Protocol veilige school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol veilige school"

Transcriptie

1 Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik 9. calamiteiten 10. gebouw 11. verzekeringen 12. klachten 13. bijlagen 1. Inleiding Veiligheid op de Noordgouw Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema, ook op de Noordgouw. Een gezellige en veilige school is een belangrijk element waar ouders op letten bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Sfeer is belangrijk voor het welbevinden en dus voor ook voor het behalen van goede leerprestaties. De overheid kent veiligheid ook een belangrijke rol toe: vanaf september 2012 heeft iedere school een plan en een registratiesysteem, waarin melding wordt gemaakt van incidenten. Jaarlijks onderzoekt de Noordgouw hoe leerlingen en ouders veiligheid en welbevinden op school ervaren. De resultaten stemmen tot tevredenheid. De school scoort overwegend boven gemiddeld en haalt een ruime voldoende op het gebied van veiligheid. De registratie van incidenten krijgt in september 2012 gestalte. De doelstelling van dit veiligheidsplan is te komen tot het realiseren van een werkklimaat in de school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig (op hun plaats) voelen. De school kan het echter niet alleen. Er is gekozen voor een integrale aanpak. Alle betrokkenen, leerlingen, medewerkers, ouders, directie, gemeente, politie, justitie en de hulpverlening zullen hun bijdrage moeten leveren. 2. Uitgangspunten Respect is het uitgangspunt. Respect voor de ander houdt onder andere in dat zaken als pesten, discriminatie en racisme niet worden geaccepteerd. Met respect voor de omgeving wordt bedoeld het gebouw, eigendommen van anderen, etc. Zelfrespect betekent concreet dat niemand mag accepteren dat een ander een dermate grote invloed heeft dat hij of zij zich onveilig gaat voelen. Leerlingen en medewerkers zijn (mede) verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de Noordgouw. We spreken elkaar aan op onjuist gedrag. Ouders/verzorgers zijn eindverantwoordelijk voor hun kinderen. Dit betekent dat zij bij een conflict op de hoogte worden gebracht en dat zij een actieve rol spelen in de oplossing van het conflict.

2 Veiligheid is een regelmatig terugkerend agendapunt op vergaderingen van de teams, de MR, de leerlingenraad, de oudervertegenwoordiging en de directie. De school registreert incidenten om zo zicht te krijgen op soorten en aantallen incidenten. Uitkomsten kunnen leiden tot aanpassing in beleid. Wat doen we concreet aan de veiligheid? In dit schoolveiligheidsplan is het beleid beschreven dat de Noordgouw voert op het gebied van veiligheid. Dit beleid wordt jaarlijks bijgesteld. Maatschappelijke tendensen, zowel positieve als negatieve, gaan ook aan de Noordgouw niet voorbij. De school probeert hierop zowel preventief als door middel van toezicht en sancties in te spelen. 3. Preventief Op de Noordgouw werken we in teams. De mentoren en de afdelingsleiders kennen hun leerlingen. In de mentor/studielessen is aandacht voor welbevinden en veiligheid. Hier worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over pesten. Een goed pedagogisch klimaat waarin mensen niet anoniem zijn, maar elkaar kennen, is een basisvoorwaarde om tot een veilig schoolklimaat te komen. Er zijn duidelijke regels gesteld van wat mag en wat niet mag. Kern: we gaan respectvol om met elkaar en elkanders eigendommen. Natuurlijk speelt respect voor jezelf een rol waar het bijvoorbeeld gaat om gebruik van genotsmiddelen. Schoolregels Schoolregels zijn in hoofdlijnen in de schoolgids opgenomen. Ze staan gedeeltelijk ook, als rechten en plichten, vermeld in het leerlingenstatuut. Ze worden door de afdelingsleiders aan het begin van het schooljaar schriftelijk meegedeeld aan de leerlingen. De schoolregels van de Noordgouw spreken onder andere over onderwerpen als absentie en te laat komen, verwijdering uit de les en algemene gedragsregels. Surveillance door docenten en/of conciërges Er wordt een rooster opgesteld voor de surveillance in de pauzes in en rond de school. Het surveilleren heeft hoge prioriteit. Leerlingen worden op hun gedrag aangesproken als dit nodig is. Bij wangedrag worden ze naar hun afdelingsleider gestuurd. Corvee door leerlingen Respect voor de omgeving, in dit geval de school, brengt met zich mee dat leerlingen corvee hebben. De bedoeling is dat zij zich op deze manier bewust worden van de zorg voor het schoolgebouw. Wekelijks wordt er een rooster gepubliceerd van de leerlingen die corvee hebben. Zorg Advies Team Dit team bestaat uit schoolleiding, interne en externe hulpverleners. Als het op een of andere wijze niet goed lijkt te gaan met een leerling, dan kan de leerling in dit team worden besproken. Dat is de preventieve kant van het ZAT. Het kan ook zijn dat er geen sprake meer is van preventief. Daarom nu de overgang naar: Leerlingen helpen leerlingen We maken al jaren gebruik van de zgn. 4-plus leerlingen die als een soort hulp-mentor een rol spelen bij de begeleiding van de nieuwe brugklasleerlingen.

3 4. Curatief hulp Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor de leerling of medewerker zich niet veilig voelt. Zodra een medewerker dit hoort, maken we hier werk van. Meestal betreft het eenvoudige situaties die door gesprekken kunnen worden opgelost. Leerlingen die met problemen zitten waar een individuele begeleider op school niet direct een oplossing voor heeft, worden besproken. Er zijn dan specialisten die kunnen worden ingezet, zoals: mentoren, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werker. De genoemde functionarissen zijn allemaal personen die in school werkzaam zijn en zich bezig houden met het signaleren en oplossen van problemen en/of bieden van zorg die de competentie van mentoren en vakdocenten overstijgt. Vervolgens is het mogelijk externe deskundigen in te schakelen, zoals: leerplichtambtenaar, jeugdhulpverlening, politie en GGD. Deze groep, het ZAT, probeert te komen met passende oplossingen. Op de Noordgouw zijn vertrouwenspersonen aanwezig die leerlingen opvangen die klachten hebben op het gebied van seksuele intimidatie, geweld, discriminatie, pesten of andere vormen van overlast. sanctie Jong zijn en fouten maken horen bij elkaar. Als je een fout begaat, hoort straf daarbij. De strafmaat heeft te maken met aantallen (de frequentie waarmee zaken voorkomen) en de ernst van de situatie. Het doel van sancties is dat de dader leert van zijn fouten en dat herhaling zo kan worden voorkomen. Sancties mogen niet afhankelijk zijn van de persoon die de sancties oplegt. Daarom hebben we de meest voorkomende sancties in hoofdlijnen beschreven. 5. Stappenplan sancties Bij het signaleren van een incident zet de school de volgende stappen A. Inschatting van de situatie Aantal vragen worden gesteld: Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker voorgekomen? Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? Handelt de school de situatie zelfstandig af? Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? (er is sprake van wetovertredend gedrag) Consultatie andere hulpverlenende instellingen? B. School handelt als volgt (gefaseerd, afhankelijk van de situatie) Gesprek met dader en medewerker van de school Gesprek slachtoffer/benadeelde en medewerker van de school Gesprek met ouders/verzorgers Vervolggesprek school, dader, slachtoffer/benadeelde en ouders/verzorgers Zo nodig wordt dader en/of benadeelde verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Bedenktijd (over vervolg t.a.v. schorsing, terugkeer, bemiddeling, verwijdering) Schorsing Verwijdering

4 Uitwerking stappenplan Afhankelijk van de situatie wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat de school direct overgaat tot de sanctionerende ronde en/of inschakelen van politie d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie. 1. Gesprek leerling - medewerker school. In de preventieve, oftewel ongesanctioneerde, ronde zal getracht worden de leerling door middel van gesprekken te bewegen om zijn/haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de leerling, indien van toepassing via het ZAT, verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Eventueel wordt de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld. 2. Gesprek school, ouders/verzorgers en leerling. De school behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van leerlingen in te lichten over het gedrag van de leerling. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die de school zet t.a.v. het gedrag van de leerling. Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en ouders/verzorgers. Vanaf dit moment worden aantekeningen in het dossier gemaakt over de betreffende leerling in een leerlingvolgsysteem. 3. Vervolggesprek schoolleiding met leerling en ouders/verzorgers. Korte weergave in leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van de problematiek kan de hulpverlening of de politie op de hoogte worden gesteld. 4. Hulpverlening. De school heeft een eigen hulpstructuur, waarin het zorgadviesteam een centrale rol speelt. Het team bestaat uit afvaardiging van school, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, leerplichtzaken en politie. Dit team is een belangrijke schakel bij het vinden van de juiste vorm van hulpverlening voor zowel dader als slachtoffer. Binnen het ZAT kan ook worden besproken wat de juiste aanpak van de school t.a.v. dader en slachtoffer is. Buiten dit zijn er hulpverlenende instanties die betrokkenen kunnen helpen. 5. Verantwoordelijkheid. Bij overtreding van de schoolregels past de school een sanctiestructuur toe. De regelgeving is opgenomen in de schoolgids en op de website. Wanneer er sprake is van overtreding van regelgeving voelt de school zich verantwoordelijk voor de leerling binnen het schoolgebouw, binnen schooltijd (is roostertijd) en binnen de tijd van school naar huis. Ten aanzien van deze verantwoordelijkheid is er geen strikte juridische regelgeving. 6. Mogelijke sancties: Tegenover het ongewenste/verboden gedrag van de leerling wordt door de school een sanctie gezet. Tevens zal ook in deze periode aandacht zijn voor eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de leerling, via het ZAT, verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Bij strafbaar gedrag wordt altijd de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. 7. Bedenktijd. In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd. De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Deze tijd kan door de school worden benut om zich te kunnen bezinnen of beraden over eventuele

5 volgende stappen. De ouders/verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze maatregel. Op deze maatregel is een uitzondering: de leerling mag wel deelnemen aan toetsen, schoolonderzoeken en examens. Melding in leerlingvolgsysteem. 8. Schorsing. In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen geschorst. Hiervan wordt melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. De school meldt de schorsing (inclusief verantwoording en voorgeschiedenis) schriftelijk aan: - de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag); - de leerplichtambtenaar (bv. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die aan de ouders is gestuurd); De ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht, zij worden tevens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling kan het ZAT worden geïnformeerd. 9. Terugkeer. Na schorsing van de dader en na afwezigheid van slachtoffer/benadeelde wordt terugkeer begeleid door de contactpersonen van de school en betrokkenen (Bv. ouders, politie, Slachtofferhulp). Binnen de school en in de klas zal hiervoor tijd moeten worden genomen. 10. Verwijdering. Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de Noordgouw. De Raad van Beheer heeft de directie gemandateerd en die neemt het besluit of er wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. - De directie stelt de inspectie schriftelijk in kennis. - De ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) verwijdering/doorverwijzing. - De Noordgouw is verplicht de inspanning te leveren om de leerling bij een andere school onder te brengen. Overplaatsing kan ook op basis van detachering. - De leerplichtambtenaar wordt direct in kennis gesteld van de verwijdering en de opgestarte procedure. Hij of zij kan de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen voor de betreffende leerling. 11. Bemiddeling. Als na onderzoek de dader bekend is volgt sanctie. De sanctie heeft als uitgangspunt dat in geval van financiële schade, dit geregeld wordt tussen de partijen. 6. Veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie De Noordgouw meldt alle strafbare feiten aan de politie en/of raadt slachtoffers van strafbare feiten aan aangifte te doen bij de politie. Indien de politie de zaak in behandeling neemt zal zij de zaak verder afhandelen. Bij constatering van strafbare feiten wordt door de politie het afgesproken jeugdbeleid gehanteerd. Dit betekent dat er op het constateren van een strafbaar feit altijd een reactie volgt. Dit hoeft niet altijd een strafrechtelijke reactie te zijn. Het kan ook een gesprek bij de politie zijn waarbij de strafzaak kan worden geseponeerd. Bij feiten van geringe omvang (bv. vernieling met geringe schade), kan na een gesprek van de politie met de dader in bijzijn van ouders, een zaak via HALT worden afgedaan. Het inschakelen van de politie geschiedt door de schoolleiding. In principe wordt de politie pas ingeschakeld nadat de ouders/verzorgers van de leerling zijn geïnformeerd. Ook worden - wanneer er sprake is van een slachtoffer- de ouders/verzorgers van het slachtoffer op de

6 hoogte gesteld. Indien de omstandigheden vereisen dat direct politieoptreden noodzakelijk is, worden de ouders/verzorgers pas achteraf op de hoogte gebracht. De politie kan worden ingeschakeld bij: fysieke of verbale agressie, genotsmiddelen, vernieling, wapenbezit, diefstal, vuurwerk, (sexuele) intimidatie. Deze punten zijn in de bijlage uitgewerkt (de veilige school) 7. Schoolafspraken Er zijn diverse afspraken op de Noordgouw gemaakt, die als doel hebben het realiseren van een veilige omgeving. Deze diverse onderwerpen worden hier kort aangestipt. a. Schoolverzuim en Ziekteverzuim als signaal (ZAS) De Noordgouw participeert in het traject Voortijdig Schoolverlaten, dat bestaat uit een aantal maatregelen, waaronder een regionaal verzuimbeleid en ziekteverzuim als signaal. Verzuimbeleid Schoolverzuim wordt onderverdeeld in: Luxe verzuim Leerplichtige jongeren worden thuisgehouden of blijven zelf thuis uit luxe overwegingen zoals een extra vakantie met het gezin. Luxe verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. Signaal verzuim Het schoolverzuim kan een signaal zijn van mogelijke problemen. Signaalverzuim kan leiden tot voortijdige schooluitval. Wanneer de school leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte stelt van het signaalverzuim zal de leerplichtambtenaar de ouders/verzorgers en de jongere wijzen op hun wettelijke verplichting onderwijs te volgen. Ziekteverzuim als signaal Dit houdt in dat als er sprake is van frequent ziekmelden, de school dit kan melden bij de schoolarts. De schoolarts kan de leerling en ouders uitnodigen voor een gesprek. De school ontvangt terugkoppeling en er worden acties afgesproken om verzuim te verlagen. In de regio zijn afspraken gemaakt om verzuim te voorkomen. Zodra er sprake is van regelmatig te laat of regelmatig afwezig door ziekte volgt de school de regionaal gemaakte afspraken. De afspraken worden regelmatig bijgesteld. Vandaar de verwijzing naar de website: In de bijlage treft u het huidige verzuimprotocol aan. b. Excursies en schoolreizen Ook buiten de school, maar onder verantwoordelijkheid van de school, gelden bepaalde gedragregels. Dit geldt in principe voor alle evenementen die door school georganiseerd worden. De regels kunnen per evenement verschillend zijn en worden vermeld of meegedeeld voordat een evenement plaatsvindt. c. Verkeersveiligheid De leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Ook de gemeente heeft op dit gebied een verantwoordelijkheid. De toegangswegen naar de school zijn regelmatig onderwerp van overleg tussen de school en de gemeente. Veel fietsen van scholieren zijn niet in die staat waarin zij behoren te verkeren. De oudercommissie organiseert jaarlijks, voor de herfst, de fietsencontrole. d. Leidraad kleding

7 Deze is kort. In de schoolregels staat een algemene zin opgenomen: We willen graag een school zijn waar iedereen zich veilig kan voelen. Dit houdt ook in dat we in school geen kwetsende teksten willen zien of horen. Als we zaken signaleren die niet binnen dit kader passen, spreken we de leerling hierop aan. e. Schoolfeesten Schoolfeesten zijn onder andere voor het versterken van het gemeenschapsgevoel een belangrijk onderdeel van het schoolleven. De organisatoren van een feest maken vooraf afspraken met de schoolleiding over de invulling van de avond. Introducees meenemen is meestal niet toegestaan. Tijdens de feesten zullen er voldoende medewerkers aanwezig zijn in het gebouw en bij de toegang. 1. drank en drugs zijn binnen in het gebouw en op het schoolterrein verboden. 2. schoolpasje + toegangsbewijs is verplicht; 3. schoolleiding, docenten en daartoe aangewezen personen hebben het recht om tassen te doorzoeken en om een legitimatie te vragen; 4. de schoolleiding en daartoe aangewezen medewerkers hebben het recht om personen te fouilleren en kluisjes open te maken; 5. bij ernstige overlast hebben de schoolleiding en daartoe aangewezen medewerkers het recht om personen te verwijderen; 6. blijkt dat een leerling van school zich voor, tijdens of na het feest in en buiten school misdraagt, dan zal er een sanctie volgen. Ouders worden in kennis gesteld. f. Kluisjes De leerling moet zijn schoolboeken, helm, kleding, boeken, enz veilig kunnen opbergen. Iedere leerling kan bij de conciërge tegen betaling een locker huren. De school behoudt zich het recht voor de lockers te openen, als er vermoeden is van het plegen van strafbare feiten. g. Vreemden in en om het schoolgebouw Het is niet mogelijk om de veiligheid van een ieder te waarborgen als er bij voortduring vreemden rondom het schoolgebouw hangen of zelfs het gebouw binnen komen. De school en haar terrein is geen openbaar terrein en is dus niet voor iedereen vrij toegankelijk. h. Cameratoezicht Op het terrein van de Noordgouw zijn diverse camera s geplaatst. De opgenomen beelden kunnen worden bekeken als er sprake is van een incident. Indien nodig worden de beelden overgedragen aan de politie. In het protocol cameratoezicht staat hierover meer beschreven. i. Genotsmiddelen De Noordgouw gebruikt het protocol genotsmiddelen. (zie bijlage) j. Pesten In geval van pesten wordt een protocol gebruikt. (zie bijlage) 8. ICT en mediagebruik 'Veiligheid op de elektronische snelweg' De Noordgouw wil leerlingen leren hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met digitale media en dus ook met de minder leuke en soms zelfs gevaarlijke kanten er van. Mediawijsheid zal op beide locaties van de Noordgouw een rol spelen als het gaat om verstandig gebruik van digitale middelen.

8 Gouden regels voor leerlingen -toon respect voor anderen -stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen -stuur geen anonieme s -stuur geen gemene of vervelende s, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren -Surf niet naar porno-, racistische- of treitersites enz. -Maak geen misbruik van technische snufjes op je gsm (camera, mp3-speler, enz..) Zie de bijlagen: protocol digitaal pesten en protocol sociale media. Internet en pesten. Leerlingen en personeelsleden kunnen zich belaagd voelen, doordat zij herhaaldelijk worden lastiggevallen via internet. Sinds 2000 is een anti-stalkingswet van kracht: artikel 285B van het wetboek van Strafrecht. Daarmee is het mogelijk om bij digitaal pesten de politie in te schakelen. Bij een bekende dader dient de politie aangifte op te nemen en actie te ondernemen om de zaak voor de rechter te brengen, zoals getuigen horen, sporen volgen en deze sporen veilig stellen. Bij een onbekende dader dient de politie de dader op te sporen op basis van getuigen en of sporen. Ondersteunend bij een onderzoek zijn uitdraaien van de bewuste e- mailberichten, bewaarde sms-berichten en getuigen. Computergebruik De school heeft een groot aantal computers voor onderwijskundig gebruik. Dit gebruik is aan regels gebonden om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. 9. Calamiteiten Ook scholen krijgen te maken met ernstige zaken als ziektes, ongevallen en zelfs overlijden. Vaak overheersen in dit soort situaties de emoties. De Noordgouw hanteert in voorkomende situaties de procedure omgaan met verdriet. (zie bijlage) Andere calamiteiten kunnen zijn: brand, explosie etc. De Noordgouw beschikt over een actueel nood- en ontruimingsplan. Medewerkers zijn opgeleid tot BHV er (bedrijfshulpverlener). Eenmaal per jaar vinden ontruimingsoefeningen plaats. In ieder lokaal hangt een plan, waarbij de vluchtroutes zijn aangegeven. Tevens wordt in een mentorles hier aandacht aan besteed. Arbo-zaken krijgen de volle aandacht binnen de Noordgouw die zij behoren te krijgen volgens de geldende richtlijnen. Er is een risico-inventarisatie gemaakt en een bijbehorend plan van aanpak. Er is een Arbo-coördinator die zich bezig houdt met het Arbo-zaken. 10. Het gebouw en zijn omgeving De inrichting van het gebouw en de omgeving van de school zijn van wezenlijke invloed op het gevoel van veiligheid. Met elkaar dragen we zorg voor het gebouw, het meubilair en de omgeving van de school. De Noordgouw houdt toezicht op de (brom)fietsstallingen en in het gebouw zelf. Hetzij via camera s, hetzij fysiek. Het stallen van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen, diefstal etc.

9 Op de Noordgouw wordt na signalering van graffiti of vervuilende teksten direct actie ondernomen deze te verwijderen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de dader. s Avonds is het terrein van de school afgesloten met hekken, het gebouw is elektronisch beveiligd en de school is aangesloten bij een beveiligingsdienst. Brandpreventie: Het gebouw is voorzien van een automatische ontruimingsinstallatie zonder doormelding. De installatie kan worden geactiveerd middels automatische rookmelders en handmelders. Alle circulatieruimten en ruimten met verhoogd risico, zoals praktijklokalen en chemicaliënopslag, zijn uitgerust met brandblusmiddelen. Afhankelijk van het risico kunnen dit brandslanghaspels, sproeischuim- of CO2-blussers en branddekens zijn. Deze middelen worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden. Elektrische apparaten en gereedschappen, de brandveiligheidskast voor opslag van chemicaliën en klimmaterieel worden jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd. Bij zuurkasten gebeurt dit tweejaarlijks en reduceerventielen driejaarlijks. Veiligheid in practicum lokalen: Alle practicumlokalen zijn voorzien van ten minste één nooddouche en één oogdouche. In de aangrenzende voorbereidingsruimten is een EHBO-koffer met vulling A volgens het Oranje Kruis aanwezig. Persoonlijke beschermingsmiddelen als labjassen en veiligheidsbrillen zijn per lokaal in voldoende mate beschikbaar. In de lokalen zijn veiligheidsregels van kracht die aan het begin van ieder schooljaar met de leerlingen worden doorgenomen en aan hen worden uitgereikt. Deze worden gehandhaafd door de docenten en TOA s. De veiligheid van de leerlingen en het personeel wordt gewaarborgd als we ons met elkaar aan de volgende regels houden: Voor de les: 1 Zet je tas in de schappen buiten het lokaal en neem alleen je scheikunde(werk)boek/schrift + etui mee. 2 Alleen als de docent van wie je les hebt aanwezig is, mag je het lokaal betreden 3 Blijf bij de ramen weg. Hier hangt een (duur) systeem om het lokaal te verduisteren. Om vandalisme te voorkomen mag niemand hierbij in de buurt komen! Tijdens de les: 4 Kom niet aan proefopstellingen. 5 Zit niet aan de kranen als het niet nodig is 6 Snoep uiteraard niet, kauw ook niet op pennen e.d. 7 De ruimte tussen bord en bureau is alleen bestemd voor de docent en de TOA. Hier kom je dus niet! 8 De kar links voor in het lokaal bevat allerlei benodigdheden. Ga hier niet zomaar zelf aanzitten, dit mag alleen met toestemming van docent of TOA Tijdens het practicum: 9 Maak voor elk leerlingenpracticum een voorschrift in je schrift!! 10 Trek een labjas aan en doe de jas dicht 11 Zet tijdens het practicum een veiligheidsbril op. 12 Lang haar moet worden opgebonden als de brander wordt gebruikt. Vraag desnoods een gewoon elastiekje aan de TOA of de docent.. 13 Oneigenlijk gebruik van veiligheidsmiddelen(brillen, brandblusmiddelen, douche,spuitflessen) is verboden

10 14 Gedraag je rustig in het lokaal. 15 Zorg dat je weet hoe de veiligheidsvoorzieningen werken. 16 Bij brand raak niet in paniek, ga niet rennen. Volg de instructies van je docent of TOA op. 17 Gooi chemicaliën nooit door de gootsteen. Ruim gemorste chemicaliën op. 18 Ruim alle gebruikte benodigdheden netjes op. 19 Was je handen na afloop. 11. Verzekeringen Aansprakelijkheid en beschadigingen Geadviseerd wordt om geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan en/of vermissing van persoonlijke bezittingen of eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden. Door leerlingen uit moedwil of onvoorzichtigheid aangerichte schade aan gebouwen, inventaris of leermiddelen van de school, zal worden hersteld voor rekening van de ouders of verzorgers van de desbetreffende leerlingen. Verzekeringen/aansprakelijkheid De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen een ieder in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 12. Klachtenregeling De klachtenregeling is laagdrempelig. Het is de bedoeling dat de klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, personeel en schoolleiding in eerste instantie onderling worden opgelost. Als dit niet kan door de aard van de klacht of als een klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan kan men in het uiterste geval een beroep doen op de klachtencommissie. In de wet is geen omschrijving gegeven van de soort klachten dat binnen de regeling behandeld kan worden. Er wordt alleen vermeld dat de klachten

11 betrekking hebben op een gedraging (of het nalaten van een gedraging) of op een beslissing (of het nalaten van het nemen van een beslissing). Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van de schoolorganisatie, geweld, discriminerend gedrag en seksuele intimidatie. Wettelijke bepalingen Het bevoegd gezag stelt een klachtencommissie in. Meer informatie hierover vindt u op: site Noordgouw/Ouders/Klachtenprocedure. Op de Noordgouw zijn vertrouwenspersonen benoemd. Commissie van beroep eindexamens Volgens het eindexamenbesluit moet het bevoegd gezag een commissie van beroep eindexamens instellen. Een kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor VO over het eindexamen bij deze commissie in beroep gaan. De Noordgouw heeft zich aangesloten bij een commissie van beroep eindexamens van het samenwerkingsverband VIA. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten op dit gebied. Zie site Noordgouw/Leerlingen/afdeling/PTA examenreglement. klachten- en incidentenregistratie De Noordgouw is verplicht klachten en incidenten te registeren. Het doel hiervan is zicht te krijgen op klachten en incidenten en zo nodig actie te nemen en de kans op misstanden en incidenten verkleinen. Tot slot De Noordgouw hoopt door deze integrale aanpak leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden en tracht door uitvoering van dit plan nog meer mee te geven dan alleen een diploma. De school hoopt mede op deze wijze bij te dragen aan de brede ontwikkeling van de leerlingen, zodat die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bijlagen: a. protocol cameratoezicht b. veiligheidsregels Noordgouw c. klachtenregistratie d. incidentenregistratie e. protocol omgang medewerker-leerling f. Privacyreglement: zie bijlage PDF g. Schoolnoodplan h. Protocol inzet politie i. Social Media Protocol (ll editie)/(vw editie) j. Pestprotocol k. Procedure omgaan met verdriet ==================================================================

12 a. Protocol cameratoezicht Camerabewaking De Wet Persoonsregistratie stelt eisen aan het gebruik van camerabewaking in een bedrijf. De Noordgouw voldoet aan de gestelde eisen, die zijn opgenomen in een protocol. 1. De Noordgouw is volgens de Wet Persoonsregistraties verplicht om leerlingen, medewerkers en bezoekers te informeren over het gebruik van camerabewaking. D.m.v. borden op het terrein wordt kenbaar gemaakt dat camerabewaking wordt toegepast. 2. Het doel van de camerabewaking heeft betrekking op preventieve beveiliging en ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten, voornamelijk gericht op bescherming van het schoolgebouw en haar terrein. 3. Ter bescherming van de gegevens die met de camera s worden geregistreerd is het van belang dat duidelijk is wie bevoegd is om toegang te hebben tot de apparatuur en deze in voorkomende gevallen de digitaal opgeslagen beelden mag overhandigen aan politie en/of justitie. Beelden mogen alleen worden teruggekeken bij een melding van een strafbaar feit. Op een beveiligde PC worden de bestanden opgeslagen, ze mogen alleen op deze computer bekeken worden door bevoegden. Wie heeft hier rechten? 4. Een camerabewakingssysteem dient onderdeel uit te maken van een integraal veiligheidsplan waarbij de zorg voor veiligheid onderdeel vormt van de totale bedrijfsvoering. De Noordgouw beschikt over een veiligheidsplan waarin de camerabewaking tevens is opgenomen. 5. Indien de beelden langs digitale weg worden opgeslagen is er een verplichting om dit bij de Registratiekamer aan te melden. Er is een aantal camera s aanwezig op het terrein en in de gebouwen van de Noordgouw. De bedoeling hiervan is op beelden vast te leggen wat er gebeurt. Indien er sprake is van incidenten, dan kunnen de beelden worden bekeken, waardoor een mogelijke oplossing soms kan worden bereikt. Beschrijven: Wie heeft recht de beelden te zien/ te beheren. Hoe lang worden de beelden bewaard. Vermelden in de schoolgids dat er cameratoezicht is. Camera s mogen niet onzichtbaar worden opgesteld. Een ieder heeft rechten. Deze rechten vermelden (in de schoolgids of) op de site. Rechten van de betrokkenen Betrokkenen hebben inzagerecht, een correctierecht, een afschermingsrecht en een verwijderingsrecht. Het inzagerecht is het recht op het kunnen bekijken van gegevens over hem of haarzelf. Het correctierecht is het recht om gegevens over hem of haarzelf te mogen corrigeren, aanvullen of toelichten. Het afschermingsrecht is een recht op grond waarvan de persoon kan vragen om de beelden en/of andere gegevens over hemzelf niet verder te gebruiken of te laten zien aan anderen. Het verwijderingsrecht is het recht van een persoon om te vragen beelden en/of gegevens over hem of haar te verwijderen uit de bestanden. =====================================================================

13 b. VEILIGHEIDSREGELS voor DE NOORDGOUW Op onze school moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen; daarom gelden er regels. Toegang De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen leerlingen, personeel en anderen in overleg met de school. Camera s In diverse plaatsen hangen video-camera s. Na ongeregeldheden kunnen opnamen worden vertoond aan de politie. Kluisjes De schoolleiding mag kluisjes van leerlingen openmaken. Spijbelen Als je spijbelt worden er maatregelen genomen. Je kunt dan niet alleen te maken krijgen met de school, maar ook met de leerplichtambtenaar of met de officier van justitie Ongewenste intimiteiten Je hoeft nooit akkoord te gaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard. Niemand mag jou tegen je zin zo benaderen. Praat over ongewenste intimiteiten met de vertrouwenspersoon op school of met een ander in wie je vertrouwen stelt. Discriminatie: Je mag een ander niet belachelijk maken, dreigen met geweld per internet en gsm, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. Wapens: Als wapens bij je worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en afgegeven aan de politie. Ook laserpennen zijn verboden. Vandalisme Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait in principe voor de kosten op. Diefstal Dieven zijn geïnteresseerd in jassen en tassen met spullen van waarde. Gebruik je kluisje, zet je fiets op slot. Meld diefstal meteen bij de schoolleiding. Handel Wie wordt betrapt op handel in illegale spullen, wordt doorgestuurd naar de politie. Alcohol Je mag geen alcohol meenemen en gebruiken op school. Bij bijzondere gelegenheden kan de schoolleiding besluiten alcoholgebruik tijdelijk toe te staan. Drugs Je mag geen drugs meenemen en gebruiken op school. De maatregelen zijn streng. OVERTREDING VAN DE HUIS- EN VEILIGHEIDSREGELS Als je de huis- en veiligheidsregels overtreedt, kun je straf oplopen en zelfs worden geschorst. Van feiten die wettelijk verboden zijn, zal in beginsel aangifte worden gedaan bij

14 de politie. ==================================================================== c. Klachtenregistratie en incidentenregistratie Klachten en incidenten zijn onvermijdbaar. Ook al lijkt een klacht soms eenvoudig, voor een ouder of leerling kan het een halszaak zijn. Misschien is wel de belangrijkste voorwaarde voor het wegnemen van onvrede dat we het probleem van begin af aan serieus nemen. Vaak willen leerlingen en ouders niet veel meer dan dat. Ze willen gehoord worden. Door zorgvuldig te handelen, kunnen we met soms enkele kleine initiatieven het probleem wegnemen en bovendien veel goodwill kweken. Zo halen we winst uit een vervelende situatie en verbeteren we het imago en de kwaliteit van onze school. 1 Vertrouwenspersoon en contactpersoon Als een probleem zich niet zomaar laten oplossen, kunnen beide partijen erbij gebaat zijn een derde in te schakelen. Via bemiddeling van bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon kunnen we op een goede manier een probleem met een ouder oplossen. Een vereiste is dat de vertrouwenspersoon zich onpartijdig en onafhankelijk opstelt en niet op een of andere manier bij de school betrokken is. Natuurlijk is het aanstellen van een externe bemiddelaar ook mogelijk. Formeel moeten we jaarlijks verslag doen van het aantal klachten dat bij De Noordgouw is binnengekomen en de wijze waarop we de klachten hebben afgehandeld. Omdat het ondoenlijk is alle mondelinge klachten, telefoontjes enz. te registreren stellen we voor de volgende werkwijze toe te passen. 1. de meeste klachten zullen zonder grote problemen worden opgelost. Is dit niet het geval, dan wordt er door de medewerkers van de school verwezen naar de schoolleiding. 2. alle klachten die schriftelijk binnenkomen worden geregistreerd 3. alle klachten van ouders, waarvoor door de ouders een gesprek wordt aangevraagd, worden geregistreerd 4. einde van het cursusjaar worden de klachten en de afhandeling daarvan geïnventariseerd 5. verslaglegging van de klachtenregistratie en de afhandeling ervan vindt plaats eenmaal per jaar aan het bestuur, de MR en de klachtencommissie. 6. doel van deze registratie is a) dossiervorming: mocht een zaak escaleren, dan kunnen we aantonen hoe we procedureel hebben gehandeld en b) te leren van gemaakte fouten: hoe kunnen we de school verbeteren door te voorkomen dezelfde fouten nogmaals te maken. Daarnaast komt het voor dat ouders met hun problemen direct doorgaan naar de externe klachtencommissie. Seksuele intimidatie is een andere zaak Door zorgvuldige communicatie met onder andere ouders en leerlingen kunnen problemen op school vroegtijdig worden opgelost. Uitzondering op deze aanpak zijn omstandigheden waarin sprake is van een beschuldiging van een zedendelict. Door de aard van de aantijging, wordt hiervoor een andere procedure gevolgd.

15 We spreken af: 1. Vanaf september 2012 worden alle klachten geregistreerd en wordt verslag gedaan naar MR en Raad van Beheer 2. Klachtenregeling wordt geactualiseerd en op openbare plaatsen in de school neergelegd 3. De externe klachtencommissie: de gegevens zijn vermeld in de Schoolgids. De externe klachtencommissie is bereikbaar via Landstede te Zwolle. d. Incidentenregistratie Per 1 september 2012 is iedere school verplicht tot het registreren van veiligheidsincidenten. Uitvoering registratie wordt gedaan door de heer P. Steenbergen, staffunctionaris organisatie en kwaliteitszorg. De wet onderscheidt daarbij drie categorieën: 1. Incidenten direct tegen personen gericht zijn incidenten waarbij enige vorm van letsel of schade is toegebracht aan een of meer personen 2. Incidenten indirect tegen personen gericht zijn incidenten waarbij enige vorm van schade is toegebracht aan eigendommen van één of meer personen of instellingen 3. Incidenten betreffende (verboden) goederen zijn incidenten waarbij goederen of voorwerpen betrokken zijn die volgens de schoolregels of wet zijn verboden, zonder dat er door het incident zelf schade is toegebracht aan een of meer personen. In deze drie categorieën zijn negen soorten incidenten te onderscheiden: a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft; b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt; c. wapenbezit; d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie; e. grove pesterijen; f. discriminatie; g. bedreigingen; h. vernieling of diefstal van goederen; i. bezit van, handel in of gebruik van drugs. Per incident moeten we de volgende gegevens te registreren: 1. Wat (inhoud van incident)? 2. Wanneer (datum en tijd)? 3. Wie (betrokkenen)? 4. Waar (plaats)? 5. Waarmee (voorwerpen of digitale systemen)? 6. Waarom (motief)? 7. Welke aanpak (afhandeling)? De te registreren incidenten hoeven geen persoonsgegevens te bevatten: de Noordgouw kiest er voor om te volstaan met de melding of de betrokkene een leerling, docent of een derde is. De registratiegegevens van de incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek. De staffunctionaris organisatie en kwaliteitszorg registreert de incidenten en doet na afloop van het cursusjaar het overzicht toekomen aan de directie. De directie informeert de medezeggenschapraad en de Raad van Beheer.

16 e. Protocol over de omgang medewerker leerling Inleiding Tijdens het schooljaar heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden in het kader van de identiteit van onze school. In deze gesprekken werd door verschillende deelnemers de wens geuit enkele richtlijnen te krijgen met betrekking tot de omgang tussen de medewerkers en leerlingen. Naar aanleiding hiervan is dit protocol opgesteld. Uitgangspunt Directie en ouders gaan uit van het vermogen van de docenten/medewerkers om te oordelen, bovendien vertrouwen zij erop dat docenten/medewerkers en leerlingen op een correcte wijze en respectvol met elkaar omgaan. Doel Met dit protocol willen we medewerkers bewustmaken van de risico s van bepaald gedrag richting leerlingen en voorkomen dat medewerkers of leerlingen in een situatie komen die door één van beiden of allebei als onprettig wordt ervaren en die in het slechtste geval tot rechtsvervolging kan leiden. Hieronder staan enkele richtlijnen met betrekking tot de omgang van medewerkers en leerlingen. Algemeen - Wees transparant bezig, zorg dat je zichtbaar bent. Handel schoolzaken af op een plaats waar een ander kan toekijken. Dat geldt zowel fysiek als virtueel: niet in een afgesloten ruimte, niet via sociale media. - Geef zelf de afstand aan: geen jij en je. Geen voornaam: schoolafspraak. - Houd werk en privé gescheiden. - Wijs een collega op gedrag waarmee hij/zij in problemen zou kunnen raken. Hij/zij is het zich wellicht niet bewust. - Wijs leerlingen erop dat het dragen van uitdagende kleding een probleem kan opleveren, en dat het anderen in verlegenheid kan brengen. In school - Als een docent een toets afneemt waarbij leerlingen die klaar zijn het lokaal mogen verlaten, laat dan de één na laatste leerling wachten op de laatste. - Blijf niet als docent/medewerker alleen achter met leerlingen die te laat worden opgehaald bij schoolfeesten of na een excursie; laat ook dan de een na laatste even wachten. - Als een docent zaken te bespreken heeft met een leerling, doet hij/zij dat in een lokaal of werkplek waar hij/zij zichtbaar is voor anderen. - Raak als medewerker een leerling niet aan. Het kan zo gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd. Buiten school - Zodra een medewerker te maken krijgt met toenaderingen van de kant van de leerling, moet diegene helder zijn in zijn/haar afwijzing. Hoe vervelend dat ook voor die leerling kan zijn. Het gedrag wordt afgewezen, niet de persoon. Stel in zo n geval ook een collega op de hoogte, om helder en transparant te zijn. - Kwetsbaarheid kan verkleind worden door niet uit te gaan in gelegenheden waar ook leerlingen uitgaan. Laat in ieder geval geen gedrag zien waarover negatief gesproken kan worden.

17 Via de sociale media - Vermijd contact met een leerling via sms, sociaal netwerk, msn, mail of twitter. Sinds kort beschikt de Noordgouw over een ELO. Gebruik deze beschermde omgeving om schoolzaken met leerlingen af te handelen. Afstand houden geeft de verhoudingen weer zoals een docent/medewerker die naar de leerlingen toe moet hebben. - Regels voor personeelsleden 1 Benader leerlingen met respect en eis ook van alle leerlingen dat zij elkaar met respect benaderen 2 Accepteer geen beledigende opmerkingen 3 Gebruik geen racistische en/of discriminerende taal en zie er op toe dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag. (binnen de school) 4 Neem duidelijk afstand van racistisch en /of discriminerend gedrag van collega s, ouders en andere volwassenen binnen de school. Maak dit ook kenbaar 5 Zorg er voor dat er in het lokaal geen racistische of discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op posters, in schoolkrant te gebruiken boeken e.d. 6 Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen zijn niet aanvaardbaar 7 Wees alert op signalen die zouden kunnen wijzen op seksuele intimidatie, discriminatie en racisme, treedt op bij voorkomende gevallen van ongewenst gedrag en schakel zo nodig de vertrouwenspersoon in 8 Neem klachten over seksuele intimidatie, discriminatie en racisme serieus en handel ze af volgens de geldende procedure 9 Wees je bewust van het feit dat de aan je zorg toevertrouwde leerlingen zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden en dat daar geen misbruik van mag worden gemaakt 10 Voorkom dat je in een situatie terecht komt, waarin je beschuldigd zou kunnen worden van ongewenste intimiteiten 11 Wees je bewust van het feit dat situaties, waarvan één leerling zich met één personeelslid in dezelfde ruimte bevindt (binnen of buiten de school), tot problemen kunnen leiden en daarom zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Dit geldt in versterkte mate voor situaties in de privésfeer. Nodig geen leerlingen thuis uit. Vermijd zo veel mogelijk een éénop-één-situatie in een afgesloten ruimte 12 contact (of contact via MSN en SMS) met leerlingen moet direct dienstbaar zijn aan een pedagogisch-didactische schooltaak 13 Bewaar op 'vrijere' momenten tijdens excursies, schoolfeestjes of uitstapjes ook de nodige afstand en benader liefst groepjes leerlingen in plaats van individuen 14 Vermijd lichamelijk contact 15 Zie erop toe dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. Als de situatie daartoe noopt, zijn meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen als uitingen van emoties zeker geoorloofd. Zorgvuldigheid is hierbij geboden; niet elke leerling stelt er prijs op 16 Ook non-verbaal gedrag is heel belangrijk: je mimiek, de intonatie van je communicatie en je houding 17 Ga als begeleider tijdens buitenschoolse activiteiten, wedstrijden, excursies en reizen gereserveerd en met respect om met de leerling en de ruimten waarin de leerling zich bevindt zoals de kleed- of hotelkamer en zie er op toe dat deze regel wordt nageleefd door iedereen die bij de leerling betrokken is. Spreek, indien er gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels, de betreffende persoon daarop aan 18 Maak bij buitenschoolse activiteiten afspraken over gedrag in slaapzalen en douches 19 Zorg ervoor dat er tijdens buitenschoolse activiteiten steeds zowel vrouwelijke als mannelijke begeleiding aanwezig is 20 Breng nooit kritiek op tafel in aanwezigheid van andere personen, maar probeer het eerst onder vier ogen te bespreken met diegene op wie je kritiek gericht is 21 Roddel nooit over anderen en geef ook anderen geen kans daartoe

18 22 Praat niet negatief over leerlingen, maar benader ook hun mogelijk wangedrag positief 23 Praat niet op een denigrerende manier over leerlingen naar ouders toe 24 Praat niet negatief over andere collega's in de contacten met ouders en met andere collega s 25 Wees je er van bewust dat "staren" naar anderen verkeerd uitgelegd kan worden 26 Wees voorzichtig met opmerkingen over het uiterlijk van leerlingen 27 Verstrek eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en gedragingen aan leerlingen, ouders, schoolleiding en (vak)collega's 28 In formele én informele sfeer wordt de privacy van ouders en kinderen gerespecteerd. Behandel vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig: handel in probleemsituaties volgens de op school geldende procedure. Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de uitoefening van het werk. Leerlingengegevens worden niet besproken in bijzijn van derden (b.v. andere leerlingen/ouders). Volgens de wet op de privacy mogen gegevens over een leerling in principe niet met derden worden besproken als de ouders daarvoor geen toestemming hebben verleend. Als gegevens in het kader van leerlingbegeleiding bij meerdere docenten bekend zijn, moet de leerling daarvan op de hoogte worden gesteld Bijlage 2: Regels voor de leerlingen 1 Benader alle personeelsleden en leerlingen met respect 2 Maak geen beledigende opmerkingen 3 Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen zijn niet aanvaardbaar, niet mondeling en niet schriftelijk (bijv. in de schoolkrant en op internet) 4 Vermijd lichamelijk contact 5 Wees je er van bewust dat staren naar anderen verkeerd uitgelegd kan worden. 6 Maak geen hinderlijke opmerkingen over het uiterlijk van leerlingen of personeelsleden 7 Bewaar op 'vrije' momenten tijdens excursies, schoolfeestjes of uitstapjes ook de nodige afstand tot leerlingen en personeelsleden 8 Volg bij buitenschoolse activiteiten de afspraken over gedrag in slaapzalen en douches 9 Gedraag je ook in bussen, treinen, enz. volgens de regels van fatsoen 10 Daag leerlingen en personeelsleden niet uit door je gedrag of je manier van kleden 12 Aanvaard de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet 13 Scheld een ander niet uit en doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen 14 Blijf van de spullen van elkaar af 15 Bedreig een ander niet 16 Neem geen wapens (messen en dergelijke), drugs of vuurwerk mee naar school 17 Gebruik binnen en buiten de school geen geweld f. Privacyreglement zie site Noordgouw g. Schoolnoodplan voor medewerkers : M-schijf- BHV h. Protocol inzet politie 1. Fysieke agressie Algemene definitie: Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een ander. Wanneer er sprake is van langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk geweld door een of meerdere leerlingen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of

19 buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat door de school duidelijk zal moeten worden herkend. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. In de bijlage is het pestprotocol opgenomen. Toelichting: Indien het uitgeoefende geweld in geval van eenvoudige mishandeling niet bestaat uit een meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis, (bijv. klap mat vlakke hand op rug o.i.d.) reageert de school zelf op deze gedraging. Is er sprake van meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis (bijv. compleet in elkaar trappen van slachtoffer), letsel of structureel agressief gedrag door een dader of als er sprake is van groepsoptreden dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Slachtoffers van geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is voor strafrechtelijke aanpak meestal een aangifte nodig. De school neemt een duidelijke positie in en staat achter het slachtoffer. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal af zal moeten geven in de richting van de dader (repressief) en omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 2. Verbale agressie Algemene definitie: Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. We spreken over pesten wanneer één of meerdere leerlingen langdurig verbaal of fysiek geweld uitoefenen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat door de school duidelijk zal moeten worden herkend. In de bijlage is het pestprotocol opgenomen. Toelichting: Indien verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheid (dus zonder middel dat de bedreiging/intimidatie kracht bij zet) en er geen sprake is van een structureel karakter, past de Noordgouw zelf maatregelen toe. Let op: verbale agressie is heel moeilijk bewijsbaar. Anderen, die het gehoord hebben, kunnen in dit geval een getuigenverklaring afleggen. Daarom verdient het aanbeveling dat de school dit zelf aanpakt. De politiecontactpersoon kan voor advies worden benaderd. Gaat het verbaal geweld wel gepaard met enige feitelijkheid die de bedreiging of intimidatie kracht bijzet, dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Dit geldt ook als er sprake is van herhaling of structureel karakter. Slachtoffers van verbaal geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is het voor strafrechtelijke aanpak vaak een aangifte nodig. Een duidelijke stelling - name van de Noordgouw is hier essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal zal afgeven in de richting van de dader (repressief) en aan de omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 3. Drugs/alcoholbezit, -gebruik en -handel Algemene definitie: Het voorhanden hebben van alcohol, drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden ingeleverd. Ook het handelen in / verstrekken van drugs of deze medicijnen is verboden. De school heeft dit als huisregel in het schoolreglement opgenomen. Hierin zijn sancties opgenomen, een ieder weet wat hem te

20 wachten en te doen staat wanneer een regel overtreden wordt. Het reglement genotsmiddelen is in de bijlage toegevoegd. Toelichting: Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan reageert de school hierop. De leerling die onder invloed de lessen volgt, wordt uit de les verwijderd. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend. Enerzijds tast drugs- en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Het onderscheid tussen het voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden hebben van drugs bestemd voor de handel is moeilijk te trekken. Vandaar de volgende grenslijn: Indien jongeren cannabis voorhanden hebben en dit aan anderen uitdelen, al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds om een duidelijk en goed te hanteren beleid te voeren. Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van drugs voor eigen gebruik. De Noordgouw verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de Noordgouw te brengen. In geval de Noordgouw kennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs / medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. De Noordgouw geeft hiervoor GEEN schadevergoeding en is NIET aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De Noordgouw verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van het handelen verkregen. Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging overgedragen aan de politie. 4. Vernieling Algemene definitie: Vernieling, vandalisme. Toelichting: Vernieling is een uiting van het geen respect hebben voor andermans eigendommen. Vaak komt het voort uit een (algemeen) gevoel van onvrede met zijn eigen positie (afgunst / boosheid / vervelen) hetgeen zich dan uit in vernielen. Zeker als de vernieling zich richt op een specifiek (bewust gekozen) slachtoffer zal aandacht aan de achtergronden van de vernieling moeten worden besteed om herhaling of verergering van maatregelen tegen het slachtoffer te voorkomen. In geval van eenvoudige vernieling met niet meer dan geringe schade, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, bestraft de Noordgouw de gedragingen zelf. Indien het gaat om een vernieling van meer dan geringe omvang of schade, er sprake is van herhaling of groepsdelict of als schadevergoeding / schadeherstel niet kan worden bereikt, zal ook de politie in kennis worden gesteld. 5. Wapenbezit Algemene definitie: Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen worden aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen van onderwijs niet noodzakelijk is. Toelichting: Veel onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapens en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg

GEDRAGSCODE van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg GEDRAGSCODE van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg FEBRUARI 2004 Versie 2005 1 INHOUD Inleiding 3 pagina Gedragscode 5 1 doel 2 voordelen 3 aandachtspunten 4 Tien Gouden Regels Bijlage 1 Regels voor

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Stichting Ieder kind telt Versie: 01-01-2013

GEDRAGSCODE. Stichting Ieder kind telt Versie: 01-01-2013 GEDRAGSCODE Stichting Ieder kind telt Versie: 01-01-2013 INHOUDSOPGAVE Gedragscode... 3 INLEIDING... 3 GEDRAGSCODE... 4 STAPPENPLAN... 5 Bijlage 1: Regels voor personeelsleden en stagiaires... 6 Bijlage

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

protocol over het handelen tegen agressie en geweld

protocol over het handelen tegen agressie en geweld Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen protocol over het handelen tegen agressie en geweld voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 22 maart 2012 instemming GMR 19 april 2012 definitief vastgesteld

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school 1. Doe niets bij een ander wat die ander niet prettig vindt. 2. Kom niet aan een ander of aan andermans spullen als die ander dat niet wil. 3. Als je kwaad bent, ga niet slaan, schoppen (je komt niet aan

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school.

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school. VCL- Pestprotocol Het VCL wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen. De school stimuleert de leerlingen zich positief ten opzichte van elkaar te gedragen. Voor ongewenst gedrag zoals pesten is een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond Inhoudsopgave: Waarom een omgangsprotocol? pag. 3 Onze uitgangspunten pag. 3 Verwachtingen pag. 4 Afspraken pag. 4 Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Protocol exceptioneel gedrag

Protocol exceptioneel gedrag Protocol exceptioneel gedrag vanuit het concept van de Vreedzame School Uit de hand gelopen situaties: bewaken en aanpakken! Inhoudsopgave Uitgangspunten Vreedzame School blz 1 Vreedzame School blz 2 Protocol

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten

Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht. A. Uitgangspunten Gedragscode en gedragsregels voor leerlingen van het Kennemer College Beroepsgericht A. Uitgangspunten 1. Respect voor verschillen en de noodzaak van overeenstemming Over goed en kwaad en over de waarde

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St.

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St. PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan 2012-2013 van het St. Bonifatiuscollege HET PESTPROTOCOL Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent.

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. 1. DOEL: ANTI - PESTBELEID 1. Pestgedrag voorkomen en terugdringen door het

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten PESTPROTOCOL INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:...

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:... Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs Naam:... Toelichting op de vragenlijst voor het personeel Doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Beleid Veiligheidsplan leerlingen

Beleid Veiligheidsplan leerlingen 1. Inleiding Scholen moeten op grond van de Arbo-wet, net als andere bedrijven, een veiligheidsplan voor fysieke en sociale veiligheid hebben. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie