E VALUAT IER APPORT ISVAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E VALUAT IER APPORT ISVAG"

Transcriptie

1 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur

2 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID PERSONEEL & VEILIGHEID p EXPLOITATIE & AANVOER p ONDERHOUD p GROENE STROOM p EMISSIES EN RESTSTOFFEN p FINANCIEN p COMMUNICATIE p MILIEUVERGUNNING p. 28 2

3 1. Inleiding In dit rapport blikken we terug op de afgelopen gemeentelijke legislatuur, de periode Midden 2007 keurde de Vlaamse regering het beheersplan huishoudelijke afvalstoffen van de toenmalige minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) goed, waarin het kader werd vastgelegd voor het beheer van het huishoudelijk afval voor de periode Dit plan bouwt voornamelijk verder op de uitstekende resultaten die in de voorafgaande jaren zijn bereikt. Vlamingen zijn intussen wereldkampioen selectieve afvalinzameling geworden en we zijn niet van plan om deze koppositie af te staan. Verder bevestigt het plan dat voor de eindverwerking van huishoudelijk restafval, verbranding met een zo groot mogelijke recuperatie van energie als Best Beschikbare Techniek (BBT) moet worden beschouwd. Tenslotte wordt benadrukt dat eindverwerking de verantwoordelijkheid moet blijven van gemeenten of intercommunales, dat Vlaanderen zelfvoorzienend moet zijn (geen export van huishoudelijk restafval), maar dat er tegelijk geen overcapaciteit van verwerkingsinstallaties mag ontstaan. Afval wordt bij voorkeur verwerkt waar het geproduceerd wordt, om onnodige transporten te vermijden. Daarnaast wordt de periode gekenmerkt door een verhoogde aandacht voor de energievoorziening, niet alleen in ons land, maar in heel Europa. De afgelopen decennia zijn in België geen investeringen meer gedaan in grote nieuwe elektriciteitscentrales. In het kader van de klimaatdoelstellingen en tegen de achtergrond van de geplande kernuitstap en de gedeeltelijke stilstanden van de kerncentrales in Doel en Tihange, worstelt ons land dan ook met het garanderen van de toekomstige leveringszekerheid voor elektriciteit in het algemeen en het ontwikkelen van een volwaardige, betaalbare hernieuwbare energieproductie in het bijzonder. Naast wind, zon en zuivere biomassa, levert de energierecuperatie in afval-energiecentrales een belangrijk en betrouwbaar aandeel van deze hernieuwbare energie. Terwijl de productie van elektriciteit in onze sector intussen een algemeen basisprincipe is geworden, groeit de vraag naar nieuwe initiatieven waarbij ook de restwarmte nuttig wordt aangewend. Enkele installaties hebben met succes initiatieven genomen. Voor andere is dit geen evidente oefening. De investeringen die hiermee gepaard gaan zijn zeer groot en bovenal is het van belang voldoende grote potentiële afnemers van warmte in de onmiddellijke nabijheid te vinden. Op vlak van luchtkwaliteit zien we een verschuiving van de aandacht voor dioxines naar fijn stof en NOx. Vlaanderen werd reeds verschillende keren op de vingers getikt door Europa voor het niet halen van objectieven in dit verband. Vooral het verkeer speelt hierin ontegensprekelijk een belangrijke rol. Op Europees niveau komt er meer en meer erkenning voor het feit dat de afval-energiesector met haar emissies tot een verwaarloosbaar niveau is gedaald. Ondanks het feit dat verbrandingsinstallaties bij het al of niet behalen van globale en nationale emissiedoelstellingen geen rol van betekenis spelen, blijven intercommunales onverminderd inspanningen leveren om hun emissies nog verder terug te dringen. De rode draad in het beleid van ISVAG tijdens de legislatuur was het herstellen van het vertrouwen. Na een lange periode van stilstand werd de ISVAG installatie in november 1999 opnieuw opgestart. Op dat ogenblik was het vertrouwen in ISVAG tot op een dieptepunt gedaald. 3

4 Niet in het minst dat van buurtbewoners en pers, maar ook het vertrouwen van de verschillende overheden, vennoten en zelfs van de eigen werknemers van de intercommunale. ISVAG was ook niet zomaar één van de tien afvalintercommunales in Vlaanderen. Door alle media-aandacht was het bedrijf een nationaal symbool geworden, een synoniem voor alles wat negatief was in de sector van de afvalverwerking. Bij de start van de legislatuur was ISVAG nog steeds een nationaal symbool, maar nu een symbool voor een verantwoord bedrijf dat een juiste koers vaart. Dankzij een strikt beleid met oog voor milieu, volksgezondheid, economische realiteit en een open dialoog met alle betrokken partijen, is ISVAG geëvolueerd van zwaar belaagde tot één van de meest voorbeeldige leerlingen van de klas. Het beleid tijdens de legislatuur werd voor een groot deel bepaald door de milieuvergunning van de installatie, die eind 2011 afliep. Hoewel een Milieu Effecten Rapport volstaat om een nieuwe vergunning aan te vragen, maakte de Raad van Bestuur van meet af aan duidelijk dat ze de beslissing over de toekomst van het bedrijf na 2011 grondig onderbouwd wil zien. Daarom werden naast het MER twee uitvoerige studies besteld, waarin alle mogelijke opties voor ISVAG werden geïnventariseerd en onderzocht en waarin de performantie van de installatie wordt geëvalueerd in een Europese BBT-context. In tussentijd bleef ISVAG investeren in het zoeken naar en implementeren van mogelijke optimalisaties van de bedrijfsvoering, waardoor het bedrijf steeds bij de Europese koplopers voor ecologisch en economisch verantwoorde verwerking van huishoudelijk restafval blijft behoren. Een vermeldenswaardige wijziging tijdens de afgelopen legislatuur is het vertrek van Walter Ex als directeur, die na een loopbaan van 30 jaar op pensioen ging en vervangen werd door Kristel Moulaert. In volgend verslag analyseren we het beleid in de periode , waarbij aangetoond wordt dat ISVAG als intercommunale haar verantwoordelijkheid blijft opnemen om het huishoudelijk afval van 1 miljoen inwoners op een economisch en ecologisch meest verantwoorde manier te blijven verwerken. 4

5 2. Structuur en werking ISVAG is de Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van zes Antwerpse Steden en Gemeenten. De intergemeentelijke vereniging werd op 17 januari 1975 opgericht door de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeenten Boom, Puurs, Niel en Hemiksem. In 2005 trad ook de intergemeentelijke vereniging IGEAN toe tot ISVAG. In de beginjaren stond het bedrijf ook in voor de verwerking van waterzuiveringsslib. Die activiteit werd later overgenomen door Aquafin, maar de s in ISVAG bleef behouden. ISVAG werd aanvankelijk opgericht voor een periode van 30 jaar. Eind 2004 besliste de Algemene Vergadering van ISVAG om de intercommunale voor de maximale periode van 18 jaar te verlengen, tot 2023 dus. ISVAG koos hierbij voor continuïteit, om zoals voorgeschreven in het Vlaamse Afvalstoffenplan - ook na het aflopen van haar milieuvergunning in september 2011 te kunnen blijven instaan voor de verwerking van het huishoudelijke afval in de Antwerpse regio, op de ecologisch en economisch meest verantwoorde manier. De verlenging gaat enkel over de juridische structuur van de intercommunale en is niet gekoppeld aan een keuze voor een bepaalde verwerkingstechniek of een bepaalde locatie. In december 2005 keurde de Algemene Vergadering van ISVAG het toetredingsplan goed waardoor IGEAN kon worden opgenomen binnen ISVAG. Sinds januari 2006 staat ISVAG hierdoor in voor de verwerking van al het huishoudelijk restafval in de Antwerpse regio, een verzorgingsgebied van 1 miljoen inwoners. De intercommunale wordt bestuurd door een Directiecomité en een Raad van Bestuur met afgevaardigden van de participerende steden en gemeenten. De Raad van Bestuur werd in de bestuursperiode voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Stad Antwerpen, Philip Heylen. In het beleid van de Raad van Bestuur stonden transparantie, een doorgedreven communicatie en een goede verstandhouding met de omwonenden, het grote publiek, de vennoten en de toezichthoudende overheden centraal. Installatie De verbrandingsinstallatie in haar oorspronkelijke vorm dateert van Na een aantal belangrijke investeringen in de jaren 80 en 90 werd ze volledig gemoderniseerd waardoor de kwaliteit van de verbranding er spectaculair op vooruitging. Sinds de opstart heeft ISVAG steeds gewerkt op basis van de best beschikbare technologie om het huishoudelijk restafval op een duurzame en ecologische wijze te verwerken. Ook in de afgelopen jaren heeft ISVAG fors geïnvesteerd om het verbrandingsproces en de rookgaszuivering continu te optimaliseren en op die manier bij de Europese top te blijven behoren. Via een automatisch en objectief meetsysteem houdt ISVAG de waarden van uitgestoten stoffen nauwkeurig bij. Een meetcabine voert volledig automatisch metingen van de rookgassen uit. Deze continue metingen en staalnames laten 5

6 controle toe van de werking van de installatie. Erkende en onafhankelijke laboratoria vullen de metingen bovendien aan met hun eigen bevindingen. Uit alle rapporten blijkt dat de ISVAG-emissies ver beneden de opgelegde norm liggen en ronduit voorbeeldig kunnen genoemd worden. De verbranding van huishoudelijk restafval leidt bij ISVAG sinds de heropstart in 1999 ook tot het recupereren van waardevolle energie. De rookgassen worden door stoomketels geleid die stoom produceren. De stoom wordt afgeleid naar een turbine waarin hij wordt omgezet in elektrische energie. Op die manier levert ISVAG elektriciteit voor meer dan gezinnen. Het project is een samenwerking van ISVAG en Electrabel en komt sinds 2004 ook in aanmerking voor Groene Stroomcertificaten. 6

7 3. Beleid De opdracht van de intercommunale de verwerking van huishoudelijk restafval wordt gerealiseerd binnen een strikt kader van wetgeving, voorwaarden en vergunningen. Het beleid is gebaseerd op en gebonden door alle geldende regels en zekerheden. Bij het begin van de legislatuur werd een beleidsplan opgemaakt, met als horizon het einde van de milieuvergunning in Dit plan werd grondig geactualiseerd in 2006 en indien nodig - elk jaar bijgestuurd. Het beleid van ISVAG rust op 7 belangrijke pijlers: personeel, exploitatie en aanvoer, onderhoud, emissies en reststoffen, groene stroom, financiën en communicatie. Als 8ste pijler belichten we in dit rapport ook de procedure met betrekking tot het bekomen van een nieuwe milieuvergunning en verwijzen we naar het afzonderlijke document over de vergunningsprocedure, dat door Jos Vandekeybus van de firma Seneka werd opgemaakt Personeel en veiligheid Bij de heropstart van de installatie eind 1999 deed ISVAG een beroep op heel wat externe specialisten. Dit was in de gegeven omstandigheden een noodzakelijke, doch ook een erg dure aanpak. In de periode lag de nadruk van het personeelsbeleid dan ook op het uitbouwen van het eigen team en het afbouwen van samenwerking met de externe aannemers en consultants. In enkele jaren tijd wist ISVAG een team van ervaren en gemotiveerde medewerkers op te bouwen. Vandaag stelt ISVAG ongeveer 55 personeelsleden tewerk. Enkel voor specifieke opdrachten waarvoor gespecialiseerde expertise vereist is, wordt nog een beroep gedaan op externe aannemers. Eens de juiste expertise in huis aanwezig was en het team in alle geledingen was uitgebouwd, kon de focus verlegd worden en ging alle aandacht naar de invoering van een gedegen HRM-beleid binnen de organisatie. Op basis van een doorlichting werden volgende processen in gang gezet: Aanstellen van een managementteam Invoeren van een positief, stimulerend aanwezigheidsbeleid Actualiseren van de functiebeschrijvingen Invoeren van een waarderingscyclus (inzetten en ontwikkelen van competenties) De goede werking van een organisatie staat of valt met de vakkennis en inzet van het personeel op alle niveaus. Aan de hand van een waarderingscyclus wordt aan elke medewerker de kans geboden om zijn opleidingsnoden te melden en te bespreken. De leidinggevende dient er over te waken dat zijn of haar medewerkers zich permanent kunnen ontwikkelen en dat hiervoor de nodige vormingsinitiatieven worden aangeboden. 7

8 Eind 2010 werd, met de nakende pensionering van directeur Walter Ex in het vooruitzicht, een werkgroep opvolging directeur opgestart. Na een uitvoerige procedure, begeleid door een werkgroep en een extern adviesbureau, werd Kristel Moulaert in oktober 2011 door de Raad van Bestuur als nieuwe directeur aangesteld. Veiligheid De leden van het Comité preventie en bescherming op het werk (CPBW, samengesteld uit afgevaardigden van de syndicale organisaties en leden van de directie) komen 11 keer per jaar samen om te werken rond verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid. De door de preventieadviseur en de leden van het comité aangehaalde veiligheidsproblematiek wordt er in een open sfeer besproken en in overleg met de directie worden beslissingen genomen. De interne dienst heeft in de afgelopen jaren in het bedrijf verschillende types opleidingen en informatie gegeven rond veiligheid en specifieke situaties. Door op een effectieve manier informatie te geven, verhoogt het kennisniveau van de vaste en tijdelijke medewerkers. Ook verschillende externe bedrijven verzorgden opleidingen op ISVAG. Vanuit het CPBW werden ook voorstellen gedaan omtrent het personeelsbeleid. Deze voorstellen werden in samenspraak met HRM, het directiecomité en de Raad van Bestuur in beleid omgezet. Concreet vermelden we hier de uitwerking van het aanwezigheidsbeleid, het alcoholbeleid en een rookstop-begeleiding. Arbeidsongevallen Dankzij opleiding, sensibilisering en systematische rapportering zijn onze werknemers zich vandaag nog beter bewust van de oorzaken van, en de risico s op arbeidsongevallen. Desondanks noteerden we tijdens de voorbije legislatuur nog gemiddeld een drietal arbeidsongevallen per jaar, waarvan een aantal geleid hebben tot langdurige arbeidsongeschiktheid. De oorzaak van de arbeidsongevallen was voornamelijk te wijten aan menselijk falen: het niet gebruiken van de aanwezige hulpmiddelen en het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. ISVAG investeert zeer sterk in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en in veiligheidsopleidingen. Zo werd midden 2011 beslist om het dragen van de veiligheidsbril te verplichten voor alle medewerkers en externe werknemers. Dit bracht het aantal oogverwondingen terug naar 0. EHBO-ongevallen Er worden gemiddeld een 25-tal EHBO-ongevallen per jaar genoteerd en intern verzorgd. Jaarlijks tellen we gemiddeld ook 1 arbeidsongeval met dokterstussenkomst, zonder verloren arbeidsdagen. De externe bedrijven die op ISVAG opdrachten uitvoeren, kennen jaarlijks gemiddeld 3 arbeidsongevallen waarbij verzorging aangewezen is. Deze aantallen zijn vrij stabiel. De voornaamste verwondingen zijn splinters in de vinger en schaafwonden. De gemiddelde kost voor de verzorgingen, incl. verwerking van gegevens en verloren productietijd ligt rond per jaar. 8

9 Afwezigheid door ziekte In de periode is er een stijgende tendens merkbaar, zowel inzake de frequentie van het aantal ziektegevallen, als in het gemiddeld aantal dagen afwezigheid per personeelslid. Afwezigheid per personeelslid in dagen , , , , , , , Sinds medio 2011 wordt er gewerkt aan een actief aanwezigheidsbeleid dat duidelijk vruchten afwerpt. Ook de geleidelijke vervanging van een aantal oudere personeelsleden die op pensioen gingen, geeft een daling van het aantal langdurige afwezigheden, waardoor er een duidelijke neerwaartse trend in de gemiddelde ziekteafwezigheid zichtbaar wordt. Ziekteduur , , , , , ,27 Frequentiegraad ziekte , , , , , , , ,

10 Investeringen en aankopen Voor personeel en externen werd een nieuw type helm goedgekeurd. De werkschoenen van een laag model werden vervangen door een hoog model. De nodige toestellen voor de detectie van radioactieve weesbronnen werden aangeschaft (in het kader van het nieuwe KB dat in voege treedt eind 2013). Introductie van een nieuw type gasdetectie waarmee de volgende gassen worden gemeten: zuurstof, LEL (onderste explosiegrens), koolstofmonoxide en ammoniak. Opleidingen gevolgd door de interne dienst Studiedagen rond detectie van weesbronnen Opleiding rond het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag Specifieke jaarlijkse bijscholingen voor de preventieadviseur Bijkomende opleiding als stellinginspecteur Netwerking Door de jaren heen werden goede contacten gelegd met de verschillende inspectiediensten (overheid en keuringsorganisaties), de externe dienst PROVIKMO (gezondheidstoezicht op het werk) evenals met collega s preventieadviseurs. Aanwezigheidscontrole medewerkers externe bedrijven Voor specifieke opdrachten doet ISVAG nog steeds een beroep op tijdelijke externe medewerkers. Sinds 2002 werden reeds effectieve aanwezigheden van alle externen op ISVAG geregistreerd. Bij een noodsituatie moet men immers weten wie er in het bedrijf aanwezig is. De gemiddelde jaarlijkse aanwezigheid van externen bedraagt nu een tal uren. Sinds 2010 is er tijdens shutdown-periodes ook een effectieve toegangscontrole van alle aanwezigen door een portier. Dit waarborgt een nog hoger peil van veiligheid. In de nabije toekomst is voorzien dat een afsluiting rond de bedrijfsterreinen van ISVAG zal worden geplaatst, waardoor dit type van toegangscontrole niet meer noodzakelijk zal zijn. Bunkerbrand Gemiddeld om het jaar ontstaat in de opslagbunker spontaan een kleine brand. Deze branden werden telkens zeer snel ontdekt en zeer efficiënt bestreden, waardoor de schade steeds minimaal bleef. ISVAG doet er dan ook alles aan om hier de meest adequate middelen in te zetten, van opleidingen voor de medewerkers tot het inzetten van goede detectie- en bestrijdingsmiddelen. Voor de eerstvolgende periode wordt een nieuwe brandmeldcentrale gepland. 10

11 3.2. Exploitatie en aanvoer Verwerkingscapaciteit De gerealiseerde verwerking in de ISVAG installatie hangt af van de rendementen die gehaald worden op de theoretische maximumcapaciteit van de installatie: 2 ovenlijnen x 9 ton per uur x 24 uur x 365 dagen geeft een maximale capaciteit van ton. In de praktijk zal echter steeds blijken dat deze theoretische capaciteit niet haalbaar is. In normale omstandigheden worden jaarlijks immers tussen 44 en 55 dagen stilstand voorzien voor onderhoudswerkzaamheden. Per periode van 4 jaar dient een extra stilstand van 14 dagen gerekend te worden voor grote onderhoudswerken. Daarnaast heeft ook de eigenlijke samenstelling van het afval en de energie-inhoud een invloed op het uiteindelijke rendement van de installatie. Rekening houdend met deze extra parameters werd in het beleidsplan een minimale doelstelling vastgelegd voor de ISVAG installatie van ton op jaarbasis, waarbij gestreefd wordt naar een verwerking van om en bij de ton. Aanvoer huishoudelijk restafval Een regelmatige en toereikende aanvoer van restafval is een noodzaak voor een goede werking, niet alleen om economische, maar ook om ecologische redenen. Om op optimale wijze te kunnen voldoen aan de vereisten op het gebied van milieu is een zoveel mogelijk continue werking vereist. De beste resultaten worden immers gehaald door zo weinig mogelijk start- en stopprocedures door te voeren en zo veel mogelijk stabiel te werken. Om de aanvoer van huishoudelijk restafval en de beschikbare opslagcapaciteit in de opslagbunker te beheersen heeft ISVAG een contract afgesloten om het restafval van Antwerpen deels af te leiden naar IBOGEM (overeenkomst tot 2017, waarbij het afval wordt verwerkt in de installatie van Indaver). Door het afstemmen van de nodige aanvoer op de beschikbare verbrandingscapaciteit, wordt het mogelijk om met beide ovenlijnen steeds op vollast te werken, wat ten goede komt aan de stabiliteit in de energierecuperatie en de rookgasreiniging. In de tabel op de volgende bladzijde worden de op ISVAG aangevoerde en verwerkte hoeveelheden (in tonnen) van de vennoten en niet-vennoten weergegeven. 11

12 Antwerpen , , , , , ,96 Boom 2.683, , , , , ,08 Hemiksem , , , , ,64 Mortsel 4.198, , , , , ,52 Niel 1.281,86 995,38 950, , , ,50 Puurs 2.433, , , , , ,24 IGEAN , , , , , ,59 Indaver 1.341, ,46 619, Totaal aangevoerd en verwerkt op ISVAG , , , , , ,53 De hoeveelheid afval van alle vennoten is gedurende de afgelopen 6 jaar duidelijk toegenomen. Hierdoor diende meer restafval naar IBOGEM afgeleid te worden en slinkt het relatieve aandeel van het restafval dat op ISVAG verwerkt wordt. (in ton) Verwerkt op ISVAG , , , , , ,53 Afvoer naar IBOGEM , , , , , ,23 Totaal beschikbaar , , , , , ,76 % verwerkt 87% 83% 83% 79% 79% 71% 12

13 3.3. Onderhoud Asset Management De onderhoudsafdeling van ISVAG werkt op basis van het principe van Asset Management. Eenvoudig gesteld is dit het bewaken van het overzicht over de installatie op basis van de verschillende installatieonderdelen. In dit verband werd in april 2006 het onderhoudsprogramma Datastream ingevoerd op ISVAG. Het programma laat toe nuttige informatie onderling te linken en te evalueren. Bovendien wordt van alle uitgevoerde werken en bijhorende kosten de historiek bijgehouden zodat op termijn een kennisdatabank wordt opgebouwd. In 2009 werd een upgrade doorgevoerd naar Infor EAM 8.3. Hieruit halen we volgende kengetallen voor de afdeling onderhoud: Totaal afgewerkte orders Mechanische orders Elektrische orders Modificatie orders Preventieve orders Stilstand orders Aantal bestellingen Aantal voorraadartikelen Onderhoudsstructuur Zoals eerder aangehaald in het hoofdstuk HRM is het opbouwen en behouden van kennis en vaardigheid in eigen huis noodzakelijk om de installatie te allen tijde optimaal te kunnen exploiteren en onderhouden. Vandaar de noodzaak van een goed gestructureerde onderhoudsdienst. De onderhoudsafdeling telt zo 22 collega s, in 2009 waren dit er nog 24. Bekijken we de kengetallen dan zien we een stijging van 30% in het aantal werkorders welke we afhandelen met een kleinere maar beter gestructureerde dienst. Dagelijks onderhoud De ploegleiders van de dienst Onderhoud kregen de afgelopen jaren een grotere verantwoordelijkheid en hebben die ook opgenomen. Het is de ploegleider die alle taken voor de vakgroep voorbereidt, plant en ten uitvoer brengt binnen de eigen dienst of samen met externe firma s. Dagdagelijks onderhoud is cruciaal en verzorgt de installatie met als doel de productie-efficiëntie te waarborgen, ongeplande stops te vermijden en de geplande stops kort te houden. De ploeg Diensten verzorgt de orde en netheid van de installatie, wat door de vele bezoekers van de installatie trouwens bijzonder wordt gewaardeerd. 13

14 Projecten en modificaties Onze medewerkers zijn alert. Ze helpen mee om eventuele gebreken of mogelijkheden voor optimalisaties in de installatie te identificeren en nieuwe ideeën of technieken voor te stellen. Op basis hiervan ontstaan projecten om de installatie te modificeren. De functie Projectleider Onderhoud : Ontlast de curatieve diensten zodat zij zich op hun eigenlijke taken kunnen toespitsen; Denkt afdelingoverschrijdend; Werkt projectmatig en voert kwaliteitsvolle modificaties en projecten uit; Borgt de volledigheid van documentatie. Sinds augustus 2011 wordt deze functie tijdelijk ingevuld door een externe medewerker. Enkele voorbeelden van projecten die werden uitgevoerd: Vernieuwen frequentiesturingen ventilatoren (2007) Ombouw rolbruggen vuilbunker (2008) Efficiënte persluchtsturing (2008) Automatische smering triltafels (2010) Nieuwe afspuitlocatie (2011) Nieuwe toiletten loskade (2011) Verhogen vermogen gasbranders sociale ruimten (2012) Nieuwe ketelasbreker (2012) Veiligere opstelling breker onder reactor (2012) Nooduitgang reactorplatform (2012) Vernieuwing oude PLC onderdelen ( ) Ombouw meetcabine (in uitvoering), Optimalisatie NOx meting Eind 2010 is er een bijkomende NO-NO2-O2 analyser geplaatst op ovenlijn2. NOx dient het beste gemeten te worden zo kort mogelijk bij de plaats waar het reagentia geïnjecteerd wordt. Meten korter bij het injectiepunt geeft een snellere en nauwkeurigere injectieregeling dan een meting in de schouw waar de rookgassen pas 2 minuten later zullen aankomen. Deze snellere regeling geeft ons de mogelijkheid om de NOx uitstoot stabieler te maken en een lager Ureum-verbruik te bekomen. Na evaluatie zal bekeken worden of het aangewezen is deze meting ook op lijn1 te plaatsen. Magazijnwerking De werking van het magazijn is volledig losgekoppeld van de onderhoudsafdeling. Dit impliceert dat de magazijnier niet zondermeer mag uitvoeren wat onderhoudsmedewerkers opdragen, maar er op eigen verantwoordelijk voor moet zorgen dat de behoefte van de gehele afdeling onderhoud gedekt wordt. De afdeling onderhoud dient zijn behoefte aan benodigdheden kenbaar te maken en het is aan het magazijn om deze behoeften om te zetten in de 14

15 juiste voorraad-, magazijn- en bestelparameters. Dit in wederzijds overleg, rekening houdend met de noodzaak, omlooptijd en levertermijn van een magazijnartikel. Een sterk voorraadbeheer maakt het mogelijk om de totale voorraad tot een minimum te beperken en dode stock te vermijden, zonder dat er stockbreuken optreden en de dienstverlening in het gedrang komt. Om een correcte voorraad te bewaken werd het magazijn omgevormd tot een gesloten afdeling. Dit houdt in dat niet iedereen zomaar kan in en uitlopen om goederen te komen shoppen. Tevens is het magazijn verantwoordelijk voor het beheer van het gereedschap. Al het grote, zware, sporadisch gebruikte en speciaal gereedschap wordt niet meer als persoonlijk aanzien en is centraal beschikbaar. Gezien het stijgend aantal inkooporders was het noodzakelijk om een aankoper onderhoud aan te stellen, dit in de vorm van een magazijnier/aankoper. Stilstanden en beschikbaarheid De beschikbaarheid van een installatie, waar onderhoud een rechtstreekse invloed op heeft, is van cruciaal belang om het vooropgestelde jaardoel van ton te bereiken. Het spreekt dus voor zich dat het onze betrachting is om geplande stops zo kort mogelijk te houden en ongeplande stops te vermijden. Dit is zeer duidelijk een teameffort van de hele onderhoudsploeg. Vuurvast Onderhoud aan de vuurvaste bescherming van de stoomketel is de grootste kost en is het werk dat de langste stilstandtijd vergt. Voor de wand van de stoomketel is het enerzijds van belang dat hij bestand is tegen hoge temperaturen, maar anderzijds moet hij ook de warmte zo goed mogelijk geleiden, aangezien dit bepalend is voor de stabiliteit van de verbrandingsprocessen. Nu zijn deze beide parameters met elkaar in strijd bij de keuze van het type vuurvaste betegeling. Een evenwichtsoefening is dus gevraagd. Door ervaringen, empirische bevindingen en bijstand van externe partners zijn we eind 2012 op een compromis beland, licht ten nadele van de standtijd. Continu onderzoek blijft echter voorwerp van de dag uitmaken. Zo zijn er opnieuw denkpistes om de standtijd te verhogen met behoud van de warmtegeleiding. Nog als voorbeeld: Een bedrijfsbezoek begin 2012 aan een installatie van Keppel Seghers in aanbouw in Manchester gaf ons inzichten in een andere afwerkingsvorm van de voedingstafels waarlangs het afval in de installatie wordt ingevoerd. We hebben dit ook in onze installatie toegepast, met een goed resultaat. Budgetopvolging Budgetopvolging onderhoud Budget Besteding Werkelijk ,16 Tonnage Kost/ton 15,52 20,47 21,69 16,87 23,06 19,65 15

16 Gemiddeld over geeft dit een onderhoudskost van 19,52 euro/ton verwerkt afval. Over de periode was dit nog 13,31 euro/ton. Deze verhoging is hoofdzakelijk toe te wijzen aan het ouder worden van de installatie. De kost per ton zal zich in de toekomst stabiliseren. Vuurvast is en blijft de grootste kost, maar bekijken we de installatieonderdelen afzonderlijk zien we volgende uitschieters. Prijzen zijn het jaargemiddelde over 6 jaar. Gebouwen: ,49 euro/jaar (verwarming, airco, brandbeveiliging, poorten, verlichting, staalstructuur, opkuis na stilstand voor OBD, vervanging personeel diensten, lift, ) Rolbruggen afvalbunker: ,24 euro/jaar. Rotorschaar: ,52 euro/jaar. Restproducten afvoer en opslag: ,52 euro/jaar Roosteroven rookgaszijdig: ,52 euro/jaar (vulschacht, compensatoren, ) Roosterbeweging: ,24 euro/jaar (tegelbed, voedingsduwer, ) Stoomketel rookgaszijdig: euro/jaar (vuurvast, detonatie, klopmechanisme, ) Stoomketel waterzijdig: euro/jaar (vervangen ketelbuizen, oververhitters, inconel, ) Electrofilter en vliegasextractie: ,49 euro/jaar (rookgaskanaal uit- en intrede, hoogspanningssysteem, vliegastransport, ) Mouwenfilter: ,91 euro/jaar (mouwen, trechters, kloppers, ) Natte gaswassing: ,30 euro/jaar (kunststof bekleding wassers, pompen, ) Gemiddeld over vertegenwoordigt de rotorschaar een onderhoudskost van 3,45 euro/ton grof vuil (zonder exploitatiekosten zoals manuren, elektriciteitsverbruik of afschrijving investering). Vergelijken we dit met de periode van (6,89 euro/ton) zien we dat de onderhoudskost drastisch gedaald is. Dit is het resultaat van enkele aanpassingen aan de machine, in overleg met de fabrikant en na optimalisering van het preventief onderhoudsprogramma. De getoonde cijfers komen uit Infor EAM8.3, het assetmanagement systeem. Deze getallen zijn niet één op één gelijk met de cijfers in de boekhouding, aangezien er geen koppeling is tussen beide informaticapaketten. 16

17 3.4. Groene stroom De verbranding van huishoudelijk restafval leidt bij ISVAG ook tot het recupereren van waardevolle energie. De rookgassen worden door stoomketels geleid die stoom produceren. De stoom wordt afgeleid naar een turbine waarin hij wordt omgezet in elektrische energie. De stoom wordt verkocht aan Electrabel en genereerde de voorbije legislatuur volgende inkomsten: Opbrengst stroomverkoop aan Electrabel , , , , , ,78 Totaal ,44 Al wie groene energie produceert kan hiervoor bij de VREG (de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt) groene stroomcertificaten aanvragen. In september 2004 kregen ISVAG en Electrabel van de VREG de bevestiging dat ze met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2004 stroomcertificaten toegewezen kregen voor de elektriciteit die ze uit de hernieuwbare fractie in het afval produceren. Deze groene stroomcertificaten kunnen door stroomleveranciers gebruikt worden om aan hun certificatenverplichting te voldoen. ISVAG krijgt hiervoor een vergoeding die overeenstemt met de marktwaarde van de certificaten. De opbrengst van de groene stroomcertificaten was de voorbije jaren als volgt: Opbrengst Groenstroomcertificaten , , , , , ,86 Totaal ,43 17

18 3.5. Emissies en Reststoffen Best Beschikbare Technieken De installatie van ISVAG werkt op basis van de best beschikbare technieken. De emissies van de installatie liggen ruim onder de strengste Vlarem-normen en alle Europese richtlijnen. Een aantal filtersystemen zorgen ervoor dat schadelijke stoffen uit de rookgassen worden gezuiverd. De eigen meetcabines registreren automatisch alle emissies. Bijkomende metingen door erkende en onafhankelijke laboratoria vullen deze gegevens aan en controleren ze tezelfdertijd. Alle meetwaarden zijn continu te bekijken op de website In het kader van de milieuvergunningsprocedure heeft ISVAG aan professor Vera Susanne Rotter van de afdeling Afvalwetenschap van de Technische Universiteit Berlijn gevraag een evaluatie te maken van ISVAG in Europese BBT context. De conclusie van deze studie, die ook uitvoeriger wordt beschreven in het rapport van Jos Vandekeybus over de vergunningsprocedure, is dat ISVAG bij de top van de Europese installaties behoort en voldoet aan het principe van BBT. Emissiewaarden lucht ISVAG bewees de afgelopen jaren dat meer afval verwerken, niet noodzakelijk meer uitstoot betekent. De meetwaarden voor de verschillende stoffen liggen steevast een stuk onder de norm, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel Norm Stof (mg/nm³) 1,1 1,0 0,6 0,7 0,9 0,8 10 CO (mg/nm³) 12,2 9,8 10,4 13,4 10,9 11,4 50 HCl (mg/nm³) 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 10 SO2 (mg/nm³) 4,4 1,9 0,8 2,7 2,0 1,3 50 NO2 (mg/nm³) 139,9 148,4 134,5 103,5 102,2 105,5 200 Totaal koolstof (mg/nm³) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 10 Dioxines (ng/nm³ TEQ) 0,011 0,0130 0,007 0,007 0,007 0,008 0,100 Bodemassen en schroot Algemeen gezien blijft er na de verbranding van restafval ongeveer een 20% in gewicht bodemassen over. Deze worden afgevoerd naar een voorbehandelinginstallatie waarna ze geschikt zijn voor integraal hergebruik in de wegenbouw. Momenteel blijft na de verbranding ongeveer 2% schroot over dat gerecupereerd wordt uit de bodemassen en gebruikt wordt als grondstof voor de staalindustrie. 18

19 Ketelas en vliegas Omdat er momenteel geen nuttige toepassing bestaat waarvoor ketelas en vliegas gescheiden dienen te blijven, worden beide stromen gemengd aangeboden voor verdere verwerking. Indien er toch een toepassing zou gevonden worden, dan is een scheiding aan de bron voor ISVAG geen probleem. De hoeveelheid geproduceerde ketel- en vliegas ligt in de orde van 2% per ton restafval. Kalk en residu Voor de rookgasreiniging maakt ISVAG gebruik van een halfnatte wassing. In een reactor wordt kalkmelk geïnjecteerd om een uitwassing van zuren te verkrijgen. Deze kalkmelk wordt op ISVAG aangemaakt uit gebluste kalk en afvalwater. Na de lange verblijftijd in de reactor worden de geneutraliseerde zuren gevangen op een mouwenfilter. De hoeveelheid residu s die hier worden gevangen zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid kalk die geïnjecteerd wordt. Doordat het verbrandingsproces stabieler werd kon het verbruik van kalk en de daar bijhorende vorming van residu s fors worden verminderd. Dit alles resulteerde in een flinke kostenbesparing, aangezien er zo minder kalk moet worden aangekocht en getransporteerd. Doordat er minder residu is moet er minder worden afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie klasse 1. Actieve kool Voor het absorberen van de dioxines en furanen wordt gebruik gemaakt van de injectie van actieve kool. Deze wordt geïnjecteerd vóór de mouwenfilter en wordt hierin na absorptie met de dioxines en furanen opgevangen. Ook hier kon, doordat het verbrandingsproces stabieler werd, bespaard worden op de inzet van actieve kool, zonder de emissieresultaten te hypothekeren. NaOH, proces- en leidingwater Het proceswatercircuit van ISVAG maakt gebruik van effluentwater dat bekomen wordt van het waterzuiveringsstation Struisbeek. Het proceswater wordt rondgepompt en aangewend als koelwater en voor de natte wassing. In geval van problemen met de aanvoer of kwaliteit van het effluentwater kan er worden overgeschakeld op leidingwater. Op het einde van de uitgebreide rookgasreiniging is een natte wassing voorzien. Deze wassing heeft als doel de laatste restjes zure en stof op te vangen in een immens waterbad. Door gebruik te maken van een halfnatte en natte wassing is ISVAG in staat om alle afvalwater te hergebruiken in de rookgasreiniging. Na de optimalisatie van de installatie in de periode , blijkt dat ISVAG geen overschot van afvalwater heeft. In 2006 werd een studie uitgevoerd op het verbruik van water en de lozing van afvalwater wat heeft geleid tot de indiening van een aanvraag tot nullozing. Zo wordt er op ISVAG met ingang 2007, geen industrieel afvalwater meer geloosd in de openbare riolering. 19

20 Ureum Het verbruik van ureum is in functie van de gewenste uitstoot NOx en de calorische waarde van het afval. In de nieuwe milieuvergunning werd een streefwaarde opgenomen voor NOx van 120 mg/nm³. Het behalen van deze streefwaarde vergt een meerverbruik aan Ureum. Ook een verhoging van de calorische waarde van het restafval zorgt voor een hogere NOx waarde in de rookgassen die moet vernietigd worden. Door de verhoogde beschikbaarheid en bekomen stabiliteit in het verbrandingsproces werd onderzoek gevoerd naar een optimaal evenwicht tussen het verbruik en de efficiëntie van de ureumreactie. Dit resulteerde in een verbeterde vuurvaste bekleding in de naverbrandingskamer met stabielere rookgas-temperaturen, nieuwe en meer injectiepunten binnen het juiste temperatuurvenster en een geoptimaliseerd regelorgaan. Overzicht exploitatie Aandeel verbranding Aanvoer [ton/j] Calorische waarde [GJ/ton] 9 9,5 9,5 9,9 10,0 10,7 10,45 10,38 10,26 10,13 10,00 10,09 Doorzet [ton/j] [ton/h] 8,13 7,95 8,18 8,45 8,72 8,62 8,98 8,71 8,64 8,50 8,60 8,11 Beschikbaarheid [%] 82,1% 85,6% 94,7% 90,5% 90,7% 96,2% 93,3% 93,1% 93,9% 93,5% 93,3% 93,0% Benutte capaciteit [%] 78,4% 80,0% 91,1% 89,9% 92,9% 97,5% 98,6% 95,4% 93,8% 92,1% 92,5% 88,9% Bodemas [ton/j] [kg/ton] 227,7 211,2 204,5 213,6 197,5 196,8 212,0 201,5 213,3 209,0 188,8 201,7 Schroot [ton/j] [kg/ton] 27,6 25,6 22,7 20,6 23,2 23,3 19,9 17,4 17,9 19,1 20,1 20,4 Ketelas [ton/j] [kg/ton] 15,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vliegas [ton/j] Aandeel rookgasreiniging [kg/ton] 8,7 9,7 19,7 19,0 19,1 21,6 20,2 25,1 23,5 25,1 24,2 25,5 Residu [ton/j] [kg/ton] 10,7 11,9 10,2 10,1 11,3 13,4 14,2 17,2 15,5 14,2 13,3 13,4 Kalk [ton/j] [kg/ton] 9,9 9,8 7,1 6,4 8,1 8,8 8,7 9,5 9,6 8,4 8,9 7,7 Actieve kool [ton/j] [kg/ton] 0,8 0,8 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 NaOH [ton/j] [kg/ton] 2,7 3,4 4,6 3,9 2,8 4,7 4,9 4,1 3,8 3,8 3,3 3,6 Ureum [ton/j] [kg/ton] 1,9 2,5 1,2 2,7 2,5 5,4 3,9 4,3 4,8 4,7 4,4 6,2 Proceswater [m³/j] Onvolledig [l/ton] Onvolledig Stadswater [m³/j] Onvolledig Onvolledig [l/ton] Onvolledig Onvolledig

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2015 Verwerkingsinstallatie: Biostoom

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

ISVAG, een glazen huis

ISVAG, een glazen huis jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag ISVAG, een glazen huis Groene stroom voor 25.000 gezinnen ISVAG 2012 in cijfers 55 medewerkers (vaste) voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grof vuil van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON20 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C214 WON20 (2011-2012) 3

Nadere informatie

Imog persberichten april - mei 2012

Imog persberichten april - mei 2012 Imog persberichten april - mei 2012 www.imog.be imo Bron: Het Wekelijks Nieuws 27 april 2012 Bron: Het Laatste nieuws Nieuws 25 april 2012 Bron: Het Laatste nieuws Nieuws 25 mei 2012 Bron: De Tijd 2 mei

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

NIET-TECHNISCH RAPPORT IVBO

NIET-TECHNISCH RAPPORT IVBO NIET-TECHNISCH RAPPORT IVBO In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2014 Verwerkingsinstallatie: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000

Nadere informatie

De afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk is sinds operationeel. De installatie zet huishoudelijk en

De afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk is sinds operationeel. De installatie zet huishoudelijk en De afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk is sinds 1997 operationeel. De installatie zet huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval om in (duurzame) energie. Dat gebeurt uiterst efficiënt:

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

::7 :.~~~ AMV/ /1027

::7 :.~~~ AMV/ /1027 VLAAMSE GEMEENSCHAP ::7 :.~~~ n~ AMV/0006370/1027 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV KANEKA BELGIUM,

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Niet-technisch Rapport IVBO

Niet-technisch Rapport IVBO Niet-technisch Rapport IVBO In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2013 Verwerkingsinstallatie: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000

Nadere informatie

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie?

Koudeproductie. Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Koudeproductie Verbod op het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag afbreken = Euthanasie of anesthesie? Inhoud I. De uitdagingen : Milieu, Energie en Beschikbaarheid II. Plan van aanpak III. Dalkia

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Dossier: Afvalverwerking en verwarming

Dossier: Afvalverwerking en verwarming Dossier: Afvalverwerking en verwarming In een houtverwerkend bedrijf heeft men altijd met afval te maken. Optimalisatiesystemen en efficiëntie zorgen er gelukkig voor dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

1. Hoe is de productie voor bio-energiedoeleinden sinds 2013 jaarlijks geëvolueerd?

1. Hoe is de productie voor bio-energiedoeleinden sinds 2013 jaarlijks geëvolueerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 20 januari 2016 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Europees

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B VLAAMSE REGERING AMV/000139540/1007B BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER DE BEROEPEN AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. M03/46003/23312/A/5/ LDR/HD

Nadere informatie

ECONOMISCH BELANG VAN NETAANSLUITING VOOR IVBO. Geert Dooms Unit Manager Verwerking

ECONOMISCH BELANG VAN NETAANSLUITING VOOR IVBO. Geert Dooms Unit Manager Verwerking ECONOMISCH BELANG VAN NETAANSLUITING VOOR IVBO Geert Dooms Unit Manager Verwerking IVBO Wie zijn we? Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en verwerking in Brugge en Ommeland IVBO

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker Donderdag 14 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering eerste Volvo Hybride (26 ton) vrachtwagen Volvo Trucks Oostakker Geachte heer Sid (directeur

Nadere informatie

Info avond buren - 01.12.2011

Info avond buren - 01.12.2011 Info avond buren - 01.12.2011 Het biomassaconversieproject E.ON Langerlo BUREN INFO AVOND Donderdag 01.12.2011 2 Agenda 1. Burgemeester Wim Dries (20:00) 2. Inleiding E.ON 3. Historiek Langerlo centrale

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Baby 7.5kW. Algemeen. Afmetingen. Brandstof Pelletcontainer capaciteit Diameter pellets 6

Baby 7.5kW. Algemeen. Afmetingen. Brandstof Pelletcontainer capaciteit Diameter pellets 6 Baby 7.5kW Pelletkachel max 7,5 kw Kleuren: Zwart - Ivoor - Bordeaux Materiaal: Plaatstaal Algemeen Merk Flumenfire Verwarmend vermogen indicatie 150 m3 Aansluiting Luchtventilatie Electrisch verbruik

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag 2014 was het jaar van verandering Focus op optimalisatie Recordaantal bezoekers

jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag 2014 was het jaar van verandering Focus op optimalisatie Recordaantal bezoekers jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag 2014 was het jaar van verandering Focus op optimalisatie Recordaantal bezoekers ISVAG 2014 in cijfers 56 medewerkers (vaste) voor de verwerking van huishoudelijk restafval

Nadere informatie

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid lokaal bestuur Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid stad Hasselt Hasselt 20/20/20 stadsdiensten Hasseltse gemeenschap 20% reductie HEB Duurzaamheidsdienst

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer Vrije Technische Instituten van Brugge, vzw Boeveriestraat 73 8000 Brugge tel. 050 33 35 02 fax 050 33 37 55 Zandstraat 138 8200 Sint-Andries tel. 050 31 66 12 050 31 61 56 Geachte mevrouw Geachte heer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 31 mei 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR KUNT U DE KWALITEIT BEPALEN ALVORENS DE PRIJS TE BETALEN? bouwen op reputatie YOUR REPUTATION IS MINE. Een sterke reputatie krijg je pas na vele goede daden. Ze verliezen

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

ISVAG Ondernemingsplan

ISVAG Ondernemingsplan jaarverslag 2012 ISVAG Ondernemingsplan 1 Legislatuur 2013-2018 Inhoud 3 Inleiding 5 Installatie 6 Situering van de opdracht 7 Wetgevend kader 8 Kaderrichtlijn Afval (2008/98/EC) + Materialendecreet 9

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is:

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Bijlage 1: Veranderingen in de bedrijfsactiviteiten In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Het plaatsen van een tweede turbine met

Nadere informatie

25/03/2013. Overzicht

25/03/2013. Overzicht Micro-WKK: basisbegrippen en toepassingsmogelijkheden Tine Stevens, Vlaams Energieagentschap Regiovergadering Provincie West-Vlaanderen 12 en 14/03/2013 2 Warmte-krachtkoppeling (WKK) De gelijktijdige

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie