Schoolgids CBS De Stelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids CBS De Stelle"

Transcriptie

1 Schoolgids CBS De Stelle Wagnerhof BP Terneuzen

2 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. Er woont een wonder in, iets ongeloof lijk machtigs. Een kind is meer dan maar alleen iets engelachtigs. Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk: Zo n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk! Op de basisschool wordt het fundament (de basis) gelegd voor de gehele verdere schoolloopbaan van uw kind. Is het fundament goed, dan kun je er stevig op bouwen. Dan heb je de basis gelegd voor het voortgezet onderwijs en verdere studie. Scholen verschillen. Er zijn verschillende soorten basisscholen met verschillen in lesgeven en opvoeden, in omgaan met elkaar en resultaten. U wilt een school kiezen die het best past bij uw opvattingen over opvoeden en onderwijs. Met deze schoolgids willen we u in de eerste plaats helpen bij het maken van uw keuze. In deze gids vertellen wij u hoe onderwijs en opvoeding op De Stelle zijn vormgegeven. De gids is ook voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben. Voor hen is het belangrijk om de nieuwe versie te ontvangen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Deze schoolgids vertelt niet alles. De hele school beschrijven kan natuurlijk niet. daarom is het ook belangrijk dat u de school bezoekt U kunt dan uw vragen stellen, wij kunnen u meer vertellen en u kunt de school bekijken. Naast deze schoolgids is er op school ook een schoolplan aanwezig. In het schoolplan staat uitgebreide informatie over de doelstellingen, verantwoording en toekomstige ontwikkelingen op CBS De Stelle. Aan het begin van ieder cursusjaar ontvangen de ouders een jaarkalender, met daarin alle actuele zaken zoals: schooltijden, vakanties, enz. Ook verschijnt 2 keer per schooljaar onze schoolkrant. Drie keer per jaar geven we via uw kind een informatiebrief mee naar huis: De Kattebelle. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur of de leerkrachten van de school. 2

3 Inhoudsopgave De school blz. 4 Waar de school voor staat blz. 7 De organisatie van het onderwijs blz. 8 Hoe benutten wij de verplichte onderwijstijd blz. 10 Juultje De Stelle (Prokino) blz. 11 Als uw kind hier op school komt blz. 12 Organisatie van de zorg blz. 14 Schoolreis en schoolkamp blz. 15 De vakken blz. 16 Scoolsport blz. 23 De zorg voor kinderen blz. 25 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften blz. 28 Naschoolse activiteiten voor kinderen blz. 29 Vervanging en stagiaires blz. 31 De ouders blz. 31 De medezeggenschapsraad (MR) blz. 32 De ouderraad (OR) blz. 32 Ouderbijdrage blz. 32 Overblijven blz. 33 Klachtenregeling blz. 34 Social media blz. 35 Traktatiebeleid blz. 36 Sponsoring blz. 36 De ontwikkeling van het onderwijs in de school blz. 37 Regeling school- en vakantietijden blz. 40 Bestuursleden, M.R. leden en ouderraad blz. 44 Goedkeuring en vaststelling blz. 45 3

4 De school Richting De school gaat uit van de: Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden- Zeeuws Vlaanderen De scholengroep Probaz bestaat uit 9 basisscholen: De Hille, De Oude Vaart, De Parel, De Prins Willem van Oranjeschool en De Stelle in Terneuzen, De Oranje Nassauschool in Sluiskil, t Kompas in Hoek, De Torenberg in Zaamslag en de Warande in Axel. Situering en naam van de school De school ligt in een rustige wijk (Oudelandse Hoeve) van Terneuzen, vlakbij het winkelcentrum Zuidpolder. De meeste kinderen uit deze wijk (en de aangrenzende wijken) bezoeken onze basisschool. De naam van onze basisschool is De Stelle. Een Stelle was vroeger een hoger gelegen plaats, buitendijks, waar men veilig was als het water hoog kwam. De Stelle is een Christelijke school, waar men de leerlingen, naast onderwijs, ook veiligheid en zorg wil bieden. CBS De Stelle is onderdeel van de Brede school. In de Brede school bevindt zich kinderopvang Juultje, zodat er de mogelijkheid bestaat voor voorschoolse en naschoolse opvang. Tevens kunt u terecht voor kinderen van 0-4 jaar voor de hele- en halve dagopvang. Voor nadere informatie over de kinderopvang kunt u vrijblijvend contact opnemen met Mevr. A. de Ritter op telefoonnummer In de benedenhal van de school vindt u folders en informatie over de kinderopvang. In het Brede schoolgebouw bevindt zich ook de GGD, jeugdgezondheidsdienst Zeeland en de peuterspeelzaal. 4

5 Schoolgrootte Op de school zitten ongeveer 90 leerlingen, die verdeeld zijn over 6 groepen. In het schooljaar draaien wij met drie combinatiegroepen: groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8. Er werken 12 personeelsleden op De Stelle: parttimers en fulltimers. De namen van de leerkrachten en de groepsindeling vindt u op de voorkant van de jaarkalender en verderop in deze schoolgids. Bestuur Algemeen Bestuur Bovenschools manager Directie Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) (GMR) De Oude Vaart Prins Willem van Oranje De Hille De Stelle Oranje Nassau `t Kompas De Torenberg De Parel De Warande Medezeg genschaps raad (MR) MR MR MR MR MR MR MR MR 5

6 Het schoolbestuur Onze school is één van de negen scholen die samen de Scholengroep Probaz vormen. In artikel 3 van de stichtingstatuten is de grondslag van de stichting als volgt verwoord: "De stichting laat zich in haar handelen leiden door en inspireren door het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de Christelijke traditie." De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants-Christelijk basisonderwijs in de gemeente Terneuzen (art. 4 van de stichtingstatuten). Het bestuur vervult zijn taken vanuit een toezichthoudend kader. Het bestuur heeft daarom taken en bevoegdheden overgedragen aan de algemeen directeur, welke zijn vastgelegd in het managementstatuut. Per is dhr. Levien Hamelink benoemd tot algemeen directeur van Probaz. Bestuurskantoor: Oostelijk Bolwerk nummer 9, Terneuzen. Tweede etage. 6

7 Waar de school voor staat Grondslag en doelstelling Onze school is een christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. De manier waarop we met de kinderen omgaan wordt bepaald door onze christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel als leidraad wordt gebruikt. Onze Christelijke identiteit komt naar buiten door het werken met de methode Trefwoord, projecten en vieringen, maar vooral ook door de manier waarop we met elkaar omgaan. Medeleven, naastenliefde, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid zijn daarbij belangrijke aspecten. Omdat onze basisschool een ontmoetingsschool is van verschillende culturen en geloven willen we onze leerlingen eerbied en respect aanleren op dat gebied. Ieder kind is uniek met een eigen aanleg, met eigen mogelijkheden en een eigen wil. De school wil proberen het bovenstaande verder uit te werken en dit mee te geven aan uw kind, zodat uw kind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en gelukkig mens. Klimaat van de school Het kind staat centraal, ieder kind moet tot zijn recht kunnen komen. In ons dagelijks onderwijs houden we rekening met de verschillen tussen kinderen qua persoonlijkheid en begaafdheid. Dit moet tot uitdrukking komen in optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. We willen de kinderen leren omgaan en samenwerken met anderen. Verdraagzaamheid ten opzichte van kinderen die anders zijn vinden we een belangrijk aandachtspunt evenals het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar. We zijn alert op discriminatie- en pestgedrag en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Kinderen moeten zich veilig voelen op school, zodat hun persoonlijke ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt. Dit op intellectueel en emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot creativiteit. Op school gelden gedragsregels, waaraan de leerkrachten en leerlingen zich moeten houden. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. De leerkrachten werken bewust aan een sfeer waarin wordt voldaan aan de drie basisbehoeften van een kind: * relatie (onderdeel van een groep willen zijn) * competentie (op je niveau kunnen werken) * autonomie (gezien worden als een uniek persoon) 7

8 Dus: Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten proberen de leerlingen uit te dagen om tot een optimale prestatie te komen. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. De organisatie van het onderwijs Plattegrond schoolgebouw 8

9 Groepsindeling Groep 1 Hanny Bilderbeek (wo-do-vr) Karin Reunis (ma-di) Groep 2 Sonja Schutte (ma-di-wo-vr) Karin Reunis (do) Groep 3 Marije Schriever (wo-do-vr) Andrea Agterhuis (ma-di) Groep 4/5 Ria Herman (ma-di-wo-do-vr) Addy Rouw (vervanging cv-dagen) Groep 5/6 Kimberley De Waele (ma) Joyce van Driel (di-wo-do-vr.ochtend) meester Ruud vrijdagmiddag Groep 7/8 Frank Verstraten (ma-vr) Ruud Hoogesteger (di-wo-do) Directeur: Karin Karmelk (ma-di-wo-do) (bij afwezigheid van mevr. Karmelk is Ruud Hoogesteger het aanspreekpunt) Intern begeleider: Addy Rouw (di-wo-do-vr) Administratie: Yolanda de Bouvré (dinsdag- en donderdagochtend) Peutergroep: juf Bianca, juf Anja, juf Dinny en juf Joyce 9

10 Hoe benutten wij de verplichte onderwijstijd (activiteitenplan)? In het schoolplan dat op onze school ter inzage ligt moeten wij aan de onderwijsinspectie verantwoorden hoe de verplichte onderwijstijd wordt ingezet. Lesuitval moet tot een minimum beperkt blijven. Om onze onderwijstijd zo effectief mogelijk te benutten, laten wij ook de schoolbel voor schooltijd iets eerder gaan (8:25 en 13:10), zodat de kinderen niet te laat beginnen met de les. Onze school houdt zich aan onderstaande wettelijke normen: Groepen 1 t/m 4: minimaal 3520 uur per jaar lestijd; Groepen 5 t/m 8: minimaal 4000 uur per jaar lestijd. Lesuitval proberen we tot een minimum te beperken, omdat wij beschikken over: - parttimers, die invallen voor elkaar in geval van afwezigheid, - een invallijst met vervangers voor onze 9 basisscholen. Verder hebben wij nog een jaarplan waarin staat wat de speerpunten zijn voor ons het komende schooljaar. In zijn dit de volgende punten: - Pedagogisch klimaat en anti-pestprotocol - Werken met nieuwe rekenmethode Wereld in getallen - Fusie CBS De Stelle met RKBS De Zeemeeuw - Passend onderwijs - Opbrengstgericht werken 10

11 Juultje De Stelle, onderdeel van Stichting Prokino, biedt een kinderdagverblijf, BSO en peutergroep aan in het gebouw van de Brede School. Hierbinnen zijn ook basisschool De Stelle, de GGD en de Jeugdgezondheidsdienst Zeeland ondergebracht. Onderlinge samenwerking en afstemming tussen de verschillende instanties draagt bij aan een optimale begeleiding van uw kind. De allerkleinsten, van 0 tot 4 jaar, worden opgevangen op ons kinderdagverblijf. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen zich alvast een beetje voorbereiden op de basisschool tijdens de ochtenden op peutergroep De Salamandertjes. De peutergroep en het kinderdagverblijf zijn een waardevolle aanvulling op de ontwikkeling van uw kind. Bij Juultje De Stelle werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk. De activiteiten van dit programma sluiten aan bij de behoeften van uw kind. Spelenderwijs leren kinderen anderen en zichzelf te respecteren en zich verbaal te uiten. Ook de motoriek wordt verder ontwikkeld. Door de terugkerende activiteiten gedurende de dag raakt uw kind al een beetje bekend met de structuur van de basisschool. Kinderen ouder dan 4 jaar kunnen terecht bij onze buitenschoolse opvang. Op de BSO wordt gewerkt met het speciaal door Prokino ontwikkelde BSO Activiteitenprogramma DOEN!. Aan de hand van diverse thema s vinden er allerlei activiteiten plaats. Ieder thema wordt uitgewerkt in een periode van 3 tot 5 weken. In de vakantieweken wordt er naast het vaste basisprogramma een keuzemenu aan activiteiten aangeboden. In deze weken wordt ook het lunchmenu aan het thema gerelateerd en samen met de kinderen bereid. Voor meer informatie over de opvangmogelijkheden en openingstijden, kunt u contact met ons opnemen. Tot ziens bij Juultje De Stelle! Juultje De Stelle Wagnerhof BP Terneuzen

12 Als uw kind hier op school komt Vanaf groep 1 Bij groep 1 (4 en 5 jarigen) ligt het accent op de schoolgewenning. Er is veel aandacht voor gewoontevorming. Regels, regelmaat en vooral taalontwikkeling wordt gestimuleerd door spelen en de taalkring. In groep 1 treffen we veel ontwikkelingsmateriaal aan (puzzels, lotto s, insteekmozaïek, etc.). Om de taalontwikkeling te stimuleren wordt er gebruikt gemaakt van de methode Taal op Maat en Leeshuis in groep 1 en 2. Om het voorbereidend rekenen te stimuleren werken we in groep 1 met thema s. Binnen dit thema biedt de groepsleerkracht allerlei oefeningen aan. Groep 2 t/m 8 werkt met De wereld in getallen als rekenmethode. Sommige kleuters doen mee in het project: Iedereen telt mee. Dit project is gericht op opvoedingsondersteuning voor de ouders en ontwikkelingsstimulering van het kind. Het project VVE (voor en vroeg schoolse educatie) richt zich voornamelijk op de taalontwikkeling. Wij nemen natuurlijk altijd contact op met de ouder(s) mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen. Om de kinderen goed te volgen en bij te houden welk ontwikkelingsniveau het kind heeft gebruiken de leerkrachten in groep 1 en 2 de Pravoo peilpunten. Dit zijn observatielijsten die 2 á 3 keer per jaar ingevuld worden. Verder zijn er in januari en juni toetsmomenten met behulp van de Cito toetsen. Groep 1 en 2 onderhouden de contacten met de peuterspeelzaal Juultje De Stelle. Er vinden uitwisselingsbezoeken plaats en de bovenbouw (groep 7/8) doet ook aan tutorlezen (de oudere leerlingen lezen dan een prentenboek voor aan de peuters en kleuters) in de peuterspeelzaal en bij de kleutergroepen. De meeste activiteiten in groep 1 en 2 komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema bijvoorbeeld wonen, eten en drinken, de boerderij etc. Het computeronderwijs neemt in groep 1 en 2 al een belangrijke plaats in. We hebben een computerlokaal waarin de leerlingen onder begeleiding aan de computer kunnen werken. 12

13 Er is heel veel aandacht voor taalvorming. Taalbegrip is ook in andere vakken belangrijk. Kinderen krijgen extra hulp als een toetsuitslag hiervoor aanleiding geeft, of op verzoek van de groepsleerkracht. De Intern begeleider coördineert dit proces samen met de groepsleerkrachten. In groep 1 en 2 wordt regelmatig in hoeken gewerkt. Waarom doen we dit? Om de kinderen te leren: - zelfstandig te werken, - zelf problemen op te lossen, - zichzelf taken te stellen, - keuzes te maken, - samen te spelen. In groep 1 en 2 hebben we: * een bouwhoek * een poppenhoek * een lees- en schrijfhoek * een boekenhoek * een computerhoek Het kan voorkomen dat uw kind 2 ½ of 3 jaar in groep 1 en 2 zit. Dit hangt af van de geboortedatum en de aard en aanleg van uw kind. In groep 2 worden voorbereidende activiteiten aangeboden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. Aan het eind van groep 2 wordt bekeken of een kind toe is aan groep 3. Dit doen we met behulp van observatielijsten en toetsen. Uit ervaring hebben we geleerd dat succesvol groep 3 doorlopen lukt, als een kind hieraan toe is. 13

14 Organisatie van de zorg Basisschool De Stelle: Uw kind, onze zorg! Sommige kinderen werken in de klas met een extra oefenpakket, dit kan herhalingsstof of verrijkingsstof zijn. Mocht uw zoon of dochter in aanmerking komen voor extra hulp buiten de klas, dan wordt dit met u als ouders, de groepsleerkracht en intern begeleider altijd goed doorgesproken. De groepsleerkracht maakt in samenwerking met de intern begeleider voor uw kind een handelingsplan dat door de ouders ondertekend kan worden. De onderbouwgroepen (groep 1 t/m 3) zijn bewust klein gehouden om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. In alle groepen komt soms een andere leerkracht, bijvoorbeeld voor compensatieverlof (C.V.) van de groepsleerkracht of om zorgleerlingen/ verrijkingsleerlingen te begeleiden. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en we dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De betere leerlingen hoeven dan niet alle opdrachten te maken, maar slechts een selectie daarvan. De tijd die ze daardoor overhouden, wordt ingevuld met verrijkingsstof. Zo worden die kinderen uitgedaagd om nóg beter in dat vak te presteren! Onze deelname aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen geeft ons de mogelijkheid om samen te werken met andere basisscholen en de speciale basisschool. Ook de Schoolbegeleidingsdienst (RPCZ) helpt ons daarbij. Hierdoor kunnen wij zorgleerlingen nog beter opvangen. Het PPO-ZVL heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium kinderen met leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen op te sporen in de basisschool en te helpen door middel van speciale zorg. Op onze school hebben wij daarvoor een speciale leerkracht: de intern begeleider, die de zorg voor deze kinderen coördineert. De hulpvraag komt over het algemeen van de leerkracht. Het kan echter zijn dat u als ouder behoefte heeft om over uw kind te praten. Het eerste aanspreekpunt is altijd de groepsleerkracht. Mocht u nog specifieke vragen hebben over de leerlingenzorg dan kunt u terecht bij de intern begeleider. 14

15 Schoolreis en schoolkamp Groep 1 t/m 6 gaan dit jaar op schoolreis. Dit schooljaar waarschijnlijk samen met De Zeemeeuw. Dit, omdat wij in het schooljaar gaan fuseren met deze school. Schoolkamp met groep 7 en 8 doen we op CBS De Stelle om het jaar. Dus in het schooljaar staat dit weer op het programma. Ook gaan alle groepen geregeld op excursie. Deze excursies staan in verband met de vakken die gegeven worden, of zijn onderdeel van de cultuurmenu s waar wij aan meedoen. Denk hierbij aan museum- of theaterbezoek. Hieronder een paar activiteiten: cultuurmenu groep 2 circusschool groep 5-6 bezoek kinderboerderij groep 1 en 2 bezoek watersnoodmuseum groep

16 De vakken Godsdienst Engels 7% 4% Bewegingsonderwijs 5% Handvaardigheid 4% Expressie activiteiten 4% Tekenen 4% Verkeer 2% Geschiedenis 4% Natuuronderwijs 4% Aardrijkskunde 4% Lezen 15% Nederlandse taal 22% Schrijven 3% Rekenen 18% Procentueel aantal uren per vak Godsdienst Elke schooldag wordt geopend met een gebed en een lied. Enkele malen per week worden bijbelverhalen verteld, waarbij we altijd een lijn doortrekken naar het heden. We maken gebruik van de godsdienstmethode Trefwoord ( Groep 2 t/m 8 ). De kleuters werken met de kinderbijbel, plaatmateriaal en bijbelse prentenboeken. Trefwoord probeert de belevingswereld van het kind en de wereld van de bijbel dichter bij elkaar te brengen. Bijbelse inzichten helpen het kind om de diepte van alledaagse levenservaringen te ontdekken. Het is een ontmoeting, waardoor kinderen vooral van elkaar leren. De ouders willen graag weten wat hun kinderen op school doen. Zeker als het gaat om geloofsopvoeding. Daarom levert Trefwoord ook ouderbrieven met informatie over de thema s. Die kunt u vinden op Verder bestaat er een overleg tussen school en kerk. Zo brachten we uitwisselingsbezoeken aan de moskee en de PKN-kerk en doen we mee aan Sirkelslag. Dit is een wedstrijd tussen een aantal scholen met ieder jaar een ander thema uit de bijbel. 16

17 Nederlandse taal Taal is een heel belangrijk schoolvak. Je hebt taal nodig om met elkaar te praten, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Daarom is dit vak een speerpunt op CBS De Stelle. Wij willen ons continu verbeteren in het taalonderwijs. Dat is de reden dat we vorig schooljaar zijn begonnen met het opstarten van een werkgroep woordenschat. Deze werkgroep houdt de laatste ontwikkelingen op taalgebied bij en zal het team aansturen om het onderwijs doorlopend te verbeteren. Groep 1 t/m groep 8 werkt met de taalmethode: Taal op Maat. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat er veel aandacht wordt besteed aan woordenschat en hij is goed in te zetten in een combinatieklas. In de onderbouw wordt op het gebied van woordenschat veel gewerkt met LOGO De woorden die de kinderen aangeboden krijgen worden per project meegegeven in de ouderbrieven. Is een kind erg goed in taal dan bieden de verrijkingsprogramma s een uitkomst. In ons onderwijs willen we ruim aandacht besteden aan de ontwikkeling van zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid (bijvoorbeeld verhalen schrijven, spreekbeurten, werkstukken maken en kringgesprekken). Lezen In groep 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode Leeshuis. Hierin bevinden zich onder andere prentenboeken, plaatmateriaal, cd s, leesboeken op niveau, puzzels en werkbladen. Dit is allemaal materiaal om het lezen op school op gang te brengen en de technieken van het voortgezet lezen onder de knie te krijgen. Een aantal maal per jaar worden de leerlingen getoetst met de CITO toetsen. Er wordt in ons leerlingvolgsysteem precies bijgehouden wat de vorderingen van de leerlingen zijn. Boekpromotie vinden we heel belangrijk. In ons documentatiecentrum hebben wij een ruim assortiment aan boeken. En wat doen we met de zwakke lezers? Bij kinderen die leesproblemen hebben zal veel aandacht aan leesmotivatie geschonken moeten worden. Voor de echt zwakke lezers beschikt de school over een aantal boeken voor moeilijk lezende kinderen en kinderen met dyslexie. Tevens maken we gebruik van diverse computerprogramma s. De school beschikt over een goed opgezette orthotheek, een bibliotheek met naslagmaterialen voor leerkrachten, om zorgleerlingen op allerlei vakgebied doelmatig verder te kunnen helpen. Binnen ons bestuur is een dyslexiespecialist werkzaam. Indien er aanwijzingen zijn voor dyslexie, dan bestaat er de mogelijkheid om dit nader te onderzoeken. De leerling kan dan in aanmerking komen voor speciale dyslexiehulp. 17

18 Schakelklas Iedere woensdagmiddag draait er voor kinderen van groep 3/4 een schakelklas (ook zitten hier kinderen in van RKBS De Zeemeeuw). De schakelklas is een manier om kinderen op een uitdagende en spelende manier bezig te laten zijn met hun taalontwikkeling. Zo worden er bijvoorbeeld uitstapjes gemaakt om het thema waar aan gewerkt wordt te ondersteunen. Schrijven Schrijven zien wij als een communicatie- en expressiemiddel. Groep 1 t/m 8 werkt met de methode schrijfhuis. Wij proberen eerst de kinderen een goede pengreep aan te leren. Wanneer dit bereikt is bij het kind gaan we het resultaat van het werk pas beoordelen. Alle leerlingen van de school worden ook gescreend op schrijfmotoriek. Dit betekent dat een eventuele bewegingsachterstand snel onderkend wordt. Engels In groep 7 en 8 wordt 1 keer per week Engels gegeven. We maken gebruik van de methode Take it easy. Dit is een digibordmethode, waarin de kinderen veelal les krijgen van native speakers, oftewel: mensen die uit Engeland komen en het Engels perfect kunnen spreken. Rekenen en Wiskunde In groep 1 ligt het accent op het werken met ontwikkelingsmaterialen waarin de kinderen uitgedaagd worden om met rekenproblemen aan de slag te gaan (sorteren, ordenen, vergelijken, tellen, meten en wegen). Er wordt gewerkt in thema s. Voor groep 2 t/m 8 maken we gebruik van de methode Wereld in getallen. Interactieve lessen, zelfstandige verwerkingslessen en herhalingslessen wisselen elkaar systematisch af. De methode biedt tevens de mogelijkheid tot differentiatie met behulp van herhaling- en verrijkingstaken. Ook maken we op school gebruik van extra materiaal van Met sprongen vooruit. Dit is voor groep 1 t/m 4. Hier hebben een aantal leerkrachten een cursus in gevolgd. 18

19 Ons streven is om de leerlingen na 8 jaar basisonderwijs vaardigheden mee te geven om: - ons getallensysteem soepel te hanteren; - verbanden en (reken)regels op te sporen; - hun werkwijze in eigen woorden kunnen beredeneren en gebruiken; - al deze vaardigheden te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. In onze orthotheek hebben we diverse hulpprogramma s om kinderen extra instructie en aangepaste oefenstof te geven. Tevens beschikken we over een aantal computerprogramma s en is er binnen Probaz een rekenspecialist. Wereldoriëntatie Dagelijks spreken we met de kinderen over de wereld om ons heen. We praten over het heden en het verleden van de wereld. Meestal gebeurt dit in aparte vakken. We maken gebruik van nieuwe lesmethoden. Het komt vaak voor dat door middel van leergesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, projecten enzovoort de wereld om ons heen nader bekeken wordt. Hierin speelt het documentatiecentrum en computeronderwijs een belangrijke rol. Met gastlessen en uitstapjes proberen we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten. 19

20 De volgende wereldoriënterende methoden zijn bij ons op school in gebruik: Natuuronderwijs: Groep 1 en 2 : De kleine wijzer Groep 3 t/m 8: Wijzer door de natuur NOT- televisie materialen (SchoolTV) Ondersteunend digibord-materiaal Aardrijkskunde: Groep 1 en 2 : Bronnenboek De kleine wijzer Groep 3 t/m 8: Wijzer door de wereld NOT- televisie materialen (SchoolTV) Ondersteunend digibord-materiaal Geschiedenis: Groep 1 en 2 : Bronnenboek De kleine wijzer Groep 3 t/m 8: Brandaan NOT- televisie materialen (SchoolTV) Ondersteunend digibord-materiaal Staatsinrichting: In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het jeugdblad Sam Sam. In groep 8 krijgen de leerlingen Staatsinrichting met behulp van de methode: Wie is hier eigenlijk de baas? Ook wordt er in groep 7 en 8 iedere week gekeken naar het programma SchoolTV- Weekjournaal. 20

21 Sociale redzaamheid, waaronder verkeer Wij vinden het van groot belang dat kinderen zich in onze complexe samenleving kunnen handhaven. Daarvoor willen wij ze houdingen en vaardigheden bijbrengen, die hierop van invloed zijn. Belangrijke houdingen vinden wij omgaan met: Meningen (van anderen) Contacten leggen Eigen functioneren/gevoelens Elkaar en het milieu Regels, enz. Belangrijke vaardigheden vinden wij: Veters strikken Klok kijken Ritsen openen/sluiten Telefoneren Aan- en uitkleden Omgaan met de computer Dienstregelingen lezen Omgaan met naslagwerken: atlas, woordenboek, enz. EHBO lessen groep 8 Om de kinderen sociaal vaardiger te maken gebruiken we de methode Leefstijl. De lessen helpen de kinderen kennis, inzicht en vaardigheden te ontwikkelen ten opzichte van een gezond en redzaam gedragspatroon dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien. Wij werken met het registratiesysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling: Zien. Wij registreren twee keer per jaar van alle kinderen uit groep 1 t/m 8 de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leefstijl Thema 1: De groep? Dat zijn wij! 21

22 Voor ons verkeersonderwijs gebruiken we in de groepen 1 t/m 8 de methode Wijzer door het verkeer en diverse verkeersoefeningen. Verder oefent groep 7/8 met diverse verkeersexamens van vorige jaren. In groep 7/8 leggen de leerlingen een praktisch en een schriftelijk verkeersexamen af. Dit alles in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Terneuzen. Expressie activiteiten Het gymnastiekonderwijs krijgen de groepen 1 en 2 in het speellokaal. Alle materialen zijn nieuw en afgestemd op de kleuters. De groepen 3 t/m 8 krijgen 1x per week gymnastiekonderwijs in sporthal De Vliegende Vaart. De leerkrachten geven lessen uit De Zeeuwse methode. Tijdens de lessen op dinsdag (groep 1 en 2) en donderdag (groep 3 t/m 8) hebben de leerkrachten assistentie van een vaste CIOS sportstagiair. Computeronderwijs Werken met de computer maakt deel uit van ons onderwijs. De leerlingen kunnen gebruik maken van kennisnet om informatie op te vragen, een spreekbeurt of werkstuk te maken. Er is voor iedere groep voor ieder vakgebied software om het onderwijsleerproces te stimuleren. Iedere klas heeft een computeraansluiting en er zijn twee laptops, maar we hebben ook een computerlokaal waar groepjes kinderen onder begeleiding kunnen werken. En we hebben op school 3 tablets waarop kinderen leerspellen en activiteiten kunnen doen. De kleuters werken onder begeleiding individueel aan de computer met onder andere de programma s: Bas gaat digitaal, Logo 3000 en Woordenstart. In alle groepen werkt men met een digitaal schoolbord. Hiermee kunnen we op allerlei manieren onze lessen met beeldmateriaal ondersteunen. 22

23 Scoolsport Wij willen de kinderen bewust maken van een gezonde en sportieve leefstijl. Dit doen wij door het aanbieden van (structurele) activiteiten op de volgende vier gebieden: - Een gezond gewicht; - Elke dag bewegen; - Motorisch vaardig; - Fysiek en mentaal weerbaar. Hieronder kunt u lezen wat elk van die vier gebieden ongeveer inhoudt, wat er gedaan wordt en hoe we de vorderingen bijhouden. Een gezond gewicht In november worden alle kinderen op onze school (met uw toestemming) gemeten en gewogen. De resultaten hiervan krijgen de kinderen niet te zien, maar worden ingevoerd in een leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen wij ieder jaar zien of een kind een gezonde ontwikkeling doormaakt. De gegevens worden uitgewisseld met de GGD. Er is een kans dat er contact met u opgenomen wordt om de resultaten te bespreken. Wanneer u gewoon nieuwsgierig bent naar de uitkomst van uw kind, kunt u dit natuurlijk altijd aangeven en dan kunt u de gegevens inzien. Verder proberen we de kinderen te stimuleren om een gezond tussendoortje mee te nemen naar school. Op dinsdag en donderdag is het gewenst om een stuk fruit mee te nemen! Ook stimuleren we (dus niet verplicht!) om een gezonde traktatie te geven bij een verjaardag. Dit doen wij door in iedere klas een traktatiewedstrijd te houden. Elke dag bewegen Wij proberen op onze school om de kinderen te laten ervaren dat bewegen erg leuk is. En dat het leren op school beter gaat wanneer je jezelf fit voelt. Zo heeft iedere leerkracht een boek met beweegspelletjes voor tussendoor. Het is de bedoeling dat dit bijvoorbeeld tussen twee lessen ingezet wordt om de kinderen niet de hele dag op hun stoel te laten zitten. Juf Naomi (CIOS-stagiair) geeft twee keer in de week een naschoolse activiteit. Deze duurt meestal van 15:20 tot 16:00 en is op het plein of bij slecht weer in het speellokaal. In het speellokaal kunnen slechts een beperkt aantal kinderen meedoen. We stimuleren de kinderen om lid te worden bij een sportvereniging. Want niet alleen het bewegen is belangrijk, maar ook de sociale contacten die je opdoet bij een vereniging. Welk 23

24 kind vindt het nou niet leuk om met leeftijdsgenoten te sporten? Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig sportkennismakingsactiviteiten. Deze zijn meestal op de woensdagmiddag en worden georganiseerd door de gemeente en de sportverenigingen. Hiervan krijgt uw kind altijd een foldertje mee vanuit school. Motorisch vaardig Ieder jaar screenen we de kinderen op de motorische vaardigheden. Zo zien we precies of uw kind de vaardigheden bezit die bij zijn of haar leeftijd horen. Wanneer dit zo is, hoeven we niks te doen. Wanneer we zien dat een kind een onderdeel niet beheerst, kunnen we hierop inspelen in onze gymles(sen) of krijgt uw kind individueel extra hulp (MRT). Fysiek en mentaal weerbaar Goed in je vel zitten, nee durven zeggen, hoe gedraag je je in een groep: allemaal zaken die belangrijk zijn voor je welbevinden, maar niet zoveel te maken hebben met bewegen. Wij willen dit aspect van fit zijn niet uit het oog verliezen. Daarom werken wij in iedere klas met de methode Leefstijl. Hierin komen deze aspecten onder andere aan bod. Ieder jaar hebben de groepen 5 t/m 8 weerbaarheidlessen. Deze worden gegeven door een leerkracht vanuit SportZeeland. We houden de sociaal-emotionele vorderingen van de kinderen twee keer per jaar bij volgens het registratiesysteem ZIEN. 24

25 De zorg voor kinderen De opvang van nieuwe leerlingen op school Als ouder krijgt u de gelegenheid om met uw kind(eren) op school te komen kijken. U kunt daarvoor van tevoren een afspraak maken. U krijgt dan informatie mee over de school, zodat u zich zo goed mogelijk kunt oriënteren. Bij de plaatsing van 4-jarigen worden vervolgens in overleg met de groepsleerkracht 5 dagdelen of 5 hele dagen afgesproken om met de groep mee te draaien, voordat uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Bij 5 jaar is uw kind leerplichtig. Het leerlingvolgsysteem (LOVS) Voor alle vakgebieden maakt de school gebruik van moderne lesmethoden. Hierin zitten vaste toetsmomenten om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Het werk dat de leerlingen dagelijks in een schrift maken wordt door de leerkracht nagekeken en geregistreerd. Door de dagelijkse observatie en registratie van gegevens komen we uiteindelijk tot een beoordeling in de vorm van een rapportcijfer. De uitslagen op de CITO toetsen kunnen hierbij een rol spelen. Onze school werkt vanaf groep 3 voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Dit geldt met name voor de vakken rekenen, lezen en taal. Door deze werkwijze is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen even ver zijn. Door middel van ons leerlingvolgsysteem brengen we de vorderingen van alle leerlingen in kaart. De leerlingen worden getoetst volgens de toetskalender. Vanaf groep 1 worden de landelijk genormeerde CITO toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van de leerlingen. De uitslagen van de CITO toetsen worden onderverdeeld in A+, A, B, C, D en E- scores. * Niveau A+: uitmuntend, kind heeft een voorsprong.; * Niveau A: presteert goed tot zeer goed in vergelijking tot leeftijdgenoten; * Niveau B: gemiddeld tot goed; * Niveau C: matig tot voldoende; * Niveau D: vertoont op verscheidene punten achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten; * Niveau E: vertoont op alle punten achterstand op leeftijdgenoten. De toetsuitslagen zijn van betekenis voor het toewijzen van extra begeleiding, maar ook verrijking! De resultaten van de kinderen die een D of E scoren, worden nader geanalyseerd. 25

26 Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld. Eerste hulp is altijd de extra ondersteuning van de groepsleerkracht aan de instructietafel. Pas in een tweede stadium wordt gekeken of een leerling extra hulp nodig heeft buiten de klas. De uitslagen van de toetsen worden verwerkt in de computer. Hierdoor kunnen de verrichtingen van ieder kind en van de groep over een langere periode worden gevolgd. Dit wordt het leerlingvolgsysteem genoemd. Twee keer per jaar bespreken wij met de ouders de leerlingprofielen vanuit ons LOVS. U kunt hierin zien of uw kind vooruit is gegaan. Leerlingdossiers De gegevens van iedere leerling worden opgeborgen in een digitale dossiermap. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale ouderbezoeken, handelingsplannen en test-/ rapportgegevens van de verschillende jaren. Om de privacy te waarborgen bewaren zijn deze gegevens beveiligd. Leerlingbespreking Drie maal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen besproken tijdens de leerlingbespreking (MFO). Hierbij zijn betrokken de intern begeleider, de groepsleerkracht, de remedial teacher en de directeur. We bespreken dan de resultaten van de gemaakte toetsen. Kinderen die op- of uitvallen krijgen extra zorg binnen of buiten de groep. Tijdens zo n bespreking gaan we na wat de problemen van het kind zijn. In overleg met de intern begeleider (dat is de leerkracht die de leerlingenzorg coördineert en de collega s begeleidt bij de zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen) stellen we een plan op. Hierin beschrijven we hoe we het probleem gaan aanpakken. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt van de remedial teacher of dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken. Deze veranderingen spreken we altijd met u door. Ook (hoog)begaafde leerlingen hebben onze zorg. Voor deze leerlingen hebben wij diverse verrijkingsprogramma s op school. Er zijn leerlingen die naast het reguliere programma een aparte leerlingenmap hebben in de klas om uit te werken. Hier kan herhalingsstof in zitten, maar ook verrijkingsstof. Soms kan het zo zijn dat we er zelf niet uitkomen met de hulp die een kind nodig heeft. We besluiten dan, in overleg met u, om externe hulp in te roepen. 26

27 HGW/OGW Wij hebben op CBS De Stelle een start gemaakt met HGW. Dit is een afkorting van handelingsgericht werken. HGW houdt voor ons in dat wij eerst de resultaten van het kind, maar ook de manier van leren van een kind in beeld brengen op een groepsoverzicht. Naar aanleiding van dit groepsoverzicht gaat de leerkracht kijken hoe hij of zij de stof die beheerst moet worden, gaat aanleren aan een kind. Dit komt te staan in het groepsplan. Leerkrachten denken dus van te voren na hoe te handelen bij een leerling, om deze zo optimaal mogelijk te helpen. Verslaggeving naar ouders In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport (maart en juli). De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport (november-maart-juli). Tijdens de zogenaamde 10-minutengesprekken bespreken we met de ouders de vorderingen en resultaten. Als er aanleiding toe is, dan nemen wij natuurlijk eerder contact met u op. Huisbezoek De groepsleerkracht van groep 1 en 2 komt bij u op huisbezoek. In de groepen 3 t/m 8 komt er 1 keer per drie jaar een leerkracht bij u op bezoek. Mocht u echter vragen hebben of iets willen bespreken, dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. 27

28 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Ieder school heeft een ondersteuningsplan. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Toelating Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Meer informatie m.b.t. Passend onderwijs vindt u op de site van Voor uitgebreide informatie over hoe wij de zorg organiseren, is er een document op school ter inzage. Dit heet het ondersteuningsplan. Hierin wordt ook beschreven hoe wij het handelingsgericht werken op onze school inzetten. 28

29 Naschoolse activiteiten voor kinderen Huiswerkbegeleiding In de groepen 4 t/m 8 wordt huiswerk gegeven (oplopend in hoeveelheid). Meestal mogen de kinderen hier een week over doen. Op school wordt hen geleerd hoe ze huiswerk moeten maken of leren. Huiswerk is een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Tevens wordt de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid bevorderd. Op maandagmiddag is er de mogelijkheid om na schooltijd in een lokaal huiswerk te maken (15:15 tot 16:15). Dit kan in het lokaal van groep 8. Hier zal een leerkracht toezicht houden. Dit noemen wij de huiswerkklas. Er hangt in ieder klaslokaal vanaf groep 4 het rooster welke leerkracht er welke dag toezicht houdt. Schakelklas Op woensdagmiddag van 12:15 uur tot uur organiseren wij in samenwerking met De Zeemeeuw de schakelklas. Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan Nederlandse taalstimulering. De lessen worden op een zeer praktische manier uitgevoerd. De leerlingen maken geregeld een uitstapje, omdat het in deze extra tijd de bedoeling is dat ze op een speelse manier met taal bezig zijn. BSA (brede school activiteiten) Deze activiteiten stellen alle kinderen in de gelegenheid deel te nemen aan een sport of andere activiteit: dans, toneel, spel, techniek, computers, natuur- en milieuprojecten en nog veel meer. De activiteiten vinden op woensdag en/of vrijdagmiddag plaats. De meeste activiteiten staan in de jaarkalender. Iedere activiteit wordt via een flyer en inschrijfformulier in de hal aangekondigd. 29

30 Sport activiteiten Enkele sportactiviteiten waar we jaarlijks aan meedoen bij voldoende deelname zijn: - het korfbaltoernooi in december; - het voetbaltoernooi in mei; - de avondvierdaagse in juni; - zaalvoetbaltoernooi in oktober; - hockeytoernooi in juni. Om aan deze activiteiten deel te kunnen nemen krijgt uw kind tijdig een briefje mee naar huis. Tussendoor zijn er gevarieerde sportactiviteiten op CBS De Stelle. Deze wisselen ieder jaar. Zo geeft de sportstagiair bijvoorbeeld op de dagen dat hij er is een naschoolse activiteit. En we regelen soms sport-kennismakingsactiviteiten. Vorig jaar kwam de tafeltennisvereniging les geven, alsmede een karate-leraar en er is een lessenserie schaken geweest. Dit allemaal omdat wij graag zouden zien dat gedurende de basisschooltijd de kinderen lid worden van een sportvereniging. Niet alleen voor hun sportieve, maar ook voor hun sociale ontwikkeling is dit een goede zaak. 30

31 Vervanging en stagiaires We proberen bij afwezigheid van de vaste groepsleerkracht altijd te werken met vaste vervangers en parttimers die de school en de lesmethode goed kennen. Onze school biedt stagemogelijkheden aan de Hogeschool Zeeland, afdeling christelijk basisonderwijs en aan het ROC. Een student(e) wordt begeleid door de groepsleerkracht waar hij/zij stage loopt. Een vierdejaarsstudent(e) geeft zelfstandig les aan een groep onder eindverantwoording van de groepsleerkracht. Zo n student(e) noemen we een Lio-er (Leraar in opleiding). Nieuw is de mogelijkheid om mensen uit het bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met de PABO stage te lopen op een basisschool, wij noemen zo n stagiair een zij-instromer. De ouders Een goed contact tussen ouders en de school is noodzakelijk. Daarom worden de ouders drie keer per jaar via een info-bulletin ( de Kattebelle ) op de hoogte gehouden van allerlei schoolse zaken. Tevens kunt u altijd een kijkje nemen op onze website: De betrokkenheid van ouders bij de school vinden we heel belangrijk. We denken dan aan hulp bij de schoolreis, het overblijven, computeronderwijs, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Ook hebben we gedurende het schooljaar enkele activiteiten waaraan u als ouder mee kunt doen, de ouderkamer. Hieronder op de foto zijn een aantal ouders bezig met een workshop waarbij ze kerstkransen maken. 31

32 De medezeggenschapsraad (MR) Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten twee ouders en twee leerkrachten. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld: de vakantieregeling, inzet van leerkrachten, sollicitatieprocedures enz. Onze MR maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)voor de 9 basisscholen van het bestuur. Hierin zijn één ouder en één leerkracht van onze school vertegenwoordigd. De ouderraad (OR) De ouderraad bestaat alleen uit ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met het organiseren van tal van activiteiten. Bij een Ouderraadsvergadering is minstens één afgevaardigde van het schoolteam aanwezig. De Ouderraad bereidt feesten, vieringen en allerlei activiteiten voor en/of zij helpt bij de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met de leerkrachten. Ouderbijdrage Per kind wordt door de ouderraad een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd (ouderbijdrage) om allerlei zaken te bekostigen die normaal niet voor subsidie van Rijk en Gemeente in aanmerking komen, zoals: sinterklaasfeest, Kerstfeest, traktaties, avondvierdaagse, kinderboekenweek enz. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 20,- per schooljaar per kind. Komt uw kind pas vanaf de maand januari naar school, dan is de ouderbijdrage 10,- per kind. Komt uw kind na 1 april dan is de ouderbijdrage 5,- U kunt dit bedrag overmaken per bank, of contant betalen aan de directeur van de school: Ouderraad CBS De Stelle, Terneuzen. Rekeningnummer: NL 09 RABO

33 Overblijven Het is mogelijk om uw kind op school te laten overblijven. Om één en ander goed te laten verlopen zijn er aandachtspunten met betrekking tot spel, administratie, regels, hygiëne en veiligheid. Overblijfkinderen zijn verzekerd. Een vast team van overblijfmoeders begeleiden en coördineren het overblijven. De ouders dienen bij te dragen in de kosten: 1 keer = 1,70 euro 10 keer = 15 euro (knipkaart) Een jaarabonnement 1 kind 140,- Een jaarabonnement 2 kinderen 271,- Een jaarabonnement 3 kinderen 395,- Een jaarkaart kan betaald worden via de bank onder vermelding van naam en groep. Rabobank rek.nr. NL 61 RABO t.n.v. CBS De Stelle o.v.v. overblijfgeld Het abonnementsgeld betaalt u aan het begin van het jaar. Kinderen die thuis eten kunnen pas om uur het plein op. De overblijfmoeders zijn er voor de overblijvers, niet voor de leerlingen die te vroeg op school komen. Het aanspreekpunt betreffende overblijven op school is Sonja de Maat. 33

34 Klachtenregeling De school is verplicht een klachtenregeling te hebben voor ouders, teamleden en (ex)leerlingen. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Commissie Klachtenregeling van de Besturenraad. Deze commissie werkt op basis van de landelijke model klachtenregeling. Voor geschillen kunt u terecht op de volgende site: Adres geschillencommissie voor het Protestants-Christelijk onderwijs: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoonnummer: Veruit de meeste klachten zullen in onderling overleg op school worden afgehandeld. De Klachtenregeling is er voor klachten die op school niet voldoende afgehandeld kunnen worden. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, discriminerend gedrag, geweld of pesten. Onze stichting heeft een gemeenschappelijke vertrouwenscommissie. Bij die commissie kunt u terecht wanneer u melding wilt maken van een seksuele intimidatie binnen de school. De klacht moet altijd schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenscommissie ingediend worden. Wanneer de commissie een klacht ontvangt, treedt het commissielid dat namens de betreffende school zitting heeft terug. Op onze school is een contactpersoon, die de klager kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is aanspreekpunt van klachten en is kundig op terrein van verwijzing en opvang. Contactpersoon voor onze school is: De directeur van CBS De Stelle. Vertrouwenspersoon van onze school is: dhr. ds. Dick Stap tel: Het complete model klachtenregeling ligt op school ter inzage. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Inspectie van het Onderwijs: 34

35 Social media Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van onze scholen. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Het bestuur van scholengroep Probaz heeft daarom ook een protocol social media vastgesteld. Betrokkenen van CBS de Stelle dienen zich aan de opgestelde regels te houden. Het uitgebreide protocol ligt ter inzage op school. De regels en afspraken zullen ook met de leerlingen worden besproken. Aan u als ouders willen wij vragen om in geval van incidenten en/of conflicten ten alle tijden persoonlijk contact op te nemen met de groepsleerkracht en/of directeur van de school. Indien u afwijkt van bovenstaande afspraak behoud de school zich voor om maatregelen te treffen. Belangrijke afspraken: 1. Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding of leraren hiervoor toestemming is gegeven. 2. Het is leerlingen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 3. De leerling en ouder/verzorger is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media. 4. Elke leerling en ouder/verzorger dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 5. Het is voor leerlingen en ouders/verzorgers niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen en de directeur van de school hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven. 6. Alle leerlingen en ouders/verzorgers nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Sancties en gevolgen : 1. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 3. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door Scholengroep Probaz of de individuele school aangifte bij de politie worden gedaan. 35

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw 2015-2016 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

Richtlijn. Social Media

Richtlijn. Social Media Richtlijn Social Media Versie november 2015 S 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 2.1. Uitgangspunten... 3 2.2. Doelgroep en reikwijdte... 3 3. Social Media op school... 4 3.1. Voor alle gebruikers (medewerkers,

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw 2016-2017 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Schoolprotocol sociale media

Schoolprotocol sociale media Schoolprotocol sociale media De Vrijheit 2016-2020 protocol sociale media Besproken team d.d. juni 2016 Instemming MR d.d. november 2016 Vastgesteld d.d. Bekend gemaakt d.d. Handtekening: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol Sociale Media De Ark

Protocol Sociale Media De Ark Protocol Sociale Media De Ark Schoolspecifiek protocol. 2016-2020 Versie: Januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Doelgroep en reikwijdte... 3 Voor de gebruikers (leerlingen en ouders/verzorgers)...

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: (sociale) media SVP 013 Versie 1.0 Inleiding Klassieke media zoals kranten, radio en tv en sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Internetprotocol SBO Diekmaat

Internetprotocol SBO Diekmaat Hoofdstuk 7 Internetprotocol SBO Diekmaat 7.1 Inleiding De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen deze mogelijkheid te bieden. Jonge kinderen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Bijlage: protocol sociale media en internetgebruik Nieuwsbrief februari Website: Zoals u misschien al heeft gezien zijn er technische problemen met onze website. Wij waren al bezig met het laten ontwerpen

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw Schoolgids Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw 2017-2018 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie