E VALUAT IER APPORT ISVAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E VALUAT IER APPORT ISVAG"

Transcriptie

1 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur

2 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID PERSONEEL & VEILIGHEID p EXPLOITATIE & AANVOER p ONDERHOUD p GROENE STROOM p EMISSIES EN RESTSTOFFEN p FINANCIEN p COMMUNICATIE p MILIEUVERGUNNING p. 28 2

3 1. Inleiding In dit rapport blikken we terug op de afgelopen gemeentelijke legislatuur, de periode Midden 2007 keurde de Vlaamse regering het beheersplan huishoudelijke afvalstoffen van de toenmalige minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) goed, waarin het kader werd vastgelegd voor het beheer van het huishoudelijk afval voor de periode Dit plan bouwt voornamelijk verder op de uitstekende resultaten die in de voorafgaande jaren zijn bereikt. Vlamingen zijn intussen wereldkampioen selectieve afvalinzameling geworden en we zijn niet van plan om deze koppositie af te staan. Verder bevestigt het plan dat voor de eindverwerking van huishoudelijk restafval, verbranding met een zo groot mogelijke recuperatie van energie als Best Beschikbare Techniek (BBT) moet worden beschouwd. Tenslotte wordt benadrukt dat eindverwerking de verantwoordelijkheid moet blijven van gemeenten of intercommunales, dat Vlaanderen zelfvoorzienend moet zijn (geen export van huishoudelijk restafval), maar dat er tegelijk geen overcapaciteit van verwerkingsinstallaties mag ontstaan. Afval wordt bij voorkeur verwerkt waar het geproduceerd wordt, om onnodige transporten te vermijden. Daarnaast wordt de periode gekenmerkt door een verhoogde aandacht voor de energievoorziening, niet alleen in ons land, maar in heel Europa. De afgelopen decennia zijn in België geen investeringen meer gedaan in grote nieuwe elektriciteitscentrales. In het kader van de klimaatdoelstellingen en tegen de achtergrond van de geplande kernuitstap en de gedeeltelijke stilstanden van de kerncentrales in Doel en Tihange, worstelt ons land dan ook met het garanderen van de toekomstige leveringszekerheid voor elektriciteit in het algemeen en het ontwikkelen van een volwaardige, betaalbare hernieuwbare energieproductie in het bijzonder. Naast wind, zon en zuivere biomassa, levert de energierecuperatie in afval-energiecentrales een belangrijk en betrouwbaar aandeel van deze hernieuwbare energie. Terwijl de productie van elektriciteit in onze sector intussen een algemeen basisprincipe is geworden, groeit de vraag naar nieuwe initiatieven waarbij ook de restwarmte nuttig wordt aangewend. Enkele installaties hebben met succes initiatieven genomen. Voor andere is dit geen evidente oefening. De investeringen die hiermee gepaard gaan zijn zeer groot en bovenal is het van belang voldoende grote potentiële afnemers van warmte in de onmiddellijke nabijheid te vinden. Op vlak van luchtkwaliteit zien we een verschuiving van de aandacht voor dioxines naar fijn stof en NOx. Vlaanderen werd reeds verschillende keren op de vingers getikt door Europa voor het niet halen van objectieven in dit verband. Vooral het verkeer speelt hierin ontegensprekelijk een belangrijke rol. Op Europees niveau komt er meer en meer erkenning voor het feit dat de afval-energiesector met haar emissies tot een verwaarloosbaar niveau is gedaald. Ondanks het feit dat verbrandingsinstallaties bij het al of niet behalen van globale en nationale emissiedoelstellingen geen rol van betekenis spelen, blijven intercommunales onverminderd inspanningen leveren om hun emissies nog verder terug te dringen. De rode draad in het beleid van ISVAG tijdens de legislatuur was het herstellen van het vertrouwen. Na een lange periode van stilstand werd de ISVAG installatie in november 1999 opnieuw opgestart. Op dat ogenblik was het vertrouwen in ISVAG tot op een dieptepunt gedaald. 3

4 Niet in het minst dat van buurtbewoners en pers, maar ook het vertrouwen van de verschillende overheden, vennoten en zelfs van de eigen werknemers van de intercommunale. ISVAG was ook niet zomaar één van de tien afvalintercommunales in Vlaanderen. Door alle media-aandacht was het bedrijf een nationaal symbool geworden, een synoniem voor alles wat negatief was in de sector van de afvalverwerking. Bij de start van de legislatuur was ISVAG nog steeds een nationaal symbool, maar nu een symbool voor een verantwoord bedrijf dat een juiste koers vaart. Dankzij een strikt beleid met oog voor milieu, volksgezondheid, economische realiteit en een open dialoog met alle betrokken partijen, is ISVAG geëvolueerd van zwaar belaagde tot één van de meest voorbeeldige leerlingen van de klas. Het beleid tijdens de legislatuur werd voor een groot deel bepaald door de milieuvergunning van de installatie, die eind 2011 afliep. Hoewel een Milieu Effecten Rapport volstaat om een nieuwe vergunning aan te vragen, maakte de Raad van Bestuur van meet af aan duidelijk dat ze de beslissing over de toekomst van het bedrijf na 2011 grondig onderbouwd wil zien. Daarom werden naast het MER twee uitvoerige studies besteld, waarin alle mogelijke opties voor ISVAG werden geïnventariseerd en onderzocht en waarin de performantie van de installatie wordt geëvalueerd in een Europese BBT-context. In tussentijd bleef ISVAG investeren in het zoeken naar en implementeren van mogelijke optimalisaties van de bedrijfsvoering, waardoor het bedrijf steeds bij de Europese koplopers voor ecologisch en economisch verantwoorde verwerking van huishoudelijk restafval blijft behoren. Een vermeldenswaardige wijziging tijdens de afgelopen legislatuur is het vertrek van Walter Ex als directeur, die na een loopbaan van 30 jaar op pensioen ging en vervangen werd door Kristel Moulaert. In volgend verslag analyseren we het beleid in de periode , waarbij aangetoond wordt dat ISVAG als intercommunale haar verantwoordelijkheid blijft opnemen om het huishoudelijk afval van 1 miljoen inwoners op een economisch en ecologisch meest verantwoorde manier te blijven verwerken. 4

5 2. Structuur en werking ISVAG is de Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van zes Antwerpse Steden en Gemeenten. De intergemeentelijke vereniging werd op 17 januari 1975 opgericht door de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeenten Boom, Puurs, Niel en Hemiksem. In 2005 trad ook de intergemeentelijke vereniging IGEAN toe tot ISVAG. In de beginjaren stond het bedrijf ook in voor de verwerking van waterzuiveringsslib. Die activiteit werd later overgenomen door Aquafin, maar de s in ISVAG bleef behouden. ISVAG werd aanvankelijk opgericht voor een periode van 30 jaar. Eind 2004 besliste de Algemene Vergadering van ISVAG om de intercommunale voor de maximale periode van 18 jaar te verlengen, tot 2023 dus. ISVAG koos hierbij voor continuïteit, om zoals voorgeschreven in het Vlaamse Afvalstoffenplan - ook na het aflopen van haar milieuvergunning in september 2011 te kunnen blijven instaan voor de verwerking van het huishoudelijke afval in de Antwerpse regio, op de ecologisch en economisch meest verantwoorde manier. De verlenging gaat enkel over de juridische structuur van de intercommunale en is niet gekoppeld aan een keuze voor een bepaalde verwerkingstechniek of een bepaalde locatie. In december 2005 keurde de Algemene Vergadering van ISVAG het toetredingsplan goed waardoor IGEAN kon worden opgenomen binnen ISVAG. Sinds januari 2006 staat ISVAG hierdoor in voor de verwerking van al het huishoudelijk restafval in de Antwerpse regio, een verzorgingsgebied van 1 miljoen inwoners. De intercommunale wordt bestuurd door een Directiecomité en een Raad van Bestuur met afgevaardigden van de participerende steden en gemeenten. De Raad van Bestuur werd in de bestuursperiode voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Stad Antwerpen, Philip Heylen. In het beleid van de Raad van Bestuur stonden transparantie, een doorgedreven communicatie en een goede verstandhouding met de omwonenden, het grote publiek, de vennoten en de toezichthoudende overheden centraal. Installatie De verbrandingsinstallatie in haar oorspronkelijke vorm dateert van Na een aantal belangrijke investeringen in de jaren 80 en 90 werd ze volledig gemoderniseerd waardoor de kwaliteit van de verbranding er spectaculair op vooruitging. Sinds de opstart heeft ISVAG steeds gewerkt op basis van de best beschikbare technologie om het huishoudelijk restafval op een duurzame en ecologische wijze te verwerken. Ook in de afgelopen jaren heeft ISVAG fors geïnvesteerd om het verbrandingsproces en de rookgaszuivering continu te optimaliseren en op die manier bij de Europese top te blijven behoren. Via een automatisch en objectief meetsysteem houdt ISVAG de waarden van uitgestoten stoffen nauwkeurig bij. Een meetcabine voert volledig automatisch metingen van de rookgassen uit. Deze continue metingen en staalnames laten 5

6 controle toe van de werking van de installatie. Erkende en onafhankelijke laboratoria vullen de metingen bovendien aan met hun eigen bevindingen. Uit alle rapporten blijkt dat de ISVAG-emissies ver beneden de opgelegde norm liggen en ronduit voorbeeldig kunnen genoemd worden. De verbranding van huishoudelijk restafval leidt bij ISVAG sinds de heropstart in 1999 ook tot het recupereren van waardevolle energie. De rookgassen worden door stoomketels geleid die stoom produceren. De stoom wordt afgeleid naar een turbine waarin hij wordt omgezet in elektrische energie. Op die manier levert ISVAG elektriciteit voor meer dan gezinnen. Het project is een samenwerking van ISVAG en Electrabel en komt sinds 2004 ook in aanmerking voor Groene Stroomcertificaten. 6

7 3. Beleid De opdracht van de intercommunale de verwerking van huishoudelijk restafval wordt gerealiseerd binnen een strikt kader van wetgeving, voorwaarden en vergunningen. Het beleid is gebaseerd op en gebonden door alle geldende regels en zekerheden. Bij het begin van de legislatuur werd een beleidsplan opgemaakt, met als horizon het einde van de milieuvergunning in Dit plan werd grondig geactualiseerd in 2006 en indien nodig - elk jaar bijgestuurd. Het beleid van ISVAG rust op 7 belangrijke pijlers: personeel, exploitatie en aanvoer, onderhoud, emissies en reststoffen, groene stroom, financiën en communicatie. Als 8ste pijler belichten we in dit rapport ook de procedure met betrekking tot het bekomen van een nieuwe milieuvergunning en verwijzen we naar het afzonderlijke document over de vergunningsprocedure, dat door Jos Vandekeybus van de firma Seneka werd opgemaakt Personeel en veiligheid Bij de heropstart van de installatie eind 1999 deed ISVAG een beroep op heel wat externe specialisten. Dit was in de gegeven omstandigheden een noodzakelijke, doch ook een erg dure aanpak. In de periode lag de nadruk van het personeelsbeleid dan ook op het uitbouwen van het eigen team en het afbouwen van samenwerking met de externe aannemers en consultants. In enkele jaren tijd wist ISVAG een team van ervaren en gemotiveerde medewerkers op te bouwen. Vandaag stelt ISVAG ongeveer 55 personeelsleden tewerk. Enkel voor specifieke opdrachten waarvoor gespecialiseerde expertise vereist is, wordt nog een beroep gedaan op externe aannemers. Eens de juiste expertise in huis aanwezig was en het team in alle geledingen was uitgebouwd, kon de focus verlegd worden en ging alle aandacht naar de invoering van een gedegen HRM-beleid binnen de organisatie. Op basis van een doorlichting werden volgende processen in gang gezet: Aanstellen van een managementteam Invoeren van een positief, stimulerend aanwezigheidsbeleid Actualiseren van de functiebeschrijvingen Invoeren van een waarderingscyclus (inzetten en ontwikkelen van competenties) De goede werking van een organisatie staat of valt met de vakkennis en inzet van het personeel op alle niveaus. Aan de hand van een waarderingscyclus wordt aan elke medewerker de kans geboden om zijn opleidingsnoden te melden en te bespreken. De leidinggevende dient er over te waken dat zijn of haar medewerkers zich permanent kunnen ontwikkelen en dat hiervoor de nodige vormingsinitiatieven worden aangeboden. 7

8 Eind 2010 werd, met de nakende pensionering van directeur Walter Ex in het vooruitzicht, een werkgroep opvolging directeur opgestart. Na een uitvoerige procedure, begeleid door een werkgroep en een extern adviesbureau, werd Kristel Moulaert in oktober 2011 door de Raad van Bestuur als nieuwe directeur aangesteld. Veiligheid De leden van het Comité preventie en bescherming op het werk (CPBW, samengesteld uit afgevaardigden van de syndicale organisaties en leden van de directie) komen 11 keer per jaar samen om te werken rond verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid. De door de preventieadviseur en de leden van het comité aangehaalde veiligheidsproblematiek wordt er in een open sfeer besproken en in overleg met de directie worden beslissingen genomen. De interne dienst heeft in de afgelopen jaren in het bedrijf verschillende types opleidingen en informatie gegeven rond veiligheid en specifieke situaties. Door op een effectieve manier informatie te geven, verhoogt het kennisniveau van de vaste en tijdelijke medewerkers. Ook verschillende externe bedrijven verzorgden opleidingen op ISVAG. Vanuit het CPBW werden ook voorstellen gedaan omtrent het personeelsbeleid. Deze voorstellen werden in samenspraak met HRM, het directiecomité en de Raad van Bestuur in beleid omgezet. Concreet vermelden we hier de uitwerking van het aanwezigheidsbeleid, het alcoholbeleid en een rookstop-begeleiding. Arbeidsongevallen Dankzij opleiding, sensibilisering en systematische rapportering zijn onze werknemers zich vandaag nog beter bewust van de oorzaken van, en de risico s op arbeidsongevallen. Desondanks noteerden we tijdens de voorbije legislatuur nog gemiddeld een drietal arbeidsongevallen per jaar, waarvan een aantal geleid hebben tot langdurige arbeidsongeschiktheid. De oorzaak van de arbeidsongevallen was voornamelijk te wijten aan menselijk falen: het niet gebruiken van de aanwezige hulpmiddelen en het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. ISVAG investeert zeer sterk in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en in veiligheidsopleidingen. Zo werd midden 2011 beslist om het dragen van de veiligheidsbril te verplichten voor alle medewerkers en externe werknemers. Dit bracht het aantal oogverwondingen terug naar 0. EHBO-ongevallen Er worden gemiddeld een 25-tal EHBO-ongevallen per jaar genoteerd en intern verzorgd. Jaarlijks tellen we gemiddeld ook 1 arbeidsongeval met dokterstussenkomst, zonder verloren arbeidsdagen. De externe bedrijven die op ISVAG opdrachten uitvoeren, kennen jaarlijks gemiddeld 3 arbeidsongevallen waarbij verzorging aangewezen is. Deze aantallen zijn vrij stabiel. De voornaamste verwondingen zijn splinters in de vinger en schaafwonden. De gemiddelde kost voor de verzorgingen, incl. verwerking van gegevens en verloren productietijd ligt rond per jaar. 8

9 Afwezigheid door ziekte In de periode is er een stijgende tendens merkbaar, zowel inzake de frequentie van het aantal ziektegevallen, als in het gemiddeld aantal dagen afwezigheid per personeelslid. Afwezigheid per personeelslid in dagen , , , , , , , Sinds medio 2011 wordt er gewerkt aan een actief aanwezigheidsbeleid dat duidelijk vruchten afwerpt. Ook de geleidelijke vervanging van een aantal oudere personeelsleden die op pensioen gingen, geeft een daling van het aantal langdurige afwezigheden, waardoor er een duidelijke neerwaartse trend in de gemiddelde ziekteafwezigheid zichtbaar wordt. Ziekteduur , , , , , ,27 Frequentiegraad ziekte , , , , , , , ,

10 Investeringen en aankopen Voor personeel en externen werd een nieuw type helm goedgekeurd. De werkschoenen van een laag model werden vervangen door een hoog model. De nodige toestellen voor de detectie van radioactieve weesbronnen werden aangeschaft (in het kader van het nieuwe KB dat in voege treedt eind 2013). Introductie van een nieuw type gasdetectie waarmee de volgende gassen worden gemeten: zuurstof, LEL (onderste explosiegrens), koolstofmonoxide en ammoniak. Opleidingen gevolgd door de interne dienst Studiedagen rond detectie van weesbronnen Opleiding rond het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag Specifieke jaarlijkse bijscholingen voor de preventieadviseur Bijkomende opleiding als stellinginspecteur Netwerking Door de jaren heen werden goede contacten gelegd met de verschillende inspectiediensten (overheid en keuringsorganisaties), de externe dienst PROVIKMO (gezondheidstoezicht op het werk) evenals met collega s preventieadviseurs. Aanwezigheidscontrole medewerkers externe bedrijven Voor specifieke opdrachten doet ISVAG nog steeds een beroep op tijdelijke externe medewerkers. Sinds 2002 werden reeds effectieve aanwezigheden van alle externen op ISVAG geregistreerd. Bij een noodsituatie moet men immers weten wie er in het bedrijf aanwezig is. De gemiddelde jaarlijkse aanwezigheid van externen bedraagt nu een tal uren. Sinds 2010 is er tijdens shutdown-periodes ook een effectieve toegangscontrole van alle aanwezigen door een portier. Dit waarborgt een nog hoger peil van veiligheid. In de nabije toekomst is voorzien dat een afsluiting rond de bedrijfsterreinen van ISVAG zal worden geplaatst, waardoor dit type van toegangscontrole niet meer noodzakelijk zal zijn. Bunkerbrand Gemiddeld om het jaar ontstaat in de opslagbunker spontaan een kleine brand. Deze branden werden telkens zeer snel ontdekt en zeer efficiënt bestreden, waardoor de schade steeds minimaal bleef. ISVAG doet er dan ook alles aan om hier de meest adequate middelen in te zetten, van opleidingen voor de medewerkers tot het inzetten van goede detectie- en bestrijdingsmiddelen. Voor de eerstvolgende periode wordt een nieuwe brandmeldcentrale gepland. 10

11 3.2. Exploitatie en aanvoer Verwerkingscapaciteit De gerealiseerde verwerking in de ISVAG installatie hangt af van de rendementen die gehaald worden op de theoretische maximumcapaciteit van de installatie: 2 ovenlijnen x 9 ton per uur x 24 uur x 365 dagen geeft een maximale capaciteit van ton. In de praktijk zal echter steeds blijken dat deze theoretische capaciteit niet haalbaar is. In normale omstandigheden worden jaarlijks immers tussen 44 en 55 dagen stilstand voorzien voor onderhoudswerkzaamheden. Per periode van 4 jaar dient een extra stilstand van 14 dagen gerekend te worden voor grote onderhoudswerken. Daarnaast heeft ook de eigenlijke samenstelling van het afval en de energie-inhoud een invloed op het uiteindelijke rendement van de installatie. Rekening houdend met deze extra parameters werd in het beleidsplan een minimale doelstelling vastgelegd voor de ISVAG installatie van ton op jaarbasis, waarbij gestreefd wordt naar een verwerking van om en bij de ton. Aanvoer huishoudelijk restafval Een regelmatige en toereikende aanvoer van restafval is een noodzaak voor een goede werking, niet alleen om economische, maar ook om ecologische redenen. Om op optimale wijze te kunnen voldoen aan de vereisten op het gebied van milieu is een zoveel mogelijk continue werking vereist. De beste resultaten worden immers gehaald door zo weinig mogelijk start- en stopprocedures door te voeren en zo veel mogelijk stabiel te werken. Om de aanvoer van huishoudelijk restafval en de beschikbare opslagcapaciteit in de opslagbunker te beheersen heeft ISVAG een contract afgesloten om het restafval van Antwerpen deels af te leiden naar IBOGEM (overeenkomst tot 2017, waarbij het afval wordt verwerkt in de installatie van Indaver). Door het afstemmen van de nodige aanvoer op de beschikbare verbrandingscapaciteit, wordt het mogelijk om met beide ovenlijnen steeds op vollast te werken, wat ten goede komt aan de stabiliteit in de energierecuperatie en de rookgasreiniging. In de tabel op de volgende bladzijde worden de op ISVAG aangevoerde en verwerkte hoeveelheden (in tonnen) van de vennoten en niet-vennoten weergegeven. 11

12 Antwerpen , , , , , ,96 Boom 2.683, , , , , ,08 Hemiksem , , , , ,64 Mortsel 4.198, , , , , ,52 Niel 1.281,86 995,38 950, , , ,50 Puurs 2.433, , , , , ,24 IGEAN , , , , , ,59 Indaver 1.341, ,46 619, Totaal aangevoerd en verwerkt op ISVAG , , , , , ,53 De hoeveelheid afval van alle vennoten is gedurende de afgelopen 6 jaar duidelijk toegenomen. Hierdoor diende meer restafval naar IBOGEM afgeleid te worden en slinkt het relatieve aandeel van het restafval dat op ISVAG verwerkt wordt. (in ton) Verwerkt op ISVAG , , , , , ,53 Afvoer naar IBOGEM , , , , , ,23 Totaal beschikbaar , , , , , ,76 % verwerkt 87% 83% 83% 79% 79% 71% 12

13 3.3. Onderhoud Asset Management De onderhoudsafdeling van ISVAG werkt op basis van het principe van Asset Management. Eenvoudig gesteld is dit het bewaken van het overzicht over de installatie op basis van de verschillende installatieonderdelen. In dit verband werd in april 2006 het onderhoudsprogramma Datastream ingevoerd op ISVAG. Het programma laat toe nuttige informatie onderling te linken en te evalueren. Bovendien wordt van alle uitgevoerde werken en bijhorende kosten de historiek bijgehouden zodat op termijn een kennisdatabank wordt opgebouwd. In 2009 werd een upgrade doorgevoerd naar Infor EAM 8.3. Hieruit halen we volgende kengetallen voor de afdeling onderhoud: Totaal afgewerkte orders Mechanische orders Elektrische orders Modificatie orders Preventieve orders Stilstand orders Aantal bestellingen Aantal voorraadartikelen Onderhoudsstructuur Zoals eerder aangehaald in het hoofdstuk HRM is het opbouwen en behouden van kennis en vaardigheid in eigen huis noodzakelijk om de installatie te allen tijde optimaal te kunnen exploiteren en onderhouden. Vandaar de noodzaak van een goed gestructureerde onderhoudsdienst. De onderhoudsafdeling telt zo 22 collega s, in 2009 waren dit er nog 24. Bekijken we de kengetallen dan zien we een stijging van 30% in het aantal werkorders welke we afhandelen met een kleinere maar beter gestructureerde dienst. Dagelijks onderhoud De ploegleiders van de dienst Onderhoud kregen de afgelopen jaren een grotere verantwoordelijkheid en hebben die ook opgenomen. Het is de ploegleider die alle taken voor de vakgroep voorbereidt, plant en ten uitvoer brengt binnen de eigen dienst of samen met externe firma s. Dagdagelijks onderhoud is cruciaal en verzorgt de installatie met als doel de productie-efficiëntie te waarborgen, ongeplande stops te vermijden en de geplande stops kort te houden. De ploeg Diensten verzorgt de orde en netheid van de installatie, wat door de vele bezoekers van de installatie trouwens bijzonder wordt gewaardeerd. 13

14 Projecten en modificaties Onze medewerkers zijn alert. Ze helpen mee om eventuele gebreken of mogelijkheden voor optimalisaties in de installatie te identificeren en nieuwe ideeën of technieken voor te stellen. Op basis hiervan ontstaan projecten om de installatie te modificeren. De functie Projectleider Onderhoud : Ontlast de curatieve diensten zodat zij zich op hun eigenlijke taken kunnen toespitsen; Denkt afdelingoverschrijdend; Werkt projectmatig en voert kwaliteitsvolle modificaties en projecten uit; Borgt de volledigheid van documentatie. Sinds augustus 2011 wordt deze functie tijdelijk ingevuld door een externe medewerker. Enkele voorbeelden van projecten die werden uitgevoerd: Vernieuwen frequentiesturingen ventilatoren (2007) Ombouw rolbruggen vuilbunker (2008) Efficiënte persluchtsturing (2008) Automatische smering triltafels (2010) Nieuwe afspuitlocatie (2011) Nieuwe toiletten loskade (2011) Verhogen vermogen gasbranders sociale ruimten (2012) Nieuwe ketelasbreker (2012) Veiligere opstelling breker onder reactor (2012) Nooduitgang reactorplatform (2012) Vernieuwing oude PLC onderdelen ( ) Ombouw meetcabine (in uitvoering), Optimalisatie NOx meting Eind 2010 is er een bijkomende NO-NO2-O2 analyser geplaatst op ovenlijn2. NOx dient het beste gemeten te worden zo kort mogelijk bij de plaats waar het reagentia geïnjecteerd wordt. Meten korter bij het injectiepunt geeft een snellere en nauwkeurigere injectieregeling dan een meting in de schouw waar de rookgassen pas 2 minuten later zullen aankomen. Deze snellere regeling geeft ons de mogelijkheid om de NOx uitstoot stabieler te maken en een lager Ureum-verbruik te bekomen. Na evaluatie zal bekeken worden of het aangewezen is deze meting ook op lijn1 te plaatsen. Magazijnwerking De werking van het magazijn is volledig losgekoppeld van de onderhoudsafdeling. Dit impliceert dat de magazijnier niet zondermeer mag uitvoeren wat onderhoudsmedewerkers opdragen, maar er op eigen verantwoordelijk voor moet zorgen dat de behoefte van de gehele afdeling onderhoud gedekt wordt. De afdeling onderhoud dient zijn behoefte aan benodigdheden kenbaar te maken en het is aan het magazijn om deze behoeften om te zetten in de 14

15 juiste voorraad-, magazijn- en bestelparameters. Dit in wederzijds overleg, rekening houdend met de noodzaak, omlooptijd en levertermijn van een magazijnartikel. Een sterk voorraadbeheer maakt het mogelijk om de totale voorraad tot een minimum te beperken en dode stock te vermijden, zonder dat er stockbreuken optreden en de dienstverlening in het gedrang komt. Om een correcte voorraad te bewaken werd het magazijn omgevormd tot een gesloten afdeling. Dit houdt in dat niet iedereen zomaar kan in en uitlopen om goederen te komen shoppen. Tevens is het magazijn verantwoordelijk voor het beheer van het gereedschap. Al het grote, zware, sporadisch gebruikte en speciaal gereedschap wordt niet meer als persoonlijk aanzien en is centraal beschikbaar. Gezien het stijgend aantal inkooporders was het noodzakelijk om een aankoper onderhoud aan te stellen, dit in de vorm van een magazijnier/aankoper. Stilstanden en beschikbaarheid De beschikbaarheid van een installatie, waar onderhoud een rechtstreekse invloed op heeft, is van cruciaal belang om het vooropgestelde jaardoel van ton te bereiken. Het spreekt dus voor zich dat het onze betrachting is om geplande stops zo kort mogelijk te houden en ongeplande stops te vermijden. Dit is zeer duidelijk een teameffort van de hele onderhoudsploeg. Vuurvast Onderhoud aan de vuurvaste bescherming van de stoomketel is de grootste kost en is het werk dat de langste stilstandtijd vergt. Voor de wand van de stoomketel is het enerzijds van belang dat hij bestand is tegen hoge temperaturen, maar anderzijds moet hij ook de warmte zo goed mogelijk geleiden, aangezien dit bepalend is voor de stabiliteit van de verbrandingsprocessen. Nu zijn deze beide parameters met elkaar in strijd bij de keuze van het type vuurvaste betegeling. Een evenwichtsoefening is dus gevraagd. Door ervaringen, empirische bevindingen en bijstand van externe partners zijn we eind 2012 op een compromis beland, licht ten nadele van de standtijd. Continu onderzoek blijft echter voorwerp van de dag uitmaken. Zo zijn er opnieuw denkpistes om de standtijd te verhogen met behoud van de warmtegeleiding. Nog als voorbeeld: Een bedrijfsbezoek begin 2012 aan een installatie van Keppel Seghers in aanbouw in Manchester gaf ons inzichten in een andere afwerkingsvorm van de voedingstafels waarlangs het afval in de installatie wordt ingevoerd. We hebben dit ook in onze installatie toegepast, met een goed resultaat. Budgetopvolging Budgetopvolging onderhoud Budget Besteding Werkelijk ,16 Tonnage Kost/ton 15,52 20,47 21,69 16,87 23,06 19,65 15

16 Gemiddeld over geeft dit een onderhoudskost van 19,52 euro/ton verwerkt afval. Over de periode was dit nog 13,31 euro/ton. Deze verhoging is hoofdzakelijk toe te wijzen aan het ouder worden van de installatie. De kost per ton zal zich in de toekomst stabiliseren. Vuurvast is en blijft de grootste kost, maar bekijken we de installatieonderdelen afzonderlijk zien we volgende uitschieters. Prijzen zijn het jaargemiddelde over 6 jaar. Gebouwen: ,49 euro/jaar (verwarming, airco, brandbeveiliging, poorten, verlichting, staalstructuur, opkuis na stilstand voor OBD, vervanging personeel diensten, lift, ) Rolbruggen afvalbunker: ,24 euro/jaar. Rotorschaar: ,52 euro/jaar. Restproducten afvoer en opslag: ,52 euro/jaar Roosteroven rookgaszijdig: ,52 euro/jaar (vulschacht, compensatoren, ) Roosterbeweging: ,24 euro/jaar (tegelbed, voedingsduwer, ) Stoomketel rookgaszijdig: euro/jaar (vuurvast, detonatie, klopmechanisme, ) Stoomketel waterzijdig: euro/jaar (vervangen ketelbuizen, oververhitters, inconel, ) Electrofilter en vliegasextractie: ,49 euro/jaar (rookgaskanaal uit- en intrede, hoogspanningssysteem, vliegastransport, ) Mouwenfilter: ,91 euro/jaar (mouwen, trechters, kloppers, ) Natte gaswassing: ,30 euro/jaar (kunststof bekleding wassers, pompen, ) Gemiddeld over vertegenwoordigt de rotorschaar een onderhoudskost van 3,45 euro/ton grof vuil (zonder exploitatiekosten zoals manuren, elektriciteitsverbruik of afschrijving investering). Vergelijken we dit met de periode van (6,89 euro/ton) zien we dat de onderhoudskost drastisch gedaald is. Dit is het resultaat van enkele aanpassingen aan de machine, in overleg met de fabrikant en na optimalisering van het preventief onderhoudsprogramma. De getoonde cijfers komen uit Infor EAM8.3, het assetmanagement systeem. Deze getallen zijn niet één op één gelijk met de cijfers in de boekhouding, aangezien er geen koppeling is tussen beide informaticapaketten. 16

17 3.4. Groene stroom De verbranding van huishoudelijk restafval leidt bij ISVAG ook tot het recupereren van waardevolle energie. De rookgassen worden door stoomketels geleid die stoom produceren. De stoom wordt afgeleid naar een turbine waarin hij wordt omgezet in elektrische energie. De stoom wordt verkocht aan Electrabel en genereerde de voorbije legislatuur volgende inkomsten: Opbrengst stroomverkoop aan Electrabel , , , , , ,78 Totaal ,44 Al wie groene energie produceert kan hiervoor bij de VREG (de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt) groene stroomcertificaten aanvragen. In september 2004 kregen ISVAG en Electrabel van de VREG de bevestiging dat ze met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2004 stroomcertificaten toegewezen kregen voor de elektriciteit die ze uit de hernieuwbare fractie in het afval produceren. Deze groene stroomcertificaten kunnen door stroomleveranciers gebruikt worden om aan hun certificatenverplichting te voldoen. ISVAG krijgt hiervoor een vergoeding die overeenstemt met de marktwaarde van de certificaten. De opbrengst van de groene stroomcertificaten was de voorbije jaren als volgt: Opbrengst Groenstroomcertificaten , , , , , ,86 Totaal ,43 17

18 3.5. Emissies en Reststoffen Best Beschikbare Technieken De installatie van ISVAG werkt op basis van de best beschikbare technieken. De emissies van de installatie liggen ruim onder de strengste Vlarem-normen en alle Europese richtlijnen. Een aantal filtersystemen zorgen ervoor dat schadelijke stoffen uit de rookgassen worden gezuiverd. De eigen meetcabines registreren automatisch alle emissies. Bijkomende metingen door erkende en onafhankelijke laboratoria vullen deze gegevens aan en controleren ze tezelfdertijd. Alle meetwaarden zijn continu te bekijken op de website In het kader van de milieuvergunningsprocedure heeft ISVAG aan professor Vera Susanne Rotter van de afdeling Afvalwetenschap van de Technische Universiteit Berlijn gevraag een evaluatie te maken van ISVAG in Europese BBT context. De conclusie van deze studie, die ook uitvoeriger wordt beschreven in het rapport van Jos Vandekeybus over de vergunningsprocedure, is dat ISVAG bij de top van de Europese installaties behoort en voldoet aan het principe van BBT. Emissiewaarden lucht ISVAG bewees de afgelopen jaren dat meer afval verwerken, niet noodzakelijk meer uitstoot betekent. De meetwaarden voor de verschillende stoffen liggen steevast een stuk onder de norm, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel Norm Stof (mg/nm³) 1,1 1,0 0,6 0,7 0,9 0,8 10 CO (mg/nm³) 12,2 9,8 10,4 13,4 10,9 11,4 50 HCl (mg/nm³) 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 10 SO2 (mg/nm³) 4,4 1,9 0,8 2,7 2,0 1,3 50 NO2 (mg/nm³) 139,9 148,4 134,5 103,5 102,2 105,5 200 Totaal koolstof (mg/nm³) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 10 Dioxines (ng/nm³ TEQ) 0,011 0,0130 0,007 0,007 0,007 0,008 0,100 Bodemassen en schroot Algemeen gezien blijft er na de verbranding van restafval ongeveer een 20% in gewicht bodemassen over. Deze worden afgevoerd naar een voorbehandelinginstallatie waarna ze geschikt zijn voor integraal hergebruik in de wegenbouw. Momenteel blijft na de verbranding ongeveer 2% schroot over dat gerecupereerd wordt uit de bodemassen en gebruikt wordt als grondstof voor de staalindustrie. 18

19 Ketelas en vliegas Omdat er momenteel geen nuttige toepassing bestaat waarvoor ketelas en vliegas gescheiden dienen te blijven, worden beide stromen gemengd aangeboden voor verdere verwerking. Indien er toch een toepassing zou gevonden worden, dan is een scheiding aan de bron voor ISVAG geen probleem. De hoeveelheid geproduceerde ketel- en vliegas ligt in de orde van 2% per ton restafval. Kalk en residu Voor de rookgasreiniging maakt ISVAG gebruik van een halfnatte wassing. In een reactor wordt kalkmelk geïnjecteerd om een uitwassing van zuren te verkrijgen. Deze kalkmelk wordt op ISVAG aangemaakt uit gebluste kalk en afvalwater. Na de lange verblijftijd in de reactor worden de geneutraliseerde zuren gevangen op een mouwenfilter. De hoeveelheid residu s die hier worden gevangen zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid kalk die geïnjecteerd wordt. Doordat het verbrandingsproces stabieler werd kon het verbruik van kalk en de daar bijhorende vorming van residu s fors worden verminderd. Dit alles resulteerde in een flinke kostenbesparing, aangezien er zo minder kalk moet worden aangekocht en getransporteerd. Doordat er minder residu is moet er minder worden afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie klasse 1. Actieve kool Voor het absorberen van de dioxines en furanen wordt gebruik gemaakt van de injectie van actieve kool. Deze wordt geïnjecteerd vóór de mouwenfilter en wordt hierin na absorptie met de dioxines en furanen opgevangen. Ook hier kon, doordat het verbrandingsproces stabieler werd, bespaard worden op de inzet van actieve kool, zonder de emissieresultaten te hypothekeren. NaOH, proces- en leidingwater Het proceswatercircuit van ISVAG maakt gebruik van effluentwater dat bekomen wordt van het waterzuiveringsstation Struisbeek. Het proceswater wordt rondgepompt en aangewend als koelwater en voor de natte wassing. In geval van problemen met de aanvoer of kwaliteit van het effluentwater kan er worden overgeschakeld op leidingwater. Op het einde van de uitgebreide rookgasreiniging is een natte wassing voorzien. Deze wassing heeft als doel de laatste restjes zure en stof op te vangen in een immens waterbad. Door gebruik te maken van een halfnatte en natte wassing is ISVAG in staat om alle afvalwater te hergebruiken in de rookgasreiniging. Na de optimalisatie van de installatie in de periode , blijkt dat ISVAG geen overschot van afvalwater heeft. In 2006 werd een studie uitgevoerd op het verbruik van water en de lozing van afvalwater wat heeft geleid tot de indiening van een aanvraag tot nullozing. Zo wordt er op ISVAG met ingang 2007, geen industrieel afvalwater meer geloosd in de openbare riolering. 19

20 Ureum Het verbruik van ureum is in functie van de gewenste uitstoot NOx en de calorische waarde van het afval. In de nieuwe milieuvergunning werd een streefwaarde opgenomen voor NOx van 120 mg/nm³. Het behalen van deze streefwaarde vergt een meerverbruik aan Ureum. Ook een verhoging van de calorische waarde van het restafval zorgt voor een hogere NOx waarde in de rookgassen die moet vernietigd worden. Door de verhoogde beschikbaarheid en bekomen stabiliteit in het verbrandingsproces werd onderzoek gevoerd naar een optimaal evenwicht tussen het verbruik en de efficiëntie van de ureumreactie. Dit resulteerde in een verbeterde vuurvaste bekleding in de naverbrandingskamer met stabielere rookgas-temperaturen, nieuwe en meer injectiepunten binnen het juiste temperatuurvenster en een geoptimaliseerd regelorgaan. Overzicht exploitatie Aandeel verbranding Aanvoer [ton/j] Calorische waarde [GJ/ton] 9 9,5 9,5 9,9 10,0 10,7 10,45 10,38 10,26 10,13 10,00 10,09 Doorzet [ton/j] [ton/h] 8,13 7,95 8,18 8,45 8,72 8,62 8,98 8,71 8,64 8,50 8,60 8,11 Beschikbaarheid [%] 82,1% 85,6% 94,7% 90,5% 90,7% 96,2% 93,3% 93,1% 93,9% 93,5% 93,3% 93,0% Benutte capaciteit [%] 78,4% 80,0% 91,1% 89,9% 92,9% 97,5% 98,6% 95,4% 93,8% 92,1% 92,5% 88,9% Bodemas [ton/j] [kg/ton] 227,7 211,2 204,5 213,6 197,5 196,8 212,0 201,5 213,3 209,0 188,8 201,7 Schroot [ton/j] [kg/ton] 27,6 25,6 22,7 20,6 23,2 23,3 19,9 17,4 17,9 19,1 20,1 20,4 Ketelas [ton/j] [kg/ton] 15,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vliegas [ton/j] Aandeel rookgasreiniging [kg/ton] 8,7 9,7 19,7 19,0 19,1 21,6 20,2 25,1 23,5 25,1 24,2 25,5 Residu [ton/j] [kg/ton] 10,7 11,9 10,2 10,1 11,3 13,4 14,2 17,2 15,5 14,2 13,3 13,4 Kalk [ton/j] [kg/ton] 9,9 9,8 7,1 6,4 8,1 8,8 8,7 9,5 9,6 8,4 8,9 7,7 Actieve kool [ton/j] [kg/ton] 0,8 0,8 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 NaOH [ton/j] [kg/ton] 2,7 3,4 4,6 3,9 2,8 4,7 4,9 4,1 3,8 3,8 3,3 3,6 Ureum [ton/j] [kg/ton] 1,9 2,5 1,2 2,7 2,5 5,4 3,9 4,3 4,8 4,7 4,4 6,2 Proceswater [m³/j] Onvolledig [l/ton] Onvolledig Stadswater [m³/j] Onvolledig Onvolledig [l/ton] Onvolledig Onvolledig

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Milieuinvesteringen. in beeld (3)

Milieuinvesteringen. in beeld (3) Milieuinvesteringen in beeld (3) People-Planet-Profit, een bron van inspiratie Mens & Milieu West-Vlaams CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN Milieu-investeringen in beeld is een uitgave van ecotips/recorder bvba

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie