VMBO SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 VMBO SCHOOLGIDS

2 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie Kwaliteitszorg Activiteiten...16 Inspraak Informatie voor de ouder(s)/ verzorger(s)...18 Overzicht medewerkers Contactgegevens... 24

3 WELKOM OP SINTLUCAS Met een breed aanbod aan creatief-technisch-ondernemende opleidingen is SintLucas dé school in Zuid-Nederland voor de creatieve industrie. Op SintLucas vmbo maak je kennis met de opleidingen en beroepen in de creatieve industrie om vervolgens door te kunnen stromen naar het mbo, locatie Eindhoven of Boxtel. Je krijgt les in alle onderdelen van het creatieve proces, van ideeën ontwikkelen tot het ontwerpen en realiseren van het eindproduct. In deze schoolgids kun je lezen wat je bij SintLucas leert en hoe je leert. Wat wij van jou als leerling verwachten en hoe het op ons vmbo reilt en zeilt. Kortom, je kunt er alle informatie in opzoeken voor jouw school- en leertraject. We wensen je veel succes op SintLucas. IGOR VAN HOOFF voorzitter college van bestuur RUUD RABELINK lid college van bestuur 53

4 CREATIVE COMMUNITY SintLucas ontwikkelt zich als een creative community die midden in de samenleving staat. SintLucas verbindt leerlingen, studenten en medewerkers met oud-studenten, het bedrijfsleven, andere scholen en culturele instellingen. Binnen en buiten de school, online en via social media, 24/7 en over de landsgrenzen heen werken wij samen aan een toekomst in de creatieve industrie; de creative community faciliteert en stimuleert een leven lang leren (vmbo, mbo en SintLucas PRO) en ondernemerschap (SintLucas GROW en We zijn verbonden omdat we dezelfde passie delen. En werken vanuit gemeenschappelijke waarden: trots, professioneel, gedreven, eigenzinnig en ondernemend. Iedereen ontdekt en ontwikkelt zijn eigen talent, werkt vanuit zijn eigen ambitie en stelt deze ten dienste van de community om bij te dragen aan een groter geheel. We halen het beste uit ons zelf, uit de ander en uit SintLucas naar boven; door met elkaar samen te werken, elkaar uit te dagen en elkaar feedback te geven. De community is dynamisch en zonder hiërachie; een open cultuur waarin respect voor elkaar en gelijkwaardigheid voorop staan. Netwerken is cruciaal, innovatie en kennisdeling gebeurt door co-creatie. Ontmoetingen leiden tot betekenisvolle relaties die bijdragen aan de ontwikkeling van ons onderwijs. HET ONDERWIJS Het leren en vormen van onze leerlingen en studenten is steeds het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen. Alleen dan kunnen we onze missie waarmaken: We hebben pas succes als onze leerlingen en studenten tijdens en ná SintLucas succesvol zijn. En dat SintLucas tot de top vijf van MBO-scholen in Nederland blijft behoren. We hebben drie verschillende leerwegen, namelijk de kaderberoeps-gerichte leerweg (kb), de gemengde leerweg (gl) en de gemengde leerweg excellent (gl+), ofwel de theoretische leerweg met daarnaast één praktijkvak. Bij de intake is bepaald welke leerweg waarschijnlijk het beste bij je zal passen. Aan het einde van het tweede leerjaar sluit je de basisvorming af. Je hebt dan voldaan aan de landelijk omschreven eisen, de zogenaamde kerndoelen. Het docententeam adviseert dan welke leerweg je in het derde leerjaar gaat volgen. Ons advies geven wij op basis van cijfers die je hebt behaald en op basis van zachte criteria, zoals jouw wens als leerling en die van je ouder(s)/verzorger(s), het toekomstperspectief en de mening van de docenten. Mocht jij je in de eerste helft van het derde leerjaar anders ontwikkelen dan wij voorzien en geadviseerd hebben, dan kun je overstappen naar een andere leerweg. Je kunt hierover meer lezen bij de overgangsnormen (zie hoofdstuk 5). 74

5 DE KADERBEROEPS- GERICHTE LEERWEG Ben jij een leerling die het liefst kennis opdoet door ook praktisch bezig te zijn, dan is dit een uitstekende keuze. Je doet examen in vier algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde/scheikunde) en in grafimedia. Grafimedia bestaat uit de onderdelen printmedia/sign, multimedia, audiovisuele vormgeving en vormgeven. In het vierde jaar krijg je printmedia, multimedia, audiovisuele vormgeving en vormgeven. Daarnaast volg je culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Je sluit je opleiding af met een landelijk praktijkexamen grafimedia (multimedia) en een theorie-examen. DE GEMENGDE LEERWEG Heb jij weinig moeite met studeren? De gemengde leerweg bereidt je voor op alle opleidingen van het mbo. Je krijgt een brede oriëntatie op de beroepspraktijk. Je doet examen in vijf algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde/scheikunde en tekenen) en in grafimedia. Grafimedia bestaat uit de onderdelen multimedia en audiovisuele vormgeving. Daarnaast volg je culturele kunstzinnige vormgeving, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Je sluit de opleiding af met een sectorwerkstuk, een praktijkexamen en een theorie-examen. DE GEMENGDE LEERWEG EXCELLENT Deze leerweg is een uitstekende keuze voor jou, als je een vmbo T-advies hebt gekregen. Je kunt deze leerweg vergelijken met de theoretische leerweg met daarnaast één praktijkvak. Vanaf leerjaar drie krijg je één praktijkvak en zes theorievakken. Je kiest met deze leerweg voor een bredere oriëntatie op de beroepspraktijk. Je doet examen in zes algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde/ scheikunde, economie en tekenen) en grafimedia. Grafimedia bestaat uit de onderdelen multimedia en audiovisuele vormgeving. Daarnaast volg je culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Je doet examen op theoretisch niveau. Je sluit de opleiding af met een sectorwerkstuk, een praktijkexamen en een theorieexamen. DOORSTROOM Met een vmbo diploma van SintLucas ben je toelaatbaar voor alle mbo-opleidingen van SintLucas. Voor een aantal opleidingen moet je wel een opdracht maken en een toelatingsgesprek voeren. Na een positief advies wordt je geplaatst in de opleiding van je keuze. Daarnaast kun je doorstromen naar de meeste mbo-opleidingen buiten SintLucas. ONS ONDERWIJS Het bestaande onderwijsmodel is de afgelopen schooljaren herijkt en heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste aanpassing is dat alle examenvakken gebruik maken van een methode. Voor het komende schooljaar zijn een aantal leerlijnen ontwikkeld: de examenleerlijn, de AVO-leerlijn, de creatieve leerlijn en de leerlijn voor de praktijkvakken. Deze leerlijnen zijn weggezet in het curriculum (het totale onderwijsaanbod) en in het PTA (Plan voor Toetsing & Afsluiting) en het PTO (Plan voor Toetsing Onderbouw). SintLucas vmbo is een creatieve school. Dat komt onder meer tot uiting in de projecten. 5

6 Alle vakken leveren input voor de projecten. In de GO-uren (vier per week per leerjaar) en in de projectweken krijgen leerlingen ruimschoots de gelegenheid aan deze projecten te werken en de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen. Na afloop van elke periode presenteert de leerling zijn werk. Sinds 2012 staan de kernvakken taal en rekenen op de lessentabel. Het Ministerie van Onderwijs verplicht scholen werk te maken van deze vakken omdat de prestaties hierop landelijk onder de maat zijn. Taal (en met name begrijpend lezen) blijkt de succesfactor te zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarom hebben we de uren taal en rekenen op het rooster gezet en voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen geformuleerd om flinke verbeterstappen te zetten op dit terrein. Competenties, zowel algemene (o.a. samenwerken, presenteren en reflecteren) als beroepscompetenties (afhankelijk van welke richting de leerling kiest), worden in de GO-uren toegepast als onderdeel van de projecten en beoordeeld. Het leerproces van de leerling staat centraal. Samen met jou zullen we er alles aan doen om je succesvol door je vmbo-tijd te leiden. Dit doen we door boeiend onderwijs te geven, je te begeleiden waar nodig is, je jouw talenten te laten ontdekken en die te laten zien in je creatieve werk en presentaties. We maken hierbij gebruik van moderne media zoals touchscreen, digibord, tablet en andere communicatiemiddelen die jou aanspreken en waar je interactief mee aan de slag gaat. VAS (VOLG ADVIESSYSTEEM CITO) Met behulp van VAS monitoren we de vooruitgang van leerlingen op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. We starten met een nulmeting aan het begin van leerjaar 1. De uitkomst ervan geeft ons inzicht in waar de leerling zich op dat moment bevindt: loopt hij achter, gelijk aan de verwachting of loopt hij voor. VAS geeft inzicht in een leerjaar, in een klas en op individueel niveau. Dit biedt ons de mogelijkheid de ontwikkeling van de leerling te vergelijken met die van zijn medeleerlingen en op jaarniveau. Naast de nulmeting in leerjaar 1 (periode 1) wordt VAS elk leerjaar (1 t/m 3) in periode 3 afgenomen. De uitkomsten van de VAS-afnames worden besproken in de betreffende vakgroepen. De docenten gaan aan de slag met de leerling als blijkt dat hij één of meerdere onderdelen van een vak nog onvoldoende beheerst. Naast extra instructie krijgt hij herhalingsstof aangeboden. Een leerling krijgt ook extra aandacht als hij het beoogde niveau op dat moment al ruimschoots beheerst. In dat geval reiken we verrijkingsen verdiepingsstof aan. DE BEGELEIDING ZELF VERANTWOORDELIJK Tijdens je opleiding bij SintLucas vmbo krijg je begeleiding van je mentor. De mentor is ook voor thuis (ouder(s)/verzorger(s)) het eerste aanspreekpunt voor het voeren van gesprekken over bijvoorbeeld je voortgang, motivatie, aanwezigheid tijdens lessen, het houden aan afspraken en samenwerken. Ook de docenten spelen een belangrijke rol bij jouw begeleiding. Je bent natuurlijk ook voor een deel zelf verantwoordelijk om alles naar behoren te laten verlopen. BEWIJSVOERING Gedurende je opleiding bewijs je dat je alle eindtermen en competenties voldoende beheerst. Dit doe je door: het verzamelen van goede voorbeelden in je portfolio het maken van opdrachten, projecten, toetsen, proefwerken je competentiegroei schoolonderzoeken en het centraal schriftelijk examen. DIPLOMA Aan het einde van je opleiding krijg je een diploma als je voldoet aan de wettelijke eisen. 6

7 ROLLEN IN BEGELEIDING Het model voor het vmbo bestaat uit drie begeleidingsniveaus met daaraan gekoppeld rollen. Maar dat is niet het enige. We hebben ook een leercyclus, die gebruikt wordt om je te begeleiden en om je structuur te bieden. De leercyclus bestaat uit vier stappen die je gedurende het schooljaar steeds weer opnieuw maakt. EERSTELIJNS BEGELEIDING De eerstelijns begeleiding is erop gericht om je met succes te leren-leren. Iedere leerling heeft met deze vorm van begeleiding te maken. Lees dit hoofdstuk daarom goed door. Heb je vragen, vraag je mentor dan om uitleg. Je krijgt begeleiding van een heleboel medewerkers op SintLucas: (vak)docenten, praktijkinstructeurs en onderwijsassistenten. De mentor is daarbij jouw centrale aanspreekpunt. De vakdocent geeft vaklessen en feedback over het vak dat hij geeft. Tevens communiceert de vakdocent met de mentor over de voortgang van je studie. Hij houdt bij of je er wel of niet bent. Hij zorgt voor inhaal- en herkansingsmogelijkheden, helpt je bij het plannen van je studie en het huiswerk. Bij problemen bij je studie of met je gedrag neemt de 7 vakdocent contact op met jouw mentor. Een praktijkinstructeur geeft ondersteuning aan de vakdocenten binnen het onderwijs. Een onderwijsassistente geeft ondersteuning aan de vakdocenten binnen het creatieve onderwijs. Daarnaast begeleidt zij leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij het structureren van het huiswerk. Zij verduidelijkt de lessen door deze met leerlingen extra te herhalen en te verdiepen. De mentor en zorgcoördinator kunnen leerlingen verwijzen naar de onderwijsassistent. Alle leerlingen kunnen ook vrijwillig huiswerk komen maken tijdens de huiswerkbegeleiding na schooltijd. De mentor is jouw belangrijkste adviseur. Bij de mentor gaat het er vooral om hoe jij het doet bij ons op school. De mentor is samen met jou verantwoordelijk voor het behalen van je doelen en begeleidt je zodanig, dat je de verantwoordelijkheid voor de opdrachten zelf kunt gaan nemen. Met de mentor heb je op vaste momenten gesprekken. In de mentorlessen komt ook jouw voortgang ter sprake en wat dat betekent voor de korte en lange termijn. Aan het begin van het schooljaar wordt de mentor van jouw klas bekendgemaakt. Daarnaast zijn er op vaste momenten in het schooljaar ouderavonden. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan kennis maken en met al hun externe gespecialiseerde begeleiding (op advies zorgadviesteam of decaan) leerlingcoördinator decaan zorgcoördinator zorgadviesteam overige interne gespecialiseerde begeleiding MENTOR VAKDOCENT / ONDERWIJSASSISTENT MENTOR / PRAKTIJKINSTRUCTEUR VERTROUWENSPERSOON mentor vertrouwenspersoon vakdocent praktijkinstructeur onderwijsassistent LEERLING BEGELEIDINGSMODEL HOE LAAT IK ZIEN DAT IK HET GELEERD HEB? GESPREK PORTFOLIO LEERLING LEERCYCLUS HOE PAK IK DAT AAN? WAT WIL IK LEREN? POP VAKDOCENT / ONDERWIJSASSISTENT PAP VERTROUWENSPERSOON MENTOR / PRAKTIJKINSTRUCTEUR MENTOR

8 vragen bij de mentor terecht. Je mentor is ook aanspreekpunt bij klachten over ongewenste gedragingen (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) of ongelijke/onbillijke behandeling (discriminatie en racisme). Mocht je heel persoonlijke vragen hebben die je niet aan je mentor wilt stellen, dan kun je naar de vertrouwenspersoon die we binnen SintLucas hebben. Zij vangt je op en indien nodig helpt zij je bij het vinden van deskundige hulp en het indienen van een klacht. Je mag de vertrouwenspersoon zelf aanspreken, maar als je haar niet kunt vinden, ga je naar onderwijsservice (G007), je mentor of de zorgcoördinator. Zij nemen dan contact op met haar. TWEEDELIJNS BEGELEIDING De tweedelijns begeleiding is meer gespecialiseerde begeleiding die we intern op onze school hebben. Er is op het vmbo één leerlingcoördinator actief, gekoppeld aan het team en de schoolleider waar jij als leerling onder valt. Onze leerlingcoördinator houdt zich bezig met zaken of voorvallen van de leerlingen, daar waar dit de taak van de mentor overstijgt. Het kan gaan om gedragsproblemen van leerlingen, problemen rond pesten en andere leerlinggerelateerde problemen met zowel medeleerlingen als met docenten. De leerlingcoördinator heeft nauw contact met de mentoren, onderwijsassistenten, opleidingscoördinatoren en schoolleider. Op school is een zorgadviesteam beschikbaar onder leiding van een zorgcoördinator. Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt, is aanmelding bij het zorgadviesteam noodzakelijk. Het zorgadviesteam heeft vervolgens de taak om de gewenste ondersteuning in kaart te brengen en om te beslissen hoe het kan worden uitgevoerd. In het zorgadviesteam is de zorgcoördinator de voorzitter van de vergadering. Daarnaast zitten de volgende personen in het zorgadviesteam: de orthopedagoog, de leerlingcoördinator, de leerplichtambtenaar, een schoolmaatschappelijk werker en een GGD-arts. Op verzoek komt de schoolleider naar de vergadering om zaken toe te lichten. De zorgcoördinator is telefonisch bereikbaar. Indien deze niet aanwezig/ beschikbaar is kun je contact opnemen met onderwijsservice. De decaan geeft voorlichting, advies en/of hulp bij instroom, doorstroom en uitstroom naar andere opleidingen binnen SintLucas of naar vervolgopleidingen. De decaan onderhoudt contacten met andere scholen met betrekking tot instroom en uitstroom en is contactpersoon voor andere decanen van andere scholen. Je kunt ook na lestijd een afspraak met de decaan maken. DERDELIJNS BEGELEIDING De derdelijns begeleiding is gespecialiseerde begeleiding buiten SintLucas. Op advies van het zorgadviesteam en de zorgcoördinator kunnen externen worden aangetrokken óf kun je buiten SintLucas gespecialiseerde begeleiding krijgen. Tevens kan naar externen (buiten de school) worden verwezen wanneer specialistische zorg nodig is. Deze doorverwijzing wordt door het zorgadviesteam begeleid. 8

9 Dit kan ná advies van het zorgadviesteam of na advies van de zorgcoördinator. Ook de decaan kan doorverwijzen voor een extern advies. JEUGDGEZONDHEIDSZORG Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. Tijdens de middelbare schoolperiode kom je in de tweede klas in contact met het team Jeugdgezondheidszorg. Zij besteden aandacht aan allerlei lichamelijke gezondheidsaspecten zoals groei en houding. Maar ook komen veel vragen aan bod, bijvoorbeeld over gedrag, omgaan met anderen, medicijngebruik, leefstijl, voeding, sport en leerproblemen. Voorafgaand aan het contact worden je ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd en ontvangen zij, jij en je mentor een vragenlijst. Je vult klassikaal je lijst in. Na het contactmoment informeert het team je ouder(s)/verzorger(s) over de resultaten, zo nodig aangevuld met advies. In de derde of vierde klas vul je een digitale vragenlijst in. Leerlingen met opvallende uitkomsten worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst bespreekt de jeugdverpleegkundige hoe het met je gaat. 9 Deze gesprekken vinden op school plaats. Als je geen of geen opvallende vragen of problemen hebt, word je niet uitgenodigd voor verder onderzoek. VRAGEN BIJ ZORGEN Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Jouw ouder(s)/verzorger(s) en ook jij kunnen met dit soort vragen bij het team Jeugdgezondheidszorg terecht. Als de zorgcoördinator een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel toestemming van je ouder(s)/ verzorger(s) nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem, bekijkt het team of verder advies of onderzoek nodig is en door wie. In veel gemeenten kunnen je ouder(s)/verzorger(s) met vragen over de ontwikkeling en opvoeding terecht in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De GGD is partner van dit centrum. ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken over jouw eventuele ziekteverzuim, informeren wij eerst je ouder(s)/ verzorger(s). Daarna kunnen we je aanmelden bij de Jeugdgezondheidszorg. De GGD nodigt dan jou als leerling én jouw ouder(s)/ verzorger(s) uit voor een gesprek. Samen bespreken jullie de algemene gezondheid en meer specifieke onderwerpen zoals leefstijl, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. De aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) is hierbij belangrijk. Na het gesprek worden gegevens in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s) teruggekoppeld aan school.

10 Als blijkt dat er sprake is van onwil om aan dit traject mee te werken (bijvoorbeeld door niet op de uitnodiging van de Jeugdgezondheidszorg in te gaan), kan de school het verzuim melden bij Bureau Leerplicht. SPREEKUUR GESLACHTSZIEK- TEN (SOA) EN SEKSUALITEIT Hebben jij of je ouder(s)/verzorger(s) vragen over seksualiteit of geslachtsziekten? De GGD Brabant-Zuidoost heeft speciaal SOA/Sense jongerenspreekuren. Hier kun je tot 25 jaar gratis en eventueel anoniem, terecht met vragen over seksualiteit, zoals anticonceptie, zwangerschap of pijn bij het vrijen. Ook met vragen over of onderzoek naar geslachtsziekten, (SOA s) en aids, zijn jongeren op het spreekuur welkom. De spreekuren vinden plaats in het GGD-gebouw in Helmond en in Eindhoven. Het spreekuur gaat op afspraak: Voor algemene informatie over seksualiteit is een zeer informatieve en betrouwbare website die wij jou en je ouder(s)/verzorger(s) aanbevelen. VRAGEN, INFORMATIE EN CONTACT Hebben jij of je ouder(s)/verzorger(s) vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, neem dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg: GGD Brabant-Zuidoost Bezoekadres: Clausplein XP Eindhoven Callenburgh PA Helmond Postadres: Postbus AV Helmond Telefoon: Website: EEN GEZONDE SCHOOL De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig en gezond schoolklimaat, zoals het uitvoeren van projecten over alcohol- en drugsgebruik, seksualiteit, voeding, bewegen, pesten, enzovoorts

11 PRAKTISCHE INFORMATIE LESTIJDEN Reguliere lestijden 1e lesuur uur 2e lesuur uur pauze uur 3e lesuur uur 4e lesuur uur pauze uur 5e lesuur uur 6e lesuur uur pauze uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur 9e lesuur uur 40-minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur pauze uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur 6e lesuur uur pauze uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur ROOSTER EN ROOSTERWIJZIGINGEN Bij aanvang van het schooljaar ontvang je een lesrooster met daarop de lessen die je gaat volgen, in welke lokalen je moet zijn en van welke docenten je welk vak krijgt. Elke halfjaar krijg je een nieuw lesrooster. 11 Je ontvangt aan het begin van het schooljaar het jaarrooster in de vorm van een overzichtelijke kalender. Hierop staan alle vakanties, speciale dagen, rapportuitreikingen, ouderavonden en dergelijke nog eens extra vermeld. Alle roosterwijzigingen staan vermeld in Magister. Je bent verplicht om elke middag als de lessen er op zitten, hierop te kijken voor de laatste mededelingen. Magister Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen aan het begin van het eerste schooljaar een inlogcode voor het programma Magister. Deze code blijft gedurende de gehele opleiding geldig. Met deze code kunnen ze via internet in Magister inloggen en de volgende zaken zien: roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk, je presentielijst en je persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Verder kunnen ze daar ook een adres invullen en wijzigen, zodat school via contact met ze kan opnemen. Alle klassikale brieven worden via naar jouw adres en dat van je ouder(s)/verzorger(s) verstuurd. Indien we geen adres van je ouder(s)/verzorger(s) hebben, dan verwachten we dat jijzelf de brief aan je ouder(s)/verzorger(s) laat zien. Lijst van gebruikte afkortingen ne Nederlands en Engels esp Spaans wi wiskunde nask1 natuur- en scheikunde eco economie aad aardrijkskunde ges geschiedenis bio biologie lio lichamelijke opvoeding ma maatschappijleer tek tekenen vmg vormgeven 3d handvaardigheid kv1 cultureel kunstzinnige vorming kunst kunstgeschiedenis mm multimedia/ audiovisueel media media pms print media sign men mentoruur go GO-uur studie studieuur ogk omgangskunde sport keuzesport inhaal inhaaluur bb basisberoeps gerichte leerweg kb kaderberoeps gerichte leerweg gl gemengde leerweg gl-e gemengde leerweg excellent keuze crea keuze werktijd

12 SCHOOLREGELS De regels op school gelden voor zowel leerlingen als medewerkers. We gebruiken op SintLucas basis- en algemene huisregels. We vinden ze allebei belangrijk. De basisregels gelden voor iedereen en zorgen er onder meer voor dat onze school schoon en leefbaar blijft. De algemene huisregels zijn specifiek voor het vmbo en geven onder andere aan hoe je moet handelen als je ziek bent of te laat komt. STIJL VAN SINTLUCAS Alle activiteiten, gedragingen en afspraken die leiden tot een fijne, professionele (leer-)omgeving worden benoemd met de Stijl van SintLucas. SintLucas is van mening dat je het goede voorbeeld moet tonen. Samen creëren we een schone, veilige en gastvrije leeromgeving. Je levert een bijdrage door je aan onze regels te houden, algemene fatsoensnormen te volgen, eigen verantwoordelijkheden te nemen, samenwerkingsgedrag te vertonen en door onbaatzuchtig iets voor elkaar over te hebben. Jij bent de stijl van SintLucas. BASISREGELS VOOR HET HELE INSTITUUT We hebben bij SintLucas vijf actiepunten om een prettige leer- en werkomgeving te realiseren. 01. Houding Wij tonen respect voor elkaar en stellen ons professioneel op. 02. Afspraken Wij komen al onze afspraken na. 03. Eten en drinken Wij eten en drinken alleen in de aula of op het schoolplein. 04. Roken Voor onze vmbo leerlingen geldt een algemeen rookverbod (onze mbo studenten mogen roken in de tuin). 05. Schone omgeving Wij laten onze werk-, leer- en ontmoetingsplek schoon en opgeruimd achter. En wij gaan zorgvuldig om met spullen van SintLucas en anderen. ALGEMENE HUISREGELS VMBO 01. Kom je te laat op school, meld je dan direct bij binnenkomst met een mededelingenkaart bij de conciërge. Kom je drie keer ongeoorloofd te laat in de les, dan kan de mentor je verplichten om je op een schooldag om uur s morgens te melden. 02. Je fiets of brommer moet afgesloten(!) in de fietsenstalling worden geplaatst. Je mag je niet langer dan nodig ophouden in de fietsenstalling. Bij fietscontrole worden niet afgesloten fietsen op slot gezet. Deze fietsen worden om uur weer van het slot gehaald. 03. Je mag je niet ophouden bij de hoofdingang; je wacht binnen of op het schoolplein. 04. Je mag tijdens schooltijden niet buiten het schoolplein komen. 05. Je bent medeverantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de school. 06. Je verblijft tijdens pauzes in het vmbo gedeelte, dus niet in lokalen, gangen en trappenhuizen. 07. Je mag je tas niet op de tafels zetten. 08. Je jas en je spullen moet je opbergen in je locker. Het is niet toegestaan om je jas mee te nemen in de klas. 09. In de klas gedraag je je volgens de docentenregels. 10. We verwachten dat je passende kleding draagt, die niet als aanstootgevend kan worden beschouwd en waarbij een open communicatie en een goed oogcontact mogelijk is. 11. Een mobiele telefoon en of andere communicatiemiddelen zijn alleen toegestaan op stille stand. Je mag met je mobiel geen audio- en/of filmopname maken. 12. Voordat je foto s/opnames van medewerkers of van leerlingen van SintLucas maakt, dien je daarvoor toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. Ook dien je toestemming te vragen aan deze persoon als je dezefoto s/ opnames wilt publiceren. Misbruik hiervan kan verwijdering van school betekenen. 13. Je dient van 8.00 tot uur beschikbaar te zijn voor school. 14. Leerlingen van het vmbo mogen niet op en rondom de school roken. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten. 12

13 15. Het bezit en/of gebruik van softdrugs, harddrugs en alcohol en/of het verhandelen daarvan wordt niet getolereerd tijdens school en evenmin tijdens schoolactiviteiten. Dit kan leiden tot verwijdering van school. 16. Indien je alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt, kan er een disciplinaire maatregel worden getroffen door de schoolleider. Een gesprek met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de docent. Je krijgt een taak die tijdens de vrije uren op school moet worden uitgevoerd. Een schorsing van één of meerdere dagen. Als je alcohol of drugs hebt gebruikt voor of tijdens een schoolactiviteit, worden je ouders gebeld en dien je opgehaald te worden. 17. De lift wordt uitsluitend door leerlingen met een liftpas gebruikt die niet via de trap naar de lokalen kunnen. Bij het niet naleven van de regels vervalt de toegang tot de lift. AFWEZIGHEID De Leerplichtwet verplicht je aanwezig te zijn bij alle lessen die worden gegeven. Ook bij les vervangende en lesaanvullende activiteiten moet je aanwezig zijn. Bij ziekte of ander onverwacht verzuim (bijvoorbeeld doktersbezoek, tandartsbezoek) dienen je ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch vóór uur te melden bij de receptioniste via Het is belangrijk om je altijd te melden bij de conciërge als je op een andere tijd dan je dagelijks rooster (met uitzondering van eerder vermelde zaken) aankomt op school. Dit in verband met de absentieregistratie. Bij afwezigheid zonder geldige reden of bericht wordt er na uur telefonisch contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). ONRECHTMATIG VERZUIM De afwezigheidregistratie wordt door de mentor gecontroleerd per leerling en bij onrechtmatig verzuim kunnen de volgende maatregelen van kracht zijn: inhalen van gemiste lessen, opdrachten en onderdelen daarvan verrichten van alternatieve werkzaamheden Absentie wordt doorgegeven aan je ouder(s)/verzorger(s). MEDEDELINGENKAARTEN Op de website van SintLucas staan mededelingenkaarten die je kunt downloaden. Deze laat je invullen door je ouder(s)/verzorger(s) en post je in het zwarte postvak bij de conciërges. Je moet deze kaarten inleveren voor de volgende zaken: Bij herstel van ziekte. Bij terugkeer na ziekte meld je dit tevens bij je mentor en informeer je bij je klasgenoten wat je gemist hebt. Je haalt dit zo snel mogelijk in. Als aanvraag voor voorspelbaar verzuim zoals een ziekenhuis- of doktersbezoek. Bij te laat komen. TE LAAT Je moet op tijd in de les zijn. Mocht het voorkomen dat je een keer te laat bent, om welke reden dan ook (verslapen, vertraging openbaar vervoer), dan geldt de volgende afspraak: Laat je ouder(s)/verzorger(s) bellen dat je eraan komt en meld je direct bij binnenkomst met een mededelingenkaart bij de conciërge. ZIEK OP SCHOOL 1 Mocht je op school ziek worden, meld je dan bij je docent. 2 De docent verwijst je door naar jouw mentor. (Bij afwezigheid van jouw mentor, ga je naar de opleidingscoördinator). 3 De mentor beoordeelt of je ziek bent. 4 Met zijn/haar toestemming word je naar onderwijsservice gestuurd. 5 Zij bellen naar huis. Jouw ouder(s)/verzorger(s) beslissen of je zelfstandig naar huis mag of dat je wordt opgehaald. BUITENGEWOON VERLOF Een aanvraag voor buitengewoon verlof dient middels het daarvoor bestemde formulier (te vinden op de website van SintLucas) door een van je ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk ingediend te worden bij je opleidingscoördinator. Je krijgt schriftelijk bericht of je verlof wordt toegestaan. Gezien de nieuwe wetgeving wordt alleen bij hoge uitzondering toestemming verleend voor buitengewoon verlof. 13

14 HUISBEZOEKEN In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet werkt SintLucas nauw samen met de leerplichtconsulente van de gemeente Eindhoven. Zij leggen uit preventief oogpunt sinds september 2012 huisbezoeken af bij leerlingen die om onbekende redenen afwezig zijn van school. Ouder(s)/verzorger(s) worden altijd eerst door school gebeld indien zoon of dochter niet aanwezig is. Als ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn wordt de leerplichtconsulent geïnformeerd en zal er door hen een huisbezoek worden afgelegd om de redenen van afwezigheid te achterhalen. Afhankelijk van de redenen van afwezigheid kunnen er consequenties volgen. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om samen met school zorg te dragen voor de aanwezigheid van de leerlingen. BELANGRIJK LEERLINGENPAS Je krijgt aan het begin van het eerste schooljaar een leerlingenpas. Deze pas is persoonsgebonden. Mocht je je pas verliezen, dan vraag je schriftelijk een nieuwe aan bij de conciërge. Een nieuwe pas kost 7,50. Na de aanvraag krijg je een tijdelijke pas. Mocht je deze tijdelijke pas ook verliezen, kost het nogmaals 7,50. Voor vragen omtrent de leerlingenpas kun je terecht bij onze conciërge van het vmbo. Je leerlingenpas mag je niet bekrassen/bestickeren, je foto dient te allen tijde zichtbaar te zijn. KLUISJE Je krijgt aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen. Dit kluisje is persoonsgebonden en alleen te openen met je leerlingenpas. Jouw kluisje is alleen voor jouw eigendommen. ROOSTERWIJZIGINGEN EN ANDERE INFORMATIE In Magister kun je roosterwijzigingen terugvinden. CORVEEDIENST Elke klas heeft een aantal keer per schooljaar een week corveedienst. Als je ingedeeld bent, is het een verplichting deze taak uit te voeren volgens de voorgeschreven regels/aanwijzingen van onze conciërges en toezichthouders. TIME-OUT Als tijdens de les je gedrag dermate is, dat de docent besluit om je uit de klas te verwijderen dan handel je als volgt: Je meldt je direct om een time-outbrief op te halen en het eerste gedeelte in te laten vullen. Daarna ga je terug naar de klas. In de klas ga je terug naar je eigen plaats en je vult dan het tweede gedeelte in van de brief. Daarna geef je hem aan je docent. De docent vult het derde gedeelte in en maakt samen met jou een afspraak over je gedrag en eventuele maatregelen. Je neemt de brief mee om deze door je ouder(s)/verzorger(s) te laten ondertekenen. Je laat je ouder(s)/verzorger(s) de brief lezen en ondertekenen en je levert hem de volgende lesdag bij de betreffende docent in. Die geeft de brief ten slotte aan je mentor

15 VAKANTIES EN SPECIALE DATA Hieronder staan alle vakanties vermeld voor jou als leerling van het vmbo: Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari 2015 Goede Vrijdag 3 april 2015 Tweede Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Tweede pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 13 juli t/m 28 augustus 2015 DE WEEK VAN SINTLUCAS Onze school organiseert van 26 tot en met 30 januari 2015 de jaarlijkse week van SintLucas. Dit is een week waarin de school allerlei activiteiten organiseert. We hebben open dagen en leerlingen presenteren hun werk. OPEN DAGEN vrijdag 30 januari 2014: uur zaterdag 31 januari 2014: uur Iedereen die geïnteresseerd is, is tijdens de open dagen van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij SintLucas. Voor meer informatie kun je bellen met RUIMTE BEGELEIDINGSRUIMTE Als je het moeilijk vindt om thuis huiswerk te maken of als je het prettiger vindt om je huiswerk al op school af te hebben, dan kun je dit onder begeleiding doen in de begeleidingsruimte. Tijdens de openingstijden is een onderwijsassistent aanwezig, die je kan ondersteunen met het leren huiswerk maken. Je kunt eventueel gebruik maken van een computer. De openingstijden van de huiswerkbegeleiding zijn: maandag t/m donderdag van tot uur. KWALITEITS- ZORG De inspectie van het onderwijs verzamelt jaarlijks een aantal kerngegevens van scholen voor voortgezet onderwijs. De meest recente gegevens geven aan dat de begeleiding, het schoolklimaat en het onderwijsaanbod bij SintLucas vmbo als goed worden aangemerkt. De examenresultaten zijn voldoende voor zowel de gemiddelde cijfers als het slagingspercentage. Meer informatie vind je via de inspectie van het onderwijs op OUDERAVONDEN Op het jaarrooster staan de geplande ouderavonden vermeld. Je ouder(s)/verzorger(s) worden per periode via uitgenodigd om jouw mentor en/of één van de docenten te spreken. Indien nodig kan altijd iemand van het zorgadviesteam of de schoolleiding aansluiten bij het gesprek. 15

16 ACTIVITEITEN INTRODUCTIEWEEK Tijdens de eerste schoolweek worden allerlei activiteiten georganiseerd om je vertrouwd te maken met je medeleerlingen en de school. SCHOOLKAMP Voor de leerlingen van V1 wordt er elk jaar vóór de herfstvakantie een schoolkamp georganiseerd. Je verblijft dan twee nachten in een accommodatie in de omgeving van Eindhoven. EXCURSIES Gedurende het schooljaar ga je op excursies. De excursies maken deel uit van het leerplan en de kosten zijn zoveel mogelijk opgenomen in de ouderbijdrage. We streven ernaar om elke klas minstens eenmaal met de creatieve industrie te laten kennismaken. PROJECTWEKEN Na een periode van acht lesweken volgt een projectweek waarin leerlingen aan projecten werken, inspirerende workshops krijgen en hun gemaakte werk presenteren. SNUFFELSTAGE In het derde leerjaar ga je twee weken op stage. Deze snuffelstage is bedoeld om je kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Je ziet wat je in de toekomst allemaal kan worden en waar je nu al druk voor bezig bent. Je ervaart hoe de lessen aansluiten op de praktijk en je ervaart wat werken is. KUNSTMARKT Een maal per jaar wordt een kunstmarkt georganiseerd. Tijdens deze markt worden kunstwerken die door leerlingen zijn gemaakt tijdens een veiling verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel. PARIJS De eindexamenkandidaten gaan na de examenperiode drie dagen naar Euro Disney en Parijs. De reis naar Parijs is op vrijwillige basis (bij voldoende aanmelding). De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. GALAFEEST De eindexamenkandidaten hebben na het landelijk examen een galafeest. DIPLOMA-UITREIKING Voor de geslaagden is er een feestelijke diploma-uitreiking waarbij de ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom zijn. INTERNATIONALISERING SintLucas stimuleert leerlingen om ervaring op te doen en kennis te maken met andere culturen. Via verschillende soorten internationaliseringsprojecten maken leerlingen van het vmbo kennis met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. SCHOOLFEEST Elk jaar wordt een schoolfeest georganiseerd voor de leerlingen. De organisatie van dit feest is in handen van de feestcommissie. JAARAFSLUITING Het kalenderjaar wordt in december feestelijk uitgeluid met een activiteit. Het schooljaar wordt in juni feestelijk afgesloten. 16

17 INSPRAAK In 2010 is de wet op de ondernemingsraden ingevoerd binnen het onderwijs. Voor het vmbo betekent dit dat er een leerlingenen ouderraad is. OUDERRAAD VMBO De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/ verzorger(s), die de vinger aan de pols houden. Zij vertegenwoordigen de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op school. Dat doen ze door heel regelmatig te overleggen met de directie van SintLucas, aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen als informatie- en thema-avonden en vooral een luisterend oor te zijn voor signalen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Die signalen vertalen ze naar algemene bespreekpunten waar ze oplossingen voor zoeken. De ouderraad wil eigenlijk maar één ding: dat het je goed gaat op school. De belangrijkste doelstelling van de ouderraad is dan ook de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bevorderen bij de school, maar ook thuis. DOELSTELLINGEN OUDERRAAD: betrokkenheid vergroten tussen ouder(s)/verzorger(s) en SintLucas ouder(s)/verzorger(s) inzicht laten krijgen in de (nieuwe) leefwereld van hun kind een positieve bijdrage leveren aan de school signaleren van knelpunten en oplossingen zoeken. DE OUDERRAAD PRAAT MET DE DIRECTIE OVER ONDER MEER: opstellen klachtenprocedure communicatie met ouder(s)/ verzorger(s) faciliteitenbeleid veiligheid onderwijsvernieuwing zaken die ouder(s)/verzorger(s) besproken willen hebben op bestuurlijk of organisatorisch niveau. NIEUWE LEDEN De ouderraad verwelkomt graag nieuwe leden! Elke ouder die betrokken is bij zijn/haar kind kan een belangrijke bijdrage leveren aan de commissie en daarmee aan de school! Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar staat de ouderraad klaar om u te informeren. U kunt zich dan ook opgeven als lid. LEERLINGENRAAD Acht keer per jaar komt de schoolleider met afgevaardigden uit alle klassen bijeen om allerlei zaken te bespreken. Punten die aan bod komen zijn onder meer: het onderwijs, de vaklessen, de docenten, de sfeer in de klas en de aula. De afgevaardigden zorgen ervoor dat de klas wordt geïnformeerd over hetgeen met de leerlingenraad is besproken

18 INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/ VERZORGER(S) OUDERPARTICIPATIE EN BETROKKENHEID OUDERAVONDEN ALGEMEEN Op deze avonden verzorgen wij informatie die voor ouder(s)/ verzorger(s) van belang is. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: hoe werkt ons onderwijsmodel, hoe ziet ons faciliteitenbeleid er uit, wat kunnen we vertellen over de wijze van begeleiding, wat houden de GO-projecten in en wat is het doel van de projectweken. OUDERAVONDEN NAAR AAN- LEIDING VAN HET RAPPORT Wanneer het rapport onvoldoendes bevat, krijgen ouder(s)/ verzorger(s) standaard een uitnodiging om naar school te komen. De mentor bespreekt het rapport en geeft de ouders door welke activiteiten ingezet worden om de prestaties/gedrag van hun kind te verbeteren. Zowel ouder(s)/verzorger(s), kind als school hebben hierin een rol. OUDERCONTACT NAAR AAN- LEIDING VAN EEN INCIDENT Als een leerling een ernstige overtreding begaat wordt hij hier op aangesproken. De ouder(s)/ verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van het incident en eventueel voor een gesprek op school uitgenodigd. Door ouder(s)/ verzorger(s) erbij te betrekken hopen we dat ze de ernst van een overtreding inzien en kunnen we met de ouder(s)/verzorger(s) het incident aanpakken en samen naar oplossingen zoeken om herhaling in de toekomst te voorkomen. MAGISTER In ons digitaal leerlingvolgsysteem kunnen ouders dagelijks volgen wat de stand van zaken is ten aanzien van hun kind. Ze kunnen hierin niet alleen de prestaties/vorderingen volgen, maar ook het opgegeven huiswerk en proefwerken. NIEUWSBRIEF Ongeveer drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief van SintLucas. Het doel van de nieuwsbrief is om u te informeren over de gang van zaken en ontwikkelingen op onze school. U krijgt deze nieuwsbrief via toegestuurd. PROJECTWEEK We willen de betrokkenheid van ouders bij school vergroten door ouders in de projectweek uit te nodigen. Ouders hebben dan de mogelijkheid om naar de producten die hun kinderen in de GO-uren maken, te komen kijken. PRAKTISCHE ZAKEN OUDERBIJDRAGE Onze school wordt bestuurd door een zelfstandige stichting met rechtspositie. Het rijk subsidieert niet alle noodzakelijke uitgaven die de school moet doen zoals leerlingenpas, excursies en kopieerkosten. Om deze kosten te dekken vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage van 110 euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u een machtigingsformulier. DE GEWENSTE OUDER- BIJDRAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR ZIJN: V1-V2-V3: 110,00 Voor het Kamp V1, introductie, afsluiting, verzekering, begeleiding, mediatheek, excursies, locker, projectweek, kopieën op de leerlingenpas. V4: 110,00 Voor de introductie, verzekering, begeleiding, excursies, diploma-uitreiking, examenkosten, locker en kopieën op de leerlingenpas. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Bedrijfsvoering. LEERMIDDELEN Uw kind heeft een bestellijst voor leermiddelen ontvangen. U wordt verzocht deze leermiddelen aan te schaffen voor aanvang van de opleiding. SPORTKLEDING Uw kind dient gymspullen bij zich te hebben op de dag dat lichamelijke opvoeding wordt gegeven. Het dragen van sieraden, piercings en dergelijke is ten strengste verboden. Dit in verband met de veiligheid. BOEKEN Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bestellen van boeken bij Iddink, leverancier van schoolboeken en lesmateriaal. PRINTEN/LEERLINGENPAS Aan het begin van elk schooljaar krijgt uw kind op de leerlingenpas een krediet voor 250 prints. Zijn er 250 prints gemaakt, dan is het overige kopieerwerk voor eigen rekening. Het printtegoed kan worden opgewaardeerd middels Ideal. BETALINGSWIJZE Betalingen kunt u doen door overmaking naar de Rabobank te Eindhoven op het rekeningnummer ten name van SintLucas of via een machtigingsformulier dat u heeft ontvangen. Bij een betaling vermeldt u altijd duidelijk uw naam, afdeling en klas van uw kind en de reden van betaling. Voor alle betalingen stuurt de administratie u een machtigingsformulier toe. U kunt leermiddelen contant betalen. 18

19 VERGOEDING STUDIEKOSTEN EN REISKOSTEN Lesgeld kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed door middel van de regeling: Tegemoetkoming Studiekosten (TS) voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs ongeacht hun leeftijd. Informatie hierover vindt u op de website: VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN EN W.A. Alle leerlingen betalen voor een collectieve verzekering tegen ongevallen en W.A. Dit bedrag is opgenomen in de onkostennota. Deze verzekering wordt voor iedereen afgesloten. Daardoor is uw kind verzekerd tegen dokterskosten e.d. als gevolg van ongevallen (in die gevallen dat uw eigen verzekering niet betaalt). Eigen risico valt hier buiten. De verzekering is van toepassing op school en schoolterrein, tijdens het reizen naar school en huis, excursies en andere schoolactiviteiten. Ook is de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden gedekt. In geval van ongevallen zijn diverse personen binnen SintLucas opgeleid tot bedrijfshulpverlener en EHBO er. AANSPRAKELIJKHEID U kunt de directie van de school niet aansprakelijk stellen voor eigendommen, die op school zoek raken of beschadigd worden. Dit geldt ook voor spullen in het kluisje. Als uw kind schade toebrengt aan het eigendom van de school wordt de schade op uw kosten hersteld; hiertegen bent u niet collectief verzekerd. 19

20 OVERZICHT MEDEWERKERS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR LID COLLEGE VAN BESTUUR SCHOOLLEIDER VMBO OPLEIDINGS- COÖRDINATOR & taalcoördinator OPLEIDINGS- COÖRDINATOR MANAGEMENT- ASSISTENTE Igor van Hooff Ruud Rabelink Willy Verleg l Jaan Vorst Cathelijne Tooten Wies van Limpt Portefeuille: personeel bedrijfsvoering huisvesting communicatie & PR medezeggenschap en contractonderwijs. Portefeuille: onderwijs kwaliteitszorg arbeidsmarkt ict medezeggenschap en contractonderwijs. Verantwoordelijkheden: geeft leiding aan het vmbo samen met het team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken maakt deel uit van het managementteam van SintLucas. Verantwoordelijkheden opleidingscoördinatoren: is het aanspreekpunt voor leerlingen en collega s adviseert de schoolleider ten aanzien van het lessenplan, projecten en scholingen bewaakt (mede) de kwaliteit van het onderwijs coördineert zaken als de ouderavonden, rendementen en projectweken. Verantwoordelijkheden managementassistente: ondersteunt de schoolleider en het kernteam aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) wanneer zij de schoolleider willen spreken. Het college van bestuur geeft sturing aan SintLucas. De schoolleider is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het onderwijs binnen het vmbo. 20

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie