Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld herinneringen aan de basisschool. De keuze voor een basisschool voor uw kind is dan ook heel belangrijk. Uw kind wordt immers heel wat uren per dag aan onze zorg toevertrouwd. Deze schoolgids helpt bij het maken van een keuze en geeft informatie voor ouders die al voor onze school gekozen hebben. De gids bevat veel leesvoer over het montessorionderwijs, alle activiteiten, regels en afspraken. Maar naast al dat leeswerk is er natuurlijk de mogelijkheid om een afspraak te maken om onze school in bedrijf te zien. U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding om de sfeer te proeven. Heeft u eenmaal voor onze school gekozen, dan houden we u regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief. Heeft u nog ideeën of behoefte aan verheldering over een bepaald onderwerp? Even binnenlopen kan op maandag, dinsdag of donderdagochtend en een afspraak maken kan altijd. Namens het team, Angeline Smits Locatieleider De Gouden Kraal

3 Inhoud 1. De Gouden Kraal in het kort De geschiedenis 1.2 Villa Primair 1.3 Het team 2. Onze visie en de pedagogische uitgangspunten Montessori Help mij het zelf doen 2.3 Leren en ontwikkelen 2.4 De voorbereide leeromgeving 2.5 Vrijheid en structuur 2.6 Ruimte voor talent 2.7 Combinatiegroepen 2.8 De rol van de leerkracht 2.9 Respect voor elkaar 2.10 Een veilige school 2.11 Fysieke veiligheid 3. Onderwijs is continu in ontwikkeling Oplossingsgericht aan de slag 3.2 Verantwoording 3.3 Plannen voor het schooljaar Onderwijsactiviteiten, methodes en organisatie Sociale vaardigheden en democratisch burgerschap 4.2 Kunst- en cultuurproject 4.3 Culturele vorming en omgevingseducatie 4.4 Onderwijs in de onderbouw (groep 1-2) 4.5 Onderwijs in de middenbouw (groep 3-4) 4.6 Onderwijs in de bovenbouw (groep 5-6 en groep 7-8) 4.7 Overzicht van de methodes en de materialen 4.8 Inzet van ICT 4.9 Veilig omgaan met internet en social media 4.10 Internetprotocol 4.11 Extra activiteiten 4.12 Schoolkamp 5. Leerlingenzorg Kiezen voor De Gouden Kraal 5.2 Zij-instroom 5.3 Het volgen, registeren en analyseren van de ontwikkeling 5.4 Intern begeleider 5.5 Leerlingbesprekingen 5.6 Verslagen en oudergesprekken

4 5.7 Dyslexie 5.8 Zorg op maat 5.9 Hoog- en meerbegaafde leerlingen 5.10 Passend onderwijs 6. Voortgezet onderwijs Toetsing en advies 6.2 Doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs 6.3 Plaatsing 7. Ouders als partners Betrokken ouders 7.2 Klassenouders 7.3 Vertegenwoordiging in de MR 7.4 Ouderbijdrage 7.5 Klachtenprocedure 8. Wat zegt de wet? Inspectie voor onderwijs 8.2 Onderwijstijd 8.3 Verlof en verzuim 8.4 Medezeggenschapsraad 9. Teamsamenstelling Praktisch ABC 34 Aanmelding en toelating Bereikbaarheid Brandoefening CJG DGK presenteert Eten en drinken Foto en film Gevonden voorwerpen Gym- en zwemrooster GGD / JGZ Gym en zwemmen Halen en brengen Hoofdluis Huiswerk Mobieltjes NSO, naschoolse opvang Ongevallen Oud papier Overblijven Plantje Schooltijden, vrije dagen en vakanties Schooltuin Schoolregels en afspraken Schoolreisjes en kamp Taken Te laat komen Verjaardagen Verlof en verzuim Vervanging leerkracht Verzekering Vervoer Ziekmelding leerling Namen & contactinfo 41

5 1. De Gouden Kraal in het kort De Gouden Kraal is een algemeen bijzondere Montessoribasisschool in de Huizermaat, een wijk die eind jaren zeventig werd gebouwd aan de oostkant van Huizen, grenzend aan Blaricum. Sinds 1 augustus 2005 is De Gouden Kraal voor de overheid een dislocatie van de Tweede Montessorischool in Huizen. De directies van beide scholen werken dan ook samen. 1.1 Geschiedenis Op 1 december 1971 werd de Montessorikleuterschool Pinkelotje opgericht. De groei zat er goed in en al snel bleek dat er uitbreiding nodig was. In 1981 was het moment aangebroken dat de kinderen het nieuwe schoolgebouw aan de Hoofdweg konden betrekken. Een jaar later werd op deze plek een nieuwe school geboren, De Gouden Kraal. In 2012 bestond de school 30 jaar. Dat is uiteraard groots gevierd! Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren De Gouden Kraal als een school waar iedereen zich thuis kan voelen en waar met respect en waardering met elkaar wordt omgegaan. Een veilige en resultaatgerichte school, waar kinderen zich zelfstandig ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Samenwerken neemt hierbij een belangrijke plaats in. In een fijne leeromgeving en met begeleiding op maat stimuleren we een kind om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden. Kinderen kiezen weer heel andere woorden om onze school te omschrijven. Een paar citaten: Ik mag op school alle vragen stellen. Soms hebben we gesprekken over best wel moeilijke dingen. Maar je hoeft je nergens voor te schamen. De bel gaat hier niet, want we moeten leren zelf op de tijd te letten. Als je naar binnen loopt zie je kinderen geconcentreerd, samen of individueel, aan het werk. We werken dagelijks met elkaar aan een rustige sfeer in de school. De warme, rustige, persoonlijke sfeer en de grote betrokkenheid van ouders zijn kenmerkend voor De Gouden Kraal. 1

6 1.2 Villa Primair Villa Primair vormt het bevoegd gezag van De Gouden Kraal. De Stichting is in 2010 ontstaan uit een fusie van twee schoolbesturen; Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de wens van de schoolbesturen om onder meer de spreiding van financiële risico s en een grotere bestuurlijke professionaliteit, beter vorm te geven. Het bestuursmodel Villa Primair werkt met een organisatie waarin het bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting door de raad van toezicht in handen zijn gelegd van de directeur/ bestuurder, de heer Jules van Brecht. Hij vormt daarmee het bevoegd gezag (bestuur) van de stichting en geeft leiding aan de totale stichting. De raad van toezicht heeft een controlerende functie op het bestuur van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden worden benoemd op voordracht van de gemeenten waarin de scholen staan en de GMR. De directeur/bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning. De directeuren en locatieleiders van de scholen vormen een directieoverleg en zijn, onder leiding van de directeur/bestuurder, nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het stichtingsbeleid. Onze school heeft een zakelijk directeur en een locatieleider. De locatieleider is belast met de dagelijkse algehele leiding en het richting geven aan het onderwijskundige beleid van de school. Directeur en locatieleider leggen verantwoording af aan de directeur/bestuurder van de stichting Villa Primair. Binnen de bestuurlijke kaders werken directeur en schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid, zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie. Elke school kiest een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving. De algemene toegankelijkheid van ons onderwijs De stichting Villa Primair vormt het bevoegd gezag van Montessoribasisschool De Gouden Kraal. Alle scholen van Villa Primair zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing en geloofsovertuiging. Op onze scholen staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet verzwegen maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. De kinderen worden zo voorbereid op onze maatschappij, waarin zijn te maken hebben met verschillende opvattingen en gebruiken. Respect, acceptatie en tolerantie zijn begrippen die worden omgezet in een levenshouding. 2

7 1.3 Het team Op onze school komt u personeelsleden tegen in verschillende functies: De locatieleider: zij is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische en organisatorische gang van zaken en het personele beleid op school. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor het financiële en materiële beleid. De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het onderwijsprogramma. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, ziet toe op het gebruik van het leerlingvolgsysteem, begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op groepsen leerling niveau. Aan de hand van deze analyses worden groeps- en individuele handelingsplannen gemaakt. De taak van de bouwcoördinator is het leiden van het bouwoverleg, overleg met de directie over het beleid, de onderwijskundige ontwikkeling en het coördineren van lopende zaken in de onder- midden- en bovenbouw. De rugzakbegeleider begeleidt leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering (LGF, ook wel rugzak genoemd). De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. De administratief medewerkster verzorgt de post, de financiële- en de leerlingen administratie. De conciërge draagt zorg voor het gebouw, het terrein en de magazijnen, doet kopieerwerk en geeft hulp buiten de onderwijssituatie. Regelmatig geven wij stagiaires gelegenheid om op school stage te lopen. Wij werken samen met diverse Hogescholen uit Utrecht, Almere en het ROC Amersfoort. Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie van leraar in Opleiding (LIO) afstuderen. De LIO student is bevoegd om de groep zelfstandig te leiden, onder supervisie van een ervaren leerkracht. Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. Duo-partners delen samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij werken in duo-verband goed samen zodat continuïteit en afstemming in het onderwijs gewaarborgd zijn. 3

8 2. Onze visie en de pedagogische uitgangspunten 2.1 Montessori 2015 Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die leefde van 1870 tot In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar Casa dei Bambini : kinderopvanghuizen. Zij had een voor die tijd geheel nieuwe en zeer moderne aanpak van opvoeding en onderwijs. Zij ging uit van de volgende vragen: Hoe ontwikkelt een kind zich? Wat heeft het kind nodig in zijn ontwikkeling? Kinderen kregen vrijheid in het kiezen en het doen van een activiteit, ze hoefden niet meer stil op een stoeltje te zitten luisteren. Ze mochten zich vrij bewegen in de ruimte en ze kregen de vrijheid zelf problemen op te lossen. Maria Montessori ontwikkelde talrijke materialen, waarmee het kind ervaringen kan opdoen die een basis vormen voor het verdere leven. Tot op zeer hoge leeftijd heeft zij haar ideeën getoetst aan de praktijk en zo nodig aangepast aan de ontwikkelingen. Montessori ontwikkelde specifiek materiaal voor taal, rekenen en kosmisch onderwijs. 2.2 Help mij het zelf te doen De visie van Montessori vormt de basis van ons onderwijs. We vertalen haar visie naar de deze tijd en maken daarbij gebruik van de huidige wetenschappelijke inzichten. Zelfstandigheid is belangrijk binnen het montessorionderwijs. Kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Help mij het zelf te doen is daarbij het uitgangspunt. De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Op onze school worden nieuwe methodes ingezet die de leidraad vormen voor de didactiek en het leerstofaanbod. Deze methodes worden door ons geselecteerd op mate van differentiatie (verschillen in leerniveau van de kinderen). Bij deze methodes horen instructiemomenten en groepslessen. We volgen de leerlingen in hun ontwikkeling aan de hand van het Leerling VolgSysteem (LVS) van het CITO. Ook de instroom van leerlingen van de recent gesloten Jenaplanschool De Werf is van invloed op onze onderwijskundige ontwikkeling. 2.3 Leren en ontwikkelen Maria Montessori heeft specifiek materiaal ontwikkeld om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Dit materiaal is aantrekkelijk vormgegeven en sluit aan bij verschillende ontwikkelingsniveaus. De kinderen werken individueel en samen, aan hun tafel of op een kleedje op de grond. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. De leerkracht loopt rond en helpt kinderen waar dat nodig is, geeft lesjes aan één kind of aan een groepje en beantwoordt vragen, zodat kinderen zelf weer verder kunnen werken. Daarnaast krijgen de kinderen instructies met de hele groep of een gedeelte van de groep. 4

9 2.4 De voorbereide omgeving Het lokaal speelt een belangrijke rol in het leven van een kind. De ruimte moet uiteraard stimulerend zijn om in te werken. De Montessorileerkracht besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijk maken van het lokaal. Steeds wordt het lokaal anders aangekleed, passend bij de tijd van het jaar of bij een thema waar de kinderen mee bezig zijn. Door deze voorbereide, rijke leeromgeving wordt het kind geprikkeld om te leren. 2.5 Vrijheid en structuur De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. De leerkracht let er op dat alle leerstof aan bod komt. Sommige leerlingen krijgen meer sturing en structuur in de taken. Ieder kind kan zich binnen het montessorionderwijs optimaal ontplooien. 2.6 Ruimte voor talent Op De Gouden Kraal gaan we ervan uit dat ieder kind anders is. Ieder kind moet z'n talenten zo goed mogelijk gebruiken. Naast taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van de kunstzinnige, lichamelijke en sociaal-emotionele vorming. We willen de kinderen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden leren, maar hen ook aanmoedigen tot zelfstandigheid en tot kritisch denken en handelen. Leren omgaan met elkaar, keuzen kunnen maken en het plannen van je werk zijn aspecten van ons onderwijs. 2.7 Combinatiegroepen We werken met combinatiegroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kinderen leren om aan de oudere hulp te vragen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen ze overnemen. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in belangstelling speelt een rol. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven. Door te werken in combinatiegroepen kunnen kinderen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen. Voor het schooljaar werken wij met de volgende groepsindeling: Onderbouw: twee groepen 1-2 vier- tot zesjarigen Middenbouw: twee groepen 3-4 zes- tot achtjarigen Bovenbouw: twee groepen 5-6 acht- tot tienjarigen Bovenbouw: twee groepen 7-8 negen- tot twaalfjarigen. Onze school heeft momenteel acht groepen. Door de instroom van nieuwe leerlingen van Jenaplanschool De Werf is gekozen voor deze groepsindeling. Deze indeling geeft de meest evenwichtige opbouw. In het komende schooljaar gaan wij ons verder verdiepen in de groepsopbouw die het best past onze visie op het Montessorionderwijs in 2014 en de praktische uitvoering daarvan. 5

10 2.8 De rol van de leerkracht Een leerkracht in het Montessorionderwijs is in de eerste plaats begeleider. Je vindt hem of haar vaak tussen de leerlingen, bezig met één kind of met een klein groepje. Alle kinderen worden zo persoonlijk mogelijk benaderd en geobserveerd. Voor alle Montessorigroepsleerkrachten die bij Villa Primair werken geldt dat zij een Montessoriopleiding moeten hebben afgerond, bezig zijn met de opleiding of in de nabije toekomst gaan starten. Scholing wordt opgenomen in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de leerkracht. Naast individuele scholing organiseert de directie ook scholing en studiedagen voor het team. 2.9 Respect voor elkaar Op De Gouden Kraal heb ik 2.10 Een veilige school Op onze school horen kinderen op een prettige wijze met elkaar om te gaan. Doorgaans is dat ook zo. Om dit te waarborgen en sociaal gedrag verder te ontwikkelen wordt hier in speciale lessen tijd en aandacht aan geschonken. Mocht er sprake zijn van pestgedrag, dan wordt daar met de betreffende leerling over gesproken en worden er afspraken gemaakt. Elke klacht hierover wordt serieus genomen. De leerkracht kan het pesten ook in de groep bespreken. Samen ben je beter in staat pestgedrag te bestrijden. Pesten kenmerkt zich door: Machtsverschil: velen tegen één, sterk tegen zwak, oud tegen jong. Herhaling: het gaat niet om een incident. Schade: het slachtoffer ondervindt lichamelijke, geestelijke of materiële schade. Opzet: iemand doet iets expres, het is tegen mij gericht en ik vind het vervelend. Niet alle kenmerken hoeven zichtbaar of even sterk aanwezig te zijn. 6

11 Een veilige omgeving betekent ook dat er een prettige sfeer heerst waarin zowel kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, het team op een prettige manier kan werken en er een goed contact is met ouders. In de lessen Sociale Vaardigheid leren kinderen door middel van spelactiviteiten, opdrachten en rollenspelen respectvol met elkaar om te gaan en om te gaan met emoties en gevoelens. Wanneer een ouder signaleert dat een kind pest of gepest wordt gaat hij/zij naar de leerkracht. De leerkracht pakt het pestgedrag aan. Ook de ouders van de pester(s) zullen zo nodig betrokken worden bij de aanpak. Levert dit proces geen of te weinig resultaat op, dan kan de directeur hier een rol in hebben. We hebben onze gedragslijn vastgelegd in een Antipestprotocol. In samenspraak met de MR is er een deurbeleid vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de omgangsregels zijn en hoe wij agressie buiten de deur houden. Wij hebben de volgende afspraken met elkaar gemaakt: Op onze school en in onze klas: komen we op tijd. lopen we rustig. praten we zachtjes en luisteren we naar elkaar. helpen we elkaar. gaan we zorgvuldig met de spullen om. Buiten op het plein: zetten we onze fiets in het rek. zeggen we het duidelijk als we willen dat een spel stopt. luisteren we naar elkaar. helpen we elkaar. gaan we zorgvuldig met de spullen om Fysieke Veiligheid Bij een veilige leeromgeving en een veilige school denken we ook aan fysieke veiligheid. In het Veiligheidsplan is de fysieke en mentale veiligheid omschreven. De afspraken omtrent verzekering, het vervoer van kinderen, controle van speeltoestellen en materiaal in de gymzalen, controle van EHBO-dozen, scholing van BHV-ers en de ontruimingsoefening zijn in het plan opgenomen. Het Ontruimingsplan wordt jaarlijks bekeken en aangepast. Vier leerkrachten zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er ), jaarlijks volgen zij een opfriscursus. Een keer per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening die daarna wordt geëvalueerd. U kunt het Veiligheidsplan inzien bij de directie. 7

12 3. Onderwijs is continu in ontwikkeling Onderwijs vernieuwing en verbetering is een continu proces. Ons motto daarbij is De kracht van samen leren. 3.1 Oplossingsgericht aan de slag Het afgelopen schooljaar ( ) stond in het teken van verandering en verbetering. Op de startstudiedag hebben we met het deels vernieuwde team doelen gesteld die zijn verwerkt in het schooljaarplan. Het is belangrijk daarbij keuzes te maken zodat de doelen ook realistisch en haalbaar zijn. Aan het einde van het schooljaar hebben we deze onderwijskundige en organisatorische doelen geëvalueerd. Op de volgende punten zijn dit jaar stappen gezet: Focus op lezen We hebben gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van het leesonderwijs. De leerkrachten zijn geschoold op het gebied van leesinstructie, het aantal leesactiviteiten en instructiemomenten is uitgebreid en de materialen zijn aangevuld. Een nieuwe methode Engels De methode Take it Easy is aangeschaft en ingevoerd. Onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Hierdoor zal het niveau van onze leerlingen beter aansluiten op het voortgezet onderwijs. Digibord en de inzet van computers Er is educatieve software aangeschaft die aansluit op de methodes die we gebruiken: Leeslijn, Taalzee, Rekentuin en BLOON (een spellingsprogramma voor de midden-en bovenbouw). Kinderen kunnen hiermee zelfstandig achter de pc aan de slag. Ook de digiborden zijn effectiever ingezet voor de lessen. Leerlingvolgsysteem ZIEN! We hebben de schoolregels en afspraken onder de loep genomen en voor een deel herzien. We zijn gekomen tot een compacte mindmap die overal in de school zichtbaar is en regelmatig besproken wordt met de leerlingen. De ontwikkeling van de kinderen brengen we in kaart met behulp van het sociaal / emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!. De leerkrachten zijn hierin geschoold. Een praktisch groepsplan Door de verschillende niveaus van leerlingen te clusteren kunnen we slimmer omgaan met onze onderwijstijd. De groepsplannen die per vakgebied voor een periode gemaakt worden moeten een praktisch werkbaar instrument voor de leerkracht zijn. De leerkrachten hebben met de intern begeleider groepsplannen samengesteld voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Na evaluatie wordt het onderwijsprogramma voor de volgende periode aangepast aan de verschillende niveaus van de kinderen. Uitgangspunt daarbij is dat deze groepsplannen goed werkbaar zijn binnen het onderwijsconcept. 8

13 Effectief gebruik van ParnasSys Door ons administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys effectiever te gebruiken komen onze leerlingen beter in beeld. Denk daarbij aan goede dossiervorming, het invoeren en analyseren van toets gegevens en de overdracht van leerlingen naar een volgende groep. 3.2 Verantwoording De intern begeleider heeft een Jaarverslag IB geschreven waarin alle facetten van de leerlingenzorg aan bod komen. Daarin is de aanpassing beschreven die gedaan is, naar aanleiding van de huidige onderwijskundige inzichten. De directie heeft een Schooljaarverslag geschreven waarin alle stappen die gezet zijn op onderwijsinhoudelijk, personeel en organisatorisch gebied, beschreven zijn Plannen voor het schooljaar Bij het stellen van de doelen voor dit schooljaar hebben we onder andere gebruik gemaakt van onze evaluatie van het Schooljaarplan. Voor dit schooljaar zijn de volgende ontwikkelingen ingepland: Voortgezet technisch lezen We blijven werken aan het verfijnen van het leesonderwijs en de effectieve instructie in de onder- en middenbouw, om de leesresultaten te verbeteren. Vanaf dit schooljaar wordt het voortgezet technisch lezen op de verschillende niveaus structureel ingepland. De nadruk ligt hierbij op leestechniek en leestempo. Vernieuwde rekenmethode De methode Wereld In Getallen die wij gebruikten is vernieuwd. Om het werken met deze methode goed te begeleiden krijgt het team instructie van een ervaren collega. Door meer aandacht te geven aan doelgerichte instructie werken we aan het verbeteren van de resultaten op het gebied van rekenen. Spelling Het team wordt geschoold in het gebruik van de nieuwe spellingmethode Spelling PP. Werken met ZIEN Het invoeren van het leerlingvolgsysteem is vorig schooljaar begeleid. Dit schooljaar gaan we verder met het analyseren en effectief gebruik maken van de gegevens, zowel op groeps- als op leerlingniveau. Praktische cyclus voor de leerlingenzorg We werken aan het verbeteren van de leerlingenzorg door een duidelijke structuur te hanteren. Een belangrijk ontwikkelpunt voor dit schooljaar is daarbij de tijdige signalering van zorgleerlingen. Leerling- en ouder enquête Het onderwijsadministratie en leerlingvolgsysteem ParnasSys biedt de mogelijkheid te werken met Integraal een kwaliteitszorginstrument, waarmee alle facetten van 9

14 de onderwijsorganisatie belicht worden. Voor dit schooljaar zullen we de ouder- en leerling-enquête uitvoeren met behulp van dit instrument. Alle directeuren van Villa Primair worden eerst geschoold in het werken met Integraal. Ontwikkelen van het aanbod voor hoog- en meerbegaafde leerlingen Het proces om meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden wordt dit schooljaar geïmplementeerd. De HB-coördinator heeft het aanwezige lesmateriaal geïnventariseerd en aangevuld. Zij heeft samen met de intern begeleider het beleid herschreven. De leerkrachten zullen begeleid worden in het signaleren van leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en het kiezen van het juiste leerstofaanbod. Uitwerken van beleid bij het samenstellen van de jaargroepen Een evenwichtige verdeling in de jaargroepen is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de leerlingen en het leerlingen aantal. Dit schooljaar werken we met combinatiegroepen van 2 leerjaren. Een werkgroep zal zich oriënteren op de onderwijskundige keuze tussen 2 of 3 leerjaren in een groep. Beide indelingen worden in het montessorionderwijs gehanteerd. 10

15 4. Onderwijsactiviteiten, methodes en organisatie 4.1 Sociale vaardigheden en democratisch burgerschap Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in een de democratische samenleving. Sociale vaardigheden zijn daarbij heel belangrijk, evenals het vermogen om kritisch te denken. In het montessorionderwijs wordt er van jongs af aan veel aandacht besteed aan omgangsvormen en gedragsregels. Lessen in sociale vaardigheden ( So-Va lessen ) zijn verweven met de dagelijkse onderwijspraktijk, maar worden ook wekelijks ingepland. Democratisch burgerschap komt in deze lessen, maar ook in thema s of projecten aan bod. We onderscheiden hierin een aantal thema s: Overleg, mening en besluitvorming. Denk hierbij aan algemene lesjes en kringgesprekken. Omgaan met conflicten. Kringgesprek, spelactiviteiten en lessen sociale vaardigheden (SoVa-lessen). Verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de gemeenschap. Rustig werken, omgangsvormen, taakverdeling. School- en klassenregels. Uitgaan van diversiteit. We besteden aandacht aan tolerantie, aan verschillende culturen met daarbij horende gewoontes en regels. In themalessen, cultuureducatie en in de lessen Kosmisch onderwijs (methode Da Vinci) komt dit aan bod. 4.2 Kunst- en cultuurproject Jaarlijks plannen we voor een periode van twee weken een groot kunst- en cultuur project in. Dit project kan in het teken staan van een bepaalde kunststroming (bijv. Cobra), een periode (bijv. de Middeleeuwen), een volk (bijv. de Indianen) of een land (bijv. Afrika). De vakgebieden muziek, dans, beeldende vorming, taalonderwijs en wereldoriëntatie (op een Montessorischool wordt dit Kosmisch Onderwijs genoemd, lees meer op pagina16) komen aan bod in dit project. 4.3 Culturele vorming en Omgevingseducatie De kinderen gaan, bijvoorbeeld in het kader van een speciaal project, jaarlijks naar een museum. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het aanbod van bijvoorbeeld het Singer Museum in Laren, het Rijksmuseum of het Concertgebouw. Via de stichting voor Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek plannen we om het jaar een project in waarin natuuronderwijs en cultureel erfgoed aan bod komen. 11

16 4.4 Onderwijs in de onderbouw Wat gebeurt er in groep 1-2? Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod Bij het onderwijs aan kleuters komen lichamelijke- en zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van taal en muziek, het inzicht verwerven in hoeveelheden en getallen en het leren omgaan met elkaar aan bod. Spelenderwijs leren Jonge kinderen leren spelenderwijs. Zij krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken. In het Montessorionderwijs wordt veel zorg besteed aan het materiaal waarmee de kinderen werken. Met behulp van het zintuiglijk materiaal gaan de kinderen verschillen en overeenkomsten opmerken, leren ze vervolgens begrippen en de daarbij horende namen. In de verschillende hoeken is aandacht voor spelontwikkeling. Ook de creatieve ontwikkeling is verweven met het dagelijks programma. Taalontwikkeling De taalontwikkeling wordt de hele dag door gestimuleerd, vaak met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden kringgesprekken plaats; er wordt voorgelezen en verteld; er worden vraag- en antwoordspelletjes gedaan, gedichtjes geleerd, poppenkast en toneel gespeeld. Engels wordt in de kleutergroepen al op speelse wijze aangeboden met de methode Take it Easy. Met deze digitale methode, waaraan "native speakers" (Engels sprekenden),meewerken, raken de kinderen door middel van films op het digibord vertrouwd met het Engels. Vroeg starten met het leesproces Aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen wordt veel aandacht besteed. Letters worden aangeboden door middel van de lettermuur, de methode Leeslijn en verschillend materiaal zoals de schuurpapieren letters en letterstempels. Verder is er materiaal aanwezig om de fijne motoriek te ontwikkelen en ter voorbereiding van het schrijven. De basis voor rekenen Ook wordt er in de kring aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen. In spelvorm komen begrippen als meer, minder, evenveel en de rangtelwoorden aan de orde. De getallenlijn en de lettermuur vormen een belangrijk onderdeel van de leeromgeving. Leren organiseren Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met materiaal ontwikkelt het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, werk afmaken en opruimen. Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in sociale vaardigheden, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor elkaar en voor hun omgeving. 12

17 Beweging Iedere week worden er bewegingslessen in de speelzaal gegeven, in de vorm van dans, spel of gym. Daarnaast spelen de kleuters dagelijks buiten met groot en klein materiaal. Registratie De leerkrachten leggen de voortgang van de leerlingen vast met behulp van registratielijsten. Van elke leerling wordt een formulier bijgehouden waarbij de ontwikkelingen op het terrein van leerstof, speel- en werkhouding, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling worden aangetekend. Hierdoor houdt de leerkracht goed overzicht van de doelen die individuele leerlingen behaald hebben en waar nog aan gewerkt gaat worden in de komende periode. Alle lesjes die de kinderen met het Montessorimateriaal doen of maken, worden door de leerkracht geregistreerd in een aftekenboekje. 4.5 Onderwijs in de middenbouw Wat gebeurt er in groep 3-4? Lezen In de onderbouw hebben de kinderen al gewerkt met letters en met de grote en kleine letterdozen van Montessori. Ook is er al gewerkt met boekjes en verwerkingsbladen van de Leeslijn. In groep 3 wordt die ontwikkeling voortgezet en is er structureel aandacht voor het technisch lezen. De Leeslijn-methode sluit goed aan bij de individuele werkwijze van Montessori. Er wordt dagelijks in groepjes instructie gegeven. Ook wordt gebruik gemaakt van tutor-lezen. Hierbij leest een (meestal) oudere leerling met een jongere, waarbij de oudere als coach optreedt. Mocht blijken dat het leesproces niet goed op gang komt dan wordt het landelijke dyslexieprotocol gehanteerd. Schrijven Parallel aan de leesontwikkeling vindt de schrijfontwikkeling plaats. De leerkracht geeft individuele aanwijzingen en houdt het proces nauwlettend in de gaten. De kinderen schrijven voornamelijk met potlood. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Naast schrijfoefeningen worden ook andere motorische oefeningen aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende materialen. Taal Alle leerlijnen en kerndoelen van het taalonderwijs komen aan de orde. Voor het woord-benoemen, en ontleden wordt gebruik gemaakt van de Montessori taaldozen. Voor spelling wordt dit schooljaar voor het eerst gewerkt met de methode Spelling PP, ontwikkeld door de Montessorischool t Ronde in Leusden. Deze methode werkt vanuit de spellingsleerlijnen en is door de leerlingen zelfstandig te gebruiken. Er worden regelmatig instructies en dictees ingepland. 13

18 Voor het begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Goed Gelezen. Met deze methode leren de kinderen de essentie van teksten begrijpen en kritisch en onderzoekend te lezen. Engels Ook in groep 3-4 wordt Engels gegeven met de methode Take it Easy. Voor de omschrijving zie taalontwikkeling in de onderbouw, pagina 13. Rekenen De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen en de Montessori rekenmaterialen ter ondersteuning. Deze materialen zijn in het begin concreet (bijvoorbeeld het gouden materiaal) en later schematisch (bijvoorbeeld het telraam). Wereld In Getallen is dit schooljaar gekozen omdat er goed zelfstandig mee te werken is, op verschillende niveaus en omdat deze methode goed aansluit en voorbereidt op de rekentoets die in het voortgezet onderwijs gehanteerd wordt. Kosmisch Onderwijs Alle groepen werken aan Kosmisch onderwijs. In de tijdlijn komen onderwerpen aan bod als: de oerknal, het heelal, continenten, hoe mensen zich kleden en wonen. Alle lessen samen zorgen ervoor dat de kinderen voldoende kennis en vaardigheden opdoen en zo aan de kerndoelen van het basisonderwijs voldoen. We werken daarbij met de methode Da Vinci. Ook wordt gebruik gemaakt van de lessen van de NTR School-TV. Kinderen ondernemen ook op eigen initiatief een activiteit in het kader van Kosmisch onderwijs zonder dat daaraan een groepsles is voorafgegaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewerkt met het aardrijkskunde materiaal van Montessori en materiaal uit de bibliotheek. De kinderen maken in de lessen Kosmisch onderwijs werkstukken en presentaties. Verkeer Verkeerslessen worden naar aanleiding van situaties uit de praktijk groepsgericht gegeven. We werken hierbij met lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. Expressie activiteiten. Hiertoe behoren muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid, en het spelen van toneelstukjes. Gedurende de teken- en handvaardigheids-lessen komen zoveel mogelijk verschillende technieken aan bod. De leerkrachten van de middenbouw verzorgen de groepslessen en ouders geven daarbij zo mogelijk ondersteuning. Verder gebruiken we projecten (onder andere van Pier K of Globe) op het gebied van drama, literatuur, beeldende vorming en muziek. Lichamelijke opvoeding. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen om de week een uur zwemles in het zwembad De Meent. (zie ook gymnastiek en zwemmen ). Zij worden per bus van en naar het zwembad vervoerd. Daarnaast krijgen zij één keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht in de gymzaal aan de Damwand. Kinderen nemen zelf zwemkleding, een handdoek en gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar de lessen. 14

19 4.6 Onderwijs in de bovenbouw Wat gebeurt in de groepen 5-6 en 7-8? Lezen Aan het begin van de bovenbouw wordt het technisch lezen voor de meeste kinderen afgerond. De kinderen lezen regelmatig met de leerkracht. Het gaat daarbij met name om tempolezen zodat de leesvaardigheid vergroot wordt en bijgehouden wordt. Hierbij werken we met de methode Leeslijn. Daarbij wordt het lezen voortgezet in de vorm van begrijpend en studerend lezen. Regelmatig houden de kinderen voor de groep een boekbespreking, waarbij het belangrijk is dat andere kinderen enthousiast raken over een boek. Schrijven Het methodisch schrijven wordt in de bovenbouw afgesloten en de leerkrachten zien er op toe dat de kinderen een goede schrijfhouding behouden. Leerlingen ontwikkelen in de bovenbouw hun eigen handschrift. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Taal De kinderen gebruiken bij het taalonderwijs de volgende methoden: De groene, blauwe en rode taalsets voor alle taalvaardigheden. Montessorimateriaal voor zin ontleden en woord benoemen. De methode Goed Gelezen (zie groep 3-4). De methode Spelling PP (zie groep 3-4). De methode Wie schrijft die blijft, als opdrachtenserie. Naast groepsinstructie en individuele instructie worden verschillende zelfstandige werkvormen toegepast. Omdat kinderen zelf de onderwerpen kiezen waar ze zich in verdiepen zijn ze gemotiveerd om datgene wat ze geleerd hebben toe te passen. Het schrijven van verhalen en gedichten en het maken van werkstukken en presentaties is een belangrijk onderdeel van ons taalonderwijs in de bovenbouw. Engels Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de methode Take it Easy voor het leren van de Engelse taal. Het digibord staat centraal in deze methode. Take it Easy dompelt kinderen onder in de Engelse taal. Met een lied of filmpje maken de kinderen kennis met een thema. In de bovenbouw wordt het thema daarna verwerkt in verschillende opdrachten, waarin schrijf- luister- en spreekvaardigheid en woordenschat aan bod komen. In groep 7-8 werken de kinderen aan een Taalportfolio. In dit portfolio staan o.a. de ervaringen van de leerlingen en de toetsen. Dit portfolio gaat mee naar het voortgezet onderwijs zodat er rekening gehouden kan worden met de beginsituatie van de leerling. 15

20 Rekenen. Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in getallen (zie groep 3-4). Dagelijks worden er instructielessen gegeven aan groepen leerlingen, die vervolgens individueel of in kleine groepjes de oefenstof maken. Door middel van regelmatig toetsen wordt inzicht verkregen in de beheersing van de leerstof, zodat gericht gewerkt kan worden aan herhaling of verdieping van de oefenstof. Kosmisch Onderwijs In de bovenbouw worden de lessen gegroepeerd rond de Tijdlijn van de Beschaving. De kinderen krijgen aan het begin van een thema een algemene les en vervolgens wordt wekelijks een les besteed aan een onderwerp uit dat thema. De leerlingen kunnen daarna individueel of in groepjes de aangeboden stof verwerken. In de bovenbouw worden de onderwerpen vooral benaderd vanuit voorbeeldvolken als Grieken, Romeinen, Indianen, Maori s, e.d. Deze volken hadden in hun tijd een kwalitatief hoogstaande cultuur en vanuit de verbanden met onze cultuur leren de kinderen alles wat zij moeten en willen weten. We maken ook gebruik van de lessen van de NTR School-TV. De kinderen maken regelmatig werkstukken en presentaties. Voor Topografie heeft de bovenbouw een eigen systeem van kaarten en opdrachten gemaakt. Daarbij plannen we ook jaarlijks een gastles of een excursie naar een museum of bedrijf in. Verkeer In de bovenbouw besteden we aandacht aan goed gedrag in het verkeer. We werken hierbij met lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 wordt zowel een theoretisch als een praktisch verkeers-examen afgenomen. Expressie activiteiten In de bovenbouw wordt, net als in de middenbouw, gewerkt met de muziekmethode Moet je Doen en wordt er op projectbasis gebruik gemaakt van de lessen van vakdocenten. De kinderen werken wekelijks aan een creatieve opdracht, regelmatig is die opdracht geïnspireerd op de lessen Kosmisch onderwijs. Daarnaast worden diverse technieken aangeboden die door de groepen op elkaar worden afgestemd. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode Moet je Doen. Lichamelijke opvoeding De kinderen hebben één keer per week gymles van de vakleerkracht, en daarnaast om de week van de eigen leerkracht. Alle onderdelen van spel en bewegen worden gegeven in de gymzaal aan de Damwand. Jaarlijks wordt er een grote sportdag georganiseerd en doen verschillende teams mee aan het schoolvoetbal. Extra aanbod Voor leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben maken we naast extra opdrachten en lesmateriaal dat dieper ingaat op aangeboden leerstof ook gebruik van bijvoorbeeld lesmethodes Frans en wiskunde voor het VO. 16

Montessorischool De Gouden Kraal

Montessorischool De Gouden Kraal Montessorischool De Gouden Kraal Schoolgids 2015-2016 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Uw kind wordt heel wat uren per dag aan onze zorg toevertrouwd. Deze schoolgids helpt bij het maken van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Montessorischool De Gouden Kraal

Montessorischool De Gouden Kraal Montessorischool De Gouden Kraal Schoolgids 2016-2017 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Uw kind wordt veel uren per week aan onze zorg toevertrouwd. Deze schoolgids helpt bij het maken van een

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8 Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8 S c h o o l j a a r 2013-2014 Informatiebrochure bovenbouw (groepen 5 t/m 8) 2013 / 2014 Voor u ligt de informatiebrochure

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie