Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld herinneringen aan de basisschool. De keuze voor een basisschool voor uw kind is dan ook heel belangrijk. Uw kind wordt immers heel wat uren per dag aan onze zorg toevertrouwd. Deze schoolgids helpt bij het maken van een keuze en geeft informatie voor ouders die al voor onze school gekozen hebben. De gids bevat veel leesvoer over het montessorionderwijs, alle activiteiten, regels en afspraken. Maar naast al dat leeswerk is er natuurlijk de mogelijkheid om een afspraak te maken om onze school in bedrijf te zien. U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding om de sfeer te proeven. Heeft u eenmaal voor onze school gekozen, dan houden we u regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief. Heeft u nog ideeën of behoefte aan verheldering over een bepaald onderwerp? Even binnenlopen kan op maandag, dinsdag of donderdagochtend en een afspraak maken kan altijd. Namens het team, Angeline Smits Locatieleider De Gouden Kraal

3 Inhoud 1. De Gouden Kraal in het kort De geschiedenis 1.2 Villa Primair 1.3 Het team 2. Onze visie en de pedagogische uitgangspunten Montessori Help mij het zelf doen 2.3 Leren en ontwikkelen 2.4 De voorbereide leeromgeving 2.5 Vrijheid en structuur 2.6 Ruimte voor talent 2.7 Combinatiegroepen 2.8 De rol van de leerkracht 2.9 Respect voor elkaar 2.10 Een veilige school 2.11 Fysieke veiligheid 3. Onderwijs is continu in ontwikkeling Oplossingsgericht aan de slag 3.2 Verantwoording 3.3 Plannen voor het schooljaar Onderwijsactiviteiten, methodes en organisatie Sociale vaardigheden en democratisch burgerschap 4.2 Kunst- en cultuurproject 4.3 Culturele vorming en omgevingseducatie 4.4 Onderwijs in de onderbouw (groep 1-2) 4.5 Onderwijs in de middenbouw (groep 3-4) 4.6 Onderwijs in de bovenbouw (groep 5-6 en groep 7-8) 4.7 Overzicht van de methodes en de materialen 4.8 Inzet van ICT 4.9 Veilig omgaan met internet en social media 4.10 Internetprotocol 4.11 Extra activiteiten 4.12 Schoolkamp 5. Leerlingenzorg Kiezen voor De Gouden Kraal 5.2 Zij-instroom 5.3 Het volgen, registeren en analyseren van de ontwikkeling 5.4 Intern begeleider 5.5 Leerlingbesprekingen 5.6 Verslagen en oudergesprekken

4 5.7 Dyslexie 5.8 Zorg op maat 5.9 Hoog- en meerbegaafde leerlingen 5.10 Passend onderwijs 6. Voortgezet onderwijs Toetsing en advies 6.2 Doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs 6.3 Plaatsing 7. Ouders als partners Betrokken ouders 7.2 Klassenouders 7.3 Vertegenwoordiging in de MR 7.4 Ouderbijdrage 7.5 Klachtenprocedure 8. Wat zegt de wet? Inspectie voor onderwijs 8.2 Onderwijstijd 8.3 Verlof en verzuim 8.4 Medezeggenschapsraad 9. Teamsamenstelling Praktisch ABC 34 Aanmelding en toelating Bereikbaarheid Brandoefening CJG DGK presenteert Eten en drinken Foto en film Gevonden voorwerpen Gym- en zwemrooster GGD / JGZ Gym en zwemmen Halen en brengen Hoofdluis Huiswerk Mobieltjes NSO, naschoolse opvang Ongevallen Oud papier Overblijven Plantje Schooltijden, vrije dagen en vakanties Schooltuin Schoolregels en afspraken Schoolreisjes en kamp Taken Te laat komen Verjaardagen Verlof en verzuim Vervanging leerkracht Verzekering Vervoer Ziekmelding leerling Namen & contactinfo 41

5 1. De Gouden Kraal in het kort De Gouden Kraal is een algemeen bijzondere Montessoribasisschool in de Huizermaat, een wijk die eind jaren zeventig werd gebouwd aan de oostkant van Huizen, grenzend aan Blaricum. Sinds 1 augustus 2005 is De Gouden Kraal voor de overheid een dislocatie van de Tweede Montessorischool in Huizen. De directies van beide scholen werken dan ook samen. 1.1 Geschiedenis Op 1 december 1971 werd de Montessorikleuterschool Pinkelotje opgericht. De groei zat er goed in en al snel bleek dat er uitbreiding nodig was. In 1981 was het moment aangebroken dat de kinderen het nieuwe schoolgebouw aan de Hoofdweg konden betrekken. Een jaar later werd op deze plek een nieuwe school geboren, De Gouden Kraal. In 2012 bestond de school 30 jaar. Dat is uiteraard groots gevierd! Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren De Gouden Kraal als een school waar iedereen zich thuis kan voelen en waar met respect en waardering met elkaar wordt omgegaan. Een veilige en resultaatgerichte school, waar kinderen zich zelfstandig ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Samenwerken neemt hierbij een belangrijke plaats in. In een fijne leeromgeving en met begeleiding op maat stimuleren we een kind om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden. Kinderen kiezen weer heel andere woorden om onze school te omschrijven. Een paar citaten: Ik mag op school alle vragen stellen. Soms hebben we gesprekken over best wel moeilijke dingen. Maar je hoeft je nergens voor te schamen. De bel gaat hier niet, want we moeten leren zelf op de tijd te letten. Als je naar binnen loopt zie je kinderen geconcentreerd, samen of individueel, aan het werk. We werken dagelijks met elkaar aan een rustige sfeer in de school. De warme, rustige, persoonlijke sfeer en de grote betrokkenheid van ouders zijn kenmerkend voor De Gouden Kraal. 1

6 1.2 Villa Primair Villa Primair vormt het bevoegd gezag van De Gouden Kraal. De Stichting is in 2010 ontstaan uit een fusie van twee schoolbesturen; Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de wens van de schoolbesturen om onder meer de spreiding van financiële risico s en een grotere bestuurlijke professionaliteit, beter vorm te geven. Het bestuursmodel Villa Primair werkt met een organisatie waarin het bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting door de raad van toezicht in handen zijn gelegd van de directeur/ bestuurder, de heer Jules van Brecht. Hij vormt daarmee het bevoegd gezag (bestuur) van de stichting en geeft leiding aan de totale stichting. De raad van toezicht heeft een controlerende functie op het bestuur van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden worden benoemd op voordracht van de gemeenten waarin de scholen staan en de GMR. De directeur/bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren en locatieleiders van de scholen vormen een directieoverleg en zijn, onder leiding van de directeur/bestuurder, nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het stichtingsbeleid. Onze school heeft een zakelijk directeur en een locatieleider. De locatieleider is belast met de dagelijkse algehele leiding en het richting geven aan het onderwijskundige beleid van de school. Directeur en locatieleider leggen verantwoording af aan de directeur/bestuurder van de stichting Villa Primair. Binnen de bestuurlijke kaders werken directeur en schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid, zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie. Elke school kiest een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving. De algemene toegankelijkheid van ons onderwijs De stichting Villa Primair vormt het bevoegd gezag van Montessoribasisschool De Gouden Kraal. Alle scholen van Villa Primair zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing en geloofsovertuiging. Op onze scholen staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet verzwegen maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. De kinderen worden zo voorbereid op onze maatschappij, waarin zijn te maken hebben met verschillende opvattingen en gebruiken. Respect, acceptatie en tolerantie zijn begrippen die worden omgezet in een levenshouding. 2

7 1.3 Het team Op onze school komt u personeelsleden tegen in verschillende functies: De locatieleider: zij is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische en organisatorische gang van zaken en het personele beleid op school. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor het financiële en materiële beleid. De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het onderwijsprogramma. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, ziet toe op het gebruik van het leerlingvolgsysteem, begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op groepsen leerling niveau. Aan de hand van deze analyses worden groeps- en individuele handelingsplannen gemaakt. De taak van de bouwcoördinator is het leiden van het bouwoverleg, overleg met de directie over het beleid, de onderwijskundige ontwikkeling en het coördineren van lopende zaken in de onder- midden- en bovenbouw. De rugzakbegeleider begeleidt leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering (LGF, ook wel rugzak genoemd). De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. De administratief medewerkster verzorgt de post, de financiële- en de leerlingen administratie. De conciërge draagt zorg voor het gebouw, het terrein en de magazijnen, doet kopieerwerk en geeft hulp buiten de onderwijssituatie. Regelmatig geven wij stagiaires gelegenheid om op school stage te lopen. Wij werken samen met diverse Hogescholen uit Utrecht, Almere en het ROC Amersfoort. Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie van leraar in Opleiding (LIO) afstuderen. De LIO student is bevoegd om de groep zelfstandig te leiden, onder supervisie van een ervaren leerkracht. Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. Duo-partners delen samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij werken in duo-verband goed samen zodat continuïteit en afstemming in het onderwijs gewaarborgd zijn. 3

8 2. Onze visie en de pedagogische uitgangspunten 2.1 Montessori 2015 Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die leefde van 1870 tot In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar Casa dei Bambini : kinderopvanghuizen. Zij had een voor die tijd geheel nieuwe en zeer moderne aanpak van opvoeding en onderwijs. Zij ging uit van de volgende vragen: Hoe ontwikkelt een kind zich? Wat heeft het kind nodig in zijn ontwikkeling? Kinderen kregen vrijheid in het kiezen en het doen van een activiteit, ze hoefden niet meer stil op een stoeltje te zitten luisteren. Ze mochten zich vrij bewegen in de ruimte en ze kregen de vrijheid zelf problemen op te lossen. Maria Montessori ontwikkelde talrijke materialen, waarmee het kind ervaringen kan opdoen die een basis vormen voor het verdere leven. Tot op zeer hoge leeftijd heeft zij haar ideeën getoetst aan de praktijk en zo nodig aangepast aan de ontwikkelingen. Montessori ontwikkelde specifiek materiaal voor taal, rekenen en kosmisch onderwijs. 2.2 Help mij het zelf te doen De visie van Montessori vormt de basis van ons onderwijs. We vertalen haar visie naar de deze tijd en maken daarbij gebruik van de huidige wetenschappelijke inzichten. Zelfstandigheid is belangrijk binnen het montessorionderwijs. Kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Help mij het zelf te doen is daarbij het uitgangspunt. De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Op onze school worden nieuwe methodes ingezet die de leidraad vormen voor de didactiek en het leerstofaanbod. Deze methodes worden door ons geselecteerd op mate van differentiatie (verschillen in leerniveau van de kinderen). Bij deze methodes horen instructiemomenten en groepslessen. We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling aan de hand van het Leerling VolgSysteem (LVS) van het CITO. Ook de instroom van leerlingen van de recent gesloten Jenaplanschool De Werf is van invloed op onze onderwijskundige ontwikkeling. 2.3 Leren en ontwikkelen Maria Montessori heeft specifiek materiaal ontwikkeld om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Dit materiaal is aantrekkelijk vormgegeven en sluit aan bij verschillende ontwikkelingsniveaus. De kinderen werken individueel en samen, aan hun tafel of op een kleedje op de grond. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. De leerkracht loopt rond en helpt kinderen waar dat nodig is, geeft lesjes aan één kind of aan een groepje en beantwoordt vragen, zodat kinderen zelf weer verder kunnen werken. Daarnaast krijgen de kinderen instructies met de hele groep of een gedeelte van de groep. 4

9 2.4 De voorbereide omgeving Het lokaal speelt een belangrijke rol in het leven van een kind. De ruimte moet uiteraard stimulerend zijn om in te werken. De Montessorileerkracht besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijk maken van het lokaal. Steeds wordt het lokaal anders aangekleed, passend bij de tijd van het jaar of bij een thema waar de kinderen mee bezig zijn. Door deze voorbereide, rijke leeromgeving wordt het kind geprikkeld om te leren. 2.5 Vrijheid en structuur De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. De leerkracht let er op dat alle leerstof aan bod komt. Sommige leerlingen krijgen meer sturing en structuur in de taken. Ieder kind kan zich binnen het montessorionderwijs optimaal ontplooien. 2.6 Ruimte voor talent Op De Gouden Kraal gaan we ervan uit dat ieder kind anders is. Ieder kind moet z'n talenten zo goed mogelijk gebruiken. Naast taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van de kunstzinnige, lichamelijke en sociaal-emotionele vorming. We willen de kinderen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden leren, maar hen ook aanmoedigen tot zelfstandigheid en tot kritisch denken en handelen. Leren omgaan met elkaar, keuzen kunnen maken en het plannen van je werk zijn aspecten van ons onderwijs. 2.7 Combinatiegroepen We werken met combinatiegroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kinderen leren om aan de oudere hulp te vragen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen ze overnemen. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in belangstelling speelt een rol. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven. Door te werken in combinatiegroepen kunnen kinderen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen. Voor het schooljaar werken wij met de volgende groepsindeling: Onderbouw: twee groepen 1-2 vier- tot zesjarigen Middenbouw: twee groepen 3-4 zes- tot achtjarigen Bovenbouw: twee groepen 5-6 acht- tot tienjarigen Bovenbouw: twee groepen 7-8 negen- tot twaalfjarigen. Onze school heeft momenteel acht groepen. Door de instroom van nieuwe leerlingen van Jenaplanschool De Werf is gekozen voor deze groepsindeling. Deze indeling geeft de meest evenwichtige opbouw. In het komende schooljaar gaan wij ons verder verdiepen in de groepsopbouw die het best past onze visie op het Montessorionderwijs in 2014 en de praktische uitvoering daarvan. 5

10 2.8 De rol van de leerkracht Een leerkracht in het Montessorionderwijs is in de eerste plaats begeleider. Je vindt hem of haar vaak tussen de leerlingen, bezig met één kind of met een klein groepje. Alle kinderen worden zo persoonlijk mogelijk benaderd en geobserveerd. Voor alle Montessorigroepsleerkrachten die bij Villa Primair werken geldt dat zij een Montessoriopleiding moeten hebben afgerond, bezig zijn met de opleiding of in de nabije toekomst gaan starten. Scholing wordt opgenomen in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de leerkracht. Naast individuele scholing organiseert de directie ook scholing en studiedagen voor het team. 2.9 Respect voor elkaar Op De Gouden Kraal heb ik 2.10 Een veilige school Op onze school horen kinderen op een prettige wijze met elkaar om te gaan. Doorgaans is dat ook zo. Om dit te waarborgen en sociaal gedrag verder te ontwikkelen wordt hier in speciale lessen tijd en aandacht aan geschonken. Mocht er sprake zijn van pestgedrag, dan wordt daar met de betreffende leerling over gesproken en worden er afspraken gemaakt. Elke klacht hierover wordt serieus genomen. De leerkracht kan het pesten ook in de groep bespreken. Samen ben je beter in staat pestgedrag te bestrijden. Pesten kenmerkt zich door: Machtsverschil: velen tegen één, sterk tegen zwak, oud tegen jong. Herhaling: het gaat niet om een incident. Schade: het slachtoffer ondervindt lichamelijke, geestelijke of materiële schade. Opzet: iemand doet iets expres, het is tegen mij gericht en ik vind het vervelend. Niet alle kenmerken hoeven zichtbaar of even sterk aanwezig te zijn. 6

11 Een veilige omgeving betekent ook dat er een prettige sfeer heerst waarin zowel kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, het team op een prettige manier kan werken en er een goed contact is met ouders. In de lessen Sociale Vaardigheid leren kinderen door middel van spelactiviteiten, opdrachten en rollenspelen respectvol met elkaar om te gaan en om te gaan met emoties en gevoelens. Wanneer een ouder signaleert dat een kind pest of gepest wordt gaat hij/zij naar de leerkracht. De leerkracht pakt het pestgedrag aan. Ook de ouders van de pester(s) zullen zo nodig betrokken worden bij de aanpak. Levert dit proces geen of te weinig resultaat op, dan kan de directeur hier een rol in hebben. We hebben onze gedragslijn vastgelegd in een Antipestprotocol. In samenspraak met de MR is er een deurbeleid vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de omgangsregels zijn en hoe wij agressie buiten de deur houden. Wij hebben de volgende afspraken met elkaar gemaakt: Op onze school en in onze klas: komen we op tijd. lopen we rustig. praten we zachtjes en luisteren we naar elkaar. helpen we elkaar. gaan we zorgvuldig met de spullen om. Buiten op het plein: zetten we onze fiets in het rek. zeggen we het duidelijk als we willen dat een spel stopt. luisteren we naar elkaar. helpen we elkaar. gaan we zorgvuldig met de spullen om Fysieke Veiligheid Bij een veilige leeromgeving en een veilige school denken we ook aan fysieke veiligheid. In het Veiligheidsplan is de fysieke en mentale veiligheid omschreven. De afspraken omtrent verzekering, het vervoer van kinderen, controle van speeltoestellen en materiaal in de gymzalen, controle van EHBO-dozen, scholing van BHV-ers en de ontruimingsoefening zijn in het plan opgenomen. Het Ontruimingsplan wordt jaarlijks bekeken en aangepast. Vier leerkrachten zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er ), jaarlijks volgen zij een opfriscursus. Een keer per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening die daarna wordt geëvalueerd. U kunt het Veiligheidsplan inzien bij de directie. 7

12 3. Onderwijs is continu in ontwikkeling Onderwijs vernieuwing en verbetering is een continu proces. Ons motto daarbij is De kracht van samen leren. 3.1 Oplossingsgericht aan de slag Het afgelopen schooljaar ( ) stond in het teken van verandering en verbetering. Op de startstudiedag hebben we met het deels vernieuwde team doelen gesteld die zijn verwerkt in het schooljaarplan. Het is belangrijk daarbij keuzes te maken zodat de doelen ook realistisch en haalbaar zijn. Aan het einde van het schooljaar hebben we deze onderwijskundige en organisatorische doelen geëvalueerd. Op de volgende punten zijn dit jaar stappen gezet: Focus op lezen We hebben gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van het leesonderwijs. De leerkrachten zijn geschoold op het gebied van leesinstructie, het aantal leesactiviteiten en instructiemomenten is uitgebreid en de materialen zijn aangevuld. Een nieuwe methode Engels De methode Take it Easy is aangeschaft en ingevoerd. Onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Hierdoor zal het niveau van onze leerlingen beter aansluiten op het voortgezet onderwijs. Digibord en de inzet van computers Er is educatieve software aangeschaft die aansluit op de methodes die we gebruiken: Leeslijn, Taalzee, Rekentuin en BLOON (een spellingsprogramma voor de midden-en bovenbouw). Kinderen kunnen hiermee zelfstandig achter de pc aan de slag. Ook de digiborden zijn effectiever ingezet voor de lessen. Leerlingvolgsysteem ZIEN! We hebben de schoolregels en afspraken onder de loep genomen en voor een deel herzien. We zijn gekomen tot een compacte mindmap die overal in de school zichtbaar is en regelmatig besproken wordt met de leerlingen. De ontwikkeling van de kinderen brengen we in kaart met behulp van het sociaal / emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!. De leerkrachten zijn hierin geschoold. Een praktisch groepsplan Door de verschillende niveaus van leerlingen te clusteren kunnen we slimmer omgaan met onze onderwijstijd. De groepsplannen die per vakgebied voor een periode gemaakt worden moeten een praktisch werkbaar instrument voor de leerkracht zijn. De leerkrachten hebben met de intern begeleider groepsplannen samengesteld voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Na evaluatie wordt het onderwijsprogramma voor de volgende periode aangepast aan de verschillende niveaus van de kinderen. Uitgangspunt daarbij is dat deze groepsplannen goed werkbaar zijn binnen het onderwijsconcept. 8

13 Effectief gebruik van ParnasSys Door ons administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys effectiever te gebruiken komen onze leerlingen beter in beeld. Denk daarbij aan goede dossiervorming, het invoeren en analyseren van toets gegevens en de overdracht van leerlingen naar een volgende groep. 3.2 Verantwoording De intern begeleider heeft een Jaarverslag IB geschreven waarin alle facetten van de leerlingenzorg aan bod komen. Daarin is de aanpassing beschreven die gedaan is, naar aanleiding van de huidige onderwijskundige inzichten. De directie heeft een Schooljaarverslag geschreven waarin alle stappen die gezet zijn op onderwijsinhoudelijk, personeel en organisatorisch gebied, beschreven zijn Plannen voor het schooljaar Bij het stellen van de doelen voor dit schooljaar hebben we onder andere gebruik gemaakt van onze evaluatie van het Schooljaarplan. Voor dit schooljaar zijn de volgende ontwikkelingen ingepland: Voortgezet technisch lezen We blijven werken aan het verfijnen van het leesonderwijs en de effectieve instructie in de onder- en middenbouw, om de leesresultaten te verbeteren. Vanaf dit schooljaar wordt het voortgezet technisch lezen op de verschillende niveaus structureel ingepland. De nadruk ligt hierbij op leestechniek en leestempo. Vernieuwde rekenmethode De methode Wereld In Getallen die wij gebruikten is vernieuwd. Om het werken met deze methode goed te begeleiden krijgt het team instructie van een ervaren collega. Door meer aandacht te geven aan doelgerichte instructie werken we aan het verbeteren van de resultaten op het gebied van rekenen. Spelling Het team wordt geschoold in het gebruik van de nieuwe spellingmethode Spelling PP. Werken met ZIEN Het invoeren van het leerlingvolgsysteem is vorig schooljaar begeleid. Dit schooljaar gaan we verder met het analyseren en effectief gebruik maken van de gegevens, zowel op groeps- als op leerlingniveau. Praktische cyclus voor de leerlingenzorg We werken aan het verbeteren van de leerlingenzorg door een duidelijke structuur te hanteren. Een belangrijk ontwikkelpunt voor dit schooljaar is daarbij de tijdige signalering van zorgleerlingen. Leerling- en ouder enquête Het onderwijsadministratie en leerlingvolgsysteem ParnasSys biedt de mogelijkheid te werken met Integraal een kwaliteitszorginstrument, waarmee alle facetten van 9

14 de onderwijsorganisatie belicht worden. Voor dit schooljaar zullen we de ouder- en leerling-enquête uitvoeren met behulp van dit instrument. Alle directeuren van Villa Primair worden eerst geschoold in het werken met Integraal. Ontwikkelen van het aanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen Het proces om meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden wordt dit schooljaar geïmplementeerd. De HB-coördinator heeft het aanwezige lesmateriaal geïnventariseerd en aangevuld. Zij heeft samen met de intern begeleider het beleid herschreven. De leerkrachten zullen begeleid worden in het signaleren van leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en het kiezen van het juiste leerstofaanbod. Uitwerken van beleid bij het samenstellen van de jaargroepen Een evenwichtige verdeling in de jaargroepen is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de leerlingen en het leerlingen aantal. Dit schooljaar werken we met combinatiegroepen van 2 leerjaren. Een werkgroep zal zich oriënteren op de onderwijskundige keuze tussen 2 of 3 leerjaren in een groep. Beide indelingen worden in het montessorionderwijs gehanteerd. 10

15 4. Onderwijsactiviteiten, methodes en organisatie 4.1 Sociale vaardigheden en democratisch burgerschap Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in een de democratische samenleving. Sociale vaardigheden zijn daarbij heel belangrijk, evenals het vermogen om kritisch te denken. In het montessorionderwijs wordt er van jongs af aan veel aandacht besteed aan omgangsvormen en gedragsregels. Lessen in sociale vaardigheden ( So-Va lessen ) zijn verweven met de dagelijkse onderwijspraktijk, maar worden ook wekelijks ingepland. Democratisch burgerschap komt in deze lessen, maar ook in thema s of projecten aan bod. We onderscheiden hierin een aantal thema s: Overleg, mening en besluitvorming. Denk hierbij aan algemene lesjes en kringgesprekken. Omgaan met conflicten. Kringgesprek, spelactiviteiten en lessen sociale vaardigheden (SoVa-lessen). Verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de gemeenschap. Rustig werken, omgangsvormen, taakverdeling. School- en klassenregels. Uitgaan van diversiteit. We besteden aandacht aan tolerantie, aan verschillende culturen met daarbij horende gewoontes en regels. In themalessen, cultuureducatie en in de lessen Kosmisch onderwijs (methode Da Vinci) komt dit aan bod. 4.2 Kunst- en cultuurproject Jaarlijks plannen we voor een periode van twee weken een groot kunst- en cultuur project in. Dit project kan in het teken staan van een bepaalde kunststroming (bijv. Cobra), een periode (bijv. de Middeleeuwen), een volk (bijv. de Indianen) of een land (bijv. Afrika). De vakgebieden muziek, dans, beeldende vorming, taalonderwijs en wereldoriëntatie (op een Montessorischool wordt dit Kosmisch Onderwijs genoemd, lees meer op pagina16) komen aan bod in dit project. 4.3 Culturele vorming en Omgevingseducatie De kinderen gaan, bijvoorbeeld in het kader van een speciaal project, jaarlijks naar een museum. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het aanbod van bijvoorbeeld het Singer Museum in Laren, het Rijksmuseum of het Concertgebouw. Via de stichting voor Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek plannen we om het jaar een project in waarin natuuronderwijs en cultureel erfgoed aan bod komen. 11

16 4.4 Onderwijs in de onderbouw Wat gebeurt er in groep 1-2? Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod Bij het onderwijs aan kleuters komen lichamelijke- en zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van taal en muziek, het inzicht verwerven in hoeveelheden en getallen en het leren omgaan met elkaar aan bod. Spelenderwijs leren Jonge kinderen leren spelenderwijs. Zij krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken. In het Montessorionderwijs wordt veel zorg besteed aan het materiaal waarmee de kinderen werken. Met behulp van het zintuiglijk materiaal gaan de kinderen verschillen en overeenkomsten opmerken, leren ze vervolgens begrippen en de daarbij horende namen. In de verschillende hoeken is aandacht voor spelontwikkeling. Ook de creatieve ontwikkeling is verweven met het dagelijks programma. Taalontwikkeling De taalontwikkeling wordt de hele dag door gestimuleerd, vaak met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden kringgesprekken plaats; er wordt voorgelezen en verteld; er worden vraag- en antwoordspelletjes gedaan, gedichtjes geleerd, poppenkast en toneel gespeeld. Engels wordt in de kleutergroepen al op speelse wijze aangeboden met de methode Take it Easy. Met deze digitale methode, waaraan "native speakers" (Engels sprekenden),meewerken, raken de kinderen door middel van films op het digibord vertrouwd met het Engels. Vroeg starten met het leesproces Aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen wordt veel aandacht besteed. Letters worden aangeboden door middel van de lettermuur, de methode Leeslijn en verschillend materiaal zoals de schuurpapieren letters en letterstempels. Verder is er materiaal aanwezig om de fijne motoriek te ontwikkelen en ter voorbereiding van het schrijven. De basis voor rekenen Ook wordt er in de kring aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen. In spelvorm komen begrippen als meer, minder, evenveel en de rangtelwoorden aan de orde. De getallenlijn en de lettermuur vormen een belangrijk onderdeel van de leeromgeving. Leren organiseren Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met materiaal ontwikkelt het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, werk afmaken en opruimen. Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in sociale vaardigheden, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor elkaar en voor hun omgeving. 12

17 Beweging Iedere week worden er bewegingslessen in de speelzaal gegeven, in de vorm van dans, spel of gym. Daarnaast spelen de kleuters dagelijks buiten met groot en klein materiaal. Registratie De leerkrachten leggen de voortgang van de leerlingen vast met behulp van registratielijsten. Van elke leerling wordt een formulier bijgehouden waarbij de ontwikkelingen op het terrein van leerstof, speel- en werkhouding, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling worden aangetekend. Hierdoor houdt de leerkracht goed overzicht van de doelen die individuele leerlingen behaald hebben en waar nog aan gewerkt gaat worden in de komende periode. Alle lesjes die de kinderen met het Montessorimateriaal doen of maken, worden door de leerkracht geregistreerd in een aftekenboekje. 4.5 Onderwijs in de middenbouw Wat gebeurt er in groep 3-4? Lezen In de onderbouw hebben de kinderen al gewerkt met letters en met de grote en kleine letterdozen van Montessori. Ook is er al gewerkt met boekjes en verwerkingsbladen van de Leeslijn. In groep 3 wordt die ontwikkeling voortgezet en is er structureel aandacht voor het technisch lezen. De Leeslijn-methode sluit goed aan bij de individuele werkwijze van Montessori. Er wordt dagelijks in groepjes instructie gegeven. Ook wordt gebruik gemaakt van tutor-lezen. Hierbij leest een (meestal) oudere leerling met een jongere, waarbij de oudere als coach optreedt. Mocht blijken dat het leesproces niet goed op gang komt dan wordt het landelijke dyslexieprotocol gehanteerd. Schrijven Parallel aan de leesontwikkeling vindt de schrijfontwikkeling plaats. De leerkracht geeft individuele aanwijzingen en houdt het proces nauwlettend in de gaten. De kinderen schrijven voornamelijk met potlood. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Naast schrijfoefeningen worden ook andere motorische oefeningen aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende materialen. Taal Alle leerlijnen en kerndoelen van het taalonderwijs komen aan de orde. Voor het woord-benoemen, en ontleden wordt gebruik gemaakt van de Montessori taaldozen. Voor spelling wordt dit schooljaar voor het eerst gewerkt met de methode Spelling PP, ontwikkeld door de Montessorischool t Ronde in Leusden. Deze methode werkt vanuit de spellingsleerlijnen en is door de leerlingen zelfstandig te gebruiken. Er worden regelmatig instructies en dictees ingepland. 13

18 Voor het begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Goed Gelezen. Met deze methode leren de kinderen de essentie van teksten begrijpen en kritisch en onderzoekend te lezen. Engels Ook in groep 3-4 wordt Engels gegeven met de methode Take it Easy. Voor de omschrijving zie taalontwikkeling in de onderbouw, pagina 13. Rekenen De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen en de Montessori rekenmaterialen ter ondersteuning. Deze materialen zijn in het begin concreet (bijvoorbeeld het gouden materiaal) en later schematisch (bijvoorbeeld het telraam). Wereld In Getallen is dit schooljaar gekozen omdat er goed zelfstandig mee te werken is, op verschillende niveaus en omdat deze methode goed aansluit en voorbereidt op de rekentoets die in het voortgezet onderwijs gehanteerd wordt. Kosmisch Onderwijs Alle groepen werken aan Kosmisch onderwijs. In de tijdlijn komen onderwerpen aan bod als: de oerknal, het heelal, continenten, hoe mensen zich kleden en wonen. Alle lessen samen zorgen ervoor dat de kinderen voldoende kennis en vaardigheden opdoen en zo aan de kerndoelen van het basisonderwijs voldoen. We werken daarbij met de methode Da Vinci. Ook wordt gebruik gemaakt van de lessen van de NTR School-TV. Kinderen ondernemen ook op eigen initiatief een activiteit in het kader van Kosmisch onderwijs zonder dat daaraan een groepsles is voorafgegaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewerkt met het aardrijkskunde materiaal van Montessori en materiaal uit de bibliotheek. De kinderen maken in de lessen Kosmisch onderwijs werkstukken en presentaties. Verkeer Verkeerslessen worden naar aanleiding van situaties uit de praktijk groepsgericht gegeven. We werken hierbij met lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. Expressie activiteiten. Hiertoe behoren muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid, en het spelen van toneelstukjes. Gedurende de teken- en handvaardigheids-lessen komen zoveel mogelijk verschillende technieken aan bod. De leerkrachten van de middenbouw verzorgen de groepslessen en ouders geven daarbij zo mogelijk ondersteuning. Verder gebruiken we projecten (onder andere van Pier K of Globe) op het gebied van drama, literatuur, beeldende vorming en muziek. Lichamelijke opvoeding. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen om de week een uur zwemles in het zwembad De Meent. (zie ook gymnastiek en zwemmen ). Zij worden per bus van en naar het zwembad vervoerd. Daarnaast krijgen zij één keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht in de gymzaal aan de Damwand. Kinderen nemen zelf zwemkleding, een handdoek en gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar de lessen. 14

19 4.6 Onderwijs in de bovenbouw Wat gebeurt in de groepen 5-6 en 7-8? Lezen Aan het begin van de bovenbouw wordt het technisch lezen voor de meeste kinderen afgerond. De kinderen lezen regelmatig met de leerkracht. Het gaat daarbij met name om tempolezen zodat de leesvaardigheid vergroot wordt en bijgehouden wordt. Hierbij werken we met de methode Leeslijn. Daarbij wordt het lezen voortgezet in de vorm van begrijpend en studerend lezen. Regelmatig houden de kinderen voor de groep een boekbespreking, waarbij het belangrijk is dat andere kinderen enthousiast raken over een boek. Schrijven Het methodisch schrijven wordt in de bovenbouw afgesloten en de leerkrachten zien er op toe dat de kinderen een goede schrijfhouding behouden. Leerlingen ontwikkelen in de bovenbouw hun eigen handschrift. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Taal De kinderen gebruiken bij het taalonderwijs de volgende methoden: De groene, blauwe en rode taalsets voor alle taalvaardigheden. Montessorimateriaal voor zin ontleden en woord benoemen. De methode Goed Gelezen (zie groep 3-4). De methode Spelling PP (zie groep 3-4). De methode Wie schrijft die blijft, als opdrachtenserie. Naast groepsinstructie en individuele instructie worden verschillende zelfstandige werkvormen toegepast. Omdat kinderen zelf de onderwerpen kiezen waar ze zich in verdiepen zijn ze gemotiveerd om datgene wat ze geleerd hebben toe te passen. Het schrijven van verhalen en gedichten en het maken van werkstukken en presentaties is een belangrijk onderdeel van ons taalonderwijs in de bovenbouw. Engels Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de methode Take it Easy voor het leren van de Engelse taal. Het digibord staat centraal in deze methode. Take it Easy dompelt kinderen onder in de Engelse taal. Met een lied of filmpje maken de kinderen kennis met een thema. In de bovenbouw wordt het thema daarna verwerkt in verschillende opdrachten, waarin schrijf- luister- en spreekvaardigheid en woordenschat aan bod komen. In groep 7-8 werken de kinderen aan een Taalportfolio. In dit portfolio staan o.a. de ervaringen van de leerlingen en de toetsen. Dit portfolio gaat mee naar het voortgezet onderwijs zodat er rekening gehouden kan worden met de beginsituatie van de leerling. 15

20 Rekenen. Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in getallen (zie groep 3-4). Dagelijks worden er instructielessen gegeven aan groepen leerlingen, die vervolgens individueel of in kleine groepjes de oefenstof maken. Door middel van regelmatig toetsen wordt inzicht verkregen in de beheersing van de leerstof, zodat gericht gewerkt kan worden aan herhaling of verdieping van de oefenstof. Kosmisch Onderwijs In de bovenbouw worden de lessen gegroepeerd rond de Tijdlijn van de Beschaving. De kinderen krijgen aan het begin van een thema een algemene les en vervolgens wordt wekelijks een les besteed aan een onderwerp uit dat thema. De leerlingen kunnen daarna individueel of in groepjes de aangeboden stof verwerken. In de bovenbouw worden de onderwerpen vooral benaderd vanuit voorbeeldvolken als Grieken, Romeinen, Indianen, Maori s, e.d. Deze volken hadden in hun tijd een kwalitatief hoogstaande cultuur en vanuit de verbanden met onze cultuur leren de kinderen alles wat zij moeten en willen weten. We maken ook gebruik van de lessen van de NTR School-TV. De kinderen maken regelmatig werkstukken en presentaties. Voor Topografie heeft de bovenbouw een eigen systeem van kaarten en opdrachten gemaakt. Daarbij plannen we ook jaarlijks een gastles of een excursie naar een museum of bedrijf in. Verkeer In de bovenbouw besteden we aandacht aan goed gedrag in het verkeer. We werken hierbij met lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 wordt zowel een theoretisch als een praktisch verkeers-examen afgenomen. Expressie activiteiten In de bovenbouw wordt, net als in de middenbouw, gewerkt met de muziekmethode Moet je Doen en wordt er op projectbasis gebruik gemaakt van de lessen van vakdocenten. De kinderen werken wekelijks aan een creatieve opdracht, regelmatig is die opdracht geïnspireerd op de lessen Kosmisch onderwijs. Daarnaast worden diverse technieken aangeboden die door de groepen op elkaar worden afgestemd. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode Moet je Doen. Lichamelijke opvoeding De kinderen hebben één keer per week gymles van de vakleerkracht, en daarnaast om de week van de eigen leerkracht. Alle onderdelen van spel en bewegen worden gegeven in de gymzaal aan de Damwand. Jaarlijks wordt er een grote sportdag georganiseerd en doen verschillende teams mee aan het schoolvoetbal. Extra aanbod Voor leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben maken we naast extra opdrachten en lesmateriaal dat dieper ingaat op aangeboden leerstof ook gebruik van bijvoorbeeld lesmethodes Frans en wiskunde voor het VO. 16

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie