KANTOORTOREN THE LOOP, GENT STUDIE OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM LIGGING BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANTOORTOREN THE LOOP, GENT STUDIE 2007-2008 OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM LIGGING BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 )"

Transcriptie

1 3D visualisatie KANTOORTOREN THE LOOP, GENT haalbaarheidsstudie naar inplanting van hoogbouw binnen de randvoorwaarden van het RUP Handelsbeurs programma: kantoorgebouw van ca m² en halfondergrondse parking voor 525 wagens, inclusief brandweerpost studie in opdracht van private ontwikkelaar STUDIE OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM LIGGING BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) private ontwikkelaar ABSCIS ARCHITECTEN en INGENIUM the LOOP 9000 GENT m 2 incl. parking

2 volumestudie Toren + park[ing] Uit de randvoorwaarden van het RUP Handelsbeurs kan een bebouwbare oppervlakte worden afgeleid van ongeveer m². Het programma dat op deze beschikbare bouwzone gerealiseerd dient te worden, bestaat uit een kantoorgebouw met een bruto-oppervlakte van ca m² en een parking voor 525 wagens (met brandweerpost en laad- en loszone): het eerste realiseerbaar in een torenvolume met minimale footprint, het tweede daarentegen over het hele terrein uitgespreid. Vanuit stedenbouwkundige motieven is ervoor gekozen om de half-ondergrondse parking (over 2 niveaus) langs de steenweg in te planten en de ca. 100 meter hoge kantoortoren zo ver mogelijk van de steenweg te verwijderen. Hierdoor interfereert de hoogbouw niet met de bestaande steenwegmorfologie, doch sluit dichter aan bij de Handelsbeurssite. Vanuit energetische overwegingen werd bewust niet gekozen voor een volledig beglaasde toren, maar eerder een gesloten volume met functionele raamopeningen als perforaties in een massieve wand.

3 KANTOORTOREN THE LOOP GENT situering [Groene ruimte] Ruimtelijk heeft het ontwerp de ambitie om de bestaande en schaars bebouwde verkeerslus om te vormen tot een attractieve en gebruiksvriendelijke groene ruimte. Daartoe wordt de parking afgedekt met een hellende dakplaat die als daktuin wordt ingericht en schuin afloopt naar de steenweg toe. Via deze daktuin bereiken voetgangers (openbaar vervoer) en fietsers de ingang van het gebouw, waardoor de toren ook een adres krijgt aan de steenweg, d.w.z. een binding met de publieke ruimte op maaiveldniveau. Ook de zone waarlangs de parking (vanaf de ringweg) ontsloten wordt, krijgt een nieuwe groene laag, onder de vorm van een bomenraster. Beide groene ruimtes hebben een dubbele functie: als bufferzone tussen de verkeersinfrastructuur en de omliggende bebouwing én als publiek park rond de toren. Het landschappelijk geheel is dus ontworpen om tegelijkertijd de fysieke grenzen van het terrein te doen vervagen én de kantoortoren door een groene tussenruimte te introduceren.

4 DUURZAAMHEID ligt aan de basis van de meeste keuzes van waaruit de architectuur van de toren werd bedacht. Duurzaamheid als waardering naar de omgeving toe, als respect voor de komende generaties, maar evenzeer als meerwaarde voor de kantoortoren zelf op langere termijn. Deze keuze leidde van bij de aanvang naar een energieefficiënt gebouw, gebaseerd op goede thermische eigenschappen en minimale zonnelasten. Het gebouw werd dan ook bewust niet volledig beglaasd, maar wel ontworpen als een eerder gesloten volume met functionele raamopeningen als perforaties in een massieve wand. Volume, geveltextuur, raamopeningen,... vormen samen het beeld van een ecologisch kantoorgebouw, ontworpen volgens het green building concept, dat rechtstreeks de link legt met de green value, wat zowel de ecologische als economische waardering kan zijn. Vooral in de US is men met deze begrippen en benadering reeds ver gevorderd, en is er zelfs een certificatiesysteem (L.E.E.D. ) ontstaan, dat aangeeft hoe duurzaam een nieuw gebouw (of een renovatieproject) wel is. Ook in Europa begint men deze meer holistische aanpak van gebouwen toe te passen en ontstaan gelijkaardige systemen (HQE, BREEAM, ). Belangrijk is vooral dat om een gebouw zo duurzaam mogelijk te maken, er van bij het ontstaan van het gebouw (ontwerp) t.e.m. de afbraak ervan, er rekening gehouden wordt met meer dan alleen energie-factoren, dus ook met de keuze en het gebruik van de locatie, water gebruik, binnenklimaat, keuze van materialen, Voor dit kantoorgebouw (ca m² kantooroppervlakte + ca m² oppervlakte voor parkeergarage e.a.) wordt de L.E.E.D.-benadering van het USGBC gebruikt. Deze holistische benaderingswijze is een eenvoudig houvast en hulpmiddel om de kwaliteit van dit gebouw te verhogen, alsook de impact op zijn omgeving te optimaliseren. Daarenboven betekent de keuze voor een groen gebouw niet alleen een positieve ecologische impact, het helpt uiteraard de uitbatingskosten te verminderen, het heeft een positieve invloed op de productiviteit van diegenen die in het gebouw actief zijn, enz Bijkomend heeft het uiteraard een positieve uitstraling naar zijn omgeving toe, wat het zelfs commerciëel aantrekkelijker maakt, en het kan op deze wijze ook bijdragen tot het verwezenlijken van gestelde duurzame doelstellingen van ondernemingen die het gebouw gebruiken. De L.E.E.D.-AANPAK bestaat uit 6 grote onderdelen, met elk een aantal noodzakelijke eisen en aanbevelingen. Deze aanbevelingen en eisen worden binnen de L.E.E.D.-certificatie exact gekwantificeerd, op basis van Amerikaanse standaarden. Het is niet de bedoeling deze kwantificering in eerste instantie over te nemen, doch wel om de globale aanpak en de verschillende aandachtspunten te weerhouden. We overlopen kort hoe deze eisen en aanbevelingen op dit project kunnen worden toegepast. 1. Duurzame locatie Vermijden van vervuiling tijdens de bouwfase : dit is een eis voor tijdens de werffase Keuze van de site : de voorziene locatie heeft geen belangrijke ecologische meerwaarde (moeras- of valleigebied, overstromingsgebied,...) doch is eerder een restgrond die a.h.w. gerecupereerd wordt; De site ligt in een gebied dat reeds over een bepaalde gebruiksdichtheid beschikt; De site ligt in de buurt van een gebied dat reeds over de nodige basisvoorzieningen beschikt; Toegang tot openbare transportmogelijkheden : de bus stop langs het terrein, de tram op 400m loopafstand, Sint-Pietersstation op 2,5km; Parkeergelegenheid voor fietsers en omkleedruimtes worden voorzien in het ontwerp; Speciale parkeergelegenheid zeer dicht bij het gebouw voor energievriendelijke voertuigen kunnen voorzien worden; Er is voldoende parkeergelegenheid zodat de buurt niet onnodig belast wordt, ook voorkeurparkeerplaatsen voor carpooling kunnen voorzien worden; De omgeving buiten de footprint van het gebouw wordt beschermd en hersteld en/of op natuurlijke manier heraangelegd; Hoogbouw maximaliseert de open ruimte; De open ruimte (inclusief groen dak) wordt quasi volledig groen ingericht; Regenwaterafvoer is zo ontworpen dat in geval van overvloedige regenval er geen onmiddellijke of vertraagde overbelasting van het rioleringsstelsel ontstaat door maximaal infiltratie toe te laten (groen dak, doorlatende verhardingen, opslagcapaciteit, hergebruik van regenwater voor niet-drinkbare toepassingen, ); In de afvoersystemen zijn de nodige behandelingssystemen voorzien die vermijden dat vervuiling mee afgevoerd wordt (maximale infiltratie, infiltratiebekkens, KWS-afscheiders, fliters, ); Warme zones die een nefaste impact op het microklimaat en de habitat hebben, worden vermeden (voldoende beschaduwing, materialen met een hoge reflectiecoëfficiënt en een lage absorptie, gebruik van groendaken, zoveel mogelijk parkeergelegenheid onder dak, ); Lichtvervuiling: de verlichting in het gebouw zal automatisch uitgeschakeld worden buiten de kantooruren; De binnenverlichting wordt zo ontworpen om maximaal efficiëntie te halen binnen het gebouw, en minimaal licht te verstrooien naar buitenomgeving; Buitenverlichting is enkel noodzakelijk voor veiligheid en comfort en wordt daartoe ontworpen. 2. Water efficiëntie Reductie van de hoeveelheid afvalwater door gebruik van zuinige toestellen (WC s, urinoirs, ); Reductie van de drinkwaterbehoefte door waterbesparende technologieën (optie): aanwezigheidsdetectie, elektronische kranen, watersbesparende douches, Hergebruik regenwater voor niet-drinkbare toepassingen; Reductie van de drinkwaterbehoefte voor irrigatie door keuze voor goede soort beplanting met weinig nood aan irrigatie, hergebruik regenwater,

5 GREEN BUILDING, GREEN VALUE GENT 3. Energie & Atmosfeer Controle dat de technische installaties goed geïnstalleerd, en ingeregeld zijn, zodat ze werken zoals ontworpen, door een commissioner (integratie van commissioning eisen in bestekken, opstellen van een commissioning plan, ) en dit voor alle HVAC-installaties, verlichtingsinstallaties, sanitair warm water productie, hernieuwbare energiesystemen (wind, zon, ). Er wordt een onafhankelijke commissioner aangeduid, die actief meewerkt tijdens voorontwerp, ontwerp, uitvoering en uitbating; Maximale energieperformantie: Uitgaande van de TRIAS ENERGETICA wordt er minimaal voldaan aan het wettelijk opgelegde E-peil (streefdoel : E 90 door o.m. vraaggestuurde ventilatie, warmteterugwinning op ventilatielucht, frequentiesturing op pompen en motoren, hoge rendementsopwekking van koude en warmte, overkoepelend GBS, ), K-peil (streefdoel : K 40 door hoge isolatiekwaliteit halfopen gevel en thermisch massa), Beheer van koelmiddelen: er worden geen CFC-gebaseerde koelmiddelen gebruikt in het gebouw; On-site hernieuwbare energie: alle mogelijkheden tot integratie van hernieuwbare energiebronnen in het bouwproject worden onderzocht. Streefdoel is maximaal hernieuwbare energie aan te wenden (wind, zon, bodem, water, biomassa, ). Een mogelijkheid is de integratie van zonnepanelen op basis van fotovoltaïsche cellen in de gevel en het dak; Optimaal beheer van koelmiddelen: geen koelmiddelen, of koelmiddelen (of blusmiddelen) die zo weinig mogelijk ODP en GWP hebben. Bij het ontwerp (volume, gevel) werd reeds rekening gehouden met het minimaliseren van de externe koellasten; Meting en verificatie: een afdoend controle- en meetsysteem is voorzien, zodat de energetische performantie steeds kan opgevolgd worden. Groene stroom : minimaal 35 % van de externe elektriciteitsproductie wordt voorgesteld in hernieuwbare energiebronnen, vastgelegd in een tweejarig contract met een externe stroomleverancier (te bespreken met toekomstige gebruikers). 4. Materialen Opslag van reclyceerbare materialen: er wordt een gemakkelijk bereikbare zone voorzien voor opslag van niet-schadelijke materialen, klaar voor recyclage (papier, karton, glas, PMD); Afval management tijdens de werf: minimaal 50% van het werfafval moet direct terug naar de oorspronkelijke productieprocessen gebracht worden, in plaats van af te voeren naar verbrandingsovens; Herbruik van materialen: minimaal 5 % van de bouwkost gaat naar gerecycleerde bouwmaterialen, met het oog op het beperken van het gebruik van nieuwe materialen Gebruik van regionale materialen: minimaal 10 % van de bouwkost wordt besteed aan bouwmaterialen die in de onmiddellijke nabijheid werden geproduceerd teneinde de milieu-impact door transport te minimaliseren; Gebruik van gemakkelijk reclyceerbare materialen: voor minimaal 2,5 % van de bouwkost worden bouwmaterialen gebruikt die snel recycleerbaar zijn (bamboe, wol, katoen, linoleum, kurk, ) Gecertificeerd hout: de houten componenten bevatten minimaal 50% hout dat het FSC-label draagt 5. Kwaliteit van de binnenomgeving Minimale binnenluchtkwaliteit: er wordt voldaan aan de minimale eisen betreffende de binnenluchtkwaliteit zoals vastgelegd in EN 13779; Roken in het gebouw is in principe verboden; De ventilatiecapaciteit wordt met minimaal 30% verhoogd boven de minimale ventilatie-eisen zoals wettelijk gedefinieerd; Binnenluchtkwaliteit tijdens werffase: binnenluchtkwaliteitproblemen worden vermeden tijdens de werffase met het oog op het bevorderen van het comfort en het welzijn van de arbeiders; Binnenluchtkwaliteit voor ingebruikneming: er wordt een plan ontwikkeld voor het verhogen van de binnenluchtkwaliteit alvorens het gebouw in dienst te nemen. Zo wordt een grondige éénmalige verluchting ( flush ) voorzien alvorens het gebouw in gebruik te nemen; Gebruik van Low-Emitting materialen : Reductie van het aantal van potentiële binnenluchtvervuilers (lijmen, dichtingen, ) Reductie van het aantal van potentiële binnenluchtvervuilers (verf, coatings, afwerkingen, ) Gebruik van tapijtsoorten die geen verontreinigende elementen bevatten; Gebruik van composiethoutsoorten en laminaten die geen ureaformaldehyde bevatten; Het gebouw wordt zo ontworpen dat er minimale vervuiling zich kan verspreiden in het gebouw (lange vloermatten aan de inkomzones, aparte ventilatiesystemen voor parkings, printerlokalen, etc, voldoende luchtfiltering, ) Individuele bedieningsmogelijkheid : minimaal 90% van het gebouw wordt voorzien van individuele bediening van de verlichting (optie); Individuele bedieningsmogelijkheid : minimaal 50% van het gebouw wordt voorzien van individuele bediening van de HVACinstallaties(optie); Thermisch comfort : het ontwerp gaat uit van een comfortabele thermische omgeving voor het welzijn van de gebouwgebruikers. 6 tot 18 maanden na de ingebruikname wordt een evaluatie voorzien van het thermisch comfort bij de gebruikers Daglicht en zicht in 75% van alle ruimtes : alle verblijfsruimtes (kantoren) in het gebouw hebben direct daglicht en zicht. Vergaderruimtes hebben direct of indirect daglicht. 6. Innovatie & ontwerpproces Tijdens het ontwerpproces zullen nog bijkomende innovaties worden voorgesteld die niet onmiddellijk in huidige L.E.E.D.-certificatie voorkomen.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS inhoud voorwoord 1 passief bouwen Wat is een passiefhuis? 2 Hoe energiezuinig is passiefbouw? 3 Wat zijn de belangrijkste principes? 4 Wat is de meerkost en waar zit de winst?

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

: The concept of Zero

: The concept of Zero : The concept of Zero Voorwoord De Wijk van Morgen en hoe verder? Voor u ligt al weer de tweede uitgave van de brochure De Wijk van Morgen. Via de website www.dewijkvanmorgen.nl kunt u de eerste versie

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Milieuinvesteringen. in beeld (3)

Milieuinvesteringen. in beeld (3) Milieuinvesteringen in beeld (3) People-Planet-Profit, een bron van inspiratie Mens & Milieu West-Vlaams CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN Milieu-investeringen in beeld is een uitgave van ecotips/recorder bvba

Nadere informatie

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst.

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst. inhoud editorial 4 van Grindelwald naar suriname Een reis naar de oorsprong van de firma Sauter AG 6 Zoals water en lucht, zon en hemel tot handelsmerk worden SAUTER op weg naar merkpersoonlijkheid 8 Het

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie