ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING"

Transcriptie

1 LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING ADRES INSTELLING POSTCODE - WOONPLAATS Tel. Fax.. Zorgcontinuïteitsplan Ten tijde van een calamiteit de juiste zorg verlenen FOTO VAN DE LOCATIE (VOOR DE HERKENBAARHEID)

2 Auteur: Opdrachtgever: Organisatie: Functie: Namens VERANTWOORDELIJKE Functie: Plaats: Datum: Status: Versie: CONCEPT/ DEFINITIEF Blanco Zorgcontinuïteitsplan 1

3 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zorgcontinuïteitsplan Wettelijke verplichtingen Definities Doel Betrokkenen Bevoegdheid en verantwoordelijkheid Niveau s in omvang van calamiteiten De gevolgen van een calamiteit 7 Hoofdstuk 2 Sluiting van (delen van) de locatie Opvangcapaciteit NAAM ORGANISATIE Opvangcapaciteit andere zorginstellingen Cliëntgegevens en zorgdossiers Hulpmiddelen Checklist bij noodopvang Indeling ruimten NAAM ORGANISATIE 10 Hoofdstuk 3 Groot aanbod cliënten Organisatiestructuur Checklist bij noodopvang 11 Hoofdstuk 4 Verplaatsen van cliënten Mobiliteitslijsten Vervoersmiddelen NAAM ORGANISATIE Vervoersmaatschappijen 12 Hoofdstuk 5 Tekort aan personeel Verantwoordelijkheden HOOFD ZORG Verantwoordelijkheden HOOFD FACILITAIRE ZAKENE ZAKEN Het prioriteren van werkzaamheden Contactpersonen extern voor extra personeel 14 Hoofdstuk 6 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen Schema nutsvoorzieningen Elektriciteit Water ICT 16 Hoofdstuk 7 Logistieke stagnatie Voeding Medicijnen 18 Hoofdstuk 8 Uitbraak infectieziekten 19 Hoofdstuk 9 Ten slotte 19 Bijlagen Bijlage I Checklist bij noodopvang 20 Bijlage II Plattegronden 21 Bijlage III Gevolgen van een calamiteit 22 Bijlage IV Bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding 24 Bijlage V Leverancierscontracten (leeg) 26 Bijlage V I Overzicht recent houden Blanco Zorgcontinuïteitsplan 2

4 Hoofdstuk 1 Zorgcontinuïteitsplan 1.1 Wettelijke verplichtingen NAAM ORGANISATIE heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van haar cliënten. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die verwijzen naar voorzieningen die zorgorganisaties moeten treffen bij calamiteiten en rampen en de voorbereiding hierop. Belangrijker dan de wettelijke plicht is dat NAAM ORGANISATIE in de praktijk calamiteiten en rampen zoveel mogelijk voorkomt en de risico s vermindert wanneer zich een ramp voordoet. Kwaliteitswet Zorginstellingen NAAM ORGANISATIE heeft een bij de wet opgedragen zorgplicht. Er dient verantwoorde zorg te worden aangeboden. Hieronder wordt verstaan zorg van goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Verantwoorde zorg heeft niet alleen betrekking op de dagelijkse gang van zaken, maar geldt ook in bijzondere omstandigheden zoals bij een ramp. Veiligheid Er zijn ook wettelijke regelingen die meer ingaan op de technische kant van veiligheid zoals veiligheidseisen, brandveiligheid, ontruimingen, vluchtwegen etc. Wetten die hierop aansluiten zijn: de Woningwet, het Bouwbesluit, de Gemeentelijke Bouwverordening, de Wet op de Medische Hulpmiddelen, de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening (BHV) speelt een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van calamiteiten en rampen. De verplichting om de BHV te organiseren en de wettelijke eisen die aan de organisatie van de BHV worden gesteld, zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De BHV ers worden vaak als eerste geconfronteerd met een ramp en de gevolgen ervan. Bedrijfshulpverlening is bedoeld om, in de periode die de professionele hulpverlening nodig heeft om ter plaatse te komen, de ramp zo goed mogelijk te beheersen. De BHV maakt het mogelijk dat de professionele hulpverlening de hulpverlening zo snel mogelijk overneemt. Een organisatie voor verpleging en verzorging moet bij de inrichting van de bedrijfshulpverlening rekening houden met het aantal personen dat niet zelfredzaam is. 1.2 Definities Hieronder volgen een aantal belangrijke definities van begrippen die vaak terug zullen komen in dit plan. Calamiteit Ramp Een calamiteit is een gebeurtenis waarbij sprake is van overlast of schade. Dit kan een brand in prullenmand zijn, maar hieronder vallen ook ernstige ongevallen of andere incidenten die van invloed zijn op de samenleving. Een calamiteit kan uitlopen op een ramp. Een ramp is een ernstig incident met veel slachtoffers en / of grote schade waarvan de gevolgen zo groot zijn dat de hulpdiensten (zoals politie, brandweer en ambulances) het incident niet af kunnen handelen met de normale middelen en organisatiestructuur. Er moeten dus extra middelen worden ingezet en een speciale coördinatiestructuur worden ingezet Blanco Zorgcontinuïteitsplan 3

5 Crisis Bij een crisis gaat het meestal om een serie gebeurtenissen of rampen. Een crisis treft vaak een groot gebied en vraagt om een zware bestuurlijke coördinatie, waaronder maatregelen om de crisis te beheersen en de voorlichting te coördineren. Een crisis tast de economie of de openbare orde ernstig aan. 1.3 Doel Kenmerken van een ramp of calamiteit: Er is altijd sprake van schade, zowel in materiële als in immateriële zin; Er moet snel worden gehandeld of beslist; Als er niets gedaan wordt heeft dat ernstige gevolgen Elke beslissing kan vergaande gevolgen hebben Er zijn weinig tot geen keuzemogelijkheden Een ramp is nieuws voor de media De informatie over de ramp is vaak gebrekkig. Gekeken naar deze kenmerken van een ramp is een goede voorbereiding op een dergelijke situatie noodzakelijk. Een goede voorbereiding en een flexibele crisisorganisatie zorgen ervoor dat NAAM ORGANISATIE bij een ramp op een goede manier omgaat met de gevolgen ervan en zorgt voor de veiligheid van haar medewerkers en cliënten. 1.4 Betrokkenen Voor het opstellen van een zorgcontinuïteitsplan zijn er meerdere personen of instellingen betrokken. Hieronder een opsomming van de verschillende betrokkenen die hun bijdrage zullen leveren aan een goede invulling van het zorgcontinuïteitsplan. NAAM ORGANISATIE OVERKOEPELENDE ORGANISATIE GEMEENTE. GHOR Brandweer Politie 1.5 Bevoegdheid en verantwoordelijkheid NAAM ORGANISATIE Afhankelijk van de grootte van de calamiteit zal NAAM ORGANISATIE zelf de touwtjes in handen houden en hierdoor ook zelf verantwoordelijk zijn. Uiteindelijk valt NAAM ORGANISATIE onder OVERKOEPELENDE ORGANISATIE, maar in eerste instantie is de MANAGER ZORG verantwoordelijk voor NAAM ORGANISATIE. Bij kleine incidenten zal alles intern afgehandeld kunnen worden, maar zodra er een crisisteam moet worden opgezet zal het opgeschaald worden naar OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Zo zal de MANAGER ZORG beslissen wanneer er naar een opvanglocatie moet worden uitgeweken. Welke voorzieningen direct geregeld moeten worden en alle andere zaken die zorgen voor zorgcontinuïteit. De MANAGER ZORG neemt hierover de beslissingen, waarna anderen dit kunnen gaan uitvoeren. OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Wanneer er bij een calamiteit in NAAM ORGANISATIE een crisisteam moet worden ingesteld, dan is de calamiteit aardig groot. Het crisisteam wordt opgezet op NIVEAU OVERKOEPELDE ORGANISATIE, in dit crisisteam zal ook de MANAGER ZORG van NAAM ORGANISATIE plaatsnemen. Het crisisteam bepaalt wat er allemaal moet gebeuren; zij neemt hierover beslissingen, zij communiceert dit en 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 4

6 is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. De beslissingen die genomen worden in het crisisteam, worden dan gecommuniceerd naar het managementteam en anderen van NAAM ORGANISATIE, zodat zij kunnen overleggen hoe er invulling wordt gegeven aan deze beslissingen en de strategie wordt bepaald. (Zie bijlage IV: Bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding.) GEMEENTE... In wetten, zoals de wet Veiligheidsregio, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Gemeentewet, zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd bij de bestrijding van rampen. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. De burgemeester heeft bij een ramp of zwaar ongeval het opperbevel, dat wil zeggen dat de burgemeester de leiding heeft over de rampenbestrijding en dat hij of zij bevoegd is om allerlei maatregelen te treffen, zoals het vorderen van een gebouw. De uitvoering van de rampenbestrijding ligt bij de hulpdiensten en de overheid. De organisatie en structuur van de rampenbestrijding is beschreven in het Gemeentelijk Rampenplan. Tijdens een ramp is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende deelprocessen: Voorlichten en communiceren Opvangen en verzorgen Registreren van slachtoffers Milieuzorg Primaire levensbehoeften en transport Uitvaart en herdenken Registreren en afhandelen van schade Nazorg Wanneer er sprake is van een interne ramp dan is NAAM ORGANISATIE zelf verantwoordelijk en houdt zij ook zelf de touwtjes in handen. De gemeente kan er wel bij betrokkenen worden maar dus uitsluitend voor een adviserende / ondersteunende taak. En natuurlijk wanneer NAAM ORGANISATIE er niet uit mocht komen dan zal de gemeente wel actie ondernemen, maar dan moet de organisatie hier zelf om vragen. Wanneer een interne ramp effecten buiten de organisatie heeft, is het geen interne kwestie meer en zullen hulpverleningsdiensten en overheid zich met de afhandeling ervan bemoeien. GHOR De GHOR zorgt voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio voor een optimale organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Wanneer ergens in de provincie een ramp of groot ongeval plaats vindt, coördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten. Onder de geneeskundige diensten vallen de ambulancehulpverlening, ziekenhuizen, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), huisartsen en organisaties voor verpleging en verzorging De Directeur Publieke Gezondheid (Directeur GHOR/GGD) is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de GHOR. Voor de uitvoering beschikt deze functionaris over een ondersteuningsbureau, GHOR. De GHOR is eindverantwoordelijk voor de volgende drie processen in de rampenbestrijding: Geneeskundige hulpverlening De opvang en zorg van gewonden Psychosociale hulpverlening De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp en het verlenen van psychosociale hulp Blanco Zorgcontinuïteitsplan 5

7 Preventieve openbare gezondheidszorg De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo extra gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Bij een ramp in de regio kan de GHOR zorgorganisaties ondersteunen om de zorgverlening aan cliënten te continueren. Voor medische, geneeskundige en psychosociale zaken is de GHOR het aanspreekpunt voor de organisatie in nood. Ook kan de GHOR een beroep doen op andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld door te vragen om cliënten op te vangen. Brandweer De brandweer zal tijdens een ramp de bron of het effect bestrijden van de ramp die de gezondheid van personen in gevaar kan brengen. De brandweer is bij de rampenbestrijding verantwoordelijk voor de volgende processen: Bestrijden van de brand en de uitstoot van gevaarlijke stoffen Redden en technische hulpverlening Waarnemen en meten Ontsmetten van mensen en dieren Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur Waarschuwen van de bevolking Toegankelijk maken van het rampterrein en opruimen De brandweer is tijdens de ramp de enige die het onveilige terrein mag betreden. De andere diensten, zoals ambulancehulpverleners, de politie en de gemeente, betreden het rampterrein pas nadat de brandweer het terrein veilig heeft verklaard. Politie De politie in Nederland is als overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten en regels van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. De politie is tijdens een ramp of groot ongeval verantwoordelijk voor de volgende deelprocessen in de rampenbestrijding: Ontruimen en evacueren Afzetten en afschermen Verkeer regelen Handhaven openbare orde Identificeren slachtoffers Begidsen Strafrechtelijk onderzoek De politie houdt zich bezig met ordehandhaving, zodat de hulpverleningsactiviteiten ongestoord kunnen verlopen. Hierdoor blijven de schadelijke gevolgen van een ramp voor de cliënten en het personeel zoveel mogelijk beperkt. 1.6 Niveau s in omvang van calamiteiten: Een calamiteit kan in grote en in kleine vorm voorkomen. In dit hoofdstuk zal er een prioritering gegeven worden n.a.v. de omvang van calamiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met wie hiervoor worden ingezet en wat voor impact de calamiteit voor de bewoners heeft. Hierbij is het belangrijk of de calamiteit intern kan wordt opgelost of dat er externe partijen bij moeten worden betrokken. De verschillen qua omvang van calamiteiten zullen worden ingedeeld in niveaus, waarbij niveau 1 een heel kleinschalige calamiteit is Blanco Zorgcontinuïteitsplan 6

8 Niveau Omvang Effect voor NAAM Bestrijding calamiteit calamiteit ORGANISATIE Niveau 1 Klein, 1 kamer Geen, kleine schade Verzorgend personeel, technische dienst of eventueel een BHV er Niveau 2 Klein, 1 kamer Ontruiming 1 kamer, BHV er(s) kleine schade Niveau 3 Kleinschalig, 1 Ontruiming BHV ers, brandweer kamer compartiment, middel / grote schade Niveau 4 Middelmatig, meerdere kamers Ontruiming afdeling, middelgrote schade BHV ers, brandweer Niveau 5 Groot, gehele gebouw Gehele ontruiming, grote schade BHV ers brandweer Naast de BHV ers en de brandweer zullen er natuurlijk nog meer instanties ingeschakeld worden, maar niet om de calamiteit zelf te bestrijden. Hierbij valt te denken aan ambulances, politie en gemeente. De gemeente zal er pas bij niveau 4 en 5 bij komen kijken. Bij niveau 4 omdat zij kunnen helpen een vervangende locatie te zoeken. Bij niveau 5 omdat het gehele gebouw ontruimd is zal er ook gevaar kunnen zijn voor de omgeving, het is dan een externe calamiteit geworden, waardoor de gemeente zich hiermee zal bemoeien. Bij niveau 4/5 en gevolgen voor de zorgcontinuïteit zal er ook contact zijn met de GHOR. 1.7 De gevolgen van een calamiteit: De gevolgen van een calamiteit zijn beschreven in de leidraad COBRA, de basis voor dit plan (Zie ook Bijlage III) 1 Sluiten van (delen van) de locatie 2 Groot aanbod van cliënten 3 Verplaatsen van cliënten 4 Tekort aan personeel 5 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen 6 Logistieke stagnatie 7 Uitbraak infectieziekten 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 7

9 Hoofdstuk 2 Sluiting van (delen van) de locatie 2.1 Opvangcapaciteit NAAM ORGANISATIE Deze ruimtes zijn allemaal opvangplekken voor de korte termijn. Aangezien deze ruimtes dagelijks gebruikt worden voor activiteiten. Hiermee kan natuurlijk wel geschoven worden, waardoor de opvang voor MAXIMAAL TWEE WEKEN is. Indeling van de ruimten (per cliënt 10 m2) is te vinden in bijlage II 2.2 Opvangcapaciteit andere instellingen Ruimte Aantal bedden Totaal 0 Instelling NAAM ANDERE INSTELLING Opvangcapaciteit Contactpersoon Termijn Tijdelijk (max. 2 weken) NAAM ANDERE INSTELLING NAAM ANDERE INSTELLING heeft (CHECK RUIMTES) waarin mensen opgevangen kunnen worden. Deze ruimte (s) is voor tijdelijke opvang. NAAM ANDERE INSTELLING beschikt niet over veel extra bedden (CHECK), waardoor deze zelf geregeld moeten worden. Extra bedden: GHOR Via de GHOR kunnen er bedden geregeld worden. De GHOR heeft contactpunten bij verschillende ziekenhuizen, politie en het rode kruis. Contactgegevens GHOR: Telefoonnummer (tijdens kantooruren) Buiten kantoortijden bereikbaar via dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundig Zorg: Telefoonnummer OPVANGPLAATSEN Contactgegevens: BEDDEN Contactgegevens: NAAM ANDERE INSTELLING (-en) TELEFOONNUMMER GHOR tijdens kantooruren.. Agemeen Commandant Geneeskundige zorg Buiten kantooruren 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 8

10 2.3 Cliëntgegevens en zorgdossiers BESCHRIJVEN VAN BACK-UP SYSTEMEN VAN CLIENTGEGEVENS EN ZORGDOSSIERS (zie ook hoofdstuk 6.4) Per afdeling zijn NAAM FUNKTIE ervoor verantwoordelijk dat de ZORGDOSSIERS ten tijde van een calamiteit worden meegenomen. Op elke kamer is het zorgdossier van de desbetreffende bewoner aanwezig. (CHECK)Het is NAAM FUNKTIE of bij diens afwezigheid de eerst-verantwoordelijk-verzorgende, (CHECK) (telefoondragers per gang) die de verantwoordelijkheid voor de zorgdossiers hebben. Iedereen die telefoondrager is, is hierover geïnformeerd door het HOOFD ZORG. De werknemer die een telefoon bij zich heeft weet dus dat wanneer er iets gebeurt binnen NAAM ORGANISATIE dat zij dan moeten denken aan het meenemen van de zorgdossiers. Telefoondrager (CHECK) per afdeling /gang verantwoordelijk voor de zorgdossiers 2.4 Hulpmiddelen VERDER AANPASSING DOOR ORGANISATIE VAAK HORIZONTAAL ONTRUIMEN (ZIE OOK ONTRUIMTINGSPLAN) Evacuatie: - evac-chairs aanwezig: 1. VAN..NAAR 2. VAN..NAAR 3. VAN..NAAR 4. VAN..NAAR 5. VAN..NAAR - matrassen van de bedden van bewoners kunnen zonodig gebruikt worden ten tijde van een evacuatie (CHECK) Stroomuitval: - zaklampen, te vinden. VERDER AANPASSING DOOR ORGANISATIE VAAK HORIZONTAAL ONTRUIMEN (ZIE OOK ONTRUIMTINGSPLAN) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 9

11 2.5 Checklist bij noodopvang Taken en verantwoordelijkheden bij noodopvang binnen NAAM ORGANISATIE en daarbuiten Voorwaarde: De organisatie in nood neemt eigen medewerkers mee, ook s nachts. Mensen van buiten (externen) kunnen in de daarvoor aangewezen ruimtes worden opgevangen. (Zie hoofdstuk 2.6 en bijlage II ) Wanneer er binnen (intern) een calamiteit is geweest, kan deze checklist ook meegenomen worden naar de opvanglocatie. Voor checklist zie bijlage I. 2.6 Indeling ruimten van NAAM ORGANISATIE Zie voor plattegronden bijlage II 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 10

12 Hoofdstuk 3 Groot aanbod cliënten 3.1 Organisatiestructuur Onder wie valt het meegekomen personeel? Alles wat met huisvesting te maken heeft valt onder NAAM ORGANISATIE. Dit zijn dus de mensen van de instellingen waar de opvang geregeld is, die zich bezig houden met bijvoorbeeld facilitaire zaken e.d. Dit komt omdat NAAM ORGANISATIE zelf verantwoordelijk is voor wat er binnen de instelling gebeurt, dus alle niet zorggerelateerde zaken. Het verzorgende personeel dat meekomt met de mensen die opgevangen worden blijven qua verantwoordelijkheid en aansturing vallen onder hun eigen organisatie. Het verzorgende aspect valt dus onder de leiding van de instelling die opgevangen wordt, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen cliënten. Binnen de muren van NAAM ORGANISATIE verandert hier dus niets aan. ORGANISATIESTRUCTUUR Voor de externe organisatie die wordt opgevangen Verzorgend personeel valt onder de op te vangen organisatie. Alles wat met huisvesting en FD te maken heeft valt onder NAAM ORGANISATIE 3.2 Checklist bij noodopvang (zie bijlage I). Taken en verantwoordelijkheden bij noodopvang binnen NAAM ORGANISATIE en daarbuiten Voorwaarde: De organisatie in nood neemt eigen medewerkers mee; ook s nachts. Mensen van buiten NAAM ORGANISATIE worden opgevangen in de daarvoor aangewezen ruimtes, zoals beschreven in het schema in Hoofdstuk 2.1 Wanneer er binnen NAAM ORGANISATIE een calamiteit is geweest, kan de checklist noodopvang van bijlage I ook gebruikt worden in een andere opvanglocatie.!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door OVERKOEPELENDE ORGANISATIE 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 11

13 Hoofdstuk 4 Verplaatsen van cliënten 4.1 Mobiliteitslijsten Er is per afdeling een mobiliteitslijst van bewoners in de rode BHV-kast (CHECK). Op deze lijst staat de volgende informatie: - Naam bewoner - Zorgdossiernummer - Geboortedatum - Soort vervoer (zittend of liggend etc.) - Soort begeleiding - Hulpmiddelen (zoals zuurstof etc.) - Medicijngebruik (ja of nee) Deze lijsten worden maandelijks qua zorggegevens bijgewerkt door de TEAMLEIDERS (CHECK FUNCTIE) van de zorg, als er iets verandert. Op deze manier is er altijd een redelijk actuele lijst in de rode BHV-kast. Dagelijks wordt er door de medewerker v.d. receptie de noodzakelijke aanpassingen m.b.t. aan- afwezigheid op deze lijst bijgehouden. (doorgekregen op het ochtendoverleg) Bv.: bewoner overleden, of nieuwe bewoner; bewoner met vakantie t/m.. of: bewoner in het ziekenhuis, of weer terug uit het ziekenhuis etc. Verantwoordelijk voor het actueel houden hiervan is de medewerker van de receptie. (CHECK) 4.2 Vervoersmiddelen NAAM ORGANISATIE 1 bus Plaats voor 8 zittende personen of 2 rolstoelen en 6 zittende personen. Wanneer aanwezig direct inzetbaar. EVENTUEEL FOTO EIGEN VERVOER (BUS) 4.3 Vervoersmaatschappijen Taxibedrijf. Zullen bij beschikbaarheid zoveel vervoer inzetten als nodig is. Telefoonnummer meldkamer: TAXIBEDRIJF Taxibedrijf. te WOONPLAATS Taxibedrijf. heeft aangegeven (CHECK) dat zij ten tijde van een calamiteit bij NAAM ORGANISATIE er alles aan zullen doen om vervoer te regelen voor hen. Gedurende 24 uur per dag bereikbaar. Op dit bedrijf kan men dus altijd terugvallen. VERVOER Contactgegevens: NAAM TAXIBEDRIJF TELEFOONNUMMER 2012 Blanco (24 Zorgcontinuïteitsplan uur per dag) 12

14 Hoofdstuk 5 Tekort aan personeel Uitgangspunt: Bij een calamiteit zo lang mogelijk het primaire proces handhaven. Basiszorg moet geleverd worden. Verantwoordelijkheid MANAGER ZORG is eindverantwoordelijk. HOOFD FACILITAIRE ZAKEN en HOOFD ZORG geven opdrachten in de lijn. 5.1 Verantwoordelijkheid HOOFD ZORG Hieronder de volgorde waarmee wordt geprobeerd om het personeelstekort op te lossen. 1 Het aanwezige personeel langer laten werken (tot maximaal 12 uur aaneengesloten) 2 Keuzes maken in de zorgverlening: Noodzakelijke basiszorg wordt geleverd + medische zorg 3 Inzetten van medewerkers die vrij zijn 4 Inzetten van mantelzorg 5 Medewerkers terughalen van vakantie 6 Overleg met OVERKOEPELENDE ORGANISATIE wat de mogelijkheden zijn. 7 Uitzendbureau s inschakelen 8 Scholen bellen om leerlingen in te zetten in de zorgverlening, hiervoor contact opnemen met GHOR Drenthe 5.2 Verantwoordelijkheid HOOFD FACILITAIRE ZAKEN Het HOOFD FACILITAIRE ZAKEN kan extra vrijwilligers inschakelen, deze kunnen dan helpen met: 1. Koffie schenken 2. Maaltijden verstrekken 3. Klein onderhoud 4. Hand- en spandiensten 5.3 Het prioriteren van werkzaamheden Wanneer door bovenstaande maatregelen het personeelstekort nog niet is opgelost of niet kan worden opgelost dan dienen de werkzaamheden geprioriteerd te worden. Onderstaande volgorde dient dan aangehouden te worden: 1 Activiteiten worden stopgezet: vrijwilligers worden eventueel ingezet voor ondersteunende diensten Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 2 Schoonmaakwerkzaamheden; medewerkers huishouding worden eventueel ingezet voor hand- en spandiensten Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 3 Warme maaltijden worden verstrekt middels dagmenukeuze. Bewoners hoeven geen weekkaart meer in te vullen. Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 4 Uitbesteden van maaltijdverzorging Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 5 Uitsluitend meest noodzakelijke technische werkzaamheden uitvoeren Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 6 TEAMLEIDERS en het MT worden ingezet voor ondersteunende diensten Coördinatie:HOOFD ZORG. 7 Basiszorg prioriteren Coördinatie: HOOFD ZORG samen met TEAMLEIDERS ZORG 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 13

15 5.4 Contactpersonen extern voor extra personeel Eventueel kunnen onderstaande personen ook nog geïnformeerd worden over het personeelstekort binnen NAAM ORGANISATIE. Misschien kunnen zij hierin nok nog wat betekenen. In te zetten: OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Contactpersoon Wanneer beschikbaar Is afhankelijk van hoe druk zij het zelf hebben. In voorziene omstandigheden (dus vroegtijdig) kan er in overleg altijd wat geregeld worden. Een plotseling personeelstekort is moeilijk, maar altijd te proberen. (CHECK) Scholen: mogelijkheden om leerlingen in te zetten die een zorgopleiding doen; contactpersoon hiervoor binnen de GHOR is de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg Uitzendbureau s: mogelijkheden om medewerkers v.e. uitzendbureau in te zetten; contactpersoon hiervoor binnen NAAM ORGANISATIE is ook het HOOFD ZORG Blanco Zorgcontinuïteitsplan 14

16 Hoofdstuk 6 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen 6.1 Schema nutsvoorzieningen Voorziening Leverancier plus contactgegevens Elektriciteit Gas Hoe lang kan NAAM ORGANISATIE zonder Maximaal 2 uur (CHECK) Maximaal 2 uur (CHECK) Prioriteit processen (Welke processen zijn het belangrijkst) Verwarming Alarmsysteem Zusteroproepsysteem Verlichting Telefoonsysteem Keuken Noodvoorziening Water Maximaal 2 uur (CHECK) Drinkwater Voedselbereiding In overleg kan er een watertank geleverd worden. Dan moeten er dan wel prioriteiten gesteld worden, (in overleg) wat wel/niet te doen. 6.2 Elektriciteit Wanneer er in NAAM ORGANISATIE de stroom uitvalt, dan is er (ZELF INVULLEN) geregeld m.b.t. noodstroomvoorziening. ZELF BESCHRIJVEN (HOE EN WAT) VAN ORGANISATIE RONDOM NOODSTROOMVOORZIENING. 6.3 Water Waterbedrijven geven aan dat wanneer er een langdurige storing is, zij altijd in overleg water kunnen leveren. De meeste waterlekken worden vrij snel verholpen, maar mocht het langer duren dan kan er in overleg altijd water geregeld worden. Dit gebeurt in watertanks van 800 á 900 liter. Deze tank wordt aangesloten op de bestaande (binnenkomende) waterleidingaansluiting. Daarnaast hebben ze aangegeven dat we bij geplande werkzaamheden hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat ook dan in overleg een tank water kan komen. Zaak is wel, om dan intern duidelijk aan te geven, dat men niet té riant omgaat met het gebruik van water. (in deze tijd bv. geen douche- beurten; auto wassen etc.) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 15

17 6.4 ICT Voorziening Leverancier Plus contactgegevens ICT Hoe lang kan NAAM ORGANISATIE zonder Prioriteit processen welke processen zijn meest belangrijk Noodvoorziening ELEKTRICITEIT Contactgegevens: (24 uur per dag) Storingsnummer NAAM STROOMLEVERANCIER, TELEFOONNUMMER GAS Contactgegevens: (24 uur per dag) Storingsnummer NAAM LEVERANCIER GAS. TELEFOONNUMMER WATER Contactgegevens: (24 uur per dag) Waterbedrijf. Landelijk storingsnummer, ICT Contactgegevens: (TIJDEN?) NAAM LEVERANCIER EN STORINGSNUMMER 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 16

18 Hoofdstuk 7 Logistieke stagnatie Er is een voorraad aanwezig, voor zowel de medicijnen als de voeding. Mocht het nodig zijn dan kunnen zowel de keuken als de afdeling zorg zich wel een week redden met de voorraad op dat moment. (CHECK) De nieuwe voorraad van medicijnen ZELF BESCHRIJVEN. De voorraden voor de keuken komen vanuit verschillende plaatsen, hierdoor kunnen er sneller problemen ontstaan. ZELF BESCHRIJVEN EN CHECKEN De GEMEENTE heeft aangegeven dat wanneer er voorziene omstandigheden zijn die de bereikbaarheid van de locatie kunnen belemmeren, zij dit vroegtijdig zullen melden. Daarnaast zal er ook een omleiding komen, waardoor duidelijk wordt hoe NAAM ORGANISATIE dan wel te bereiken is. Dit zal dus altijd bekend zijn en wanneer nodig zal dit ook doorgegeven worden aan de leveranciers. Onvoorziene omstandigheden kunnen ook ontstaan, meestal met de oorzaak weersomstandigheden. Hierop is moeilijk in te spelen, hier kunnen geen voorbereidingen voor getroffen worden. Dankzij de redelijke voorraad medicijnen en voeding levert dit niet direct problemen op en kan NAAM ORGANISATIE tijdelijk zonder nieuwe voorraden. Slechte weersomstandigheden zijn meestal van korte duur, waardoor er niet direct problemen ontstaan. 7.1 Voeding Leverancier Telefoonnummer Leverancier van: Groothandel van DKW Vlees/groente/aardappelen etc. Levert ook kant-en-klare maaltijden (CHECK) Leveringsvoorwaarden De grootste leverancier van de keuken van NAAM ORGANISATIE is:.. Het gaat dan met name om: Wanneer er een calamiteit bij de leverancier is, of zij dan zelf een noodprocedure hebben, waardoor NAAM ORGANISATIE altijd de bestelling binnen krijgt. Of de leverancier ook leveren kan tijdens een calamiteit binnen NAAM ORGANISATIE Of de leverancier eventueel ook kan leveren op een opvanglocatie Blanco Zorgcontinuïteitsplan 17

19 7.2 Medicijnen De medicijnen komen van apotheken: (ZELF BESCHRIJVEN ) NAAM EN CONTACTGEGEVENS Voorziening medicijnen tijdens en na rampen aan het NAAM ORGANISATIE De medicijnen voor de bewoners van het NAAM ORGANISATIE komen gedeeltelijk van alle bovenvermelde apotheken te WOONPLAATS. Alle apotheken hebben zelf een bedrijfsnoodplan CHECKEN, wanneer er daar iets gebeurt hebben zij goede contacten met de andere collega apothekers om de continuïteit in de medicatievoorziening te waarborgen. Alle.. apotheken hebben een contract met NAAM ORGANISATIE waarin staat dat zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van medicijnen, dus ook wanneer er bij hun iets gebeurd is. Men zoekt bij calamiteiten zelf een oplossing, via andere apothekers of via de groothandel. Ook op een opvanglocatie zullen de apotheken leveren. APOTHEEK (.) CONTACTGEGEVENS (zelf invullen) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 18

20 Hoofdstuk 8 Uitbraak infectieziekten Binnen NAAM ORGANISATIE is een goed infectiebeleid. In het handboek ISO-HKZ (CHECKEN) worden diverse infectieziekten duidelijk beschreven, hoe deze er uit zien en wat de oorzaken hiervan zijn. Ook wordt hierbij beschreven hoe het personeel dient om te gaan met deze verschillende ziekten. Vooral aan hygiëne wordt veel aandacht besteed, met name welke maatregelen de werknemers moeten nemen als er een bepaalde infectieziekte of bacterie in NAAM ORGANISATIE is om daarmee besmetting en uitbreiding te voorkomen. Hoofdstuk 9 Tenslotte: Dit zorgcontinuïteitsplan zal als onderdeel van het ontruimingsplan (CHECK aanwezigheid) opgenomen worden in het Handboek Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ). (CHECKEN) Jaarlijks zal dit plan derhalve herbeoordeeld moeten worden. (Zie bijlage VI Jaarlijkse controle zorgcontinuïteitsplan NAAM ORGANISATIE te WOONPLAATS) Blanco Zorgcontinuïteitsplan 19

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie

Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Checklist disbalans 1: sluiting van (delen van) de locatie Het sluiten van (delen van) een locatie van een zorginstelling is nodig als cliënten niet langer in (dat deel van) de locatie kunnen blijven.

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen

Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen jaargang 2012, versie 1 Deel 1... 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen... 1 Gebruikerswijzer... 3 1. Zorgcontinuïteit... 4 1.1 Wettelijke verplichtingen...

Nadere informatie

Deel 1. Crisisbeheersing in zorginstellingen. Versie 2.0

Deel 1. Crisisbeheersing in zorginstellingen. Versie 2.0 Deel 1 Crisisbeheersing in Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Zorgcontinuïteit... 4 1.1 Wettelijke verplichtingen... 4 1.2 Definities... 5 1.3 Activering zorgcontinuïteitsplan... 7 1.4 Doel zorgcontinuïteitsplan...

Nadere informatie

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen LEIDRAADCOBRA continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging

Nadere informatie

Format zorgcontinuïteit obv Leidraad COBRA. * GHOR bureau Groningen

Format zorgcontinuïteit obv Leidraad COBRA. * GHOR bureau Groningen Format zorgcontinuïteit obv Leidraad COBRA * GHOR bureau Groningen Januari 2012 Inleiding Dit format is gebaseerd op de Leidraad COBRA (uitgave 2007, GHOR Groningen). Indien een zorginstelling dit format

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen 1 Voorwoord Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor rampen en crises. De dynamiek tijdens deze gebeurtenissen is altijd anders.

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen Leidraad COBRA Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen GHOR Groningen is onderdeel van GGD Groningen Groningen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

Leidraad COBRA Zeeland

Leidraad COBRA Zeeland Leidraad COBRA Zeeland Zorg- en bedrijfscontinuïteit bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Zeeland Chantal Smolenaers Beleidsmedewerker Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg

Nadere informatie

Geen stroom, wel spanning

Geen stroom, wel spanning Geen stroom, wel spanning Netwerkdag Calamiteitenplannen 20 september 2012 Maaike Bok (Crisisbeheersing) Inhoud presentatie Netbeheer in Nederland Rol netbeheerder in koude en warme fase Impact stroomstoring

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Zorgcontinuïteit in balans

Zorgcontinuïteit in balans Zorgcontinuïteit in balans Operationele planvorming voor zorgcontinuïteit Versie: 1.0 Datum: 16-07-2015 Auteurs: A. Henkes, B. Koopmans, R. Spanjaard & I. Vliek In opdracht van GGD GHOR NL Inlichtingen:

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Versie /6

Versie /6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 13 Titel: Draaiboekcoördinator: Verkeer regelen Gerrit Kok Doelstelling: Wanneer een crisis zich voordoet is het niet ondenkbaar dat de normale gang van het verkeer ingrijpend

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Sessie H. Veiligheid in de zorg Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risicoinventarisatie Frits de Koning MSc, adviseur veiligheid/hoofd BHV, Alysis Zorggroep,

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel Naar een gemeenschappelijk beeld Jeroen Neuvel Context Achtergrond PhD in ruimtelijke planning: Geographical dimensions of risk management Docent Integrale veiligheidskunde Deventer en Enschede Onderzoeker

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Aanleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke veiligheidsregio per april 2011

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Handelswijze 3 3. Crisis- en Calamiteitenplan UMC St Radboud 5 BIJLAGE 1 8 Crisis-

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 8.1 CALAMITEITENPLAN Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Algemene richtlijnen - Onderdelen - Procedures - Relatie met derden - Opvangteam - Pers - Blanco calamiteitenplan

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG Jan Kuyvenhoven 2 Natuurbrand Prioritair risico in risicoprofiel Gelderland-Midden Worst-case scenario's Waarschijnlijkheid Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Documentbeheer Format Leidraad COBRA. Versie Datum Beheerder

Documentbeheer Format Leidraad COBRA. Versie Datum Beheerder Inleiding Dit format is gebaseerd op de Leidraad COBRA (uitgave 2012, GHOR Groningen). Indien een zorginstelling dit format ingevuld heeft, lijkt er een goede basis te zijn voor zorgcontinuïteit bij rampen

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG?

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? Stroomtekort, afschakelplan, stroomonderbrekingen, bevoorradingszekerheid... Iedereen spreekt erover. Je hebt het gehoord op de radio, gelezen in de krant, gezien op

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie