met de Duitsers en trokken 4 bezocht op 10 januari E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk, E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk, A.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk, 254 Pagina 9 van 28

10 zich richting het westen terug. 8 handen. Kortom: Oosterhout viel zonder slag op stoot in Duitse Duitse bezettingsjaren (tot september 1944) Gedurende de oorlogsjaren hebben er geen noemenswaardige oorlogshandelingen plaatsgevonden in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Oosterhout werd diverse keren opgeschrikt door luchtactiviteiten bombardementen en vliegtuigcrashes. Dat kwam mede door de ligging van het vliegveld Gilze-Rijen ten zuidoosten van Oosterhout. Bevrijding (oktober 1944) Op 17 september 1944 begon Operation Market Garden. En hoewel de gewaagde luchtlandingsoperatie faalde, resulteerden de grondoperatie in de bevrijding van een deel van Nederland. Op 23 oktober 1944 begon Operation Pheasant welke tot de bevrijding van heel Brabant zou leiden. 9 De verdediging van Oosterhout was in handen van sterk verzwakte Duitse eenheden die zich veelvuldig strategisch terugtrokken tot aan bruggenhoofden ten noorden van Oosterhout. Op maandag 30 oktober 1944 begon de 7th Armoured Division met de aanval op Oosterhout. In de voorste linie reed het 1st Royal Tank Regiment: The next morning they again pushed towards Oosterhout. A blown bridge caused some delay, but was bridged by a scissors. On the outskirts of Oosterhout three tanks were knocked out by an anti-tank gun, but by two o clock the place was clear, and patrols of the Rifle Brigade pushed North towards Ramsdoncksveer, which 51 st Division had yet clear. ( ) Bu now, the Polisch Armoured Division, advancing North from Breda, had occupied the area West of Oosterhout, but were held up a few thousand yards farther. 10 In het Duitse Kriegstagebuch is over die dag in oktober het volgende te lezen: Gegner ist aus Oosterhout auf die grossen Nord-Süd-Strasse gekommen. Verbindungs Offz. der Nachbar Division bringt Mitteilung, dass die Nachbar Div. nicht in der Lage ist. Kräfte frei zu machen gegen diesen Gegener. In Oosterhout Strassenkämpfe mit 15 Panzern. 11 Oosterhout werd vanuit het oosten bevrijd, maar ondervond aan de noordkant felle Duitse weerstand. In de loop van de dag werd heel Oosterhout door de Engelsen in bezit genomen. Zodoende kwamen ze ook terecht bij de vernielde brug in de Bredaseweg bij houthandel Simons. Daar ontmoetten ze een Poolse verkenningseenheid die vanaf Teteringen naar Oosterhout was opgerukt. Die avond werd het hoofdkwartier gevestigd aan de Keiweg. Maar aan de westkant van het Wilhelminakanaal had de goedbewapende 711 e Duitse infanteriedivisie zich genesteld die vrijwel direct in de tegenaanval ging en met artillerie de stad bestookten. Deze eenheden werden later verdreven door oprukkende Polen. 12 Maar met de bevrijding was de rust nog niet geheel teruggekeerd in Oosterhout. Er was intensief artillerievuur en op 16 december 1944 werd de stad voor het eerst opgeschrikt door een zogeheten Vergeltungswaffen (V1) die de Duitsers vanuit bezet gebied richting Antwerpen afvuurden. Er waren dagen dat er wel 50 V1`s overvlogen en soms kwam het Duitse wonderwapen voortijdig naar beneden zie paragraaf 3.5 voor een overzicht van 8 A.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk, bezocht op 15 februari Auteur onbekend, A short history of 7th Armoured Division, June 1943 July 1945, National Archives Washington, National Archives Collection of Foreign Records Seized (Record Group 242), Records of German Field Commands Corps (T314), 88 Army Corps KTB October J. van Alphen, Oosterhout Oorlog en bevrijding in woord en beeld, Pagina 10 van 28

11 neergekomen V1`s in Oosterhout. Op 4 mei 1945 werden boven Oosterhout de laatste vier V1`s waargenomen. Een dag later capituleerde de Duitsers. 13 Figuur 4.4. Viering van de bevrijding van Oosterhout, november (Bron: Beelddatabase Regionaal Archief Tilburg.) 4.3 NEERGESTORTE VLIEGTUIGEN In het Verliesregister Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (samengesteld door de Studiegroep Luchtoorlog en Defensie) is gezocht naar vliegcrashes in de buurt van het onderzoeksgebied. In tabel 3.1 zijn de resultaten opgesteld daarbij is de volgende kleurschakering gehanteerd; groen gemarkeerde locaties liggen met zekerheid buiten het onderzoeksgebied, van oranje gemarkeerde locaties is de exacte locatie niet bekend bij Saricon en rood gemarkeerde locaties liggen met zekerheid binnen het onderzoeksgebied. Tabel 3.1. Mogelijk relevante vliegtuigcrashes Nummer Datum Locatie Type Eenheid T Oosterhout (Oosteind- Defiant 264 Squadron Rijnsdijk) (L6977) T Oosterhout (Heikant) Wellington 420 Squadron (HE693) T Oosterhout B-26 (41-386BG/555BS (Technologieweg) 31644) T Oosterhout (Stelvenseweg Lancaster 15 Squadron 19) (R5904) T Oosterhout (4 km Oost van) Bf /JG 77 * Voor de kleurtoekenning is in sommige gevallen al gebruik gemaakt van gegevens die pas later in het rapport worden vermeld bijvoorbeeld archiefstukken. 13 J. van Alphen, Oosterhout Oorlog en bevrijding in woord en beeld, 111 Pagina 11 van 28

12 4.4 ARCHIEF EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE Collectie mijnenvelddocumentatie Kort na de Tweede Wereldoorlog is een inventarisatie gemaakt van alle bekende en vermoedelijke mijnenvelden in Nederland. De Commandant van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) verklaarde op 1 juni 1946 dat er op Nederlands grondgebied zo`n mijnenvelden waren gekarteerd en dat nog ongeveer 900 mijnenvelden gekarteerd moesten worden. In de jaren na de oorlog zijn de, zowel door Duitse als Geallieerde eenheden, gelegde mijnenvelden opgeruimd. Hierbij zijn meer dan landmijnen geruimd. Uit de ruimrapporten blijkt dat niet altijd alle gelegde landmijnen zijn aangetroffen. Tegenwoordig is de collectie mijnvelden en op landmijnen verdachte gebieden bij de EODD ondergebracht (de kaarten inclusief leg- en ruimingrapporten). Na een informatieverzoek aan de EODD te Soesterberg is gebleken dat er geen op landmijnen verdacht gebied of geregistreerd mijnenveld in de nabijheid van het projectgebied was gelegen zie figuur 3.5. Figuur 4.5. De zogeheten mijnenveldkaart van de EODD, met linksonder een op landmijnen verdacht gebied dat rood is gearceerd. (Bron: EODD.) Collectie ruimrapporten Tussen 1948 en 1971 werden in Nederland explosieven geruimd door de Hulpverleningsdienst van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn, zover na te gaan, geen ruimrapporten van deze dienst meer aanwezig. Daarentegen bevat het archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) alle rapporten (zogeheten MORA s en UO s) van geruimde explosieven van de EODD en haar voorgangers sinds Het grootste gedeelte van dit archief wordt beheert door de Semi-Statische Archiefdiensten van het Ministerie van Defensie te Rijswijk. De zoekresultaten uit dit archief zijn weergegeven in tabel 3.2 daarbij is de eerder gebruikte kleurschakering gehanteerd. Pagina 12 van 28

13 Noot: Omdat in de beschikbare inventarissen en ruimrapporten duidelijke beschrijvingen van de locaties waar de EODD actief was ontbreken, kan niet worden uitgesloten dat in onderstaand overzicht relevante ruimrapporten ontbreken. Tabel 3.2. Mogelijke relevante meldingen/ruimingen te Breda Nummer Datum Locatie Soort Oude Bredasebaan 1x brisantgranaat 3.7 inch (Brits) Bredaseweg 140 1x rookgranaat van 2 inch mortier (Brits/Nederlands, leeg) Oude Bredasebaan 1x granaat van 2 inch mortier (Brits/Nederland) Bredaswegweg, Paviljoen Lievenhove 6x rookgranaat van 2 inch mortier (Brits/Nederlands) Langs kanaal 1x exercitiemijn M6 A Warandalaan 4 Niet aanwezig Bosperceel Katjeskelder 1x rookgranaat van 2 inch mortier (Brits/Nederlands) Katjeskelder 1x exercitie scherfhandgranaat * De rookgranaten zijn gevonden binnen het gebied van het militair oefenterrein de Vrachelse Heide. Dumpmunitie Het is empirisch vastgesteld dat in schuttersputten, loopgraven, waterpartijen en dergelijke munitie en ander oorlogstuig is gedumpt. Voor het onderzoeksgebied zijn geen concrete aanwijzingen die duiden op de aanwezigheid van gedumpte munitie. 4.5 ARCHIEVEN In het Regionaal Archief Tilburg, het Brabants Historisch Informatiecentrum en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is gezocht naar relevant archiefmateriaal aangaande oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied. Daarnaast heeft Saricon archiefstukken geraadpleegd die reeds in het bezit van Saricon zijn collecties uit de Semi- Statische Archiefdiensten, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het Bundesarchiv Militärarchiv en The National Archives. Regionaal Archief Tilburg (Tilburg) In dit archief worden stukken beheerd met betrekking tot de gemeente Oosterhout. Gemeentepolitie Oosterhout (toegangsnummer 2007) INV 222 Gewelddadige dood tengevolge van oorlogsgeweld Datum Content Dodelijk luchtaanval op trein op spoorlijn Breda Tilburg Dodelijke granaatinslag aan Kegelstraat te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Willemstraat te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan schuilkelder Kruisstraat te Oosterhout voltreffer van Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Zandheuvel 55 te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan zandheuvel te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Kegelstraat 25 te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Zandheuvel te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Vrachelsestraat 57 te Oosterhout Brits Pagina 13 van 28

14 artillerievuur Dodelijke ongeval met handgranaat aan St.Jozefstraat te Oosterhout Dodelijke granaatinslag aan Hespelaar 13 te Den Hout Brits artillerievuur Dodelijke granaatinslag te Den Hout Brits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Vrachelsestraat 79 te Oosterhout Brits artillerievuur Dodelijke vuur tengevolge van granaatinslag aan Goorstraat te Oosterhout Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Hespelaar 22 te Den Hout onbekend artillerievuur Dodelijke granaatinslag te Den Hout onbekend artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Haasdijk 24 te Stuivezand Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag op de weg naar Made van Brits artillerievuur dat Duits artillerievuur vanuit Den Hout en Made beantwoorde Dodelijke granaatinslag te Stuivezand Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag in Den Hout Brits artillerievuur Dodelijke granaatinslag in klooster te Stuivezand Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Haasdijk 87 te Stuivezand Duits artillerievuur Dodelijke granaatinslag aan Willemstraat 13 te Oosterhout Duits artillerievuur Granaatinslag aan St. Vicentiusstraat 10 te Oosterhout Duits artillerievuur Granaatinslag aan Bredaseweg 106 te Oosterhout Duits artillerievuur. INV 343 Meldingen ongesprongen projectielen Datum Relevante Content dat op mijn bureau een melding binnenkwam van het vinden van een niet ontplofte mortiergranaat. De granaat werd aangetroffen op het terrein van het natuurbad De Warande alhier De resten van de V1 op het industrieterrein aan de Vijf Eikenweg alhier, zijn door personeel van de Hulpverleningsdienst geruimd. INV 307 Bescherming tegen luchtaanvallen. Processen-verbaal en rapporten Datum Relevante Content Schrijven over een luchtaanval op 10 mei 1940 te Oosterhout waarbij de volgende doelen werden getroffen: de Groenendijksche Havenweg te Oosteind, het natuurbad De Warande en het pompstation van de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant, en de Rijksweg Breda- Tilburg langs Dorst Politierapport. Vervolgens kwamen drie bommen terecht in de bosschen van de Natuurbad Warande terwijl later en wel op zondag 12 mei 1940 een vierde bom alhier werd neergeworpen. Ook deze bommen richtten hoegenaamd geen schade aan. Op het terrein van het pompstation vielen op een afstand van ongeveer 20 a 25 meter van elkaar acht bommen die door hun explosie al de ruiten van de aldaar staande gebouwen vernielden. Pagina 14 van 28

15 Brabants Historisch Informatiecentrum ( s-hertogenbosch) In het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) worden de archieven beheerd van het Militair Gezag in Noord-Brabant. Militair Gezag in Noord-Brabant (toegangsnummer 127) INV 211 Rapporten over in januari-maart 1945 in Noord-Brabant neergekomen vliegende bommen V1 en V2 Datum Relevante Content V1-inslag te Vrachelsche heide (Pannenhuisstraat) V1-inslag te Moerstraat Den Hout V1-inslag te Leverstraat V1-inslag te Kastanjelaan V1-inslag te Dortse Akkers V1-inslag ten zuiden van Wilhelminakanaal Bunthoef V1-inslag te Groenendijk Oosteind V1-inslag te Veerseweg V1-inslag te Grintstraat Oosteind V1-inslag te Bavelstraat V1-inslag te Provincialeweg Oosteind Granaatinslag te Bredascheweg V1-inslag te Westpolder V1-inslag tussen Witte Weg en de Houteindschestraat V1-inslag te Heikantschestraat V1-inslag te Provincialenweg te Oosteind V1-inslag te Leijsendwarsstraat V1-inslag te Groenendijk V1-inslag te Seterscheweg V1-inslag te Vrachelsche polder (2kilometer noord van Goorstraat en 500 meter west van het Wilhelminakanaal V1-inslag te Zijlbergschestraat V1-inslag te Willemspolder V1-inslag aan de Tilburgseweg Vliegtuigcrash aan de Rijksweg 160 te Dorst Breevelden V1-inslag te Dordrechtscheweg V1-inslag te Dennenbosch Blikken op grens met Teteringen V1-inslag te Eindschepad (Geurkens) V1-inslag te Staatsbosch bij De Vijftig Bunder V1-inslag te Eikdijk V1-inslag te Steelhovenscheweg V1-inslag te Staatsbosch aan de Tilburgseweg V1-inslag te Bavelschestraat (Dorst) INV 307 Mijnen en andere explosieven, Datum Onbekend Relevante Content Pantservuist en projectielen in Vrachelsestraat ( ) Buurtschap Dorst in de bossen der Houtvesterij en 100 meter achter R.K. Kerk en bouwland. Onontplofte granaten en munitie verzameld in een groote kuil achter de R.K. Kerk en 16 granaten in boscheperceel der Houtvesterij. Pagina 15 van 28

16 Semi-Statische Archiefdiensten (Rijswijk) De Semi-Statische Archiefdiensten beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden overgedragen. Geraadpleegd is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) De MMOD was na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden en ruimingsrapporten van Nederlandse gemeenten. Datum Relevante Content Melding van een landmijn en andere projectielen achter het perceel Hondstraat 12 te Oosterhout Opgave van landmijnen en projectielen in de gemeente Oosterhout. Brug Bredaseweg: de aanwezigheid van landmijnen wordt vermoed. Bredaseweg: Noordzijde brug, vandaar 60 M. Westelijk in een kuil, 2 bommen + 1 pantservuist. Zuidzijde brug, vandaar 15 M. Oostelijk in het kanaal naast de gording, drie landmijnen. Bredaseweg 39: een granaat in de tuin op 2 meter diep. Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. Collectie Kriegstagebücher (toegangsnummer 401), INV K.T.B. nr. 1, Abt. Ib ( ) INV K.T.B. nr. 1, qu Abt. ( ) INV K.T.B. nr. 1, Abt Ib ( ) INV K.T.B. nr. 2, Armee-Pionier-Führer 6 ( ) (6e Leger) INV K.T.B. nr. 2, (West) Führungs-Abt. Beilage zum ( ) INV K.T.B. nr. 3, O.qu.-Abt. ( ) (6e Leger) INV K.T.B. nr. 1, Abt. IIb ( ) (6e Leger) INV K.T.B. bezw. Tätigkeitsberichte, Abt IVa ( ) Normaliter raadpleegt Saricon de collectie Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog en rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan het Bureau Inlichtingen Londen (toegangsnummer 575) tijdelijk gesloten en daardoor niet raadpleegbaar. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) In het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) worden diverse collecties beheert met betrekking tot de bezettingsperiode. Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (toegangsnummer 077) INV 1328 dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, Datum Relevante Content In Oosterhout, 1 unbekanntes Geschoss gefunden und beim Stabsoffizier in Den Bosch sichergestellt In Oosterhout Flugzeugen über der Gemeinde, vermutlich Angriff auf Flugplatz Gilze-Rijen. Durch Splitter 2 Bauernhöfe beschädigt, 6 Kühe und 1 Pferd getötet, Lichtleitung zerstört In Oosterhout wurden insgesamt 6 Spreng- und 4 Brandbomben abgeworfen. Pagina 16 van 28

17 2 Bauernhöfe schwer beschädigt In Oosterhout, 1 deutsches Flugzeug brennend abgestürzt. Besatzung, 3 Mann, tot. Luftwaffe aus Gilze-Rijen anwesend. Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg) Het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg beheert onder meer stukken met betrekking tot de Duitse bezetting van Nederland. Luftwaffenführungsstab (toegangsnummer RL 2/II) INV 205 Lagebericht nr. 248, 10./ Datum Relevante Content Die Aufklärung stellte fest, daß die Kampfhandlungen in Holland im Norden guten Fortgang machten und in der Erreichung des Ostfures des Zuider Sees ihr vorläufiges Ziel fanden. ( ) Die am 11.5 festgestellte Bewegung feindlicher Truppen aus der Linie Brüssel Antwerpen gegen die Linie Tilburg Oosterhout kehrte sich am Vormittag des 12.5 in eine rückläufige Bewegung. Chef der Personellen Rüstung und Nsoführung (toegangsnummer RL 5) INV 281 Abschussberichte Schw.Flakabt. 572 Luftbautruppen, Luftwaffenpioniere, Landesschützen und Kriegsgefangenenlager der Luftwaffe (toegangsnummer RL 23) INV 51 Band 1, Geschichte des Lw.Bau Regt. Holland Nachschubdienste der Luftwaffe (toegangsnummer RL 25) INV 81 Belegungsübersicht der Flugplätze im Lg. Bereich Holland The National Archives (Londen) In The National Archives liggen belangrijke stukken aangaande oorlogshandelingen in Nederland. De dagelijkse rapporten van de Second Tactical Air Force (2nd TAF) en Fighter Command vormen een belangrijke indicator wat betreft de luchtoorlog. Aan de hand van deze dagrapporten kan men inzage krijgen in de aarde en omvang van een luchtaanval omdat er (soms) een kaartcoördinaat wordt gehanteerd welke naar de huidige situatie kan worden vertaald. Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (AIR), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports (toegangsnummer AIR 37) INV 712 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. Apr INV 713 Daily Log Second Tactical Air Force, May June 1944 INV 714 Daily Log Second Tactical Air Force, July August 1944 INV 715 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. Oct Datum Content E Spitfires (302 Squadron). Barges attacked with 24 x 500. Pagina 17 van 28

18 Figuur 4.6. Kaartvierkant waar op 28 september 1944 een luchtaanval werd uitgevoerd. (Bron: Stafkaart 10 (Oosterhout, 1944) en Stafkaart 9 (Terheijden, 1944) van de Afdeling GEO-Informatie van het Kadaster te Zwolle.) INV 716 Daily Log Second Tactical Air Force, Nov. Dec INV 717 Daily Log Second Tactical Air Force, Jan. Feb INV 718 Daily Log Second Tactical Air Force, Mar. May Pagina 18 van 28

19 4.6 LUCHTFOTO S Ten behoeve van dit onderzoek zijn de luchtfotocollecties geraadpleegd van de Afdeling Speciale Collecties van de bibliotheek van de Wageningen Universiteit, de Afdeling Geo- Informatie van het Kadaster te Zwolle en Dotka Data. Allen beheren collecties van luchtverkenningsfoto s, gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en de United States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tabel 3.4. Geraadpleegde luchtfoto`s Afdeling Geo-Informatie van het Kadaster Datum Collectienummers Kwaliteit Goed G Redelijk Tabel 3.5. Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteit Datum Collectienummers Kwaliteit Matig De luchtfoto s zijn gegeorefereerd in GIS en geven afzonderlijk van elkaar een volledige dekking van het onderzoeksgebied. Figuur 4.7. Onderzoeksgebied op 16 september (Bron: ArcMap.) Pagina 19 van 28

20 Figuur 4.8. Onderzoeksgebied op 4 november (Bron: ArcMap.) Figuur 4.9. Onderzoeksgebied op 1 maart (Bron:ArcMap.) Pagina 20 van 28

21 Luchtfoto-interpretatie Over het algemeen zijn de luchtfoto`s van goede kwaliteit, maar feitelijk is alleen de luchtfoto van 4 november 1944 geschikt voor interpretatie dat is wel een interessante foto omdat die kort na de bevrijding is genomen. Na georeferentie zijn de luchtfoto`s geïnterpreteerd op afwijkingen zichtbare verstoringen, zoals vliegtuigcrashes en (bom)kraters, ten gevolge van oorlogshandelingen. In de figuren 3.10, 3.11 en 3.12 is de toestand rondom de brug over het Wilhelminakanaal weergegeven opgeblazen door de Duitsers op 30 oktober 1944 en in november hersteld door de Britten. In figuur 3.11 zijn afwijking ingetekend ten noordwesten van het onderzoeksgebied. Verder kan uit de luchtfoto`s geconcludeerd worden dat: Het onderzoeksgebied is grotendeels gesitueerd in bosrijk gebied waardoor luchtfoto interpretatie wordt bemoeilijkt. Er zijn geen herleidbare V1-inslagen waarneembaar in het onderzoeksgebied. Er zijn geen herleidbare vliegtuigcrashes waarneembaar in het onderzoeksgebied. Er zijn geen herleidbare artilleriebeschietingen waarneembaar in het onderzoeksgebied Er zijn geen herleidbare bomkraters waarneembaar in het onderzoeksgebied. Er zijn geen schadegevallen waarneembaar in het onderzoeksgebied en/of in de nabijheid daarvan. Noot: er zijn geen luchtfoto s gebruikt uit de periode Foto s van het onderzoeksgebied uit deze periode zijn niet beschikbaar in de Nederlandse luchtfotoarchieven. Saricon kan in overleg met de opdrachtgever bepalen of het noodzakelijk is dat er een luchtfoto uit 1940 wordt geraadpleegd die mogelijkerwijs meer inzicht geeft in de aard en omvang van het bombardement nabij De Warande in mei Figuur Het Wilhelminakanaal op 4 november Aan de zuidkant van de oprit zijn sporen zichtbaar, waarschijnlijk van Poolse eenheden die optrokken naar de brug. (Bron: ArcMap.) Pagina 21 van 28

22 Figuur De situatie op 1 maart 1945, nadat de Britten de Pangbourne Bridge over het Wilhelminakanaal hebben gelegd. (Bron: ArcMap.) Figuur Op de luchtfoto van 4 november zijn, los van de sporen en de opgeblazen brug, nog andere afwijkingen waarneembaar. Aan de westkant van de Bredaseweg zijn opstellingen voor voertuigen waarneembaar (zwart omlijnd), twee ondefinieerbare verstoringen (geel omlijnd) en mangaten (rood omlijnd). Aan de noordkant van het kanaal zijn duidelijk Duitse stellingen en loopgraven waarneembaar. (Bron:ArcMap.) Pagina 22 van 28

23 4.7 GETUIGENVERKLARING Er zijn is voor dit onderzoek geen officiële getuigenverklaring opgenomen vastgelegd in een proces-verbaal door een verbalisant van de politie of een bijzondere opsporingsambtenaar. 4.8 CONTRA-INDICATIES Er zijn is voor dit onderzoek geen officiële documenten geraadpleegd met betrekking tot zogeheten contra-indicaties. Wel is door middel van een luchtfoto-vergelijking van 1945, (zoals in paragraaf 4.6 uiteengezet) en 2012 duidelijk zichtbaar dat er omvangrijk grondverzet heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Figuur De situatie in Er is bebouwing te zien die ten tijde van de oorlog nog niet aanwezig was binnen het onderzoeksgebied. (Bron: ArcMap.) 4.9 LEEMTEN IN KENNIS Voor deze rapportage zijn geen luchtfoto s gebruikt uit de periode Foto s van het onderzoeksgebied uit deze periode zijn niet beschikbaar in de Nederlandse luchtfotoarchieven. In het luchtfotoarchief The Aerial Reconnaissance Archives te Edinburgh, zijn mogelijk wel foto s van deze jaren beschikbaar. Saricon kan in overleg met de opdrachtgever bepalen of het noodzakelijk is dat er een luchtfoto uit 1940 wordt geraadpleegd die mogelijkerwijs meer inzicht geeft in de aard en omvang van het bombardement nabij De Warande in mei1940. Een deel van de archieven van het NIMH is niet raadpleegbaar. De zogeheten 575-collectie Duitse Verdedigingswerken is in verband met digitalisering het gehele kalenderjaar niet raadpleegbaar. Informatie over munitieruimingen in de periode is veelal niet bewaard gebleven, niet gearchiveerd dan wel niet centraal gedocumenteerd, waardoor het binnen de scope van dit vooronderzoek niet mogelijk is hiervan een overzicht samen te stellen waarvan kan worden gesteld dat dit (min of meer) volledig is. Pagina 23 van 28

24 Het is empirisch vastgesteld dat in schuttersputten, loopgraven, waterpartijen en dergelijke munitie en ander oorlogstuig is gedumpt soms ook na de oorlog. Gegevens aangaande dumpmunitie worden echter zeer sporadisch aangetroffen en dus is de locatie moeilijk traceerbaar. De vliegtuigcrash van 24 februari 1945 aan de Rijksweg te Dorst (genoemd in het archief van Militair Gezag Noord-Brabant van het BHIC) staat niet vermeld in de lijst met mogelijke relevante vliegtuigcrashes (tabel 3.1 van paragraaf 3.1). Het blijkt dat de crashlocatie van dit toestel (een Typhoon van 193 Squadron) op 1 kilometer ten oosten van Dorst was gesitueerd. 14 Er is een mortiergranaat gevonden op het terrein van De Warande in januari 1969, maar de precieze vindlocatie is niet bekend. De luchtfotointerpretatie van het onderzoeksgebied wordt gehinderd door de toestand van het onderzoeksgebied deels bebost en mul zand. 14 Studiegroep Luchtoorlog , Verliesregister Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, overzicht 1945 Pagina 24 van 28

25 5 SAMENVATTING PROBLEEMINVENTARISATIE Blijkens de probleeminventarisatie kunnen de volgende feiten worden opgesomd. Er hebben geen directe grondgevechten plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied niet in de meidagen van 1940 noch bij de bevrijding in Er heeft een bombardement plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied in de meidagen van Er was geen op landmijnen verdacht gebied of geregistreerd mijnenveld gelegen binnen of in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Er waren in de nabijheid van het onderzoeksgebied geen verdedigingswerken gesitueerd. Er hebben geen vliegtuigcrashes plaatsgevonden in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Er zijn geen relevante ruimingen uitgevoerd door de EODD in de nabijheid van onderzoeksgebied. Er is één mortiergranaat gevonden op het terrein van De Warande in januari 1969, maar de precieze vindlocatie is niet bekend. De luchtfotointerpretatie heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. Er bestaan leemten in kennis aangaande dumpmunitie en munitieruimingen die door de voorganger van de EODD zijn uitgevoerd voor Er heeft na de oorlog omvangrijk grondverzet plaatsgevonden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 6 AANBEVELING Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van dit rapport beschikbare bronnenmateriaal is er geen probleemanalyse uitgevoerd omdat er volgens Saricon geen verhoogd risico is op het aantreffen van CE en/of restanten daarvan binnen het onderzoeksgebied mits de voorgenomen werkzaamheden zich beperken tot de afbakening van het onderzoeksgebied. Mocht er tijdens de werkzaamheden spontaan een CE worden aangetroffen, dan is het zaak de risico`s tot een minimum te beperken door de volgende procedure in werking te stellen: melden van het spontaan aangetroffen CE via de politie bij de EODD. Pagina 25 van 28

26 7 BIJLAGEN B i jl a g e 1 D i t r i b u t i e l i j s t Gemeente Oosterhout; Saricon. Pagina 26 van 28

27 B i jl a g e 2 B r o n n e n l i j s t Instanties Regionaal Archief Tilburg (Tilburg) Beelddatabase Regionaal Archief Tilburg Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Den Haag) Explosieven Opruimingsdienst Defensie (Soesterberg) Semi-Statische Archiefdiensten van het Ministerie van Defensie (Rijswijk) Afdeling GEO-Informatie van het Kadaster (Zwolle) Afdeling Speciale Collecties van de Universiteitsbibliotheek Wageningen Bundesarchiv Militärarchiv (Freiburg) The National Archives (Londen) Literatuur J. van Alphen, Oosterhout Oorlog en bevrijding in woord en beeld Auteur onbekend, A short history of 7th Armoured Division, June 1943 July 1945 E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam Deel 2: Van Maas tot Moerdijk H. Amersfoort en P.H. Kamphuis, Mei De strijd op Nederlands grondgebied C. Klep en B. Schoenmaker, Oorlog op de flank. De bevrijding van Nederland J. Didden en M. Swarts, Einddoel Maas de strijd in zuidelijk Nederland tussen september en december 1944 Studiegroep Luchtoorlog , Verliesregister Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil. Kroniek van een luchtoorlog (Almere z.j.). C. Bishop, The encyclopedia of weapons of World War II Websites Pagina 27 van 28

28 B i jl a g e 3 C e r t i f i c a t e n Pagina 28 van 28

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Documentcode: Aantal pagina's: 13S093-VO-02 54 blz. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 september

Nadere informatie

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01 Foto omslag: Britse militairen bestuderen een kaart bij de Maas (bron: M. van den Berg, M. Greve- Snijders en J. Kessels (red.), Beegden bezet bevrijd: de oorlogsjaren 1940-1945 in Beegden, Beegden 2005,

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl).

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Documentcode: Aantal pagina's: 61 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 juli 2013 Herzien Concept 16 mei 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL VAN

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) documentcode: aantal pagina's: 11S125-VO-02 45 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 19 september 2011 Herzien

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Datum: 9 augustus 2013 Kenmerk: 13P016 conceptrapport Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15P038 definitief rapport 15P038 VO Hoge Boezem van de Overwaard

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum

Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum Documentcode: Aantal pagina's: 12S021-VO-definitief 52 (inclusief bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 8 mei 2012 Herzien

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000*

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Uw email van 19 november 2014 Behandeld door J. van der Heijden Uw kenmerk -- Doorkiesnummer (026)

Nadere informatie

Pagina 2 van 35 12S053-VO-01

Pagina 2 van 35 12S053-VO-01 Foto omslag: 28 augustus 1941. Het s.s. Westerdam van de Holland-Amerika Lijn, op stroom liggend bij de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord in Schiedam, kreeg bij een geallieerd bombardement

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie...4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 documentcode: aantal pagina's: 10S078-VO-01 33 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 6 december 2010 Herzien 22 oktober

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Soesterberg-Noord Gemeente Soest DATUM: 18 december

Nadere informatie

Bijlage 4. Explosieven onderzoek

Bijlage 4. Explosieven onderzoek Bijlage 4 Explosieven onderzoek Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied "Herinrichting Lollebeek Oost. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Zuidbaan A1 km 38,88 t/m 44,5 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel,

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10 november 2014 Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden februari 2012 124-012-VO-01 Pagina 2 van 35 Distributielijst:

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten Figuur 1: Geallieerde stafkaart Drunen 10 S.E. omgeving Vlijmen (bron: TDN). Opsporen Conventionele Explosieven

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 ALGEMEEN... 6 1.2

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 9. Explosievenonderzoek

Bijlage 9. Explosievenonderzoek Bijlage 9 Explosievenonderzoek AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece).

Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece). Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie Someren Kleine Aa Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece). Opsporen Conventionele

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

VOORONDERZOEK N377 Lichtmis - Slagharen

VOORONDERZOEK N377 Lichtmis - Slagharen AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Dordtsche Kil documentcode: aantal pagina's: 72455-VO-01 35 pagina s inclusief bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 9 december 2008 Herzien Concept

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek CE 2015 ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Explosieven opsporingsbedrijf Status: definitief (10-9-2012) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Duin Zuid Schijndel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Duin Zuid Schijndel Vooronderzoek Conventionele Explosieven Duin Zuid Schijndel INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Betreft : Historisch en na oorlogsonderzoek conventionele explosieven (CE) inclusief werkadvies voor projectlocatie

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vianen Hoef en Haag. Rapport Vooronderzoek. Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth)

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vianen Hoef en Haag. Rapport Vooronderzoek. Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth) Vooronderzoek Rapport Vooronderzoek Vianen Hoef en Haag Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth) Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Vianen Hoef en Haag Projectnummer : 71097 Locatie

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer Documentcode: 14S074-VO-01 CONCEPT Aantal pagina's: 43 Documenthistorie Omschrijving Datum Definitief Herzien Concept 13 mei 2014 Projectleider

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011 Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure Juli 2011 Copyright 2011. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Amsterdam Rijnkanaal documentcode: aantal pagina's: 72389-VO-04 69 pagina s inclusief bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Herzien 2 september 2008 Definitief

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst.

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst. Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst december 2009 Pagina 1 van 30 Distributielijst: - Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek

Historisch vooronderzoek Historisch vooronderzoek PROJECT: Historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven voor kabeltrace Noordwijk - Teylingen (10310) OPDRACHTGEVER: Becker & Vande Graaf ( r COLOFON Di tributielijst

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offerte Offertenummer: 0414GPR4374 Datum: 08-04-2014 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Heidepol

Probleeminventarisatie Heidepol Vooronderzoek Probleeminventarisatie Heidepol PROJECT: Vooronderzoek CE landgoed heidepol te Arnhem OPDRACHTGEVER: Bureau Praedium BV Van den Herik Kust- & Oeverwerken B.V. Postadres Postbus 191, 3360

Nadere informatie

1 INLEIDING...4 1.1 ALGEMEEN...4 1.2 PROBLEEMSTELLING...4 1.3 DOELSTELLING...4 1.4 ONDERZOEKSGEBIED...5 1.5 METHODIEK...6 1.6 VERANTWOORDING...

1 INLEIDING...4 1.1 ALGEMEEN...4 1.2 PROBLEEMSTELLING...4 1.3 DOELSTELLING...4 1.4 ONDERZOEKSGEBIED...5 1.5 METHODIEK...6 1.6 VERANTWOORDING... Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2012 RAPPORT VAN VOORONDERZOEK Proces verbaal van oplevering Vooronderzoek bestaande uit een probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Halderberge,

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Risicokaart gemeente Haarlem. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Risicokaart gemeente Haarlem. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Risicokaart gemeente Haarlem Figuur 1: Uitsnede luchtfoto 18 september 1944 (bron: Wageningen UR, collectie 280). Opsporen Conventionele Explosieven

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 2 Het onderzoeksgebied... 6 2.1 Gegevens onderzoekslocatie... 6 2.2 Informatie van opdrachtgever...

Nadere informatie

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bedrijventerrein Lingewaarden te Geldermalsen INHOUDSOPGAVE pagina

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Uiterwaarden Deventer documentcode: 72367-VO-02 aantal pagina's: 50 Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 13-02-2008 Herzien Concept 30-01-2008 Opgesteld

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Projectnummer: Onderzoekslocatie: 0213GPR3529 Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4

Lijst van bijlagen... 2. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4 2 Inventarisatie van het bronnenmateriaal... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Gemeentearchief...

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning. s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning. s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 2 AERIAL PHOTOGRAPHY WAT IS NCAP? De National Collection of Aerial

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N322 Zaltbommel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N322 Zaltbommel Vooronderzoek Conventionele Explosieven N322 Zaltbommel INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1 1.5 Verantwoording 1 2. LOCATIEGEBONDEN

Nadere informatie

Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute

Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute Projectnummer: 0710GPR2086.1 In opdracht van: Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Brunssum-USAG

VOORONDERZOEK Brunssum-USAG VOORONDERZOEK Brunssum-USAG AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen: Vestiging Waalwijk: De Grens 7-6598 DK Heijen Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep Tel. :

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Enter-Deldenerbroek

VOORONDERZOEK Enter-Deldenerbroek AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Poolse Sherman tanks op zoek naar Duitse infiltranten in de polder.

Poolse Sherman tanks op zoek naar Duitse infiltranten in de polder. Poolse Sherman tanks op zoek naar Duitse infiltranten in de polder. - 2.~~5 thuis op de grond tot ca. 8 uur geslapen. Toen kwam er iemand met berichten dat er vandaag (woensdag 1 nov. Allerheiligen) veel

Nadere informatie

HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4. Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411).

HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4. Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411). Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4 Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411).

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Adviesrapport Conventionele Explosieven Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Utrecht documentcode: 72547-05-AR-02 aantal pagina's: 58 Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 8 februari 2010 Herzien

Nadere informatie

Rapportage 0612GPR3093 12-07-2012

Rapportage 0612GPR3093 12-07-2012 Rapportage Projectnummer: Datum: 0612GPR3093 12-07-2012 Betreft: Deelonderzoek probleemanalyse van een historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse

Nadere informatie

3.1 Explosievenonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas

3.1 Explosievenonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas 3.1 Explosievenonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas Rapport betreffende een historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van het project natuurvriendelijke

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk

Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk Powerpointpresentatie over een bijzondere gebeurtenis in september 1944. Doelgroep: Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 Met behulp van tekst, originele foto s

Nadere informatie

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 -

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie en voorgenomen werkzaamheden... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Thema: Slag om de Schelde en de invloed op het Nieuwe land.

Thema: Slag om de Schelde en de invloed op het Nieuwe land. Thema: Slag om de Schelde en de invloed op het Nieuwe land. Op 6 juni 1944 is het D Day, dat wordt nog steeds gevierd want het is het begin van de bevrijding van West Europa. Eigenlijk betekent D Day de

Nadere informatie

Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 2 december 2011

Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 2 december 2011 Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven W. van den Brandhof, MA 2 december 2011 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2.

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht

TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht Documentcode: Aantal pagina's: /TVM33.037.030 Aanvullend vooronderzoek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf T00298 Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf over de Grebbeberg te Rhenen, 1870-2005 M.A. van der Eerden-Vonk en D. Ruiter Juli 2014 Inleiding Omvang: 1 m. Herkomst: schenking van de heer C. de

Nadere informatie

Programma en toelichting van het fietsgilde

Programma en toelichting van het fietsgilde Programma en toelichting van het fietsgilde 2015 Inhoud: programma 2 toelichting algemeen 3 toelichting bij de fietstochten 4-5 - 6 maart 2015 Programma fietsgilde 2015 datum route vertrek datum route

Nadere informatie

Landmijnen blijven nog lang slachtoffers maken onder de burgerbevolking nadat het oorlogsgeweld

Landmijnen blijven nog lang slachtoffers maken onder de burgerbevolking nadat het oorlogsgeweld MIJNEN IN NEDERLAND VN-Arena Deze les is er één uit een reeks van zes: Landmijnen in Nederland, Landmijnen ruimen, Ik en mijn kunstbeen, De kosten van landmijnen, Mijnen en millenniumdoelen en Geld voor

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen Esther Wieringa Korte introductie SIKB is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Leiden, Vondellaan 47 Historische informatie bodemkwaliteit

Notitie. Betreft : Leiden, Vondellaan 47 Historische informatie bodemkwaliteit Notitie Aan : Vondellaan 47 Leiden B.V. Van : Royal Haskoning: ing. E.K. de Baat en drs. L.P.J.M. Jansen Datum : 1 mei 2012 Kopie : Archief Onze referentie : 9X1094.A0/N00001/402545/Nijm HASKONING NEDERLAND

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie