ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING"

Transcriptie

1 LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING ADRES INSTELLING POSTCODE - WOONPLAATS Tel. Fax.. Zorgcontinuïteitsplan Ten tijde van een calamiteit de juiste zorg verlenen FOTO VAN DE LOCATIE (VOOR DE HERKENBAARHEID)

2 Auteur: Opdrachtgever: Organisatie: Functie: Namens VERANTWOORDELIJKE Functie: Plaats: Datum: Status: Versie: CONCEPT/ DEFINITIEF Blanco Zorgcontinuïteitsplan 1

3 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zorgcontinuïteitsplan Wettelijke verplichtingen Definities Doel Betrokkenen Bevoegdheid en verantwoordelijkheid Niveau s in omvang van calamiteiten De gevolgen van een calamiteit 7 Hoofdstuk 2 Sluiting van (delen van) de locatie Opvangcapaciteit NAAM ORGANISATIE Opvangcapaciteit andere zorginstellingen Cliëntgegevens en zorgdossiers Hulpmiddelen Checklist bij noodopvang Indeling ruimten NAAM ORGANISATIE 10 Hoofdstuk 3 Groot aanbod cliënten Organisatiestructuur Checklist bij noodopvang 11 Hoofdstuk 4 Verplaatsen van cliënten Mobiliteitslijsten Vervoersmiddelen NAAM ORGANISATIE Vervoersmaatschappijen 12 Hoofdstuk 5 Tekort aan personeel Verantwoordelijkheden HOOFD ZORG Verantwoordelijkheden HOOFD FACILITAIRE ZAKENE ZAKEN Het prioriteren van werkzaamheden Contactpersonen extern voor extra personeel 14 Hoofdstuk 6 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen Schema nutsvoorzieningen Elektriciteit Water ICT 16 Hoofdstuk 7 Logistieke stagnatie Voeding Medicijnen 18 Hoofdstuk 8 Uitbraak infectieziekten 19 Hoofdstuk 9 Ten slotte 19 Bijlagen Bijlage I Checklist bij noodopvang 20 Bijlage II Plattegronden 21 Bijlage III Gevolgen van een calamiteit 22 Bijlage IV Bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding 24 Bijlage V Leverancierscontracten (leeg) 26 Bijlage V I Overzicht recent houden Blanco Zorgcontinuïteitsplan 2

4 Hoofdstuk 1 Zorgcontinuïteitsplan 1.1 Wettelijke verplichtingen NAAM ORGANISATIE heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van haar cliënten. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die verwijzen naar voorzieningen die zorgorganisaties moeten treffen bij calamiteiten en rampen en de voorbereiding hierop. Belangrijker dan de wettelijke plicht is dat NAAM ORGANISATIE in de praktijk calamiteiten en rampen zoveel mogelijk voorkomt en de risico s vermindert wanneer zich een ramp voordoet. Kwaliteitswet Zorginstellingen NAAM ORGANISATIE heeft een bij de wet opgedragen zorgplicht. Er dient verantwoorde zorg te worden aangeboden. Hieronder wordt verstaan zorg van goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Verantwoorde zorg heeft niet alleen betrekking op de dagelijkse gang van zaken, maar geldt ook in bijzondere omstandigheden zoals bij een ramp. Veiligheid Er zijn ook wettelijke regelingen die meer ingaan op de technische kant van veiligheid zoals veiligheidseisen, brandveiligheid, ontruimingen, vluchtwegen etc. Wetten die hierop aansluiten zijn: de Woningwet, het Bouwbesluit, de Gemeentelijke Bouwverordening, de Wet op de Medische Hulpmiddelen, de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening (BHV) speelt een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van calamiteiten en rampen. De verplichting om de BHV te organiseren en de wettelijke eisen die aan de organisatie van de BHV worden gesteld, zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De BHV ers worden vaak als eerste geconfronteerd met een ramp en de gevolgen ervan. Bedrijfshulpverlening is bedoeld om, in de periode die de professionele hulpverlening nodig heeft om ter plaatse te komen, de ramp zo goed mogelijk te beheersen. De BHV maakt het mogelijk dat de professionele hulpverlening de hulpverlening zo snel mogelijk overneemt. Een organisatie voor verpleging en verzorging moet bij de inrichting van de bedrijfshulpverlening rekening houden met het aantal personen dat niet zelfredzaam is. 1.2 Definities Hieronder volgen een aantal belangrijke definities van begrippen die vaak terug zullen komen in dit plan. Calamiteit Ramp Een calamiteit is een gebeurtenis waarbij sprake is van overlast of schade. Dit kan een brand in prullenmand zijn, maar hieronder vallen ook ernstige ongevallen of andere incidenten die van invloed zijn op de samenleving. Een calamiteit kan uitlopen op een ramp. Een ramp is een ernstig incident met veel slachtoffers en / of grote schade waarvan de gevolgen zo groot zijn dat de hulpdiensten (zoals politie, brandweer en ambulances) het incident niet af kunnen handelen met de normale middelen en organisatiestructuur. Er moeten dus extra middelen worden ingezet en een speciale coördinatiestructuur worden ingezet Blanco Zorgcontinuïteitsplan 3

5 Crisis Bij een crisis gaat het meestal om een serie gebeurtenissen of rampen. Een crisis treft vaak een groot gebied en vraagt om een zware bestuurlijke coördinatie, waaronder maatregelen om de crisis te beheersen en de voorlichting te coördineren. Een crisis tast de economie of de openbare orde ernstig aan. 1.3 Doel Kenmerken van een ramp of calamiteit: Er is altijd sprake van schade, zowel in materiële als in immateriële zin; Er moet snel worden gehandeld of beslist; Als er niets gedaan wordt heeft dat ernstige gevolgen Elke beslissing kan vergaande gevolgen hebben Er zijn weinig tot geen keuzemogelijkheden Een ramp is nieuws voor de media De informatie over de ramp is vaak gebrekkig. Gekeken naar deze kenmerken van een ramp is een goede voorbereiding op een dergelijke situatie noodzakelijk. Een goede voorbereiding en een flexibele crisisorganisatie zorgen ervoor dat NAAM ORGANISATIE bij een ramp op een goede manier omgaat met de gevolgen ervan en zorgt voor de veiligheid van haar medewerkers en cliënten. 1.4 Betrokkenen Voor het opstellen van een zorgcontinuïteitsplan zijn er meerdere personen of instellingen betrokken. Hieronder een opsomming van de verschillende betrokkenen die hun bijdrage zullen leveren aan een goede invulling van het zorgcontinuïteitsplan. NAAM ORGANISATIE OVERKOEPELENDE ORGANISATIE GEMEENTE. GHOR Brandweer Politie 1.5 Bevoegdheid en verantwoordelijkheid NAAM ORGANISATIE Afhankelijk van de grootte van de calamiteit zal NAAM ORGANISATIE zelf de touwtjes in handen houden en hierdoor ook zelf verantwoordelijk zijn. Uiteindelijk valt NAAM ORGANISATIE onder OVERKOEPELENDE ORGANISATIE, maar in eerste instantie is de MANAGER ZORG verantwoordelijk voor NAAM ORGANISATIE. Bij kleine incidenten zal alles intern afgehandeld kunnen worden, maar zodra er een crisisteam moet worden opgezet zal het opgeschaald worden naar OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Zo zal de MANAGER ZORG beslissen wanneer er naar een opvanglocatie moet worden uitgeweken. Welke voorzieningen direct geregeld moeten worden en alle andere zaken die zorgen voor zorgcontinuïteit. De MANAGER ZORG neemt hierover de beslissingen, waarna anderen dit kunnen gaan uitvoeren. OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Wanneer er bij een calamiteit in NAAM ORGANISATIE een crisisteam moet worden ingesteld, dan is de calamiteit aardig groot. Het crisisteam wordt opgezet op NIVEAU OVERKOEPELDE ORGANISATIE, in dit crisisteam zal ook de MANAGER ZORG van NAAM ORGANISATIE plaatsnemen. Het crisisteam bepaalt wat er allemaal moet gebeuren; zij neemt hierover beslissingen, zij communiceert dit en 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 4

6 is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. De beslissingen die genomen worden in het crisisteam, worden dan gecommuniceerd naar het managementteam en anderen van NAAM ORGANISATIE, zodat zij kunnen overleggen hoe er invulling wordt gegeven aan deze beslissingen en de strategie wordt bepaald. (Zie bijlage IV: Bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding.) GEMEENTE... In wetten, zoals de wet Veiligheidsregio, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Gemeentewet, zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd bij de bestrijding van rampen. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. De burgemeester heeft bij een ramp of zwaar ongeval het opperbevel, dat wil zeggen dat de burgemeester de leiding heeft over de rampenbestrijding en dat hij of zij bevoegd is om allerlei maatregelen te treffen, zoals het vorderen van een gebouw. De uitvoering van de rampenbestrijding ligt bij de hulpdiensten en de overheid. De organisatie en structuur van de rampenbestrijding is beschreven in het Gemeentelijk Rampenplan. Tijdens een ramp is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende deelprocessen: Voorlichten en communiceren Opvangen en verzorgen Registreren van slachtoffers Milieuzorg Primaire levensbehoeften en transport Uitvaart en herdenken Registreren en afhandelen van schade Nazorg Wanneer er sprake is van een interne ramp dan is NAAM ORGANISATIE zelf verantwoordelijk en houdt zij ook zelf de touwtjes in handen. De gemeente kan er wel bij betrokkenen worden maar dus uitsluitend voor een adviserende / ondersteunende taak. En natuurlijk wanneer NAAM ORGANISATIE er niet uit mocht komen dan zal de gemeente wel actie ondernemen, maar dan moet de organisatie hier zelf om vragen. Wanneer een interne ramp effecten buiten de organisatie heeft, is het geen interne kwestie meer en zullen hulpverleningsdiensten en overheid zich met de afhandeling ervan bemoeien. GHOR De GHOR zorgt voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio voor een optimale organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Wanneer ergens in de provincie een ramp of groot ongeval plaats vindt, coördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten. Onder de geneeskundige diensten vallen de ambulancehulpverlening, ziekenhuizen, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), huisartsen en organisaties voor verpleging en verzorging De Directeur Publieke Gezondheid (Directeur GHOR/GGD) is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de GHOR. Voor de uitvoering beschikt deze functionaris over een ondersteuningsbureau, GHOR. De GHOR is eindverantwoordelijk voor de volgende drie processen in de rampenbestrijding: Geneeskundige hulpverlening De opvang en zorg van gewonden Psychosociale hulpverlening De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp en het verlenen van psychosociale hulp Blanco Zorgcontinuïteitsplan 5

7 Preventieve openbare gezondheidszorg De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo extra gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Bij een ramp in de regio kan de GHOR zorgorganisaties ondersteunen om de zorgverlening aan cliënten te continueren. Voor medische, geneeskundige en psychosociale zaken is de GHOR het aanspreekpunt voor de organisatie in nood. Ook kan de GHOR een beroep doen op andere zorgorganisaties, bijvoorbeeld door te vragen om cliënten op te vangen. Brandweer De brandweer zal tijdens een ramp de bron of het effect bestrijden van de ramp die de gezondheid van personen in gevaar kan brengen. De brandweer is bij de rampenbestrijding verantwoordelijk voor de volgende processen: Bestrijden van de brand en de uitstoot van gevaarlijke stoffen Redden en technische hulpverlening Waarnemen en meten Ontsmetten van mensen en dieren Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur Waarschuwen van de bevolking Toegankelijk maken van het rampterrein en opruimen De brandweer is tijdens de ramp de enige die het onveilige terrein mag betreden. De andere diensten, zoals ambulancehulpverleners, de politie en de gemeente, betreden het rampterrein pas nadat de brandweer het terrein veilig heeft verklaard. Politie De politie in Nederland is als overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten en regels van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. De politie is tijdens een ramp of groot ongeval verantwoordelijk voor de volgende deelprocessen in de rampenbestrijding: Ontruimen en evacueren Afzetten en afschermen Verkeer regelen Handhaven openbare orde Identificeren slachtoffers Begidsen Strafrechtelijk onderzoek De politie houdt zich bezig met ordehandhaving, zodat de hulpverleningsactiviteiten ongestoord kunnen verlopen. Hierdoor blijven de schadelijke gevolgen van een ramp voor de cliënten en het personeel zoveel mogelijk beperkt. 1.6 Niveau s in omvang van calamiteiten: Een calamiteit kan in grote en in kleine vorm voorkomen. In dit hoofdstuk zal er een prioritering gegeven worden n.a.v. de omvang van calamiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met wie hiervoor worden ingezet en wat voor impact de calamiteit voor de bewoners heeft. Hierbij is het belangrijk of de calamiteit intern kan wordt opgelost of dat er externe partijen bij moeten worden betrokken. De verschillen qua omvang van calamiteiten zullen worden ingedeeld in niveaus, waarbij niveau 1 een heel kleinschalige calamiteit is Blanco Zorgcontinuïteitsplan 6

8 Niveau Omvang Effect voor NAAM Bestrijding calamiteit calamiteit ORGANISATIE Niveau 1 Klein, 1 kamer Geen, kleine schade Verzorgend personeel, technische dienst of eventueel een BHV er Niveau 2 Klein, 1 kamer Ontruiming 1 kamer, BHV er(s) kleine schade Niveau 3 Kleinschalig, 1 Ontruiming BHV ers, brandweer kamer compartiment, middel / grote schade Niveau 4 Middelmatig, meerdere kamers Ontruiming afdeling, middelgrote schade BHV ers, brandweer Niveau 5 Groot, gehele gebouw Gehele ontruiming, grote schade BHV ers brandweer Naast de BHV ers en de brandweer zullen er natuurlijk nog meer instanties ingeschakeld worden, maar niet om de calamiteit zelf te bestrijden. Hierbij valt te denken aan ambulances, politie en gemeente. De gemeente zal er pas bij niveau 4 en 5 bij komen kijken. Bij niveau 4 omdat zij kunnen helpen een vervangende locatie te zoeken. Bij niveau 5 omdat het gehele gebouw ontruimd is zal er ook gevaar kunnen zijn voor de omgeving, het is dan een externe calamiteit geworden, waardoor de gemeente zich hiermee zal bemoeien. Bij niveau 4/5 en gevolgen voor de zorgcontinuïteit zal er ook contact zijn met de GHOR. 1.7 De gevolgen van een calamiteit: De gevolgen van een calamiteit zijn beschreven in de leidraad COBRA, de basis voor dit plan (Zie ook Bijlage III) 1 Sluiten van (delen van) de locatie 2 Groot aanbod van cliënten 3 Verplaatsen van cliënten 4 Tekort aan personeel 5 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen 6 Logistieke stagnatie 7 Uitbraak infectieziekten 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 7

9 Hoofdstuk 2 Sluiting van (delen van) de locatie 2.1 Opvangcapaciteit NAAM ORGANISATIE Deze ruimtes zijn allemaal opvangplekken voor de korte termijn. Aangezien deze ruimtes dagelijks gebruikt worden voor activiteiten. Hiermee kan natuurlijk wel geschoven worden, waardoor de opvang voor MAXIMAAL TWEE WEKEN is. Indeling van de ruimten (per cliënt 10 m2) is te vinden in bijlage II 2.2 Opvangcapaciteit andere instellingen Ruimte Aantal bedden Totaal 0 Instelling NAAM ANDERE INSTELLING Opvangcapaciteit Contactpersoon Termijn Tijdelijk (max. 2 weken) NAAM ANDERE INSTELLING NAAM ANDERE INSTELLING heeft (CHECK RUIMTES) waarin mensen opgevangen kunnen worden. Deze ruimte (s) is voor tijdelijke opvang. NAAM ANDERE INSTELLING beschikt niet over veel extra bedden (CHECK), waardoor deze zelf geregeld moeten worden. Extra bedden: GHOR Via de GHOR kunnen er bedden geregeld worden. De GHOR heeft contactpunten bij verschillende ziekenhuizen, politie en het rode kruis. Contactgegevens GHOR: Telefoonnummer (tijdens kantooruren) Buiten kantoortijden bereikbaar via dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundig Zorg: Telefoonnummer OPVANGPLAATSEN Contactgegevens: BEDDEN Contactgegevens: NAAM ANDERE INSTELLING (-en) TELEFOONNUMMER GHOR tijdens kantooruren.. Agemeen Commandant Geneeskundige zorg Buiten kantooruren 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 8

10 2.3 Cliëntgegevens en zorgdossiers BESCHRIJVEN VAN BACK-UP SYSTEMEN VAN CLIENTGEGEVENS EN ZORGDOSSIERS (zie ook hoofdstuk 6.4) Per afdeling zijn NAAM FUNKTIE ervoor verantwoordelijk dat de ZORGDOSSIERS ten tijde van een calamiteit worden meegenomen. Op elke kamer is het zorgdossier van de desbetreffende bewoner aanwezig. (CHECK)Het is NAAM FUNKTIE of bij diens afwezigheid de eerst-verantwoordelijk-verzorgende, (CHECK) (telefoondragers per gang) die de verantwoordelijkheid voor de zorgdossiers hebben. Iedereen die telefoondrager is, is hierover geïnformeerd door het HOOFD ZORG. De werknemer die een telefoon bij zich heeft weet dus dat wanneer er iets gebeurt binnen NAAM ORGANISATIE dat zij dan moeten denken aan het meenemen van de zorgdossiers. Telefoondrager (CHECK) per afdeling /gang verantwoordelijk voor de zorgdossiers 2.4 Hulpmiddelen VERDER AANPASSING DOOR ORGANISATIE VAAK HORIZONTAAL ONTRUIMEN (ZIE OOK ONTRUIMTINGSPLAN) Evacuatie: - evac-chairs aanwezig: 1. VAN..NAAR 2. VAN..NAAR 3. VAN..NAAR 4. VAN..NAAR 5. VAN..NAAR - matrassen van de bedden van bewoners kunnen zonodig gebruikt worden ten tijde van een evacuatie (CHECK) Stroomuitval: - zaklampen, te vinden. VERDER AANPASSING DOOR ORGANISATIE VAAK HORIZONTAAL ONTRUIMEN (ZIE OOK ONTRUIMTINGSPLAN) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 9

11 2.5 Checklist bij noodopvang Taken en verantwoordelijkheden bij noodopvang binnen NAAM ORGANISATIE en daarbuiten Voorwaarde: De organisatie in nood neemt eigen medewerkers mee, ook s nachts. Mensen van buiten (externen) kunnen in de daarvoor aangewezen ruimtes worden opgevangen. (Zie hoofdstuk 2.6 en bijlage II ) Wanneer er binnen (intern) een calamiteit is geweest, kan deze checklist ook meegenomen worden naar de opvanglocatie. Voor checklist zie bijlage I. 2.6 Indeling ruimten van NAAM ORGANISATIE Zie voor plattegronden bijlage II 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 10

12 Hoofdstuk 3 Groot aanbod cliënten 3.1 Organisatiestructuur Onder wie valt het meegekomen personeel? Alles wat met huisvesting te maken heeft valt onder NAAM ORGANISATIE. Dit zijn dus de mensen van de instellingen waar de opvang geregeld is, die zich bezig houden met bijvoorbeeld facilitaire zaken e.d. Dit komt omdat NAAM ORGANISATIE zelf verantwoordelijk is voor wat er binnen de instelling gebeurt, dus alle niet zorggerelateerde zaken. Het verzorgende personeel dat meekomt met de mensen die opgevangen worden blijven qua verantwoordelijkheid en aansturing vallen onder hun eigen organisatie. Het verzorgende aspect valt dus onder de leiding van de instelling die opgevangen wordt, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen cliënten. Binnen de muren van NAAM ORGANISATIE verandert hier dus niets aan. ORGANISATIESTRUCTUUR Voor de externe organisatie die wordt opgevangen Verzorgend personeel valt onder de op te vangen organisatie. Alles wat met huisvesting en FD te maken heeft valt onder NAAM ORGANISATIE 3.2 Checklist bij noodopvang (zie bijlage I). Taken en verantwoordelijkheden bij noodopvang binnen NAAM ORGANISATIE en daarbuiten Voorwaarde: De organisatie in nood neemt eigen medewerkers mee; ook s nachts. Mensen van buiten NAAM ORGANISATIE worden opgevangen in de daarvoor aangewezen ruimtes, zoals beschreven in het schema in Hoofdstuk 2.1 Wanneer er binnen NAAM ORGANISATIE een calamiteit is geweest, kan de checklist noodopvang van bijlage I ook gebruikt worden in een andere opvanglocatie.!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door OVERKOEPELENDE ORGANISATIE 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 11

13 Hoofdstuk 4 Verplaatsen van cliënten 4.1 Mobiliteitslijsten Er is per afdeling een mobiliteitslijst van bewoners in de rode BHV-kast (CHECK). Op deze lijst staat de volgende informatie: - Naam bewoner - Zorgdossiernummer - Geboortedatum - Soort vervoer (zittend of liggend etc.) - Soort begeleiding - Hulpmiddelen (zoals zuurstof etc.) - Medicijngebruik (ja of nee) Deze lijsten worden maandelijks qua zorggegevens bijgewerkt door de TEAMLEIDERS (CHECK FUNCTIE) van de zorg, als er iets verandert. Op deze manier is er altijd een redelijk actuele lijst in de rode BHV-kast. Dagelijks wordt er door de medewerker v.d. receptie de noodzakelijke aanpassingen m.b.t. aan- afwezigheid op deze lijst bijgehouden. (doorgekregen op het ochtendoverleg) Bv.: bewoner overleden, of nieuwe bewoner; bewoner met vakantie t/m.. of: bewoner in het ziekenhuis, of weer terug uit het ziekenhuis etc. Verantwoordelijk voor het actueel houden hiervan is de medewerker van de receptie. (CHECK) 4.2 Vervoersmiddelen NAAM ORGANISATIE 1 bus Plaats voor 8 zittende personen of 2 rolstoelen en 6 zittende personen. Wanneer aanwezig direct inzetbaar. EVENTUEEL FOTO EIGEN VERVOER (BUS) 4.3 Vervoersmaatschappijen Taxibedrijf. Zullen bij beschikbaarheid zoveel vervoer inzetten als nodig is. Telefoonnummer meldkamer: TAXIBEDRIJF Taxibedrijf. te WOONPLAATS Taxibedrijf. heeft aangegeven (CHECK) dat zij ten tijde van een calamiteit bij NAAM ORGANISATIE er alles aan zullen doen om vervoer te regelen voor hen. Gedurende 24 uur per dag bereikbaar. Op dit bedrijf kan men dus altijd terugvallen. VERVOER Contactgegevens: NAAM TAXIBEDRIJF TELEFOONNUMMER 2012 Blanco (24 Zorgcontinuïteitsplan uur per dag) 12

14 Hoofdstuk 5 Tekort aan personeel Uitgangspunt: Bij een calamiteit zo lang mogelijk het primaire proces handhaven. Basiszorg moet geleverd worden. Verantwoordelijkheid MANAGER ZORG is eindverantwoordelijk. HOOFD FACILITAIRE ZAKEN en HOOFD ZORG geven opdrachten in de lijn. 5.1 Verantwoordelijkheid HOOFD ZORG Hieronder de volgorde waarmee wordt geprobeerd om het personeelstekort op te lossen. 1 Het aanwezige personeel langer laten werken (tot maximaal 12 uur aaneengesloten) 2 Keuzes maken in de zorgverlening: Noodzakelijke basiszorg wordt geleverd + medische zorg 3 Inzetten van medewerkers die vrij zijn 4 Inzetten van mantelzorg 5 Medewerkers terughalen van vakantie 6 Overleg met OVERKOEPELENDE ORGANISATIE wat de mogelijkheden zijn. 7 Uitzendbureau s inschakelen 8 Scholen bellen om leerlingen in te zetten in de zorgverlening, hiervoor contact opnemen met GHOR Drenthe 5.2 Verantwoordelijkheid HOOFD FACILITAIRE ZAKEN Het HOOFD FACILITAIRE ZAKEN kan extra vrijwilligers inschakelen, deze kunnen dan helpen met: 1. Koffie schenken 2. Maaltijden verstrekken 3. Klein onderhoud 4. Hand- en spandiensten 5.3 Het prioriteren van werkzaamheden Wanneer door bovenstaande maatregelen het personeelstekort nog niet is opgelost of niet kan worden opgelost dan dienen de werkzaamheden geprioriteerd te worden. Onderstaande volgorde dient dan aangehouden te worden: 1 Activiteiten worden stopgezet: vrijwilligers worden eventueel ingezet voor ondersteunende diensten Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 2 Schoonmaakwerkzaamheden; medewerkers huishouding worden eventueel ingezet voor hand- en spandiensten Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 3 Warme maaltijden worden verstrekt middels dagmenukeuze. Bewoners hoeven geen weekkaart meer in te vullen. Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 4 Uitbesteden van maaltijdverzorging Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 5 Uitsluitend meest noodzakelijke technische werkzaamheden uitvoeren Coördinatie: HOOFD FACILITAIRE ZAKEN 6 TEAMLEIDERS en het MT worden ingezet voor ondersteunende diensten Coördinatie:HOOFD ZORG. 7 Basiszorg prioriteren Coördinatie: HOOFD ZORG samen met TEAMLEIDERS ZORG 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 13

15 5.4 Contactpersonen extern voor extra personeel Eventueel kunnen onderstaande personen ook nog geïnformeerd worden over het personeelstekort binnen NAAM ORGANISATIE. Misschien kunnen zij hierin nok nog wat betekenen. In te zetten: OVERKOEPELENDE ORGANISATIE Contactpersoon Wanneer beschikbaar Is afhankelijk van hoe druk zij het zelf hebben. In voorziene omstandigheden (dus vroegtijdig) kan er in overleg altijd wat geregeld worden. Een plotseling personeelstekort is moeilijk, maar altijd te proberen. (CHECK) Scholen: mogelijkheden om leerlingen in te zetten die een zorgopleiding doen; contactpersoon hiervoor binnen de GHOR is de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg Uitzendbureau s: mogelijkheden om medewerkers v.e. uitzendbureau in te zetten; contactpersoon hiervoor binnen NAAM ORGANISATIE is ook het HOOFD ZORG Blanco Zorgcontinuïteitsplan 14

16 Hoofdstuk 6 Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen 6.1 Schema nutsvoorzieningen Voorziening Leverancier plus contactgegevens Elektriciteit Gas Hoe lang kan NAAM ORGANISATIE zonder Maximaal 2 uur (CHECK) Maximaal 2 uur (CHECK) Prioriteit processen (Welke processen zijn het belangrijkst) Verwarming Alarmsysteem Zusteroproepsysteem Verlichting Telefoonsysteem Keuken Noodvoorziening Water Maximaal 2 uur (CHECK) Drinkwater Voedselbereiding In overleg kan er een watertank geleverd worden. Dan moeten er dan wel prioriteiten gesteld worden, (in overleg) wat wel/niet te doen. 6.2 Elektriciteit Wanneer er in NAAM ORGANISATIE de stroom uitvalt, dan is er (ZELF INVULLEN) geregeld m.b.t. noodstroomvoorziening. ZELF BESCHRIJVEN (HOE EN WAT) VAN ORGANISATIE RONDOM NOODSTROOMVOORZIENING. 6.3 Water Waterbedrijven geven aan dat wanneer er een langdurige storing is, zij altijd in overleg water kunnen leveren. De meeste waterlekken worden vrij snel verholpen, maar mocht het langer duren dan kan er in overleg altijd water geregeld worden. Dit gebeurt in watertanks van 800 á 900 liter. Deze tank wordt aangesloten op de bestaande (binnenkomende) waterleidingaansluiting. Daarnaast hebben ze aangegeven dat we bij geplande werkzaamheden hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat ook dan in overleg een tank water kan komen. Zaak is wel, om dan intern duidelijk aan te geven, dat men niet té riant omgaat met het gebruik van water. (in deze tijd bv. geen douche- beurten; auto wassen etc.) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 15

17 6.4 ICT Voorziening Leverancier Plus contactgegevens ICT Hoe lang kan NAAM ORGANISATIE zonder Prioriteit processen welke processen zijn meest belangrijk Noodvoorziening ELEKTRICITEIT Contactgegevens: (24 uur per dag) Storingsnummer NAAM STROOMLEVERANCIER, TELEFOONNUMMER GAS Contactgegevens: (24 uur per dag) Storingsnummer NAAM LEVERANCIER GAS. TELEFOONNUMMER WATER Contactgegevens: (24 uur per dag) Waterbedrijf. Landelijk storingsnummer, ICT Contactgegevens: (TIJDEN?) NAAM LEVERANCIER EN STORINGSNUMMER 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 16

18 Hoofdstuk 7 Logistieke stagnatie Er is een voorraad aanwezig, voor zowel de medicijnen als de voeding. Mocht het nodig zijn dan kunnen zowel de keuken als de afdeling zorg zich wel een week redden met de voorraad op dat moment. (CHECK) De nieuwe voorraad van medicijnen ZELF BESCHRIJVEN. De voorraden voor de keuken komen vanuit verschillende plaatsen, hierdoor kunnen er sneller problemen ontstaan. ZELF BESCHRIJVEN EN CHECKEN De GEMEENTE heeft aangegeven dat wanneer er voorziene omstandigheden zijn die de bereikbaarheid van de locatie kunnen belemmeren, zij dit vroegtijdig zullen melden. Daarnaast zal er ook een omleiding komen, waardoor duidelijk wordt hoe NAAM ORGANISATIE dan wel te bereiken is. Dit zal dus altijd bekend zijn en wanneer nodig zal dit ook doorgegeven worden aan de leveranciers. Onvoorziene omstandigheden kunnen ook ontstaan, meestal met de oorzaak weersomstandigheden. Hierop is moeilijk in te spelen, hier kunnen geen voorbereidingen voor getroffen worden. Dankzij de redelijke voorraad medicijnen en voeding levert dit niet direct problemen op en kan NAAM ORGANISATIE tijdelijk zonder nieuwe voorraden. Slechte weersomstandigheden zijn meestal van korte duur, waardoor er niet direct problemen ontstaan. 7.1 Voeding Leverancier Telefoonnummer Leverancier van: Groothandel van DKW Vlees/groente/aardappelen etc. Levert ook kant-en-klare maaltijden (CHECK) Leveringsvoorwaarden De grootste leverancier van de keuken van NAAM ORGANISATIE is:.. Het gaat dan met name om: Wanneer er een calamiteit bij de leverancier is, of zij dan zelf een noodprocedure hebben, waardoor NAAM ORGANISATIE altijd de bestelling binnen krijgt. Of de leverancier ook leveren kan tijdens een calamiteit binnen NAAM ORGANISATIE Of de leverancier eventueel ook kan leveren op een opvanglocatie Blanco Zorgcontinuïteitsplan 17

19 7.2 Medicijnen De medicijnen komen van apotheken: (ZELF BESCHRIJVEN ) NAAM EN CONTACTGEGEVENS Voorziening medicijnen tijdens en na rampen aan het NAAM ORGANISATIE De medicijnen voor de bewoners van het NAAM ORGANISATIE komen gedeeltelijk van alle bovenvermelde apotheken te WOONPLAATS. Alle apotheken hebben zelf een bedrijfsnoodplan CHECKEN, wanneer er daar iets gebeurt hebben zij goede contacten met de andere collega apothekers om de continuïteit in de medicatievoorziening te waarborgen. Alle.. apotheken hebben een contract met NAAM ORGANISATIE waarin staat dat zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van medicijnen, dus ook wanneer er bij hun iets gebeurd is. Men zoekt bij calamiteiten zelf een oplossing, via andere apothekers of via de groothandel. Ook op een opvanglocatie zullen de apotheken leveren. APOTHEEK (.) CONTACTGEGEVENS (zelf invullen) 2012 Blanco Zorgcontinuïteitsplan 18

20 Hoofdstuk 8 Uitbraak infectieziekten Binnen NAAM ORGANISATIE is een goed infectiebeleid. In het handboek ISO-HKZ (CHECKEN) worden diverse infectieziekten duidelijk beschreven, hoe deze er uit zien en wat de oorzaken hiervan zijn. Ook wordt hierbij beschreven hoe het personeel dient om te gaan met deze verschillende ziekten. Vooral aan hygiëne wordt veel aandacht besteed, met name welke maatregelen de werknemers moeten nemen als er een bepaalde infectieziekte of bacterie in NAAM ORGANISATIE is om daarmee besmetting en uitbreiding te voorkomen. Hoofdstuk 9 Tenslotte: Dit zorgcontinuïteitsplan zal als onderdeel van het ontruimingsplan (CHECK aanwezigheid) opgenomen worden in het Handboek Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ). (CHECKEN) Jaarlijks zal dit plan derhalve herbeoordeeld moeten worden. (Zie bijlage VI Jaarlijkse controle zorgcontinuïteitsplan NAAM ORGANISATIE te WOONPLAATS) Blanco Zorgcontinuïteitsplan 19

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Geactualiseerd juni 2009 Eerdere versie januari 2006 GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie