Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014/2015 Rhenen"

Transcriptie

1 Schoolgids 2014/2015 Rhenen

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de leerlingbegeleiding, financiële zaken en contactgegevens van medewerkers van de school. Voor vragen waarop deze gids geen antwoord geeft, kunt u altijd contact opnemen met de school. Wij wensen u en uw kind een plezierig en succesvol schooljaar toe. Nieuwe leerlingen wensen wij een fijne schooltijd toe op onze locatie. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. n Belangrijke data Begin schooljaar Na de zomervakantie verwachten we de leerlingen op maandag 1 september. Zij ontvangen dan hun lesrooster. Dinsdag 2 september volgen zij een introductieprogramma. Er volgt een aparte uitnodiging met een programma en aanvangstijden. Ouderavonden Gedurende het schooljaar organiseren we diverse ouderavonden rondom thema s waarmee u als ouder te maken krijgt. U krijgt hiervoor altijd een schriftelijke uitnodiging. Het vakantierooster voor Pantarijn schooljaar is als volgt: Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober Kerstvakantie 22 dec t/m 2 januari Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari Pasen 6 april Meivakantie 27 april t/m 8 mei Hemelvaart 14 & 15 mei Pinksteren mei 25 Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 2

3 Inhoudsopgave n Belangrijke data 2 Contact 6 n Algemeen 6 n Bereikbaarheid medewerkers 6 n Oudercontactavonden 6 n Telefoonketen 7 Onderwijs 8 n Leiding 8 n MAVO 8 n Kader (klas 3 en 4) 10 n Lessentabel Dagelijkse gang van zaken 12 n Lestijden 12 n Opvang lessen 13 n Schoolregels 13 n Afmelding bij ziekte 13 n Ongeoorloofd verzuim 13 n Te laat 14 n Bijzonder verlof 14 n Verlof buiten schoolvakanties 14 n Uit de les gestuurd 14 n Verhuizen 14 n Verlaten van de school 15 n Website 15 n 15 n Leerlingenraad/PAC 15 n Consumpties/aula 15 n Buitenlesactiviteiten 15 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 3

4 n Anti- pestbeleid 16 n Stage 16 n Resultaten 16 n Overgangsnormering 16 n Magister 17 n Ouderparticipatie/ouderraad 18 n Meerjarenoverzicht van de slagingspercentages 19 n Goedkope software 19 Leerlingbegeleiders 20 n Coach 20 n Vakdocent 20 n Decaan (dhr. F. Leune) 21 n Vertrouwenspersoon (mw. T. van Denderen) 21 n Contactpersoon ongewenste omgangsvormen (mw. A. Theeuwes) 21 n Leerlingbegeleider (mw. D. van Dam) 22 n Orthopedagoog (mw. S. Roodbeen) 22 n Zorgcoördinator (mw. T. Halici) 22 n Intern Zorgteam (IZT) 22 n Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 23 n Casusoverleg & ZAT n Verwijsindex 24 n Leerplichtambtenaar 24 n Schoolarts 24 n Wijkagent 24 Leerlingbegeleiding 25 n Handelingsplan (HP) 25 n LWOO 25 n Dyscalculie / Dyslexie 26 n Toetstijdverlenging 26 n Huiswerkbegeleiding 26 n Studiebegeleiding Taal /Rekenen 27 n Schoolvragenlijst (SVL) 27 n Trainingen 27 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 4

5 Praktische zaken 28 n Aan te schaffen 28 n Busverbinding 29 Overige locaties Pantarijn 30 n Bevoegd gezag 30 n Pantarijn Wageningen MAVO, HAVO, VWO (met Gymnasium) 30 n Pantarijn Wageningen VMBO en PRO 30 n Pantarijn Kesteren 31 n Rekeningnummer 31 n Inspectie van het Onderwijs 31 n Vertrouwensinspecteur 31 n Externe vertrouwenspersoon 31 n Jeugdarts 31 n Leerplichtambtenaar gemeente Rhenen 31 Medewerkers 32 n Locatieleiding 32 n Teamleiding 32 n Coördinatie 32 n Onderwijsondersteunend personeel 33 n Onderwijzend personeel 33 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 5

6 Contact RSG Pantarijn locatie Rhenen Nieuwe Veenendaalseweg MG Rhenen n Algemeen Informatiemateriaal, waaronder de rapporten, verstrekken we aan u via uw kind. Van uw kind verwachten we dat hij/zij onze informatie zo snel mogelijk thuis afgeeft. Persoonlijke brieven, uitnodigingen voor ouderavonden, acceptgirokaarten en dergelijke ontvangt u per post of per . Het is daarom prettig als u wijzigingen in uw contactgegevens (inclusief mobiel nummer en adres) zo spoedig mogelijk doorgeeft aan onze administratie. U kunt uw berichten ook via uw kind laten afgeven bij de administratie of de conciërge. n Bereikbaarheid medewerkers Administratie op werkdagen tijdens kantooruren, zie locatiegegevens. Directie, teamleiders, schooldecaan en zorgcoördinator op afspraak. Coaches op 10-minuten avonden of op afspraak. Docenten op 10-minuten avonden. Wilt u tussentijds contact met een docent, dan verloopt dit verzoek altijd via de coach. n Oudercontactavonden Na het eerste en tweede rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minuten oudercontactavond. U kunt dan op school met de coach en leerkrachten van uw kind praten over zijn/haar vorderingen. Na de zomervakantie is er een kennismakingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Over deze en andere informatiebijeenkomsten wordt u telkens tijdig geïnformeerd, zoveel mogelijk via . Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 6

7 n Telefoonketen Per klas wordt bij de start van het schooljaar een telefoonketen gemaakt. Dankzij deze telefoonketen kan zeer snel een boodschap aan de gehele klas worden doorgegeven. Wij verwachten van u als ouder(s)/verzorger(s) dat u weet welke plaats uw kind in de keten heeft. Bij afwezigheid van uw kind gaan we ervan uit dat u het bericht via de keten doorgeeft. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 7

8 Onderwijs n Leiding De algehele leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de locatiedirecteur (dhr. O. Wijma) en de teamleider (dhr. H. Bremer). De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. De teamleider wordt ondersteund door de onderbouwcoördinator (dhr. H. van Vugt) en de bovenbouwcoördinator (mw. A. Theeuwes). n MAVO De Mavo richt zich op het optimaal tot uiting laten komen van het leertalent van elk kind. We streven ernaar om leerlingen op een hoger niveau te brengen. Dit doen wij in de vorm van kansklassen. In de Havokansklas stromen leerlingen in met Havo-ambitie, maar met een Mavo 1 - of Mavo/Havo-niveau. In twee jaar tijd kunnen zij laten zien dat zij het Havo-niveau aan kunnen. In de Mavokansklas stromen leerlingen in met Mavo-ambitie, maar met een Kader 2 of Kader/Mavo niveau. In twee jaar tijd kunnen zij laten zien dat zij het Mavo-niveau aankunnen. Op onze locatie kunnen leerlingen een Mavo- of een Kader-diploma behalen. Leerjaar 1 Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport of ICT Mavokansklas (niveau K/M) en keuzeklas sport of ICT Leerjaar 2 Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport of ICT Mavokansklas (niveau K/M) en keuzeklas sport of ICT 1 Mavo = VMBO Theoretische leerweg 2 Kader = VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 8

9 Determinatie In leerjaar 2 worden alle leerlingen gedetermineerd. De algemene docentenvergadering beslist dan welke leerroute in klas 3 het beste bij de leerling past. Daarbij wordt gelet op niveau (behaalde resultaten, geanalyseerd volgens de RTTI-methode), vaardigheden, motivatie, inzet en gedrag. Na klas 2 kunnen leerlingen doorstromen op onze locatie naar: n Mavo n Kader n Havo kansklas Indien doorstroming op Basisberoepsgerichte leerweg of Havo van toepassing is, zal dit op een andere locatie of school moeten gebeuren. Leerjaar 3 n Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport (LO2) of ICT (bij voldoende leerlingen) n Mavo (niveau M) en keuzeklas sport (LO2) of ICT Determinatie van de leerlingen in de Havokansklas vindt aan het eind van klas 3 plaats. Leerlingen met Havo-advies kunnen dan doorstromen naar 4 Havo op een andere locatie. Leerjaar 4 Mavo (niveau M) en keuzeklas sport (LO2) Doubleren/Zakken In de overgangsvergadering wordt bepaald of een leerling kan worden bevorderd naar een hoger leerjaar. Als dat niet het geval is, wordt vervolgens beslist of de leerling mag doubleren of zijn studie in een andere onderwijsstroom moet voortzetten. Indien een leerling zakt voor het eindexamen, beslist de locatieleiding of de leerling het jaar mag overdoen in dezelfde, of andere leerstroom op de locatie. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 9

10 n Kader (klas 3 en 4) De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Binnen de sectorvakken wordt aandacht besteed aan de andere sectoren, zodat het mogelijk wordt om aan het einde van klas 3 over te stappen naar een andere sector binnen de locatie of de studiekeuze uit te stellen. Leerjaar 3 n Sector ICT, Intersectoraal ICT en keuzeklas sport (LO2) n Sector ECO, Handel & Verkoop en keuzeklas sport (LO2) n Sector ZORG, Zorg en Welzijn en keuzeklas sport (LO2) Determinatie Eind leerjaar 3 worden alle leerlingen gedetermineerd. De algemene docentenvergadering beslist dan welke leerroute in klas 4 het beste bij de leerling past. Daarbij wordt gelet op niveau (behaalde resultaten, geanalyseerd volgens de RTTI-methode), sectorkeuze, stage, vaardigheden, motivatie, inzet en gedrag. Indien doorstroming op Basisberoepsgerichte leerweg van toepassing is, zal dit op een andere locatie of school moeten gebeuren. Leerjaar 4 Sector ICT, Intersectoraal ICT en keuzeklas sport (LO2) Sector ECO, Handel & Verkoop en keuzeklas sport (LO2) Sector ZORG, Zorg en Welzijn en keuzeklas sport (LO2) Doubleren/Zakken In de overgangsvergadering wordt bepaald of een leerling kan worden bevorderd naar een hoger leerjaar. Als dat niet het geval is, wordt vervolgens beslist of de leerling mag doubleren of zijn studie in een andere onderwijsstroom moet voortzetten. Indien een leerling zakt voor het eindexamen, beslist de locatieleiding of de leerling het jaar mag overdoen in dezelfde, of andere leerstroom op de locatie. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 10

11 n Lessentabel R3 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R3m/ Kader Kader Kader R4 Kader Kader Kader R1km R1mh R2km R2mh R3mh*** ECO Zorg ICT Mavo ECO Zorg ICT b/k b/k Nederlands X X X X X X X X X X X X Engels X X X X X X X X X X X X Wiskunde X X X X X X X X X X X X Lich.Opvoeding X X X X X X X X X X X X Duits X X X X Frans X X X* Sport(LO-2) of ICT** X** X** X** X** X** X X X X X X X ict X X X X X X lgz bi/vz X X X X Lku te/hv/dr X X X X Lma ak/gs X X X X Ltn tn1/nask X X X X Taal/ Rekenen X X X X Taal X X X Economie X X X X X X X X Aardrijkskunde X X Geschiedenis X X Biologie X X X X Nask1 X X Nask2 X X CKV X X X X Maatschappijleer X X X Beroepsgericht ECO X X ZW X X ICT X X Stage X X X X X X Pantarijnuur-coach X X X X X X X X X X X X Godsdienst*** * alleen mh-groepen ** keuzevak *** bij voldoende leerlingen Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 11

12 Dagelijkse gang van zaken n Lestijden Op onze school hanteren we een 50-minutenrooster. In de wintermaanden mogen de leerlingen, indien nodig, het 1e uur iets later komen en het 8e uur iets eerder weg om de bus te halen. Deze leerlingen kunnen hiervoor toestemming vragen bij de directie. De directie verstrekt aan deze leerlingen een buspas waarmee de leer lingen wat later de les in mogen of eventueel iets eerder mogen vertrekken. Op bijzondere lesdagen hanteren we een 40-minutenrooster. Normale lestijden (50-mininutenrooster) 1e lesuur : van 8.30 tot 9.20 uur 2e lesuur : van 9.20 tot uur 3e lesuur : van tot uur kleine pauze : van tot uur 4e lesuur : van tot 12.05uur 5e lesuur : van tot uur middagpauze : van tot uur 6e lesuur : van tot uur 7e lesuur : van tot uur 8e lesuur : van tot uur Bijzondere lestijden (40-minutenrooster) 1e lesuur : van 8.30 tot 9.10 uur 2e lesuur : van 9.10 tot 9.50 uur 3e lesuur : van 9.50 tot uur kleine pauze : van tot uur 4e lesuur : van tot 11.25uur 5e lesuur : van tot uur middagpauze : van tot uur 6e lesuur : van tot uur 7e lesuur : van tot uur 8e lesuur : van tot uur Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 12

13 n Opvang lessen Op de locatie Rhenen wordt gewerkt met een systeem van opvanguren. Dit houdt in dat als een leerkracht een les niet kan geven, hij of zij zoveel mogelijk door een collega wordt vervangen. Vervanging van leerkrachten wordt zo mogelijk ingevuld met passende activiteiten (bv doorwerken aan het vak). n Schoolregels Waar mensen met elkaar samenwerken moet je met elkaar afspreken op welke manier dat moet gebeuren. Deze afspraken verwoorden we in onze schoolregels. Aan het begin van ieder schooljaar bespreekt de coach de schoolregels met de leerlingen en elke leerling ontvangt daarvan een exemplaar. n Afmelding bij ziekte Bij ziekte moet een van de ouders/verzorgers dit voor uur (per telefoon) doorgeven aan de school. De afwezigheid wordt ge admini streerd in Magister met code Ziek. Leerlingen waarbij achteraf ziek wordt gemeld lopen het risico datdit als ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd. Als een leerling boven matig ziekteverzuim vertoont, zal de school volgens verzuimprotocol de schoolarts inschakelen. Een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de teamleider/coördinator. De leerling krijgt een briefje mee, dat de ouders/verzorgers moeten ondertekenen en dat weer ingeleverd moet worden zodra de leerling op school komt. Bij thuiskomst krijgt de school bericht dat de leerling veilig is aangekomen. De afwezigheid wordt geadministreerd in Magister. n Ongeoorloofd verzuim Bij ongeoorloofd lesverzuim worden de ouders ingelicht. Als er meer dan 6 uren ongeoorloofd wordt verzuimd, ontvangen ouders een waarschuwingsbrief. Als het verzuim dan niet stopt, wordt het verzuim doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Leerlingen kunnen ook preventief worden opgeroepen op het leerplichtspreekuur. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 13

14 n Te laat Als de leerling te laat komt, moet hij/zij zich melden bij de conciërge. De conciërge registreert het te laat komen in Magister. De conciërge geeft tevens een te-laat briefje mee zodat de leerling de les in mag. Komt een leerling 3x ongeoorloofd te laat op school, volgt er straf. Leerlingen die te vaak te laat komen worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. n Bijzonder verlof Onder bijzonder verlof wordt verstaan verlof voor verhuizing, bruiloften, begrafenissen en andere bijzondere gelegenheden. Bijzonder verlof moet minimaal 1 week van tevoren (of in ieder geval zo spoedig mogelijk) schriftelijk bij de teamleider worden aangevraagd. n Verlof buiten schoolvakanties Verlof buiten schoolvakanties moet minimaal 6 weken van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider. Verlof buiten schoolvakanties mag maximaal 10 schooldagen duren en kan maar één keer per schooljaar worden aangevraagd. Vakantieverlof buiten schoolvakanties mag tevens alleen verleend worden als één van de ouders een beroep heeft dat ervoor zorgt dat vakanties niet tijdens schoolvakanties kunnen worden opgenomen. n Uit de les gestuurd Als de leerling uit de les wordt gestuurd, meldt hij/zij zich onmidde l lijk bij de teamleider/coördinator. De teamleider maakt afspraken met de leerling en geeft zo nodig ook straf. De vakdocent registreert de uitgestuurde leerling in Magister. Dit wordt als ongeoorloofd verzuim geregistreerd en afgehandeld. Leerlingen die te vaak worden verwijderd worden geschorst en gemeld bij de leerplichtambtenaar. n Verhuizen Wijzigingen van adres, adres of telefoonnummer moeten schriftelijk of per aan de leerlingenadministratie van de locatie doorgegeven worden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 14

15 n Verlaten van de school Indien een leerling de school verlaat, moet daarvan schriftelijk mededeling gedaan worden aan de locatiedirecteur. De leerling krijgt dan een bewijs van uitschrijving ten behoeve van de nieuwe school. n Website De meest actuele informatie over Pantarijn is te vinden op onze website Ook voor een actueel overzicht van de vacatures kunt u terecht op het internet. n Alle medewerkers van Pantarijn hebben een adres zodat zij eenvoudig bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen. Deze adressen vindt u achterin deze gids. Wij verzoeken u zoveel mogelijk alle contacten via de coach te laten verlopen, zodat deze zijn rol als spin in het web rondom uw kind kan vervullen. n Leerlingenraad/PAC De locatie inventariseert ieder jaar of er behoefte is aan een leerlingenraad. Het komt vaak voor dat leerlingen er voor kiezen om niet van deze manier van inspraak gebruik te maken. De locatie draagt er wel zorg voor om leerlingen bij haar activiteiten te betrekken. De Pantarijn Activiteiten Commissie bestaat uit leerlingen die onder leiding van een docent activiteiten organiseert in school. n Consumpties/aula Eten en drinken is niet toegestaan in leslokalen. In de aula kunnen de leerlingen de meegebrachte lunchpakketten nuttigen. In de gang staan diverse frisdrankautomaten waar tegen betaling een flesje frisdrank gehaald kan worden. n Buitenlesactiviteiten Naast de schoolse zaken heeft de locatie een aanbod aan buitenschoolse activiteiten. U ontvangt hiervoor een acceptgiro voor een eigen bijdrage. Via brief of wordt u geïnformeerd over welke activiteit voor welke klas georganiseerd wordt. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 15

16 n Anti- pestbeleid Pantarijn kent een anti-pestbeleid dat erop gericht is om pesten te voorkomen en te bestrijden. Dit beleid is beschreven voor leerlingen, ouders en medewerkers. n Stage Alle leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg lopen in het 3e en/of het 4e leerjaar stage in diverse bedrijven en instellingen. Zo komen de leerlingen te weten hoe het bedrijf werkt, wat er op de afdelingen gedaan wordt en hoe het is om onder leiding te werken. De stage wordt georganiseerd in de vorm van een lintstage : In klas 4 lopen de leerlingen vanaf de herfstvakantie 1 dag per week stage. In klas 3 begint de stage vanaf de kerstvakantie. Alle leerlingen van de Mavo lopen in de 3e klas 1 week stage in een bedrijf of instelling naar keuze. Deze stage is bedoeld als oriëntatie op een studiekeuze of beroep. n Resultaten Om de leerling goed in beeld te hebben is naast een intensieve leerlingbegeleiding gekozen voor een systematische manier van toetsen en rapporteren. De leerling krijgt de leerstof op het klassenniveau aangeboden. De leerling wordt op twee niveaus beoordeeld (K/M en M/H) waarbij beide niveaus op het rapport in een aparte kolom staan vermeld. Niveaubewaking vindt plaats door middel van RTTI. Bij de beoordeling van de intellectuele prestaties wordt de inzet en werkhouding van de leerling meegewogen. Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorde ringen van hun kind door middel van rapporten en oudercontactavonden. Drie keer per schooljaar ontvangt u via uw kind een rapport. Tussentijdse informatie geschiedt, waar nodig, door de coach. n Overgangsnormering In Magister staat de overgangsnormering vermeld. Via uw inlogcode kunt u de normering inzien. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 16

17 n Leerlingbesprekingen In een leerlingbespreking bespreekt het team de voortgang van de leerlingen en de klassen. Onderwerpen zijn: resultaten, werkhouding, absentie, leerbelemmeringen, sociaal- emotionele ontwikkeling en de sociale processen binnen een klas. Tijdens een leerlingbespreking maakt het team afspraken die moeten leiden tot verbetering. De coach bespreekt afspraken met leerlingen en stelt ouders op de hoogte. n Magister Magister is een digitaal administratief systeem dat het onderwijs op onze locatie mogelijk maakt en ondersteunt. In Magister staat alle informatie over uw kind. Het vervangt het papieren dossier. Magister bestaat uit een aantal onderdelen: n Cijferadministratie: de resultaten worden in de vorm van cijfers door de vakdocenten ingevoerd in Magister. Coaches en ouders hebben op elk willekeurig moment inzage in de prestaties van het kind door in Magister in te loggen. n Aanwezigheid: in dit onderdeel wordt afwezigheid en ziekte geregistreerd. Ook wordt het hier geregistreerd wanneer uw kind de boeken vergeten is of huiswerk niet gemaakt heeft. n ELO: in de elektronische leeromgeving (ELO) plaatsen docenten huiswerk, maar ook opdrachten en digitale lessen. Bij sommige vakken worden opdrachten via de ELO ingeleverd en beoordeeld. De ELO vervangt het oude klassenboek. n LVS: in het leerling volgsysteem (LVS) worden alle belangrijke zaken rondom de voortgang van uw kind bijgehouden. U moet hierbij denken aan afspraken, handelingsplannen, verslagen van oudercontactavonden etc. Ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een inlogcode (anders dan die van het kind) waarmee de cijfers, absenties, zaken rondom het huiswerk van uw kind bekeken kunnen worden. Daarnaast kunt u zich via Magister inschrijven voor 10-minuten oudercontactavonden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 17

18 Van ouders wordt verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de resultaten, eventuele absentie en huiswerk van hun kind door geregeld Magister te raadplegen. Schroom niet om contact op te nemen met de coach als u in Magister iets ziet dat niet klopt, of u zorgen baart. n Ouderparticipatie/ouderraad Onze locatie heeft een ouderraad die bestaat uit 5 tot 7 leden. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen en iedere ouder die een kind heeft op de locatie Rhenen, kan zich voor deelname aan de raad aanmelden. Zo nodig worden de leden van de ouderraad d.m.v. een schriftelijke stemming gekozen. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde. Wij willen als ouderraad onze achterban vertegenwoordigen. Deze achter ban bent u. De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders. Wij informe ren de schoolleiding over wat onder de ouders speelt en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden, de open dag en de diploma-uitreikingen. Ook organiseert de ouderraad van tijd tot tijd een thema-avond. Gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: begeleiding leerlingen, leerlingenraad, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten, veiligheid op en rond school, antipestbeleid, en sociale media(wijsheid). We houden ons bezig met de gang van zaken m.b.t de ouderbijdrage, financiën, ict-klas. Verder hebben we regulier contact met de deelraad de gemeenschappelijke ouderraad GOR en de MR. Indien u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de ouderraad kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op. o.v.v. Ouderraad) De ouderraad bestaat in het schooljaar uit 5 tot 7 leden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 18

19 n Meerjarenoverzicht van de slagingspercentages Op de opbrengstenkaart die de onderwijsinspectie jaarlijks publiceert, staan de cijfers en percentages wat betreft het rendement en examenresultaten. De kaart is te downloaden van de website van de onderwijsinspectie, Voor meer schoolgegevens/percentages kunt u kijken op onze website onder vensters van verantwoording. n Goedkope software De school heeft een bijzondere licentie afgesloten waardoor het mogelijk is via school software te bestellen die thuis gebruikt mag worden. U kunt hierbij denken aan besturings-, virus- en verwerkingssoftware. De software kan door leerlingen (en/of ouders) direct worden aangekocht via door een account te openen en daarbij het Pantarijn adres van de leerling in te voeren. De software wordt zonder tussenkomst van de school bij Slim aangeschaft. Na iedere bestelling ontvangt u thuis een factuur van Slim. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 19

20 Leerlingbegeleiders n Coach Elke leerling heeft een coach. De coach is eerste aanspreekpunt en spin in het web rondom de leerling. De belangrijkste taken van de coach zijn: n het fungeren als contactpersoon tussen school en thuis; n een vertrouwensband opbouwen met de leerling; n bespreken van resultaten en sociaal-emotioneel functioneren met leerling en ouders; n het signaleren van problemen en deze bespreekbaar maken bij de leerling en ouders; n regelmatig (begeleidings-)gesprekken voeren met de leerling; n overleg voeren met collega s over problemen aangaande de leerling; n zorg dragen voor het begeleiden van leerlingen bij de te maken keuzes, eventueel met medewerking van de decaan. n Vakdocent Ieder vak kent zijn eigen specifieke didactische en pedagogische aandachtspunten. Om deze reden werken we met vakdocenten. De vakdocent wordt door de coach op de hoogte gehouden van de individuele situatie van de leerling. Binnen de school wordt door de vakdocenten zoveel mogelijk volgens een eenduidige structuur gewerkt. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 20

21 n Decaan (dhr. F. Leune) De decaan verstrekt informatie over studie en beroep. Hij geeft adviezen over mogelijke studierichtingen en/of beroepsopleidingen. De decaan is hét aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders/verzorgers en coaches met betrekking tot het te kiezen vakkenpakket en de vervolgopleidingen. De decaan begeleidt in de tweede en derde klassen, samen met de coaches, het traject waarin de leerlingen respectievelijk een vervolgtraject of een vakkenpakket kiezen. Hij geeft hierover informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers. De schooldecaan verstrekt informatie en adviezen over mogelijke vervolgopleidingen. Hij coördineert de voorlichting over beroeps- en studiekeuze. n Vertrouwenspersoon (mw. T. van Denderen) De vertrouwenspersoon is een docent die naar leerlingen luistert als de leerling even liever niet met de coach praat. De vertrouwenspersoon zal altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd van kortdurende aard. Wanneer aard en gecompliceerdheid van het probleem dit noodzakelijk maken, wordt de leerling besproken in het Intern Zorgteam of Casusoverleg & ZAT 12+, waarover hieronder meer informatie. n Contactpersoon ongewenste omgangsvormen (mw. A. Theeuwes) De contactpersoon verzorgt de opvang van die leerlingen die zich geconfronteerd voelen met ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. De contactpersoon biedt de leerling met een klacht emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst indien nodig. Als de leerling met een klacht besluit om een officiële klacht in te dienen, verwijst de contactpersoon de leerling met een klacht naar de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon verwijst, maar bemiddelt niet. Dat doet een extern vertrouwenspersoon. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 21

22 n Leerlingbegeleider (mw. D. van Dam) Leerlingen met een rugzak of arrangement krijgen extra ondersteuning van de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider voert daarnaast gesprekken met ouders en de aangewezen externe begeleider. Hiermee is de leerlingbegeleider naast de coach de belangrijkste contact persoon voor de rugzakleerling en/of leerling met arrangement. n Orthopedagoog (mw. S. Roodbeen) Op onze locatie is één orthopedagoge werkzaam. Zij verricht individuele onderzoekjes en verzorgt trainingen voor leerlingen op specifieke gebieden (zoals faalangst, sociale-vaardigheden). Zij is betrokken bij de toelating van plaatsing van leerling en is lid van het Intern Zorgteam. Inzet van de orthopedagoge verloopt via de zorgcoördinator. n Zorgcoördinator (mw. T. Halici) De zorgcoördinator coördineert de zorg, is procesbewaker en onderhoudt het interne en externe zorgnetwerk. Zij is verantwoordelijk voor leerlingzorg en ondersteunt het docententeam bij de uitvoering ervan. Bij de term leerlingzorg kunt u denken aan de benadering van leerlingen tijdens de lessen, maar ook aan extra begeleiding buiten de lessen om (studiebegeleiding, coachgesprekken, ambulante begeleiding, faalangst-reductietraining, sociale vaardigheidstraining, rots & water). De zorgcoördinator is tevens betrokken bij toelatingen, verwijzingen en overleggen over leerlingen. De zorgcoördinator is voorzitter van het interne zorgteam (IZT) waarin regelmatig leerlingen en/of beleidszaken rondom zorg worden besproken. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de school in het Casusoverleg & ZAT 12+. n Intern Zorgteam (IZT) Het Intern Zorgteam ontwikkelt en bewaakt zorgbeleid en bespreekt leerlingen waar zorgen om zijn. Het IZT bestaat uit de teamleider, de zorgcoördinator en de orthopedagoge. Een coach kan ondersteuning vragen aan het IZT als hij vastloopt bij de begeleiding van een leerling. Ook zal het IZT adviezen geven aan docenten of coaches als er problemen zijn met een leerling. Het IZT verzorgt tevens scholingen voor het team over leerstoornissen of gedragsproblemen. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 22

23 n Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Pantarijn werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. Pantarijn doet dat door ouders en jongeren door te verwijzen naar het CJG of door leerlingen te bespreken in het Casusoverleg & ZAT 12+. Als ouder of als leerling kunt u ook rechtstreeks bij het CJG terecht. Het CJG biedt informatie, advies en begeleiding over kleine en grote vraagstukken waarmee u te maken heeft bij het opvoeden. Het CJG biedt een mogelijkheid om uw vragen over bv. slapen, voeding of pesten aan een deskundige voor te leggen, maar er zijn ook themabijeenkomsten, spreekuren, cursussen en er is informatiemateriaal te vinden over veel verschillende onderwerpen. De CJG-medewerkers kunnen veel van uw vragen direct beantwoorden of helpen u bij het zoeken naar een andere deskundige. Het CJG is gevestigd aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51 A, in het gezondheidscentrum. Tijdens de openingsuren kunt u zonder afspraak binnen lopen. U kunt het centrum ook bellen met uw vragen of een afspraak maken: , Kijk voor de openingstijden op de website van het CJG: Het CJG is op donderdag tijdens de grote pauze op school aanwezig. (Mevr. Visser). n Casusoverleg & ZAT 12+ In het Casusoverleg & ZAT 12+ wordt met verschillende externe partners zoals het CJG, leerplicht, politie, maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg, leerlingen besproken. Het Casusoverleg & ZAT 12+ is er om te ondersteunen en te adviseren, maar ook om te analyseren of te verwijzen. Hiermee bereikt de school dat er optimaal zorg geboden kan worden aan haar leerlingen. Bij een bespreking in het Casusoverleg & Zat 12+ worden ouders hierover geïnformeerd en de adviezen aan ouders teruggekoppeld. Leerlingen die in het Casusoverleg & ZAT 12+ worden besproken, worden gemeld in de verwijsindex. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 23

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie