TSO-informatieboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TSO-informatieboekje 2015-2016"

Transcriptie

1 TSO-informatieboekje

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag Organisatie 2.1 De structuur pag Het overblijfschema pag De financiële kant pag De afspraken met vaste overblijfouders pag Vervanging pag Verantwoording pag Taken 3.1 De directie van de school en de MR pag De overblijfcoördinator pag De vaste overblijfouders pag Gang van zaken rondom het overblijven pag Regels & Tips 5.1 Voor vaste overblijfouders pag Voor de overblijfkinderen pag Namen en Telefoonnummers pag Inschrijfformulier pag. 12 Bijlage 1: Huishoudelijk Reglement Bijlage 2: Beleidsplan Tussenschoolse opvang SARKON

3 1. Voorwoord Dit informatieboekje is een aanvulling op het huishoudelijke reglement van de TussenSchoolse Opvang RKBS Don Bosco (hierna te noemen TSO). Het reglement vindt u achterin dit boekje en we gaan ervan uit dat u van de inhoud kennis heeft genomen. Dit informatieboekje is bestemd voor degenen die zich hebben opgegeven als vaste TSO-ouder op de Don Bosco school, de inval-tso-ouders, voor de ouders die hun kind of kinderen één of meerdere dagen opgegeven hebben voor de TSO op RKBS Don Bosco en de incidentele TSO-kinderen. Het overblijven op RKBS Don Bosco is ondergebracht in TSO Don Bosco. Om deel te kunnen nemen aan de TSO moet het kind of de kinderen worden aangemeld bij de TSO middels een TSOovereenkomst. In het huishoudelijke reglement van de TSO is opgenomen dat ouders/verzorgers van kinderen die deel nemen aan de TSO een aantal malen per jaar ingedeeld kunnen worden als TSOouder. Het uitgangspunt van de TSO is dat de kinderen op een gezellige en prettige manier de middagpauze door kunnen brengen. Daarom vragen wij u dit boekje goed door te nemen en de inhoud ervan ook met uw kind(eren) te bespreken. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, zorgt dat voor een plezierige situatie voor alle betrokkenen. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, schroom dan niet contact op te nemen met één van de TSO-coördinatoren. De directie van RKBS Don Bosco heeft twee TSO-coördinatoren aangesteld: Ellen Hiemstra en Annemarie Beentjes, die de algemene gang van zaken met betrekking tot de TSO regelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en TSO-ouders en hebben regelmatig contact met de directeur en leerkrachten van de school. Tijdens de TSO-momenten is Aaltje Plaisier het aanspreekpunt. Het helpen bij de TSO is niet altijd een eenvoudige taak. Een aantal factoren (o.a. grootte van de groep en het weer) kan sfeerbepalend zijn. Als de zon schijnt, spelen alle kinderen buiten. Als het regent zijn zij aangewezen op de daarvoor aangewezen ruimtes in de school. Als een TSO-ouder langer mee draait leert hij/zij de kinderen kennen en leren de kinderen de TSOouder kennen, wat de omgang eenvoudiger maakt. Daarnaast is het soms noodzakelijk om op te treden tegen kinderen die zich niet aan de afgesproken regels houden. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het werk van een TSO-ouder. De TSO-coördinatoren zijn het aanspreekpunt hiervoor. De TSO-coördinatoren willen in samenwerking met de (TSO)ouders en met de hulp van de school de TSO op RKBS Don Bosco zo goed mogelijk regelen. Door het maken van goede afspraken en een goed contact met alle betrokkenen wordt de tussenschoolse opvang voor de leerlingen en de (TSO)ouders aangenaam.

4 2. De organisatie 2.1 De Structuur TSO Don Bosco organiseert in opdracht van de schooldirectie de tussenschoolse opvang op onze school. Voor het uitvoeren van de praktische zaken rondom de TSO zijn er twee TSO-coördinatoren aangesteld. De TSO-coördinatoren worden bij de daadwerkelijke tussenschoolse opvang bijgestaan door een team van vaste TSO-ouders. Er is regelmatig overleg tussen de TSO-coördinatoren, de TSOouders en met de directie over de gang van zaken en over de voortgang en eventuele knelpunten of noodzakelijke aanpassingen. Zo nodig worden beslissingen in overleg met de directeur van de school en MR genomen. De TSO-coördinatoren zijn wekelijks op de dinsdagochtend aanwezig en overleggen de lopende zaken. Twee à drie keer per jaar vindt een (evaluatie)overleg plaats met alle TSO-ouders. Belangrijke mededelingen en/of genomen beslissingen zullen via het weekbericht aan de ouders worden doorgegeven. 2.2 Het overblijfschema Per dag zijn er op alle groepen vaste TSO-ouders aanwezig, afhankelijk van het aantal kinderen dat overblijft. In de praktijk is het niet eenvoudig het team compleet te krijgen. Om die reden kunnen ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO (abonnement) een aantal keer per jaar ingeroosterd worden om te participeren als TSO-ouder. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen pas later in het schooljaar opgeven voor de TSO. Dit heeft twee voordelen: de ouders zien hoe het eraan toegaat tijdens de TSO en er hoeven minder vaste TSO-ouders geregeld te worden. Regelmatig worden de nieuwe overblijfschema s onder de vaste TSO-ouders verspreid. 2.3 De financiële kant Voor de tussenschoolse opvang, betalen de ouders de TSO een vergoeding voor het abonnement en/of de losse TSO-bonnen. De verkoop van het abonnement vindt in principe plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Tevens is het mogelijk voor instromers een abonnement tussentijds te kopen en/of uitbreiding van uw huidige abonnement aan te vragen. Wekelijks kunt u op de dinsdagochtend losse bonnen kopen en kunt u terecht voor wijzigingen en/of uitbreiding van het abonnement. U kunt dit tevens via de regelen: 2.4 Afspraken met overblijfouders Met de TSO-ouders worden afspraken gemaakt. Er wordt o.a. afgesproken op welke dag(en) er wordt overgebleven, in welke groep, wat er van hen verwacht wordt, wat de vergoeding hiervoor is en het regelen van vervanging. Voor wat betreft de vergoeding moet er rekening worden gehouden met de fiscaal maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding (bedragen 2014: maximaal 4,50 per uur, met een maximum van 150 per maand en per jaar. Voor TSO-ouders onder de 23 jaar geldt een ander maximum bedrag, zij ontvangen 2,50 per uur, met een maximum van 150 per maand en per jaar). 2.5 Vervanging Als een TSO-ouder op de dag waarop hij/zij is ingeroosterd, door ziekte of een andere oorzaak verhinderd is, dan dient hij/zij zelf de vervanging te regelen. Dit kan ook opgelost worden door het ruilen van dagen met een andere TSO-ouder van de lijst. 2.6 Verantwoording De eindverantwoording over alles wat op school gebeurt, ligt bij de directeur van de school. De TSO is verantwoordelijk voor het organiseren van het overblijven. Omdat het niet alleen om werk gaat, maar ook om kinderen, zal het duidelijk zijn dat de eindverantwoording ook tijdens de tussenschoolse opvang bij de directeur ligt. Daarom moet de directeur op de hoogte worden gehouden van alle zaken met betrekking tot de tussenschoolse opvang door de TSO-coördinatoren.

5 3. Taken 3.1 De directie van de school en de MR Het bepalen van de vergoeding van de TSO-ouders en de TSO-coördinatoren in samenwerking met de TSO-coördinatoren Beslissingsbevoegdheid in geval van situaties zoals omschreven in het huishoudelijke reglement Controle van de begroting en jaarrekening 3.2 TSO-coördinator De algemene organisatie van de tussenschoolse opvang Administratieve werkzaamheden met betrekking tot de TSO, o.a. het TSO-schema, verslaglegging TSO-vergaderingen etc. Het zorgen voor de agenda en het voorzitten van de vergaderingen Het uitschrijven van abonnementen en losse bonnen Het innen van gelden ten behoeve van de TSO Het opmaken van de jaarrekening Organiseren van opleidingen voor vaste TSO-ouders Het bepalen van de vergoeding voor de TSO-ouders en TSO-coördinatoren in samenwerking met de directie en de MR Contact houden met directeur en de MR Aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot algemene vragen Aanspreekpunt bij problemen De coördinatie met betrekking tot de aanschaf van TSO-materiaal Deelname aan nascholing 3.3 Vaste TSO-ouders Helpen waar nodig met klaarzetten van tafels en dergelijke vanaf uur Inname overblijfbonnen, bijhouden klassenlijsten en lijst in verband met de eigen aanwezigheid Het zorgen voor een gezellige, warme sfeer Toezicht houden en begeleiden van de kinderen tijdens het eten in de daarvoor aangewezen ruimtes binnen school Het toezicht houden tijdens het spelen in de daarvoor aangewezen ruimtes binnen school en op het schoolplein Begeleiden van spelletjes, zowel binnen als buiten Helpen met opruimen (denk ook aan het speelplein!) Het doorgeven van relevante informatie (denk bijvoorbeeld aan pestgedrag) met betrekking tot TSO-kinderen aan de TSO-coördinator Het bijwonen van TSO-vergaderingen Deelname aan scholingsbijeenkomsten (geldt alleen voor vaste TSO-ouders)

6 4. Gang van zaken rondom de tussenschoolse opvang Voor kinderen met een TSO-abonnement Kinderen met een TSO-abonnement blijven iedere week op één of meerdere vaste dagen over. Het abonnement wordt 1 maal per jaar voldaan (begin schooljaar). Tussentijdse instroom is altijd mogelijk. Als uw kind een keer niet komt verzoeken wij u dit te melden aan de leerkracht. In geval van afwezigheid kunt u via de leerkracht laten doorgeven dat uw kind niet komt overblijven, deze moet dit dan doorgeven aan de desbetreffende TSO-ouder. Voor kinderen met een losse TSO-bon Een losse TSO-bon is bedoeld voor de kinderen die incidenteel een keer willen overblijven. De bon moet volledig worden ingevuld en dient ingeleverd te worden bij de TSO-ouder op de dag dat er van de bon gebruik wordt gemaakt. Deze bonnen zijn per 4 stuks te koop à 10,- op de dinsdagochtend bij de TSO-coördinator of door overmaking van 10,- of een veelvoud hiervan op het rekeningnummer van de TSO onder vermelding van de naam van het kind en de het nummer van de groep. Op verzoek kunnen de vellen ook aan de betreffende kinderen meegegeven worden. 's Middags zijn de TSO-ouders vanaf uur aanwezig voor de voorbereiding. Vanaf uur zijn zij verantwoordelijk voor de kinderen. Om uur nemen de leerkrachten de verantwoordelijkheid weer over. Om uur worden de kinderen van groep 1 en 2 opgehaald door één van de TSO-ouders. Kinderen uit de overige groepen komen zelf naar de TSO-ruimte. Op dit moment geven de leerkrachten eventuele bijzonderheden met betrekking tot de leerlingen door aan de TSOcoördinator. Vóór het eten is er gelegenheid om naar het toilet te gaan (dus niet tijdens het eten). Vóór het eten wast iedereen de handen. De kinderen gaan rustig aan de per klas ingedeelde tafels zitten. Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen. De kinderen leggen hun spullen (broodtrommel - drinken, eventueel fruit en zo nodig hun losse TSO-bon) op de tafel en zetten hun tas onder de tafel. Pas als alle kinderen zitten, kan er worden gegeten. Tijdens het eten blijven de kinderen op hun plaats zitten en komt de TSO-ouder langs om de namen op te nemen en zo nodig de losse bonnen in te nemen. Als het uur is, mogen de kinderen die klaar zijn met eten hun spullen opruimen. Als het afval in de daarvoor bestemde mandjes en/of prullenbak is gedaan, mogen de kinderen van tafel en gaan spelen. Bij droog weer gaan we altijd naar buiten. Om uur stoppen we met eten en gaat iedereen spelen. We zien erop toe dat elk kind minimaal één sneetje brood eet. Het teveel aan eten/drinken wordt mee teruggegeven naar huis. Bij regen mogen de kinderen binnen spelen in de daarvoor aangewezen ruimtes. TSO-coördinator Aaltje Plaisier neemt altijd de beslissing of er buiten gespeeld kan worden of niet. De kinderen brengen dan wel eerst hun tas naar de kapstok bij hun lokaal. Alle kinderen mogen alleen naar buiten onder begeleiding van een TSO-ouder. Dit geldt voor de kleuters maar ook voor de kinderen op het grote plein. Bij droog weer gaan de kinderen ongeveer tot uur naar buiten, zodat er binnen opgeruimd kan worden. Bij de groepen 3 t/m 8 ruimen de kinderen zelf hun spullen op. Bij de kleuters gaat er

7 minimaal één TSO-ouder alvast naar buiten, de andere ruimt op en wanneer deze klaar is, gaat zij ook naar buiten. Als er kinderen buiten zijn, zijn alle hekken gesloten en is er toezicht. Bij slecht weer kan door de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt worden van het lokaal, ook daar is een TSO-ouder aanwezig. De groepen 3 t/m 8 blijven in hun lokaal of in de daarvoor aangewezen ruimtes. De Burgt is geen speelplaats dus hier mogen de kinderen niet verblijven tijdens de tussenschoolse opvang. Binnen kan er met van alles gespeeld of geknutseld worden. Het speelgoed staat klaar of ligt in de kast van de TSO-ruimte. De kinderen moeten na gebruik ook dit weer netjes opruimen. In de periode na de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen kiezen om binnen te blijven. Kinderen die kiezen om binnen te blijven, worden door de TSO-ouders van groep 7 en 8 begeleid. Bij slecht weer blijven we binnen. Als dit is beslist, wordt er ook niet meer naar buiten gegaan. Jas buiten aan of uit mag door de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf worden beslist. Voor de kleuters beslissen de TSO-ouders. Om uur wordt al het spelmateriaal (zowel binnen als buiten) opgeruimd. Om uur gaat de schoolbel en mogen de kinderen terug naar het lokaal. De kinderen van groep 1 en 2 worden teruggebracht naar het lokaal, om uur. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het toezicht wordt dan overgedragen aan de leerkrachten. De TSO-ouder wacht totdat de leerkracht in het lokaal is. Eventuele calamiteiten tijdens de tussenschoolse opvang worden door de vaste TSOouder doorgegeven aan de leerkracht.

8 5. Regels & Tips 5.1 Voor vaste overblijfouders 1. Wees naar leerlingen toe zeer consequent. Let op de uitvoering van je woorden en je eigen woorden. Tegen ongepast gedrag of taalgebruik van de kinderen wordt opgetreden. De kinderen zullen duidelijk optreden accepteren. Ongepast gedrag wordt genoteerd in de TSO-map van de klas met naam en datum. Elke week wordt de map door de coördinatoren nagekeken en wordt er op de aantekeningen actie ondernomen. 2. Een goede samenwerking met de andere TSO-ouders is belangrijk. Geef elkaar ondersteuning en spreek elkaar op een prettige manier aan als er zaken niet lopen zoals je denkt dat het zou moeten. 3. Het is niet de bedoeling dat kinderen rennen, skeeleren, steppen en/of spelen in de gangen. 4. Op de daarvoor bestemde gedeeltes van de schoolpleinen mag worden gevoetbald. Als het stoplicht op rood staat, mag er niet op het grasveld en in de bosjes gespeeld worden. 5. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen spelen, de kleutergroepen blijven in hun lokaal en kunnen spelen met de spullen uit de TSO-bakken. De hogere groepen kunnen zich verdelen over de aangewezen lokalen, daar kan men respectievelijk video bekijken in een daarvoor aangewezen lokaal, spelletjes doen vanuit de TSO-kast in je eigen TSO-lokaal, kleuren en knutselen van uit de TSO-bakken in een daarvoor aangewezen lokaal. Er worden niet gespeeld of geknutseld in de Burgt. 6. Het kleuterplein is alleen voor kleuters. Ook het spelmateriaal dat daar staat en ligt. 7. Er staat een EHBO doos in de grijze kast in de hal naast de gymzaal. 8. Om uur zien de TSO-ouders erop toe dat er opgeruimd wordt, zowel buiten als binnen. Om uur moet al het TSO-materiaal op de juiste plek liggen. 9. Het hek wordt om geopend voor de kinderen die thuis hebben gegeten. Ter voorkoming van onrust staat één van de TSO-ouders vanaf uur in de omgeving fietsenstalling/poort en ziet erop toe datde kinderen die thuis hebben gegeten om het schoolplein op komen. 10. Om uur worden de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen gebracht. Om uur staan alle kinderen weer onder toezicht van de leerkracht. 11. Eventuele calamiteiten moeten worden doorgegeven aan de TSO-coördinator. Deze kan het een en ander doorgeven aan de desbetreffende leerkracht. En vergeet dit niet te noteren in de map met de datum erbij. 12. Als er niet wordt geluisterd, krijgt een kind één waarschuwing en gaat daarna voor 5 minuten naar binnen. Er gaat dan één van de TSO-ouders mee naar binnen. 13. De directie is de aangewezen persoon om ouders aan te spreken over het gedrag van hun kind(eren) tijdens de tussenschoolse opvang. Het is niet de bedoeling dat dit door een van de andere aanwezige TSO-ouders wordt gedaan.

9 14. Als je goede ideeën hebt ter verbetering van de tussenschoolse opvang of over de aankoop van materiaal, houd die dan niet voor je. Wij horen ze graag. 15. Lees ook de regels & tips voor de kinderen even door! 5.2 Voor de TSO-kinderen 1. Als je van je ouders mag overblijven, mag je alleen bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten als je schriftelijke toestemming hebt van je ouders en dit hebt afgeven bij je leerkracht. 2. Uiteraard werken we ook tijdens de overblijf met de kapstokregels van school: - Binnen is een loopgebied, buiten is dat lekker niet. - We zijn aardig voor groot en klein. - Als we goed voor de spullen zorgen, kunnen ze weer gebruikt worden morgen. 3. Als je in de TSO-ruimte komt, ga dan rustig aan tafel zitten. Zorg wel dat je op tijd komt! 4. Als je nog naar het toilet moet, mag dat voor of na het eten: dus niet tijdens het eten! 5. De TSO-ouder komt langs om, als dat voor jou geldt, je TSO-bon in ontvangst te nemen. 6. Een snoepje (na het eten) mag best, maar te veel snoep krijg je mee terug naar huis 7. Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans eten haal je dus geen geintjes uit! 8. Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De TSO-ouders vinden dat ook niet prettig. Daarom willen we van niemand een grote mond horen. 9. Als het uur is en je bent klaar met eten mag je naar buiten, mits er een TSO-ouder buiten is. Maar niet voordat je je eigen spullen netjes hebt opgeruimd en het afval in de daarvoor bestemde mandjes en/of prullenbak hebt gedaan. Je tas kun je weer terughangen aan de kapstok bij je eigen klas. 10. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang. Dus niet hollen, rennen en gillen en ook niet skeeleren en steppen! En stoeien? Dat doen we in de gymzaal, op geplande momenten. 11. We voetballen binnen de groene lijnen van het veld. Een bal over het hek wordt gehaald door één kind. Deze meldt zich eerst bij één van de TSO-ouders en meldt zich bij dezelfde persoon als hij terug komt. 12. Het kleuterplein is alleen voor kleuters, dus ook het spelmateriaal dat daar staat en ligt. Op het kleuterplein wordt niet meer gespeeld met touwen of paardentuigjes. 13. Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolplein blijft. 14. Alles waar we mee gespeeld hebben, ruimen we na afloop van de tussenschoolse opvang op. Als er aan je gevraagd wordt even te helpen, dan doe je dat natuurlijk. Het spelmateriaal van het

10 kleuterplein zetten we netjes op het plein, tenzij het s middags gaat regenen dan in het schuurtje. 15. Er wordt gespeeld op de speelplaatsen, de fietsenstalling is geen speelplaats. Als er iemand op de schommel zit, wordt er niet gespeeld op het kunstgras. Met takken mag je bouwen maar de takken blijven laag (dat is onder de buik hoogte). 16. Wees voorzichtig met speelmaterialen van elkaar en van de tussenschoolse opvang, dan hebben we er met zijn allen veel langer plezier van. 17. Ruziemaken of vechten, kun je voorkomen door een TSO-ouder te vragen te helpen bij het oplossen van de problemen. We rekenen erop dat je dat ook doet. 18. Om uur (als de bel is gegaan) mag je rustig terug naar je klas. 19. Als je je aan deze regels houdt, blijft de tussenschoolse opvang gezellig voor ons allemaal!

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken.

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken. VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s) Hier heeft u de informatie betreffende het overblijven op basisschool De Trimaran. Lees deze informatie zorgvuldig door! Aanvullende informatie, wijzigingen of belangrijke

Nadere informatie

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen 1 Tussenschoolse Opvang Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Protocol overblijven

Protocol overblijven Basisschool t Bossche Hart Protocol overblijven September 2014, opgesteld door overblijfcoördinator Danielle Tak Geactualiseerd april 2015 Inhoud Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten De pedagogische

Nadere informatie

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel PROTOCOL Overblijven Het Kompas Den Bommel Beleid en regels m.b.t. het overblijven Algemeen verloop overblijven Om ongeveer 12.10 uur wordt begonnen met gebed. Eventuele mededelingen kunnen het beste voor

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO)

Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Huishoudelijkreglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Vita Veraschool Algemeen Het Huishoudelijk Reglement Tussenschoolse Opvang Vita Veraschool is een aanvulling/uitwerking op het Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2014/2015 Kindercentrum Dikkertje Dap BSO t Speelveld Haarsteegsestraat 14-14a Sportpark Haarsteeg 5254 JR Haarsteeg Priemsteeg Tel:073-5112179 Tel:

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje TSO

Informatieboekje TSO Informatieboekje TSO St. Jozefschool Rietmolen 2015-2016 Inleiding Geachte ouders / verzorgers, Voor u ligt een informatieboekje over hoe de Tussenschoolse opvang (TSO) geregeld is op de St. Jozefschool

Nadere informatie

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Overblijftijden: De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijfkracht voor groep 1/2 en 3 haalt

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Infoboekje Tussenschoolse. Opvang pcb De Stromen. Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Infoboekje Tussenschoolse. Opvang pcb De Stromen. Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Infoboekje Tussenschoolse Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Opvang pcb De Stromen Loca e Lupinesingel: Coördinator: Carina Prins-van Oosterom Telefoon tussenschoolse opvang: 06-42959609 E-mailadres:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Informatie gids schooljaar

Informatie gids schooljaar Informatie gids schooljaar 2016-2017 Mobielnummer: 06-26969495 overblijf.willibrord@degroeiling.nl 1 Algemeen/informatie Hierbij alweer onze 5 e uitgave van de informatie gids van de overblijfvereniging

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje TSO Basisschool de Hobbedob

Informatieboekje TSO Basisschool de Hobbedob Informatieboekje TSO Basisschool de Hobbedob Stichting TSO Kidswereld versie januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De overblijfdagen en tijden... 4 3 Het overblijven... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs (september 2011)

Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs (september 2011) Basisschool Titus Brandsma Ring 17 8308 AL Nagele info@titusbrandsma-nagele.nl www.titusbrandsma-nagele.nl Huishoudelijk reglement overblijven op de Titus Brandsma School voor Katholiek en Openbaar onderwijs

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT?

WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? WAT IS EEN OVERBLIJFKRACHT? Op basisschool De Achtbaan hebben kinderen de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren. Dit

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP 2 OVERBLIJVEN Overblijven betekent dat uw kind tijdens de lunchpauze op school, onder begeleiding van een overblijfouder op school kan blijven eten. Deze opvang

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) St. Jozefschool Molenweg 2 7045 AG Azewijn 0314 651527 info@jozefazewijn.nl www.jozefazewijn.nl tso@jozefazewijn.nl -1- VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nadere informatie

Handboek voor Tussen Schoolse Opvang

Handboek voor Tussen Schoolse Opvang Handboek voor Tussen Schoolse Opvang Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Visie overblijven op de Koningin Julianaschool... 4 Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur van het overblijven... 4 Hoofdstuk 3 Taken

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen 2015-2016 Op onze school is het mogelijk voor leerlingen om over te blijven. De overblijfcoördinatoren hebben de uitvoering hiervan op zich genomen. Zij bepalen

Nadere informatie

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy & Stichting Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool:

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 info@bonifaciusschool.nl Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: 1. Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang

Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Informatieboekje TussenSchoolse Opvang Basisschool t Palet Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 Overblijfkrachten en TSO werkgroep 4 Kindercentrum Kindertuin 4 Afspraken en regels 5

Nadere informatie

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017 Overblijfprotocol obs De Zilvermeeuw juni 2017 0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 2 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 De overblijfkrachten... 3 6 Organisatie... 3 7 Draaiboek... 3

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI overblijf@dekiezelendekei.nl Bleskensgraaf 2 PROTOCOL - Voor ieder kind dat gebruik gaat maken van de Overblijf moet een inschrijfformulier worden

Nadere informatie

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder,

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder, Overblijfgids Voorwoord Beste ouder, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van zaken tijdens het overblijven. Er worden belangrijke

Nadere informatie

VISIE OP OVERBLIJVEN

VISIE OP OVERBLIJVEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG van BRIENENOORDSCHOOL VISIE OP OVERBLIJVEN Bij het overblijven is het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen om goed te kunnen ontspannen tussen de schooluren in want

Nadere informatie

Protocol continurooster

Protocol continurooster Protocol continurooster Obs Mathenesse Augustus 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 4. Uitwerking continurooster... 4 4.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken... 4 4.2 De lunch... 4 4.2.1 Afspraken voor

Nadere informatie

Overblijven op school

Overblijven op school Overblijven op school Overblijfcontract Naam Kind Adres Telefoon Groep Ziektekostenverzekering Verzekeringsnummer Naam Arts *Overblijfdagen : Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag * doorhalen wat niet van

Nadere informatie

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Inhoudsopgave 1 Waarom overblijven? 2 Hoe is de organisatie? 3 Wie doen dit? 4 Wat zijn de kosten voor het overblijven en hoe wordt er betaald? 1 1. Waarom overblijven

Nadere informatie

Overblijf op de WaterMolen

Overblijf op de WaterMolen Inhoud Bestuurlijke en organisatorische opzet... 2 Doelstelling... 3 Aan - en afmelden... 3 Structurele opgave... 3 Incidentele opgave... 4 Kosten... 4 Betalingsregeling... 4 Rekeningen voor structurele

Nadere informatie

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool:

Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 info@bonifaciusschool-wassenaar.nl Overblijfreglement St. Bonifaciusschool: 1. Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld

Nadere informatie

OVERBLIJVEN. Regels en afspraken. Tussen schoolse opvang (TSO)

OVERBLIJVEN. Regels en afspraken. Tussen schoolse opvang (TSO) OVERBLIJVEN Regels en afspraken Tussen schoolse opvang (TSO) 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat gebeurt er tijdens het overblijven?...3 3. Afspraken en regels voor ouders en hun kinderen...3 4. Afspraken

Nadere informatie

Overblijfprotocol KBS St. Jozef

Overblijfprotocol KBS St. Jozef Overblijfprotocol KBS St. Jozef Schooljaar 2012-2013 Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven op onze school, indien gewenst, ook

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool In dit informatieboekje kunt u als ouders lezen hoe de Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool is georganiseerd. U kunt lezen hoe de groepen samengesteld worden,

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014

Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014 Overblijfprotocol De Bolster 2013-2014 Overblijfprotocol 13-14.doc, 11-11-2013 Pagina 1 Tussenschoolse opvang op de Bolster Doelstelling: Het opvangen van kinderen in de pauze van de schooldag (11.45 12.50

Nadere informatie

Stichting Overblijf in Lelystad

Stichting Overblijf in Lelystad Stichting Overblijf in Lelystad Informatiebrochure voor de ouders 2016-2017 Karveel 45-39 8242 VC Lelystad telefoon: 06 25494869 e-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad NL02INGB0006028728

Nadere informatie

3 Taakbeschrijvingen coördinator, assistent coördinator en overblijfkracht

3 Taakbeschrijvingen coördinator, assistent coördinator en overblijfkracht Overblijfreglement Versie 2.2, april 2012 1 Algemeen Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen gebruik maken van het overblijven. Voor de organisatie en het financiële beheer draagt sinds 1 augustus

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u dan ook aan dit boekje

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 concept-versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET OVERBLIJVEN MONTESSORISCHOOL DRACHTEN Inleiding Op dit moment maken ongeveer 90 kinderen wekelijks gebruik van de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven,

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven?

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven? Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld Tel: 0348-691488 E-mail: directie@jorai.nl Leidraad overblijven website: www.jorai.nl Inleiding Het doel van deze leidraad is duidelijkheid geven over de afspraken en taken

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over onze overblijf

Alles wat u wilt weten over onze overblijf Alles wat u wilt weten over onze overblijf Inleiding. Overblijf voor en door ouders De wetgever heeft er in voorzien dat op elke basisschool de kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers

TussenSchoolseOpvang. op basisschool De Vlonder. Informatie voor ouders/verzorgers TussenSchoolseOpvang op basisschool De Vlonder Informatie voor ouders/verzorgers Januari 2015 Inleiding: Overblijven, het lijkt zo eenvoudig. Kinderen eten tussen de middag hun brood en gaan daarna binnen

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Handboek voor overblijven

Handboek voor overblijven Handboek voor overblijven 2016-2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Visie overblijven op de Prinses Amaliaschool... 4 Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur van het overblijven... 4 Hoofdstuk 3 Taken

Nadere informatie

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Broodschool Doornspijk Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Geachte ouders/verzorgers. Dit boekje biedt informatie over de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze

Nadere informatie

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar Info-boekje overblijven schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven. Het boekje informeert u over het reilen en zeilen tijdens het overblijven. Er

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie.

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. De Oranje-Nassauschool biedt aan alle kinderen de gelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN Huisregels Reglementen Algemene informatie 1. Overblijven op de Hobbitstee Groep 1/2 12.15 uur de groepen 1 en 2 worden bij de klassen opgehaald en begeleid naar het lokaal waar

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014

OVERBLIJFGIDS TSO. PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 OVERBLIJFGIDS TSO PCBS De Gong Matendonk 2013-2014 Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Gong Matendonk. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Inhoud: 1. Welkom 2. Wat moet u doen 3. Coördinatoren 4. Straf geven?! 5. Ruilen, ziek melden en zwangerschap 6. Bedragen 7. Verklaring goed gedrag (VOG) 8.

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8.

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8. Overblijven Uit de schoolgids De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door

Nadere informatie

Overblijven op Bibit

Overblijven op Bibit Overblijven op Bibit Schooljaar 2017-2018 Ankie Appels (coördinator) tel: 06-29493175 Nicole Clemens (eindverantwoordelijke) tel: 013-5711055 Rekeningnummer: NL90RABO0118388002 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang Visie en reglement van de tussenschoolse opvang visie en reglement T.S.O. de Caegh vastgesteld door MZR dd. 22 mei 2006 1 Doelstelling De tussenschoolse opvang van de R.K. basisschool de Caegh te Obdam

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Reglement Tussen Schoolse Opvang

Reglement Tussen Schoolse Opvang Reglement Tussen Schoolse Opvang Inhoud van het TSO reglement. Artikel 1 : Begrippen Artikel 2 : Het bevoegd gezag Artikel 3 : Directie Artikel 4 : TSO coördinator Artikel 5 : Kosten TSO voor ouders. Artikel

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

SPOVenray. Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang

SPOVenray. Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio SPOVenray Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang september 2006. TSO september 2006 1 Inhoudsopgave: 1. Organisatie 1.1 Visie op

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Algemeen en huishoudelijk reglement. Tussenschoolse opvang

Algemeen en huishoudelijk reglement. Tussenschoolse opvang Algemeen en huishoudelijk reglement Tussenschoolse opvang 0 1 Algemeen en huishoudelijk reglement, Tussen Schoolse Opvang 1. Inleiding Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is de regeling met betrekking

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie