VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050"

Transcriptie

1 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ing. J.A. Verschelling Dr. E. Worrell Dr. C. Hendriks November 2005 EIB03076 Copyright Ecofys 2005 in opdracht van: de Zeeuwse Milieufederatie Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door: - Ondersteuning van het programma DEN dat wordt uitgevoerd door SenterNovem (projectnummer: ) - Provincie Zeeland - DELTA

2

3 Voorwoord Zeeland heeft door een unieke combinatie van factoren de kans om als eerste provincie in Nederland een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Door de water- en windrijke omgeving en het zonnige klimaat is in Zeeland een ruime toepassing van duurzame energiebronnen mogelijk. Bovendien kent de provincie een groot landbouwareaal met mogelijke kansen voor de teelt van biobrandstoffen. Havenfaciliteiten maken Zeeland geschikt voor het aanvoeren van biobrandstof per schip. Tenslotte is de urgentie in Zeeland groot: als kustbewoners zijn we extra kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) ziet de urgentie en de kansen om CO 2- uitstoot te reduceren. Ook het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de uitstoot in Nederland met 60 tot 80 procent terug moet in De EU hanteert dezelfde doelstelling. De ZMF gaat nog een stap verder. Wij willen dat Zeeland voorop loopt. Wij zetten in op Zeeland als eerste Nederlandse provincie met nul procent CO 2 - uitstoot in Met CO 2- neutraal bedoelen we dat er bij activiteiten en processen (per saldo) geen koolstofdioxide vrijkomt. Om de haalbaarheid van een CO 2- neutrale provincie in 2050 te onderzoeken heeft de ZMF het adviesbureau Ecofys gevraagd kansen te verkennen en achterliggende, feitelijke informatie aan te leveren. Dit heeft geresulteerd in het rapport Visie op de Zeeuwse energievoorziening; Zeeland CO 2- neutraal. Om de Zeeuwse kansen in te schatten heeft ook DELTA haar inbreng geleverd tijdens het hele proces, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn. Het rapport levert een totaalplan op waarin alle mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening geïntegreerd zijn. Het zet de koers uit vo or het energiebeleid in Zeeland op de korte en langere termijn. Hiermee wil de ZMF haar bijdrage leveren aan het energietransitietraject van de provincie Zeeland. De federatie zal waar mogelijk voorbeelden oppakken om daadwerkelijk invulling te geven aan het concept CO 2 neutraal. Met het uitwerken van ideeën over een CO 2- neutrale straat en het CO 2- vrije product is inmiddels een start gemaakt. We vertrouwen erop dat het rapport het Zeeuwse bedrijfsleven, overheden en consumenten zal inspireren om samen met de ZMF de uitdaging voor een CO 2- neutrale provincie aan te gaan. Tjeu van Mierlo, directeur Zeeuwse Milieufederatie Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 III

4 IV JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

5 Samenvatting Introductie Het doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden voor Zeeland om in 2050 CO 2 neutraal (per saldo geen CO 2 uitstoot uit fossiele brandstoffen) te worden. Dit is gedaan in opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie. Ecofys heeft een analyse gemaakt van de huidige CO 2 uitstoot en de groei ervan. Voor deze verkenning is gebruik gemaakt van gegevens het ministerie van VROM, Delta en de provincie Zeeland evenals kennis die bij Ecofys aanwezig is, onder meer over industriële processen. Het gaat hierbij om een verkenning van de mogelijkheden op hoofdlijnen, niet om een gedetailleerde studie met een kosten/baten analyse. Klimaatprobleem Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de winters worden korter en de zomers warmer en natter. Dit komt door de uitstoot van broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is kooldioxide of CO 2. Dit broeikasgas komt vrij bij het verbranden van koolstofhoudende energiedragers zoals aardgas, kolen en aardolie. De wereldwijde CO 2 uitstoot neemt nog steeds toe. In het klimaatverdrag van Kyoto is afgesproken om de CO 2 uitstoot terug te brengen. Om de klimaatverandering binnen veilige grenzen te houden, wijzen wetenschappers op het belang om het CO 2 niveau in de atmosfeer niet verder te laten stijgen dan een niveau waarbij de temperatuurstijging beperkt blijft tot circa 2 graden Celsius. Dit niveau correspondeert met een wereldwijde reductie van CO 2 emissies van % ten opzichte van De reducties zullen vooral moeten plaatsvinden in de geïndustrialiseerde landen. Nederland heeft met het energie rapport 2005 van het ministerie van Economische Zaken ingezet op energietransitie en een reductie van broeikasgassen van 60-80% in De EU hanteert een zelfde doelstelling. Naast het klimaatprobleem nopen ook zekerheid van onze energievoorziening en het opraken van olie en gas en de daarmee samenhangende prijsstijgingen tot energietransitie. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 V

6 Figuur S1: Historisch verloop aardgasprijs voor consumenten en industrie (bron ECN). Figuur S2: Historisch verloop van de prijzen van emissierechten vanaf juli 2005 (bron: Zeeuwse CO 2 uitstoot Beschouwen we de Zeeuwse CO 2 uitstoot over de periode (S3), dan zien we dat Zeeland een middelpositie in neemt en dat deze uitstoot sterk groeiend is: waar de totale Nederlandse emissies over de periode zijn toegenomen met 13%, zijn de emissies in Zeeland gestegen met 43% ten opzichte van Beschouwen de Zeeuwse CO 2 uitstoot per inwoner (S4) dan zien we dat deze erg hoog is vergeleken met andere provincies en zelfs in vergelijking met de VS. Dit komt door het grote aandeel industrie en het geringe aantal inwoners in Zeeland. VI JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

7 CO 2 uitstoot per provincie ton CO 2 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Figuur S3: CO 2 Uitstoot van de Nederlandse provincies van 1990 tot 2002 (bron: ministerie van VROM 1 en CBS). CO 2 uitstoot per inwoner ton CO 2 per jaar Nederland Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland VS* Figuur S4: CO 2 Uitstoot per inwoner voor de Nederlandse provincies in 2002 (bron: ministerie van VROM 2 en CBS). *Ter vergelijking is ook de uitstoot van broeikasgassen (niet alleen CO 2 maar ook de andere broeikasgassen) van de Verenigde Staten vermeld in ton CO 2 equivalenten 3. Vergeleken met Nederland wordt in Zeeland een groot deel van de CO 2 uitstoot veroorzaakt door de industrie (inclusief energiecentrales) en landbouw (zie figuur S5). 1 Emissie registratie, mei Emissie registratie, mei Ecofys rapport WWF Climate scorecards Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 VII

8 gebouw de omgeving 6% CO2 uitstoot Zeeland 2002 verkeer en vervoer 10% CO2 uitstoot Nederland 2002 verkeer en vervoer 22% industrie en landbouw 84% gebouw de omgeving 16% industrie en landbouw 62% Figuur S5: CO 2 uitstoot van Zeeland per sector vergeleken met Nederland (bron ministerie van VROM). De Zeeuwse uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door een achttal grote bedrijven die ruim 99% van de CO 2 emissies produceren in deze sector (zie figuur S6). Deze bedrijven produceren ook voor buiten Zeeland, maar hun emissies worden aan Zeeland toegerekend, conform internationale afspraken. CO 2 uitstoot Zeeuwse industrie 2003 Thermphos Pechiney8% 3% EPZ 19% Dow chemical 24% Elsta 13% Cerestar 2% Yara 18% Total 12% Figuur S6: CO 2 uitstoot van de sector industrie en landbouw (bron: prov. Zeeland). Vergeleken met andere provincies scoort Zeeland ook het hoogst met CO 2 uitstoot per inwoner in de sectoren verkeer en vervoer en gebouwde omgeving (zie figuur S7). Ook de CO 2 uitstoot van deze sectoren is flink gegroeid over de periode , resp. met 25.5% en 9.3%. Oorzaken van de hoge Zeeuwse CO 2 in deze sectoren zijn: Het uitgestrekte karakter van de provincie en de daarmee gepaard gaande mobiliteit, de emissies van de scheepvaart en de beperkte rol van het openbaar vervoer, Zeeland is een provincie met relatief veel platteland en ruim opgezette woningen, Het lage nieuwbouwtempo van de afgelopen tien jaar waardoor er relatief veel oudere (minder goed geïsoleerde) woningen staan. VIII JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

9 CO 2 uitstoot verkeer en vervoer per inwoner in 2002 ton CO 2 / inwoner Nederland Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland CO 2 uitstoot gebouwde omgeving per inwoner in ton CO 2 / inwoner Nederland Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland Figuur S7: CO 2 uitstoot per inwoner van de sectoren verkeer en vervoer en gebouwde omgeving (bron: ministerie van VROM). De hoge CO 2 uitstoot maakt de Zeeuwse economie kwetsbaar voor prijsstijgingen van CO 2 emissierechten en energie. Als de energieprijzen stijgen, gaan de Zeeuwen er harder op achteruit dan de rest van Nederland, immers: zij verbruiken meer energie per inwoner (figuur S7). En daarbij werken veel Zeeuwen bij bedrijven die onder druk kunnen komen te staan als de prijzen van CO 2 emissierechten en energie verder zouden stijgen. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 IX

10 CO 2 reductie opties Welke opties heeft Zeeland om de CO 2 uitstoot te beperken? Kortweg onderscheiden we vier soorten maatregelen om de CO 2 uitstoot te reduceren: Verbetering energie efficiency (alle sectoren); Verbetering van de ketenefficiency (vooral bij de industrie). Opwekken van duurzame energie en inzetten van biomassa als grondstof (in industriële processen) en als brandstof (alle drie de sectoren). CO 2 afvangen en opslaan onder de grond (industrie). Per sector is het potentieel van deze maatregelen ingeschat en het effect berekend. sector Jaarlijkse groei t/m 2010 [%] Jaarlijkse groei > 2010 [%] Energie efficiency (t.o.v. frozen efficiency) maatregelen keten efficiency maatregel Duurzame energie maatregelen CO2 opslag opmerkingen totale CO2 reductie* industrie en 0-2% landbouw 0-2.0% 15%-65%* doorlopende 0-25% recycling, 0-85%* wind op zee en inzet 0-50% Inzet oxyfuel >100%** efficiency innovatie biomassa als brandstof fornuizen, verbetering, inzet en grondstof CO2 afvang WKK, minder en opslag affakkelen, gebruik restwarmte verkeer en 2.9% 2.9% 50.0% doorlopende 0% 0 40% biobrandstof en/of 0% 0 90% vervoer efficiency verbetering duurzaam geproduceerd waterstof gebouwde 0.8% 0.5% 60.0% doorlopende 0% 0 40% gebouwgebonden 0% 0 100% omgeving efficiency verbetering windenergie, zonneenergie, evt. biomassa of micro WKK (op biobrandstof of waterstof), warmtepompen Tabel S1: Overzicht per sector van de maatregelen. CO2 reductie is aangegeven in procenten ten opzichte van frozen efficiency (gelijkblijvende efficiency, bijvoorbeeld van processen). *hier wordt een range aangegeven: de percentages variëren per bedrijf/proces (voor meer detail, zie bijlage 2). **Door de inzet van biomassa in combinatie met CO2 opslag kan meer dan 100% CO2 reductie gerealiseerd worden. X JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

11 Verloop CO 2 uitstoot richting 2050 Op basis van aannames voor de groei van de verschillende sectoren en de inschatting van het effect van de maatregelen is het verloop van de CO 2 uitstoot voor Zeeland geschetst (zie figuur S8). In deze figuur is te zien dat de uitstoot blijft stijgen bij frozen efficiency (gelijkblijvende efficiency) en business as usual (BAU, efficiencyverbetering volgens het huidige beleid). De verschillende lijnen daaronder tonen het effect van extra efficiencyverbetering, ketenefficiency en CO 2 opslag. CO 2 neutraliteit is dus haalbaar volgens deze verkenning, er is zelfs nog enige speelruimte waardoor CO 2 opslag na 2043 kan worden uitgefaseerd. CO 2 uitstoot Zeeland 35 Frozen efficiency optie 1 20 optie 1, 2 15 M ton CO optie 1, 2, 3 optie 1, 2, 3, 4 business as usual -10 Figuur S8: Verkenning van de CO 2 uitstoot voor Zeeland tot Optie 1 zijn extra energie efficiency maatregelen, optie 2: maatregelen ter verbetering van de ketenefficiency, optie 3: de inzet van duurzame energie en biomassa als grondstof in industriële processen en optie 4 is CO 2 opslag. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 XI

12 Conclusies Zeeland stoot relatief veel CO 2 uit en deze uitstoot groeide de afgelopen jaren snel. Per inwoner is de Zeeuwse uitstoot met 39 ton per jaar ruim drie maal het landelijk gemiddelde en zelfs veel meer dan de VS. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van energie-intensieve industrie (die ook voor elders produceert) en het relatief lage inwoneraantal. Het maakt de Zeeuwse economie kwetsbaar voor schommelingen in de energieprijs of in de prijs van CO 2 emissierechten. De Zeeuwse industrie (inclusief energieproductie) veroorzaakt de hoofdmoot (84%) van de Zeeuwse CO 2 emissies. Maar ook in de andere sectoren (verkeer en vervoer en gebouwde omgeving) heeft Zeeland de hoogste CO 2 uitstoot per inwoner vergeleken met andere Nederlandse provincies. De door de ZMF voorgestelde CO 2 neutrale situatie voor Zeeland is haalbaar voor 2050, maar alleen als de industriële CO 2 uitstoot drastisch wordt gereduceerd. Om dit doel te halen zijn verregaande efficiency verbeteringen nodig in alle sectoren. Daarnaast zal veel duurzame energie moeten worden opgewekt, hoofdzakelijk door windparken op de Noordzee en de inzet van biomassa als brandstof voor energiecentrales en als grondstof in productieprocessen. Het potentieel van Zeeuwse landbouw om biomassa te telen levert een CO 2 reductie van enkele procenten op 4, er zal dus veel biomassa moeten worden geïmporteerd. Tenslotte zal een flink deel van de resterende CO 2 moeten worden (15-30%) afgevangen en opgeslagen. Met de door de ZMF voorgestelde CO 2 neutraliteit in 2050 gaat Zeeland een stap verder dan EU en nationale doelstellingen (60-80% in 2050). Om deze energietransitie te laten slagen is een vertaling in een plan van aanpak en daadkrachtig beleid nodig, gericht op verandering en op het stimuleren van innovatie. Hiermee kan Zeeland de eerste Nederlandse provincie zijn met een ambitieuze doelstelling en effectieve aanpak. Hoofdaanbeveling: De industrie (inclusief elektriciteitsopwekking) veroorzaakt verreweg het grootste deel van de Zeeuwse CO 2 uitstoot. Het bereiken van energietransitie bij deze industrie is dus cruciaal om de ZMF doelstelling (100% CO 2 reductie in 2050), maar ook de huidige nationale en EU doelstelling (60-80% CO 2 reductie in 2050) te halen. Deze transitie rust op drie peilers: Bereiken van extra efficiencyverbetering door innovatie; Inzet van duurzame energie (voornamelijk biomassa en grootschalige windparken op zee) en conversie van een op olie, kolen en gas gebaseerde industrie naar één met biomassa als grondstof én brandstof voor de processen; CO 2 afvang en opslag. Actie: provincie Zeeland en de Zeeuwse industrie (inclusief elektriciteitsopwekking) dienen gezamenlijk een transitieroute uit te stippelen op basis van deze drie peilers Mton CO2 reductie (zie 4.4) op een BAU provinciale uitstoot van 22.5Mton is ca 5%. XII JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

13 Overige aanbevelingen: 1. Het ontwikkelen van een transitieroute voor de sector verkeer en vervoer gebaseerd op: Inzet alternatieve brandstoffen (biobrandstoffen of aardgas en later waterstof) voor verkeer en scheepvaart. Maatregelen gericht op de scheepvaart, zoals bijvoorbeeld aanbieden van walstroom voor (zee)schepen, tariefdifferentiatie van havengelden voor schone schepen, invoeren snelheidsbeperking tot efficiënte snelheden, stimuleren van innovatie (betere aandrijvingen en rompvormen). Actie: provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeentes dienen het initiatief te nemen voor het opstellen van deze transitieroute. 2. Het ontwikkelen van een transitieroute voor de sector gebouwde omgeving gebaseerd op: Verregaande reductie van warmtevraag door zeer energiezuinige nieuwbouw en isolatie bij bestaande bouw Inzet van duurzame bronnen (gebouwgebonden wind energie, PV, zonneboilers, warmtepompen en biobrandstof WKK) voor het (decentrale) opwekken van de resterende energie Actie: provincie Zeeland, Zeeuwse gemeentes, Delta en de woningcorporaties dienen het initiatief te nemen voor het opstellen van deze transitieroute. 3. De uitvoering en CO 2 reductie van de drie transitieroutes dient te worden gemonitord en gerapporteerd. Actie: provincie Zeeland. De belangrijkste acties die nu al direct kunnen worden genomen, zijn: 1. Voor elk van de drie sectoren dient een transitieroute te worden ontwikkeld. Het instellen van een energie innovatieprogramma ter stimulering van Zeeuwse duurzame energie en energiebesparingsprojecten is cruciaal voor uitvoering van de drie transitieroutes. In overleg met Delta zou dit programma deels kunnen worden ingericht met het geld dat beschikbaar komt uit het openhouden van de kerncentrale. Gelden uit het programma moeten beschikbaar komen voor additionele energie innovatie in alle drie de sectoren en niet opgaan aan het behalen van reeds bestaande doelstellingen of verplichtingen. Actie: provincie Zeeland, Delta, Zeeuwse Milieufederatie, ministerie van VROM, belanghebbenden uit de drie sectoren. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI 2006 XIII

14 2. Het vestigingsbeleid moet zich richten op het aantrekken van innovatieve bedrijven die in symbiose met bestaande industrie kunnen werken (o.a. gebruik reststoffen, restwarmte), of kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO 2 emissies van de Zeeuwse economie. stimulering van WKK in de industrie en WKK integratie op bedrijventerreinen, of aantrekken van bedrijven die warmte kunnen gebruiken van andere bedrijven met restwarmte of mogelijkheid hebben voor vergroting van het WKK potentieel, stimuleren warmtelevering van industrie aan derden (gebouwde omgeving, landbouw, recreatie), reserveren locaties voor grootschalige duurzame energieopwekking (biomassa, windenergie op zee). Actie: provincie Zeeland, gemeentes, Zeeland Seaports. 3. Het stimuleren van de benutting van zonne-energie (PV) door het instellen van een reële terugleververgoeding (circa 50 cent/kwh) in Zeeland. Dit kan als Delta het huidige groene stroomtarief een fractie verhoogt en kan nieuwe banen opleveren in deze sector in Zeeland (zie verder bijlage 1). Actie: De aandeelhouders van Delta (provincie Zeeland, gemeentes) zouden hierop moeten aandringen bij Delta. 4. Zeeuwse gemeentes, zorginstellingen en woningcorporaties moeten veel strengere eisen stellen aan nieuw te bouwen woningen (energieverbruik 40% lager dan de EPC) en streng toezien op de naleving; Actie: provincie Zeeland, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeentes. 5. Voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen moet een provinciale isolatiecampagne worden opgezet. Actie: provincie Zeeland, zorginstellingen, woningcorporaties. 6. Het faciliteren of stimuleren van een Zeeuws (revolving) fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van waar uit rendabele energiebesparende maatregelen direct kunnen worden voorgefinancierd. Actie: provincie Zeeland. 7. Verkeer en vervoer: onderzoek naar, en pilot projecten met alternatieve brandstoffen in het verkeer en openbaar vervoer, onderzoek naar en pilot projecten met CO 2 reductie bij de scheepvaart. Actie: provincie Zeeland, Zeeland Seaports, Hogeschool Zeeland. Aanvullende maatregelen staan beschreven in hoofdstuk 4. XIV JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

15 Inhoudsopgave Samenvatting v 1 Inleiding Klimaatverandering Groei energievraag, energieprijsontwikkeling Doel en focus van de studie Methodiek Opbouw van dit rapport 7 2 Klimaatbeleid en CO 2 uitstoot Klimaatbeleid CO 2 uitstoot van Zeeland in perspectief CO 2 uitstoot per sector Industrie (inclusief energievoorziening) en landbouw Aanname groei industrie (inclusief energie-productie) en landbouw Verkeer en vervoer Aanname groei verkeer en vervoer Gebouwde omgeving Aanname groei gebouwde omgeving 20 3 Opties voor reductie van CO 2 uitstoot Trias energetica Wat zijn de opties voor CO 2 reductie? Industrie en landbouw Verkeer en vervoer Gebouwde omgeving Lange termijnvisie voor energieverbruik in de gebouwde omgeving 29 Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI

16 4 Verkenning effect CO 2 reducerende maatregelen tot Welk inzicht biedt deze verkenning? Welke aannames zijn er gedaan? Verkenning tot Hoeveel duurzame energie kan in Zeeland zelf worden opgewekt? Windenergie op zee Biomassa Duurzame energie scan Zeeland Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) Warmtepompen Zonneboilers Golfenergie, energie uit de getijdenstroming en energie uit zoet en zout water CO 2 opslag in of nabij Zeeland Verdeling van de maatregelen in Discussie Meerdere wegen leiden naar Rome Zijn de effecten van de maatregelen stapelbaar? Concurrentiepositie Zeeuwse industrie Op tijd beginnen Kernenergie Suggestie concrete maatregelen Belangrijkste korte termijn acties Acties gebouwde omgeving Acties verkeer en vervoer Acties industrie(inclusief energievoorziening) en landbouw Duurzame energie 46 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 47 Bijlage 1 Opschaling zonne-energie (PV) in Zeeland 51 Bijlage 2 Overzicht maatregelen in tabelvorm 53 2 JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

17 1 Inleiding 1.1 Klimaatverandering Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en de winters worden korter en de zomers warmer en natter 5. Dit komt door de uitstoot van broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is kooldioxide of CO 2. Dit broeikasgas komt vrij bij het verbranden van koolstofhoudende energiedragers zoals aardgas en kolen, bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales en aardolieproducten (benzine, diesel, kerosine) in vliegtuigen en auto s. CO 2 uitstoot wordt dus vaak gekoppeld aan energieverbruik. Ondanks de risico s van klimaatverandering (zie figuur 1) neemt de wereldwijde CO 2 uitstoot nog steeds toe. Om deze risico s te beperken is in het klimaatverdrag van Kyoto afgesproken om de CO 2 uitstoot terug te brengen. Figuur 1: Gevolgen van klimaatverandering in Nederland. De risico s voor schade zijn gegeven voor zes sectoren en voor temperatuurstijgingen tot en met 3 o Celsius. (bron RIVM 2005). 5 KNMI rapport de toestand van het klimaat in Nederland Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI

18 Om de klimaatverandering binnen veilige grenzen te houden, wijzen wetenschappers op het belang om het CO 2 niveau in de atmosfeer niet verder te laten stijgen dan 450ppm (dit komt overeen met een gemiddelde temperatuurstijging van circa 2 graden Celsius in ). Dit niveau correspondeert met een wereldwijde reductie van CO 2 emissies van % ten opzichte van Deze reducties zullen vooral moeten plaatsvinden in de geïndustrialiseerde landen. Ook voor Nederland is een geleidelijke overstap naar duurzame energiebronnen (ook wel energietransitie genoemd) nodig. Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom ingezet op een reductie van broeikasgassen van 60-80% in Dit betekent een ommezwaai in de manier waarop we met energie en fossiele brandstoffen omgaan. Figuur 2 Totale binnenlandse CO 2 emissie. SE is het strong Europe verkenning, GE is het global economy verkenning. (bron ECN/RIVM referentieramingen ). De Zeeuwse Milieufederatie wil dat Zeeland voorop loopt bij de energietransitie en zet in op CO 2 neutraliteit (geen directe CO 2 uitstoot afkomstig van inzet van fossiele brandstoffen) van Zeeland in Deze studie is bedoeld om bij te dragen aan de Zeeuwse discussie over energietransitie. De studie bespreekt de mogelijkheden om CO 2 neutraliteit te bereiken en reikt een aantal concrete maatregelen aan voor de korte en lange termijn. 6 proefschrift Nichlas Höhne 7 Energierapport 2005, pag JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

19 1.2 Groei energievraag, energieprijsontwikkeling Behalve de risico s van klimaatverandering is er nog een tweede reden om ons grondig te beraden op onze energievoorziening. De wereld energiebehoefte groeit in een hoog tempo. In sommige regio s is de groei zo snel dat delen van de energievoorzieningsketen tekenen van overbelasting beginnen te vertonen. Dit heeft, samen met een aantal andere factoren, geresulteerd in de huidige hoge olieprijzen. Deze olieprijzen zullen waarschijnlijk de komende jaren wel hoog blijven 8. Ook de Zeeuwse bedrijven en huishoudens hebben last van de stijging van de energieprijzen. Een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan de concurrentiepositie van de Zeeuwse industrie verbeteren. Een lager energieverbruik door de Zeeuwse huishoudens komt de koopkracht van deze huishoudens ten goede. Figuur 3: ontwikkeling aardgasprijzen (excl. BTW) (bron ECN 2005). Het is van belang dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel verminderen. Het bereiken van (een mate van) CO 2 neutraliteit is een manier om dit te bereiken. 8 IMF, bijv. OECD economic outlook interim assessment sept 2005: Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI

20 Figuur 4: Historisch verloop van de prijzen van emissierechten vanaf juli 2005 (bron: Om aan de opgelegde verplichting te kunnen voldoen, kunnen bedrijven CO 2 emissierechten kopen binnen het Europese Emissiehandel systeem (EU ETS) of zelf hun eigen emissies reduceren. 1.3 Doel en focus van de studie Het doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden voor CO 2 neutraliteit in Zeeland in Verder dient deze studie om inzicht te geven wat Zeeland zelf kan bijdragen aan een duurzame energievoorziening en wat moet worden geïmporteerd en worden aanbevelingen gedaan voor concrete vervolgstappen en worden maatregelen voorgesteld. CO 2 is het belangrijkste broeikasgas. Andere broeikasgassen zoals lachgas, methaan, CFK s en PFC s zijn op termijn te vervangen/ uit te faseren. Daarmee wordt CO 2 op de lange termijn het gas dat het meeste zal bijdragen aan het broeikaseffect. Vanwege het verkennende karakter beperken we ons in deze studie tot CO 2. In deze studie worden de mogelijkheden verkend voor een CO 2 neutrale situatie van Zeeland in Het beantwoorden van gedetailleerde specifieke vragen valt buiten de scope van deze verkenning. We bespreken de mogelijke oplossingsrichtingen, niet de oplossingen zelf. U zult bijvoorbeeld niet terugvinden wat het effect van grootschalige decentrale duurzame energieopwekking is voor de onbalans in het elektriciteitsnet. Of waar precies de windturbines op zee moeten komen te staan en wat het kost, maar wel het technisch potentieel: hoeveel windenergie we op het Zeeuwse stuk van de Noordzee kwijt kunnen en hoeveel CO 2 uitstoot daarmee wordt gereduceerd. 6 JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

21 1.4 Methodiek Voor het samenstellen van het verloop van de CO 2 uitstoot tot 2050 is de volgende methode gebruikt: Eerst is de Zeeuwse uitstoot opgedeeld in drie sectoren: industrie (inclusief elektriciteitsopwekking) en landbouw, verkeer en vervoer en gebouwde omgeving. Vervolgens is per sector op basis van beschikbare informatie (ECN/RIVM referentie ramingen, CPB groeicijfers, provinciale informatie en andere studies en verkenningen) de fysieke groei ingeschat voor de periode tot 2050 bij gelijkblijvende efficiency (zogenaamde frozen efficiency). Vervolgens is de business as usual (BAU) efficiency verbetering ingeschat, dat wil zeggen, de efficiency verbetering bij het huidige beleid. Daarna is het effect van de beschikbare CO 2 reducerende maatregelen ingeschat. Hiermee is het verloop van de CO 2 uitstoot (het resultaat van de groei en het effect van alle maatregelen) tot 2050 berekend. 1.5 Opbouw van dit rapport In hoofstuk 2 staat de status van de CO 2 uitstoot in Zeeland beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de opties om CO 2 te reduceren. In hoofdstuk 4 wordt de verkenning tot 2050 geschetst en besproken, gevolgd door een opsomming van maatregelen. In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI

22 8 JANUARI 2006 Zeeland CO 2 neutraal in 2050

23 2 Klimaatbeleid en CO 2 uitstoot In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van het klimaatbeleid en de Zeeuwse CO 2 uitstoot. Vervolgens wordt deze uitstoot vergeleken met die van andere provincies, in perspectief geplaatst en de groei voor de periode tot 2050 ingeschat. 2.1 Klimaatbeleid In het kader van het klimaatverdrag van Kyoto moet de EU de uitstoot van broeikasgassen met 8% reduceren in Voor Nederland geldt een reductie van 6%. Er is echter een veel zwaardere inspanning nodig om het broeikaseffect een halt toe te roepen. Dit besef vindt langzaam maar zeker zijn weg in nieuw klimaatbeleid. Sommige landen of staten hebben al een doelstelling voor 2050: Californië wil een 80% reductie van broeikasgassen bereiken in 2050, Frankrijk 75% en het Verenigd Koningrijk een reductie van 60%. In EU verband is door de EU milieuministers in maart 2005 een doelstelling aangenomen van 60-80% broeikasgasreductie in Inmiddels bestaat er een functionerend EU emissie handelssysteem (ETS) waarmee grote Europese bedrijven in emissies kunnen handelen. Dit handelssysteem geeft bedrijven de keuze tussen zelf CO 2 uitstoot reduceren tot een opgelegd plafond of het inkopen van CO 2 emissierechten van andere bedrijven: ook in andere Europese landen wordt de CO 2 uitstoot aan banden gelegd. Het Nederlandse beleid is om op de lange termijn een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia 60-80% omlaag moet 10. Nederland bereidt hiervoor de energietransitie voor: een geleidelijke overstap naar een duurzame energievoorziening. De provincie Zeeland heeft in 2001 het Actieprogramma energiebesparing en duurzame energie gepubliceerd. Dit actieprogramma heeft een looptijd tot 2006, evenals het Provinciale milieubeleidsplan Groen Licht. De provinciale doelstelling voor CO 2 reductie is 2.5Mton (in 2006) ten opzichte van , waarvan de industrie 80% moet realiseren. 9 Om precies te zijn: de reductie van 8% geldt ten opzichte van de uitstoot van 1990 en moet gemiddeld over de periode bereikt zijn. 10 Energierapport 2005, pag Actieprogramma energiebesparing en duurzame energie tabel A pagina 4. Zeeland CO 2 neutraal in 2050 JANUARI

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie