Energie management actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie management actieplan"

Transcriptie

1 BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Auteur(s): Dhr. F. de Bruijn, Directeur Dhr. C. Wolleswinkel, KAM coördinator Dhr. P. van den Hoogen, COF Dhr. D. Slothouber, Extern adviseur Doc.code: EnMP2014 Versie: 03 Datum:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Normatieve verwijzingen Reductiedoelstellingen t.o.v. basisjaar Algemeen Reductiedoelstelling voor scope 1 & Reductiedoelstelling projecten met gunningsvoordeel Reductiedoelstelling scope 3; Ketenanalyse Voortgang doelstellingen Voortgang doelstelling projecten met gunningsvoordeel Voortgang doelstelling scope Doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen Plan van aanpak Maatregelen scope 1 bedrijf Maatregelen scope 2 bedrijf Maatregelen projecten met gunningsvoordeel Maatregelen scope 3 - keten analyse Monitoring en meting Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) Periodieke opvolging / voortdurende verbetering Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget Verantwoordelijkheden Actieplan Energie Management Actieplan 2014 pagina 2

3 1. Inleiding In onze emissiereductieverklaring van hebben wij de doelstelling uitgesproken om onze CO 2 -uitstoot te reduceren met 10% in 2020 (1,25 % per jaar) ten opzichte van de genormaliseerde CO 2 -uitstoot in het basisjaar 2012 op basis van het aantal FTE s (werknemers inclusief het aantal ingehuurde werknemers). Om die doelstelling te bereiken hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende reductiemogelijkheden. Hiervoor hebben wij intern overlegd en hebben wij gebruik gemaakt van de besparingsmaatregelen die andere bedrijven in de sector hebben genomen. De geselecteerde maatregelen zijn samen met de doelstellingen vastgelegd in dit Energie Management Actieplan. Dit plan heeft betrekking op het jaar 2014 en is een uitbreiding van het energiemanagement actie plan dat eind 2013 is opgesteld. Het actieplan is opgesteld conform NEN-ISO en wordt middels de ondertekening van deze inleiding onderschreven door de directie. Al onze projecten zijn min of meer vergelijkbaar. Derhalve hebben wij een vaste set maatregelen gedefinieerd die in principe voor alle projecten geldt. Mochten er projecten zijn waarbij weinig van de bedrijfsmaatregelen toepasbaar zijn, dan zullen wij nagaan of er wellicht andere maatregelen mogelijk zijn in dat specifieke project, en/of het geheel van bedrijfsmaatregelen wel voldoende compleet is. Het plan is gecommuniceerd (intern en extern) en voor zover mogelijk geïmplementeerd voor ons bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Voor zover implementatie van een bepaalde maatregel nog niet is gerealiseerd is hiervoor een streefdatum in het actieplan vastgelegd. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie. Dhr. F. de Bruijn, Directeur Voor akkoord Zegveld, Handtekening Energie Management Actieplan 2014 pagina 3

4 2. Normatieve verwijzingen Dit Energie Management Actieplan is opgebouwd conform de paragrafen 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en van de norm NEN-ISO De internationale erkende norm ISO bestaat uit eisen met gebruiksrichtlijnen voor energie- managementsystemen. In de onderstaande tabel is per paragraaf een verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk in dit rapport waar het betreffende punt uit de ISO norm wordt behandeld. ISO Onderwerp Hoofdstuk Uitvoeren van een energie audit Uitgangswaarden voor energieverbruik / Referentiejaar Energie Prestatie Indicatoren Doelstellingen, Taakstellingen, Actieplan Monitoring, meten en analyseren Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen 4 Energie Management Actieplan 2014 pagina 4

5 3. Reductiedoelstellingen t.o.v. basisjaar 3.1 Algemeen De meest materiële emissies zijn bepaald in de CO 2 -footprint van Jaarlijks zal in het energieauditverslag worden nagegaan of de emissie inventaris (onderdeel van de CO 2 - footprint rapportage) actueel is en zal er vorm worden gegeven aan onze reductiedoelstellingen. De algemene bedrijfsdoelstelling is een reductie van10 % in 2020 ten opzichte van de uitstoot in het basisjaar Dit energie management actieplan beschrijft welke maatregelen wij gaan nemen om deze reductiedoelstelling te kunnen behalen. 3.2 Reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 Doelstellingen zoals geformuleerd in 2013; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel Periode (t.o.v. 2012) Totaal (scope 1 & 2) 10% ,25% 2014 Directie CO 2 -emissies (scope 1) Uitstoot mobiele werktuigen 2% 2014 Indirecte CO2-emissies (scope 2) Uitstoot door elektriciteitgebruik 25% 2014 Voorlopige doelstellingen voor 2015 Om ons doel voor 2020 te behalen stellen wij onze doelstelling voor het jaar 2015; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel Periode (t.o.v. 2012) Totaal (scope 1 & 2) 2,5% 2015 Directie CO 2 -emissies (scope 1) 3% 2015 Indirecte CO 2 -emissies (scope 2) 70% 2015 Begin 2015 zullen wij het resultaat van 2014 evalueren en waar nodig bijsturen. *De reductie doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn afhankelijk van de behaalde resultaten in Begin 2015 zullen wij het resultaat van 2014 evalueren en waar nodig bijsturen. Energie Management Actieplan 2014 pagina 5

6 3.4 Reductiedoelstelling projecten met gunningsvoordeel Op het moment van het opstellen van dit plan heeft het project één project waar gunningsvoordeel op verkregen is n.l. het project "Raamovereenkomst gemeente Woerden." Dit project bestaat uit diverse deelprojecten binnen de Gemeente Woerden. Onze doelstelling richt zich op de meest materiële emissie; het dieselverbruik door het gebruik van personenauto's en met name het dieselverbruik door het "Mobiele koppel". Onze doelstelling voor het project; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel (t.o.v. 2014) Periode Directie CO 2 -emissies (scope 1) Uitstoot door het brandstof verbruik "Mobiel Koppel" 10% 2015 Uit onze gegevens blijkt dat gemiddeld 1 liter diesel verbruikt wordt per 7,6 km. Om onze doelstelling te bereiken dienen wij dit terug te dringen naar 1 liter diesel op 8,4 km. 3.5 Reductiedoelstelling scope 3; Ketenanalyse Onze doelstelling voor scope 3 uit onze ketenanalyse "Inhuur onderaannemers op projecten"; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel Periode (t.o.v. 2014) Indirecte CO 2 -emissies (scope 3) Uitstoot door het brandstof verbruik vervoer 5% 2020 onderaannemers Uitstoot door het brandstof verbruik vervoer 0,5 % 2015 onderaannemers De maatregelen om dit te bereiken hebben wij uitgewerkt in de Ketenanalyse "Inhuur onderaannemers op projecten" (d.d ). Energie Management Actieplan 2014 pagina 6

7 4 Voortgang doelstellingen Halfjaarlijks kwantificeren en bewaken wij de voortgang van onze doelstellingen. Uit onze half-jaarlijkse inventarisatie komt het volgende naar voren; Tabel; Tonnen CO 2 uitstoot per FTE, per doelstelling 4,50 4,00 3,50 3,53 3,34 3,81 3,28 3,40 3,00 2,50 Totaal 2,00 1,50 1,56 1,52 1,15 1,48 Mobiele werktuigen elektriciteit (scope 2) 1,00 0,50 0,00 0,88 0,15 0,19 0,16 0,04 0, / / (verwacht) Tabel; Voortgang emissie reductie (Bron; Bruco Zegveld CO 2 footprints) Onderwerp Scope Eenheid /1 Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) 1&2 Ton CO FTE Aantal Uitstoot per FTE 1&2 Ton CO2 3,53 3,28 Scope 1; Mobiele werktuigen 1 Ton CO2 140,3 45,8 Uitstoot mobiele werktuigen (per FTE) 1 Ton CO2 1,56 1,15 Scope 2; Elektriciteit 2 Ton CO2 13,7 1,5 Uitstoot elektriciteit (per FTE) 2 Ton CO2 0,15 0,04 Tabel huidige prestatie; Doelstelling Resultaat 2014 (jan-juni) t.o.v (%) Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) -7,3% Scope 1; Mobiele werktuigen -26,6% Scope 2; Elektriciteit -75,4% Energie Management Actieplan 2014 pagina 7

8 Tabel verwachting 2014; Doelstelling Verwachting Per FTE Resultaat uitstoot (Ton CO 2 ) (Ton CO 2 ) (%) Algemeen (totale uitstoot scope 1 &2) 275 3,40-3,9 Scope 1; Mobiele werktuigen 120 1,48-5,0 Scope 2; Elektriciteit 4 0,05-67,6 Onze ervaring is dat in de tweede helft van het jaar de meeste werkzaamheden worden verricht. Daarom zal het resultaat waarschijnlijk iets veranderen. Wel hebben wij door het zachte weer van vorige winter significant meer werk in het eerste half jaar verricht dan normaal. Dit hebben wij ook mee laten wegen in onze verwachting. In 2014 verwachten wij op 81 FTE uit te komen en 5% meer werk te hebben in de tweede helft van het jaar. Uit het bovenstaande blijkt dat wij op weg zijn om onze doelstelling van 2014 te behalen. 4.1 Voortgang doelstelling projecten met gunningsvoordeel Project Raamovereenkomst Gemeente Woerden Het is op dit moment nog te vroeg om de effectiviteit van de getroffen maatregelen te bepalen. Begin 2015 zullen wij de resultaten van het hele jaar 2014 evalueren inclusief het resultaat van het project met gunningsvoordeel. 4.2 Voortgang doelstelling scope 3 Dit jaar is de ketenanalyse; "Inhuur onderaannemers op projecten" opgesteld. Deze analyse richt zich op het vervoer van onze onderaannemers van hun bedrijf of huis naar de projecten. In het ketenanalyse rapport is een doelstelling met maatregelen voor reductie geformuleerd. Op dit moment is het nog te vroeg om de voortgang van deze doelstelling te bepalen. Wij zullen dit om het half jaar inventariseren en waar nodig bijsturen. 4.2 Doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom In 2013 zijn wij overgegaan op groene elektriciteit en daarmee een. Jaarlijks volgen wij de ontwikkelingen en zullen wij inventariseren of er mogelijk alternatieven zijn voor onze brandstoffen. Wij hebben het doel om alternatieve brandstoffen te gebruiken wanneer deze economisch haalbaar zijn. 4.3 Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen Op dit moment zijn er geen correctieve of preventieve maatregelen nodig. Wij houden het huidige plan van aanpak aan. Energie Management Actieplan 2014 pagina 8

9 5. Plan van aanpak 5.1 Maatregelen scope 1 bedrijf Zoals geformuleerd in het energie managementplan van 2013; Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstelling voor de periode 2014 nemen wij verschillende maatregelen. Duurzamer gebruik mobiele werktuigen; De emissiestroom waarop de maatregelen betrekking hebben is het dieselverbruik; Instructie en controle van alle machinisten op de projectlocaties door het gebruik van de machines aan de kaart te stellen tijdens; o De contract besprekingen aan het begin van het jaar, o Startwerkoverleg, o Werkplek inspecties, o Toolboxen, o Controles op gedrag bij de dagelijkse werkzaamheden door de uitvoerders, o Maandelijkse beoordeling van de onderaannemers tijdens het werk- en coördinatie overleg. De aandacht ligt bij deze maatregel op het niet onnodig stationair laten draaien van de machines. Wij willen met het groener maken van ons inkoopbeleid een CO 2 - reductie bewerkstelligen door bij de inkoop actief te letten op de verbruiksgegevens bij zowel de machines als de bedrijfswagens; Gedegen onderhoud van het machinepark en tijdig vervangen van versleten/veroudert materieel; Onderzoeken of we de reductie doelstellingen kunnen relateren aan het aantal draaiuren van de machines of de omzet van het bedrijf. Dit om een beter vergelijkbaar resultaat te creëren wanneer de hoeveelheid projecten verandert. Het onderzoeken of het rendabel is om over te stappen op TRAXX brandstof. Budget De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 120 uur per jaar. Energie Management Actieplan 2014 pagina 9

10 5.2 Maatregelen scope 2 bedrijf Bedrijfspand De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft is het elektriciteitsverbruik; Inkoop groene stroom (in september 2013 is overgestapt op groene stroom). Het isoleren van de wanden van de werkplaats en het plaatsen van dubbel glas (dit is in 2012 volbracht). Zoveel mogelijk digitaal versturen van correspondentie met opdrachtgevers en leveranciers dus het gebruik van de printers verminderen; De aanschaf van energie zuinige apparatuur wanneer dit aan vervanging toe is. Er op letten dat alle elektrische apparaten uit staan wanneer het pand verlaten wordt. Er op te letten dat verlichting uitgezet wordt in ruimten die niet gebruikt worden. Budget De inkoop van groene stroom brengt geen extra kosten met zich mee. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. is een nieuwe contract aangegaan met een nieuwe leverancier die de elektriciteit aanbiedt voor een voordeliger tarief. (gerealiseerd in 2013) De kosten voor het isoleren van de werkplaats; ,- (gerealiseerd in 2013). In het voorjaar van 2015 zullen wij onze reductie resultaten en de maatregelen in het plan van aanpak evalueren en waar nodig aanpassen om onze doelstellingen voor de komende jaren te bereiken. 5.3 Maatregelen projecten met gunningsvoordeel M.b.t. het project Raamovereenkomst Gemeente Woerden; De aanschaf van een zuinige bus voor het Mobiele koppel. Budget Het aankoop bedrag van een nieuwe bus (inkoopbudget). Energie Management Actieplan 2014 pagina 10

11 5.4 Maatregelen scope 3 - keten analyse M.b.t. het vervoer van onderaannemers naar de projectlocaties; Het verminderen van het aantal gereden kilometers door verbeterde planning; Het promoten van milieuvriendelijk en CO 2 reducerend gedrag bij de onderaannemers; Het verbeteren van de registratie van het aantal gereden kilometers door de onderaannemers. Budget Voor de planning is geen extra budget nodig; 20 uur administratieve uren voor de registratie van de km (schatting) De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 120 uur per jaar. (zie ook scope 1) Energie Management Actieplan 2014 pagina 11

12 6. Monitoring en meting Elke besparingsmaatregel die wij nemen wordt gemonitord. Hiervoor is een meet- en monitoringssysteem ingericht (zie procedure A.2 van het handboek Managementsysteem voor CO 2 -bewust handelen ). De monitoring en meting van de CO 2 - reductiemaatregelen zal periodiek plaatsvinden. Als een maatregel in de praktijk tegenvalt, kunnen wij beslissen om te stoppen met de maatregel en/of de monitoring. 6.1 Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) Om daadwerkelijk sturing op het energieverbruik mogelijk te maken hebben wij een aantal Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) geformuleerd. EnPI s kunnen bestaan uit een parameter (absoluut energiegebruik), energiegebruik per eenheid (bijvoorbeeld werkdag, weekenddag, fabricatieduur, product, ploeg) of een multivariabel model. Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) Onderwerp Registratie Intervalperiode Waterverbruik Facturen leverancier & Halfjaarlijks meterstand Papierverbruik Facturen leverancier Halfjaarlijks Gasverbruik Facturen leverancier & Halfjaarlijks meterstand Elektriciteitsverbruik Facturen leverancier & Halfjaarlijks meterstand Brandstofverbruik mobiele werktuigen Facturen Halfjaarlijks brandstofleveranciers Brandstofverbruik wagenpark BP Brandstofpassen Halfjaarlijks Brandstofverbruik "Mobiel koppel" BP Brandstofpassen Halfjaarlijks Kilometers "Mobiel koppel" Track en Trace systeem Halfjaarlijks Kilometers onderaannemers Kilometer registratie onderaannemers Halfjaarlijks Energie Management Actieplan 2014 pagina 12

13 7. Periodieke opvolging / voortdurende verbetering Het formuleren van doelstellingen, selecteren van besparingsmaatregelen is geen eenmalige actie. Om ervoor te zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering moeten deze activiteiten continu plaatsvinden. Zo zullen wij gedurende het jaar de reductiemaatregelen uitvoeren, verbruik registreren, communiceren en processen in de organisatie periodiek bijwerken en evalueren. Door het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus zorgen wij ervoor dat wij werken aan voortdurende verbetering van onze CO 2 prestaties. Minimaal eenmaal per jaar buigt, onder verantwoordelijkheid van de directie, de organisatie zich over het functioneren van het energie management systeem. De directiebeoordeling vormt samen met het energie audit verslag mede de input tot voortdurend verbeteren. Energie Management Actieplan 2014 pagina 13

14 8. Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget 8.1 Verantwoordelijkheden Binnen Bruco Zegveld B.V. is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het Energie Management Actieplan binnen het energiemanagementsysteem. De proceseigenaar is de COF. Dat geldt zowel voor de projecten als voor binnen de organisatie. 8.2 Actieplan Nr. Datum invoer Actie/ doelstelling Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn Onderzoek naar het beter in kaart brengen van het draaiuren per machine Actief letten op de verbruiksgegevens bij de inkoop bij machines. Mogelijke CO 2 -reductie of energie-besparing (%) Indirect door beter registratie Afhankelijk per machine 10-25% brandstof verbruik Benodigde middelen en budget Verantwoordelijke en eventueel betrokken belanghebbenden Streefdatum Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd Datum 20 man-uur COF Maart 2014 Gerealiseerd Maart 2014 Inkoop budget Directie Doorgaand Gerealiseerd Augustus Digitaal versturen correspondentie, minder printen Er op toezien dat alle elektrische apparaten en verlichting uit staan wanneer het pand verlaten wordt Aanschaf energie zuinige apparatuur -1% stroomverbruik -1% stroomverbruik Afhankelijk van machine Geen Geen Directie Medewerkers kantoor Directie Medewerkers kantoor Doorgaand Januari 2014 Doorgaand Januari 2014 Inkoop budget Directie Doorgaand, wordt jaarlijks bepaald Onder handen Onder handen Onder handen Energie Management Actieplan pagina 14

15 Nr. Datum invoer Actie/ doelstelling Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn Eigen personeel informeren en betrekken, bewustwording Inleen personeel en onderaannemers instrueren, controleren en beoordelen Brief papier aanpassen met CO 2 tekst Mogelijke CO 2 -reductie of energie-besparing (%) 10-20% op dieselverbruik 10-20% op dieselverbruik Indirect Benodigde middelen en budget Nieuwsbrief, toolbox + beoordeling 2 man-uren, per halfjaar Verantwoordelijke en eventueel betrokken belanghebbenden Directie COF Uitvoerders Medewerkers 100 man-uur per jaar Directie COF Medewerkers Onderaannemers 1 manuur 100,- Directie Hoofd administratie Streefdatum Doorgaand eens per half jaar November 2014 Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd Onder handen, Onder handen December 2013 Onder handen Datum Deelname aan klankbordgroepen sector- en keten initiatief; Onderzoek aanschaf TRAXX brandstof Overstappen naar groene stroom Afhankelijk van initiatief 2-5 % brandstof verbruik 25% op uitstoot stroomverbruik 80 manuur 2500,- contributie COF november 2014 Onder handen 8 uur COF Januari 2014 Onder handen 0 uur, 0,- Hoofd administratie Dec Gerealiseerd Sept Werknemers "mobiel koppel" instrueren in het nieuwe rijden 5% op het brandstof verbruik 4 uur per jaar voor instructie COF Uitvoerders Dec Onder handen Inkoop energie zuinige bus 10% op het brandstofverbruik Inkoopbudget Directie Dec Onder handen Reiskilometers onderaannemers beperken door verbeterde planning Verbeteren registratie aantal gereden km onderaannemers 0.5% brandstof verbruik scope3 Indirect 0,- Directie Planner 20 uur administratief COF Planner Dec Jan Onder handen Onder handen Energie Management Actieplan 2014 pagina 15

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Bom Beheer B.V. Document: Energiemanagementplan. CO 2 -prestatieladder Bom Beheer B.V. Niveau 3. Certificering op CO 2 -prestatieladder

Bom Beheer B.V. Document: Energiemanagementplan. CO 2 -prestatieladder Bom Beheer B.V. Niveau 3. Certificering op CO 2 -prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer A. Bom De heer R. van Cappellen 2 mei 2013 (revisie 2.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie