Protocol veilige school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol veilige school"

Transcriptie

1 Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik 9. calamiteiten 10. gebouw 11. verzekeringen 12. klachten 13. bijlagen 1. Inleiding Veiligheid op de Noordgouw Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema, ook op de Noordgouw. Een gezellige en veilige school is een belangrijk element waar ouders op letten bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Sfeer is belangrijk voor het welbevinden en dus voor ook voor het behalen van goede leerprestaties. De overheid kent veiligheid ook een belangrijke rol toe: vanaf september 2012 heeft iedere school een plan en een registratiesysteem, waarin melding wordt gemaakt van incidenten. Jaarlijks onderzoekt de Noordgouw hoe leerlingen en ouders veiligheid en welbevinden op school ervaren. De resultaten stemmen tot tevredenheid. De school scoort overwegend boven gemiddeld en haalt een ruime voldoende op het gebied van veiligheid. De registratie van incidenten krijgt in september 2012 gestalte. De doelstelling van dit veiligheidsplan is te komen tot het realiseren van een werkklimaat in de school waarin leerlingen en medewerkers zich veilig (op hun plaats) voelen. De school kan het echter niet alleen. Er is gekozen voor een integrale aanpak. Alle betrokkenen, leerlingen, medewerkers, ouders, directie, gemeente, politie, justitie en de hulpverlening zullen hun bijdrage moeten leveren. 2. Uitgangspunten Respect is het uitgangspunt. Respect voor de ander houdt onder andere in dat zaken als pesten, discriminatie en racisme niet worden geaccepteerd. Met respect voor de omgeving wordt bedoeld het gebouw, eigendommen van anderen, etc. Zelfrespect betekent concreet dat niemand mag accepteren dat een ander een dermate grote invloed heeft dat hij of zij zich onveilig gaat voelen. Leerlingen en medewerkers zijn (mede) verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de Noordgouw. We spreken elkaar aan op onjuist gedrag. Ouders/verzorgers zijn eindverantwoordelijk voor hun kinderen. Dit betekent dat zij bij een conflict op de hoogte worden gebracht en dat zij een actieve rol spelen in de oplossing van het conflict.

2 Veiligheid is een regelmatig terugkerend agendapunt op vergaderingen van de teams, de MR, de leerlingenraad, de oudervertegenwoordiging en de directie. De school registreert incidenten om zo zicht te krijgen op soorten en aantallen incidenten. Uitkomsten kunnen leiden tot aanpassing in beleid. Wat doen we concreet aan de veiligheid? In dit schoolveiligheidsplan is het beleid beschreven dat de Noordgouw voert op het gebied van veiligheid. Dit beleid wordt jaarlijks bijgesteld. Maatschappelijke tendensen, zowel positieve als negatieve, gaan ook aan de Noordgouw niet voorbij. De school probeert hierop zowel preventief als door middel van toezicht en sancties in te spelen. 3. Preventief Op de Noordgouw werken we in teams. De mentoren en de afdelingsleiders kennen hun leerlingen. In de mentor/studielessen is aandacht voor welbevinden en veiligheid. Hier worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over pesten. Een goed pedagogisch klimaat waarin mensen niet anoniem zijn, maar elkaar kennen, is een basisvoorwaarde om tot een veilig schoolklimaat te komen. Er zijn duidelijke regels gesteld van wat mag en wat niet mag. Kern: we gaan respectvol om met elkaar en elkanders eigendommen. Natuurlijk speelt respect voor jezelf een rol waar het bijvoorbeeld gaat om gebruik van genotsmiddelen. Schoolregels Schoolregels zijn in hoofdlijnen in de schoolgids opgenomen. Ze staan gedeeltelijk ook, als rechten en plichten, vermeld in het leerlingenstatuut. Ze worden door de afdelingsleiders aan het begin van het schooljaar schriftelijk meegedeeld aan de leerlingen. De schoolregels van de Noordgouw spreken onder andere over onderwerpen als absentie en te laat komen, verwijdering uit de les en algemene gedragsregels. Surveillance door docenten en/of conciërges Er wordt een rooster opgesteld voor de surveillance in de pauzes in en rond de school. Het surveilleren heeft hoge prioriteit. Leerlingen worden op hun gedrag aangesproken als dit nodig is. Bij wangedrag worden ze naar hun afdelingsleider gestuurd. Corvee door leerlingen Respect voor de omgeving, in dit geval de school, brengt met zich mee dat leerlingen corvee hebben. De bedoeling is dat zij zich op deze manier bewust worden van de zorg voor het schoolgebouw. Wekelijks wordt er een rooster gepubliceerd van de leerlingen die corvee hebben. Zorg Advies Team Dit team bestaat uit schoolleiding, interne en externe hulpverleners. Als het op een of andere wijze niet goed lijkt te gaan met een leerling, dan kan de leerling in dit team worden besproken. Dat is de preventieve kant van het ZAT. Het kan ook zijn dat er geen sprake meer is van preventief. Daarom nu de overgang naar: Leerlingen helpen leerlingen We maken al jaren gebruik van de zgn. 4-plus leerlingen die als een soort hulp-mentor een rol spelen bij de begeleiding van de nieuwe brugklasleerlingen.

3 4. Curatief hulp Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor de leerling of medewerker zich niet veilig voelt. Zodra een medewerker dit hoort, maken we hier werk van. Meestal betreft het eenvoudige situaties die door gesprekken kunnen worden opgelost. Leerlingen die met problemen zitten waar een individuele begeleider op school niet direct een oplossing voor heeft, worden besproken. Er zijn dan specialisten die kunnen worden ingezet, zoals: mentoren, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werker. De genoemde functionarissen zijn allemaal personen die in school werkzaam zijn en zich bezig houden met het signaleren en oplossen van problemen en/of bieden van zorg die de competentie van mentoren en vakdocenten overstijgt. Vervolgens is het mogelijk externe deskundigen in te schakelen, zoals: leerplichtambtenaar, jeugdhulpverlening, politie en GGD. Deze groep, het ZAT, probeert te komen met passende oplossingen. Op de Noordgouw zijn vertrouwenspersonen aanwezig die leerlingen opvangen die klachten hebben op het gebied van seksuele intimidatie, geweld, discriminatie, pesten of andere vormen van overlast. sanctie Jong zijn en fouten maken horen bij elkaar. Als je een fout begaat, hoort straf daarbij. De strafmaat heeft te maken met aantallen (de frequentie waarmee zaken voorkomen) en de ernst van de situatie. Het doel van sancties is dat de dader leert van zijn fouten en dat herhaling zo kan worden voorkomen. Sancties mogen niet afhankelijk zijn van de persoon die de sancties oplegt. Daarom hebben we de meest voorkomende sancties in hoofdlijnen beschreven. 5. Stappenplan sancties Bij het signaleren van een incident zet de school de volgende stappen A. Inschatting van de situatie Aantal vragen worden gesteld: Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker voorgekomen? Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? Handelt de school de situatie zelfstandig af? Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? (er is sprake van wetovertredend gedrag) Consultatie andere hulpverlenende instellingen? B. School handelt als volgt (gefaseerd, afhankelijk van de situatie) Gesprek met dader en medewerker van de school Gesprek slachtoffer/benadeelde en medewerker van de school Gesprek met ouders/verzorgers Vervolggesprek school, dader, slachtoffer/benadeelde en ouders/verzorgers Zo nodig wordt dader en/of benadeelde verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Bedenktijd (over vervolg t.a.v. schorsing, terugkeer, bemiddeling, verwijdering) Schorsing Verwijdering

4 Uitwerking stappenplan Afhankelijk van de situatie wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat de school direct overgaat tot de sanctionerende ronde en/of inschakelen van politie d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie. 1. Gesprek leerling - medewerker school. In de preventieve, oftewel ongesanctioneerde, ronde zal getracht worden de leerling door middel van gesprekken te bewegen om zijn/haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de leerling, indien van toepassing via het ZAT, verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Eventueel wordt de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld. 2. Gesprek school, ouders/verzorgers en leerling. De school behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van leerlingen in te lichten over het gedrag van de leerling. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die de school zet t.a.v. het gedrag van de leerling. Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en ouders/verzorgers. Vanaf dit moment worden aantekeningen in het dossier gemaakt over de betreffende leerling in een leerlingvolgsysteem. 3. Vervolggesprek schoolleiding met leerling en ouders/verzorgers. Korte weergave in leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van de problematiek kan de hulpverlening of de politie op de hoogte worden gesteld. 4. Hulpverlening. De school heeft een eigen hulpstructuur, waarin het zorgadviesteam een centrale rol speelt. Het team bestaat uit afvaardiging van school, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, leerplichtzaken en politie. Dit team is een belangrijke schakel bij het vinden van de juiste vorm van hulpverlening voor zowel dader als slachtoffer. Binnen het ZAT kan ook worden besproken wat de juiste aanpak van de school t.a.v. dader en slachtoffer is. Buiten dit zijn er hulpverlenende instanties die betrokkenen kunnen helpen. 5. Verantwoordelijkheid. Bij overtreding van de schoolregels past de school een sanctiestructuur toe. De regelgeving is opgenomen in de schoolgids en op de website. Wanneer er sprake is van overtreding van regelgeving voelt de school zich verantwoordelijk voor de leerling binnen het schoolgebouw, binnen schooltijd (is roostertijd) en binnen de tijd van school naar huis. Ten aanzien van deze verantwoordelijkheid is er geen strikte juridische regelgeving. 6. Mogelijke sancties: Tegenover het ongewenste/verboden gedrag van de leerling wordt door de school een sanctie gezet. Tevens zal ook in deze periode aandacht zijn voor eventuele individuele problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de leerling, via het ZAT, verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Bij strafbaar gedrag wordt altijd de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. 7. Bedenktijd. In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd. De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Deze tijd kan door de school worden benut om zich te kunnen bezinnen of beraden over eventuele

5 volgende stappen. De ouders/verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze maatregel. Op deze maatregel is een uitzondering: de leerling mag wel deelnemen aan toetsen, schoolonderzoeken en examens. Melding in leerlingvolgsysteem. 8. Schorsing. In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen geschorst. Hiervan wordt melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. De school meldt de schorsing (inclusief verantwoording en voorgeschiedenis) schriftelijk aan: - de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag); - de leerplichtambtenaar (bv. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die aan de ouders is gestuurd); De ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht, zij worden tevens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling kan het ZAT worden geïnformeerd. 9. Terugkeer. Na schorsing van de dader en na afwezigheid van slachtoffer/benadeelde wordt terugkeer begeleid door de contactpersonen van de school en betrokkenen (Bv. ouders, politie, Slachtofferhulp). Binnen de school en in de klas zal hiervoor tijd moeten worden genomen. 10. Verwijdering. Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de Noordgouw. De Raad van Beheer heeft de directie gemandateerd en die neemt het besluit of er wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. - De directie stelt de inspectie schriftelijk in kennis. - De ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) verwijdering/doorverwijzing. - De Noordgouw is verplicht de inspanning te leveren om de leerling bij een andere school onder te brengen. Overplaatsing kan ook op basis van detachering. - De leerplichtambtenaar wordt direct in kennis gesteld van de verwijdering en de opgestarte procedure. Hij of zij kan de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen voor de betreffende leerling. 11. Bemiddeling. Als na onderzoek de dader bekend is volgt sanctie. De sanctie heeft als uitgangspunt dat in geval van financiële schade, dit geregeld wordt tussen de partijen. 6. Veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie De Noordgouw meldt alle strafbare feiten aan de politie en/of raadt slachtoffers van strafbare feiten aan aangifte te doen bij de politie. Indien de politie de zaak in behandeling neemt zal zij de zaak verder afhandelen. Bij constatering van strafbare feiten wordt door de politie het afgesproken jeugdbeleid gehanteerd. Dit betekent dat er op het constateren van een strafbaar feit altijd een reactie volgt. Dit hoeft niet altijd een strafrechtelijke reactie te zijn. Het kan ook een gesprek bij de politie zijn waarbij de strafzaak kan worden geseponeerd. Bij feiten van geringe omvang (bv. vernieling met geringe schade), kan na een gesprek van de politie met de dader in bijzijn van ouders, een zaak via HALT worden afgedaan. Het inschakelen van de politie geschiedt door de schoolleiding. In principe wordt de politie pas ingeschakeld nadat de ouders/verzorgers van de leerling zijn geïnformeerd. Ook worden - wanneer er sprake is van een slachtoffer- de ouders/verzorgers van het slachtoffer op de

6 hoogte gesteld. Indien de omstandigheden vereisen dat direct politieoptreden noodzakelijk is, worden de ouders/verzorgers pas achteraf op de hoogte gebracht. De politie kan worden ingeschakeld bij: fysieke of verbale agressie, genotsmiddelen, vernieling, wapenbezit, diefstal, vuurwerk, (sexuele) intimidatie. Deze punten zijn in de bijlage uitgewerkt (de veilige school) 7. Schoolafspraken Er zijn diverse afspraken op de Noordgouw gemaakt, die als doel hebben het realiseren van een veilige omgeving. Deze diverse onderwerpen worden hier kort aangestipt. a. Schoolverzuim en Ziekteverzuim als signaal (ZAS) De Noordgouw participeert in het traject Voortijdig Schoolverlaten, dat bestaat uit een aantal maatregelen, waaronder een regionaal verzuimbeleid en ziekteverzuim als signaal. Verzuimbeleid Schoolverzuim wordt onderverdeeld in: Luxe verzuim Leerplichtige jongeren worden thuisgehouden of blijven zelf thuis uit luxe overwegingen zoals een extra vakantie met het gezin. Luxe verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. Signaal verzuim Het schoolverzuim kan een signaal zijn van mogelijke problemen. Signaalverzuim kan leiden tot voortijdige schooluitval. Wanneer de school leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte stelt van het signaalverzuim zal de leerplichtambtenaar de ouders/verzorgers en de jongere wijzen op hun wettelijke verplichting onderwijs te volgen. Ziekteverzuim als signaal Dit houdt in dat als er sprake is van frequent ziekmelden, de school dit kan melden bij de schoolarts. De schoolarts kan de leerling en ouders uitnodigen voor een gesprek. De school ontvangt terugkoppeling en er worden acties afgesproken om verzuim te verlagen. In de regio zijn afspraken gemaakt om verzuim te voorkomen. Zodra er sprake is van regelmatig te laat of regelmatig afwezig door ziekte volgt de school de regionaal gemaakte afspraken. De afspraken worden regelmatig bijgesteld. Vandaar de verwijzing naar de website: In de bijlage treft u het huidige verzuimprotocol aan. b. Excursies en schoolreizen Ook buiten de school, maar onder verantwoordelijkheid van de school, gelden bepaalde gedragregels. Dit geldt in principe voor alle evenementen die door school georganiseerd worden. De regels kunnen per evenement verschillend zijn en worden vermeld of meegedeeld voordat een evenement plaatsvindt. c. Verkeersveiligheid De leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Ook de gemeente heeft op dit gebied een verantwoordelijkheid. De toegangswegen naar de school zijn regelmatig onderwerp van overleg tussen de school en de gemeente. Veel fietsen van scholieren zijn niet in die staat waarin zij behoren te verkeren. De oudercommissie organiseert jaarlijks, voor de herfst, de fietsencontrole. d. Leidraad kleding

7 Deze is kort. In de schoolregels staat een algemene zin opgenomen: We willen graag een school zijn waar iedereen zich veilig kan voelen. Dit houdt ook in dat we in school geen kwetsende teksten willen zien of horen. Als we zaken signaleren die niet binnen dit kader passen, spreken we de leerling hierop aan. e. Schoolfeesten Schoolfeesten zijn onder andere voor het versterken van het gemeenschapsgevoel een belangrijk onderdeel van het schoolleven. De organisatoren van een feest maken vooraf afspraken met de schoolleiding over de invulling van de avond. Introducees meenemen is meestal niet toegestaan. Tijdens de feesten zullen er voldoende medewerkers aanwezig zijn in het gebouw en bij de toegang. 1. drank en drugs zijn binnen in het gebouw en op het schoolterrein verboden. 2. schoolpasje + toegangsbewijs is verplicht; 3. schoolleiding, docenten en daartoe aangewezen personen hebben het recht om tassen te doorzoeken en om een legitimatie te vragen; 4. de schoolleiding en daartoe aangewezen medewerkers hebben het recht om personen te fouilleren en kluisjes open te maken; 5. bij ernstige overlast hebben de schoolleiding en daartoe aangewezen medewerkers het recht om personen te verwijderen; 6. blijkt dat een leerling van school zich voor, tijdens of na het feest in en buiten school misdraagt, dan zal er een sanctie volgen. Ouders worden in kennis gesteld. f. Kluisjes De leerling moet zijn schoolboeken, helm, kleding, boeken, enz veilig kunnen opbergen. Iedere leerling kan bij de conciërge tegen betaling een locker huren. De school behoudt zich het recht voor de lockers te openen, als er vermoeden is van het plegen van strafbare feiten. g. Vreemden in en om het schoolgebouw Het is niet mogelijk om de veiligheid van een ieder te waarborgen als er bij voortduring vreemden rondom het schoolgebouw hangen of zelfs het gebouw binnen komen. De school en haar terrein is geen openbaar terrein en is dus niet voor iedereen vrij toegankelijk. h. Cameratoezicht Op het terrein van de Noordgouw zijn diverse camera s geplaatst. De opgenomen beelden kunnen worden bekeken als er sprake is van een incident. Indien nodig worden de beelden overgedragen aan de politie. In het protocol cameratoezicht staat hierover meer beschreven. i. Genotsmiddelen De Noordgouw gebruikt het protocol genotsmiddelen. (zie bijlage) j. Pesten In geval van pesten wordt een protocol gebruikt. (zie bijlage) 8. ICT en mediagebruik 'Veiligheid op de elektronische snelweg' De Noordgouw wil leerlingen leren hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met digitale media en dus ook met de minder leuke en soms zelfs gevaarlijke kanten er van. Mediawijsheid zal op beide locaties van de Noordgouw een rol spelen als het gaat om verstandig gebruik van digitale middelen.

8 Gouden regels voor leerlingen -toon respect voor anderen -stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen -stuur geen anonieme s -stuur geen gemene of vervelende s, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren -Surf niet naar porno-, racistische- of treitersites enz. -Maak geen misbruik van technische snufjes op je gsm (camera, mp3-speler, enz..) Zie de bijlagen: protocol digitaal pesten en protocol sociale media. Internet en pesten. Leerlingen en personeelsleden kunnen zich belaagd voelen, doordat zij herhaaldelijk worden lastiggevallen via internet. Sinds 2000 is een anti-stalkingswet van kracht: artikel 285B van het wetboek van Strafrecht. Daarmee is het mogelijk om bij digitaal pesten de politie in te schakelen. Bij een bekende dader dient de politie aangifte op te nemen en actie te ondernemen om de zaak voor de rechter te brengen, zoals getuigen horen, sporen volgen en deze sporen veilig stellen. Bij een onbekende dader dient de politie de dader op te sporen op basis van getuigen en of sporen. Ondersteunend bij een onderzoek zijn uitdraaien van de bewuste e- mailberichten, bewaarde sms-berichten en getuigen. Computergebruik De school heeft een groot aantal computers voor onderwijskundig gebruik. Dit gebruik is aan regels gebonden om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. 9. Calamiteiten Ook scholen krijgen te maken met ernstige zaken als ziektes, ongevallen en zelfs overlijden. Vaak overheersen in dit soort situaties de emoties. De Noordgouw hanteert in voorkomende situaties de procedure omgaan met verdriet. (zie bijlage) Andere calamiteiten kunnen zijn: brand, explosie etc. De Noordgouw beschikt over een actueel nood- en ontruimingsplan. Medewerkers zijn opgeleid tot BHV er (bedrijfshulpverlener). Eenmaal per jaar vinden ontruimingsoefeningen plaats. In ieder lokaal hangt een plan, waarbij de vluchtroutes zijn aangegeven. Tevens wordt in een mentorles hier aandacht aan besteed. Arbo-zaken krijgen de volle aandacht binnen de Noordgouw die zij behoren te krijgen volgens de geldende richtlijnen. Er is een risico-inventarisatie gemaakt en een bijbehorend plan van aanpak. Er is een Arbo-coördinator die zich bezig houdt met het Arbo-zaken. 10. Het gebouw en zijn omgeving De inrichting van het gebouw en de omgeving van de school zijn van wezenlijke invloed op het gevoel van veiligheid. Met elkaar dragen we zorg voor het gebouw, het meubilair en de omgeving van de school. De Noordgouw houdt toezicht op de (brom)fietsstallingen en in het gebouw zelf. Hetzij via camera s, hetzij fysiek. Het stallen van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen, diefstal etc.

9 Op de Noordgouw wordt na signalering van graffiti of vervuilende teksten direct actie ondernomen deze te verwijderen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de dader. s Avonds is het terrein van de school afgesloten met hekken, het gebouw is elektronisch beveiligd en de school is aangesloten bij een beveiligingsdienst. Brandpreventie: Het gebouw is voorzien van een automatische ontruimingsinstallatie zonder doormelding. De installatie kan worden geactiveerd middels automatische rookmelders en handmelders. Alle circulatieruimten en ruimten met verhoogd risico, zoals praktijklokalen en chemicaliënopslag, zijn uitgerust met brandblusmiddelen. Afhankelijk van het risico kunnen dit brandslanghaspels, sproeischuim- of CO2-blussers en branddekens zijn. Deze middelen worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden. Elektrische apparaten en gereedschappen, de brandveiligheidskast voor opslag van chemicaliën en klimmaterieel worden jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd. Bij zuurkasten gebeurt dit tweejaarlijks en reduceerventielen driejaarlijks. Veiligheid in practicum lokalen: Alle practicumlokalen zijn voorzien van ten minste één nooddouche en één oogdouche. In de aangrenzende voorbereidingsruimten is een EHBO-koffer met vulling A volgens het Oranje Kruis aanwezig. Persoonlijke beschermingsmiddelen als labjassen en veiligheidsbrillen zijn per lokaal in voldoende mate beschikbaar. In de lokalen zijn veiligheidsregels van kracht die aan het begin van ieder schooljaar met de leerlingen worden doorgenomen en aan hen worden uitgereikt. Deze worden gehandhaafd door de docenten en TOA s. De veiligheid van de leerlingen en het personeel wordt gewaarborgd als we ons met elkaar aan de volgende regels houden: Voor de les: 1 Zet je tas in de schappen buiten het lokaal en neem alleen je scheikunde(werk)boek/schrift + etui mee. 2 Alleen als de docent van wie je les hebt aanwezig is, mag je het lokaal betreden 3 Blijf bij de ramen weg. Hier hangt een (duur) systeem om het lokaal te verduisteren. Om vandalisme te voorkomen mag niemand hierbij in de buurt komen! Tijdens de les: 4 Kom niet aan proefopstellingen. 5 Zit niet aan de kranen als het niet nodig is 6 Snoep uiteraard niet, kauw ook niet op pennen e.d. 7 De ruimte tussen bord en bureau is alleen bestemd voor de docent en de TOA. Hier kom je dus niet! 8 De kar links voor in het lokaal bevat allerlei benodigdheden. Ga hier niet zomaar zelf aanzitten, dit mag alleen met toestemming van docent of TOA Tijdens het practicum: 9 Maak voor elk leerlingenpracticum een voorschrift in je schrift!! 10 Trek een labjas aan en doe de jas dicht 11 Zet tijdens het practicum een veiligheidsbril op. 12 Lang haar moet worden opgebonden als de brander wordt gebruikt. Vraag desnoods een gewoon elastiekje aan de TOA of de docent.. 13 Oneigenlijk gebruik van veiligheidsmiddelen(brillen, brandblusmiddelen, douche,spuitflessen) is verboden

10 14 Gedraag je rustig in het lokaal. 15 Zorg dat je weet hoe de veiligheidsvoorzieningen werken. 16 Bij brand raak niet in paniek, ga niet rennen. Volg de instructies van je docent of TOA op. 17 Gooi chemicaliën nooit door de gootsteen. Ruim gemorste chemicaliën op. 18 Ruim alle gebruikte benodigdheden netjes op. 19 Was je handen na afloop. 11. Verzekeringen Aansprakelijkheid en beschadigingen Geadviseerd wordt om geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. De school is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan en/of vermissing van persoonlijke bezittingen of eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden. Door leerlingen uit moedwil of onvoorzichtigheid aangerichte schade aan gebouwen, inventaris of leermiddelen van de school, zal worden hersteld voor rekening van de ouders of verzorgers van de desbetreffende leerlingen. Verzekeringen/aansprakelijkheid De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen een ieder in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 12. Klachtenregeling De klachtenregeling is laagdrempelig. Het is de bedoeling dat de klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, personeel en schoolleiding in eerste instantie onderling worden opgelost. Als dit niet kan door de aard van de klacht of als een klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan kan men in het uiterste geval een beroep doen op de klachtencommissie. In de wet is geen omschrijving gegeven van de soort klachten dat binnen de regeling behandeld kan worden. Er wordt alleen vermeld dat de klachten

11 betrekking hebben op een gedraging (of het nalaten van een gedraging) of op een beslissing (of het nalaten van het nemen van een beslissing). Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van de schoolorganisatie, geweld, discriminerend gedrag en seksuele intimidatie. Wettelijke bepalingen Het bevoegd gezag stelt een klachtencommissie in. Meer informatie hierover vindt u op: site Noordgouw/Ouders/Klachtenprocedure. Op de Noordgouw zijn vertrouwenspersonen benoemd. Commissie van beroep eindexamens Volgens het eindexamenbesluit moet het bevoegd gezag een commissie van beroep eindexamens instellen. Een kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor VO over het eindexamen bij deze commissie in beroep gaan. De Noordgouw heeft zich aangesloten bij een commissie van beroep eindexamens van het samenwerkingsverband VIA. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten op dit gebied. Zie site Noordgouw/Leerlingen/afdeling/PTA examenreglement. klachten- en incidentenregistratie De Noordgouw is verplicht klachten en incidenten te registeren. Het doel hiervan is zicht te krijgen op klachten en incidenten en zo nodig actie te nemen en de kans op misstanden en incidenten verkleinen. Tot slot De Noordgouw hoopt door deze integrale aanpak leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden en tracht door uitvoering van dit plan nog meer mee te geven dan alleen een diploma. De school hoopt mede op deze wijze bij te dragen aan de brede ontwikkeling van de leerlingen, zodat die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bijlagen: a. protocol cameratoezicht b. veiligheidsregels Noordgouw c. klachtenregistratie d. incidentenregistratie e. protocol omgang medewerker-leerling f. Privacyreglement: zie bijlage PDF g. Schoolnoodplan h. Protocol inzet politie i. Social Media Protocol (ll editie)/(vw editie) j. Pestprotocol k. Procedure omgaan met verdriet ==================================================================

12 a. Protocol cameratoezicht Camerabewaking De Wet Persoonsregistratie stelt eisen aan het gebruik van camerabewaking in een bedrijf. De Noordgouw voldoet aan de gestelde eisen, die zijn opgenomen in een protocol. 1. De Noordgouw is volgens de Wet Persoonsregistraties verplicht om leerlingen, medewerkers en bezoekers te informeren over het gebruik van camerabewaking. D.m.v. borden op het terrein wordt kenbaar gemaakt dat camerabewaking wordt toegepast. 2. Het doel van de camerabewaking heeft betrekking op preventieve beveiliging en ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten, voornamelijk gericht op bescherming van het schoolgebouw en haar terrein. 3. Ter bescherming van de gegevens die met de camera s worden geregistreerd is het van belang dat duidelijk is wie bevoegd is om toegang te hebben tot de apparatuur en deze in voorkomende gevallen de digitaal opgeslagen beelden mag overhandigen aan politie en/of justitie. Beelden mogen alleen worden teruggekeken bij een melding van een strafbaar feit. Op een beveiligde PC worden de bestanden opgeslagen, ze mogen alleen op deze computer bekeken worden door bevoegden. Wie heeft hier rechten? 4. Een camerabewakingssysteem dient onderdeel uit te maken van een integraal veiligheidsplan waarbij de zorg voor veiligheid onderdeel vormt van de totale bedrijfsvoering. De Noordgouw beschikt over een veiligheidsplan waarin de camerabewaking tevens is opgenomen. 5. Indien de beelden langs digitale weg worden opgeslagen is er een verplichting om dit bij de Registratiekamer aan te melden. Er is een aantal camera s aanwezig op het terrein en in de gebouwen van de Noordgouw. De bedoeling hiervan is op beelden vast te leggen wat er gebeurt. Indien er sprake is van incidenten, dan kunnen de beelden worden bekeken, waardoor een mogelijke oplossing soms kan worden bereikt. Beschrijven: Wie heeft recht de beelden te zien/ te beheren. Hoe lang worden de beelden bewaard. Vermelden in de schoolgids dat er cameratoezicht is. Camera s mogen niet onzichtbaar worden opgesteld. Een ieder heeft rechten. Deze rechten vermelden (in de schoolgids of) op de site. Rechten van de betrokkenen Betrokkenen hebben inzagerecht, een correctierecht, een afschermingsrecht en een verwijderingsrecht. Het inzagerecht is het recht op het kunnen bekijken van gegevens over hem of haarzelf. Het correctierecht is het recht om gegevens over hem of haarzelf te mogen corrigeren, aanvullen of toelichten. Het afschermingsrecht is een recht op grond waarvan de persoon kan vragen om de beelden en/of andere gegevens over hemzelf niet verder te gebruiken of te laten zien aan anderen. Het verwijderingsrecht is het recht van een persoon om te vragen beelden en/of gegevens over hem of haar te verwijderen uit de bestanden. =====================================================================

13 b. VEILIGHEIDSREGELS voor DE NOORDGOUW Op onze school moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen; daarom gelden er regels. Toegang De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen leerlingen, personeel en anderen in overleg met de school. Camera s In diverse plaatsen hangen video-camera s. Na ongeregeldheden kunnen opnamen worden vertoond aan de politie. Kluisjes De schoolleiding mag kluisjes van leerlingen openmaken. Spijbelen Als je spijbelt worden er maatregelen genomen. Je kunt dan niet alleen te maken krijgen met de school, maar ook met de leerplichtambtenaar of met de officier van justitie Ongewenste intimiteiten Je hoeft nooit akkoord te gaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard. Niemand mag jou tegen je zin zo benaderen. Praat over ongewenste intimiteiten met de vertrouwenspersoon op school of met een ander in wie je vertrouwen stelt. Discriminatie: Je mag een ander niet belachelijk maken, dreigen met geweld per internet en gsm, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. Wapens: Als wapens bij je worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en afgegeven aan de politie. Ook laserpennen zijn verboden. Vandalisme Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait in principe voor de kosten op. Diefstal Dieven zijn geïnteresseerd in jassen en tassen met spullen van waarde. Gebruik je kluisje, zet je fiets op slot. Meld diefstal meteen bij de schoolleiding. Handel Wie wordt betrapt op handel in illegale spullen, wordt doorgestuurd naar de politie. Alcohol Je mag geen alcohol meenemen en gebruiken op school. Bij bijzondere gelegenheden kan de schoolleiding besluiten alcoholgebruik tijdelijk toe te staan. Drugs Je mag geen drugs meenemen en gebruiken op school. De maatregelen zijn streng. OVERTREDING VAN DE HUIS- EN VEILIGHEIDSREGELS Als je de huis- en veiligheidsregels overtreedt, kun je straf oplopen en zelfs worden geschorst. Van feiten die wettelijk verboden zijn, zal in beginsel aangifte worden gedaan bij

14 de politie. ==================================================================== c. Klachtenregistratie en incidentenregistratie Klachten en incidenten zijn onvermijdbaar. Ook al lijkt een klacht soms eenvoudig, voor een ouder of leerling kan het een halszaak zijn. Misschien is wel de belangrijkste voorwaarde voor het wegnemen van onvrede dat we het probleem van begin af aan serieus nemen. Vaak willen leerlingen en ouders niet veel meer dan dat. Ze willen gehoord worden. Door zorgvuldig te handelen, kunnen we met soms enkele kleine initiatieven het probleem wegnemen en bovendien veel goodwill kweken. Zo halen we winst uit een vervelende situatie en verbeteren we het imago en de kwaliteit van onze school. 1 Vertrouwenspersoon en contactpersoon Als een probleem zich niet zomaar laten oplossen, kunnen beide partijen erbij gebaat zijn een derde in te schakelen. Via bemiddeling van bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon kunnen we op een goede manier een probleem met een ouder oplossen. Een vereiste is dat de vertrouwenspersoon zich onpartijdig en onafhankelijk opstelt en niet op een of andere manier bij de school betrokken is. Natuurlijk is het aanstellen van een externe bemiddelaar ook mogelijk. Formeel moeten we jaarlijks verslag doen van het aantal klachten dat bij De Noordgouw is binnengekomen en de wijze waarop we de klachten hebben afgehandeld. Omdat het ondoenlijk is alle mondelinge klachten, telefoontjes enz. te registreren stellen we voor de volgende werkwijze toe te passen. 1. de meeste klachten zullen zonder grote problemen worden opgelost. Is dit niet het geval, dan wordt er door de medewerkers van de school verwezen naar de schoolleiding. 2. alle klachten die schriftelijk binnenkomen worden geregistreerd 3. alle klachten van ouders, waarvoor door de ouders een gesprek wordt aangevraagd, worden geregistreerd 4. einde van het cursusjaar worden de klachten en de afhandeling daarvan geïnventariseerd 5. verslaglegging van de klachtenregistratie en de afhandeling ervan vindt plaats eenmaal per jaar aan het bestuur, de MR en de klachtencommissie. 6. doel van deze registratie is a) dossiervorming: mocht een zaak escaleren, dan kunnen we aantonen hoe we procedureel hebben gehandeld en b) te leren van gemaakte fouten: hoe kunnen we de school verbeteren door te voorkomen dezelfde fouten nogmaals te maken. Daarnaast komt het voor dat ouders met hun problemen direct doorgaan naar de externe klachtencommissie. Seksuele intimidatie is een andere zaak Door zorgvuldige communicatie met onder andere ouders en leerlingen kunnen problemen op school vroegtijdig worden opgelost. Uitzondering op deze aanpak zijn omstandigheden waarin sprake is van een beschuldiging van een zedendelict. Door de aard van de aantijging, wordt hiervoor een andere procedure gevolgd.

15 We spreken af: 1. Vanaf september 2012 worden alle klachten geregistreerd en wordt verslag gedaan naar MR en Raad van Beheer 2. Klachtenregeling wordt geactualiseerd en op openbare plaatsen in de school neergelegd 3. De externe klachtencommissie: de gegevens zijn vermeld in de Schoolgids. De externe klachtencommissie is bereikbaar via Landstede te Zwolle. d. Incidentenregistratie Per 1 september 2012 is iedere school verplicht tot het registreren van veiligheidsincidenten. Uitvoering registratie wordt gedaan door de heer P. Steenbergen, staffunctionaris organisatie en kwaliteitszorg. De wet onderscheidt daarbij drie categorieën: 1. Incidenten direct tegen personen gericht zijn incidenten waarbij enige vorm van letsel of schade is toegebracht aan een of meer personen 2. Incidenten indirect tegen personen gericht zijn incidenten waarbij enige vorm van schade is toegebracht aan eigendommen van één of meer personen of instellingen 3. Incidenten betreffende (verboden) goederen zijn incidenten waarbij goederen of voorwerpen betrokken zijn die volgens de schoolregels of wet zijn verboden, zonder dat er door het incident zelf schade is toegebracht aan een of meer personen. In deze drie categorieën zijn negen soorten incidenten te onderscheiden: a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft; b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt; c. wapenbezit; d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie; e. grove pesterijen; f. discriminatie; g. bedreigingen; h. vernieling of diefstal van goederen; i. bezit van, handel in of gebruik van drugs. Per incident moeten we de volgende gegevens te registreren: 1. Wat (inhoud van incident)? 2. Wanneer (datum en tijd)? 3. Wie (betrokkenen)? 4. Waar (plaats)? 5. Waarmee (voorwerpen of digitale systemen)? 6. Waarom (motief)? 7. Welke aanpak (afhandeling)? De te registreren incidenten hoeven geen persoonsgegevens te bevatten: de Noordgouw kiest er voor om te volstaan met de melding of de betrokkene een leerling, docent of een derde is. De registratiegegevens van de incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek. De staffunctionaris organisatie en kwaliteitszorg registreert de incidenten en doet na afloop van het cursusjaar het overzicht toekomen aan de directie. De directie informeert de medezeggenschapraad en de Raad van Beheer.

16 e. Protocol over de omgang medewerker leerling Inleiding Tijdens het schooljaar heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden in het kader van de identiteit van onze school. In deze gesprekken werd door verschillende deelnemers de wens geuit enkele richtlijnen te krijgen met betrekking tot de omgang tussen de medewerkers en leerlingen. Naar aanleiding hiervan is dit protocol opgesteld. Uitgangspunt Directie en ouders gaan uit van het vermogen van de docenten/medewerkers om te oordelen, bovendien vertrouwen zij erop dat docenten/medewerkers en leerlingen op een correcte wijze en respectvol met elkaar omgaan. Doel Met dit protocol willen we medewerkers bewustmaken van de risico s van bepaald gedrag richting leerlingen en voorkomen dat medewerkers of leerlingen in een situatie komen die door één van beiden of allebei als onprettig wordt ervaren en die in het slechtste geval tot rechtsvervolging kan leiden. Hieronder staan enkele richtlijnen met betrekking tot de omgang van medewerkers en leerlingen. Algemeen - Wees transparant bezig, zorg dat je zichtbaar bent. Handel schoolzaken af op een plaats waar een ander kan toekijken. Dat geldt zowel fysiek als virtueel: niet in een afgesloten ruimte, niet via sociale media. - Geef zelf de afstand aan: geen jij en je. Geen voornaam: schoolafspraak. - Houd werk en privé gescheiden. - Wijs een collega op gedrag waarmee hij/zij in problemen zou kunnen raken. Hij/zij is het zich wellicht niet bewust. - Wijs leerlingen erop dat het dragen van uitdagende kleding een probleem kan opleveren, en dat het anderen in verlegenheid kan brengen. In school - Als een docent een toets afneemt waarbij leerlingen die klaar zijn het lokaal mogen verlaten, laat dan de één na laatste leerling wachten op de laatste. - Blijf niet als docent/medewerker alleen achter met leerlingen die te laat worden opgehaald bij schoolfeesten of na een excursie; laat ook dan de een na laatste even wachten. - Als een docent zaken te bespreken heeft met een leerling, doet hij/zij dat in een lokaal of werkplek waar hij/zij zichtbaar is voor anderen. - Raak als medewerker een leerling niet aan. Het kan zo gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd. Buiten school - Zodra een medewerker te maken krijgt met toenaderingen van de kant van de leerling, moet diegene helder zijn in zijn/haar afwijzing. Hoe vervelend dat ook voor die leerling kan zijn. Het gedrag wordt afgewezen, niet de persoon. Stel in zo n geval ook een collega op de hoogte, om helder en transparant te zijn. - Kwetsbaarheid kan verkleind worden door niet uit te gaan in gelegenheden waar ook leerlingen uitgaan. Laat in ieder geval geen gedrag zien waarover negatief gesproken kan worden.

17 Via de sociale media - Vermijd contact met een leerling via sms, sociaal netwerk, msn, mail of twitter. Sinds kort beschikt de Noordgouw over een ELO. Gebruik deze beschermde omgeving om schoolzaken met leerlingen af te handelen. Afstand houden geeft de verhoudingen weer zoals een docent/medewerker die naar de leerlingen toe moet hebben. - Regels voor personeelsleden 1 Benader leerlingen met respect en eis ook van alle leerlingen dat zij elkaar met respect benaderen 2 Accepteer geen beledigende opmerkingen 3 Gebruik geen racistische en/of discriminerende taal en zie er op toe dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag. (binnen de school) 4 Neem duidelijk afstand van racistisch en /of discriminerend gedrag van collega s, ouders en andere volwassenen binnen de school. Maak dit ook kenbaar 5 Zorg er voor dat er in het lokaal geen racistische of discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op posters, in schoolkrant te gebruiken boeken e.d. 6 Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen zijn niet aanvaardbaar 7 Wees alert op signalen die zouden kunnen wijzen op seksuele intimidatie, discriminatie en racisme, treedt op bij voorkomende gevallen van ongewenst gedrag en schakel zo nodig de vertrouwenspersoon in 8 Neem klachten over seksuele intimidatie, discriminatie en racisme serieus en handel ze af volgens de geldende procedure 9 Wees je bewust van het feit dat de aan je zorg toevertrouwde leerlingen zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden en dat daar geen misbruik van mag worden gemaakt 10 Voorkom dat je in een situatie terecht komt, waarin je beschuldigd zou kunnen worden van ongewenste intimiteiten 11 Wees je bewust van het feit dat situaties, waarvan één leerling zich met één personeelslid in dezelfde ruimte bevindt (binnen of buiten de school), tot problemen kunnen leiden en daarom zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Dit geldt in versterkte mate voor situaties in de privésfeer. Nodig geen leerlingen thuis uit. Vermijd zo veel mogelijk een éénop-één-situatie in een afgesloten ruimte 12 contact (of contact via MSN en SMS) met leerlingen moet direct dienstbaar zijn aan een pedagogisch-didactische schooltaak 13 Bewaar op 'vrijere' momenten tijdens excursies, schoolfeestjes of uitstapjes ook de nodige afstand en benader liefst groepjes leerlingen in plaats van individuen 14 Vermijd lichamelijk contact 15 Zie erop toe dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. Als de situatie daartoe noopt, zijn meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen als uitingen van emoties zeker geoorloofd. Zorgvuldigheid is hierbij geboden; niet elke leerling stelt er prijs op 16 Ook non-verbaal gedrag is heel belangrijk: je mimiek, de intonatie van je communicatie en je houding 17 Ga als begeleider tijdens buitenschoolse activiteiten, wedstrijden, excursies en reizen gereserveerd en met respect om met de leerling en de ruimten waarin de leerling zich bevindt zoals de kleed- of hotelkamer en zie er op toe dat deze regel wordt nageleefd door iedereen die bij de leerling betrokken is. Spreek, indien er gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels, de betreffende persoon daarop aan 18 Maak bij buitenschoolse activiteiten afspraken over gedrag in slaapzalen en douches 19 Zorg ervoor dat er tijdens buitenschoolse activiteiten steeds zowel vrouwelijke als mannelijke begeleiding aanwezig is 20 Breng nooit kritiek op tafel in aanwezigheid van andere personen, maar probeer het eerst onder vier ogen te bespreken met diegene op wie je kritiek gericht is 21 Roddel nooit over anderen en geef ook anderen geen kans daartoe

18 22 Praat niet negatief over leerlingen, maar benader ook hun mogelijk wangedrag positief 23 Praat niet op een denigrerende manier over leerlingen naar ouders toe 24 Praat niet negatief over andere collega's in de contacten met ouders en met andere collega s 25 Wees je er van bewust dat "staren" naar anderen verkeerd uitgelegd kan worden 26 Wees voorzichtig met opmerkingen over het uiterlijk van leerlingen 27 Verstrek eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en gedragingen aan leerlingen, ouders, schoolleiding en (vak)collega's 28 In formele én informele sfeer wordt de privacy van ouders en kinderen gerespecteerd. Behandel vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig: handel in probleemsituaties volgens de op school geldende procedure. Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de uitoefening van het werk. Leerlingengegevens worden niet besproken in bijzijn van derden (b.v. andere leerlingen/ouders). Volgens de wet op de privacy mogen gegevens over een leerling in principe niet met derden worden besproken als de ouders daarvoor geen toestemming hebben verleend. Als gegevens in het kader van leerlingbegeleiding bij meerdere docenten bekend zijn, moet de leerling daarvan op de hoogte worden gesteld Bijlage 2: Regels voor de leerlingen 1 Benader alle personeelsleden en leerlingen met respect 2 Maak geen beledigende opmerkingen 3 Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen zijn niet aanvaardbaar, niet mondeling en niet schriftelijk (bijv. in de schoolkrant en op internet) 4 Vermijd lichamelijk contact 5 Wees je er van bewust dat staren naar anderen verkeerd uitgelegd kan worden. 6 Maak geen hinderlijke opmerkingen over het uiterlijk van leerlingen of personeelsleden 7 Bewaar op 'vrije' momenten tijdens excursies, schoolfeestjes of uitstapjes ook de nodige afstand tot leerlingen en personeelsleden 8 Volg bij buitenschoolse activiteiten de afspraken over gedrag in slaapzalen en douches 9 Gedraag je ook in bussen, treinen, enz. volgens de regels van fatsoen 10 Daag leerlingen en personeelsleden niet uit door je gedrag of je manier van kleden 12 Aanvaard de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet 13 Scheld een ander niet uit en doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen 14 Blijf van de spullen van elkaar af 15 Bedreig een ander niet 16 Neem geen wapens (messen en dergelijke), drugs of vuurwerk mee naar school 17 Gebruik binnen en buiten de school geen geweld f. Privacyreglement zie site Noordgouw g. Schoolnoodplan voor medewerkers : M-schijf- BHV h. Protocol inzet politie 1. Fysieke agressie Algemene definitie: Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een ander. Wanneer er sprake is van langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk geweld door een of meerdere leerlingen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of

19 buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat door de school duidelijk zal moeten worden herkend. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. In de bijlage is het pestprotocol opgenomen. Toelichting: Indien het uitgeoefende geweld in geval van eenvoudige mishandeling niet bestaat uit een meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis, (bijv. klap mat vlakke hand op rug o.i.d.) reageert de school zelf op deze gedraging. Is er sprake van meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis (bijv. compleet in elkaar trappen van slachtoffer), letsel of structureel agressief gedrag door een dader of als er sprake is van groepsoptreden dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Slachtoffers van geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is voor strafrechtelijke aanpak meestal een aangifte nodig. De school neemt een duidelijke positie in en staat achter het slachtoffer. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal af zal moeten geven in de richting van de dader (repressief) en omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk, evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 2. Verbale agressie Algemene definitie: Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. We spreken over pesten wanneer één of meerdere leerlingen langdurig verbaal of fysiek geweld uitoefenen tegen een medeleerling. Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat door de school duidelijk zal moeten worden herkend. In de bijlage is het pestprotocol opgenomen. Toelichting: Indien verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheid (dus zonder middel dat de bedreiging/intimidatie kracht bij zet) en er geen sprake is van een structureel karakter, past de Noordgouw zelf maatregelen toe. Let op: verbale agressie is heel moeilijk bewijsbaar. Anderen, die het gehoord hebben, kunnen in dit geval een getuigenverklaring afleggen. Daarom verdient het aanbeveling dat de school dit zelf aanpakt. De politiecontactpersoon kan voor advies worden benaderd. Gaat het verbaal geweld wel gepaard met enige feitelijkheid die de bedreiging of intimidatie kracht bijzet, dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Dit geldt ook als er sprake is van herhaling of structureel karakter. Slachtoffers van verbaal geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is het voor strafrechtelijke aanpak vaak een aangifte nodig. Een duidelijke stelling - name van de Noordgouw is hier essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal zal afgeven in de richting van de dader (repressief) en aan de omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk evenals het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 3. Drugs/alcoholbezit, -gebruik en -handel Algemene definitie: Het voorhanden hebben van alcohol, drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden ingeleverd. Ook het handelen in / verstrekken van drugs of deze medicijnen is verboden. De school heeft dit als huisregel in het schoolreglement opgenomen. Hierin zijn sancties opgenomen, een ieder weet wat hem te

20 wachten en te doen staat wanneer een regel overtreden wordt. Het reglement genotsmiddelen is in de bijlage toegevoegd. Toelichting: Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan reageert de school hierop. De leerling die onder invloed de lessen volgt, wordt uit de les verwijderd. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij niet doorslaggevend. Enerzijds tast drugs- en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Het onderscheid tussen het voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden hebben van drugs bestemd voor de handel is moeilijk te trekken. Vandaar de volgende grenslijn: Indien jongeren cannabis voorhanden hebben en dit aan anderen uitdelen, al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds om een duidelijk en goed te hanteren beleid te voeren. Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van drugs voor eigen gebruik. De Noordgouw verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de Noordgouw te brengen. In geval de Noordgouw kennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs / medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. De Noordgouw geeft hiervoor GEEN schadevergoeding en is NIET aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De Noordgouw verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van het handelen verkregen. Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging overgedragen aan de politie. 4. Vernieling Algemene definitie: Vernieling, vandalisme. Toelichting: Vernieling is een uiting van het geen respect hebben voor andermans eigendommen. Vaak komt het voort uit een (algemeen) gevoel van onvrede met zijn eigen positie (afgunst / boosheid / vervelen) hetgeen zich dan uit in vernielen. Zeker als de vernieling zich richt op een specifiek (bewust gekozen) slachtoffer zal aandacht aan de achtergronden van de vernieling moeten worden besteed om herhaling of verergering van maatregelen tegen het slachtoffer te voorkomen. In geval van eenvoudige vernieling met niet meer dan geringe schade, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, bestraft de Noordgouw de gedragingen zelf. Indien het gaat om een vernieling van meer dan geringe omvang of schade, er sprake is van herhaling of groepsdelict of als schadevergoeding / schadeherstel niet kan worden bereikt, zal ook de politie in kennis worden gesteld. 5. Wapenbezit Algemene definitie: Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen worden aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen van onderwijs niet noodzakelijk is. Toelichting: Veel onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapens en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Zorgplan De Atlant 2012-2015

Zorgplan De Atlant 2012-2015 Zorgplan De Atlant 2012-2015 1 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: 8 2.1 Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie