JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

2 INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSMARKT De Europese elektriciteitsmarkt Het verslag van de Europese Commissie Het European Electricity Regulatory Forum De Belgische elektriciteitsmarkt De openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt De opgevraagde elektrische energie De elektriciteitslevering De activiteit van elektriciteitslevering De prijszetting door de standaardleveranciers De maximumprijzen De uitbreiding van het nachttarief naar het weekend De liquiditeit van de groothandelsmarkt De oprichting van de Belgische elektriciteitsbeurs Het stappenplan voor de regionale integratie van de elektriciteitsmarkten De werking van de Belgische elektriciteitsmarkt De veiling van virtuele productiecapaciteiten De elektriciteitsproductie De evolutie van de Belgische productiemarkt Het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit De installaties voor de productie van elektriciteit De domeinconcessies De groenestroomcertificaten De elektriciteitstransmissie De beursintroductie van ELIA Het beheer van het transmissienet Corporate governance Het technisch reglement De algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten, de contracten van toegangsverantwoordelijke en de toegangscontracten De heropbouwcode De reddingscode en het afschakelplan Het reservevermogen De compensatie van de kwartuuronevenwichten Het ontwikkelingsplan Het beheer van de beschikbare capaciteit op de koppelverbindingen met het buitenland De evolutie van de buitenlandse handel De transmissienettarieven voor elektriciteit De tariefmethodologie De tarieven voor De tarieven voor De tarieven voor De wijzigingen van het reglementair kader De elektriciteitsdistributie De tarificatie van de vrijgemaakte markt De tariefmethodologie De tarieven voor De tarieven voor De tarieven voor De wijzigingen van het reglementair kader De tarificatie van de captieve markt De tariefmethodologie De evolutie van de tarieven De beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van de CREG

3 DEEL 2: DE EVOLUTIE VAN DE AARDGASMARKT De Europese aardgasmarkt Verordening 1775/ Het verslag van de Europese Commissie Het European Gas Regulatory Forum De Belgische aardgasmarkt De openstelling van de Belgische aardgasmarkt De aardgasvraag De evolutie van het verbruik De verkoop per sector en per afnamesegment De aardgaslevering De leveringsondernemingen De prijszetting door de standaardleveranciers De maximumprijzen De liquiditeit van de groothandelsmarkt De interactie tussen de Belgische markt en de doorvoermarkt voor aardgas De liquiditeit van de hub van Zeebrugge De implementatie van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas De bevoorrading in aardgas Het aardgasvervoer De vervoersvergunningen voor aardgas Het beheer van het vervoersnet De aanduiding van de vervoersnetbeheerders De gedragscode De vervoerstarieven De tariefmethodologie De tarieven voor De tarieven voor De tarieven voor De wijzigingen van het reglementair kader Het indicatief vervoersprogramma De netwerkcode De aardgasdistributie De tarificatie van de vrijgemaakte markt De tariefmethodologie De tarieven voor De tarieven voor De tarieven voor De wijzigingen van het reglementair kader De tarificatie van de captieve markt De tariefmethodologie De evolutie van de tarieven De beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van de CREG DEEL 3: DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) De taken van de CREG De organen van de CREG De Algemene Raad Het Directiecomité Het personeel van de CREG De samenwerking met andere instanties De CREG en de Europese Commissie De CREG binnen de CEER De CREG binnen ERGEG De CREG en de gewestelijke regulatoren De CREG en de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers

4 4.6. Het Multimedia Contact Center Het Nationaal Comité voor de Energie De financiën van de CREG De federale bijdrage Het CREG-fonds Het sociaal fonds voor energie Het denuclearisatiefonds Het fonds broeikasgassen Het fonds beschermde klanten Het fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten De rekeningen Het verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december De lijst van akten van de CREG in de loop van het jaar LIJST VAN TABELLEN 1. Evolutie van de opgevraagde energie en het opgevraagde piekvermogen in de periode Levering aan de afnemers aangesloten op de netten met een spanning hoger dan 70 kv voor het jaar Nettoproductie van de elektrische energie van elektriciteitsbedrijven op de Belgische markt in Kwalificatie van de marktspelers en duur van de veiling per type van product in de periode Evolutie van de kosten voor elektriciteitstransmissie, exclusief toeslagen en BTW, voor verschillende spanningsniveaus Door de CREG goedgekeurde of voorlopig vastgestelde distributienettarieven in 2004 en Evolutie van de jaarlijkse facturering op de captieve markt tussen 2001 en 2005, exclusief toeslagen en BTW Verdeling per sector van de Belgische aardgasvraag tussen 2001 en Leveringsondernemingen van aardgas in Tarieven voor overbrenging van aardgas bestemd voor de nationale markt in 2005, exclusief toeslagen en BTW Evolutie van de overbrengingstarieven tussen 2002 en Tarieven voor de opslag van aardgas in 2004 en 2005, exclusief toeslagen en BTW LNG-terminallingtarieven in 2004 en 2005, exclusief toeslagen en BTW Door de CREG goedgekeurde of voorlopig vastgestelde distributienettarieven in 2004 en Evolutie van de jaarlijkse facturering op de captieve markt tussen 2001 en 2005, exclusief toeslagen en BTW Leden van de Algemene Raad per 31 december De directies en het personeel van de CREG per 31 december Resultatenrekening per 31 december Balans per 31 december LIJST VAN FIGUREN 1. Structuur van het aandeelhouderschap van BELPEX N.V Voor veiling aangeboden capaciteit en verkochte producten per type van VPP-product in de periode Profiel van de gecumuleerde uitoefenbare capaciteit per trimester Evolutie van de geproduceerde elektrische energie en CO 2 -emissie (scenario S2, België autonoom) Aandeelhouders ELIA Evolutie van de capaciteit toegekend op maandbasis aan de Frans-Belgische grens, van Frankrijk naar België, in de periode Evolutie van de controleerbare distributiekosten tussen 2003 en Evolutie van het aardgasverbruik per sector gedurende de periode Verdeling per sector van de Belgische vraag naar H-gas en L-gas in Verbruik aangeduid per tien rechtstreekse afnemers industrie in 2005, in dalende volgorde volgens verbruikt volume Verdeling van de bevoorrading per ingangszone in Samenstelling van de geaggregeerde bevoorradingsportefeuille van de actieve leveranciers in België in Vergelijking van de gemiddelde overbrengingstarieven voor de West-Europese landen Resultaten van de efficiëntiemetingen volgens de DEA-methode

5 JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

6 ELEKTRICITEIT 2

7 Mededeling van de Voorzitter Zoals de voorbije jaren heeft de CREG zich ook in 2005 ingespannen om een maximale bijdrage te leveren tot de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt. De nettarieven zijn aldus verder blijven dalen; de prioritaire rechten van de zogenaamde historische elektriciteitscontracten werden opgeheven; de capaciteit op de koppelverbinding tussen het Belgische en Franse transmissienet werd substantieel verhoogd; een marktconform allocatiemechanisme voor de toewijzing van deze capaciteit werd voorlopig ingevoerd in afwachting van een grondigere analyse met het oog op een verdere verbetering ervan; het eerste indicatief vervoersprogramma van FLUXYS voor 2006 is ingevoerd; enz. Desalniettemin zijn de verschuivingen in de marktaandelen inzake de productie van elektriciteit en de levering van elektriciteit en aardgas voor 2005 niet spectaculair te noemen. Het rapport opgesteld door London Economics op initiatief van de Algemene Raad van de CREG legde reeds in 2004 de vinger op de wonde: de concentratie, de verticale integratie en het daaruit voortvloeiend gebrek aan transparantie en liquiditeit in de elektriciteitsmarkt, die nationaal van dimensie blijft, zijn ernstige hinderpalen voor de marktwerking. Ondertussen hebben de Europese Commissie met haar sectoronderzoek geïnitieerd in 2005 en het Internationaal Energieagentschap in zijn overzicht van België voor 2005, deze vaststellingen bevestigd voor elektriciteit en verruimd voor aardgas. Aan deze problemen kan de CREG met haar huidige bevoegdheden fundamenteel niets verhelpen. Het Internationaal Energieagentschap pleit ervoor om onder andere aan de CREG de nodige bevoegdheden te geven om anti-competitief gedrag te kunnen voorkomen en om in de markt te kunnen tussenkomen. De CREG zal deze uitdaging, zo deze haar zou worden aangeboden, zeker opnemen. Toch zal dit niet voldoende zijn. De ultieme doelstelling van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt is de creatie van een grote Europese interne markt. Het sectoronderzoek van de Europese Commissie toont bovendien aan dat in elke lidstaat van de Europese Unie dezelfde problemen bestaan. De conclusie dringt zich dan ook op: deze problemen vergen een Europese aanpak. Het wordt tijd dat de Europese Unie een beleid gaat voeren om de structurele problemen zoals deze van de concentratie en de verticale integratie op duurzame wijze op te lossen. Christine Vanderveeren Voorzitter van het Directiecomité 3

8

9 De evolutie van de elektriciteitsmarkt 5

10 ELEKTRICITEIT 6

11 1. De Europese elektriciteitsmarkt 1.1. Het verslag van de Europese Commissie Overeenkomstig de elektriciteits- 1 en de gasrichtlijn 2 bracht de Europese Commissie op 15 november 2005, onder meer in overleg met de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG 3 ), het verslag uit over de vorderingen die worden gemaakt bij de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit 4. Het verslag legt de nadruk op een reeks tekortkomingen die een effectieve concurrentie bemoeilijken. Er wordt aangegeven dat de grensoverschrijdende concurrentie nog onvoldoende ontwikkeld is om de elektriciteits- en aardgasklanten een werkelijk alternatief te kunnen aanbieden voor de gevestigde leveranciers. Dit uit zich in het ontbreken van prijsconvergentie binnen de Europese Unie en de beperkte grensoverschrijdende handel. Wat de elektriciteitsmarkt betreft, ligt het probleem bij een vaak onvoldoende interconnectie tussen de lidstaten, daar waar de aardgasmarkt blijft kampen met een tekort aan liquiditeit en vervoerscapaciteit. Meer in het algemeen worden een belemmerde markttoegang en een inadequaat gebruik van de bestaande infrastructuren aangehaald als factoren die een grensoverschrijdende concurrentie in de weg staan. Aangezien het nog te vroeg is om de effecten van de inwerkingstelling van de elektriciteits- en de gasrichtlijn te kunnen beoordelen, stelt de Europese Commissie dat, alvorens definitieve conclusies kunnen getrokken worden inzake de nood aan aanvullende wetgevingsmaatregelen op Europees niveau, de lidstaten eerst dringend werk dienen te maken van de omzetting van de betreffende richtlijnen en moeten toezien op de effectieve toepassing van de wet- en regelgevingsmaatregelen. Tegen eind 2006 zal de Europese Commissie voor elke lidstaat de doeltreffendheid van de genomen maatregelen in termen van marktopening evalueren. De eerste resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie over de concurrentie in de energiesector bevestigen en vervolledigen in dit kader de resultaten van haar verslag over de werking van de Europese energiemarkt. De antwoorden uit dit sectoronderzoek brengen in dit stadium vijf tekortkomingen inzake de marktwerking aan het licht: de elektriciteits- en de gasmarkt blijven in veel lidstaten te geconcentreerd, waardoor de historische leveranciers in staat zijn om de prijzen te beïnvloeden; veel groothandelsmarkten hebben een tekort aan liquiditeit omwille van de langetermijncontracten (aardgas) of omwille van een aanzienlijke verticale integratie tussen productie en kleinhandel, hetgeen de ontwikkeling van de groothandelsmarkten belemmert (elektriciteit); bovendien is er geen adequate scheiding tussen levering en netwerkactiviteiten; de belemmeringen voor grensoverschrijdende elektriciteits- en aardgashandel remmen de ontwikkeling van een geïntegreerde interne energiemarkt; het gebrek aan transparantie op de markten werkt in het voordeel van de historische leveranciers en ondermijnt de positie van nieuwkomers; dit gebrek aan transparantie geeft bovendien aanleiding tot wantrouwen; zowel de industrie als de consumenten hebben weinig vertrouwen in de prijsvormingsmechanismen op de groothandelsmarkten voor aardgas en elektriciteit; daarnaast zijn de prijzen ook aanzienlijk gestegen. ELEKTRICITEIT 1 Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG. 2 Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG. 3 Deel 3, punt 4.3., van dit verslag. 4 Mededeling COM(2005) 568 definitief van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Verslag over de vorderingen die worden gemaakt bij de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit, 15 november

12 ELEKTRICITEIT 1.2. Het European Electricity Regulatory Forum De twaalfde vergadering van het European Electricity Regulatory Forum, dat een overlegplatform vormt met het oog op de oprichting van een interne markt voor elektriciteit, vond op 1 en 2 september 2005 in Florence plaats. Naast afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese regulatoren en de lidstaten, namen ook vertegenwoordigers van kandidaat-lidstaten en van Zwitserland aan dit Forum deel. De Europese Commissaris voor Energie, Andris PIEBALGS, gaf een evaluatie van de Europese elektriciteitsmarkt en was van oordeel dat, hoewel een aanzienlijke vooruitgang geboekt werd, nog heel wat zaken dienden geregeld te worden. Hij wees ook op het sectoronderzoek inzake mededinging dat door de Europese Commissie in juni 2005 was gelanceerd 5. De Europese Commissie van haar kant stelde de resultaten van de minifora voor en kondigde aan dat deze in 2006 zullen gevolgd worden door een nieuwe reeks minifora. De Europese Commissie lichtte ook de richtlijn inzake bevoorradingszekerheid voor elektriciteit toe. Nadat de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) in 2005 aan de Europese Commissie haar advies had gegeven over de richtlijnen inzake congestiebeheer enerzijds en inzake de transmissietarieven anderzijds, heeft deze laatste haar intentie te kennen gegeven om deze twee richtlijnen aan te nemen. 2. De Belgische elektriciteitsmarkt 2.1. De openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt De openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt is in 2005 op het niveau gebleven van eind Zo kon 91% 7 van de globale Belgische elektriciteitsvraag beleverd worden door een leverancier naar keuze, wat neerkomt op een volume van ongeveer 79 TWh. Vandaag genieten enkel de huishoudelijke afnemers op laagspanning in het Waalse en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog niet van het statuut van in aanmerking komende afnemer. In het Waalse Gewest zullen de huishoudelijke afnemers vanaf 1 januari 2007 vrij hun leverancier kunnen kiezen 8. De eindafnemers die zich uitsluitend bevoorraden bij groenestroomleveranciers komen echter nu reeds in aanmerking 9. Op Europees vlak situeert België zich, op datum van 5 januari 2005, op de tweede plaats wat de elektriciteitsmarkten in de Europese zone betreft die wettelijk open zijn voor mededinging De opgevraagde elektrische energie De opgevraagde elektrische energie, met andere woorden het nettoverbruik plus de netverliezen, bedroeg GWh in 2005, een daling met 0,6% ten opzichte van Ondanks deze lichte daling, is het opgevraagde piekvermogen in 2005 lichtjes gestegen. Op sectoraal vlak neemt de industrie bijna de helft van het totale elektriciteitsverbruik in België voor haar rekening. Het huishoudelijk verbruik en het verbruik door de handel en openbare diensten vertegenwoordigen van hun kant meer dan een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik 12. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de Regering nog de datum vaststellen waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking zullen komen; deze datum mag niet eerder zijn dan 1 januari 2007 en niet later dan 1 juli Punt 1.1. hiervoor en Deel 3, punt 4.1., van dit verslag. 6 Jaarverslag 2004, Deel 2, punt Eigen raming op basis van de leveringen in Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 21 april 2005 betreffende de volledige opening van de elektriciteitsmarkt en van de gasmarkt (Belgisch Staatsblad van 6 mei 2005). 9 Artikel 27 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. 10 Artikel 33 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 11 Europese Commissie, Jaarrapport over de inwerkingstelling van de interne markt voor gas en elektriciteit, COM (2004) 863, 5 januari Jaarverslag 2004, Deel 2, punt

13 2.3. De elektriciteitslevering De activiteit van elektriciteitslevering Wat de verdeling betreft van de leveringsactiviteit tussen ELECTRABEL N.V. en de overige leveranciers 13, toont tabel 2 aan dat een totaal verbruik van 2.034,9 GWh of 14,2% van de totale opgevraagde energie door de concurrerende leveranciers van de historische operator werd geleverd aan de verbruikssites die in 2005 waren aangesloten op de netten met een spanning hoger dan 70 kv of, op gelijke wijze, op het transmissienet waarop het federale technisch reglement 14 van toepassing is. Het totale volume aan energie dat door eindafnemers van het transmissienet werd afgenomen, is gedaald van ,4 GWh in 2004 tot ,0 GWh in 2005, onder meer als gevolg van leveringen die in het kader van een lokale productie gedaan werden. Het aandeel van de energie die werd afgenomen via het transmissienet van ELECTRABEL N.V. is aldus toegenomen van 85,1% in 2004 tot 85,8% in Drie verbruikssites die via het transmissienet worden bevoorraad, zijn in 2005 van de ene leverancier overgegaan op een andere, die echter tot dezelfde industriële groep behoort. Verder heeft het Directiecomité, in het kader van zijn bevoegdheid om vergunningen voor te stellen met het oog op de levering van elektriciteit aan afnemers aangesloten op het Belgische transmissienet, in 2005 vier individuele vergunningsaanvragen ontvangen, die respectievelijk werden ingediend door EDF BELGIUM N.V., RWE KEY ACCOUNT GmbH, ESSENT BELGIUM N.V. en E.ON SALES & TRADING GmbH. Het Directiecomité gaf een gunstig gevolg aan deze vier aanvragen door voor elk van hen de toekenning van de vergunning voor te stellen 15. Alle voorstellen werden gevolgd door een ministerieel toekenningsbesluit 16. Het groeiend aantal potentieel actieve leveranciers zou op die manier de mededinging in dit marktsegment moeten verbeteren. Tegelijk heeft het Directiecomité ook een aanvraag ontvangen tot intrekking van de vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan EDF N.V., die op 1 september 2005 het geheel van zijn leveringsactiviteiten heeft overgedragen aan zijn Belgisch filiaal, EDF BELGIUM N.V. Deze aanvraag gaf aanleiding tot een voorstel tot intrekking 17 vanwege het Directiecomité, gevolgd door een ministerieel besluit van 16 december tot opheffing van het ministerieel besluit van 14 januari 2004 houdende toekenning aan EDF N.V. van een vergunning voor de levering van elektriciteit De prijszetting door de standaard leveranciers In maart 2005 bracht het Directiecomité op eigen initiatief twee studies 19 uit die de verschillen onderzoeken tussen de prijzen die de twee grootste standaardleveranciers, ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS N.V. (hierna: ECS) en LUMINUS N.V. hanteren ten aanzien van hun actieve klanten en hun standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het Directiecomité heeft ECS en LUMINUS N.V. verzocht hun prijzenpolitiek op de markt voor de levering van elektriciteit aan de businessklanten grondig te herzien of tenminste, wat LUMINUS N.V. betreft, hierover meer informatie te verschaffen en de verstrekking van informatie aan de retailklanten te verbeteren. In april 2005, verklaarde ECS zich enerzijds bereid om haar prijszetting aan te passen overeenkomstig de bezwaren van het Directiecomité en anderzijds verschafte LUMINUS N.V. bijkomende informatie over haar prijszetting. Als gevolg hiervan bracht het Directiecomité in juni 2005 een nieuwe studie 20 uit over de verschillen tussen de prijzen die ECS hanteert ten aanzien van haar actieve en haar standaardklanten ELEKTRICITEIT 13 Op basis van de door ELIA verstrekte gegevens. 14 Deel 1, punt , van dit verslag. 15 Voorstellen (E) CDC-439, (E) CDC-442, (E) CDC-456 en (E) CDC Ministerieel besluit van 1 juli 2005 (Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2005); ministerieel besluit van 1 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2005); ministerieel besluit van 21 oktober 2005 (Belgisch Staatsblad van 18 november 2005) en ministerieel besluit van 16 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 10 maart 2006). 17 Voorstel (E) CDC Belgisch Staatsblad van 10 maart Studies (F) CDC-414 en (F) CDC Studie (F) CDC

14 ELEKTRICITEIT en geeft hierin onder meer een overzicht van het volledige verloop en de belangrijkste conclusies van dit onderzoek sinds begin Het Directiecomité heeft besloten dat de vastgestelde prijsverschillen geoorloofd zijn. Naar analogie stelde het Directiecomité in juni 2005 ook een studie 21 op over de verschillen tussen de prijzen die LUMINUS N.V. hanteert ten aanzien van haar actieve klanten en haar standaardklanten en geeft in deze studie eveneens een overzicht van het volledige verloop en de belangrijkste conclusies van het onderzoek sinds begin Hoewel het Directiecomité oordeelde dat de recentste prijsverschillen door deze bijkomende informatie konden worden verklaard en aldus geen juridische overtreding van het mededingings- noch het handelsrecht vormden, heeft het toch de hoge prijsverschillen afgekeurd en LUMINUS N.V. verzocht haar standaardprijzen spoedig te herzien. In juli 2005 liet LUMINUS N.V. weten rekening te zullen houden met de in de studie geformuleerde bedenkingen. Tot op heden heeft het Directiecomité hieromtrent geen bijkomende informatie ontvangen van LUMINUS N.V De maximumprijzen Wat de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentieel beschermde afnemers betreft, stelt het koninklijk besluit van 27 januari het bedrag voor 2005 van het fonds bestemd voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan voornoemde afnemers vast op 25,44 miljoen euro. Als gevolg van een vraag van de Minister van Energie om het vastgestelde fenomeen te onderzoeken dat erin bestaat dat de sociale tarieven (zowel voor elektriciteit als voor gas) in een aantal gevallen hoger zijn dan de zogenaamde normale tarieven, keurde het Directiecomité op 14 juli 2005 een nota goed die verschillende mogelijke pistes aangeeft om een structurele oplossing voor dit probleem te bieden. De Algemene Raad sprak zich eveneens over deze kwestie uit 23. In afwachting van een structurele oplossing stelde het Directiecomité de Minister van Energie een punctuele oplossing voor, waardoor het zich opnieuw voordoen van een dergelijke situatie diende voorkomen te worden. Wat de maximumprijzen betreft die de distributienetbeheerders moeten toepassen voor de niet-beschermde eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd, werden de regels voor het vaststellen van deze maximumprijzen bepaald in het ministerieel besluit van 1 juni Daarin wordt gesteld dat de distributienetbeheerders de bevoorrading van deze afnemers moeten verzekeren, volgens de geldende gewestelijke regelgeving, tegen de maximumprijzen vastgesteld als volgt: Energieprijs + Transmissienettarief + Distributienettarief + Marge. De marge is een bedrag dat bij de eerste drie componenten van de formule geteld wordt, indien deze som lager is dan het gemiddelde van de door de leveranciers in het verdelingsgebied van de distributienetbeheerder aangekondigde meest recente prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten. Deze marge, die twee maal per jaar berekend moet worden, is in dit geval gelijk aan het verschil tussen voornoemd gemiddelde en de som van de eerste drie componenten van de formule. In elk ander geval is de marge gelijk aan nul. In uitvoering van voornoemd ministerieel besluit legde het Directiecomité overigens aanvullende regels voor de berekening van deze marge vast 25, meer bepaald met betrekking tot de identiteit van de leveranciers die de distributienetbeheerders in aanmerking moeten nemen voor de berekening van het gemiddelde en met betrekking tot de typeklanten waarvoor ze een marge moeten berekenen. Het Directiecomité besliste dat de distributienetbeheerders voor de berekening van de marge, het gewogen gemiddelde moeten berekenen van de prijzen toegepast door de leveranciers die minstens 3% van de residentiële afnemers in de distributiezone van de distributienetbeheerders bevoorraden, mits al deze leveranciers samen minstens 90% van diezelfde afnemers bevoorraden. Daartoe moeten de distributienetbeheerders de prijzen gebruiken die door deze leveranciers op 1 juni en op 1 december worden toegepast. Om een marge vast te stellen op basis van de leveranciersprijzen voor een gelijkaardige categorie van afnemers, heeft het Directiecomité beslist dat de distributienetbeheerders een marge moeten berekenen voor twee typeklanten (3.500 kwh en kwh, telkens met inbegrip van een gedeelte uitsluitend nachttarief). Alle residentiële afnemers worden in één van beide categorieën ondergebracht naargelang hun verbruik, hetgeen dan bepalend is voor de marge die op hen zal toegepast worden De uitbreiding van het nachttarief naar het weekend Op 6 oktober 2005 keurde het Directiecomité, op verzoek van de Minister van Energie, een studie goed over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend voor netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet 26. Deze studie geeft een overzicht van een aantal punten waarmee rekening dient te worden gehouden bij een eventuele invoering van het weekendtarief. De Algemene Raad heeft tevens een advies uitgebracht over deze studie Studie (F) CDC Belgisch Staatsblad van 17 februari Deel 3, punt 2.1., van dit verslag. 24 Jaarverslag 2004, Deel 2, punt Beslissing (B) CDC Studie (F) CDC Deel 3, punt 2.1., van dit verslag. 10

15 2.4. De liquiditeit van de groothandelsmarkt De oprichting van de Belgische elektriciteitsbeurs In het vooruitzicht van de oprichting en de organisatie van de Belgische elektriciteitsbeurs, stelde het Directiecomité een advies 28 op over het betreffende ontwerp van koninklijk besluit, waarin het, na een kritische analyse, de risico s beklemtoont die inherent zijn aan het voorgestelde regelgevende kader. Vier gevoelige punten worden er in het bijzonder behandeld, namelijk de onafhankelijkheid van de marktbeheerder, de onvolmaakte regeling van de publicatie van de marktgegevens, de wijze van overdracht van de taak tot toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen van de transmissienetbeheerder naar de marktbeheerder en ten slotte het mogelijke toezicht van de bevoegde overheden op de werking van de elektriciteitsbeurs. De Algemene Raad sluit zich in zijn advies 29 aan bij de analyse van het Directiecomité. ELEKTRICITEIT Het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken 30 houdt rekening met deze beide adviezen, behalve wat de beschouwingen over het mogelijke toezicht door de bevoegde overheden betreft. De aangebrachte wijzigingen houden een merkelijke verbetering in van de regulering van de elektriciteitsbeurs. BELPEX N.V., de vennootschap die de elektriciteitsbeurs moet organiseren, werd op 7 juli 2005 juridisch opgericht door ELIA SYSTEM OPERATOR N.V. (hierna: ELIA), door de Nederlandse en de Franse energiebeurzen, respectievelijk APX en POWERNEXT en door TenneT, de Nederlandse beheerder van het transmissienet van elektriciteit. Op 28 oktober 2005 diende BELPEX N.V. bij de Minister van Energie zijn ontwerp van marktreglement in, evenals een aanvraag om een erkenning als marktbeheerder te bekomen. Na afloop van zijn onderzoek verstrekte het Directiecomité een advies 31 over het ontwerp van reglement, dat het voorstelt te verwerpen omdat het al te vage, onvolledige, onevenwichtige of tegenstrijdige bepalingen bevat ten opzichte van het voornoemde koninklijk besluit. De aanvraag tot erkenning werd door het Directiecomité als onvolledig beschouwd. Over de grond ervan heeft het Directiecomité de Minister erop gewezen dat het voorstel niet voldeed aan de vereiste bepaald in artikel 4, 1, 6, van het voornoemd koninklijk besluit, volgens hetwelk producenten, tussenpersonen of leveranciers middels een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming niet meer dan 10% van het kapitaal of van de stemrechten in de kandidaat-marktbeheerder mogen bezitten 32. Voorzien van een maatschappelijk startkapitaal van 3 miljoen euro, zou de Belgische elektriciteitsbeurs in principe in de loop van 2006 in werking moeten treden. Met het oog hierop zal BELPEX N.V. in een eerste fase 33 een elektriciteitsplatform bieden voor het verhandelen van elektriciteit op day-ahead basis. Ook VPP-producten 34 zullen op de beurs worden aangeboden. In principe zal BELPEX N.V. eveneens verbonden zijn met de Franse en Nederlandse elektriciteitsbeurzen via een koppelingsmechanisme van deze drie markten, dat zal gekenmerkt worden door een gezamenlijk beheer van de verrichtingen op elk van deze drie markten, rekening houdend met de beschikbare capaciteit op de koppelverbindingen aan de grenzen. De voordelen van deze marktkoppeling zijn een grotere marktliquiditeit, een betere toewijzing van de middelen, een groeiend gebruik van de dagelijkse capaciteit op de koppelverbindingen aan de grenzen en een beter congestiebeheer Het stappenplan voor de regionale integratie van de elektriciteitsmarkten Op 5 juli 2005 hebben de Franse (CRE), Nederlandse (DTe) en Belgische (CREG) regulatoren een gezamenlijke publieke raadpleging gehouden over de regionale marktintegratie van deze drie elektriciteitsgroothandelsmarkten. Deze integratie beoogt de liquiditeit, de bevoorradingszekerheid en de stabiliteit van de prijzen op deze drie markten te verbeteren, de beschikbaarheid van de grensoverschrijdende capaciteit tussen de drie landen te verhogen en het gebruik ervan ten voordele van de Franse, Nederlandse en Belgische verbruikers te verbeteren. 28 Advies (A) CDC Advies CG , Deel 3, punt 2.1., van dit verslag. 30 Belgisch Staatsblad van 26 oktober Advies (A) CDC Studie (F) CDC Naarmate de elektriciteitsbeurs aan maturiteit zal winnen, zullen in de toekomst andere producten kunnen aangeboden worden. 34 Deel 1, punt , van dit verslag. 11

16 ELEKTRICITEIT De publieke raadpleging, die werd afgesloten op 5 september 2005, betrof een brede waaier van onderwerpen waaronder de commercialisatie van de grensoverschrijdende capaciteit, de day-ahead marktkoppeling, de grensoverschrijdende intradag- en balancingmarkt, de markttransparantie, de marktmacht en de samenwerking tussen regulatoren. De bijdragen van de marktpartijen aan deze publieke raadpleging hebben de regulatoren geholpen om een gemeenschappelijke aanpak voor de progressieve regionale integratie van de drie markten te definiëren. Deze gemeenschappelijke aanpak heeft geresulteerd in de publicatie van een stappenplan dat de verschillende stappen beschrijft voor de implementatie van de regionale integratie van de drie markten De werking van de Belgische elektriciteitsmarkt De Algemene Raad van de CREG stelde, op basis van een externe studie 35, een advies 36 op over de huidige werking van de Belgische elektriciteitsmarkt waarin hij verschillende aspecten die de marktwerking kunnen beïnvloeden analyseert, met name de verticale integratie van marktspelers, de concentratie op het niveau van de productie, de capaciteit op de koppelverbindingen en het belang van de balancing en andere ondersteunende diensten. De Algemene Raad bespreekt daarnaast ook de regulering en het reguleringsrisico, de rol van de hernieuwbare energiebronnen en de warmtekrachtkoppeling en de prijszetting. Het advies vestigt tenslotte de aandacht op de rol gespeeld door de elektriciteitsbeurs en op elke maatregel die de transparantie van de prijzen en de liquiditeit van de markt beoogt. in de door de CREG voorgestelde zin en bijgevolg bepaalde verplichtingen op te leggen aan ELECTRABEL N.V. Verder heeft het Directiecomité een evaluatie gemaakt van de inwerkingstelling van de VPP op 28 februari aan de hand van, enerzijds, de resultaten van de eerste zes veilingen van VPP-producten en, anderzijds, een onderzoek van het percentage uitgeoefende VPP-producten over een periode van elf maanden (van 1 april 2004 tot 28 februari 2005), dat een volume aan geproduceerde elektriciteit van GWh vertegenwoordigt. Uit de evaluatie blijkt dat 65% van de VPP-producten werd aangekocht door leveranciers en 35% door traders. Het uitoefeningspercentage van deze VPP-producten bedroeg 99% voor de basisproducten en 49% voor de piekproducten. De analyse van de nominaties bij ELIA voor de onderzochte periode toont tevens aan dat de activiteit van de kopers van VPP-producten op de Belgische hub met 25% is toegenomen tussen het eerste en het laatste kwartaal van Het was echter onmogelijk te bepalen of de VPP-producten bestemd waren voor de Belgische markt of voor uitvoer. In zijn advies 39 over de door het Directiecomité gemaakte evaluatie, verzocht de Algemene Raad het Directiecomité zijn analyse te vervolledigen door de resultaten van de zevende veiling, die plaatsvond in mei 2005, erin op te nemen. De tweede studie die eruit voortvloeit 40 geeft aan dat 82% van de aangeboden capaciteit effectief verkocht werd tijdens de eerste zeven veilingen en dat de gemiddelde looptijd van de verkochte producten blijft toenemen. Terwijl het aantal kopers beperkt blijft tot maximum tien, werd 60% van de VPPproducten gekocht door leveranciers en 40% door traders De veiling van virtuele productiecapaciteiten Op 25 juli 2005 legde de CREG bij de Raad voor de Mededinging een klacht neer met betrekking tot de bescherming van de economische mededinging, wegens het niet naleven door ELECTRABEL N.V. van de beslissingen genomen door de Raad voor de Mededinging op 4 juli In het bijzonder betrof het één van de voorwaarden waarbij de MW door ELECTRABEL N.V. ter beschikking van zijn concurrenten moet gesteld worden via veilingen van VPP. ELECTRABEL N.V. overtreedt volgens de CREG immers de definitie van het begrip gereserveerde prijs, dat in deze beslissingen gehanteerd wordt. In haar klacht verzoekt de CREG de Raad voor de Mededinging dit begrip te definiëren 2.5. De elektriciteitsproductie De evolutie van de Belgische productiemarkt De Beroepsfederatie van Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België (BFE) en het Verbond der Gasnijverheid (FIGAS) hebben besloten hun productie- en leveringsactiviteiten te bundelen in de Federatie van de Belgische Elektriciteitsen Gasbedrijven (FEBEG). FEBEG is evenwel niet in staat om de statistieken betreffende de Belgische productiemarkt van elektriciteit in zijn geheel, die in de vroegere verslagen van de BFE verschenen, te verschaffen. Zij beschikt immers enkel over de productiegegevens van zijn leden, waartoe de autonome producenten 41 en de zelfproducenten 42 niet behoren. 35 Studie ARCG-LE van London Economics met betrekking tot de structuur en werking van de elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief, uitgevoerd in oktober 2004 op vraag van de Algemene Raad van de CREG en beschikbaar op 36 Advies AR , Deel 3, punt 2.1., van dit verslag. 37 Voor de referenties van deze beslissingen, zie Jaarverslag 2003, Deel 1, punt Studie (F) CDC Advies AR Studie (F) CDC Onderneming of instelling die door haar hoofdactiviteit (bijv. afvalverbranding, waterloopbeheer), elektrische energie opwekt die bestemd is om aan een derde te worden verkocht (definitie BFE). 42 Onderneming die, naast zijn hoofdactiviteit, zelf elektrische energie opwekt die geheel of gedeeltelijk bestemd is voor eigen gebruik (definitie BFE). 12

17 In 2004 produceerden de elektriciteitsbedrijven die lid zijn van de BFE ,4 GWh, wat meer dan 97% van de totale Belgische productie vertegenwoordigde 45. Tabel 3 toont de elektrische energie die in 2005 werd geproduceerd door de centrales geëxploiteerd in België door ELECTRABEL N.V. en SPE N.V., wat overeenkomt met ,7 GWh. De evolutie die de Belgische markt van de elektriciteitsproductie in 2005 kende, werd gekenmerkt door de volgende markante feiten: de toekenning, op voorstel van het Directiecomité, door de Minister van Energie van een vergunning voor een productie-installatie van elektriciteit 46, waardoor de beschikbare productiecapaciteit op de Belgische productiemarkt zou moeten stijgen; de intrede, op 24 juni 2005, van de buitenlandse operatoren GDF en CENTRICA in het maatschappelijk kapitaal van SPE N.V., de tweede grootste Belgische elektriciteitsproducent, ten belope van 51%, via het gemeenschappelijke filiaal SEGEBEL N.V.; de regeringsbeslissing volgens dewelke de niet gebruikte sites die geschikt zijn voor de productie van elektriciteit te koop moeten worden aangeboden aan de nieuwkomers op de Belgische markt, zodat die ze kunnen gebruiken om in nieuwe productiecapaciteit te voorzien. Deze verkoop zal in een eerste fase op vrijwillige basis gebeuren. Vervolgens zal een heffing ingevoerd worden op de ongebruikte sites die niet verkocht werden. In het kader van het bod van SUEZ op ELECTRABEL N.V. werd overeengekomen dat ELECTRABEL N.V. dergelijke sites ter beschikking zou stellen, om de opbouw van een nieuwe gecumuleerde capaciteit van MW mogelijk te maken. De inwerkingtreding van deze maatregelen is voorzien voor 2006; de veilingen van VPP-producten 48 door ELECTRABEL N.V. 49, respectievelijk op 16 februari en 12 mei 2005, in de loop waarvan capaciteit voor respectievelijk 400 MW en 250 MW werd aangeboden, verdeeld in basisproducten en piekproducten (figuur 2 hierna). Het percentage verkochte producten tijdens deze twee veilingen bedroeg respectievelijk 83% en 72%. ELEKTRICITEIT de lancering, op 9 augustus 2005, van het aankoop- en ruilbod van de Franse groep SUEZ op alle effecten van haar Belgische filiaal ELECTRABEL N.V. die nog niet in haar bezit waren. Na afloop van deze operatie, die werd afgesloten op 6 december 2005, had SUEZ nagenoeg 99% van ELECTRABEL N.V. in handen 47 ; 43 Elektrische energie opgewekt door de centrales die door ELECTRABEL N.V. en SPE N.V. geëxploiteerd worden. 44 Ondernemingen met als hoofddoel de productie, de transmissie, de distributie en/of de levering van elektrische energie (definitie BFE). 45 De gegevens zijn afkomstig uit de brochure van de BFE Statistieken Deel 1, punt , van dit verslag Jaarverslag 2004, Deel 2, punt Deel 1, punt , van dit verslag. 13

18 ELEKTRICITEIT Het percentage verkochte producten voor het geheel van de aangeboden producten tijdens de zeven veilingen die totnogtoe werden gehouden, bedraagt 82%. Rekening houdend met deze zeven veilingen bedroeg eind mei 2005 de op de markt aangeboden gecumuleerde en niet vervallen capaciteit MW, waarvan MW effectief werd aangekocht. Sindsdien werd geen enkele andere veiling meer gehouden, maar op het einde van elk kwartaal van 2005 verviel een deel van de op de markt aangeboden gecumuleerde capaciteit: 240 MW op 30 september 2005 en 245 MW op 31 december Eind 2005 is de op de markt aangeboden gecumuleerde en niet vervallen capaciteit dus gedaald tot 710 MW. Het profiel van de door de kopers van VPP-producten uitoefenbare gecumuleerde capaciteit wordt weergegeven in figuur Voor elk van de zeven veilingen die tot eind mei 2005 gehouden werden, waren de twee types van producten (basis- en piekproducten) elk samengesteld uit tien VPP-producten met een maturiteit van 3, 6, 12, 24 en 36 maanden en met verschillende begindatums van levering (twee datums per veiling). Daarbij is het belangrijk te noteren dat het profiel van figuur 3 slechts als definitief mag beschouwd worden in zoverre geen enkele andere veiling gehouden wordt Voor nadere details over de verkochte producten naargelang de maturiteit en de begindatum van de levering, zie

19 Tabel 4 tenslotte, toont de evolutie van het aantal marktspelers dat aanwezig was tijdens de verschillende fases van de kwalificatie en van het aantal ronden die nodig waren om de eindprijs van de voorgestelde capaciteit voor elk type van product vast te stellen, namelijk op het ogenblik van de clearing, wanneer de gevraagde totale capaciteit voor een bepaald type van product lager is dan of gelijk is aan de aangeboden capaciteit voor dit type van product Het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit Overeenkomstig de elektriciteitswet, maakte het Directiecomité, op 20 januari 2005, na advies van de Algemene Raad 51, een voorstel van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit (hierna: indicatief programma) ter goedkeuring over aan de Minister van Energie. Dit indicatief programma vormt een aanpassing van het eerste indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit en houdt rekening met de doelstellingen bepaald door de gewesten inzake de internationale verbintenissen van België op het gebied van de bescherming van het leefmilieu. In dit kader bedragen de te investeren capaciteiten tijdens de periode , MW aan hernieuwbare energiebronnen en MW aan kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Een voluntaristisch beleid op het vlak van rationeel energiegebruik en vraagbeheersing zou toelaten de oriënteringen te versterken die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het beperken van het verbruik van primaire energie en het verkleinen van de afhankelijkheid van ingevoerde energie. Bovendien stimuleert de ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt voor elektriciteit de grensoverschrijdende uitwisselingen. Gezien het risico op een progressieve vermindering van de overschotten aan productiecapaciteit in de naburige landen, mag men echter de structurele importmogelijkheden van competitieve elektriciteit niet overschatten. Uit bekommernis voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van het land, beveelt het indicatief programma dan ook een investeringsbeleid in centrale productie-eenheden aan, dat gebaseerd is op een voorzichtig scenario (scenario S2, autonoom België: figuur 4 hierna) inzake de toekomstige beschikbaarheid van de decentrale productie en de invoer om de vraag te dekken. Dit beleid leidt tegen 2014 tot het nemen van de beslissingen rond investeringen in acht eenheden met gecombineerde stoom- en gascyclus (STEG-centrales) van 400 MW en in vier gasturbines met open cyclus (GT) van 80 MW; drie van deze STEGeenheden en de vier GTeenheden zullen tegen eind 2014 in werking gesteld worden. De eerste GT-eenheden zouden in werking worden gesteld in 2008 en de eerste STEG-eenheid in Gezien de termijnen voor de indienstneming van de centrale STEG- en GT-eenheden, is het belangrijk dat de beslissingen aangaande de eerste investeringen snel genomen worden. De beslissingen die genomen moeten worden in de loop van de drie volgende jaren, m.a.w. vóór de volgende aanpassing van het indicatief programma, betreffen twee STEG-eenheden en drie GT-eenheden. De uitgevoerde analyses hebben aangetoond dat het aanbevolen beleid voor het centrale park goede resultaten blijft behalen op het vlak van CO 2 -emissies en kosten in de verschillende geanalyseerde marktsituaties. Bovendien gaat het om een flexibel beleid dat toelaat de voorziene investeringen zo nodig uit te stellen in functie van de evolutie van de markt. De toevlucht tot gastechnologieën, die vandaag wordt ingegeven door zowel politieke als technische, economische en milieuoverwegingen, versterkt de rol van gas bij de elektriciteitsproductie. De toenemende afhankelijkheid van Europa van ingevoerde energie verhoogt het risico op onderbreking van de brandstofvoorziening van de centrales en verhoogt de gevoeligheid van de elektriciteitsprijs voor de prijsschommelingen op de aardgasmarkt. In dit opzicht is het van essentieel belang om vanaf nu een gemengde ontwikkeling op basis van gas en propere steenkoolcentrales te bestuderen, teneinde het leefmilieu te respecteren en tegelijk toch een voldoende diversificatie te verzekeren van de energiebronnen die gebruikt worden voor de elektriciteitsproductie. ELEKTRICITEIT 51 Advies AR , Deel 3, punt 2.1., van dit verslag. 52 Voorstel (C) CREG Jaarverslag 2002, Deel 1, punt

20 ELEKTRICITEIT In een vrijgemaakte markt bezorgt het indicatief programma de overheid gegevens die haar behulpzaam kunnen zijn bij het uitwerken en het opvolgen van haar energiebeleid op het vlak van elektriciteit, om tegemoet te komen aan de bekommernissen inzake het algemeen belang. Voor de marktspelers kan het indicatief programma een bron van inlichtingen zijn over de waarschijnlijke evolutie van de behoeften inzake productiecapaciteit op middellange termijn. Voor de CREG ten slotte vormt het een referentie met het oog op de voorstellen die aan de Minister van Energie worden gedaan inzake de toekenning van vergunningen voor productie-installaties. Op wettelijk vlak herdoopt artikel 3 van de wet van 1 juni het indicatief programma in een prospectieve studie die zal opgesteld worden door de Algemene Directie Energie en waarvan het ontwerp ter advies aan de CREG zal voorgelegd worden De installaties voor de productie van elektriciteit Het Directiecomité heeft in april 2005 een voorstel 55 uitgebracht over de bouw van twee opencyclus gasturbines door SPE N.V. op de site van Ham (Gent). Deze gasturbines vervangen drie oude dieselmotoren, die op zware stookolie werken en waarvan de uitdienstneming voor een substantiële vermindering van de SO 2 - en NO X -uitstoot zorgt. Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2005 werd de vergunning toegekend aan SPE N.V. 56 Eind 2005 heeft het Directiecomité een voorstel 57 uitgebracht over de bouw door SLECO-Centrale N.V. van een wervelbedinstallatie, gelegen op de site van INDAVER N.V. te Doel, voor de verwerking van hoogcalorisch, niet-gevaarlijk afval en slib, waarbij een deel van de energie kan worden gerecupereerd en in elektriciteit kan worden omgezet. Op 31 december 2005 waren er nog drie andere vergunningsaanvragen in behandeling. Ten eerste, een aanvraag van SPE N.V. voor de aanpassing, gepaard gaand met een vermogensverhoging van een bestaande STEG-eenheid te Angleur. Ten tweede, een aanvraag van T-POWER N.V. voor de bouw van een nieuwe STEG-eenheid te Tessenderlo en, ten derde, een aanvraag van ELECTRABEL N.V. voor de aanpassing van een bestaande klassieke eenheid te Amercœur naar een STEG-eenheid met een hoger vermogen. Op wettelijk vlak bepaalt artikel 4 van de wet van 1 juni dat de individuele vergunningen voor de nieuwe productie-installaties voortaan afgeleverd zullen worden door de Minister na advies maar niet meer op voorstel van de CREG. De voornoemde wet introduceert tevens een procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie wanneer de bevoorradingszekerheid 54 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2005). Op 31 december 2005 was deze wijziging nog niet in werking getreden. 55 Voorstel (E) CDC Belgisch Staatsblad van 26 augustus Voorstel (E) CDC Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2005). Op 31 december 2005 was artikel 4 nog niet in werking getreden. 16

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2007 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1239

BESLISSING (B) CDC-1239 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1279

EINDBESLISSING (B) CDC-1279 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2007 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 8/17 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie (BRUGEL-STUDIE-20171208-25) Betreffende de OBERVATORIUM VAN DE PRIJZEN PROFESSIONELE KLANTEN 2009-2016-Executive summary Opgesteld

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1235

BESLISSING (B) CDC-1235 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-86

ADVIES (A) CDC-86 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.:. 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

STUDIE (F)080306-CDC-755

STUDIE (F)080306-CDC-755 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 40 Brussel Tel.: 02/28.7. Fax: 02/28.7.0 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)0800-CDC-755

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende DIENST REGULERING ADVIES SR- 20040528-19 betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 gegeven op vraag van de Staatssecretaris voor Energie 28 mei 2004 Dienst Regulering

Nadere informatie

ADVIES. 19 december 2013

ADVIES. 19 december 2013 ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ADVIES (A)050901-CDC-452

ADVIES (A)050901-CDC-452 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2008. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2008. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2008 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

ADVIES AR ALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR ALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-ADVIES-081023-66 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

VOORSTEL (C)090319-CDC-853

VOORSTEL (C)090319-CDC-853 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 maart 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Position Paper Contact Datum Omschrijving

Position Paper Contact Datum Omschrijving Position Paper: Meerkosten op elektriciteit: toestand 2011 Contact: Emilie Butaye (Fédération de l Industrie du Verre) +32 2 542 61 29 emilie.butaye@vgi-fiv.be Datum: 7/04/2011 Omschrijving De prijs die

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie