Doorbraak in Dienstverlening De beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbraak in Dienstverlening De beweging"

Transcriptie

1 Doorbraak in Dienstverlening De beweging hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering als we er maar toe komen ingrijpend te veranderen. Document voor het bestuurdersymposium Rotterdam op 27 juni 2011 Locatie: WTC Rotterdam

2 2

3 Inhoud 1. De uitdaging De opgave en wat daarover is afgesproken 1. De opgave 2. Het commitment 3. De afspraken van 7 februari De bevindingen per casus Uitkomsten van de uitwerkingen door betrokkenen 1. ID-bewijzen 2. Nationale informatievoorziening 3. Jeugdzorg 4. Wmo / AWBZ 5. WOZ nieuwe stijl 6. Parkeergemak 7. Inkomensuitkeringen 8. Leerstoel Dienstverlening 9. Gegevenskluis 3. Het vervolg: de beweging Kernthema s van een voortrollende beweging 1. Financiering 2. Communicatie Bijlagen Genodigdenlijst Plandocument ID-bewijzen Plandocument Nationale informatievoorziening Plandocument Jeugdzorg / het nieuwe opvoeden Plandocument Wmo / AWBZ Plandocument Parkeergemak Casusvoorstel Vergunningverlening Dit document, inclusief de casuïstiek, is tot stand gekomen dankzij de informatie en ervaringskennis van professionals uit verschillende (overheids)organisaties. Wij bedanken alle betrokkenen voor het meedenken en voor hun actieve bijdragen. De voorbereidingen zijn geïnitieerd, gecoördineerd en uitgevoerd door Henk Duinkerken, Eric Loe (beiden initiatiefnemer en auteurs van het boek Klantocratie) en Ad van Tok (impact analyse). Contact over dit document en de voorbeelden is mogelijk via en via (Henk Duinkerken) of (Eric Loe). 3

4 4

5 HOOFDSTUK 1. De uitdaging van dit symposium 1.1. De opgave De dienstverlening van de publieke sector staat onder druk van bezuinigingen. We zijn al jarenlang bezig met verbetering van dienstverlening maar de verbeterpraktijk stamt uit de ruime jaren. Het moet nu anders. Het gaat niet alleen om geld: de uitdaging bestaat uit drie hoofdingrediënten. 1. Tempo. We gaan lang niet hard genoeg. We weten wat ons te doen staat met een lange lijst basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen, maar in de praktijk merken we dat het goed inregelen en beheren daarvan een groot beslag legt op ons organiserend vermogen. Zie de NUP Gateway Review: vertraging en overbelasting, op landelijke schaal. 2. Individualisering. Hoe complex ook, de basisregistraties zijn nog slechts het begin: basale informatie die wij van de klant behoren te hebben zoals NAW, Inkomen, Geboortedatum. Andere gegevens van de klant zoals wensen, voorkeuren en gedragspatronen, gebruiken we niet of nauwelijks - ook als die niet vertrouwelijk en ruim voorhanden zijn. We missen de slag naar de i-overheid die de WRR beschrijft, als we hierin niet verder gaan. 3. Financiële tegenwind. Uitgerekend in deze moeizame worstelingen met de informatieorganisatie worden we met bezuinigingen geconfronteerd. De grootste ombuigingsoperatie in honderd jaar. Gangbare oplossingen hebben doorgaans één ding gemeen: ze reduceren budget en tegelijk ook de prestatie. De huidige praktijk is dus dat de bezuinigingen echt compliceren, roet in het eten gooien ondanks dat ingewijden in dienstverlening zeggen dat de efficiencywinst voor het oprapen ligt. Als we doorgaan op de manier die we nu aanhouden, komen we te laat tot prestaties; we missen de individualiseringsslag van de klant; en we worden te duur terwijl we juist moeten bezuinigen. Kortom: hoe zorgen we dat betere dienstverlening helpt bij bezuinigen in plaats van wordt geremd door bezuinigen? 1.2. Het commitment Op de vraag hoe met deze opgave wordt omgegaan, hebben de deelnemers het volgende antwoord gegeven. Wij zien kansen Wij vinden dat de publieke dienstverlening kan en moet vernieuwen: minder redenerend vanuit sectoren en hun producten, meer gericht op de behoefte van burger en bedrijf die ruimte krijgen voor eigen oplossingen. De financiële krapte is voor ons geen belemmering maar juist een kans, omdat de ontwikkeling kan helpen de overheid te vernieuwen en beleidsdoelen betaalbaar te houden. Wij geven richting Wij hanteren een toekomstbeeld waarin de overheid vraaggericht optreedt als één geheel, als comaker die alle beschikbare klantinformatie goed gebruikt en ruimte biedt voor maatwerk: inspelen op individuele posities van burger en bedrijf. Wij tonen leiderschap Wij zullen elke kans aangrijpen om innovaties door te voeren die dat toekomstbeeld dichterbij brengen en die (beleidsmatig en financieel) renderen. Wij zullen daartoe actief leiderschap laten zien: 5

6 samen werken aan gemeenschappelijk resultaat, samen investeren, geen grote woorden en lang onderzoek maar beheerste actie in de goede richting: think big act small. Waar goede kansen liggen is onze stelregel: wat mag dat kan! Wij voegen de daad bij het woord We gaan in 2011 van start met de eerste serie concrete innovaties. Deze raken de volle breedte van het publieke domein, verbeteren de (effecten van)dienstverlening en mikken op een efficiencypotentieel van circa 700 miljoen. Wij blijven dat doen Wij gaan door met investeren in duurzame verbetering van de dienstverlening totdat we minstens een miljard aan structurele efficiencywinst hebben gerealiseerd. We komen drie keer per jaar informeel bijeen om met elkaar de voortgang en resultaten te delen, elkaar in dit opzicht scherp te houden en nieuwe verbeterkansen te beoordelen. Nieuwe deelnemers aan dit overleg zijn welkom als zij actief meedoen en onze uitgangspunten onderschrijven. Was getekend, 6

7 1.3. De afspraken van 7 februari 2011 Ambitie en uitkomst in hoofdlijnen Nadat in het eerste bestuurdersymposium van 6 oktober 2010 de afspraak was gemaakt om acht doorbraakdossiers (casussen) te gaan toetsen op business impact, was 7 februari 2011 het moment om te beslissen of er voldoende reden was verder te gaan met het opstellen van business cases en het voorbereiden van pilot toepassingen. Bij aanvang hebben de meer dan dertig aanwezige bestuurders vastgesteld dat het hen ernst is: zij willen alleen bijeen komen als er daadwerkelijk verbeteringen worden ingevoerd. Zij willen casussen alleen doorzetten als er echt muziek in zit en als betrokkenen er echt voor gaan. Met deze instelling is over zeven van de acht casussen afgesproken dat er reden is om de vervolgstap te zetten (veelal business case uitwerking en pilot voorbereiding). Van de achtste casus is afgesproken dat deze deels opgaat in één van de andere zeven, deels wordt vervangen door een nieuw dossier. Afgesproken is dat alle trekkers op het derde symposium eind juni 2011 hun uitwerkingen resp. business cases zullen presenteren. Dat derde symposium zal plaatsvinden in Rotterdam. De ambitie, de manier van werken en de inzet van de deelnemers is vastgelegd en ondertekend in een (ver)bindend convenant. Werkafspraken per casus 1. Identiteitsbewijzen (trekker: Yvonne van Stiphout) Besluit: Doorgaan, pilots en opstellen BC Met: André Uuldriks, Jurgen Bomas, Rien Stor, Johan Hakkenberg, Nancy Bakker, Cees Meesters 2. Nationale Informatievoorziening (trekker: Tof Thissen) Besluit: Doorgaan, opstellen BC Met: Rien Stor, Kees Keuzenkamp, Cees Hamers. Math Muijres, Arjen Piëst, Bert Dautzenberg, Jaap Dekker, Arjan van Noort, Eugene ter Beek, Jasper van Lieshout, Maarten Hillenaar, Hans Flier 3. Drop Outs en schoolvroegverlaters (trekker: Tof Thissen) Besluit: Doorgaan, pilots Met: Henk Krauwel, René Peeters, Els Rienstra, Ab Czech, Mariënne Verhoef, Erik Gerritsen, Ria de Ruiter, Peter Boonen, Marijke Linthorst, Rita van Breugel, Joannette Schuppert 4. Wmo (trekker: Pauline Bouvy) Besluit: Doorgaan, pilots Met: Fred Jansen, Maartje Bekkers, Inge Leuverink, Frank van der Hoek, Eef Botjes, Marian Grobbink, Karel van Hengel, Paul Leenders, Heleen Agterhuis, Josien Kuiper, Paulien van der Hoeven 5. WOZ (trekker: Marcel Meijs / Arco Groothedde) Besluit: Doorgaan, opstellen BC Met: Willem van Rosmalen, Jan Eshuis, Jan Gieskes, Pieter Nieuwenhuis, Hans Beimer, VEH, NVM, NVB, VNG 7

8 6. Parkeergemak (trekker: Johan Hakkenberg / Arno Visser) Besluit: Doorgaan: Start fase 1, communicatie en BC Met: Eugene de Kok, Zeger Baelde, Naomi Woestenenk, Johan Boxma, Jeroen ter Bekke, Henk Klein, Willem Klinkhamer, Carel Brugman, Henk Huitink, John van Dijk 7. Nationale servicepas (trekker: Jan Fraanje) Besluit: Invoegen bij identiteitsbewijzen 8. Landelijke uitvoering inkomensuitkeringen (trekker: Maarten Schurink / Nicoly Vermeulen) Besluit: Doorgaan met verder onderzoek en BC, ondertussen afwachten onderhandelingen VNG Met: VNG, Utrecht, Almere, Amersfoort, Eindhoven Nieuwe casussen a. Gegevenskluis (trekker: Jan Fraanje) Besluit: nader uitgewerkte BC in juni Met: Patrick van Domburg, David Jongen, Bertine Steenbergen, KING b. Master opleiding en hoogleraarschap publieke dienstverlening (trekker: Henk Wesseling) Besluit: uitgewerkt voorstel in juni Met consultatie van alle deelnemers (behalve René, Marian, Nicoly en Arno) Slotwoorden Annemarie, David en Gert-Jan hebben duidelijk gemaakt dat zij de resultaten tot nu toe erg positief vinden. Alle drie hebben aangegeven de beweging op allerlei gebieden te ondersteunen. David vindt deze beweging tot nu toe nog het meest concreet in vergelijking met eerdere groepen die verandering en vernieuwing in de publiek sector beoogden. Annemarie vindt verschillende cases relevant voor dit tijdsgewricht van bezuinigen, vooral omdat zij dwars door de verschillende sectoren en organisaties heen snijden waar dat vanuit klant optiek nodig is. Zo hoort het ook: de overheid organiseert zich als één geheel. Ook de casus WOZ is vernieuwend omdat het vooral de individuele eigenaar van onroerend goed actief betrekt bij, binnen marges, bepalen van de eigen waarde ervan. Gert-Jan is blij verrast met de resultaten en (wederom) het grote enthousiasme bij de deelnemers. Hij is vooral benieuwd naar de resultaten die vanaf het volgende symposium worden gepresenteerd. Op basis van de hardheid daarvan zal hij helpen om (leden van) het kabinet dan hierbij te betrekken. Het gaat dan over de (inhoudelijke) effecten, de opbrengsten, investeringen en terugverdientijd. Vervolg: derde, eveneens besloten bestuurdersymposium op 27 juni 2011 Rotterdam zal het stokje overnemen en het volgende bestuurderssymposium eind juni organiseren. 8

9 HOOFDSTUK 2. De bevindingen per casus Hierna volgen per casus de voorstellen die voortkomen uit de uitwerkingen sinds februari De uitwerkingen zelf staan beschreven in de casusdocumenten die als bijlage zijn opgenomen. Elke casus verdient zichzelf terug. Van elke casus is bij het voorstel een samengevat kosten- baten plaatje opgenomen. De meeste casussen doorlopen een gefaseerd ontwikkelproces: Eerst praktijk pilots, terwijl de business case wordt opgesteld en vastgesteld. Dan go/no go voor de feitelijke investering. Daardoor verloopt ook de investeringsbeslissing in fasen: eerst een startbudget, en pas na de business case is het investeringsbudget nodig. Het investeringsbudget komt van de partijen die het meeste baat hebben bij het inverdieneffect. Dat wordt bepaald in een business case. De invulling is zodanig dat de kosten van de initiële investeerders worden verrekend in de latere verdelingen Innovatie van identiteitsbewijzen: basis voor nieuwe dienstverlening Verbeteren van het uitreikingsproces voor paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten en samenvoegen van identiteitsdragers (identiteitskaart, rijbewijs, gemeentelijke pasjes) levert een meer betrouwbaar fundament onder dienstverlening op, en bespaart de overheid jaarlijks > 50 miljoen. Potentieel Jaarrendement (mln ) Processtroomlijning: > 20 Dragercombinaties: > 30 Geschatte investering (mln ) pm pm Benodigd startbudget juni 2011(mln ) 0,25 0,15 De volgende vragen liggen voor aan het bestuurderssymposium op 27 juni: 1. Op 27 juni wordt afgesproken om de eerste fase van de pilots voor processtroomlijning te starten: fase A ontwikkelfase. De kosten hiervoor moeten worden gedekt uit de latere business case. Vragen aan de aanwezige bestuurders op 27 juni: a. Is het wenselijk dat de eerste pilotfase wordt gestart? b. Wie doet/doen mee en is/zijn voorfinancier(s)? c. Welke gemeenten willen meedoen aan de eerste pilot ronde? 2. Voor het bepalen hoe een gecombineerde drager eruit zou kunnen zien, is een concept implementatieplan nodig. a. Is het wenselijk dat een concept implementatieplan wordt opgesteld? b. Wie doet/doen mee en is/zijn voorfinancier(s)? c. Welke gemeente wil de stadspas er nu al aan koppelen? 2.2. Nationale informatievoorziening Het creëren van een gezamenlijke informatievoorziening, de basisgemeente, waar alle gemeenten een abonnement op kunnen nemen, helpt de burgers snellere en modernere diensten te bieden, en bespaart de overheid jaarlijks minstens 250 miljoen. Potentieel Jaarrendement (mln ) Geschatte investering (mln ) Benodigd startbudget juni 2011(mln ) > ,3 9

10 De eerste stappen vormen direct de vraag- cq beslispunten voor het bestuurdersymposium op 27 juni 2011: 1. Gaan we zorgen dat De Basisgemeente wordt opgericht? Wie doen mee? 2. Starten we het oprichtingsproject? Wie helpen dat project vormgeven? 3. Geven we ook opdracht tot opstellen van een impact analyse met praktisch werkplan? 2.3. Jeugdzorg Als gemeenten vraaggericht de regie pakken in de jeugdzorg, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van ouder en kind, professionals anders worden ingezet en de perverse prikkels worden aangepakt, kunnen kinderen eerder in de goede richting worden gestimuleerd. Hoe sneller en hoe beter dat lukt, hoe minder kans dat lange en complexe hulptrajecten nodig zijn. Dat bespaart kinderen veel leed en het scheelt de overheid minstens 500 miljoen jaarlijks. Potentieel Jaarrendement (mln ) Geschatte investering (mln ) Benodigd startbudget juni 2011(mln ) > ,45 Het bestuurdersymposium op 27 juni 2011 wordt benut om deze beweging op gang te brengen. Aan alle aanwezigen wordt gevraagd mee te doen door: 1. Participeren in de praktijk pilots. Uiterlijk eind augustus 2011 laten weten: a. Aan welke van de nu benoemde pilots wordt deelgenomen b. Welke eventuele nieuwe pilots moeten worden toegevoegd 2. Gezamenlijke aansturing en programmavorming organiseren. Oprichten van een gezamenlijke programmastuurgroep (bestaande uit gemeente, VWS, OC&W, Jeugdzorginstelling, V&J) die namens alle participanten: a. ervaringen en effecten van pilots gaat monitoren en publiceren b. het transformatieproces gaat vormgeven op basis van de aangegeven drie hoofdlijnen c. in 2012 een maatschappelijke business case opstelt d. voorfinanciering regelt 3. Voorfinancieren van de experimentfase (2011 en 2012) van Wmo Invoeren van instrumenten die de burger meer in de eigen kracht brengen en de buurt inschakelen, maken de sociale structuren in de wijken sterker en houden onze zorgvangnetten ook in de vergrijzende toekomst betaalbaar omdat ten opzichte van het huidige zorgbudget minstens 200 miljoen wordt bespaard. Potentieel Jaarrendement (mln ) Geschatte investering (mln ) Benodigd startbudget juni 2011(mln ) > ,45 Op het bestuurdersymposium 27 juni 2001 wordt aan alle aanwezigen gevraagd mee te doen door: Beoordelen. De nu beschikbare oplossingen te gaan doorrekenen / proefgebruiken Instappen. Bij positieve uitkomst daarvan: alle lokale besluitvormingsprocedures over deelname af te ronden voor eind 2011 Rondkijken. Een inventarisatie te laten maken van eventuele aanvullende/concurrerende oplossingen 10

11 Doorontwikkelen. Opdracht te geven aan een gezamenlijk forum (verzekeraar, gemeente, VWS, CVZ) dat ervaring en effecten gaat monitoren en dat medio 2012 gaat bepalen welke (budget)- verbetering te behalen valt en hoe de optimale, gemeenschappelijke oplossing eruit ziet waarin zowel de Wmo- alsook de AWBZ -scope voldoende tot zijn recht komt. De bestuurders op 27 juni 2011 dienen voorfinanciering te vinden voor: Het uitvoeren van een pilot Het inventariseren van aanvullende oplossingen Het organiseren van sturing op integratie/doorontwikkeling van alle (nieuwe) oplossingen Het opstellen business case voor de integrale gemeenschappelijke oplossing 2.5. WOZ nieuwe stijl De rapportage WOZ (business case) volgt, omdat deze bij het drukken van deze reader nog niet gereed was Parkeergemak Als alle gemeenten gebruik maken van het landelijk parkeerregister kan de parkeerder eenvoudiger en eerlijker betalen en bespaart de overheid uitvoeringskosten. Eerst wordt de afhandeling van betalen makkelijker en daarna ontstaat de kans om handhaving uit te voeren voor een fractie van de huidige kosten. Aan de gemeentebestuurders op 27 juni 2011 wordt gevraagd: Gemeenten die nog niet participeren in het parkeerregister: wilt u vandaag toezeggen dat u eind 2011 de procedure voor instappen heeft doorlopen? Afspreken dat eind 2011 wordt gerapporteerd over de participatiegraad en de aanpassing Gemeentewet Inkomensuitkeringen nationaal verstrekt De business impact analyse zoals uitgewerkt door Drechtsteden, Utrecht en SVB is op 7 februari 2011 positief ontvangen door de aanwezigen en werd als kansrijk gezien. In gezamenlijk overleg is besloten dat het gezien de verschillende ontwikkelingen verstandig was even te bekijken hoe we de business case verder konden brengen. Het verder detailleren tot een volwaardige business case is daarom in de koelkast gezet. Onverkort geldt het volgende: Er is onderbouwd dat de business case sluitend gemaakt kan worden mits voldaan wordt aan de geschetste randvoorwaarden en gekozen wordt voor dit procesmodel. Resultaat kan alleen behaald worden door standaardisering en uniformiteit. Het is onontbeerlijk dat de meerderheid van de gemeenten (geteld in huishoudens) meedoet met gezamenlijk opdrachtgeverschap. De ongewisse toekomst van de voorstellen in het kader van Werken naar Vermogen en de bewegingen in het kader van Compacte Overheid zijn complicerende factoren. De SVB kan geen rol spelen bij het begeleiden naar werk, medische zaken etc.. Inmiddels is er in bij de onderhandelingen over het Bestuursakkoord het volgende besloten: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNG stellen een gezamenlijke werkgroep in die 11

12 een technische verkenning doet van de mogelijkheden tot innovatie van de administratie met betrokkenheid van onder andere VNG, G4, Divosa, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Lopende initiatieven worden hierbij betrokken. De werkgroep heeft op 27 april 2011 voor het eerst overleg gehad. Wij zijn van mening dat deze gezamenlijke werkgroep op initiatief van SZW en VNG het passende gremium is om de discussie over deze casus verder te voeren Gegevenskluis De rapportage Gegevenskluis was bij het drukken van deze reader niet beschikbaar Leerstoel dienstverlening De rapportage Leerstoel Dienstverlening volgt, omdat deze bij het drukken van deze reader nog niet gereed was Nieuwe casuïstiek De gemeente Eindhoven wil op gebied van vergunningverlening opschuiven van objecttoetsing (kortweg: elke vergunningaanvraag nalopen) naar systeemtoetsing (kortweg: controleren of de indienende partij bevoegd is). De gemeente wil daartoe een gezamenlijke, marktregie-oplossing uitwerken voor in eerste instantie de kleine vergunningen. Concreet: - bepalen van een set kleine vergunningen die in aanmerking komt voor nieuwe stijl - certificeringgilde vragen om hiervoor in 2011 certificaat te ontwikkelen - uitkomsten certificaat accepteren en een plek geven in eigen gemeentelijk administratief toetsproces. Er wordt geen startbudget gevraagd omdat niet wordt uitgegaan van opstellen van een businesscase. Potentieel Jaarrendement (mln ) Geschatte investering (mln ) Benodigd startbudget juni 2011(mln ) 20 a 40 pm nihil De vraag ligt voor welke partijen willen participeren in een startcoalitie die hier verdere invulling aan geeft. 12

13 HOOFDSTUK 3. Het vervolg: de beweging De doorbraak zoals bestuurders voor ogen hebben, vergt een voortrollende ontwikkeling (dat is meer dan een eenmalige impuls) waarin een groeiende groep betrokkenen wordt uitgenodigd actief mee te doen (in aanvulling op de nu betrokken groep leiders en hun directe secondanten). Naast de casuïstiek die hiervoor zijn beschreven, ontstaan er ook nieuwe cases. De huidige casuïstiek vormen de eerste lichting. De ambitie is dat daarna volgende cases worden gestart die kansrijk zijn en een doorbraak nodig hebben. Er zijn ruim voldoende kansen voor een meerjarige innovatiebeweging van de publieke sector, gestimuleerd door het perspectief van de klant (betere diensten) en van de opdrachtgever (lagere kosten) Financiering van de beweging Op dit moment is de regeringsverklaring en het recent afgewezen bestuursakkoord een belangrijke factor in de voorfinanciering van de casussen Informatievoorziening, Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en Inkomensuitkeringen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel van het aan hen uit te keren transitiebudget in te zetten voor het uitvoeren van casussen als zij van mening zijn dat de casussen de transitie dienen. De rendementen van deze investeringen komen tot uiting in extra begrotingsruimte: als bijvoorbeeld de kosten van informatievoorziening significant afnemen houdt de gemeente straks begrotingsruimte over. Deelnemers aan een casus delen dus evenredig de kosten en de baten. Cruciale vraag: hoe wordt bewaakt dat de investerende partijen hun investering eerlijk terug verdienen? Immers, niet-investerende organisaties profiteren toch gewoon mee? We willen geen bonus geven op free-rider gedrag! Succesvolle initiatieven worden landelijk aangeboden als abonnement of landelijk gewaarmerkt concept, ook aan partijen die niet aan de Doorbraak beweging hebben meegedaan. Niet-investerende gebruikers betalen straks eenmalig instapgeld en daarna een jaarlijkse bijdrage voor abonnement danwel keurmerk. Hun betalingen worden gebruikt om de gedane investeringen door initiatiefnemers terug te betalen. In de business case wordt uitgerekend hoe hoog de abonnementsgelden en de eenmalige bijdragen moeten zijn om de investeerders hun rendement te kunnen teruggeven. Initiatiefnemers ontvangen hun voorinvestering in capaciteit en financiën in principe dubbel terug. Voorwaarde is overigens wel dat er een algemeen budget is om de verwachte haalbaarheid van casussen te bepalen, en ook dat er een lichte ondersteuning bestaat om casussen op elkaar af te stemmen, nieuwe ideeën te werven en potentiële nieuwe casusinitiatieven afwegingsgereed te maken Communicatie Nu het aantal deelnemers en indirect betrokkenen groeit, stellen steeds meer geïnteresseerden en potentieel betrokkenen vragen over de doorbraakbeweging: casusinhoud, stand van zaken, mogelijkheid tot meedoen, etcetera. Het wordt binnenkort onontkoombaar om hierin enigszins te gaan voorzien. Voorgesteld wordt om buiten de casus-circuits terughoudend te communiceren. Concreet: Er bestaat inmiddels een betaversie van een eenvoudige website waar elke trekker eigen informatieverschaffing over diens casus kan invullen. Het voorstel is dat van elke casus die gaat lopen, de trekker zelf de invulling van zijn eigen casusgedeelte bepaalt. Dan is enige algemene informatie beschikbaar. Daarnaast wordt voorgesteld om enkele algemene interviews en artikelen te publiceren. 13

14 BIJLAGEN 14

15 Overzicht genodigden 3e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening: Leiderschap tonen d.d. 27 juni Ministerie van BZK DG OBR (Gert Jan Buitendijk) DG OBK (Jaap Uijlenbroek) Directeur Krachtig Bestuur (Bertine Steenbergen) Directeur ICTU (Elly Bogerman) Directeur Logius (Steven Luitjens) Directeur DRI (Peter Welling) 2. Ministerie van VWS DG J&M (Marcel P. van Gastel) 3. Ministerie van OC&W DG P&VO (José Lazeroms) 4. Ministerie van EL&I Lid BRG (Michel Verhagen) 5. Uitvoeringsorganisaties Alg. directeur regio s Belastingdienst (Hans Blokpoel) Algemeen directeur RDW (Johan Hakkenberg) RvB SVB (Nicoly Vermeulen) RvB Kadaster (Arco Groothedde) RvB CVZ (Marian Grobbink) RvB UWV (David Jongen) Directeur Klant en Service UWV (Peter Haarms) Directeur BKWI (Bert Uffen) 6. VNG/ KING/VGS Directeur KING ( Tof Thissen) VNG (Nancy Bakker) VGS (Jan Fraanje) 7. Gemeenten Burgemeester Almere (Annemarie Jorritsma) Portefeuillehouder Almere (Arno Visser) Portefeuillehouder Almere (René Peeters) Portefeuillehouder Amsterdam (Andrée van Es) Directeur Amsterdam (Jos Maessen) Portefeuillehouder Rotterdam (Jantine Kriens) Gemeentesecretaris Rotterdam (Arjan van Gils) 15

16 Portefeuillehouder Utrecht (Frits Lintmeijer) Gemeentesecretaris Utrecht ( Maarten Schurink) Directeur Dordrecht (Karel van Hengel) Directeur NiCis Institute (Henk Wesseling) Gemeentesecretaris Den Haag (Annet Bertram) Portefeuillehouder Zoetermeer (Patrick van Domburg) Alg.-directeur Publiekszaken Rotterdam (Yvonne van Stiphout) Gemeentesecretaris Alphen aan den Rijn (Jan Eshuis) Burgemeester Haarlemmermeer (Theo Weterings) Gemeentesecretaris Haarlemmermeer (Piet Buijtels) Gemeentesecretaris Schijndel (Willem van Rosmalen) Portefeuillehouder Eindhoven (Staf Depla) Burgemeester Bernisse (Pauline Bouvy) Portefeuillehouder Bernisse (Wim Kruikemeijer) Portefeuillehouder Hellevoetsluis (Joriena de Jong) Gemeentesecretaris Haarlem (Saskia Borgers) Gemeentesecretaris Leeuwarden (Carel H.J. Brugman) Portefeuillehouder Leeuwarden (Thea Koster) Gemeentesecretaris Enschede (Marcel Meijs) Portefeuillehouder Westvoorne (Wim van Montfoort) Gemeentesecretaris Amersfoort (Henk Huitink) 8. Zorg en Welzijn Directeur Sociale Dienst Noardwest Fryslân (Fred Jansen) Vz. RvB Parlan Jeugdzorgaanbieder N-H (Els Rienstra) Vz. RvB Spirit Jeugdzorgaanbieder Amsterdam (Mariënne Verhoef) Vz RvB BJZ/AA (Erik Gerritsen) 9. Landelijke politiek Marijke Linthorst (1 e Kamer, PvdA) 16

17 Ontwikkelplan ID-bewijzen Basis voor eigentijdse dienstverlening Achtergrond Publieke dienstverlening voltrekt zich op het fundament van identificatie/authenticatie. Alle publieke organisaties hebben dat nodig en hebben er eigen oplossingen voor. Ondertussen doet zich veel technologische vernieuwing voor. Hier liggen kansen om verder te komen door de handen ineen te slaan. Momenteel is sprake van een veelvoud van identiteitsbewijzen. De meeste zijn gecreëerd voor een specifieke toepassing waarvoor men zich moet identificeren. Alleen al de rijksoverheid gebruikt er meerdere: paspoort, rijbewijs en NIK. Daarnaast gebruiken andere overheden gemeente/- stadspassen, toegangspassen voor overheidsgebouwen, OV -chip, 65+ pas, etcetera. Ook worden er allerlei pasjes gebruikt door semi-overheden en verenigingsleven: tennispas, atletiek unie, bloedbank etcetera. Buiten de overheid worden daarnaast vele private spaar- en kortingspassen gebruikt in winkels, benzinestations, entree bij stadions etc. Ook in het identificeren en authenticeren zelf, in casu het verstrekken en hanteren van identiteitsdragers, is de overheid een dienstverlener die uitgangspunten hanteert zoals betrouwbaar, eigentijds, gegevens meervoudig benutten, one-stop-shop waar mogelijk. Dat wordt nog niet waargemaakt en de kosten liggen bovendien (te) hoog. De veelheid van identiteitsdragers en identificeringsprocessen is onoverzichtelijk, vormt een bron van afstemmingsfouten, is onhandig voor de burger en is maatschappelijk kostbaar omdat elk pasjessysteem zijn eigen beheerkosten kent. Dáár ligt een opgave en een kans. Vanuit optiek van dienstverlening heeft de burger belang bij een betrouwbare eigentijdse identiteitsdrager. Voor een gebruiker is het veel eenvoudiger om zo min mogelijk identiteitsdragers bij zich te hebben; liefst één of helemaal geen. Vanuit de bezuinigingen wordt dat ondersteund: van daaruit komt de vraag om kosten te besparen door parallelle identiteitsdragers te combineren. De verbinding van identiteitsdragers is geen toevallige ontwikkeling maar een onderdeel van een onomkeerbare vernetwerking van informatie; een ontwikkeling waar de overheid regie in moet nemen. Maart 2011 heeft de WRR een rapport van e- naar i-overheid uitgebracht met als hoofdboodschap dat informatie steeds meer verbonden en gekoppeld wordt, wat noopt tot actief zorgen voor waarborgen op punten als betrouwbaarheid, veiligheid en privacy. De WRR pleit voor ontwikkeling van e- naar i-overheid (die zorgt voor regie over en invloed op informatienetwerken). Vanuit deze optiek, betrouwbaarheid en beheersbaarheid, ontstaat de vraag of de combinatie van identiteitsdragers in het belang van overheid en burger kan worden benut om hem/haar een verbeterde grip te geven op zijn/haar eigen gegevens. Immers, als meer systemen vanuit dezelfde drager worden ontsloten, is het wellicht ook beter mogelijk om de inhoud van die systemen via dezelfde drager in te zien. Wenkend perspectief Het perspectief: de overheid, en elk onderdeel daarvan, weet altijd wie ik ben en heeft dat op een eenvoudige manier geborgd. Er functioneert een solide, eigentijdse identificering met dito identiteitsdrager die wordt gebruikt door alle overheidsdiensten en door veel bedrijven. Ik ga een 17

18 geboorte aangeven, verhuizen, winkelen, naar het museum, bibliotheek, op reis, bezoek de gemeentewerf, ontvang korting als ik 65+ ben etc., zonder dat ik een portemonnaie vol met pasjes hoef te beheren. Ik hoef alleen één pas door een scanner te halen (soms met invoer van een persoonlijke pincode) en de instelling, bedrijf of winkel, weet wie ik ben en welke rechten men aan mij heeft toegekend in de eigen administratie. Dat kan korting zijn, of een gratis entree, of het recht om 6 boeken te mogen lenen of het recht om te stemmen. En de agent die mij op straat naar mijn rijbevoegdheid vraagt, checkt slechts mijn identiteit en ziet vervolgens in het online register welke rijbevoegdheden ik heb; en ook hoeveel punten ik al heb verzameld. Sommigen vinden dit perspectief ongewenst wegens twee redenen: privacybezwaren zodra al mijn gegevens herleidbaar aan dezelfde pas zijn gekoppeld, en uitvalrisico als zo veel dienstverlening aan slechts één identificatiesysteem is opgehangen. Dit is evenwel meten met twee maten want er wordt verondersteld dat er wél innovatie is in de pasjesintegratie maar niet in privacymanagement en in continuïteitswaarborging. Daarom wordt, uitgaande van innovatie op beide fronten, dit perspectief als wenkend beschouwd met de belangrijke kanttekening dat er ook op randvoorwaardelijk gebied innovaties ontstaan. Daarom maakt ook deel uit van dit wenkende perspectief: een continuïteitsborging met achtervang voor noodgevallen. En een veilige (web)omgeving waarin ik als burger mijn eigen gegevens kan controleren en corrigeren. Ik kan dus alle rechten zien die de overheid mij heeft toegekend. En ik kan er melding van maken als iets niet klopt. En ik kan individuele privacy-voorkeuren doorvoeren in deze veilige omgeving, waarbij ik veelal een afweging heb tussen extra privacy of voordeel in o.a. prijs of gemak. Met name de veilige omgeving waarin ik als burger overheidsbreed kan kijken en corrigeren, voorziet in een sterke behoefte zoals beschreven in het WRR-rapport van e- naar i- overheid. In dit perspectief doorredenerend: op termijn heb ik ook dat ene pasje niet meer nodig omdat mijn identiteit zonder pasje wordt vastgesteld aan de hand van biometrische kenmerken al dan niet gecombineerd met pincode. Dat ligt in dit plan achter de horizon, zij het dat we geen stappen willen zetten die in tegenspraak zijn met dat verre beeld. Het te volgen ontwikkelpad Omdat het wenkend perspectief duidelijk in de toekomst ligt, heeft de casusgroep ID-bewijzen een ontwikkelpad gekozen waarmee op beheerste wijze in de richting van het wensbeeld kan worden gelopen met steeds de ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die zich onderweg voordoen. Dat pad volgt de volgende stappen: 1) Een gestroomlijnd en betrouwbaar uitreikingsproces Als aanzet (en randvoorwaarde) om identiteitsdragers te gaan combineren is het eerst nodig dat er een uniform, betrouwbaar, gestroomlijnd uitreikingsproces bestaat dat geschikt is om belangrijke overheidsdragers uit te reiken cq. in te nemen. 2) Dragers combineren - rijksniveau Gebruik makend van het gestroomlijnde uitreikingsproces kunnen daarna identiteitsdragers worden gecombineerd. Als uitgangspunt is gekozen om te starten met twee nabij elkaar gesitueerde rijksdragers, te weten rijbewijs en NIK. (mocht dit om politiekbestuurlijke redenen niet meteen kunnen, dan kan worden gestart met de stadspas en (e)nik. 3) Dragers combineren andere overheden In vervolg op de combinatie van Rbw-NIK kunnen ook dragers van andere overheden en nonprofitorganisaties worden gecombineerd, dat wil zeggen dat pasjesuitgevers zoals een gemeente de ontsluiting van hun administratie via Rbw-NIK kunnen laten verlopen. 4) Gebruikstoepassingen stimuleren Niet persé als laatste stap maar wel als uitvloeisel van elke stap hierboven wordt het naar verwachting uiterst lucratief als we zorgen dat publiek en particulier zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de gecombineerde overheidspas, omdat elke deelnemende organisatie geen eigen ID-drager (meer) nodig heeft. 18

19 Contouren van de business case Uitgangspunt is dat elke stap van het ontwikkelpad betrouwbaar en betaalbaar is, en dat het pad als geheel nog positiever uitwerkt. De casusgroep heeft daarom voor een fasegewijze maatschappelijke business case gekozen om te beoordelen of de ontwikkeling als geheel wenselijk en verantwoord is en of de eerste stap verantwoord kan worden gezet. De uitkomst van deze verkenning luidt als volgt: 1) Een betrouwbaar en gestroomlijnd uitreikingsproces Deze stap komt alleen tot stand als dat een rendabele is. Uit de maatschappelijke business case berekening (zie bijlage) komt, naast betrouwbaarheid en kwaliteit, naar voren dat deze stap de overheid een structurele kostenbesparing oplevert van jaarlijks 21 miljoen, dat is een kostenreductie van 23%. In de uit te zetten pilots zal deze berekening zuiverder en zekerder moeten worden gemaakt. Uit de business case komt verder naar voren dat het gebruikersgemak voor de burger toeneemt en er geen showstopper risico s bestaan. Dit wordt door het eerste gebruikerspanel bevestigd. Dat zet het licht voor het uitwerken van deze stap op groen. 2) Dragers combineren - rijksniveau Uit de RDW business case e- rijbewijs (juni 2009) komt naar voren dat wanneer de nationale identiteitskaartfunctie wordt ingevuld via rijbewijs met chip, vooral het fraudevolume en frauderisico afneemt. De besparing bedraagt 20 per kaart voor de proces- en productiekosten. Totaal zijn er ongeveer 7 miljoen actieve rijbewijshouders in Nederland. De potentiële besparing bedraagt daarmee in totaal 140 miljoen, dat wil zeggen bij 10-jaars rijbewijsgeldigheid 14 mln per jaar. Dit is voldoende reden om de kaartcombinatie serieus te nemen en vormt ook een extra reden om met de eerste stap (processtroomlijning) te willen starten. 3) Dragers combineren andere overheden De meeste gemeenten hanteren minstens 10 pasjesvarianten tegelijk voor uiteenlopende gemeentelijke producten; het samenvoegen van deze pasjes tot één gemeentebrede pas blijkt ongeveer 4,- per inwoner op te leveren waarbij dan nog steeds per uitgegeven pasje 1,50 aan productiekosten wordt uitgegeven. Zou worden overgestapt op een nationale identiteitskaart dan verdwijnen ook die kosten. Tegelijk neemt het gebruikersgemak sterk toe. Dat geheel vormt opnieuw een reden om met de eerste stap te starten en de combinatiemogelijkheid uit te werken. 4) Gebruikstoepassingen stimuleren Dit is een complementaire activiteit die mogelijk zou kunnen worden ingezet volgens het Zweedse model, waarbij ook authenticatie voor marktpartijen wordt verricht en waar voor elke authenticatie die met behulp van het e- ID wordt uitgevoerd 0,02 wordt berekend. Dit kan de terugverdientijd van de investeringen mogelijk nog verkorten. Vanwege het complementaire karakter en de vele uitwerkingsopties is een separate business case schatting voor dit aspect nu nog achterwege gelaten. De business case schattingen overziend, vormt de eerste stap op zichzelf al een reden om de processtroomlijning verder uit te gaan werken en te begroten. Dat wordt versterkt doordat de stappen die daardoor vervolgens mogelijk worden en een nog groter gebruikers- en financieel voordeel brengen. Stakeholders De rijksoverheid als geheel heeft het belang (en de rol) om, op basis van een krachtige visie, steeds meer invloed en regie te krijgen op de onstuitbare ontwikkeling van de i-overheid die de WRR schetst. Dergelijke vraagstukken zijn nu al aan de orde (denk aan EPD -dossier, veiligheid en privacyvraagstukken en biometrie). Een visie en regie die gericht is op evenwicht tussen stuwende (veiligheid, effectiviteit en efficiency), verankerende (privacy, keuzevrijheid) en procesmatige beginselen (transparantie, betrouwbaarheid). Immers i- uitwisseling en koppeling gaan gepaard met vervagen van afbakening tussen beleidsterreinen, tussen overheidorganisaties en in relatie tot de private sector. 19

20 Gemeenten hebben een groot belang om hun kosten en hun dienstverleningsprestaties beheersbaar te houden. Daarnaast zullen zij steeds meer worden aangesproken om als mede overheid op basis van de landelijke visie en koers, mede de regie te voeren als onderdeel van de i-overheid. Een en ander vergt een bestuurlijke transformatie naar i-overheid. Het effect hiervan zal zijn: verandering van de strategische, maatschappelijke en operationele functie van de overheid (zie ook WRRrapport i -Overheid). Andere organisaties zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen hebben belang om steeds meer (en vooral in elektronische toepassingen) gebruik te maken van de moderne en betrouwbare identificatie die de overheid biedt, en hebben daarmee een groot belang om deze identificatie sterk en zuiver te houden. Het is denkbaar dat zij in bepaalde gevallen aan vernieuwingen willen mee investeren als aannemelijk is dat zij daar grote vruchten van plukken. Burgers hebben het belang om er beter overzicht en grip op eigen dossier aan over te houden. Mits daarvoor wordt gezorgd, zal men het toegenomen gemak waarderen en dat is een afweging die uiteindelijk ook in de 2 e Kamer doorklinkt. Momentum / aangrijpingspunten Twee actuele discussies in de Tweede en Eerste Kamer, te weten over het EPD en over de huidige kwaliteit van (de opslag van) de biometrie, laten zien dat visievorming en verbetering hard nodig zijn. Niets doen op dit terrein is geen optie. Reeds nu bestaat grote behoefte aan verbetering van kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en privacy. Wetende dat er veel bezwarende reacties van experts op dit terrein zijn, mede gelet op de politieke (over)gevoeligheid, wordt toch de uitnodiging gedaan om een serieuze verkenning te doen om tot duurzame verbetering van zowel het product als het proces te komen. Effectieve reflectie van belanghebbenden past bij zo n verkenning. Concreet: het aanvraag- en uitreikingsproces voor paspoorten moet sowieso worden doorgelicht op de vraag hoe we passend omgaan met biometrie. Daarin voorziet stap 1, dat zou zelfs bij een minder gunstig inverdieneffect al een reden genoeg zijn om stap 1 in uitvoering te nemen. Het inzicht dat niets doen geen optie is, stemt ook tot nadenken over de aanhoudend onbeslechte discussies over de elektronische identiteitskaart. In het buitenland wordt aangetoond dat met name de beperkte variant waarin enkel de identiteit wordt opgeslagen, betrouwbaar kan functioneren en grote innovatiemogelijkheden opent. De actualiteit laat zien dat de betrouwbaarheid onder geen beding mag afnemen. Er is bij het omgaan met identiteitsdragers juist een vergrote betrouwbaarheid nodig. Iets vergelijkbaars geldt voor de beheersbaarheid voor de burger: deze mag niet (nog verder) achteruitgaan maar moet waar mogelijk worden verbeterd. Ontwikkelstrategie Zoals bij de andere cases het geval is, is de betekenis van effectief leiderschap ook hier van groot belang. Een extra uitdaging is echter de actualiteit van eerder genoemde politiek gevoelige thema s. Deze uit de weg gaan is zoals aangegeven geen optie omdat het per definitie geen doorbraak oplevert. Het vraagt om eerlijk en zichtbaar verbindend leiderschap. Gelet op de druk (en de mogelijkheid) om gefaseerd te vernieuwen, is voor de volgende ontwikkelstrategie gekozen. Allereerst wordt toegewerkt naar een nieuw, gestroomlijnd uitreikingsproces dat geschikt is voor het uitreiken van paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en elke andere identiteitsdrager van de overheid. Wetende dat dát per definitie een gevoelige ontwikkeling zal zijn, zijn in eerste instantie twee varianten verkend. De eerste variant is een proces waarbij het klantcontact in het begin ligt (bij het aanvragen) en de tweede is een proces waarbij het klantcontact aan het eind ligt (bij het uitreiken). De route waarlangs uiteindelijk worden gekomen tot een nieuw, getoetst en geborgd uitreikingsproces ziet er als volgt uit. 20

21 A. Ontwikkeling. Het uitgewerkte uitgifteproces wordt in twee pilots beproefd op de eerder genoemde stuwende, verankerende en procesmatige beginselen. Doel is om de onderscheidende kenmerken op kleine schaal in de praktijk uit te proberen. B. Test. Op iets grotere schaal wordt het proces uitgeprobeerd zodanig dat ook de werking van alle benodigde voorzieningen (landelijk en lokaal) duidelijk wordt. C. Acceptatie. Het proces landelijk opgeschaald. Na het corrigeren op kinderziekten wordt de voorkeursvariant in minstens tien locaties toegepast zodanig dat ook de effecten van opschaling toetsbaar zijn. D. Productie. Aanbesteding en invoering. Bijgevoegd is het implementatieschema van de dat toont hoe de (pilot)deelstappen zich tot elkaar verhouden. In elke deelstap wordt met klantonderzoek en businesscase metingen scherper gemaakt of de aannamen uit de maatschappelijke businesscase kloppen. Voordat een vervolgstap wordt gestart, vindt op basis van deze uitkomsten een go - no go besluit plaats. Eventuele besluiten tot het samenvoegen van identiteitsdragers die plaatsvinden gedurende de looptijd van deze implementatiestappen, worden per direct in het traject opgenomen. Ondertussen wordt ook de voorbereiding getroffen voor het combineren van dragers: identiteitskaart en rijbewijs. Dat gebeurt door het opstellen van een implementatieplan. In dat plan wordt tevens ingespeeld op het (deze zomer verwachte) kabinetstandpunt over ontwikkeling van de elektronische identiteitskaart. Daarin worden twee uitwerkingsvarianten onderscheiden: Het dunne ID dat alleen de minimale gegevens bevat voor authenticatie door de dienstverlener (alle andere gegevens bevinden zich in de informatiehuishouding van de dienstverlener) en het dikke ID dat daarnaast ook gegevens bevat waarmee roltoedeling t/m wilsbeschikking kan plaatsvinden (door de dienstverlener op het ID -bewijs gezet). Gezien de noodzaak om betrouwbaarheid en kwaliteit minstens te verhogen, heeft het dunne ID de voorkeur. Als derde component van de ontwikkelstrategie worden anderen actief uitgenodigd om in het eigen klantcontact gebruik te maken van de gecombineerde drager. Dat geldt in eerste instantie voor gemeenten die de drager willen gebruiken in de plaats van de lokale gemeentepas. Daarnaast wordt, zij het vooralsnog minder actief, tevens de mogelijkheid opengehouden voor bedrijven en andere organisaties om de gecombineerde drager in het eigen klantcontact (beter) te gaan benutten. Ook hier geldt dat waar ontwikkeling nodig is, deze op basis van een afzonderlijke business case wordt gefinancierd. Risico s en maatregelen Het met afstand grootste risico is een te geringe kwaliteit en veiligheid. Wat dat betreft levert het vernieuwde proces niet meer, maar juist minder risico op. Bovendien ontstaat op lokaal niveau een mogelijkheid om de controle te intensiveren. Bij heraanvraag is de controle sterker door de melding van de brief op het juiste adres met unieke code. Deze unieke code plus foto, handtekening (en vingerafdruk) werkt als basisset van gegevens via de aanmelding. Bij de aanmelding via digitale identificatie kan het heraanvraag proces worden opgestart. Daarna wordt het productieproces gestart. Het product wordt altijd pas na identificatie afgegeven aan de balie. Zo versterken identificatie digitaal en identificatie via de balie elkaar. Kosten uitvoering eerstkomende fase Activiteit Kosten (mln ) Processtroomlijning: 2 pilots & businesscase 0,25 Combidragers: business case & implementatieplan 0,15 Totaal casusbudget (mln ) 0,4 21

22 Eerste stap Dit leidt tot de volgende beslispunten voor het bestuurdersymposium op 27 juni: 1. Op 27 juni wordt afgesproken om de eerste fase van de pilots voor processtroomlijning te starten: fase A ontwikkelfase. De kosten hiervoor moeten worden gedekt uit de latere business case. Vragen aan de aanwezige bestuurders op 27 juni: a. Is het wenselijk dat de eerste pilotfase wordt gestart? b. Wie is / zijn voorfinancier(s)? c. Welke gemeenten willen meedoen aan de eerste pilot ronde? 2. Voor het bepalen hoe een gecombineerde drager eruit zou kunnen zien, is een concept implementatieplan nodig. a. Is het wenselijk dat een concept implementatieplan wordt opgesteld? b. Wie is/zijn voorfinancier(s)? c. Welke gemeente wil de stadspas er nu al aan koppelen en wie doen mee? 22

23 Pilotschema processtroomlijning ID-bewijzen Verbeterd Proces: Contact bij uitreiking Ge plan de duur Ver wacht volu me Doel / resultaat Lo ca tie Fase A Ontwik -keling Digitale foto + digitale handtekening bij fotograaf Geheel elektronische afhandeling van het aanvraagproces Versterking van identiteitswaarborgen mn look alike fraude, door digitale oud -nieuw fotovergelijking half jaar 100 Toetsen kwaliteit van document en proces: - aanlevering foto/handtekening door fotograaf - proces (en applicatie) 'fotocheck' bij gemeente - proces 'alle voorwaarden ok' als basis voor opdracht tot productie door gemeente. Maximale benutting van afspraken van RDW met de fotobranche 2 lo ca ties Omgaan met niet-uitgifte bij gebleken fouten Businesscase met daarin oa: Directe Klantervaring (bijna) Alle Risico s inzichtelijk Fase B Test Robuust maken van uitreikingsproces Optimalisering biometriecontroletechniek, i.c. Verder reduceren van frauderisico s half jaar 500 Eerste proeve ICT en ondersteuning Totale proces testen Incl. betrokkenheid fotografen Procesmanagement inrichten en kritische paden beschrijven 3 lo ca ties Fase C Accep tatie Produc tie Opschaling naar massale toepassing en gebruik van de uiteindelijke hulpmiddelen Kwaliteitsborging Landelijke uitrol 1 jaar jaar Alle (=?) Doorontwikkeling ICT en ondersteuning Procesnormen en instructies tbv. trainingen Evt. noodzakelijke aanbestedingen Aanbestedingen en landelijke implementatie 10 lo ca ties N lo ca ties 23

24 Contouren voor de business case van het gestroomlijnde uitreikingsproces: Klantcontact bij afgifte ID -document 1 Het proces betreft een ID -document dat opnieuw wordt uitgegeven Hierna volgt de procesbeschrijving van de heruitgifte van de ID n (niet de eerste aanvraag: deze is altijd aan het loket waarbij uitgangspunt is dat ID vaststelling incl. fotovaststelling, handtekening, vingerafdruk etc. aan het loket plaatsvindt). Ook zijn de mogelijkheden voor een verdere doorontwikkeling aangegeven. Na de beschrijving volgt de businesscase: kosten, baten en investeringen. Het vernieuwde proces 1. Melding naar burger 1.1. Brief 1.2. SMS 1.3. Berichtenbox ( fase 3) Toelichting. Informatie aan burger in verband met vervanging van het ID -document vindt momenteel plaats per brief en/of sms. Elke gemeente heeft dat proces separaat geïmplementeerd. Gegeven de uitval (van 7-12%) en de voorgestelde wijziging in dit alternatieve proces, zal in fase 1 goed naar de opzet van de brief worden gekeken. Er zal in ieder geval in de brief worden aangegeven dat de burger eerst met een door de gemeente verstrekte code een foto/handtekening (optioneel: vingerafdruk) moet laten maken bij de fotograaf, na enkele dagen via internet een aanvraag ID - document kan doen en een afspraak kan maken voor het ophalen van het nieuwe ID -document (vijf werkdagen na aanvraag), dat uitreiking alleen mogelijk is na identificatie met een geldig ID -document en dat het ID -document pas wordt aangemaakt nadat pasfoto/handtekening van de fotograaf ontvangen zijn en de betaling binnen is. In fase 3 kan een melding in de landelijke Berichtenbox (eventueel gecombineerd met een sms-je) de trigger zijn voor heraanvraag. Alternatief/aanvullend kan een tweet worden gezonden. Bij landelijke uitrol kan centrale verzending (door BPR) van een brief plaatsvinden; gebeurt nu al voor Rijbewijs (door RDW). Consequenties van deze stap: Innovatief: er wordt gewerkt met digitale foto en handtekening. Vingerafdruk kan ook via dit proces Standaardisatie: geüniformeerde standaardbrief o zal het % uitval landelijk doen dalen o betekent lagere beheerkosten voor gemeenten (1 maal <-> 418 maal) Kwaliteitsverbetering: Bij heruitgifte vindt matrice-vergelijking plaats met pasfoto op eerdere ID -document. Digitaal wordt er via oproepkaart een code meegegeven waarbij gelinked aan de bijbehorende brongegevens (adres, naam etc.) de pasfoto kan worden vergeleken met de beschikbare pasfoto. Verminderd look a like fraude. 2. Digitale pasfoto en handtekening (optioneel vingerafdrukken) aan gemeente leveren. Toelichting. Dit gebeurt door een (vak)fotograaf met de door de gemeente verstrekte code aan de burger. Er zijn afspraken nodig over eisen waaraan (vak)fotografen moeten voldoen (certificering) om deze werkzaamheden te mogen verrichten. Deze omvatten iig de snelheid en de wijze (incl. veiligheid) waarop de digitale documenten aan de gemeente worden geleverd, bronbestanden bij de 1 Proces is gestandaardiseerd voor (e)nik en Rijbewijs; maar ook geschikt voor uitgifte van andere ID documenten als Paspoort, DigiD ed. Sommige stappen zijn dan anders vanwege verschillen in vereisten; basisproces blijft gelijk. 24

25 fotograaf (effectief) worden vernietigd en (vermoedelijk) gebruik van gecertificeerde apparatuur. De fotograaf verzend met een beveiligde verbinding (zoals PKI -certificaten) de digitale pasfoto en handtekening aan de gemeente met behulp van de code die de burger hem heeft gegeven. In een volgende fase wordt de matrice-vergelijking van de foto tegen de foto in de database ter plekke bij de fotograaf uitgevoerd, waarbij gegevens wel kunnen worden opgevoerd en niet verstrekt. Het resultaat van het vergelijk wordt slechts teruggegeven. In een daarop volgende fase m kan de burger (mits hij beschikt over daarvoor benodigde standaard apparatuur) de foto zelf maken en zijn handtekening zelf digitaliseren. Door persoonlijk inloggen op overheid.nl versturen naar de gemeente bij het invullen van de afspraak via de e-form. Consequenties van deze stap Innovatief: Proces biedt ruimte voor latere innovaties (online check foto, zelf maken van foto) Markt en overheid: De fotograaf maakt de digitale foto Kwaliteit/betrouwbaarheid: Gecertificeerde fotograaf (betrouwbaar) maakt foto; via feedback loop kan uitval bij fotograaf verminderd worden (kwaliteit). 3. Ontvangst digitaal digitale pasfoto en handtekening door gemeente Registratie in (gemeentelijk) database op basis code die eerder aan burger is verstrekt 3.2. Controle digitale foto tegen (RDW) database 3.3. Opslag controleresultaat in (gemeentelijke) database Toelichting: Controle gebeurt met (beschikbare maar nog niet geïmplementeerde) software ten behoeve van het digitale rijbewijsproces. Deze software vergelijkt de nieuwe foto met de in het archief aanwezige foto van aanvrager. Dezelfde facial recognition software kan worden gebruikt voor paspoort en identiteitsbewijs. In een volgende fase kan proactief (Berichtenbox, SMS) melding worden gemaakt van het resultaat van de pasfotocontrole ( u kunt een aanvraag ID -document doen c.q. afspraak voor ophalen ID -document maken ) Consequenties van deze stap: Innovatief: Eerste stap op weg naar digitalisering proces en documenten. Mogelijkheden voor proactieve dienstverlening. Verregaande doorvoering eenmalig leveren door burger, meervoudig gebruik van data Kwaliteit: Matrice-vergelijking pasfoto s verhoogt kwaliteit substantieel. Feedbackloop naar gecertificeerde (vak)fotograaf verhoogt kwaliteit aangeleverde bestanden. Kwaliteit: Look a like fraude wordt verminderd via dit geautomatiseerde proces: bekende burger (via inloggen) verstrekt tevens eigen foto, wordt vervolgens digitaal gecontroleerd. Bovendien blijft de visuele controle bij uitgifte aan de balie, dus hier wordt een extra digitale controle toegevoegd (kwaliteit) 4. Digitale webaanvraag, afspraak maken en betalen (aanloggen met DigiD is een optie) op site gemeente 4.1. Burger vult code in op grond waarvan gemeld wordt wat status is van pasfotocontrole: Niet OK: proces stopt; burger krijgt verzoek om door fotograaf nieuwe foto te laten maken en aan te leveren Niet Gereed: proces stopt; burger krijgt verzoek afspraak afhalen later te maken OK: proces loopt door 4.2. Burger geeft aan welk ID -document hij wil hebben en betaalt (IDEAL) Burger vult zijn BSN in, waarmee de gemeente het productieproces kan starten. Andere benodigde gegevens komen uit GBA, zodat deze worden geverifieerd met het GBA Burger maakt afspraak om ID -document op te halen Toelichting: Processtap 2, 3 en 4 lopen in elkaar door en is feitelijk de opdracht voor de producent om het document te maken. In de doorontwikkelde situatie gaan deze processtappen in 1 keer in het e -formulier. Deze stap staat voor controle, afspraak maken voor afhalen en betaling zodat een go kan worden gegeven aan de producent. 25

voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA

voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA Erik Gerritsen voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA Willem van Rosmalen gemeentesecretaris Schijndel Klantocratie en Thorbecke Over de ontwikkelingen die op ons afkomen

Nadere informatie

Resultaten van het 3e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in WTC Rotterdam op 27 juni 2011

Resultaten van het 3e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in WTC Rotterdam op 27 juni 2011 Resultaten van het 3e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in WTC Rotterdam op 27 juni 2011 Inleiding Nadat Erik Gerritsen de 15 nieuwe deelnemers aan het symposium zichzelf heeft

Nadere informatie

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering

Nadere informatie

Resultaten van het 4e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in het stadhuis van Eindhoven op 4 november 2011

Resultaten van het 4e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in het stadhuis van Eindhoven op 4 november 2011 Resultaten van het 4e bestuurdersymposium Doorbraak in Dienstverlening gehouden in het stadhuis van Eindhoven op 4 november 2011 Inleiding Alle aanwezigen zijn van harte verwelkomd door wethouder Staf

Nadere informatie

Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN

Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering als we er maar toe komen ingrijpend

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

Doorbraak in Dienstverlening

Doorbraak in Dienstverlening Doorbraak in Dienstverlening Resultaten bestuurdersymposium Recessie vergt doorbraak en vernieuwing Stadhuis Utrecht, 23 november 2012 Opening In zijn welkomstwoord geeft Maarten Schurink aan dat de doorbraakbeweging

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING

DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING Project vereenvoudiging toetsingen indieningskader lichte bouwactiviteiten 25-06-12 1 DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING Een beweging in 2010 opgericht door bestuurders gericht op:

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4417391 Opsteller : M.J.M. Huurdeman Telefoon : (033) 469 45 97 Datum : 14 juni 2013 User-id : HUUJ Onderwerp Pilot thuisbezorging reisdocumenten Voorstel: 1. Deel

Nadere informatie

Website:

Website: Website: https://seniorenacademie.hcc.nl/ DigiD Uw beveiligde link met de overheid Auteur(s): Rob van Geuns Presentator(en):. Overzicht Wat is DigiD? Waarvoor gebruik je DigiD? Hoe vraag je het aan? Aanvraag

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering?

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 2. Waarom zijn standaard basisprocessen Meerdere redenen, de belangrijkste: - Juist door digitalisering

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Opening. Peter Benschop

Opening. Peter Benschop Opening Peter Benschop Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Welkom Kees Duijvelaar (VNG) Erik Hartjes (NVVB) Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Aanleiding, proces, stand van zaken

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden

Gemeenten gaan de afgelopen jaren steeds vaker over tot omvorming van hun peuterspeelzalen naar kinderopvang. In die gemeenten worden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

GBI. Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet. Divosa Jaarcongres. 21 mei 2015

GBI. Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet. Divosa Jaarcongres. 21 mei 2015 GBI Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet Divosa Jaarcongres 21 mei 2015 Michel Wolters, Allard van Veldhuijsen, Marijke van Roost Inhoud Aanleiding/Korte geschiedenis Het concept

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D.

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D. B&W voorstel Onderwerp Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid 0637362590 Versie Auteur Kummer, M Gemeentesecretaris Directeur Huykman, B.J.D. Tomassen, J.F.A. Portefeuillehouder Medeverantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl De minister van Infrastructuur en Milieu Postbus

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

De open data hobby voorbij

De open data hobby voorbij De open data hobby voorbij Door: Paul Suijkerbuijk Gek van kippen en eieren!! Het is niet anders, ook met open data is de kip ei situatie meer dan ooit aanwezig, hoewel ik vermoed dat de onzekerheidsrelatie

Nadere informatie

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Opslag/verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS) 1. Worden

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Kloosterhoeveberaad Status projecten

Kloosterhoeveberaad Status projecten Kloosterhoeveberaad Status projecten 31 maart 2016 1 Dienstverlening aan ZZP ers: Behoeftepeiling van doelgroep en positie van gemeenten tov van andere belangenbehartigers. Digitale aangifte van overlijden:

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Samen realiseren pact

Samen realiseren pact 1/5 De kring gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, de plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Wet DO en de zorg Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Kerngroep informatieberaad 12-2-2019 21 februari 2019 Voettekst EID randvoorwaardelijk voor realiseren e-health

Nadere informatie

Q&A nieuw rijbewijs model 2014

Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Versie 1.0, 8 oktober 2014 Inhoud Algemeen... 2 Rol van de RDW... 3 Beveiliging... 4 Chip, Machine Readable Zone en Quick Response-code... 5 Introductie van het nieuwe rijbewijs...

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Routeplanner Right to Challenge

Routeplanner Right to Challenge Routeplanner Right to Challenge Netwerk Right to Challenge www.righttochallenge.nl Voor bewoners, maatschappelijke initiatiefnemers, gemeentebestuurders en ambtenaren Een praktische aanpak om als gemeente,

Nadere informatie

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep Foto: JanfolkerT Muizelaar MANIFESTgroep De Manifestgroep, een netwerk van 16 uitvoeringsorganisaties, trekt gezamenlijk op om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. In recente brieven

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak In deze bijlage wordt de werking van de multimiddelenaanpak in het BSN domein geschetst. Daarna wordt de uitrol van de multimiddelenaanpak

Nadere informatie

Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter

Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter Op 14 december 2016 organiseerde de afdeling Basisinformatie in samenwerking met Waternet een workshop

Nadere informatie

Nr.: a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005

Nr.: a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2005-02544a/6/A.22, C Groningen, 10 februari 2005 Behandeld door: R. Krämer, F. Martens Telefoonnummer : (050) 316 4457, 3164033 Bijlage : 1 Onderwerp : marsrouteplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

MEMO. Een effectieve en aantrekkelijke manier om dat te doen is door middel van een simulatie.

MEMO. Een effectieve en aantrekkelijke manier om dat te doen is door middel van een simulatie. MEMO AAN: Griffie gemeente Roosendaal T.A.V. Elsbeth van Straaten DATUM: 17 juli 2014 VAN: Alinda van Bruggen BETREFT: Simulaties sociaal domein voor raadsleden PAGINA S: 3 AANLEIDING Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Diploma Services. Veilig, efficiënt, en gemakkelijk diploma s maken en bestellen. Diplomas. Security

Diploma Services. Veilig, efficiënt, en gemakkelijk diploma s maken en bestellen. Diplomas. Security Diploma Services Veilig, efficiënt, en gemakkelijk diploma s maken en bestellen Diplomas Security De kroon op het werk Risico s Het afronden van bachelor- of masteropleiding is voor student en onderwijsinstelling

Nadere informatie

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Aantal pagina's 5 Onderwerp Status Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Ter informatie

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel:

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel: RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK Agendapunt: 6 Onderwerp: Dienstverlening, visie en verbeteragenda Commissie: 14 april 2009, nr. 6 Raadsvoorstel: 3 februari 2009, nr. 164 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Naar een zelfredzame burger

Naar een zelfredzame burger Naar een zelfredzame burger E-Awareness bijeenkomst, Eindhoven, 3 oktober Staf Depla, wethouder Financiën, gemeente Eindhoven Stelling We staan voor complexe bestuurlijke vraagstukken. ICT biedt mogelijkheden

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.3 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Routekaart energietransitieopgave 2030 Te besluiten om: 1. De gidsprincipes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te stellen,

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120

ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Besluitvorming over Digitaal Klantdossier en Mens Centraal uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U201002598 Lbr. 10/120

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari Sociaal domein Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren 1 februari 2018 Sociaal domein - 1 februari 2018 1 Sociaal domein - 1 februari 2018 2 Opfrisser: Bij de decentralisatie van de taken

Nadere informatie

Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg

Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg Aanleiding voor deze notitie Op 9 maart 2017 heeft het college ingestemd met het vrijgeven van de concept verordening sociaal domein voor

Nadere informatie

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck 2016-2017 Inhoud Voorwoord... 3 Doelstellingen monitor sociaal domein... 3 Meetbare doelstellingen... 4 Rol van raad en college... 4 Visie,

Nadere informatie