een blaadje gaan maken om het kontakt met de achterban

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een blaadje gaan maken om het kontakt met de achterban"

Transcriptie

1 MAART 1989 nr23 Stop ~ kontakt Redaktioneel. Tot onze spijt heeft het erg lang geduurd totdat de volgende Stopkontrakt verscheen. Een belangrijke oorzaak hiervan was gebrek aan tijd van de redaktieleden en de verlegging van prioriteiten dooraktie Strohalm. Strohalm geeft nu maandelijks de Knipkrant Milieu ult. Dit is een blad op formaat A3 met artikelen op een breder gebied dan milieu alleen. Ook de maatschappelijke kant met hun verbanden naar derde wereld, ekonomie en vredesvraagstukken komen hieraande orde. De artikelen hebben standaard afmetingen en kunnen doorplaatselijke groepen overgenomen worden in een plaatselijk te verspreiden blaadje. Strohalm hoopt hiermee te stimuleren dat plaatselijke groepen zelf regelmatig een blaadje gaan maken om het kontakt met de achterban te intensiveren. Wereldwinkelgroepen, vredesgroepen en plaatselijke milieugroepen evenals enkele afdelingen van pomieke groeperingen hebben enthousiast gereageerd. Hoewel kernenergie niet in elk nummer van de knipkrant aan bod zal komen, blijven wij aan dit onderwerp aandacht schenken. Wel werken de meeste mensen van Stopkontrakt aan de Knipkrant Milieu mee. De konsekwentie is dan ook dat Stopkontrakt met dit nummer haar einde zal beleven. Het afgelopen jaar heeft Strohalm veel moeite gedaan voor een massale verspreiding van het boekje Straling, mag het ietsje meer zijn? van Els de Groen. Er zijn inmiddels bijna exemplaren van verspreid. Waarschijnlijk kent je als Stopkontrakt lezer/es dit boekje al, maar voor het geval dat het je aandacht is ontgaan zenden we het hierbij als afscheidsgeschenk van Stopkontrakt toe. U kunt door overmaking van f20.- nog drie exemplaren ontvangen. In dit nummer staat ook nog enige informatie over de door Strohalm geïnitieerde Stralingsaktie die naar aanleiding van dit boekje ontketend is. Tenslotte kunt U zich abonneren op de Knipkrant Milieu door /17,50 over te maken op giro t.n.v. Aktie Strohalm te Utrecht.

2 Amerika wordt wakker? Onlangsverschenenin de Volkskrant tweeartikelen over de vervuiling en de gevaren van de kemwapenindustrie. Langzaamwordtermeer bekendovermankementenbij installaties. Langzaamwordener installatiesbuitenwerking gezet. Langzaamworden de verantwoordelijken wakker geschud. Tevenslijkt het alsofde VerenigdeStaten hiermee ookin een bestaande nucleairenachtmerrie terecht komen. Eenverslag van de eerder verschenenartikelen. In de afgelopen lijd zijn er belangrijke ondmllingengeweestindeam~ kemwapenüdustrie. Dit leeftgeleidtot desluiling van kemwapenfabriek.en. Er is nu oolerlrent dat een groot aantal zwakkeplekkenoverhethoofdisgezien. Zwakke plekken betreffende de beveiligingvande omgeving tegenstraling. De vraagdiehierbij direktopkomtdagenis, watditallesleeftbetekendvoorde mensen die in de fabrieken wedden en voor deomworenden. Deze bezorgdheid kwam naar voren rond een fabriek in Femald in de staatohio. In dezefabriek. worden reaktor elementen van venij'kt uranimn gemaakt. de werlc:nemers zijn daarinstakinggegaanvoormeerloonen velliger werlc.omstandigheden. Proces Deomwonendenspandeneenprocesaan tegen de oniememingdiede fabriek expioiteerd. Tijdens het proces leeft het nûnisterievanenergiezakendocmnenten vrijgegeven waandt blijkt dat door bedrijven opzettelijk radioaklief materiaal is geloosdmet medewe1m van de overheid. Door lekkages in het opgeslagen afval is het grondwater stede verontreinigd Tevens is er door regelmatige defekilm. in de filters van de schoorstenen veel uraniumstofin de omgeving terecht gekomen. Sena10rJomGlennvan Ohio deed de uitspraak:" We zijn bezig onze eigenmensente vergiftigeninnaam van de nationale veiligheid". Trieste voorbeelden zijnde gevolgen van de fabriek voor de mensen in de omgeving. Een vierjarigejongenkwam inaanraidngmet straiing. Eenbeen van hemmoestdaaromwordengeamputeerd. Zijnbroervan lienjaar blijktleukemie te hebben. Dat hetbij deze fabriek. niet gaat. omldeine hoeveelheden blijktuit de volgende cijfers. In de afgelopen 35jaar is meerdan ~ IltOCI(Y FLATS 230ton radioakliefmateriaal in de lucht of in hetwaterterechtgekomen. Verder is 337tonuranium hexafluoride gewoon zoek. Ongelukken Een plutonimnfabriek. in RockyFlatsin destaatcoloradois inoktoberstilgelegd. In dezefabriek zijnreedstientallenbrandengeweest waarbij ooksoms plutoniumstofvrij kwam. De opslag van afval vonnt hier een groot probleem. De fabriek.geldtalsde gevaarlijkstestonplaats vande Verenigde Staten. In het Savannah River komplex in de staatsouth Carolina zijn alle drie de reakioren waarin Tritimn wordt vervaardigdomveiligheidsredenengdoten. het grondwater is aldaarsterlc verontreinigd door het verlceerd begraven van de vele vatmmethoogradioaktievevloeistoffen. Hanford Aleerderinjanuari 1987sloothetministerie uit veiligheidsoverwegingen de grootste plutoniwnreaktor in Hanford in de staat Washington. In dit komplex werdoogde plutonium gemaakt voorde kembommen voornagasaki. Evenals in Femald zijn het ook hier in Hanford de omwonenden die met de Vl'eSe1iJlce gevolgen zitten opgezadeld. Met name de $,IIV/tNN4t4 RIV"1 ~ vierlcante mijl rond de fabriek gevende ernst aan. Van de 108 oorspronkelijke bewoners is bij 24 mensen vroegtijdig kankergekonstateerd ofzijn erreedsaan overleden. Zeven kinderen werdenhier gehandicaptgeboren. Het meest schrijnende bij dit alles is nog wel dat deze vervuilingen en lozingen bij de ovedleid bekent waren zonder dat ze de omwonenden daarover inlici:men. 'ä werden simpelweg gebndkt als proefdieren. Topje van ijsberg Langzaam beginnende gevaren doorte dringen tol de verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Gevreesd moetechter wordendat het nog maarom een topje van de ijsberg gaat van de gevaren die zichin de praktijk openbaren. Langzaam begintookdoortedrlngendat naast alle gezondheidsgevolgen voorde betrokken werlcnemers en omwonenden het ook gevolgen heeftvoorde kemwapenindustrie. De AlgemeneRekenkamer enhet ministerievanenergiezakenraamdenhetschoomnaken,hetvemieuwenen het op eenmilieubewuste manierin gebmikhoudenvande kemwapenindustrle op meer dan 170miljard dollar. Helaas geldtvoorhetreagerenopdegevarenvan de kemwapenindustrle in de Verenigde Statendathetlangzaam.veeltelangzaam gaat.

3 Atoomstroom In Nederland In Nederland wordt 5 procent van de elektriciteit via kerncentrales opgewekt.vergelekenmet de onsmnrinpnde landen is dat nog maar vrij weinig.in Frankrijkwordt (is procent van de elektriciteit door kernenergie ae1everd, in BeIgie 76 %, in West-Duitsland 25 CJGt. De Nederlandse regering kwam. in 1985 metde plannenom 2 of3 nieuwe kerncentta1es te bouwen. Gelukkig gooidede ramp in Tsjernobyl roet in heteten enwerden de plannenvoor1o- pig in de ijskastgezet.ook in de omliggende landenwordt de uitbreiding van het kemenergiepark wat minder doortastend aangepakt. In een aantal landen womt al helemaal niet meer aan uitbreiding van kernenergie gedacbt.denemarken, Ierland en Oostenrijk hadden kernenergie al eerder afgezworen. Zweden en Italië zuilen geennieuwekemcentrales bouwen. In Spanje en Duitsland is de diskussie opnieuw opgelaaid na de ramp in Tsjemobyl. Toch gaan we naar een grenzeloos Europaen hoe zal dan de energievooniening werdengeregeld? Import Verscheidene kamerfrakties hebben in Nederland al uitspraken gedaan over eventuele impon van atoomstroom uitfrankrijkenbelgie.ookde PVDA. dietegende bouwvannieuwe kerncentrales is, heeft geen bezwaar tegen het importeren van atoomstroom. Belgieen Frankrijk hebbenal langeenfikse overcapaciteit aanelektrisch vermogen en zij exporteren al een deel van hun atoomstroom. Alle landenvaneuropazijnvia koppelnetten met elkaar verbonden. Dit geeft echternoggeenonbeperlcte mogelijkheden. Het wil bijvoorbeeld nog niet zeggendatfrankrijk geheelduitsland vanelektriciteit zoukunnenvoomen. alleenal geziende transportverliezen overgrote afstanden. Weerstand Dat wij in Nederland relatief weinig kerncentrales hebben komt voor een grootdeeldoorde grote weerstand die veel mensen altijd tegen kernenergie gehadhebben. Nog steeds blijkt85% vandenederlanders nietste zien inde bouwvannieuwekerncentrales. Grote '. demonstraties tegen kernenergie waren in de 70er jaren een regelmati. terugkerend verschijnsel. Rond 1980 heerste er in veel kringen het gevoel dat een grote demonstratie weinig effekt had op de beslissingen die de overbeid inzakekernenergie nam. Er werdgezochtnaaranderemogeujkbeden om de vemntntstingtot ui1ing te brengen. Men ging in 1980over tot een grote blokkade aktievande ke,m... centrale in Dodewaard. In het7.elfde J'. u'f14jl.. 8 JOIJR '" MlIC~ c'&st PaIJR, l-e' Re/-eV& DVCOHPr~QR

4 jaar startten noordelijke groepen en AktieStrohalm de atoomstroomaktie. Het behelsde het moeilijk betalenvan de elektriciteitsrekening. Reden hiervoor was dat iedere Nederlander via dezerekening automaties mee betaalde aande Dodewaard centrale. Terugblik Nog eveneen terugblik op de atoomstroomaktie, zoalsdie tussen 1980en 1985 gevoerd werd. De aktie werd gestartonderde naadl "giroblauw aktie". Dit was het met een eigen girokaartintweetennijnenbetalenvande elektriciteitsrekening.dealanngroep Anti-atoom Plannen (AAP) in Groningenen Drenthe begonnen toenook met een dergelijke aktie. Omdat het ElektriciteitsbedrijfGroningenDrenthe (EGO) zich tegen de opslag van kernafval inde zoutkoepels haduitgesproken,vielteverwachtendatzij zich ook weltegenverdere toepassing van kernenergie zouden uitspreken. Toch ginghetniet zoverdat ze hunaandeel in Dodewaard terugtrokken. Inhetbegin van de aktiesloeghet plan om de elektriciteitsbedrijven onder druk te zettendoormoeilijk tebetalen, geweldig aan. In het hele land ontstonden plaatselijke groepen die de bevolking viapamflettenopriepaandeaktiemee te doen. In 1981 kreeg de aktie een nieuwe impuls toenhet echtpaarkuiper in Friesland ging weigeren het voor Dodewaard bestemde aandeel in de elektriciteitsrekening te betalen. Toen zij van het elektriciteitsnet werden afgesloten. spanden zij een kon geding aan. Het resultaat was dat zij weeraangesloten moesten worden en dat het Dodewaard aandeel zolang in eenapartfonds moestworden gestort. Meeren meergroepen gingen daarna ook overtot het weigeren van de D0 dewaard gulden. Hierdoor werden meermensen afgesloten en werden er korte gedingen aangespannen. Hoe langerdeaktieliep,hoemoeilijkerhet werdomnieuweimpulsenaandeaktie te geven. De aktiegingverwateren en alleende doorzetters dedennog mee. In 1985 werd nog en laatste poging gedaan een nieuwe opzet voor de atoomstroomaktie te doen. Er zouden kursussen komenvoorafgesloten volhouders. zoalsdatookvoordemilieubelasting weigeraars hadplaatsgevonden.ophet pinksterkampvandeantikemenergiebewegingwerd denieuwe opzet aangekondigd, maar werddoor de beweging niet opgepakt. Aktie Strohalm heeft daarna de aktie niet verder meer gepropageerd en alleen nog enige begeleiding gegeven aan nogaktievegroepen. Weliserin 1987 het boekje "wikken en wegen" verschenen, wat een evaluatie bevatvan 6 jaar atoomstroomaktie. 100t ç;, ~ Q STRALINGSNORMEN TE SOEPEL Van het ministerie van VROM heeft TNOde opdracht gekregen de gevolgen van lage doses radioactieve stralingoporganischweefselte onderzoeken. TNO draagt in maan officieel haar rapport over aan hel ministerie vanvrom waarinde resultaten staan van haar stralingsonderzoek. Hieruit blijktdatdestralingsnonneninnederlandzeker5xtesoepelzijn indienvan gezondheidsredenen wordtuitgegaan Lp.v, economische motieven. DiemeningwasdeheerG.Nooteboom reeds toegedaan ten tijdevan zijn deelname aande gezondheidsraad. Ditis tevens deredendathij uitalleadviescommissies is geknikkerd. De waarheid mag immers niet verkondigd worden. De TNO gegevens (wetenschappelijke resultaten) corresponderen met die vanbuitenlandse onderzoeksinstellingen.innederland zijnde meer recentere wetenschappelijke gegevens (zoals die nu naar voren komen in het TNO rapport) nog niet meegenomen in detotstandkoming vande stralingswetgeving in april Zo zijn ook de zo,genaamde puntbronnen gedeeltelijkbuitenbeschouwinggelaten. Dit betekentdat nu een groepgebruikers vanradioaktiefmateriaal nietmiddels beschrijvende wetgeving beschennd is. Overdeze aktuele ontdekking is de regering haar antwoord aan enkele tweede-kamerleden nog verschuldigd.hetgesjoemel met de stralingsnonnen krijgt dus waarschijnlijk nog een staartje. Als de wettelijke voorschriften voor stralingsbeschenning correctzoudenworden toegepast zou alhelemaalduidelijk wordendatkemenergieonbetaalbaar is en blijft.

5 GEEN BROEIKAS, MAAR DUBBEL GLAS Door een aantal gunstige eigenschappen is van de planeten in het zonnestelsel de aarde nog het meest geschikt voor de daarbij passende vormen van leven. De atmosfeer heeft een leefbare samenstelling, en een temperatuur die schommelt tussen tropisch warm en siberisch koud. De laatste eeuwwordt de atmosfeer echter danig verpest door de mens. Door de toename van kooldioxide en koolwaterstotten in de lucht wordt de wereld nu te goed geisoleerd,enhet evenwichttussenverwarming (metzonne-energie) enafkoeling(door uitstralendewarmte) raakt uit balans. 348 De atmosfeer werktnu als een broeikas, zodatde temperatuur enkelegradenstijgt.zoals debroeikassenvande glastuinbouw de kweek van zuidvruchten in het noorden mogelijk maken,worden nu overdehelewereld de landbouwgebieden verschoven. De huidige verdeling vanvoedseloverde wereld is toch al niet ideaal,maarhet wordtnuookonzekerin welkelanden op de wereld nog verbetering kan OIr treden, en in welke gebieden devoedselvooniening echt onmogelijk wordt Een andergevolgis,datdoor de alom stijgende temperatuur het waterin de wereldzeeen in volume uitzet, zodat de zeespiegel stijgt. Door de hogere temperatuur zal meersmeltwatervrijkomenvandegletsjers inde gebergten en op Groenland. Als de zee te vol raakt is in de lage landen Leiden in last. Uit evenwicht Alshet goedis bestaater op aardeeen globaal evenwicht, waarbij de hoeveelheid koolstofdie in de atmosfeer erbijkomtsteeds gelijkis aande hoeveelheid die uit de atmosfeer verdwijnt. Er komtnu echterte veelkooldioxide in de atmosfeer. De oorzaakdaarvan is datdoordeindustrièle ontwikkeling steeds meer fossiele brandstofwordt gebruiktvoorde energie-voorziening. Fossiele, dat is "begraven" brandstof bestaat uit de stoffelijke resten van plantenen dieren uit het geologische verleden. In hetkarboontijdperk, zo'n COz-gehalte van de atmosfeer, miljoen jaar geleden, groeiden tropische wouden in landstreken die nu een gematigd klimaathebben. Die oerbossenstierven af, enhetdodehout werd in latere perioden door nieuwe aardlagen overdekt In de ondergrond werden de plantenresten op de lange duur samengeperst en warm gehouden. Als gevolg daarvan werd het koolstofgehalte sterk. gekoncentreerd. Door dit "inkolen" ontstonden kolen en aardgas, die nuzo geschikt zijnals brandstof. Voor het ontstaan van aardolie uit de resten van grote aantallen oceaanbewonertjes geldteen zelfdeverhaal. Brandstofverbruik In sommige gebieden op de wereld zijn in de ondergrond zoveel organische restanten opgespaard, dat nu de winning ervanin kolenmijnen of met gas- en olieboringen rendabel is. Er wordtop de wereld steeds meerenergie gebruikt, waarvan ongeveer85 % uit fossiele btandstoffen wordt gehaald. In de tijd van een eeuw is een forsgedeelte gebruiktvandevoorraad koolstoffen die in de miljoenen eeuwen daarvoor geleidelijk was opgespaard. Bij de verbranding vankolen, gasen oliewordtde koolstofomgezet in kooldioxide-gas. en dat komt allemaalin de atmosfeer terecht. Maar de in deze geologisch gezien korte tijd extra aan de atmosfeer toegevoegde hoeveelheid koolstof kan niet zo snel weer opnieuw worden vastgelegd in de planten-begroeiing. De koolstof-kringloop is dus verstoord. Er zit nu al 20 % te veelkooldioxide-gas indeatmosfeer, endeaarde wordtal meetbaar warmer. Diskussie Het broeikasprobleem is al jaren bekend,maar pas nu zijn alle geleerden heteensdat ersnelwatmoetgebeuren om nogverdereverstoring vanhetnatuurlijk evenwicht te voork.omen. Overde vraag hoe dat het bestekan, verschillen de meningen. Er zijn ook mensendie vindendat er opnieuw "eerlijk" moetwordengedis-

6 kussieerd over het gebruik van kemeneqpe i.p.v. kolen bij deelektriciteitsproduklie. Maar als ze zelf eens eerlijkzijnzullenze moetentoegeven dat dit eenbeperldngis van de diskussie. Er is danimmers geen sprake van het omlaagbrengen van het energiegebruik, maar alleen. van het onvenninderd doorgaanmet de energieproduktie met een iets gewijzigd brandstofpakket. Stroomleveranciers willen stroomleveren. ze praten dus alleenever elektriciteit,endat is maar een deel van de energievoorziening. Vandie elektriciteit kan maar eendeel worden geproduceerd met kernenergie, en dat deel zal niet snelkunnen wordenvergroot. Maarintussen gaatdekolenstook onverminderddoor, Bovendien, als je fossiele brandstoffen vervangt door fossiele splijtstoffen,danruilje hetmilieuprobleem van kooldioxide voorhet onoplosbare milieuprobleem van het kernafval. Een sinisterekeuze,alsje beideproblemen ook kunt voorkomen. Besparing Om het probleembij de wortelaan te pakkenmoet het hogeenergiegebruik omlaagwordengebracht. De bekende energiebesparings-adviseur Amory Lovins was onlangs in nederland, met in zijn koffer de nieuwste energiezuinige lampen en monsters van optimaal dubbel glas. Hijhoudtoverdehelewereldlezingen over de vele mogelijkheden voor besparingop elektriciteit,en op energiegebruik in het algemeen. Gevraagd over de uitbreiding van de toepassing van kernenergie in nederland, zei Lovinsdat hij eropvertrouwt datnederlanders genoegverstand hebben van handel. Investeren in eenzuiniger energiegebruik is volgens hem zeker 10 keer goedkoperdan import van franse atoomstroom via het europese elektriciteitsnet. Het geefttevens minder milieuproblemen, want als elektriciteitscentrales minder stroom hoeven te producerenkrijg je minder kernafvalen minderkooldioxide. INieuws dat bekent moet zij!ij "vam-i/sselmij" In het kwartaalbericht van de Vuilafvoer Maatschappij VAM wordt melding gemaakt van een energieprojekt met hetenergiebedrljfdsselmij. In dit gezamelijke projekt in Wijster zal circa ton huishoudelijk afval worden verwedä. De vuilverbrandinggekombineerd met electriciteitsopwekking staat hierbij centraal. Hiermeepast dit projekt goed binnen debeleidsuitgangspuntenvan deblectriciteitswet Deze wet ligt momenteelindetweede Kamertergoedkeuring. In deze wet wordt aandacht gevraagdvoorkleinschaligedecentrale electriciteitsproduktie. Menverwachtdathet projekt2somegawatt.gaatopleveren. DUBBELE FOUT IN BIBUS De 14 jaar oude reaktor Biblis A bij Frankfurt is even stilgelegd om wat noodzakelijke verbeteringen uit te voerennaeen ongeval.een waarschuwingslampje brandde al IS uur voordateindelijkiemandmertte dat er een ldep open stond, Omdat de reaktoroperators bezig warenmet het opstarten van de reaktor voelden ze niets voor een noodstop. Dus wem eerst geprobeerd de klepte sluitendoorwat druk van de ketel te halen. Daarbij kwam een kleine hoeveelheid radioaktieve stoom uit de reaktor-omhuiling naar buiten. Pas nadat bleek dat de klep toeh niet dicht wildewerd de reaktorgestopt. Het was het begin van het gevreesde "ongeval met koelmiddel-verlies". Het liep nog goed af, maar als er bij zo'n ongeval nog iets technisch of menselijkfout gaat is smeltenvan de splijtstotkemniet uitgesloten. LEK IN DE DOOFPOT Het ongeluk in Biblis gebeurde al in december (On-)verantwoordelijke autoriteiten hebben het voorval een jaar geheim gehoudenuit angstvooreen oplaaiende publiekediskussie. Het viel namelijk net samenmet het bekendworden van het Transnuklear-schandaal met het atoomafval. Toen de publieke opinie werd opgeschrikt door de ramp in Tsjemobyl beeftbondskanselierkohlz'nmilieuministertopferhaastig omgedoopt in "minister voor milieu en reaktor-veiligheid".maardie ministerhoordepas na vier maanden bij toeval wat er in Bibliswasgebeurd. En nu, pas na een jaar, werd de duitse bevolking geinfonneerd n.a.v. een publikatie in een amerikaans tijdschrift. HAMM OP EEN laag PITJE Nu niemand meer kan ontkennen dat kerncentrales gevaarlijk zijn, maakt de kernenergie-lobby propaganda voor nieuwe reaktortypen, die ook zondernoodvoorzieningen veiligzouden zijn. Maar het enige kommersiële prototype dat al bestaat, de thorium hoge temperatuur reaktor (THTR) in het duitse Hamm, wordt nu al geplaagd door technische en ekonomischeproblemen. Eindseptember1988 is de centrale stilgelegd na een technisch mankementdat nog steeds niet is opgehelderd. Dereaktorwasaanhet proefdraaienen had nog geen definitieve vergunning.

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft CE Delft, september 2008 Opgesteld door: Diederik van der Hoeven Colofon Missie voor Milieu Committed to the Environment Een geschiedenis van CE Delft Diederik

Nadere informatie

Knopen doorhakken over de energievoorziening Deltaplan Kernenergie

Knopen doorhakken over de energievoorziening Deltaplan Kernenergie Knopen doorhakken over de energievoorziening Deltaplan Kernenergie NW&T/Karin Schwandt Ruggengraat Clusters van grote kerncentrales aan de kust en middelgrote nabij energie-intensieve industrie vormen

Nadere informatie

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All Sjaak de Ligt Directeur, Trees for All Werken aan balans Mijn ideale wereld is er één die in balans is. Los van wereldvrede en economie, die natuurlijk ook belangrijk zijn, is daar voor mij sprake van

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 LENTE 1995. PRIJS: f 4, 00. 15 jaar Allicht

JAARGANG 15 NUMMER 1 LENTE 1995. PRIJS: f 4, 00. 15 jaar Allicht JAARGANG 15 NUMMER 1 LENTE 1995 PRIJS: f 4, 00 15 jaar Allicht Redactioneel Waarom kunnen er niet meer warmtekrachtinstallaties gebouwd worden? Grote bedrijven als Akzo-Nobel, Dow Benelux en DSM zeggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren apport SANERING SBESTCEMENT DAKEN ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren rapport SANERING ASBESTCEMENT DAKEN Ook niets doen geeft veel kosten Remi Poppe - Tweede

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Gaswinning onder de Waddenzee

Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Inleiding Midden jaren 90 heeft de NAM een aantal gasvelden aangeboord onder de Waddenzee. De NAM wil deze nieuwe velden binnenkort in gebruik

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

r, 1) .J.r 'Nede~land Atoom gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke

r, 1) .J.r 'Nede~land Atoom gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke r, 1).J.r 'Nede~land Atoom t gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ij':..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke Kolofon Inhoud ONDERSTROOM Diskussieblad van en voor de anti-kernenergiebeweging redaktie

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie