PESTEN KAN NIET Een beleid op school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PESTEN KAN NIET Een beleid op school"

Transcriptie

1 PESTEN KAN NIET Een beleid op school 1. Inleiding De school is voor jongeren een plaats om te leren, om op verhaal te komen, om de wereld te verkennen. Zich goed in zijn vel voelen, is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Jonge mensen leren op school sociale relaties aan te gaan. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Vooral omdat ze in die moeilijke periode van hun leven, de puberteit, heel kwetsbaar en onzeker zijn. Een school moet dan in grote mate de veiligheid kunnen bieden waarin al die leerprocessen kunnen verlopen. Leerlingen kunnen op school op heel veel manieren leren hoe ze sociaal vaardig kunnen worden. Een school drijft echter ook mee op maatschappelijke evoluties en trends. Er zijn naast of samen met de vele mogelijkheden, onder andere via de sociale media, ook veel valkuilen en uitdagingen zowel binnen als buiten de school. Ook op onze school stellen we vast dat leerlingen het soms moeilijk hebben om hun emoties of verwachtingen naar elkaar toe positief te tonen of te verwoorden. Kleine ruzies blijven hangen en groeien uit tot een vervelend, hardnekkig conflict, een pestsituatie. De nieuwe sociale media versnellen processen en scheppen mogelijkheden. Anderzijds kunnen ze een bron van ergernis zijn en vergroten ze vaak de omvang van een conflict. We ervaren dat jongeren daar soms moeilijk alleen uit geraken en dat een extra ondersteuning zeker zinvol is. Onze school wil duidelijk neen zeggen tegen pesten. Dit houdt in dat we werk willen maken van een veilige en aangename leer- en leefomgeving. We willen werk maken van informeren en sensibiliseren van alle betrokkenen. Zo wordt de aandacht aangescherpt en kent iedereen zijn verantwoordelijkheid. 2. Definities Pesten: er is sprake van pesten wanneer iemand langdurig en aanhoudend het slachtoffer is van gewelddadig gedrag van een of meer personen (fysiek, psychisch, sociaal, materieel). Dit kan soms heel subtiel zijn. Dit gedrag heeft tot doel of gevolg dat het slachtoffer schade wordt toegebracht (kwetsen, ondermijnen, angstig maken, ). Pesten kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. Het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen. Als er al aanleiding toe wordt gegeven, dan nog staat die niet in verhouding tot wat het slachtoffer overkomt. Cyberpesten: alle vormen van pesterijen die een beroep doen op nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zoals gsm of computer, om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,... Zo kunnen er bijvoorbeeld via sms beledigingen of bedreigingen verstuurd worden of private of beschamende dingen verspreid worden via Facebook. Andere vormen zijn: in iemands mailbox inbreken, opzettelijk een virus doorsturen, iemand uitsluiten uit een onlinegroep, iemand misleiden door te doen alsof je iemand anders bent, Via cyberpesten kan op korte tijd gemakkelijk een grote groep betrokken worden. Cyberpesten komt heel dichtbij, bijna letterlijk tot in de slaapkamer. Qua tijd en omvang kan het grenzeloos worden.

2 3. Betrokken partijen Het slachtoffer Het slachtoffer is diegene die incasseert en ondergaat. Iedereen kan slachtoffer worden en toch leggen slachtoffers vaak de schuld bij zichzelf. Naast passieve slachtoffers zijn er ook de provocerende slachtoffers. Zij vertonen onbewust gedrag (klikken, snel boos worden, gaan vleien, opscheppen ) dat aanleiding geeft tot irritatie en spanning. Een afwijkend uiterlijk kenmerk (huidskleur, gestalte, gewicht, kledij, geaardheid) is op zich niet de oorzaak van pesterijen. Het kan soms wel pestgedrag uitlokken en maakt jongeren kwetsbaar. Mogelijke signalen van een gepeste leerling: - de leerling isoleert zich van de anderen - is vaak betrokken bij opstootjes in de klas of op het schoolplein - is vaker afwezig; gaat niet graag naar school - heeft psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, ) - schoolresultaten gaan achteruit - wordt dikwijls als laatste gekozen bij het indelen van groepjes De pester De pester is diegene die de pesterijen in gang steekt en gaande houdt. Er is zelden één pester, meestal gaat het om een groepje pesters met één of meer leidersfiguren. Sommige pesters waren vroeger zelf slachtoffer. Dit zijn jongeren met kwetsuren of grote twijfels rond zichzelf. Mogelijke signalen van een pestkop: - doet stoer en wil indruk maken - is vaak fysiek sterker dan het slachtoffer - wil overheersen en zichzelf bewijzen - is impulsief en reageert agressief bij tegenwerking - omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien - is eerder gevreesd dan geliefd De meelopers De meelopers merken de pesterijen op. Sommigen gaan supporteren en meedoen. Anderen vinden het vervelend maar durven niet reageren of tussenkomen. Ze zijn bang om zelf slachtoffer te worden. De ouders Ouders zijn een belangrijke betrokken partij al ervaren zij vaak dat ze pas heel laat op de hoogte zijn van het probleem. Jongeren proberen hun zorgen meestal eerst zelf op te lossen. Ouders hebben een ondersteunende rol. Ze kunnen hun zoon of dochter helpen om het pesten aan te pakken. Een goede communicatie met de school is hier belangrijk. De ouders kunnen samen met de school zoeken naar de oorzaak van het pesten. Ze kunnen hun kinderen stimuleren om hun netwerk uit te breiden zodat ze aan zelfvertrouwen kunnen winnen en weerbaarder worden. Ouders van een jongere die pest kunnen mee zoeken naar de oorzaak van dit gedrag. Door het probleem bespreekbaar te maken, leren ze hun zoon of dochter andere sociale vaardigheden. Leerkrachten en opvoeders Leerkrachten en opvoeders staan heel dicht bij het dagelijks leven in de klas, op het schoolplein en op het internaat. Ze vangen veel signalen op.

3 Zij kunnen zowel op preventief vlak als op curatief vlak heel veel betekenen. Ze helpen van op de eerste lijn mee in het uitbouwen van een positief schoolklimaat waarin pesten minder kans krijgt. Zij sturen zelf bij door alert te zijn en snel te reageren. Ze kunnen ondersteuning vragen of doorverwijzen indien het pesten hardnekkig is. Alle medewerkers van de school hebben een belangrijke functie als rolmodel. Leerlingen spiegelen zich heel sterk aan de volwassenen die voor hen staan. Als zij op een respectvolle, milde en toch duidelijke manier spreken met en over leerlingen en collega s, leren leerlingen hier veel uit. Klare taal spreken over het feit dat roddelen niet rendeert noch constructief is, en dat ook voorleven, rendeert. De leerlingenbegeleiding en de werkgroep relationele opvoeding De leerlingenbegeleiding komt tussen wanneer de eerstelijnsaanpak niet rendeert. De leerlingenbegeleiding organiseert gesprekken met leerlingen, met ouders, met leerkrachten. De leerlingenbegeleiding en de werkgroep ontwikkelen samen met leerkrachten en leerlingen acties die een positief schoolklimaat bevorderen. Zij houden de vinger aan de pols en volgen evoluties op. Het beleid Het beleid stimuleert de ontwikkeling van een pesten-kan-niet-plan, ondersteunt, geeft kansen en stimuleert zodat iedereen zich maximaal kan ontplooien. Het beleid streeft naar een positief schoolklimaat dat door alle medewerkers gedragen wordt. De school vraagt alle medewerkers om te reageren op pesterijen. 4. Een plan Preventief Wat kunnen we doen om pesten te voorkomen? We onderscheiden 3 niveaus: - Niveau 1: We willen voortdurend werken aan verbondenheid en aan een positief pedagogisch klimaat. We zorgen voor een goede sfeer op school. Formele en informele initiatieven dragen hiertoe bij. Ook de inrichting en de organisatie van de school tellen mee. Aanwezigheid bij de leerlingen en een goed toezicht voorkomen dat leerlingen ruimte en tijd hebben om het elkaar moeilijk te maken. Dit is de basis om op verder te werken. Het gaat om het investeren in het leer, werk- en leefklimaat van de school. Op die manier versterken we het welbevinden en de betrokkenheid van mensen. - Niveau 2: Op het tweede niveau situeren we maatregelen die leerlingen, leerkrachten, de ouders en de school sterker maken en meer draagkracht geven. De aandacht spitst zich toe op het versterken van weerbaarheid, draagkracht en probleemoplossend vermogen. Zo voorkomen we dat mensen in de probleemzone belanden. We zetten in op het ontdekken van talenten en kwaliteiten zodat zowel leerkrachten als leerlingen datgene kunnen doen dat het meeste aansluit bij zijn mogelijkheden. Kort op de bal spelen bij roddelen, ruzies en dagelijkse strubbelingen kan erger voorkomen. We leren leerlingen alternatieven aan om op een positieve manier met elkaar om te gaan. - Niveau 3: Deze maatregelen zijn duidelijk bedoeld om het pesten te helpen voorkomen. Ze zorgen ervoor dat iedereen alert is en er alles aan doet om het pesten tegen te houden en/of te voorkomen. Dit gebeurt via een combinatie van maatregelen en acties op individueel, klas-, en schoolniveau.

4 Specifieke informatie- en sensibiliseringscampagnes maken hier deel van uit. Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders weten bij wie ze terecht kunnen indien ze een probleem vaststellen. Curatief Wat kunnen we doen als we vaststellen dat er gepest wordt? De aanpak moet omzichtig en onderbouwd gebeuren, met respect voor het tempo en de draagkracht van het slachtoffer. Een goede sensibilisering zorgt ervoor dat pesten sneller opgemerkt wordt. Zowel medeleerlingen, leerkrachten, opvoeders als ouders kunnen vaststellen dat er een probleem is. Elk signaal van een probleem wordt ernstig genomen. In de aanpak van het pesten onderscheiden we vier verschillende niveaus. - Niveau 1: Door klassendirectie, vakleerkracht, opvoeder, leerlingenbegeleider, Coachende tussenkomsten naar het slachtoffer: luisteren naar het verhaal, zoeken naar oorzaak of aanleiding, zoeken naar oplossingen, verkennen of er hulpbronnen zijn. Hier kan geen geheimhouding beloofd worden, wel duidelijke afspraken over de stappen die zullen gezet worden. Het tempo en de draagkracht van het slachtoffer zijn erg bepalend. Het kan helpen om te overleggen met een collega of met de leerlingenbegeleiding. Doorverwijzen kan als je aanvoelt dat dit probleem een intense opvolging nodig heeft. Gesprek met dader: in deze gesprekken komen dezelfde onderwerpen aanbod: wat is er gebeurd? Hoe komt dat? Wat kan er gebeuren om het pesten te stoppen, om herval te vermijden, om te herstellen? Herstel: de draad terug oppakken, afspraken maken rond vervolg, goed polsen naar de draagkracht van alle partijen, luisteren naar de voorstellen van dader en slachtoffer. Opvolging: zowel slachtoffer als dader worden opgevolgd om herval te voorkomen en om het gewonnen vertrouwen te bewaken. - Niveau 2: Door leerlingenbegeleiding in samenspraak met de klasleraar Herstelovereenkomst: soms is opnieuw beginnen niet gemakkelijk en is extra ondersteuning nodig. Een schriftelijk contract met klare afspraken kan hierbij een hulp zijn. Beide partijen denken na over wat nodig is om tot herstel te komen. De gezamenlijke verwachting wordt op papier gezet. Leerlingen en klassendirectie en/of leerlingenbegeleider tekenen voor akkoord. De ouders worden op de hoogte gebracht. No-blame: aangezien pesten vaak een groepsprobleem is, betekent dit dat een individu heel moeilijk het probleem alleen kan oplossen. Een individu kan zelden winnen van een groep. De groep moet in actie komen. De essentiële elementen in deze methode zijn: - Niemand wordt gestraft - Aanmoedigen van empathie - Gedeelde verantwoordelijkheid - Probleemoplossend - De no-blame aanpak is een intensieve aanpak die bestaat uit 7 stappen. De pester, de meelopers en vrienden van het slachtoffer worden actief betrokken. Ondertussen wordt individueel gewerkt met het slachtoffer.

5 - Niveau 3: Door externe begeleiding Hergo: staat voor herstelgericht groepsoverleg. Dader(s), slachtoffer(s) en hun steunfiguren (ouders, vrienden) gaan met een neutrale hergo-deskundige op zoek naar manieren om de schade te herstellen. Voorwaarde is dat de dader erkent dat hij in de fout gegaan is. HERGO is geschikt voor ernstigere incidenten en wordt door een neutrale externe deskundige begeleid. Deze rol kan opgenomen worden door een medewerker van het time-out project Blink. Externe (therapeutische) begeleiding: zowel slachtoffer als pester kan nood hebben aan extra ondersteuning. Afhankelijk van de situatie kunnen diverse thema s aan bod komen: aanleren van sociale vaardigheden en gepaste communicatiepatronen, werken aan zelfbeeld, leren omgaan met frustraties, traumaverwerking, Het doel is de jongere sterker te maken zodat herhaling wordt vermeden. Doorverwijzing kan gebeuren in overleg met het CLB. - Niveau 4: Door directie Indien ondersteuning, begeleiding noch bemiddeling werkt en het probleem niet opgelost wordt, zal een sanctie duidelijk moeten maken dat de school pesten niet duldt. Contract: de directie formuleert schriftelijk de voorwaarden waaraan de leerling moet voldoen om verder op school te kunnen functioneren. De leerling en de ouders ondertekenen dat engagement. De werkpunten worden opgevolgd en geëvalueerd. Schorsing: indien de leerling zich niet houdt aan de afspraken en het pesten niet ophoudt dan wordt de samenwerking stopgezet.

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Inhoudsopgave: Doel van het omgangsprotocol... 3 Het probleem dat pesten heet..4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Hoe voorkomen we pestgedrag...6 Aanpak van ruzies en het pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008 Pest protocol vastgesteld op 13 maart 2008 1.1 Pesten op school, hoe ga je er mee om?... 2 1.2 Voorwaarden... 2 2.1 Het probleem dat pesten heet... 3 2.2 Hoe willen wij daarmee omgaan?... 3 3.1 Aanpak

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN (WEBVERSIE) 2013 COLOFON Het KMS Protocol tegen Pesten is een uitgave van de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum (Bussum, augustus 2013). Niets van deze uitgave mag in

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Met aanvullend lesseries, meetinstrumenten en ideeën om pesten preventief te behandelen. Vastgesteld in team, in MR behandeld. Pestprotocol Sg. Beyaert Pagina

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK

SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK BELEIDSPLAN EEN VEILIGE SCHOOL Mijnschool PROTOCOL: HOE TE HANDELEN BIJ PESTGEDRAG? Uitgangspunten Vijf sporen aanpak Stappenplan Inhoud Voorwoord 1. Pesten

Nadere informatie

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12 150 Organisatie van de groep Ronnie (10 jaar) heeft op maandag en dinsdag altijd twee vrienden met wie hij buiten voetbalt. Maar op woensdag komen die vrienden niet en met de andere jongens in zijn groep

Nadere informatie

Pesten/plagen hoe ga je ermee om?

Pesten/plagen hoe ga je ermee om? Pesten/plagen hoe ga je ermee om? Vormingsavond 30 april 2013 V.B.S. De Sprankel Liesbet Van Geeteruyen http://users.telenet.be/gezinstherapie 1 Verloop van de avond Mijn verwachtingen Om over na te denken

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

CYBERPESTEN Educatieve- en preventiepakketten

CYBERPESTEN Educatieve- en preventiepakketten CYBERPESTEN Educatieve- en preventiepakketten KHLim. Departement SAW. Projectbegeleider Projectverantwoordelijke Theoretisch begeleider Leden projectgroep Gerard Gielen Davy Nijs Elly Leus 1. Appermans

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder?

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder? Cassette Ouderparticipatie, deel 7 Bestelcode: 807 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 807, verzendadres en

Nadere informatie