ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO"

Transcriptie

1 Wijzigingen t.o.v. het vorige leerplan. We verwijzen ter motivatie van dit erratum en addendum naar de CODEX Welzijn, Titel VIII, Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties, Hoofdstuk II, Jongeren op het werk, Afdeling III, verbodsbepalingen. Onder hoofdstuk 3 van het leerplan elektriciteit praktijk vond je onderstaande doelstellingen: 3.1 Met de gepaste gereedschappen en de juiste technieken gaten maken in een stenen muur en in beton. 3.2 Met de gepaste gereedschappen en de juiste technieken gaten maken in holle wanden. 3.3 De gepaste machines en beschermingsmiddelen gebruiken. 3.4 Met gepaste gereedschappen en de juiste technieken sleuven maken in een stenen muur in beton. 3.5 De gepaste beschermingsmiddelen gebruiken en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Ondanks de verbodsbepalingen in CODEX zijn deze werkzaamheden een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een elektrotechnisch installateur. We mogen daarom het werken rond deze doelstellingen zeker niet uit de weg gaan. Daarom is het aangewezen om de doelstellingen 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5 te verwezenlijken in de het 2 e leerjaar van de 3 e graad. Deze doelstellingen worden verplaatst naar het leerplan Elektrische Installatietechnieken D/2004/0279/052 en als hoofdstuk 8.14 opgenomen. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO Brussel - Licap: - september 2002

2 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN DEEL... 7 ELEKTRICITEIT - PRAKTIJK ELEKTRICITEIT EN LAB INSTALLATIEMETHODEN Algemene inhoud 3 Elektrotechnieken

3 LESSENTABEL Pedagogische vakbenaming Uur/week Administratieve vakbenaming Basisvorming en fundamenteel gedeelte Totaal Godsdienst 2 2 AV Godsdienst Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde Frans 2 2 AV Frans Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis Informatica 1 1 AV Informatica Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding Nederlands 4 4 AV Nederlands Wiskunde 3 3 AV Wiskunde Elektriciteit - praktijk (x) 8 8 PV Praktijk Elektriciteit Elektriciteit en lab (x) 3 3 TV Elektriciteit Installatiemethoden (x) 6 6 TV Elektriciteit Toegepaste fysica 1 1 TV Toegepaste fysica Complementair gedeelte maximum 2 2 Elektriciteit - praktijk (x) 2 2 Elektriciteit en lab (x) Engels PV Praktijk Elektriciteit TV Elektriciteit AV Engels (x) Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. Lessentabel 5 Elektrotechnieken

4 ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO ALGEMEEN DEEL Algemeen deel 7 Elektrotechnieken

5 INHOUD 1 INLEIDING INSTROOM EN BEGINSITUATIE UITSTROOM Algemeen deel 8 Elektrotechnieken

6 1 INLEIDING 1.1 Nieuwe impulsen Volgende impulsen liggen aan de basis tot vernieuwing van het leerplan: - vernieuwde visie op TSO en BSO die leidt naar duidelijkere profilering en een min of meer eenvormig stramien voor de leerplannen; - pedagogisch-didactische inzichten om geïntegreerd te werken; - het geïntegreerde gebruik van informatie- en communicatie technologie; - leerplannen vertrekken vanuit leerplandoelstellingen die door hun formulering het beoogde niveau aangeven; - recente aanbevelingen in de doorlichtingverslagen van de inspectie. 1.2 Vormingscomponenten en doelstellingen van de studierichting Deze tweede graad is in wezen geen finaliteit. De aangeboden vormingscomponenten streven vooral doorstroming naar de derde graad (zie 4: uitstroom) na. De TSO-studierichting Elektrotechnieken biedt in combinatie met een derde graad binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit, elektronica, en industriële ICT, een theoretisch-technische vorming aan eigen aan het arbeidsveld van de technicus. Deze TSO-vorming is erop gericht werknemers te vormen die zich op het niveau tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder kunnen bewegen. Het studieobject van een studierichting op dit niveau heeft dus als studieobject de uit te voeren realisatie. De doelstellingen zijn: - via technisch tekenen communiceren om het concept van de realisatie te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden; - de noodzakelijke uivoeringsrichtlijnen formuleren om de gevraagde kwaliteitscriteria te bereiken; - meewerken aan de uitvoering en leidinggevend kunnen optreden. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot de praktische realisaties. Er is echter ook voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technicus is dus zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend. Dit in tegenstelling met een BSO-vorming die het uitvoeren van de realisatie als studieobject heeft. Met als doelstellingen: - via technisch tekenen communiceren om tot de gewenste uitvoering te komen; - gepast handelen op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria; - de uitvoering realiseren op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria. Uitgaande van bovenstaande profilering is het specifieke studieobject voor de tweede graad Elektro-technieken de uit te voeren realisatie van de elektrische installatie van een nieuwe residentiële woning en de renovatie of herstelling daarvan. Daarnaast worden een grondige basiskennis en transfereerbare vaardigheden verworven om de doelstellingen van een derde graad binnen hetzelfde domein te bereiken. Algemeen deel 9 Elektrotechnieken

7 1.3 Algemene pedagogisch-didactische wenken: geïntegreerd leerplan Het leerplan is in hoofdzaak bedoeld als leidraad. De doelstellingen en leerinhouden betekenen een referentiekader. De wenken zijn bedoeld als suggesties, als tips. Het leerplan mag in geen geval een excuus zijn om niet naar de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen te luisteren. Er moet naast opleiding voldoende aandacht blijven bestaan voor opvoeding. De vorming moet zo sterk mogelijk aanleunen op wat typisch en attractief is voor het betreffende arbeidsveld. De leerlingen dienen tot het inzicht te komen dat er een samenhang is tussen het lesgebeuren en het arbeidsproces in het dagelijkse leven. Het is de bedoeling om beroepsfiere technici te vormen. Het is vanuit pedagogisch-didactisch standpunt absoluut noodzakelijk om een degelijke samenhang tussen de vakken te realiseren. Een eerste stap om op dit vlak goede resultaten te bereiken is vertrekken vanuit een geïntegreerd leerplan. Een geïntegreerd leerplan houdt in dat er zo weinig mogelijk onderverdeling is in vakken. Dit betekent voor het vak Installatiemethoden dat er geen afzonderlijke leerplanonderdelen bestaan voor tekenen, installatieleer en werkmethoden. De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden dat deze elementen als één geheel worden ervaren, waardoor ook de relatie met het vak Praktijk Elektriciteit optimaal wordt. In dit vak komen heel wat technologishe aspecten van elektrische installaties aan bod. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen een encyclopedische kennis verwerven, maar wel dat zij de attitude en de methode ontwikkelen om de juiste bronnen rond deze materie te raadplegen. Zij leren de werking van elektrische componenten en apparaten verklaren en de technische specificaties van materialen, componenten en toestellen interpreteren. Door de leerplandoelstellingen en leerinhouden te groeperen ontstaat er een referentiekader om, waar mogelijk, projectmatig te werken. In de context van dit leerplan werken we aan een globaal project: het realiseren van de huishoudelijke elektrische installatie van een residentiële woning, het studieobject waarvan reeds sprake was in paragraaf 1.2 van deze inleiding waarin de vormingscomponenten en doelstellingen van de studierichting werden omschreven. Dergelijke aanpak bevordert sterk de succeservaring en het welbevinden van de leerlingen. Een aantal randvoorwaarden om op deze vernieuwde aanpak te realiseren dienen vervuld te zijn: voldoende ruimte en uitrusting, in aantal beperkte klasgroep, aangepaste leermiddelen De nogal abstracte leerinhouden van deze discipline verplichten de leerkrachten constant te overwegen welke werkvorm zij zullen gebruiken in elke specifieke leersituatie. Een leerkracht kan werkvormen hanteren waarbij hij/zij doceert, demonstreert of delegeert. In deze laatste situatie heeft de leerkracht vooral een begeleidende taak. De leerlingen onderzoeken, experimenteren, dialogeren, testen, schetsen, tekenen, voeren uit, schakelen, stellen in werking, monteren, demonteren, controleren en evalueren. Enkel technische vakken die, naast een theoretische onderbouw voor de tweede graad, ook een belangrijke ondersteunende kennis aanbrengen voor doorstroming naar een volgende graad, worden afzonderlijk gehouden. Zij dienen echter de samenhang met de meer praktisch georiënteerde vakken te bewaren. Algemeen deel 10 Elektrotechnieken

8 Dit is hier het geval met het vak Elektriciteit en lab. De leerlingen verwerven inzichten om berekeningen en metingen uit te voeren in verband met elektrische grootheden. De wetenschappelijke en wiskundige benadering van dit vak moet ondersteund worden via overleg met de leerkrachten Wiskunde en Toegepaste fysica. Er wordt gewerkt met de basisgrootheden en afgeleide grootheden van het SI-stelsel, waarbij ook steeds de correcte eenheden worden gebruikt. Vectoriële benaderingen worden niet uit de weg gegaan. Het niveau moet echter progressief worden opgebouwd. Binnen dit vak wordt eveneens integratie nagestreefd. De theorie en de laboratoriumoefeningen dienen geïntegreerd aan bod te komen. Een vaklokaal dat, door zijn concept en uitrusting, de mogelijkheid biedt om er de basisbegrippen van de elektriciteit geïntegreerd te onderwijzen, kan daarbij bijzonder nuttig zijn. De verschillende activiteiten van de leerlingen zoals het volgen van theorie, het maken van oefeningen en het meten aan proefopstellingen, kunnen plaatsvinden in dit lokaal. Bepaalde leerinhouden die niet als meetopstelling door de leerlingen worden uitgevoerd, kunnen via klassikale opstellingen gehanteerd door de leraar, didactisch worden ondersteund. Ook didactische software zal daartoe worden aangewend. De metingen en proeven worden zoveel mogelijk aansluitend op de theorie door de leerlingen zelf uitgevoerd. Om de lessen efficiënt te laten verlopen wordt aanbevolen telkens twee lesuren na elkaar te voorzien voor dit vak. 1.4 Het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Het is evident dat van de mogelijkheden die de computer, op het didactisch vlak, biedt optimaal gebruik moet worden gemaakt. Typische mogelijkheden die op dit leerplan betrekking hebben zijn: - Het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-rom s, - Het gebruik van educatieve programma s in verband met de elektriciteitstheorie, eenvoudige simulatie, het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen. - Eenvoudige rekenbladen of geprogrammeerde formulieren om de kostprijs te berekenen. - Programma s ter ondersteuning van zelfevaluatie. - Eenvoudige software om op een actieve manier kennis en inzichten te verwerken. - In het vak Installatietechnieken wordt de computer, met eenvoudige CAD-software, als tekenhulp geïntegreerd aangewend (zie ook paragraaf 2.5). Er dient opgemerkt dat de programma s die men gebruikt dermate gebruiksvriendelijk dienen te zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en zeker niet op de beheersing van één of ander softwarepakket. 1.5 De aanpak van het tekenen en schetsen binnen de vakken Installatiemethoden en Praktijk Elektriciteit Zowel bij het meetkundig en mechanisch tekenen als bij het schematekenen, beiden geïntegreerd in het vak Installatiemethoden is het gebruik van een aangepast CAD-pakket een belangrijk en hedendaags hulpmiddel. Algemeen deel 11 Elektrotechnieken

9 Vooral het verhogen van het waarnemings- en voorstellingsvermogen en het lezen, begrijpen en interpreteren van de tekeningen en schema s staan centraal, NIET de beheersing van de software. aangebracht tijdens de uitvoering voor te stellen, om oorspronkelijke maten aan te passen, om toelichting bij uitvoeringsdetails te geven Het gebruik van de computer met gebruikersvriendelijke tekensoftware verhoogt echter de efficiëntie, waardoor er meer aandacht kan gaan naar de reeds vermelde doelstellingen van het tekenen en de creatieve aspecten daarvan. In de lessen Praktijk Elektriciteit mogen echter de vaardigheden rond het schetsen niet worden vergeten, bijvoorbeeld om een opgemeten bestaande toestand of wijzigingen aangebracht tijdens de uitvoering voor te stellen, om oorspronkelijke maten aan te passen, om toelichting bij uitvoeringsdetails te geven 2 INSTROOM EN BEGINSITUATIE De logische instroom voor het eerste leerjaar van de tweede graad van de studierichting Elektrotechnieken, komt uit de A-stroom van de eerste graad, meer bepaald uit het tweede leerjaar van de basisopties Mechanica-elektriciteit en Industriële wettenschappen. De leerlingen kunnen echter net zo goed van een ander tweede leerjaar van de eerste graad komen, waardoor eventueel een vrij heterogene groep kan ontstaan. Omwille van bovenstaande bedenkingen is het raadzaam de voorkennis rond elektriciteit te relativeren. Typische kenmerken die van de leerlingen verwacht worden en waar tijdens hun vorming verder aandacht wordt gegeven zijn: - Beschikken over een voldoend ruimtelijk waarnemings- en voorstellingsvermogen. - Interesse hebben voor het verwerven van zowel technisch-theoretische als praktische kennis en vaardigheden. - In teamverband willen werken en communicatief ingesteld zijn. - Probleemoplossend willen denken en handelen en voldoende creativiteit aan de dag willen leggen bij het organiseren van werkzaamheden. - Verantwoordelijkheid nemen bij het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden en aandacht willen besteden aan kwaliteit, preventie en milieu. - Bereid zijn om informatie te raadplegen en documentatie te zoeken. - Richtlijnen en voorschriften correct willen toepassen. 3 UITSTROOM Na de tweede graad van de studierichting Elektrotechnieken zullen de leerlingen vooral uitstromen naar de derde graad in: - de studierichting Elektrische installatietechnieken of - de studierichting Elektronische installatietechnieken of - de studierichting Industriële ICT. Algemeen deel 12 Elektrotechnieken

10 ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO Elektriciteit praktijk 1 ste en 2 de leerjaar: 8 (+2) uur/week Elektriciteit praktijk 13 Elektrotechnieken

11 INHOUD 1, EN EVALUATIE MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN BIBLIOGRAFIE Elektriciteit praktijk 14 Elektrotechnieken

12 1, EN 1 DE NODIGE MAATREGELEN TREFFEN OM VEILIG OM TE GAAN MET ELEKTRISCHE ENERGIE 1.1 Aandacht besteden aan een veilige en zuivere werkplek. Veiligheidsvoorschriften Persoonlijke beschermingsmiddelen Hygiënische voorschriften 1.2 De gevaren die het gebruik van elektrische energie meebrengen onderkennen. 1.3 De gebods- en verbodstekens in functie van de uit te voeren werkzaamheden naleven. Veilig omgaan met elektriciteit Oorzaken en gevolgen Veiligheidsvoorschriften - de gebods- en verbodstekens - werkplaatsreglement - persoonlijke beschermingsmiddelen 1.4 Het werkplaatsreglement toepassen. Werkplaatsreglement 1.5 De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, de collectieve beschermingsmaatregelen nemen en de richtlijnen terzake naleven. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Aanrakingsgevaar, elektrocutie Isolatie, aarding Veiligheidsmaatregelen 1.6 Veiligheidsgewoonten veranderen. De voordelen van veilig gedrag versterken en het veilig gedrag aantrekkelijker maken 1.7 De bescherming van anderen bevorderen. Sluiten van deuren Afdekken van klemmen Uitschakelen van voedingen. Plaatsen van waarschuwingsborden 1.8 Volgens de geldende afspraken afval sorteren en opslaan. 1.9 De gereedschappen en machines veilig benaderen en ermee omgaan volgens goed vakmanschap. Milieuvoorschriften Specifieke veiligheidsbegrippen in de elektriciteit: - aanrakingsgevaar, elektrocutie - isolatieaarding - te treffen veiligheidsmaatregelen - keur- en veiligheidsmerken - keuze van beveiligen - opbouwen van stellingen en - ladders - bediening van hoogtewerkers Elektriciteit praktijk 15 Elektrotechnieken

13 Het gebruik van een bedrijfsapotheek beheersen en gepast handelen in een noodsituatie. De hygiënische voorschriften naleven. Verantwoordelijk zijn voor orde, netheid, gezondheid en milieu. Situering van de bedrijfsapotheek Alarmeren van de bevoegde diensten Eerste hulp verlenen Hygiënische voorschriften Orde, netheid, gezondheid en milieu - Laat steeds met de nodige zorg restafval verwijderen en deponeren op de daartoe bestemde plaats. - Raadpleeg de betreffende reglementering in het AREI en ARAB. - Doorheen de werkzaamheden dient men steeds aandacht te geven aan veiligheid, hygiëne en milieu. - Een duidelijk uitgeschreven werkplaatsreglement als leidraad nemen en er voortdurend naar verwijzen. - Didactische panelen op goed gekozen plaatsen helpen ter ondersteuning. - De leerlingen dienen een veilige en doordachte arbeidsmentaliteit aan te leren. - Kwaliteit moet men nastreven in elk deelaspect van de uitvoering maar ook in de veiligheid voor onszelf en de anderen. - De leerlingen dienen erop gewezen dat de producten die men aflevert door anderen op een veilige wijze moeten gebruikt worden. - Leerlingen aansporen om op het internet te zoeken naar de voorschriften terzake Weten hoe elektriciteitsgevaar aan te duiden 1.14 De Europese regelgeving ter zake toelichten De gepaste veiligheid gebruiken in functie van de opdracht en de gebruikte toestellen; de veiligheidsregels in de elektrische installatie integreren. Pictogrammen Europese regelgeving De regels van goed vakmanschap omschrijven. Normen ARAB - AREI Voorschriften van de plaatselijke stroomleverancier Goed vakmanschap 1.17 Verantwoordelijkheid opnemen omtrent elkaars veiligheid De EHBO-beginselen rond elektrocutie Het verzorgen van kleine verwondingen Elektriciteit praktijk 16 Elektrotechnieken

14 - Aan de hand van beschikbare didactische platen en videobanden de gevaren en de veiligheidsmaatregelen tonen. - Aandacht voor linkshandigen. - Voorkeur- en veiligheidsmerken verwijzen naar de Europese reglementering. - De keuze van de elektrische beveiligingen in schema s en schakelingen integreren. - Raadpleeg ter zake ook EN-6O2O4-1 - Aandacht voor restmaterialen en batterijen 2 DE VOORBEREIDINGEN TREFFEN OM DE WERKZAAM- HEDEN AAN EEN HUISINSTALLATIE UIT TE VOEREN 2.1 Het bouwplan De gebruikte symboliek op een bouwplan herkennen. De meest geschikte plaats voor de meterkast aanduiden. De plaats van de energiesteen of aansluitbocht bepalen. Het traject van de aardingslus bepalen. De plaatsing van aardingspennen overwegen en bepalen. De plaats van de aardonderbreker bepalen. De symbolen gebruikt door de architect Plaatsbepaling meterkast, volgens de geldende voorschriften Plaatsbepaling energiesteen of aansluit bocht, volgens de geldende voorschriften Het traject van de wachtbuizen voor elektricteit, telefoon en teledistributie aanduiden. Plaatsing aardingslus Aardingspennen Aardonderbreker Traject wachtbuizen - Het bouwplan van een eenvoudige woning kiezen waarin een gedeelte van een installatie kan gerealiseerd worden in inbouw, in holle wanden en opbouw, in droge en in vochtige lokalen. - De symbolen en tekenmethoden op een bouwplan toelichten, zoals de gevels, de muren, doorsneden, platte gronden en bovenaanzichten en dit in samenspraak met de lessen Installatiemethoden. Elektriciteit praktijk 17 Elektrotechnieken

15 - Samen met de leerlingen stapsgewijs de verschillende fasen van de realisatie van een huisinstallatie beknopt doorlopen en bespreken, zoals dit in praktijk voorkomt. De leerlingen dienen aan te voelen dat in het eerste leerjaar reeds een eenvoudige installatie tot stand komt. - Klassikaal vanuit het vak Installatiemethoden een dossier samenstellen van een zeer eenvoudige huisinstallatie in het 1 ste jaar van de 2 de graad. - Het is aan te bevelen in het begin van het schooljaar een bouwwerf te bezoeken waar een installatie in realisatie is. Het is belangrijk dat de leerlingen van in het begin een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de werkomgeving waarin ze later terecht komen. - Gebruik ook zoveel mogelijk de multimedia en het internet. - Zowel de nationale als de plaatselijke voorschriften en richtlijnen behandelen bij de praktische uitvoering van een installatie. - Een aanbeveling: de leerlingen in het begin van het schooljaar een visuele voorstelling geven (tegen een wand van de werkplaats) van het grondplan van een huis, met daarop de voorbereidende werkzaamheden. 2.2 Gereedschappen, materialen en technieken toepassen De gereedschappen herkennen en gebruiken. Draad en kabels herkennen en bewerken. Soepele snoeren herkennen en bewerken. De gepaste soldeerbout overeenkomstig de aard van het werk gebruiken. Het gebruik van verschillende soldeer- en vloeimiddelen gebruiken. Het onderhoud van een soldeerbout correct uitvoeren. Mes, kniptang, universele tang, bektang, juniorzaag, kabelstripper HO7 V-U, H07 V-R, XVB- F2, XFVB-F2, EVAVB H07 VK, H03 VH-H, H05 RR-T, H07 RN- Soldeerbouten Draden vertinnen en solderen in functie van een reële toepassing. Soldeermiddelen Onderhoud soldeerbout Vertinnen en solderen Solderen van een multikabel aan een multistekker. Solderen en desolderen van componenten op een printplaat. Soepele multikabel solderen Componenten solderen en desolderen - Het hanteren van gereedschappen correct aanleren. - Bewerkingen enkel uitvoeren in concrete toepassingen. Elektriciteit praktijk 18 Elektrotechnieken

16 We vermijden hier het veelvuldig oefenen van verbindingen, waar leerlingen nog geen kijk op hebben. - Sommige verbindingen worden niet veel meer gebruikt, het is dan ook zinloos ze veelvuldig in te oefenen. - Bij het solderen voorkomen we het langdurig solderen als bezigheid, een leerling die bewijst dat hij de techniek beheerst moet verder kunnen (uitbreiding). - Veilige werkmethodes toepassen, geen breekmessen toelaten. een complexe draadfiguren plooien en solderen, maar reële toepassingen uit de praktijk. - Oog hebben voor: lengte ontmanteling, degelijke verbindingen, beschadiging van de kern, de juiste aansluitdruk. - De leerlingen ook kennis laten maken met nieuwe gereedschappen, die in de praktijk gebruikt worden. - Zorgen voor een goede verluchting tijdens het solderen. - Het gebruik van catalogi, het internet en cd-roms van firma s vormen een goed hulpmiddel Kabelschoenen monteren met het gepaste gereedschap. Lasdopverbindingen maken met het gepaste gereedschap. Verbindingen met gepaste insteekklemmen maken. Verbindingen realiseren met lusterklemmen. Een krimpkous aanbrengen met het gepaste gereedschap. Een telefoonconnector aansluiten met het gepaste gereedschap. Kabelschoenen Lasdopverbindingen Insteekklemmen Lusterklemmen Krimpkous Een aardlus op een correcte wijze verbinden met de aardonderbreker. Een aardpen - aardgeleider en aardonderbreker met elkaar verbinden. Telefoonconnector RJ45 - krimptang Aardlus - aardonderbreker Voorschriften AREI Aardpen - aardgeleider - aardonderbreker Voorschriften AREI De hoofdequipotentiale verbindingen uitvoeren. Draaddoorsneden Uitvoering Verbindingsklemmen Elektriciteit praktijk 19 Elektrotechnieken

17 De bijkomende equipotentiale verbindingen uitvoeren. Het indrijven van een aardingspen uitvoeren. Draaddoorsneden Uitvoering Verbindingsklemmen Indrijven aardingspen Voorhamer Elektrische en pneumatische hamer - Al de verbindingen kaderen in een reële situatie. - Gepaste gereedschappen gebruiken, bij dure gereedschappen toch minstens één exemplaar ter beschikking van de leerlingen stellen. - Voor telefoonaansluitingen de gangbare verbindingen hanteren, maar ook de modulaire aansluiting uitvoeren. - De leerlingen op het belang van een goede uitvoering van aarding en equipotentiale verbindingen wijzen. - Aantonen waar je welk type aardgeleider gebruikt, elektrolytisch volkoper of loodommanteld. - correcte plaatsingswijze van aardpennen benadrukken: eventueel werken met verkorte pennen, die terug uitgegraven kunnen worden. - Een bezoek aan een werf waar op dat moment deze werken gebeuren is aan te raden. - Een realistisch opgebouwd voorgemonteerd paneel of een wand ter beschikking stellen van de leerlingen om de oefeningen rond aarding en equipotentiale verbindingen uit te voeren. 3 PLAATSEN VAN INSTALLATIEMATERIALEN EN HUN COMPONENTEN 3.1 Plaatsen van inbouwdozen, buis, kabel, centraaldozen en verdeelbord in en op muren, beton en holle wanden Stijve Tth-buis op maat maken, ontbramen en plooien. Stijve Tth-buis monteren in en op de muur. Op maat Ontbramen Plooien Montage in opbouw in een droog lokaal Montage in inbouw Montage in opbouw en spatwaterdichte uitvoering Stijve Tth-buis monteren in holle wanden. Monteren en bevestigen van soepele buis in holle wanden. Monteren en bevestigen van soepele buis in muur en beton. Montage in holle wanden Soepele buis in holle wanden Soepele buis in muur en beton Elektriciteit praktijk 20 Elektrotechnieken

18 3.1.6 Voorbedrade, geribde buis in muur en beton plaatsen. Voorbedrade, geribde buis Draadkleuren Aantal draden per buis - Het is de bedoeling dat de leerlingen vertrekken vanaf een paneel en zelfstandig, volgens en gegeven buizenplan, de buizen plooien en monteren. Dit paneel zal achteraf gebruikt worden om de basislichtschakelingen en de gemengde schakelingen op uit te voeren. De montage gebeurt best met inbegrip van een aftakdoos. Met H07 V-U en met XVB-F2 kan dan de bedrading uitgevoerd worden. Op deze wijze heeft de buisoefening nut. - Voor de inbouw in holle wanden met stijve en soepele buis is het aangewezen dat de buizen door een paar balkjes of plankjes op de rugwand van een paneel en in inbouw- en centraaldozen kunnen bevestigd worden. Bijvoorbeeld, de tekening van een bouwplan overbrengen op een paneel; voorzie op dit paneel ook ruimte voor een verdeelbord. - De leerlingen kunnen hierop later ook de gemengde schakelingen uitvoeren. - Tabel met de handelsmaten van PVC-buis ter beschikking stellen. - Tabel met maximum toegelaten geleiders per buis ter beschikking stellen. - De leerlingen moeten ook in een gemetste muur buis aanleggen. - Bezoek aan een werf is eveneens aangewezen Met gepast gereedschap en de juiste grondstoffen mortelspecie aanmaken. Buizen en inbouwdozen inmetselen met mortelspecie. Het gereedschap onderhouden en de restmaterialen op een gepaste wijze wegbergen. Met gepast gereedschap en de juiste grondstoffen gips- en kalkspecie aanmaken. Buizen en inbouwdozen inmetselen met gips- of kalkspecie. Grondstoffen en gereedschappen om mortelspecie aan te maken Inmetselen van buizen en inbouwdozen Onderhoud Opslag Grondstoffen en gereedschappen voor het aanmaken van gips- en kalkspecie Inmetselen van buizen en inbouwdozen Het gereedschap onderhouden en de restmaterialen op een gepaste wijze wegbergen. Onderhoud Opslag - Lijsten met voorschriften van de bouwfederatie ter beschikking stellen met betrekking tot de samenstelling van mortels, - Bij de bouwfederatie de technieken opvragen om de verwerking toe te lichten. Elektriciteit praktijk 21 Elektrotechnieken

19 - De eigenschappen van de grondstoffen toelichten aan de hand van brochures aan te vragen bij deze federatie. - Multimedia raadplegen. 3.2 Plaatsen van kabel, plaatsen van geribde bedrade buis en draad trekken Plaatsen en aansluiten van kabel. Leidingen voor vaste aanleg Aftakdozen Bevestigingen Invoeren Verbindingen Draadkleuren Plaatsen en aansluiten van geribde bedrade buis. Afrollen van de bobijn Vasthechten Invoeren Verbindingen Draadkleuren Trekken van draden in een stijve Tth-buis. Gereedschappen Aantal draden per buis Draadkleuren Draadreserven Verbindingen - achter schakelaar - centraaldoos - aftakdoos - Bij het plaatsen van kabels in opbouw zijn er veel plaatsingswijzen mogelijk, men moet de plaatselijke situatie goed inschatten. - De opmars van de bedrade buis is niet meer te stuiten, de loonkost bij plaatsing is veel kleiner. De aanleg vraagt wel een doordachte strategie, want het aantal draden dient vooraf bekend te zijn. Draadtrekken in bestaande buizen blijft nodig bij renovatie. 3.3 Plaatsen en aansluiten van schakelaars, wandcontactdozen en aftakdozen Een enkelpolige lichtschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een dubbelpolige lichtschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Enkelpolige lichtschakeling Dubbelpolige lichtschakeling Elektriciteit praktijk 22 Elektrotechnieken

20 Een schakeling met dubbele aansteking uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een kruisschakeling uitvoeren, controleren, testen,fouten opsporen, de werking verklaren. Dubbele aansteking Wisselschakeling Kruisschakeling Een dubbelpolige wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, de werking verklaren. Een wissel - wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een gemengde schakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren Lichtschakelingen uitvoeren met schakelaars met controlelamp en signaallamp controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Dubbelpolige wisselschakeling Wissel - wisselschakeling Lichtschakeling met wandcontactdoos Draadsectie. Lichtschakelaars met controlelamp Lichtschakelaars met signaallamp - Klassikaal het situatieschema van het bouwplan stapsgewijs opbouwen en duiden waarom bepaalde schakelingen op die plaats hun toepassing vinden. - Geen kableeroefeningen maken met deze schakelingen, maar ze uitvoeren op het buizenpaneel dat de leerlingen voorheen gerealiseerd hebben. Het accent leggen op het maken van verbindingen, draadreserve, draadkleuren. - Stroombaan- en bedradingsschema s uit het vak Installatiemethoden gebruiken. - Rekening houden met de voorschriften uit het AREI. - Schakelaars laten doormeten, spanning en stroom meten, fouten opsporen, en dit alles met de gepaste meetapperatuur. 3.4 Montage van draag- en gootsystemen Een kabelgoot bewerken en plaatsen op een muur of draagsysteem. Klein materiaal plaatsen. Aftekenen Afkorten Boren in een muur of metaal Bevestigen op de muur of het draagsysteem Pluggen, schroeven, eindstukken, Elektriciteit praktijk 23 Elektrotechnieken

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV &HOYRRKHW9ODDPV3RYLQFLDDO2QGHZLMV /((53/$1 H *5$$'6(&81'$,521'(5:,-6 H OHHMDDYDQGH H JDDG62 2SWLH6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ 6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ Copyright CVPO 4/CVPO/98-99 ,1+28'67$)(/ *HEXLNVDDQZLM]LQJ

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud Situering van het leerplan...5

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Proces- en Personeelsplanning Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand 11 december 2000 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 DEEL I : DIAGNOSE

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie