Naar #communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar #communicatie 2.0 @Diemen"

Transcriptie

1 Naar #communicatie Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013

2 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp Onderzoekers: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman M.C. (Marten) Westeneng MSc Contactpersoon onderzoek communicatiebeleid en social media Marten Westeneng T E. Kenmerk RI Datum 15 juli 2013

3 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Centrale boodschap / Communicatie in Diemen / Antwoord op de centrale vraag / Antwoord op de deelvragen / Conclusies en aanbevelingen / Aanbevelingen / Leeswijzer 7 2 Reactie college van B&W 8 3 Nawoord Rekenkamer 10 Nota van bevindingen 1 1 Beleidskaders / Inleiding / Strategisch Communicatieplan / Richtlijnen gebruik social media / Communicatie door de raad / Beoordeling 8 2 Communicatiepraktijk / Inrichting communicatie in de organisatie / Communicatiepraktijk bij het project bezuinigingstraject Kijk op Diemen / Communicatiepraktijk bij het project Brede School Diemen Noord / Communicatiecultuur / Beoordeling 19 3 Scan social medialandschap / Context / Scan Social media Diemen / Analyse en verbetermogelijkheden 26 Bijlagen 27 Bijlage 1. Toetsingskader 27 Bijlage 2. Bronnen 29 Bijlage 3. Onderzoeksverantwoording 31 Doelstelling en vraagstelling 31 Analysekader 32 Onderzoeksuitvoering 32 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

5 Bestuurlijke Nota Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 1

6 1 Centrale boodschap 1.1 / Communicatie in Diemen Gemeentelijke communicatie is een beleidsterrein waarin rollen continu aan verandering onderhevig zijn. Het ene moment is de gemeente de zender van informatie, het volgende moment is de gemeente juist ontvanger. Daarnaast heeft de gemeente in haar communicatie te maken met verschillende doelgroepen. Ook beschikt de gemeente over veel communicatiemiddelen, zoals kranten, informatiebrieven en de website. Inmiddels zijn social media zoals Twitter en Facebook niet meer weg te denken uit onze samenleving en zorgen voor zeer snelle informatie-uitwisseling. Het kan veel mensen op de been brengen, bijvoorbeeld bij het drama van Project X in Haren of het verwerven van geld voor de aankoop van natuurgebieden via crowdfunding dat in mei 2013 succesvol door de Partij van de Dieren werd gedaan. Social media krijgt een steeds grotere rol in de beeldvorming, ook in die van gemeenten. De manier waarop gemeenten hun communicatiebeleid vormgeven, verschilt sterk. De Rekenkamer Diemen gaat met dit onderzoek na hoe de gemeente (in concrete cases) invulling geeft aan het communicatiebeleid en of de gemeente Diemen daarin de mogelijkheden van social media benut. Met het onderzoek wil de rekenkamer toetsen of de doelen van de gemeente in het communicatiebeleid worden behaald en of de communicatie voldoet aan de nieuwe (algemeen aanvaarde) normen van deze tijd. 1.2 / Antwoord op de centrale vraag Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer de volgende centrale vraag gesteld: Voldoen het beleid en de uitvoeringspraktijk van de gemeente Diemen wat betreft communicatie over gemeentebeleid aan de huidige normen en is het beleid toekomstbestending? Het communicatiebeleid van Diemen is aan herziening toe. Het huidige beleid is in basis gedegen opgezet maar mist aansluiting op de huidige ontwikkelingen, onder andere door de opkomst van social media, daarmee is het huidige beleid niet toekomstbestendig. Echter, met alleen een verbeterd communicatiebeleid is Diemen er niet. Het onderzoek wijst uit dat communicatie nog te vaak wordt gezien als een sluitpost van uitvoerende werkzaamheden en niet als essentieel onderdeel van het bereiken van het gemeentelijk doel (denk aan profilering, burgerparticipatie en bijv. voorkomen van klachten). Dit zit deels in de meegaande opstelling van het team Communicatie en de manier waarop MT en bestuur communicatie waarderen en deels in de beperkte tijd dat team Communicatie aan haar adviesfunctie kan besteden. Het gebruik van social media (zowel actief als monitoring) is in Diemen ingevuld als een pilot die, gegeven de beperkte inzet, goed draait. In de online omgeving waarin Diemen opereert zijn nog niet veel organisaties, instellingen of platforms actief. Met name het Twitter- en Facebook-account van de gemeente Diemen biedt daarom kansen als profilerings- en informatiekanaal voor de toekomst. Het wordt tijd om de pilot daarmee af te ronden en het gebruik te integreren in het communicatiebeleid, met name als het gaat om monitoring. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 2

7 De gemeente Diemen zou in zijn geheel een professionaliseringsslag in communicatie kunnen maken. Dit hoeft niet per se met meer fte, maar wel met een duidelijke en vooral afgebakende keuze wat Diemen met communicatie wil bereiken. Een professionele organisatie is nodig voor het gebruiken en toepassen van deze nieuwe vormen van communicatie. Het vergt een gedegen afweging vanuit het bestuur (wat doen we wel en niet, hoe gaan we ermee om, hoe integreren we het in ons algemene communicatiebeleid) en daarna verdeling van inzet om social media goed te kunnen gebruiken en toe te passen (o.a. in projecten). De raadsfracties hebben ervoor gekozen raadscommunicatie te beperken. Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie aan burgers over hun eigen standpunten. De griffie is verantwoordelijk voor de communicatie op de onderdelen waar de raad uit één mond spreekt, zoals informatie over vergaderdata en raadsbesluiten. Het beperkte budget van de griffie maakt dat hier weinig aandacht voor is. De informatie is voor iedereen beschikbaar, maar wordt niet actief (bijv. via social media) verspreid. 1.3 / Antwoord op de deelvragen Hieronder leest u kort de belangrijkste bevindingen aan de hand van antwoorden op de deelvragen, gevolgd door een aantal conclusies en aanbevelingen (1.4). Niveau Bijbehorende vraag Antwoord Communicatiebeleid 1. Heeft de gemeente een actueel communicatiebeleid geformuleerd waarin de algemene uitgangspunten van haar communicatie zijn omschreven? 2. Voldoet het beschreven beleid aan de kwaliteitsnormen die aan goede overheidscommunicatie gesteld worden? 3. Zijn het beleid en de projectplannen voorbereid op nieuwe communicatiemogelijkheden van social media? Nee, de gemeenteraad van Diemen heeft een beleidsplan uit 2008; daarmee is het niet meer actueel, zeker niet gezien de snelle doorontwikkeling van met name social media. Het Strategisch Communicatieplan biedt een stevig kader waarin wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen. Ook vermeldt het beleid ten tijde van vaststelling de relevante ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Nee, het huidige communicatieplan is toe aan actualisatie, zodat social media stevig wordt verankerd in beleid. Overheidscommunicatie heeft zich sinds 2008 snel doorontwikkeld. Het team Communicatie speelde hierop in door in 2011 een aparte notitie gebruik sociale media op te stellen. De notitie bevat geen visie op het gebruik van social media binnen de gemeente en vermeldt geen doelstellingen. In de notitie wordt het belang van social media onderkent en besloten geleidelijk aan een strategie te ontwikkelen op social media. Deze strategie is nog niet uitgekristalliseerd. De uitvoering van deze strategie ligt bij het team Communicatie. Gebruik van social media staat (nog) los van het communicatieplan. In de projectplannen worden de communicatiemogelijkheden van social media niet benoemd. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 3

8 Communicatiepraktijk 1 Scan social medialandschap 4. In hoeverre heeft de gemeente ten behoeve van de twee cases communicatieplannen geformuleerd waarin specifieke uitgangspunten voor de communicatie in deze projecten zijn omschreven? 5. In hoeverre is de uitvoering van het geldende communicatiebeleid geïmplementeerd als een onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsvorming en beleidsvoorbereiding? 6. Welke ongeschreven regels bepalen aanvullend op het vastgestelde beleid de communicatie in de gemeente? 7. Hoe ziet het social medialandschap in Diemen er uit en op welke wijze kan de gemeente hier doeltreffend op in spelen? De gemeente heeft voor de twee cases geen communicatieplan of specifieke doelstellingen voor communicatie omschreven. Aan de voorkant wordt onvoldoende aandacht besteed aan het belang van communicatie. De keuze voor inzet van communicatiemiddelen komt gedurende het project tot stand. De uitvoering van het geldende communicatiebeleid is in de praktijk geen onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsvorming en beleidsvoorbereiding. De samenwerking tussen de eigenaar van een project en het team Communicatie kenmerkt zich door een informeel en organisch karakter, waarin de vastgestelde afspraken niet consequent worden nageleefd. In praktijk liggen veel uitvoerende taken bij het team Communicatie, terwijl dit de verantwoordelijkheid is van de projectleider. Buiten het team Communicatie blijkt de organisatie niet goed op de hoogte te zijn van de beoogde doelen van het communicatiebeleid. Team Communicatie waarborgt dat de gemeentelijke communicatieve kernwaarden tot uiting komt in communicatieuitingen. Ongeschreven regel binnen de organisatie is dat team Communicatie uitvoerende werkzaamheden uitvoert. Verder zijn alle medewerkers vrij om social media te gebruiken. De gemeente heeft met haar social media een stevige positie in het (nog haast onontgonnen) social medialandschap van Diemen. De gemeente gebruikt de mogelijkheden die dit biedt nog niet optimaal. 1.4 / Conclusies en aanbevelingen / Communicatiebeleid Het Strategisch communicatieplan bevat een heldere visie op communicatie, waarbij doelgroepgericht werken en gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen uitgangspunten zijn. Hiermee stelt de gemeente zich tot doel bij communicatie de doelgroepen in kaart te brengen en daarbij alle communicatiemiddelen in te zetten. De Rekenkamer acht deze combinatie van uitgangspunten, zeker gezien de toename van het aantal beschikbare communicatiemiddelen, niet realistisch. Diemen is daarmee te ambitieus, gezien de capaciteit die voor communicatie beschikbaar is. Het is wel realistisch om eerst doelgroepen te onderscheiden en daar de middelen op aan te passen. 1 De Rekenkamer toetst deze onderzoeksvragen aan de twee cases, te weten Kijk op Diemen 2020 en Brede School Diemen Noord. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 4

9 Daarnaast is het communicatiebeleid niet gemakkelijk als richtinggevend stuk voor de praktijk. Het is degelijk maar te ingewikkeld om te onthouden en draagt daarmee niet bij aan een collectief gedragen, actiegerichte communicatie. Een eenvoudigere, makkelijker te onthouden, visie (zonder hoofddoelstellingen, kernwaarden, uitgangspunten etc.) kan daaraan bijdragen. Ook dient te worden afgestapt van de pretentie een strategisch communicatiebeleid voor tien jaar te kunnen opstellen dat tien jaar voldoet. Daarvoor is communicatie te veel onderhevig aan ontwikkelingen. In het Communicatieplan staan hoofddoelstellingen en specifieke doelstellingen per doelgroep. Deze (hoofd)doelstellingen zijn niet altijd meetbaar geformuleerd. Het grote aantal doelstellingen maakt het daarnaast ingewikkeld om deze allemaal te toetsen. De gemeente Diemen toetst niet of de doelstellingen uit het beleid worden behaald. Wel onderzoekt Diemen met de Burgermonitor tweejaarlijks de tevredenheid van burgers over de gemeente. Naast het communicatiebeleid, dat focust op traditionele communicatie (informatievoorziening), heeft Diemen de ambitie om in te zetten op interactieve communicatie (via de pilot social media) en interactieve beleidsvorming (burgerparticipatie). Dat vergt een andere manier van werken binnen de ambtelijke organisatie. / Communicatiepraktijk Algemene communicatie De gemeente Diemen voldoet in haar algemene communicatie, dankzij een goed georganiseerd team Communicatie, aan de normen die aan goede overheidscommunicatie worden gesteld. Projectcommunicatie De uitvoering van communicatie(beleid) zit nog niet voldoende in de genen bij projectleiders. Dit is wel noodzakelijk om als gemeente op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de Diemense ambities op het gebied van interactieve communicatie en met name burgerparticipatie. De gemeente geeft bij de onderzochte casussen niet consequent uitvoering aan het vastgestelde beleid en laat daarmee kansen liggen. In de eerste plaats wordt bij projecten niet vooraf nagedacht en een afweging gemaakt welke communicatie de gemeente in gaat zetten. De communicatieplannen ontbreken. Gevolg is dat keuzes onder tijdsdruk tot stand komen, niet goed doordracht worden en de ruimte ontbreekt om een afweging te maken tussen communicatiemiddelen. Er wordt om die reden vaak teruggegrepen op eerdere succesvolle activiteiten. Zo werd bij het project Kijk op Diemen 2020 in enkele weken een website opgezet, omdat dit bij het project Brede School Diemen Noord succesvol was. De vraag of een website het juist middel was, werd niet gesteld. Achteraf constateren betrokkenen dat de website voor dit doeleinde minder geschikt was. In de tweede plaats ligt de uitvoering van communicatie-uitingen (bewonersbrieven, etc.) voornamelijk bij team Communicatie en nog onvoldoende bij projectleiders. De adviesfunctie en kennis over hoe je goed communiceert bij team Communicatie komt zo binnen de organisatie niet genoeg tot zijn recht. Een andere consequentie is dat de alledaagse communicatie zoveel tijd vergt, dat de gemeente niet aan andere activiteiten toe komt (zoals ongevraagde advies, innovatie kennisuitwisseling en het nadenken over een strategische visie op communicatie), Een scherpere prioritering vooraf in wat de organisatie wel en niet doet, kan voorkomen dat deze activiteiten er bij in schieten. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 5

10 In de derde plaats vindt na afloop van een project geen evaluatie plaats, waarmee het leereffect niet binnen de organisatie wordt gedeeld. De gemeenteraad draagt zorg voor zijn eigen communicatie. In de eerste plaats ligt daarvoor de verantwoordelijkheid bij de raadsfracties. Voor die onderwerpen waar de raad uit een mond spreekt, verricht de griffie taken. De informatie (over raadsvergaderingen, etc.) wordt beschikbaar gesteld via de website. Met de huidige inzet is de gemeenteraad als orgaan in de gemeente Diemen niet duidelijk zichtbaar. De Rekenkamer constateert dat dit een welbewuste keuze is van de raad. / Scan social medialandschap Uit onze quick scan op het social medialandschap van de gemeente Diemen blijkt dat de gemeente met Facebook en Twitter goed op weg is om zichtbaar en benaderbaar te zijn via online communicatie. Gegeven de beperkte inzet die team Communicatie hiervoor kan vrijmaken en de pilotfase waarin de gemeente dit vormgeeft, is dat te prijzen. Daarnaast is het raadzaam, gegeven wat hierboven staat, in een nieuw communicatiebeleid de online communicatie te integreren en ook te benoemen welk doel men wil bereiken met de inzet van bijv. de website, Twitter en Facebook. Dit is geen zaak voor team Communicatie maar voor het bestuur van Diemen. Social media mag niet langer op zichzelf staan of als pilot mee worden geëxperimenteerd. Diemen dient dit professioneler in te bedden in het beleid en ook ambtenaren duidelijkheid te geven wat ze wel niet kunnen doen met social media. 1.5 / Aanbevelingen De rekenkamer beveelt de raad aan: 1 Een workshop te organiseren met college en ambtenaren over de doelen van de gemeente, welke communicatie daarbij past en op welke manier Diemen social media wil integreren (passief of actief). De uitkomsten bieden het college een richtingbepaling voor actualisatie van het communicatiebeleid; 2 Vervolgens het college op te dragen het communicatiebeleid te actualiseren en daarin de volgende aandachtspunten mee te nemen: / scherpere keuzes welke communicatiekanalen wel en welke niet; / gekoppeld aan die keuzes heldere, actuele, meer SMART-geformuleerde doelstellingen. Nu is het effect van het communicatiebeleid nog onvoldoende controleerbaar voor de raad; / de verbinding leggen met andere vormen van communicatie (informatievoorziening, social media en interactieve beleidsvorming); / de taken prioriteren en afstemmen op de beschikbare formatie bij team Communicatie; / evaluatie en leereffect van beleid mag nadrukkelijker terugkomen in evaluaties. Nu zit het leereffect nog te veel in hoofden van medewerkers; / gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie het beleid tweejaarlijks van een update voorzien. 3 Het college te vragen na de actualisatie van het communicatiebeleid één of twee cases na uitvoering te evalueren en hierover eind 2014 met de raad over te spreken; 4 Na de raadsverkiezingen van maart 2014 opnieuw als (nieuwe) raad te formuleren op welke manier het orgaan raad invulling wenst te geven aan zijn raadscommunicatie. 5 Aan het college de overweging mee te geven om enkele communicatieambassadeurs in de organisatie aan te stellen (met ervaring met social media en burgerparticipatie). Zij krijgen een aanjaagrol in het delen van goede ervaringen, het enthousiasmeren van collega s en het beter inbedden van communicatie bij projecten. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 6

11 1.6 / Leeswijzer Dit rapport bestaat uit twee delen: een Bestuurlijke Nota en een Nota van Bevindingen. De Bestuurlijke Nota bestaat uit drie hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk van de Bestuurlijke Nota staat de centrale boodschap. Het tweede hoofdstuk geeft de reactie weer van het college van B&W op met name de conclusies en aanbevelingen, en in hoofdstuk 3 is het nawoord van de Rekenkamer opgenomen. De Nota van Bevindingen bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 analyseert het gemeentelijk communicatiebeleid. Hoofdstuk 2 handelt over de uitvoeringspraktijk aan de hand van twee cases. Hoofdstuk 3 geeft het social medialandschap van Diemen weer. Aan het rapport zijn drie bijlagen toegevoegd. In bijlage 1 vindt u het gehanteerde toetsingskader. Bijlage 2 bevat het overzicht van de gebruikte bronnen. Tot slot staat in bijlage 3 de verantwoording over de aanpak en uitvoering van het onderzoek. Deze is eerder gepresenteerd in de onderzoeksopzet. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 7

12 2 Reactie college van B&W Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 8

13 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 9

14 3 Nawoord Rekenkamer Ik dank het college van B&W voor zijn reactie. Ik ben blij te constateren dat de meeste bevindingen en aanbevelingen gedeeld worden door het college en dat het college bereid is deze punten op te pakken en te implementeren in het beleid. Ik neem de gelegenheid nogmaals aandacht te vragen voor de dagelijkse praktijk waarbij het belang van strategisch communicatieadvies soms niet gezien wordt en soms geen gelegenheid krijgt. Ik wil de raad vragen hier alert op te blijven in het belang van de positie die de gemeente Diemen heeft en dient te houden. Tot slot dank ik alle betrokkenen, in het bijzonder Ruud de Kort, voor de welwillende medewerking in dit onderzoek. Mede namens de onderzoekers, Geeske Wildeman Directeur Rekenkamer Diemen Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 10

15 Nota van bevindingen Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

16 1 Beleidskaders In dit hoofdstuk gaat de Rekenkamer in op de kwaliteit van het algemene communicatiebeleid van de gemeente Diemen en de communicatie van de raad van Diemen. 1.1 / Inleiding De gemeente Diemen beschikt over twee algemene beleidskaders die ingaan op de communicatie-uitingen van en door de gemeente 2. Dit zijn: / het Strategisch Communicatieplan 2008 (vastgesteld door de raad in december 2008); 3 / de Notitie gebruik sociale media (vastgesteld door de directie in juli 2011). 1.2 / Strategisch Communicatieplan 2008 De gemeenteraad heeft het Strategisch Communicatieplan Diemen in december 2008 vastgesteld. Dit communicatieplan zet de hoofdlijnen van het communicatiebeleid van Diemen uiteen. In het communicatieplan staat dat het beleid voor een langere periode is, maar dit wordt niet geconcretiseerd. 4 Met het oog op de snelle ontwikkelingen in Communicatie, waarover het communicatieplan ook al spreekt, is het niet realistisch een strategisch document op te stellen dat wel tien jaar mee moet gaan. Heldere visie op communicatie Het communicatieplan stelt dat communicatie dienstbaar is aan het realiseren van intenties, ambities en beleidskeuzes van de hele organisatie. De kernwaarden van de organisatie worden geoperationaliseerd in de communicatie. In het Communicatieplan constateert Diemen dat de communicatie door de lokale overheid in de afgelopen jaren een evolutie heeft doorgemaakt. Het klassieke beeld dat de gemeente communiceert over beleid en producten nadat een besluit is genomen of een product is ontwikkeld, voldoet niet langer. Er wordt opgemerkt: Dat is in de gemeente Diemen nog steeds nodig en de gemeente doet dat ook, maar de burger vraagt meer en heeft ook recht op meer. 5 De gemeente toont aan op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op het gebied van communicatie. In haar visie op communicatie heeft Diemen twee centrale noties geformuleerd. / Doelgroepgericht. De gemeente stelt dat een lokale overheid te maken heeft met zeer veel doelgroepen. Daar al deze doelgroepen een grote variatie kennen met elk hun eigen behoeftes, heeft Diemen ervoor gekozen de boodschap per doelgroep te variëren. / Benutten alle kanalen. Uit het doelgroepgericht communiceren vloeit voort dat de gemeente Diemen in haar communicatie alle mogelijke kanalen wil benutten, zeker de moderne digitale kanalen. 6 2 In de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft de raad de Nota Burgerparticipatie vastgesteld. Dit beleid valt buiten de focus van dit onderzoek. 3 Daarnaast beschikt de gemeente over een aantal specifieke handreikingen voor medewerkers wat betreft communicatie, zoals het huisstijlhandboek, de schrijfwijzer, het persprotocol en richtlijnen voor social media. In het Jaarplan Bestuurs- en managementondersteuning wordt voor het team Communicatie aangegeven welke taken in het voorliggende jaar gepland zijn. Dit Jaarplan is tevens voorzien van een activiteitenplan waarin voor het team Communicatie de besteding in uren over verschillende projecten wordt weergegeven. 4 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p.7. 5 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p. 11. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 2

17 De gemeente beschikt daarmee over een heldere visie op communicatie. In hoofdstuk 2 toetsen we deze visie in de praktijk. In het beleid worden de verschillende doelgroepen opgesomd (zie figuur 1.1). Dit is voorzien van een beschrijving van deze groep en het belang van communicatie richting deze groep. Zo staat er bijvoorbeeld bij de doelgroep potentiële inwoners: Mensen die in Diemen willen gaan wonen, willen niet alleen weten welke huizen er zijn, maar ook welke voorzieningen er zijn, wat het parkeerbeleid is, wanneer huisvuil wordt opgehaald etc. Zij kloppen onder andere bij de gemeente aan voor informatie. Het is van belang dat dergelijke informatie gemakkelijk toegankelijk is. 7 Figuur 1.1 Overzicht doelgroepen strategisch communicatieplan Doelgroepen 8 Inwoners Nieuwe inwoners Belangengroepen en ongeorganiseerde gelegenheidsgroepen Ondernemers Potentiële inwoners Potentiële ondernemers Overige organisaties Pers Overige belangstellenden Ook geeft het beleid een overzicht van de beschikbare communicatiekanalen (zie figuur 1.2). Deze opsomming geeft overigens aan hoe snel de ontwikkelingen in communicatie zijn, er wordt namelijk nog helemaal niet naar nieuwe vormen als YouTube of Hyves verwezen. In het beleid wordt per communicatiekanaal de frequentie, de specifieke kenmerken en actuele ontwikkelingen beschreven. Zo staat er bijvoorbeeld over de Gemeentegids: Ieder jaar verschijnt een gemeentegids met plattegrond. Hierin staat veel informatie over de gemeente Diemen in brede zin. Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe opzet van de gids, in combinatie met internet. Vanwege contractuele verplichtingen zal dat niet eerder dan 2010 gerealiseerd kunnen worden. Ook dit middel zal qua vorm in de huisstijl worden gebracht. (blz. 9). Het wordt niet voor elk communicatiekanaal duidelijk met welk doel het wordt ingezet. Ook wordt niet aangegeven hoe de verschillende kanalen ingezet gaan worden om de onderscheiden doelgroepen te bedienen. De keuze voor een doelgroepgericht beleid en het benutten van alle kanalen maakt dat in de communicatie telkens de afweging gemaakt moet worden met welke doelgroepen men van doen heeft en hoe alle kanalen daarbij ingezet gaan worden. Figuur 1.2 Overzicht beschikbare communicatiekanalen strategisch communicatieplan Communicatiekanalen 10 Besluitenlijst raad/college Website Gemeentenieuws in DiemerNieuws Diemen Info Burgerjaarverslag Gemeentegids Gemeenteplattegrond Informatie folders/boekjes Fact sheets Diemen Welkomstpakket nieuwe inwoners Informatiepakket nieuwe bedrijven Evenementen, Gemeentedag Spreekuur college Kabelkrant Kunst in het gemeentehuis 7 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 3

18 Veel verschillende beleidsuitgangspunten/kernwaarden In haar communicatieplan heeft de gemeente de volgende uitgangspunten omschreven voor haar communicatie. / Openheid. Onder openheid wordt verstaan dat er de sfeer en bereidheid bestaat om samen met burgers aan de ontwikkeling van de gemeente te willen werken. / Toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent laagdrempeligheid, waarin de dienstverlening aan burgers en ondernemers uitgangspunt is, en tweerichtingsverkeer in communicatie. / Geïntegreerde communicatie. Geïntegreerde communicatie behelst dat communicatieactiviteiten op elkaar zijn afgestemd en dat er één consistent beeld van de gemeente wordt uitgedragen. / Positief bijdragen aan imago. In haar communicatie zal de gemeente zoveel mogelijk aansluiten bij de elementen die een positief imago van Diemen bevorderen. 11 Naast deze uitgangspunten heeft de gemeente ook communicatieve kernwaarden opgenomen. Dit zijn: open betrokken, een dorp, dynamisch. Deze kernwaarden, die we zullen gebruiken als toetsing in de te onderzoeken cases in Hoofdstuk 2, vormen de inhoud van de communicatie en worden als volgt vertaald in de communicatie: Kernwaarde Open Betrokken Een dorp Dynamisch In communicatie betekent dat: begrijpelijke schrijfstijl, toegankelijkheid van gebouwen en van geschriften, bereikbaarheid van mensen, zorgen voor reactiemogelijkheden, zoeken naar actieve participatie, proactief persbeleid. luisteren, we kennen onze doelgroepen, weten wat er speelt, mensgerichte communicatie, vraaggericht, mensen aanspreken, persoonlijk taalgebruik, menselijke fotografie, aandacht voor interne communicatie. herkenbaar, menselijke fotografie, kleinschalige middelen, persoonlijke communicatie, oog voor alle doelgroepen, korte lijnen, aansluiten bij netwerken evenementen, veel (lokale) persaandacht, benoemen bedrijfsleven, gebruik digitale middelen 12, pakkende vormgeving In het communicatieplan wordt het onderscheid tussen uitgangspunten en kernwaarden niet duidelijk gemaakt. Daarmee beschikt Diemen over verschillende rijtjes met doelen, wat onduidelijkheid over de kern van de gemeentelijke communicatie kan veroorzaken en niet bijdraagt aan het collectieve gevoel het doel van communicatie tussen de oren krijgen bij alle ambtelijke medewerkers. De uitgangspunten en kernwaarden hebben tot doel een heldere boodschap uit te dragen waarbij burgers toegang hebben tot de informatie die zij zoeken, dienstverlening aan burgers uitgangspunt vormt, er samen met burgers aan de ontwikkeling van de gemeente wordt gewerkt en specifieke doelgroepen worden betrokken. Daarmee bevat het communicatiebeleid van Diemen de elementen die voor de kwaliteit van overheidscommunicatie bepalend zijn. Het communicatieplan is daarmee beleidsmatig op orde en compleet maar geen richtinggevend stuk voor de dagelijkse praktijk. Een eenvoudigere, makkelijker te onthouden, visie (zonder hoofddoelstellingen, kernwaarden, uitgangspunten etc.) kan daaraan bijdragen. Grote hoeveelheid doelstellingen, tevredenheid communicatie niet langer getoetst In het Communicatieplan onderscheidt de gemeente hoofddoelstellingen en doelstellingen per doelgroep. De volgende hoofddoelstellingen voor communicatie staan beschreven: / het vergroten van het draagvlak van het openbaar bestuur. / de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het gemeentelijke beleid bij de burgers te vergroten. / Door het vinden van en goed communiceren van gemeenschappelijkheden moeten de burgers ook trots 11 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Met digitale middelen worden bedoeld: websites, digitale nieuwsbrieven en social media. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 4

19 zijn op hun gemeente. / de kernwaarden in alle communicatie vanuit de gemeente een rol te laten spelen. 13 Deze hoofddoelstellingen zijn niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Wel zijn deze doelstellingen in kwantitatieve termen omgezet en zodanig geformuleerd dat ze specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar een rapportcijfer 7,5, op de vraag uit de burgermonitor om een rapportcijfer te geven voor de wijze waarop de gemeente u informeert. Op een gelijksoortige wijze worden in de burgermonitor de communicatiemiddelen beoordeeld op gebruik en waardering. Zo scoorde de website ten tijde van de vaststelling van het beleid wat gebruik betreft zo n 60% en is tot doel gesteld dit bij de volgende meting opgevoerd te hebben naar 75%. De waardering voor communicatiemiddelen lag gemiddeld op een 7,0, waarbij de gemeente streeft naar een score van 7,3. Expliciet wordt vermeld dat men voor de website boven de 7,0 wil uitkomen. Het maatschappelijk effect wat men met communicatie geoogd is daarmee helder omschreven. De gemeente is inmiddels van de burgermonitor overgestapt op een tweejaarlijks burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. In deze burgerpeiling wordt de tevredenheid bij burgers over de gemeente onderzocht, onder meer over klantcontact, participatie, website en toegankelijkheid en duidelijkheid van informatie. Consequentie is dat de doelstellingen zoals in het beleid geformuleerd niet langer getoetst worden. Naast de algemene doelstellingen heeft de gemeente Diemen in het Communicatieplan ook per doelgroep doelstellingen geformuleerd. Voor de belangengroepen en ongeorganiseerde gelegenheidsgroepen is dit bijvoorbeeld: Al dan niet georganiseerde belangengroepen in de gemeente Diemen weten de goede vertegenwoordigers van de gemeente te vinden. Ze zijn bekend met het voor hen relevante beleid en de werkzaamheden van bestuur en ambtelijke organisatie op hun terrein. Deze groepen staan positief tegenover dit beleid. 14 Deze doelstellingen zijn specifiek gemaakt, maar zijn niet meetbaar en tijdgeboden geformuleerd, wat toetsing van deze doelstellingen moeilijk maakt. 1.3 / Richtlijnen gebruik social media De directie 15 heeft in september 2011 ingestemd met het gebruik van social media 16 door de gemeente Diemen en de bijbehorende richtlijnen voor ambtenaren. 17 Social media is een verzamelnaam voor online sociale netwerken zoals Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn, maar ook blogs en interactieve webforums behoren tot social media. Volgens de notitie ligt het primaat voor het gebruik van social media door de gemeente vooralsnog bij het team Communicatie, die het inzet naast de al bestaande communicatiemiddelen. Daarin wijkt de gemeente af van haar richtlijnen uit het Strategisch Communicatieplan, waarin staat dat iedere medewerker primair verantwoordelijkheid is voor communicatie. Omdat het hier gaat om richtlijnen bij de uitvoering (het gebruik van social media) is deze notitie niet voorgelegd aan de raad en heeft de raad de richtlijnen niet vastgesteld. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer dat deze richtlijnen in het gemeentehuis nagenoeg onbekend zijn. Relatie tussen overheid en burger verandert door social media In de Notitie gebruik sociale media stelt de gemeente dat de opkomst van social media gevolgen heeft voor de inrichting van het communicatiebeleid van Diemen. 18 Social media heeft de beheersbaarheid van informatie voor organisaties sterk veranderd. Het is voor burgers gemakkelijker om belangen, ervaringen en meningen krachtiger door te laten klinken. Daarmee verandert de relatie tussen overheid en burger. Volgens 13 Gemeente Diemen, Strategsich Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p De directie bestaat uit de directeur en adjunct-directeur van de gemeente Diemen. 16 Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli Gemeente Diemen, Richtlijnen gebruik sociale media binnen de gemeente Diemen Versie 1.0, Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 5

20 de notitie betekent dit dat de keuze welk communicatiemiddel wordt gebruikt steeds vaker bij de burger komt te liggen. Social media geeft burgers daarmee op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om signalen te geven aan de gemeente. In de notitie wordt er over de rol van de gemeente het volgende opgemerkt: De gemeente Diemen ontkomt er niet aan inzicht te verwerven over de mogelijkheden van sociale media en deze ook actief toe te passen. Daarnaast kunnen sociale media ingezet worden voor de communicatie over de producten en diensten van de gemeente en voor het voorbereiden van beleid of besluiten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het gebruik van sociale media impliceert dat wij als organisatie bereid zijn om interactief te communiceren. 19 Daarmee is de gemeente zich er bewust van dat het met social media kiest voor een andere rol in het communicatielandschap. Die bestaat uit het luisteren naar wat over de organisatie wordt gezegd en daarop in te spelen. De gemeente Diemen kiest er voor in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Het is op basis van deze notitie echter niet duidelijk waarom gekozen is voor een aparte notitie en niet is gekozen voor een aanpassing of vernieuwing van het communicatieplan. Een relatie tussen de notitie en het strategisch communicatieplan wordt niet gelegd. Experimenteerfase social media door team Communicatie De gemeente kiest er met deze notitie voor om het gebruik van social media geleidelijk op te bouwen door eerst kennis op te bouwen en ervaring op te doen, pilotprojecten te starten en na een evaluatie pas te zorgen voor integratie in de bedrijfsvoering. In de notitie worden geen specifieke doelstellingen geformuleerd die de gemeente met social media wil bereiken. Wel sluit het aan bij het communicatiebeleid waarin de gemeente zich tot doel heeft gesteld alle beschikbare communicatiekanalen en nieuwe digitale middelen te benutten. Social media vergt flinke inspanning De ambtelijke evaluatie van het gebruik van social media brengt het volgende naar voren. Zo blijkt dat webcare 20 steeds meer aandacht vraagt van team Communicatie en ook arbeidsintensief is. 21 Dit wordt met name veroorzaakt doordat veel afstemming tussen team Communicatie en de afdelingen nodig is. Ook het formuleren van een passend antwoord op een vraag in een beperkt aantal tekens, zoals bij Twitter, vormt een uitdaging. De evaluatie geeft weer hoe deze aandachtspunten worden opgepakt binnen de organisatie. 1.4 / Communicatie door de raad Communicatieplan In 2011 stellen de fractievoorzitters het communicatieplan van de raad vast. 22 In het communicatieplan staat dat de raadsfracties zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun rolinvulling en dus voor de communicatie die daarbij hoort. Het communicatieplan beperkt zich om die reden tot die onderdelen waarop de raad als geheel naar buiten treedt. Het gebruik van social media komt in het communicatieplan niet aan de orde. De volgende doelen voor de profilering van de gemeenteraad komen naar voren: 23 / Informatie over vergaderdata, agenda s van de raad, raadsvoorstellen en raadsbesluiten moeten 19 Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli 2011, p Het reageren op vragen/opmerkingen die via social media worden gesteld 21 Gemeente Diemen, Evaluatie gebruik sociale media, 2013, p Gemeente Diemen, Communicatieplan Externe communicatie gemeenteraad Diemen, Gemeente Diemen, Communicatieplan Externe communicatie gemeenteraad Diemen, 2011, p. 2. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 6

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg. Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk

Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg. Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Aan de raad van de gemeente Leidschendam- Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Aan de raad van de gemeente Rijswijk Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Datum 20 februari 2009 Ons kenmerk 2009/4633. Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2016

Communicatiebeleidsplan 2016 Communicatiebeleidsplan 2016 Inleiding In dit beleidsplan staat kernachtig wat de uitgangspunten zijn voor de gemeentelijke communicatie. Dit vakgebied is onder te verdelen in vier categorieën: wettelijke

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo

Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven. Activiteitenplan communicatie ReBo Communicatieplan samenwerking Reeuwijk-Bodegraven Activiteitenplan communicatie ReBo Voorwoord Wij zijn, als gemeenten Reeuwijk en Bodegraven, inmiddels actief bezig om op verschillende fronten met elkaar

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie