Naar #communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar #communicatie 2.0 @Diemen"

Transcriptie

1 Naar #communicatie Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013

2 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp Onderzoekers: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman M.C. (Marten) Westeneng MSc Contactpersoon onderzoek communicatiebeleid en social media Marten Westeneng T E. Kenmerk RI Datum 15 juli 2013

3 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Centrale boodschap / Communicatie in Diemen / Antwoord op de centrale vraag / Antwoord op de deelvragen / Conclusies en aanbevelingen / Aanbevelingen / Leeswijzer 7 2 Reactie college van B&W 8 3 Nawoord Rekenkamer 10 Nota van bevindingen 1 1 Beleidskaders / Inleiding / Strategisch Communicatieplan / Richtlijnen gebruik social media / Communicatie door de raad / Beoordeling 8 2 Communicatiepraktijk / Inrichting communicatie in de organisatie / Communicatiepraktijk bij het project bezuinigingstraject Kijk op Diemen / Communicatiepraktijk bij het project Brede School Diemen Noord / Communicatiecultuur / Beoordeling 19 3 Scan social medialandschap / Context / Scan Social media Diemen / Analyse en verbetermogelijkheden 26 Bijlagen 27 Bijlage 1. Toetsingskader 27 Bijlage 2. Bronnen 29 Bijlage 3. Onderzoeksverantwoording 31 Doelstelling en vraagstelling 31 Analysekader 32 Onderzoeksuitvoering 32 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

5 Bestuurlijke Nota Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 1

6 1 Centrale boodschap 1.1 / Communicatie in Diemen Gemeentelijke communicatie is een beleidsterrein waarin rollen continu aan verandering onderhevig zijn. Het ene moment is de gemeente de zender van informatie, het volgende moment is de gemeente juist ontvanger. Daarnaast heeft de gemeente in haar communicatie te maken met verschillende doelgroepen. Ook beschikt de gemeente over veel communicatiemiddelen, zoals kranten, informatiebrieven en de website. Inmiddels zijn social media zoals Twitter en Facebook niet meer weg te denken uit onze samenleving en zorgen voor zeer snelle informatie-uitwisseling. Het kan veel mensen op de been brengen, bijvoorbeeld bij het drama van Project X in Haren of het verwerven van geld voor de aankoop van natuurgebieden via crowdfunding dat in mei 2013 succesvol door de Partij van de Dieren werd gedaan. Social media krijgt een steeds grotere rol in de beeldvorming, ook in die van gemeenten. De manier waarop gemeenten hun communicatiebeleid vormgeven, verschilt sterk. De Rekenkamer Diemen gaat met dit onderzoek na hoe de gemeente (in concrete cases) invulling geeft aan het communicatiebeleid en of de gemeente Diemen daarin de mogelijkheden van social media benut. Met het onderzoek wil de rekenkamer toetsen of de doelen van de gemeente in het communicatiebeleid worden behaald en of de communicatie voldoet aan de nieuwe (algemeen aanvaarde) normen van deze tijd. 1.2 / Antwoord op de centrale vraag Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer de volgende centrale vraag gesteld: Voldoen het beleid en de uitvoeringspraktijk van de gemeente Diemen wat betreft communicatie over gemeentebeleid aan de huidige normen en is het beleid toekomstbestending? Het communicatiebeleid van Diemen is aan herziening toe. Het huidige beleid is in basis gedegen opgezet maar mist aansluiting op de huidige ontwikkelingen, onder andere door de opkomst van social media, daarmee is het huidige beleid niet toekomstbestendig. Echter, met alleen een verbeterd communicatiebeleid is Diemen er niet. Het onderzoek wijst uit dat communicatie nog te vaak wordt gezien als een sluitpost van uitvoerende werkzaamheden en niet als essentieel onderdeel van het bereiken van het gemeentelijk doel (denk aan profilering, burgerparticipatie en bijv. voorkomen van klachten). Dit zit deels in de meegaande opstelling van het team Communicatie en de manier waarop MT en bestuur communicatie waarderen en deels in de beperkte tijd dat team Communicatie aan haar adviesfunctie kan besteden. Het gebruik van social media (zowel actief als monitoring) is in Diemen ingevuld als een pilot die, gegeven de beperkte inzet, goed draait. In de online omgeving waarin Diemen opereert zijn nog niet veel organisaties, instellingen of platforms actief. Met name het Twitter- en Facebook-account van de gemeente Diemen biedt daarom kansen als profilerings- en informatiekanaal voor de toekomst. Het wordt tijd om de pilot daarmee af te ronden en het gebruik te integreren in het communicatiebeleid, met name als het gaat om monitoring. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 2

7 De gemeente Diemen zou in zijn geheel een professionaliseringsslag in communicatie kunnen maken. Dit hoeft niet per se met meer fte, maar wel met een duidelijke en vooral afgebakende keuze wat Diemen met communicatie wil bereiken. Een professionele organisatie is nodig voor het gebruiken en toepassen van deze nieuwe vormen van communicatie. Het vergt een gedegen afweging vanuit het bestuur (wat doen we wel en niet, hoe gaan we ermee om, hoe integreren we het in ons algemene communicatiebeleid) en daarna verdeling van inzet om social media goed te kunnen gebruiken en toe te passen (o.a. in projecten). De raadsfracties hebben ervoor gekozen raadscommunicatie te beperken. Fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie aan burgers over hun eigen standpunten. De griffie is verantwoordelijk voor de communicatie op de onderdelen waar de raad uit één mond spreekt, zoals informatie over vergaderdata en raadsbesluiten. Het beperkte budget van de griffie maakt dat hier weinig aandacht voor is. De informatie is voor iedereen beschikbaar, maar wordt niet actief (bijv. via social media) verspreid. 1.3 / Antwoord op de deelvragen Hieronder leest u kort de belangrijkste bevindingen aan de hand van antwoorden op de deelvragen, gevolgd door een aantal conclusies en aanbevelingen (1.4). Niveau Bijbehorende vraag Antwoord Communicatiebeleid 1. Heeft de gemeente een actueel communicatiebeleid geformuleerd waarin de algemene uitgangspunten van haar communicatie zijn omschreven? 2. Voldoet het beschreven beleid aan de kwaliteitsnormen die aan goede overheidscommunicatie gesteld worden? 3. Zijn het beleid en de projectplannen voorbereid op nieuwe communicatiemogelijkheden van social media? Nee, de gemeenteraad van Diemen heeft een beleidsplan uit 2008; daarmee is het niet meer actueel, zeker niet gezien de snelle doorontwikkeling van met name social media. Het Strategisch Communicatieplan biedt een stevig kader waarin wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen. Ook vermeldt het beleid ten tijde van vaststelling de relevante ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Nee, het huidige communicatieplan is toe aan actualisatie, zodat social media stevig wordt verankerd in beleid. Overheidscommunicatie heeft zich sinds 2008 snel doorontwikkeld. Het team Communicatie speelde hierop in door in 2011 een aparte notitie gebruik sociale media op te stellen. De notitie bevat geen visie op het gebruik van social media binnen de gemeente en vermeldt geen doelstellingen. In de notitie wordt het belang van social media onderkent en besloten geleidelijk aan een strategie te ontwikkelen op social media. Deze strategie is nog niet uitgekristalliseerd. De uitvoering van deze strategie ligt bij het team Communicatie. Gebruik van social media staat (nog) los van het communicatieplan. In de projectplannen worden de communicatiemogelijkheden van social media niet benoemd. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 3

8 Communicatiepraktijk 1 Scan social medialandschap 4. In hoeverre heeft de gemeente ten behoeve van de twee cases communicatieplannen geformuleerd waarin specifieke uitgangspunten voor de communicatie in deze projecten zijn omschreven? 5. In hoeverre is de uitvoering van het geldende communicatiebeleid geïmplementeerd als een onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsvorming en beleidsvoorbereiding? 6. Welke ongeschreven regels bepalen aanvullend op het vastgestelde beleid de communicatie in de gemeente? 7. Hoe ziet het social medialandschap in Diemen er uit en op welke wijze kan de gemeente hier doeltreffend op in spelen? De gemeente heeft voor de twee cases geen communicatieplan of specifieke doelstellingen voor communicatie omschreven. Aan de voorkant wordt onvoldoende aandacht besteed aan het belang van communicatie. De keuze voor inzet van communicatiemiddelen komt gedurende het project tot stand. De uitvoering van het geldende communicatiebeleid is in de praktijk geen onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsvorming en beleidsvoorbereiding. De samenwerking tussen de eigenaar van een project en het team Communicatie kenmerkt zich door een informeel en organisch karakter, waarin de vastgestelde afspraken niet consequent worden nageleefd. In praktijk liggen veel uitvoerende taken bij het team Communicatie, terwijl dit de verantwoordelijkheid is van de projectleider. Buiten het team Communicatie blijkt de organisatie niet goed op de hoogte te zijn van de beoogde doelen van het communicatiebeleid. Team Communicatie waarborgt dat de gemeentelijke communicatieve kernwaarden tot uiting komt in communicatieuitingen. Ongeschreven regel binnen de organisatie is dat team Communicatie uitvoerende werkzaamheden uitvoert. Verder zijn alle medewerkers vrij om social media te gebruiken. De gemeente heeft met haar social media een stevige positie in het (nog haast onontgonnen) social medialandschap van Diemen. De gemeente gebruikt de mogelijkheden die dit biedt nog niet optimaal. 1.4 / Conclusies en aanbevelingen / Communicatiebeleid Het Strategisch communicatieplan bevat een heldere visie op communicatie, waarbij doelgroepgericht werken en gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen uitgangspunten zijn. Hiermee stelt de gemeente zich tot doel bij communicatie de doelgroepen in kaart te brengen en daarbij alle communicatiemiddelen in te zetten. De Rekenkamer acht deze combinatie van uitgangspunten, zeker gezien de toename van het aantal beschikbare communicatiemiddelen, niet realistisch. Diemen is daarmee te ambitieus, gezien de capaciteit die voor communicatie beschikbaar is. Het is wel realistisch om eerst doelgroepen te onderscheiden en daar de middelen op aan te passen. 1 De Rekenkamer toetst deze onderzoeksvragen aan de twee cases, te weten Kijk op Diemen 2020 en Brede School Diemen Noord. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 4

9 Daarnaast is het communicatiebeleid niet gemakkelijk als richtinggevend stuk voor de praktijk. Het is degelijk maar te ingewikkeld om te onthouden en draagt daarmee niet bij aan een collectief gedragen, actiegerichte communicatie. Een eenvoudigere, makkelijker te onthouden, visie (zonder hoofddoelstellingen, kernwaarden, uitgangspunten etc.) kan daaraan bijdragen. Ook dient te worden afgestapt van de pretentie een strategisch communicatiebeleid voor tien jaar te kunnen opstellen dat tien jaar voldoet. Daarvoor is communicatie te veel onderhevig aan ontwikkelingen. In het Communicatieplan staan hoofddoelstellingen en specifieke doelstellingen per doelgroep. Deze (hoofd)doelstellingen zijn niet altijd meetbaar geformuleerd. Het grote aantal doelstellingen maakt het daarnaast ingewikkeld om deze allemaal te toetsen. De gemeente Diemen toetst niet of de doelstellingen uit het beleid worden behaald. Wel onderzoekt Diemen met de Burgermonitor tweejaarlijks de tevredenheid van burgers over de gemeente. Naast het communicatiebeleid, dat focust op traditionele communicatie (informatievoorziening), heeft Diemen de ambitie om in te zetten op interactieve communicatie (via de pilot social media) en interactieve beleidsvorming (burgerparticipatie). Dat vergt een andere manier van werken binnen de ambtelijke organisatie. / Communicatiepraktijk Algemene communicatie De gemeente Diemen voldoet in haar algemene communicatie, dankzij een goed georganiseerd team Communicatie, aan de normen die aan goede overheidscommunicatie worden gesteld. Projectcommunicatie De uitvoering van communicatie(beleid) zit nog niet voldoende in de genen bij projectleiders. Dit is wel noodzakelijk om als gemeente op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de Diemense ambities op het gebied van interactieve communicatie en met name burgerparticipatie. De gemeente geeft bij de onderzochte casussen niet consequent uitvoering aan het vastgestelde beleid en laat daarmee kansen liggen. In de eerste plaats wordt bij projecten niet vooraf nagedacht en een afweging gemaakt welke communicatie de gemeente in gaat zetten. De communicatieplannen ontbreken. Gevolg is dat keuzes onder tijdsdruk tot stand komen, niet goed doordracht worden en de ruimte ontbreekt om een afweging te maken tussen communicatiemiddelen. Er wordt om die reden vaak teruggegrepen op eerdere succesvolle activiteiten. Zo werd bij het project Kijk op Diemen 2020 in enkele weken een website opgezet, omdat dit bij het project Brede School Diemen Noord succesvol was. De vraag of een website het juist middel was, werd niet gesteld. Achteraf constateren betrokkenen dat de website voor dit doeleinde minder geschikt was. In de tweede plaats ligt de uitvoering van communicatie-uitingen (bewonersbrieven, etc.) voornamelijk bij team Communicatie en nog onvoldoende bij projectleiders. De adviesfunctie en kennis over hoe je goed communiceert bij team Communicatie komt zo binnen de organisatie niet genoeg tot zijn recht. Een andere consequentie is dat de alledaagse communicatie zoveel tijd vergt, dat de gemeente niet aan andere activiteiten toe komt (zoals ongevraagde advies, innovatie kennisuitwisseling en het nadenken over een strategische visie op communicatie), Een scherpere prioritering vooraf in wat de organisatie wel en niet doet, kan voorkomen dat deze activiteiten er bij in schieten. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 5

10 In de derde plaats vindt na afloop van een project geen evaluatie plaats, waarmee het leereffect niet binnen de organisatie wordt gedeeld. De gemeenteraad draagt zorg voor zijn eigen communicatie. In de eerste plaats ligt daarvoor de verantwoordelijkheid bij de raadsfracties. Voor die onderwerpen waar de raad uit een mond spreekt, verricht de griffie taken. De informatie (over raadsvergaderingen, etc.) wordt beschikbaar gesteld via de website. Met de huidige inzet is de gemeenteraad als orgaan in de gemeente Diemen niet duidelijk zichtbaar. De Rekenkamer constateert dat dit een welbewuste keuze is van de raad. / Scan social medialandschap Uit onze quick scan op het social medialandschap van de gemeente Diemen blijkt dat de gemeente met Facebook en Twitter goed op weg is om zichtbaar en benaderbaar te zijn via online communicatie. Gegeven de beperkte inzet die team Communicatie hiervoor kan vrijmaken en de pilotfase waarin de gemeente dit vormgeeft, is dat te prijzen. Daarnaast is het raadzaam, gegeven wat hierboven staat, in een nieuw communicatiebeleid de online communicatie te integreren en ook te benoemen welk doel men wil bereiken met de inzet van bijv. de website, Twitter en Facebook. Dit is geen zaak voor team Communicatie maar voor het bestuur van Diemen. Social media mag niet langer op zichzelf staan of als pilot mee worden geëxperimenteerd. Diemen dient dit professioneler in te bedden in het beleid en ook ambtenaren duidelijkheid te geven wat ze wel niet kunnen doen met social media. 1.5 / Aanbevelingen De rekenkamer beveelt de raad aan: 1 Een workshop te organiseren met college en ambtenaren over de doelen van de gemeente, welke communicatie daarbij past en op welke manier Diemen social media wil integreren (passief of actief). De uitkomsten bieden het college een richtingbepaling voor actualisatie van het communicatiebeleid; 2 Vervolgens het college op te dragen het communicatiebeleid te actualiseren en daarin de volgende aandachtspunten mee te nemen: / scherpere keuzes welke communicatiekanalen wel en welke niet; / gekoppeld aan die keuzes heldere, actuele, meer SMART-geformuleerde doelstellingen. Nu is het effect van het communicatiebeleid nog onvoldoende controleerbaar voor de raad; / de verbinding leggen met andere vormen van communicatie (informatievoorziening, social media en interactieve beleidsvorming); / de taken prioriteren en afstemmen op de beschikbare formatie bij team Communicatie; / evaluatie en leereffect van beleid mag nadrukkelijker terugkomen in evaluaties. Nu zit het leereffect nog te veel in hoofden van medewerkers; / gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie het beleid tweejaarlijks van een update voorzien. 3 Het college te vragen na de actualisatie van het communicatiebeleid één of twee cases na uitvoering te evalueren en hierover eind 2014 met de raad over te spreken; 4 Na de raadsverkiezingen van maart 2014 opnieuw als (nieuwe) raad te formuleren op welke manier het orgaan raad invulling wenst te geven aan zijn raadscommunicatie. 5 Aan het college de overweging mee te geven om enkele communicatieambassadeurs in de organisatie aan te stellen (met ervaring met social media en burgerparticipatie). Zij krijgen een aanjaagrol in het delen van goede ervaringen, het enthousiasmeren van collega s en het beter inbedden van communicatie bij projecten. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 6

11 1.6 / Leeswijzer Dit rapport bestaat uit twee delen: een Bestuurlijke Nota en een Nota van Bevindingen. De Bestuurlijke Nota bestaat uit drie hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk van de Bestuurlijke Nota staat de centrale boodschap. Het tweede hoofdstuk geeft de reactie weer van het college van B&W op met name de conclusies en aanbevelingen, en in hoofdstuk 3 is het nawoord van de Rekenkamer opgenomen. De Nota van Bevindingen bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 analyseert het gemeentelijk communicatiebeleid. Hoofdstuk 2 handelt over de uitvoeringspraktijk aan de hand van twee cases. Hoofdstuk 3 geeft het social medialandschap van Diemen weer. Aan het rapport zijn drie bijlagen toegevoegd. In bijlage 1 vindt u het gehanteerde toetsingskader. Bijlage 2 bevat het overzicht van de gebruikte bronnen. Tot slot staat in bijlage 3 de verantwoording over de aanpak en uitvoering van het onderzoek. Deze is eerder gepresenteerd in de onderzoeksopzet. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 7

12 2 Reactie college van B&W Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 8

13 Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 9

14 3 Nawoord Rekenkamer Ik dank het college van B&W voor zijn reactie. Ik ben blij te constateren dat de meeste bevindingen en aanbevelingen gedeeld worden door het college en dat het college bereid is deze punten op te pakken en te implementeren in het beleid. Ik neem de gelegenheid nogmaals aandacht te vragen voor de dagelijkse praktijk waarbij het belang van strategisch communicatieadvies soms niet gezien wordt en soms geen gelegenheid krijgt. Ik wil de raad vragen hier alert op te blijven in het belang van de positie die de gemeente Diemen heeft en dient te houden. Tot slot dank ik alle betrokkenen, in het bijzonder Ruud de Kort, voor de welwillende medewerking in dit onderzoek. Mede namens de onderzoekers, Geeske Wildeman Directeur Rekenkamer Diemen Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 10

15 Nota van bevindingen Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media

16 1 Beleidskaders In dit hoofdstuk gaat de Rekenkamer in op de kwaliteit van het algemene communicatiebeleid van de gemeente Diemen en de communicatie van de raad van Diemen. 1.1 / Inleiding De gemeente Diemen beschikt over twee algemene beleidskaders die ingaan op de communicatie-uitingen van en door de gemeente 2. Dit zijn: / het Strategisch Communicatieplan 2008 (vastgesteld door de raad in december 2008); 3 / de Notitie gebruik sociale media (vastgesteld door de directie in juli 2011). 1.2 / Strategisch Communicatieplan 2008 De gemeenteraad heeft het Strategisch Communicatieplan Diemen in december 2008 vastgesteld. Dit communicatieplan zet de hoofdlijnen van het communicatiebeleid van Diemen uiteen. In het communicatieplan staat dat het beleid voor een langere periode is, maar dit wordt niet geconcretiseerd. 4 Met het oog op de snelle ontwikkelingen in Communicatie, waarover het communicatieplan ook al spreekt, is het niet realistisch een strategisch document op te stellen dat wel tien jaar mee moet gaan. Heldere visie op communicatie Het communicatieplan stelt dat communicatie dienstbaar is aan het realiseren van intenties, ambities en beleidskeuzes van de hele organisatie. De kernwaarden van de organisatie worden geoperationaliseerd in de communicatie. In het Communicatieplan constateert Diemen dat de communicatie door de lokale overheid in de afgelopen jaren een evolutie heeft doorgemaakt. Het klassieke beeld dat de gemeente communiceert over beleid en producten nadat een besluit is genomen of een product is ontwikkeld, voldoet niet langer. Er wordt opgemerkt: Dat is in de gemeente Diemen nog steeds nodig en de gemeente doet dat ook, maar de burger vraagt meer en heeft ook recht op meer. 5 De gemeente toont aan op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op het gebied van communicatie. In haar visie op communicatie heeft Diemen twee centrale noties geformuleerd. / Doelgroepgericht. De gemeente stelt dat een lokale overheid te maken heeft met zeer veel doelgroepen. Daar al deze doelgroepen een grote variatie kennen met elk hun eigen behoeftes, heeft Diemen ervoor gekozen de boodschap per doelgroep te variëren. / Benutten alle kanalen. Uit het doelgroepgericht communiceren vloeit voort dat de gemeente Diemen in haar communicatie alle mogelijke kanalen wil benutten, zeker de moderne digitale kanalen. 6 2 In de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft de raad de Nota Burgerparticipatie vastgesteld. Dit beleid valt buiten de focus van dit onderzoek. 3 Daarnaast beschikt de gemeente over een aantal specifieke handreikingen voor medewerkers wat betreft communicatie, zoals het huisstijlhandboek, de schrijfwijzer, het persprotocol en richtlijnen voor social media. In het Jaarplan Bestuurs- en managementondersteuning wordt voor het team Communicatie aangegeven welke taken in het voorliggende jaar gepland zijn. Dit Jaarplan is tevens voorzien van een activiteitenplan waarin voor het team Communicatie de besteding in uren over verschillende projecten wordt weergegeven. 4 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p.7. 5 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p. 11. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 2

17 De gemeente beschikt daarmee over een heldere visie op communicatie. In hoofdstuk 2 toetsen we deze visie in de praktijk. In het beleid worden de verschillende doelgroepen opgesomd (zie figuur 1.1). Dit is voorzien van een beschrijving van deze groep en het belang van communicatie richting deze groep. Zo staat er bijvoorbeeld bij de doelgroep potentiële inwoners: Mensen die in Diemen willen gaan wonen, willen niet alleen weten welke huizen er zijn, maar ook welke voorzieningen er zijn, wat het parkeerbeleid is, wanneer huisvuil wordt opgehaald etc. Zij kloppen onder andere bij de gemeente aan voor informatie. Het is van belang dat dergelijke informatie gemakkelijk toegankelijk is. 7 Figuur 1.1 Overzicht doelgroepen strategisch communicatieplan Doelgroepen 8 Inwoners Nieuwe inwoners Belangengroepen en ongeorganiseerde gelegenheidsgroepen Ondernemers Potentiële inwoners Potentiële ondernemers Overige organisaties Pers Overige belangstellenden Ook geeft het beleid een overzicht van de beschikbare communicatiekanalen (zie figuur 1.2). Deze opsomming geeft overigens aan hoe snel de ontwikkelingen in communicatie zijn, er wordt namelijk nog helemaal niet naar nieuwe vormen als YouTube of Hyves verwezen. In het beleid wordt per communicatiekanaal de frequentie, de specifieke kenmerken en actuele ontwikkelingen beschreven. Zo staat er bijvoorbeeld over de Gemeentegids: Ieder jaar verschijnt een gemeentegids met plattegrond. Hierin staat veel informatie over de gemeente Diemen in brede zin. Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe opzet van de gids, in combinatie met internet. Vanwege contractuele verplichtingen zal dat niet eerder dan 2010 gerealiseerd kunnen worden. Ook dit middel zal qua vorm in de huisstijl worden gebracht. (blz. 9). Het wordt niet voor elk communicatiekanaal duidelijk met welk doel het wordt ingezet. Ook wordt niet aangegeven hoe de verschillende kanalen ingezet gaan worden om de onderscheiden doelgroepen te bedienen. De keuze voor een doelgroepgericht beleid en het benutten van alle kanalen maakt dat in de communicatie telkens de afweging gemaakt moet worden met welke doelgroepen men van doen heeft en hoe alle kanalen daarbij ingezet gaan worden. Figuur 1.2 Overzicht beschikbare communicatiekanalen strategisch communicatieplan Communicatiekanalen 10 Besluitenlijst raad/college Website Gemeentenieuws in DiemerNieuws Diemen Info Burgerjaarverslag Gemeentegids Gemeenteplattegrond Informatie folders/boekjes Fact sheets Diemen Welkomstpakket nieuwe inwoners Informatiepakket nieuwe bedrijven Evenementen, Gemeentedag Spreekuur college Kabelkrant Kunst in het gemeentehuis 7 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 3

18 Veel verschillende beleidsuitgangspunten/kernwaarden In haar communicatieplan heeft de gemeente de volgende uitgangspunten omschreven voor haar communicatie. / Openheid. Onder openheid wordt verstaan dat er de sfeer en bereidheid bestaat om samen met burgers aan de ontwikkeling van de gemeente te willen werken. / Toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent laagdrempeligheid, waarin de dienstverlening aan burgers en ondernemers uitgangspunt is, en tweerichtingsverkeer in communicatie. / Geïntegreerde communicatie. Geïntegreerde communicatie behelst dat communicatieactiviteiten op elkaar zijn afgestemd en dat er één consistent beeld van de gemeente wordt uitgedragen. / Positief bijdragen aan imago. In haar communicatie zal de gemeente zoveel mogelijk aansluiten bij de elementen die een positief imago van Diemen bevorderen. 11 Naast deze uitgangspunten heeft de gemeente ook communicatieve kernwaarden opgenomen. Dit zijn: open betrokken, een dorp, dynamisch. Deze kernwaarden, die we zullen gebruiken als toetsing in de te onderzoeken cases in Hoofdstuk 2, vormen de inhoud van de communicatie en worden als volgt vertaald in de communicatie: Kernwaarde Open Betrokken Een dorp Dynamisch In communicatie betekent dat: begrijpelijke schrijfstijl, toegankelijkheid van gebouwen en van geschriften, bereikbaarheid van mensen, zorgen voor reactiemogelijkheden, zoeken naar actieve participatie, proactief persbeleid. luisteren, we kennen onze doelgroepen, weten wat er speelt, mensgerichte communicatie, vraaggericht, mensen aanspreken, persoonlijk taalgebruik, menselijke fotografie, aandacht voor interne communicatie. herkenbaar, menselijke fotografie, kleinschalige middelen, persoonlijke communicatie, oog voor alle doelgroepen, korte lijnen, aansluiten bij netwerken evenementen, veel (lokale) persaandacht, benoemen bedrijfsleven, gebruik digitale middelen 12, pakkende vormgeving In het communicatieplan wordt het onderscheid tussen uitgangspunten en kernwaarden niet duidelijk gemaakt. Daarmee beschikt Diemen over verschillende rijtjes met doelen, wat onduidelijkheid over de kern van de gemeentelijke communicatie kan veroorzaken en niet bijdraagt aan het collectieve gevoel het doel van communicatie tussen de oren krijgen bij alle ambtelijke medewerkers. De uitgangspunten en kernwaarden hebben tot doel een heldere boodschap uit te dragen waarbij burgers toegang hebben tot de informatie die zij zoeken, dienstverlening aan burgers uitgangspunt vormt, er samen met burgers aan de ontwikkeling van de gemeente wordt gewerkt en specifieke doelgroepen worden betrokken. Daarmee bevat het communicatiebeleid van Diemen de elementen die voor de kwaliteit van overheidscommunicatie bepalend zijn. Het communicatieplan is daarmee beleidsmatig op orde en compleet maar geen richtinggevend stuk voor de dagelijkse praktijk. Een eenvoudigere, makkelijker te onthouden, visie (zonder hoofddoelstellingen, kernwaarden, uitgangspunten etc.) kan daaraan bijdragen. Grote hoeveelheid doelstellingen, tevredenheid communicatie niet langer getoetst In het Communicatieplan onderscheidt de gemeente hoofddoelstellingen en doelstellingen per doelgroep. De volgende hoofddoelstellingen voor communicatie staan beschreven: / het vergroten van het draagvlak van het openbaar bestuur. / de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het gemeentelijke beleid bij de burgers te vergroten. / Door het vinden van en goed communiceren van gemeenschappelijkheden moeten de burgers ook trots 11 Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p Met digitale middelen worden bedoeld: websites, digitale nieuwsbrieven en social media. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 4

19 zijn op hun gemeente. / de kernwaarden in alle communicatie vanuit de gemeente een rol te laten spelen. 13 Deze hoofddoelstellingen zijn niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Wel zijn deze doelstellingen in kwantitatieve termen omgezet en zodanig geformuleerd dat ze specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar een rapportcijfer 7,5, op de vraag uit de burgermonitor om een rapportcijfer te geven voor de wijze waarop de gemeente u informeert. Op een gelijksoortige wijze worden in de burgermonitor de communicatiemiddelen beoordeeld op gebruik en waardering. Zo scoorde de website ten tijde van de vaststelling van het beleid wat gebruik betreft zo n 60% en is tot doel gesteld dit bij de volgende meting opgevoerd te hebben naar 75%. De waardering voor communicatiemiddelen lag gemiddeld op een 7,0, waarbij de gemeente streeft naar een score van 7,3. Expliciet wordt vermeld dat men voor de website boven de 7,0 wil uitkomen. Het maatschappelijk effect wat men met communicatie geoogd is daarmee helder omschreven. De gemeente is inmiddels van de burgermonitor overgestapt op een tweejaarlijks burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. In deze burgerpeiling wordt de tevredenheid bij burgers over de gemeente onderzocht, onder meer over klantcontact, participatie, website en toegankelijkheid en duidelijkheid van informatie. Consequentie is dat de doelstellingen zoals in het beleid geformuleerd niet langer getoetst worden. Naast de algemene doelstellingen heeft de gemeente Diemen in het Communicatieplan ook per doelgroep doelstellingen geformuleerd. Voor de belangengroepen en ongeorganiseerde gelegenheidsgroepen is dit bijvoorbeeld: Al dan niet georganiseerde belangengroepen in de gemeente Diemen weten de goede vertegenwoordigers van de gemeente te vinden. Ze zijn bekend met het voor hen relevante beleid en de werkzaamheden van bestuur en ambtelijke organisatie op hun terrein. Deze groepen staan positief tegenover dit beleid. 14 Deze doelstellingen zijn specifiek gemaakt, maar zijn niet meetbaar en tijdgeboden geformuleerd, wat toetsing van deze doelstellingen moeilijk maakt. 1.3 / Richtlijnen gebruik social media De directie 15 heeft in september 2011 ingestemd met het gebruik van social media 16 door de gemeente Diemen en de bijbehorende richtlijnen voor ambtenaren. 17 Social media is een verzamelnaam voor online sociale netwerken zoals Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn, maar ook blogs en interactieve webforums behoren tot social media. Volgens de notitie ligt het primaat voor het gebruik van social media door de gemeente vooralsnog bij het team Communicatie, die het inzet naast de al bestaande communicatiemiddelen. Daarin wijkt de gemeente af van haar richtlijnen uit het Strategisch Communicatieplan, waarin staat dat iedere medewerker primair verantwoordelijkheid is voor communicatie. Omdat het hier gaat om richtlijnen bij de uitvoering (het gebruik van social media) is deze notitie niet voorgelegd aan de raad en heeft de raad de richtlijnen niet vastgesteld. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer dat deze richtlijnen in het gemeentehuis nagenoeg onbekend zijn. Relatie tussen overheid en burger verandert door social media In de Notitie gebruik sociale media stelt de gemeente dat de opkomst van social media gevolgen heeft voor de inrichting van het communicatiebeleid van Diemen. 18 Social media heeft de beheersbaarheid van informatie voor organisaties sterk veranderd. Het is voor burgers gemakkelijker om belangen, ervaringen en meningen krachtiger door te laten klinken. Daarmee verandert de relatie tussen overheid en burger. Volgens 13 Gemeente Diemen, Strategsich Communicatieplan, mei 2008, p Gemeente Diemen, Strategisch Communicatieplan, mei 2008, p De directie bestaat uit de directeur en adjunct-directeur van de gemeente Diemen. 16 Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli Gemeente Diemen, Richtlijnen gebruik sociale media binnen de gemeente Diemen Versie 1.0, Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 5

20 de notitie betekent dit dat de keuze welk communicatiemiddel wordt gebruikt steeds vaker bij de burger komt te liggen. Social media geeft burgers daarmee op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om signalen te geven aan de gemeente. In de notitie wordt er over de rol van de gemeente het volgende opgemerkt: De gemeente Diemen ontkomt er niet aan inzicht te verwerven over de mogelijkheden van sociale media en deze ook actief toe te passen. Daarnaast kunnen sociale media ingezet worden voor de communicatie over de producten en diensten van de gemeente en voor het voorbereiden van beleid of besluiten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het gebruik van sociale media impliceert dat wij als organisatie bereid zijn om interactief te communiceren. 19 Daarmee is de gemeente zich er bewust van dat het met social media kiest voor een andere rol in het communicatielandschap. Die bestaat uit het luisteren naar wat over de organisatie wordt gezegd en daarop in te spelen. De gemeente Diemen kiest er voor in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie. Het is op basis van deze notitie echter niet duidelijk waarom gekozen is voor een aparte notitie en niet is gekozen voor een aanpassing of vernieuwing van het communicatieplan. Een relatie tussen de notitie en het strategisch communicatieplan wordt niet gelegd. Experimenteerfase social media door team Communicatie De gemeente kiest er met deze notitie voor om het gebruik van social media geleidelijk op te bouwen door eerst kennis op te bouwen en ervaring op te doen, pilotprojecten te starten en na een evaluatie pas te zorgen voor integratie in de bedrijfsvoering. In de notitie worden geen specifieke doelstellingen geformuleerd die de gemeente met social media wil bereiken. Wel sluit het aan bij het communicatiebeleid waarin de gemeente zich tot doel heeft gesteld alle beschikbare communicatiekanalen en nieuwe digitale middelen te benutten. Social media vergt flinke inspanning De ambtelijke evaluatie van het gebruik van social media brengt het volgende naar voren. Zo blijkt dat webcare 20 steeds meer aandacht vraagt van team Communicatie en ook arbeidsintensief is. 21 Dit wordt met name veroorzaakt doordat veel afstemming tussen team Communicatie en de afdelingen nodig is. Ook het formuleren van een passend antwoord op een vraag in een beperkt aantal tekens, zoals bij Twitter, vormt een uitdaging. De evaluatie geeft weer hoe deze aandachtspunten worden opgepakt binnen de organisatie. 1.4 / Communicatie door de raad Communicatieplan In 2011 stellen de fractievoorzitters het communicatieplan van de raad vast. 22 In het communicatieplan staat dat de raadsfracties zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun rolinvulling en dus voor de communicatie die daarbij hoort. Het communicatieplan beperkt zich om die reden tot die onderdelen waarop de raad als geheel naar buiten treedt. Het gebruik van social media komt in het communicatieplan niet aan de orde. De volgende doelen voor de profilering van de gemeenteraad komen naar voren: 23 / Informatie over vergaderdata, agenda s van de raad, raadsvoorstellen en raadsbesluiten moeten 19 Gemeente Diemen, Notitie gebruik sociale media; d.d. 15 juli 2011, p Het reageren op vragen/opmerkingen die via social media worden gesteld 21 Gemeente Diemen, Evaluatie gebruik sociale media, 2013, p Gemeente Diemen, Communicatieplan Externe communicatie gemeenteraad Diemen, Gemeente Diemen, Communicatieplan Externe communicatie gemeenteraad Diemen, 2011, p. 2. Rekenkamer Diemen / Onderzoek communicatiebeleid & social media 6

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie