Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012"

Transcriptie

1 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012

2 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL Missie en visie op de schoolveiligheid Hoe werkt het protocol?... 5 Deel 1: BELEIDSDOMEIN Inleiding domein Aspecten en maatregelen Missie en visie op de schoolveiligheid Doelen en middelen met betrekking tot veiligheid Organisatie veiligheid Veiligheidscoördinator Coördinatie arbobeleid Bedrijfshulpverlener EHBO/BHV Samenwerking intern Overleg cyclus schoolveiligheid Medezeggenschapsraad Leerlingenraad Schoolcontact Vertrouwenspersoon Vertrouwensleerlingen Zorgteam, intern Samenwerking extern Zorg-en-adviesteam (ZAT) Leerplichtambtenaar Politie Brandweer Jeugdzorg/AMK Klachten Klachtenregeling voor personeel Evaluatie Periodieke evaluatie... 8 Bijlage 1A: Organogram Rudolf Steiner College... 9 Bijlage 1B: Interne klachtenregeling personeel ZWN...10 Bijlage 1C: Formulier Veiligheidsbeleving...11 Bijlage 1D: Formulier Evaluatie voorval Bijlage 1E: Taakomschrijving Vertrouwenspersoon Deel 2 SOCIAAL DOMEIN Aspecten en maatregelen Algemene regels en afspraken: Basisgedragsregels Schoolreglement Overige regels Afspraken rond preventie Gedragscode Voorkomen ongewenst seksueel gedrag Omgaan met agressie en geweld Voorkomen van (digitaal) pesten Voorkomen discriminatie Voorkomen strafbare feiten Afspraken rond sociale media en internet Omgaan met vertrouwelijkheid: Rouwverwerking: Hantering meldcode kindermishandeling: AMK (Sociale) vaardigheden Training personeel (agressie en conflictbeheersing) Programma s voor leerlingen Gezondheid en school Genotmiddelenbeleid Gezonde voeding Afspraken rond privacy...21 Bijlage 2A: Gedragscode personeel

3 Bijlage 2B: Schoolreglement Rudolf Steiner College...26 Bijlage 2C: Pestprotocol Rudolf Steiner College...27 Bijlage 2D: Stappenplan bij incidenten...28 Bijlage 2F: Protocol Genotmiddelen...30 Bijlage 2G: Reglement Privacy en ZAT...32 Bijlage 2H: Reglement sociale media/internet...39 DEEL 3: GRENSOVERSCHRIJDEND DOMEIN Inleiding Grensoverschrijdend domein Procedure Schorsing en verwijdering leerling Schorsing Verwijdering Procedure Schorsing personeel Rechtspositie Gedragscode (Niet) strafbare feiten Praktisch Coaching Sanctieladder voor personeel Procedure Schoolverzuim Procedure Incidentenregistratie Registratie van incidenten met leerling Registratie van arbeidsongevallen Procedure Registratie grensoverschrijdend gedrag Definities, toelichtingen en handelingsprotocollen van/bij delicten Verbale agressie(pesten), definitie en toelichting Handelingsprotocol Verbale agressie/pesten Fysieke agressie en intimidatie Handelingsprotocol Fysieke agressie Seksuele intimidatie Handelingsprotocol Seksuele intimidatie Protocol Drugs en alcohol, gebruik, bezit en handel Handelingsprotocol Drugs en alcohol, gebruik, bezit en handel Vernieling/vandalisme Handelingsprotocol Vernieling Diefstal Handelingsprotocol Diefstal Wapenbezit Handelingsprotocol Wapenbezit Vuurwerkbezit en handel Handelingsprotocol Vuurwerkbezit en - handel Ongewenst bezoek in en rond de school Handelingsprotocol Ongewenst bezoek in en rond de school Protocol Opvang personeel bij ernstige incidenten Protocol Opvang leerlingen bij ernstige incidenten Meldcode Kindermishandeling Bijlage 3A: Voorbeeldreglement Nazorg bij agressie Bijlage 3B: Checklist Preventieve acties...69 DEEL 4: RUIMTELIJK DOMEIN Gebouw en veiligheid Bouwtechnisch Brandveiligheid Speeltoestellen en inventaris Ontruimingsplan Beveiligingsmaatregelen Cameratoezicht en alarminstallatie Detectiepoort Hekken rond het schoolplein Afspraken en regels m.b.t. toezicht/surveillance Toezicht schoolfeesten Toezicht en afspraken buitenschoolse activiteiten Omgevingsveiligheid

4 4.4 Calamiteiten EHBO/BHV Coördinatie bij calamiteiten Protocol ernstige calamiteiten Opvangteam ernstige delicten Richtlijnen omgang met de media Mediacoördinator Registratie en evaluatie Risico-inventarisatie&evaluatie (RI&E) Plan van aanpak Actueel houden Terugkoppeling MR over RI&E...73 Bijlage 4A: Ontruimingsplan Rudolf Steiner College...74 Bijlage 4B: Afspraken bij schoolfeesten buiten het gebouw Bijlage 4C: Formulier bij uitstapjes/werkweken enz

5 INLEIDING VEILIG OP SCHOOL 1. Missie en visie op de schoolveiligheid In dit veiligheidsplan is de missie en visie ten opzichte van de veiligheid binnen de ZWN scholen uitgewerkt. De missie en visie is als volgt omschreven: De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Voor leerlingen: Niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn Serieus genomen worden door alle medewerkers Weten welke afspraken er zijn over deze zaken Voor ouders/verzorgers: Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen naar een veilige school gaan Weten dat er geen bedreigingen voorkomen Een open oor vinden voor problemen Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt Weten welke afspraken er zijn over deze zaken Voor personeel en andere medewerkers: Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega s etc. Weten dat problemen worden aangepakt Ergens terecht kunnen met signalen Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten Weten welke afspraken er zijn over deze zaken Voor de omgeving/de buurt: Geen overlast ondervinden van leerlingen die rond de school hangen Er is geen vandalisme, vervuiling of diefstal door leerlingen van de school Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag Een aanspreekpunt hebben voor suggesties en eventuele klachten Weten dat signalen en problemen worden opgepakt en aangepakt Waarden en normen Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de eerste plaats. Daarbij gelden de volgende waarden en normen: Respect voor elkaar Respect voor de omgeving Respect voor jezelf In de schoolregels zijn deze uitgangspunten terug te vinden. Zoals beschreven in de verschillende protocollen van o.a. het grensoverschrijdend domein wordt er in een aantal gevallen al in een vroeg stadium externe instanties zoals politie e.d. ingeschakeld. 4

6 2. Hoe werkt het protocol? We hebben gekozen voor onderstaande indeling in vier domeinen op advies van het Nederlands Jeugdinstituut en de Haagse Veiligheidskaart. Deel 1: Beleidsdomein Deel 2: Sociaal domein Deel 3: Grensoverschrijdend domein Deel 4: Ruimtelijk domein In Deel 1 komen aan de orde de visie, doelen en middelen en afspraken die de school hanteert inzake de veiligheid. Hoe de veiligheid is georganiseerd binnen de school, wie daarvoor op school verantwoordelijk zijn en hoe de communicatie en samenwerking verloopt intern en met externe instanties. In Deel 2 komen de aspecten preventie en maatregelen aan de orde over de omgang, afspraken en gedrag van leerlingen, medewerkers en ouders. Waaronder: 1. Agressie 2. Geweld 3. Pesten (ook cyberpesten) 4. Discriminatie 5. Seksuele intimidatie 6. Drugs en alcohol In Deel 3 worden de handelingsvoorschriften/protocollen beschreven die worden gebruikt bij incidenten en delicten zoals: 1. Wapenbezit 2. Diefstal 3. Geweld/agressie 4. Drugs en alcohol 5. Vandalisme 6. Meldcode kindermishandeling In Deel 4 wordt de veiligheid in en om de school beschreven als gebouw en omgeving, en de afspraken bij calamiteiten, registratie en evaluatie. 5

7 Deel 1: BELEIDSDOMEIN 1.1 Inleiding domein In dit specifieke domein zijn de afspraken weergegeven die te maken hebben met de organisatie van en het beleid met betrekking tot de veiligheid op de scholen binnen ZWN. 1.2 Aspecten en maatregelen Missie en visie op de schoolveiligheid Deze staan beschreven in de algemene inleiding Doelen en middelen met betrekking tot veiligheid Deze staan beschreven in de algemene inleiding. 1.3 Organisatie veiligheid Veiligheidscoördinator In de praktijk is de coördinator Bedrijfsvoering, bijgestaan door coördinator Leerlingzaken en conciërge verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid binnen de school. Bij incidenten wordt er altijd met de schoolleider en of bestuurder overlegd over het te volgen protocol. In bijlage A Organogram staan alle genoemde functies en namen van personen beschreven Coördinatie arbobeleid Het arbobeleid en de daarmee samenhangende afspraken wordt gecoördineerd door de Coördinator Bedrijfsvoering. Hij of zij werkt mee aan het verrichten van en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie, het uitvoeren van Arbo maatregelen en het samenwerken met en het adviseren aan de Medezeggenschapsraad Bedrijfshulpverlener Het team van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) bestaat uit medewerkers van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van ontruimingen bij brand en andere calamiteiten. Bij feesten en toneelstukken in de school moet er altijd minimaal één BHVer aanwezig zijn die de veiligheid van de aanwezigen bewaakt. Bij brand e.d. nemen de BHV-ers onmiddellijk de leiding en dragen de verantwoordelijkheid voor ontruimingen, contact met brandweer etc. Alle BHV-ers zijn gecertificeerd en krijgen jaarlijks een herhalingscursus. Er is op elke locatie een hoofd BHV aangewezen die de leiding heeft EHBO/BHV Op de vestiging zijn altijd medewerkers met een EHBO en/of BHV-diploma aanwezig. Deze medewerkers gaan periodiek op cursus om hun vaardigheden op peil te houden. Tegenwoordig hebben alle BHV-ers ook een EHBO diploma. 1.4 Samenwerking intern Overleg cyclus schoolveiligheid Het thema veilig op school staat regelmatig op de agenda van de teams. Het protocol en de inhoud ervan zijn in grote lijnen bekend bij alle medewerkers van de school en vormen de basis voor hun handelswijze Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. De raad heeft kennis van het veiligheidsplan en keurt deze goed. Tevens wordt de raad en alle ouders ingelicht over de doelstellingen en handelingen met betrekking tot de veiligheid binnen de school Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die de verschillende klassen vertegenwoordigen. De leerlingenraad wordt op de hoogte gehouden van het veiligheidsplan. Optioneel 6

8 kunnen er ook leerlingen betrokken worden bij brand/ontruimingsoefeningen en de daarbij behorende evaluatie Schoolcontact De ouders zijn vertegenwoordigd in een klassenouderoverleg (KOO) waarin ook het veiligheidsplan wordt besproken Vertrouwenspersoon Binnen de school zijn twee medewerkers die als vertrouwenspersonen kunnen optreden voor leerlingen, ouders en personeel. Hun namen staan in de schoolgids en op het organogram. Vanwege de kwetsbaarheid van deze rol is de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon bijgevoegd als bijlage 1 E Vertrouwensleerlingen In de toekomst zouden er ook eventueel twee of meer leerlingen als vertrouwenspersonen voor de leerlingen kunnen worden aangewezen. Dit is nog in bespreking op de verschillende locaties Zorgteam, intern Binnen de school is een intern zorgteam actief dat bestaat uit de zorgcoördinator, coördinator leerlingenzaken, orthopedagoge en de aan school verbonden schoolmaatschappelijk werker. Elke twee weken is er een intern zorgoverleg. 1.5 Samenwerking extern Zorg-en-adviesteam (ZAT) In het Zorg-en-Adviesteam (ZAT) werkt een groot aantal zorgpartners samen met de school. Zij zetten elk hun specifieke expertise en wettelijke taken in en vullen elkaar daarbij aan om de functies van het ZAT snel en doeltreffend te kunnen realiseren: goede hulp en ondersteuning bieden bij door scholen gesignaleerde problemen bij jeugdigen en hun gezinnen. Het ZAT bestaat uit de leden van het interne zorgteam aangevuld met de leerplichtambtenaar, vertegenwoordiger vanuit het CJG (Centrum voor jeugd en gezin), vertegenwoordiger vanuit het samenwerkingsverband.(koers VO) Leerplichtambtenaar De school heeft goede contacten met de leerplichtambtenaar via de coördinator Leerlingzaken. Tevens hanteert de school de 3/6/9 regeling. De 3/6/9 regeling staat omschreven in het verzuimreglement, zie hier voor bijlage Verzuim in domein C. Ook kan de leerplichtambtenaar in overleg met de school gesprekken met leerlingen op school voeren en voorlichting geven aan het lerarenteam Politie Er zijn goede contacten met de wijkagent en bij ernstige incidenten wordt de politie ingeschakeld Brandweer Het brandalarm is met een directe lijn aangesloten op de brandweerkazerne. Er vinden elk jaar check-ups plaats voor alle blusapparaten. Ook controleert de brandweer regelmatig de brandveiligheid in het gebouw Jeugdzorg/AMK Wanneer er vermoedens zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik bij een leerling kan de school terecht bij loket voor Advies-en Meldpunt Kindermishandeling. Na een geaccepteerde melding stelt het AMK een onderzoek in naar de gezinssituatie van het kind. Het AMK biedt zelf geen hulp maar zorgt er wel voor dat de noodzakelijke hulp in gang wordt gezet. De melding kan door een leerkracht, een huisarts, de politie of bijvoorbeeld door een buurman worden gedaan. Het AMK doet aangifte bij de politie wanneer het belang van het kind of de ernst van de gemelde feiten daar aanleiding toe geeft 7

9 1.6 Klachten Klachtenregeling voor personeel Bij overtredingen van de schoolregels/gedragscode personeel wordt de klachtenprocedure van de school gehanteerd. De school beschikt over een vertrouwenspersoon en/of contactpersoon, die bij iedereen in de school bekend is en waar leerlingen én personeel terecht kunnen met klachten, onder andere op het gebied van seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon beoordeelt de situatie en licht zo nodig ouders/verzorgers, politie en/of directeur in. De klachtenregeling van de school is te vinden in de bijlage B. 1.7 Evaluatie Periodieke evaluatie Er vinden periodiek twee vormen van evaluatie plaatst. Allereerst de subjectieve evaluatie; periodiek worden door de schoolleiders vragenlijsten afgenomen over de veiligheidsbeleving van personeel en ouders/verzorgers en wordt het effect van het beleid gemeten en zo nodig bijgesteld. Ten tweede is er de objectieve evaluatie; leerkrachten en directies registreren alle voorvallen op een daarvoor bestemd formulier. De formulieren worden verzameld in de map Veilige school die bij de directie ligt. Jaarlijks wordt aan het eind van het schooljaar het effect van het beleid gemeten en zo nodig bijgesteld. Vragenlijsten en formulier zijn te vinden in de bijlagen 1C en 1D Bijlagen: 1A. Organogram Rudolf Steiner College 1B. Interne klachtenregeling voor personeel ZWN 1C. Vragenlijst voor subjectieve evaluatie 1D. Incidentenregistratieformulier 1E. Taakomschrijving Vertrouwenspersoon 8

10 Bijlage 1A: Organogram Rudolf Steiner College ZWN Bestuurder Artho Jansen Schoolleider Integrale verantwoordelijkheid Martin Klomp Lid schoolleiding Bedrijfsvoering Peter Scholtes Schoolleider Onderwijs Martin Klomp Lid schoolleiding Personeel Caroline Berkhout Communicatie PR Arjanne van der Bijl Leerlingzaken Jeroen Neuerburg Marcel Meulmeester Rutmer Riemersma Facilitair/huisvesting Linda Pieper (hoofdconciërge) Marijn de Jong (conciërge Ijsclubstraat) Gulderen Dipdere, (administratief medewerker) Resad Huskic (onderhoud gebouw) Martijn Molenaar (onderhoud gebouw) Roman Filmel (uitleen) Sasja Keerbergen (kantine en catering) Teamleiders Jan Putkamer 7-8 Paul Peeters 9-10 Sebastiaan Cooiman Marcel Kaptein ambachtelijke stroom Zorgteam Brigitte Raaijmaakers Personeelsgroep Marije Kuijt Marcel Kaptein Jeroen Neuerburg Financiën Hennie van der Kraan Management assistente Daphne Maclean ICT Rembert Amons Errol Hornberger Examenbureau Rembert Amons Kristina Wittich Maria Milisav Hennie van der Kraan Administratie Hennie van der Kraan (financiële administratie) Eliana Minacapelli (leerling administratie, ondersteuning aannamecommissie.) Dineke Glas (ouderbijdrage) 9

11 Bijlage 1B: Interne klachtenregeling personeel ZWN Vooraf Bij overtredingen van de schoolregels/gedragscode personeel wordt de klachtenprocedure van de school gehanteerd. De school beschikt over een vertrouwenspersoon en/of contactpersoon, die bij iedereen in de school bekend is en waar leerlingen en personeel terecht kunnen met klachten, onder andere op het gebied van seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon beoordeelt de situatie en licht zo nodig ouders/verzorgers, politie en/of directeur in. Met deze klachtenregeling beoogt de school een zorgvuldige behandeling van zulke (formele) klachten, in het belang van de betrokkenen en in het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, toepassing van strafmaatregelen, taakbelasting, (uitkomsten van een) beoordelingsgesprek of inschaling. Het indienen van een klacht dient schriftelijk te gebeuren. Interne regeling Vijf fasen: Klachten kunnen zich in de volgende opeenvolgende fasen bevinden: Fase 1: de klacht wordt door het personeelslid besproken met de schoolleider Fase 2: klachtafhandeling is niet naar bevrediging. De klacht wordt vervolgens schriftelijk ingediend bij de bestuurder. Voordat deze overgaat tot behandeling van de klacht wordt nagegaan of er reeds een voorliggend gesprek is geweest met de schoolleider (conform fase 1). Fase 3a: de bestuurder beoordeelt of een nadere bespreking tussen de indiener van de klacht, de schoolleider en de bestuurder zinvol cq kansrijk is. Als dit het geval is, dan wordt een dergelijk gesprek gevoerd met de inzet om er gezamenlijk uit te komen. Hierbij neemt de bestuurder een onafhankelijke positie in. Fase 3b: als de bestuurder inschat dat een nader gesprek geen oplossing biedt of als blijkt dat het geplande gesprek geen oplossing bleek te bieden, wordt door de bestuurder een onafhankelijke derde (niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht) aangezocht om de klacht te onderzoeken. Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt de meest passende persoon aangezocht die voor de klager en de schoolleider beiden aanvaardbaar is. Op grond van dit onderzoek wordt een advies gegeven aan de bestuurder. Fase 4: op basis van dit (niet bindende) advies neemt de bestuurder een bindende beslissing mbt de klacht. Externe regeling Als fasen van de interne regeling zijn afgelopen, kan de werknemer conform de CAO uitwijken naar de externe mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van het type klacht: voor sommige zaken kan het personeelslid zich tot de vakbond wenden, voor andere zaken behoort een beroep op de rechterlijke macht tot de mogelijkheden. 10

12 Bijlage 1C: Formulier Veiligheidsbeleving Periodiek kan door de schoolleiding onderstaande vragenlijst worden afgenomen over de veiligheidsbeleving van personeel en ouders/verzorgers. Zo wordt het effect van het beleid gemeten en kan het zo nodig worden bijgesteld. Formulier Inventarisatie veiligheid Waar in het gebouw of op het terrein van de school voelt U zich onveilig? Welke vorm van onveiligheid ervaart U? Welke vorm van onveiligheid denkt U dat de kinderen ervaren? Pesten Plagen Agressie Gevaarlijke verkeerssituatie Anders nl Er is het afgelopen jaar beleid ontwikkeld op het gebied van veiligheid. Ervaart U verandering in uw veiligheidsgevoel? Denkt U dat de kinderen verandering ervaren? 11

13 Bijlage 1D: Formulier Evaluatie voorval. Leerkrachten en schoolleiding registreren alle voorvallen in het digitale document Incidentenregistratie bij Leerlingzaken. Jaarlijks wordt aan het eind van het schooljaar het effect van het beleid gemeten en zo nodig bijgesteld. De vragen komen voort uit het protocol Veilig op school, uw en onze zorg. We gaan ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van dit protocol. Formulier Evaluatie Voorval Het voorval vond plaats op: Vondelweg / IJsclubstraat Datum. Schoolgebouw/schoolterrein/elders (bv schoolkamp, excursie, gymlocatie)* Het voorval vond plaats tussen: leerling/ouder/verzorger/leerkracht/andere derde* en leerling/ouder/verzorger/leerkracht/andere derde* Bij het voorval was sprake van: Fysieke agressie Verbale agressie Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerkbezit Seksuele intimidatie Schoolverzuim Anders:. Was er sprake van een ernstige situatie, zoals genoemd in het protocol? Ja/nee* Is dit gedrag bij de desbetreffende persoon eerder voorgekomen? Ja/nee* Is er melding gedaan bij de directie? Ja/nee* Is er melding gedaan bij het bestuur? Ja/nee* Is de politie op de hoogte gesteld, cq aangifte gedaan? Ja/nee* Zijn de ouders/verzorgers ingelicht? Ja/nee* Is de situatie door de school afgehandeld? Ja/nee* Zo nee, waarom niet? Is het stappenplan gevolgd? Zo nee, waarom niet? Ja/nee* Heeft er een sanctionering plaatsgevonden? Zo ja, welke? Ja/nee* Indien er sprake is van een slachtoffer, is deze begeleid? Ja/nee* 12

14 Bijlage 1E: Taakomschrijving Vertrouwenspersoon. Taken Aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld). Deze klachten kunnen rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon worden ingediend of het kan door een ander (mentor, ouder/verzorger, contactpersoon) gedaan worden Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kunnen deze gemeld worden aan de zorgcoördinator De vertrouwenspersonen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag De vertrouwenspersonen brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan schoolleiding en zorgcoördinator Protocol/stappenplan 1. Indien iemand contact opneemt met vertrouwenspersoon wordt deze gehoord door de vertrouwenspersoon. Het horen gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat er contact is opgenomen. In het gesprek wordt in ieder geval het volgende nagegaan: - Wat is precies de situatie geweest waar de melding of klacht over gaat? - betreft het een beschuldiging of een verzoek te kijken naar het beweerde ongewenst gedrag? - welke stappen zijn er al ondernomen? - realiseert men zich wat de gevolgen van de eventuele beschuldiging kunnen zijn voor henzelf, het betrokken personeelslid en de overige personeelsleden 2. Van de gesprekken wordt door de vertrouwenspersoon een verslag opgesteld dat door gehoorde en vertrouwenspersoon wordt ondertekend. Weigert een gehoorde de ondertekening dan wordt daarvan, zo mogelijk met vermelding van reden, door de vertrouwenspersoon in het verslag melding van gemaakt. 3. Indien het een klacht betreft die is ingediend door ouders, voogden of verzorgers van een leerling, wordt ook de leerling gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden (met name gelegen in het persoonlijk belang van de leerling) zich daartegen verzetten 4. De dag na de melding moeten de noodzakelijke gesprekken zijn gevoerd. 5. Indien het een klacht met seksuele intimidatie betreft, heeft de vertrouwenspersoon overleg met minstens 1 andere vertrouwenspersoon over de mogelijke vervolgstappen. Bij vervolggesprekken is in principe steeds een tweede vertrouwenspersoon aanwezig. 6. Indien het een klacht betreft, stelt de vertrouwenspersoon het bevoegd gezag daarvan op de hoogte die de betreffende leidinggevende informeert. 7. Indien het een klacht betreft waarin een personeelslid wordt beschuldigd, vindt er in overleg met schoolleiding een gesprek plaats met het beschuldigde personeelslid. Aan dit gesprek neemt in ieder geval de vertrouwenspersoon en iemand namens de schoolleiding deel. In dit gesprek wordt de betrokkene op de hoogte gesteld van de beschuldigingen en wordt zijn/haar zienswijze gevraagd. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, wordt het betrokken personeelslid op de eventuele mogelijkheid van juridische bijstand gewezen (bijvoorbeeld vakorganisatie). De beschuldigde kan zich ook laten bijstaan door iemand. 13

15 8. Indien het een klacht betreft wordt de klager op de hoogte gebracht van de klachtenprocedure van de school 9. De voorgenomen vervolgstappen worden ook besproken met zorgcoördinator en/of schoolleiding en desgewenst met de vertrouwensinspecteur 10. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 11. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien nodig of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Klager en aangeklaagde wordt ook aangegeven dat ze zich kunnen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Geheimhouding De geheimhouding heeft betrekking op het feit dat vertrouwenspersonen geen informatie uit hun functie met collega s, leerlingen en derden delen. Het betreft geen absolute geheimhoudingsplicht. In veel situaties zal de contact- en vertrouwenspersoon informatie over een klacht of de klager moeten delen. Met het bevoegd gezag, de klachtencommissie of de politie. De functieaanduiding 'vertrouwenspersoon' roept bij velen de verwachting op dat de informatie van de klager geheim blijft. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om aan de klager duidelijk te maken dat een klacht uiterst zorgvuldig behandeld wordt, maar dat het beloven van geheimhouding een oplossing in de weg staat. Tip: Beloof geen geheimhouding maar zorgvuldigheid! 14

16 Deel 2 SOCIAAL DOMEIN 2.1 Aspecten en maatregelen Algemene regels en afspraken: Onder de algemene regels en afspraken valt ook de gedragscode voor het personeel op onze scholen. Deze gedragscode gaat over de omgang met collega s, de omgang met leerlingen en de omgang met ouders. De code moet ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken zijn omtrent het sociale verkeer op school en de positie van de leraar/medewerker ten opzichte van de leerling waardoor ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie kan worden voorkomen en kan worden aangepakt. Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan maar kan de schoolcultuur bewaken. De gedragscode is in zijn geheel in de bijlage A te vinden Basisgedragsregels De basisgedragsregels worden beschreven in de algemene inleiding van het veiligheidsplan Schoolreglement In het schoolreglement wordt samengesteld door leerlingen, ouders en docenten. Hierin staan alle afspraken beschreven waaraan leerling en leraar zich moeten houden. Het hele schoolreglement is te vinden in de bijlage C Overige regels Bij kleinere en grote incidenten kiest de school ervoor het stappenplan te hanteren waarin beschreven staat hoe te handelen. Het stappenplan beschrijft helder welke fases moeten worden doorlopen zoals een preventieve- en een sanctionerende fase om in de voorkomende situaties goed te handelen. Juiste inschatting van de situatie, gesprekken met de betrokkenen en -wanneer nodig- tijdige inschakeling van politie e.d. behoren er ook toe. Het totale stappenplan bij incidenten is te vinden in de bijlage E. 2.2 Afspraken rond preventie Gedragscode Voorkomen ongewenst seksueel gedrag In de gedragscode voor het personeel (bijlage 2A) staat uitgebreid beschreven hoe te voorkomen dat zaken uit de hand kunnen lopen. Zie boven bij algemene regels en afspraken. Aanvullend: Eerste hulp Wanneer er eerste hulp wordt geboden, waarbij de leerling zich moet ontkleden, moet er naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn. Als regel geldt: bij een meisje is dit een vrouw, bij een jongen is het de taak van een man. Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins, wordt de uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd. Buitenschoolse activiteiten Tijdens het buitenschoolse activiteiten zoals werkweken, reizen e.d. slapen jongens en meisjes gescheiden. De begeleider slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan de leerlingen. Verder is er de keus of de leerlingen zonder begeleiding 15

17 slapen of dat de mannelijke begeleiding bij de jongens slaapt en de vrouwelijke begeleiding bij de meisjes. Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende ruimtes uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. Dit is uiteraard van toepassing als de situatie het vereist dat mannelijke begeleiding de ruimtes van de meisjes binnengaat en dat vrouwelijke begeleiding de ruimtes van de jongens binnengaat. Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches. In principe gaat een medewerker niet alleen met een leerling op stap. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit gemeld worden bij de schoolleiding en moet de reden en de tijdsduur aangegeven worden. Ten aanzien van sportevenementen gelden deze regels voor zover van toepassing ook Omgaan met agressie en geweld (Hoort dit in hoofdstuk preventie?)bekijken we bij de evaluatie Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van verbaal en fysiek geweld door ouders/verzorgers, personeel, leerlingen, vrijwilligers, stagiaires e.d. niet getolereerd wordt. Geweld door personeel richting leerling Fysiek geweld als straf door de leerkracht wordt niet getolereerd. Bij overtreding van bovenstaande regel door een emotionele reactie deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de schoolleiding. Verder neemt de leerkracht in overleg met de schoolleiding zo snel mogelijk contact op met de ouders/verzorgers om het gebeurde te melden en uit te leggen. Als de ouders/verzorgers van de leerling een klacht indienen bij de schoolleiding wordt een gesprek gearrangeerd tussen de ouders/verzorgers en de schoolleiding De schoolleiding houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel: ondanks het feit dat valt uit te leggen dat er sprake was van een emotionele reactie, houden ouders/verzorgers het recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure. Dreigen met fysiek geweld door lid personeel Bij dreigen met fysiek geweld door personeel wordt de betrokkene door de schoolleiding onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek. Na afloop van een incident voert de schoolleiding zo spoedig mogelijk een ordegesprek met betrokkene. Inhoud van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van betrokkene niet wordt getolereerd. De ernst van het voorval wordt gewogen en besproken met betrokkene. Ten slotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin een sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld een waarschuwing of een schorsing. De schoolleiding stelt voor zover van toepassing de bestuurder op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt. Uiteraard is er ook aandacht voor het slachtoffer. Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de schoolleiding onmiddellijk melding gedaan bij de bestuurder, die vervolgens bepaalt of en zo ja welke rechtspositionele maatregelen worden genomen. Indien van toepassing: de bestuurder beoordeelt in dat geval samen met de schoolleiding van de school of hij/zij een gesprek heeft met het betrokken personeelslid. Dreigen met geweld door leerlingen, ouders/verzorgers of derden Na afloop van een incident voert de schoolleiding zo spoedig mogelijk een ordegesprek met betrokkene. 16

18 Inhoud van dit gesprek zal zijn dat het gedrag van betrokkene niet wordt getolereerd. De ernst van het voorval wordt gewogen en besproken met betrokkene. Ten slotte wordt meegedeeld dat er een brief volgt met daarin een sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke maatregelen (waarschuwing, of dat aan het bestuur een voorstel zal worden gedaan om betrokkene van school te verwijderen, dan wel de toegang tot de school te ontzeggen. De schoolleiding stelt voor zover van toepassing de bestuurder op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt. Ingeval van herhaling van bedreiging door ouders/verzorgers e.d. wordt door de schoolleiding melding gedaan bij de bestuurder, die vervolgens bepaalt of en zo ja welke ordemaatregelen worden genomen. De schoolleiding beoordeelt samen met de bestuurder of er een gesprek met de betreffende ouders/verzorgers e.d. dient plaats te vinden. Geweld door personeel, leerlingen, ouders/verzorgers en derden Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld wordt door de schoolleiding onmiddellijk melding gedaan bij de bestuurder, die vervolgens samen met de schoolleiding bepaalt of en zo ja welke ordemaatregelen worden genomen. De schoolleiding houdt van elk voorval een dossier bij. De bestuurder kan gebruik maken van zijn bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen. Ordemaatregelen Als het gaat om ouders/verzorgers en derden kan de schoolleiding hen de onmiddellijke toegang tot de school ontzeggen De maatregel moet door de bestuurder worden bevestigd. Wanneer het gaat om een personeelslid kan de schoolleider met toepassing van het Rechtspositiebesluit deze met onmiddellijke ingang schorsen. De maatregel moet door de bestuurder worden bevestigd. In het uiterste geval kan de bestuurder overgaan tot ontslag. Bestuurlijke betrokkenheid ingeval van fysiek geweld door ouders/verzorgers/leerlingen 1. Ieder incident waarbij sprake is van fysiek geweld wordt door de schoolleiding aan de bestuurder gemeld. In samenspraak met de schoolleiding wordt bepaald of/welke maatregelen getroffen worden in de zin van nazorg (zie bijlage 3.9) opvang personeels 2. Indien nodig zullen leerlingen worden overgeplaatst naar een andere school. Daarover pleegt de bestuurder dan wel de schoolleiding overleg met onder hun toezicht staande scholen dan wel met een ander schoolbestuur. 3. De schoolleider onderhoudt de contacten met de media. Het personeel van de school verwijst de media dan ook consequent naar de schoolleider. 4. Het schoolleiding informeert in elk geval: de inspectie, de wethouder van onderwijs (alleen in zeer ernstige gevallen), de ouders/verzorgers van de school, het personeel en de medezeggenschapsraad door middel van een brief over het voorgevallen incident en de genomen maatregelen. 5. Het schoolleiding onderhoudt contact met: de politie, justitie, reclassering, advocaat van de dader/ouders/verzorgers. 6. Het schoolleiding doet altijd aangifte van (dreiging) van geweld bij de politie. 7. Het schoolleiding zal het slachtoffer adviseren eveneens aangifte te doen bij de politie. Opmerking: bij ernstige incidenten gaat het Openbaar Ministerie altijd ambtshalve over tot vervolging. 8. De schoolleiding evalueert na enige tijd met alle betrokkenen het voorgevallen incident. 17

19 2.2.3 Voorkomen van (digitaal) pesten Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging (vooral voor leerlingen) voor de sfeer op school en voor het individu. Daarom hebben wij een aantal regels geformuleerd voor zowel leerlingen als leerkrachten. Preventieve aanpak Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!) doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is. Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend ervaren kan worden. Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als kwetsend ervaren kunnen worden. Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd: Geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag verafschuwt en afkeurt; Probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer; Probeert hij het invoelend vermogen van de pester en de zwijgende meerderheid te vergroten ( als jij nu eens gepest werd ); Brengt hij het probleem in de teamvergadering en wordt er vervolgens overgegaan tot het opstellen van een plan van aanpak; Stelt hij de ouders/verzorgers van de betrokkenen (pester, gepeste) op de hoogte en geeft aan hoe de school dit probleem gaat aanpakken. Na overleg met de zorgcoördinator kan, wanneer de problematiek daartoe aanleiding geeft, de gepeste leerling door de maatschappelijk werker worden begeleid. De uitwerking van genoemde regels is vastgelegd in een pestprotocol van de school. (zie bijlage 2C). Pestregels personeel Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook personeelsleden kunnen onderling hiermee worden geconfronteerd. Om pesten tegen te gaan, kunnen de volgende regels worden gegeven: Maak de pester duidelijk dat hij te ver gaat, dat zijn grapjes niet meer leuk zijn. Zoek steun bij de vertrouwenspersoon van de school. Vergeet niet de rol van de schoolleiding/leidinggevende te bespreken. Houd een logboek bij. Zo weet u wanneer er ongewenste zaken plaatshadden en wie erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als bewijs, maar ook om uw hart te luchten. Bedenk dat niet alleen u het slachtoffer bent, maar ook de organisatie. Uiteindelijk heeft ook de school belang bij goede onderlinge verhouding. Het is van belang dat de school werkt aan voorwaarden voor een goede en open werksfeer. Vraag u af wat de motieven zijn van uw plaaggeest. Dan weet u beter hoe u moet optreden. Sommige mensen pesten simpelweg omdat ze verwachten er voordeel mee te behalen. Praat met mensen die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te voorkomen dat ze het volgende slachtoffer worden. Lees over het onderwerp. Verhalen van anderen kunnen u het gevoel geven dat u niet alleen staat. U kunt leren van hun ervaringen. Pest zo nodig terug. Imiteer het gedrag van de dader: negeer hem/haar ook, snauw hem/haar af, scheld terug. Maak daarbij niet de vergissing te ver door te slaan. Neem contact op met de schoolleiding. Die is op grond van de Arbo-wet verplicht maatregelen te nemen. 18

20 2.2.4 Voorkomen discriminatie Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan: huidskleur, levensovertuiging, seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en voedsel, enzovoort. We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit wordt binnen het onderwijs als een verrijking ervaren. Het vraagt wel extra inzet en aandacht/alertheid om tot een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te komen. Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht: De leerlingen en hun ouders/verzorgers worden gelijkwaardig behandeld. Er wordt geen discriminerende taal gebruikt. Er wordt zorg voor gedragen dat er in de school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken e.d. Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders/verzorgers ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders/verzorgers geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag. De leerkracht neemt duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maakt dit kenbaar. Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de schoolleiding uitgenodigd voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij de bestuurder, die vervolgens bepaalt of en zo ja welke disciplinaire maatregelen er worden genomen. Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders/verzorgers en/of leerlingen worden deze door de schoolleiding uitgenodigd voor een gesprek. Bij herhaaldelijke overtreding van de gedragsregels wordt melding gedaan bij de bestuurder, die vervolgens bepaalt of en zo ja welke maatregelen er worden genomen. In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de school en het schoolterrein Voorkomen strafbare feiten De school er doet alles aan om strafbare feiten te voorkomen door goede voorlichting en voorbeeld gedrag. Strafbare feiten worden aan de politie gemeld. Gouden regels over roken, alcohol en drugs zijn te vinden onder het kopje Genotmiddelenbeleid. Het hele protocol is te vinden in de bijlage 2F Afspraken rond sociale media en internet De school hanteert een protocol voor het gebruik van sociale media en internet door leerlingen. Het staat op de website van de school en is bijgevoegd als bijlage 2H Omgaan met vertrouwelijkheid: De school hanteert het reglement en protocol bij bespreking van vertrouwelijke gegevens zoals bij het ZAT (zie bijlage 2G) Daarnaast zijn de gegevens van leerlingen en hun ouders vertrouwelijk en worden niet aan derden gegeven. In Magister zijn de rapportgegevens van leerlingen zichtbaar voor hun ouders (nog niet bij alle vestigingen). Over de omgang van de zorgteam met de mogelijkheden van Magister is nog overleg gaande Rouwverwerking: Bij het overlijden van een lid van de schoolgemeenschap hanteert de schoolleiding het protocol Doodnormaal. Het protocol is samengesteld door de gelijknamige werkgroep en is te krijgen bij de coördinator Bedrijfsvoering. 19

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht

Gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht Gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht Advies GMT: 26.06.2006 Voorgenomen besluit CvB: 12.07.2006 Instemming ouder/leerlinggeleding CMR:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL. Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland De Vrije School Den Haag. 20 maart 2012. Colofon S. Asselbergs-Hagedoorn

VEILIG OP SCHOOL. Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland De Vrije School Den Haag. 20 maart 2012. Colofon S. Asselbergs-Hagedoorn VEILIG OP SCHOOL Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland De Vrije School Den Haag 20 maart 2012 Colofon S. Asselbergs-Hagedoorn Oplage: kleur 2 zwart/wit 8 3 INHOUD pagina Inleiding 4 Deel A : Beleidsdomein

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie:

Veiligheidskaart. Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan. Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: eiligheidskaart Checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan Naam school/locatie: Ingevuld door/functie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan.

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol grensoverschrijdend gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag voorlopige vaststelling 03/10/2016 Proces/document Ghita Kolker directeur-bestuurder eigenaar MR 22/11/2016 Versienummer 1.0 - PMR instemming / advisering/ ter informatie

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... Fout! Bladwijzer niet 1.1 Schoolleiding... Fout! Bladwijzer niet 1.2 Arbo-coördinator... Fout! Bladwijzer niet 1.3 Veiligheidscoördinator... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2 Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1 Inhoud 1 Aanhef... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Behandeling van de klachten... 3 3.1 De contactpersoon... 3 3.2 De vertrouwenspersoon... 3 3.3 De klachtencommissie...

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Klachtenregeling Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Oktober 2012 Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen Pagina s 1.0 Oktober 2012 Eerste versie

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

protocol over het handelen tegen agressie en geweld

protocol over het handelen tegen agressie en geweld Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen protocol over het handelen tegen agressie en geweld voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 22 maart 2012 instemming GMR 19 april 2012 definitief vastgesteld

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik

Protocol seksueel misbruik Protocol seksueel misbruik Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik... 3 2.2 Medewerkers... 3 2.3 Ouders... 4 2.4 Reikwijdte... 4 3 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij de school, is dit protocol een handvat bij bovenstaande problematiek. Hierbij

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Behandeling van de klachten 3 3. Slotbepalingen 5

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Behandeling van de klachten 3 3. Slotbepalingen 5 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Behandeling van de klachten 3 3. Slotbepalingen 5 Bijlage 1. Mogelijke klachtroutes bij klachten van een personeelslid Bijlage 2. Artikelgewijze toelichting 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren INLEIDING Activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Rol, taken en protocol. vertrouwenspersonen en contactpersonen

Rol, taken en protocol. vertrouwenspersonen en contactpersonen Rol, taken en protocol vertrouwenspersonen en contactpersonen bij klachten m.b.t. seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag Augustus 2014 Dockinga College www.dockinga.nl 1 Inleiding Missie

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst. Promes. Beleidsplan ter voorkoming en bestrijding van:

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst. Promes. Beleidsplan ter voorkoming en bestrijding van: Stichting Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst Promes Beleidsplan ter voorkoming en bestrijding van: agressie geweld seksuele intimidatie pesten discriminerend gedrag Bestuursvergadering 20070313

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Klachtenregeling LMC Voortgezet Onderwijs

Klachtenregeling LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2007/348 Voorgenomen besluit CvB : 25 juni 2008 Instemming GMR : 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : 9 juli 2008 Aangepast : 11 mei 2011 (t.a.v. art. 3.1 aantal vertrouwenspersonen)

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie