Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie, medezeggenschapsraad en het bestuur, i.c. de algemene directie Het Driespan Saltho Onderwijs. u altijd contact opnemen met ons. Kijk ook eens rond op onze website: Met vriendelijke groet, Mede namens het schoolteam van Het Brederocollege Wij gaan ervan uit dat de gids antwoord geeft op veel van uw vragen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan kunt Mevr. Sacha Vingerhoeds Teamleider Mevr. Ingrid Hofman Teamleider a.i. 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Kwaliteitsbeleid 14 De school en de organisatie 3 Grondslag Het Brederocollege 3 De Organisatie 3 Medezeggenschap 3 Missie en Visie 5 Missie 5 De visie van Het Brederocollege 5 De schoolleiding 5 De leerlingen 5 Passend Onderwijs 6 Leerstofaanbod 8 Leerinhoud en de doelen van het onderwijs 8 Sectorkeuze VMBO 8 Profielkeuze HAVO 8 Toetsing 8 Examinering 8 De schoolorganisatie 10 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 10 De klas en de leerkracht 10 Kerndocument en Ontwikkelingsperspectief 10 Rapport 10 Samenwerkingspartners 11 Sterk in Werk 11 Europees Sociaal Fonds (ESF) 11 Zorg voor Jeugd 11 Leerplichtambtenaar 11 School en veiligheid 12 Schoolveiligheidsplan 12 Agressief gedrag 12 Achtervang 12 Klachtenregeling Het Brederocollege 12 Financiële zaken 15 De ouderbijdrage 15 Schade en verzekering 15 Ongevallenverzekering 15 Stichting Leergeld 15 Schoolregels 16 Gedragsregels en ordemaatregelen 16 Kledingvoorschriften 16 Spelcomputers, MP3 en GSM 16 Het gebruik van internet en sociale media 16 Dagelijkse praktijk 18 Bereikbaarheid van de school 18 Onderwijstijden 18 Studiedagen 18 Vakanties en vrije dagen schooljaar Pauzes 19 Rookbeleid 19 Medicijngebruik op school 19 Ziekmeldingen 20 Extra verlof 20 Lesuitval 20 Lessen bewegingsonderwijs 20 Foto s/video-opnames 20 Leerlingenvervoer 20 Taxi 20 Algemene informatie 21 Wijziging gegevens 21 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 21 Privacy 21 Notities 23 2

4 De school en de organisatie Grondslag Het Brederocollege Het Brederocollege gaat uit van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs. De normen- en waardenoverdracht is zodanig dat de leerling een eigen levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een inbreng kan hebben. Acceptatie, respect en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen is daarbij uitgangspunt. De school is onderdeel van Het Driespan. De Organisatie Stichting Koraal Groep bestaat uit 11 werkstichtingen waaronder 2 onderwijsstichtingen, te weten Saltho Onderwijs en Het Driespan. Medezeggenschap Binnen Koraal Groep wordt een groot belang in medezeggenschap gesteld. De Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over algemene beleidszaken van de holding. De voorzitter en secretaris van de GMR van Het Driespan zijn in de CMZm vertegenwoordigd. Binnen Het Driespan is een bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Op de scholen zijn er Deelraden(DR) die instemmings- of adviesrecht hebben bij beleidszaken die betrekking hebben op de betreffende school. De regio directeur voert tenminste 2 maal per jaar overleg met de deelraad, tussentijds overleg is altijd mogelijk. De DR wordt gevormd door ouders en personeelsleden. Zij kunnen zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De zittingsperiode geldt (indien mogelijk) voor drie jaar. De GMR voert overleg met de algemeen directeur en behandelt bovenschoolse zaken. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van de deelraden. De GMR komt maandelijks bijeen. De deelraden hebben hun advies-/instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR voor bovenschoolse zaken. De leden van de DR zijn: Naam Namens Functie Dhr. Bob Schenkels personeel voorzitter Dhr. Desley Bossink personeel secretaris Mevr. Ellen Huizinga personeel lid Mevr. Petrie Gooskens personeel financiën en GMR-lid Mevr. Kelly van Mechelen oudergeleding lid Mevr. Jacqueline Dalinghaus oudergeleiding lid Dhr. Eric Grootjans oudergeleiding lid Vacature oudergeleding lid 3

5 4

6 Missie en Visie Missie Ruimte voor succes! psychiatrische- of gedragsproblematiek zoals: autisme spectrum stoornissen, aandachts-tekortstoornissen (ADHD), (oppositionele) gedragsstoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen, relationele problemen, problemen door misbruik of verwaarlozing en andere stoornissen. De visie van Het Brederocollege Het Brederocollege geeft zich er rekenschap van dat opvoeding niet zonder waarden en normen kan. Om onze opvoedingstaak goed te realiseren zijn we open, duidelijk en eerlijk naar al onze partners. Tolerantie en respect voor anderen, evenals zich verantwoordelijk voelen voor het eigen handelen, zijn belangrijke waarden binnen de school. Het Brederocollege biedt gespecialiseerde onderwijszorg aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar met expliciete sociaal- en/of emotionele problematiek. Het didactisch aanbod richt zich op leerlingen die functioneren op VMBO of HAVO-niveau. Het Brederocollege haalt het maximale uit de leerlingen in een pedagogisch klimaat waarin welbevinden centraal staat. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en zorginstellingen. De schoolleiding De algehele leiding op de school gebeurt door de teamleiders. Deze worden in hun begeleidingstaken ondersteund door intern begeleiders. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de school. Deze problematiek kenmerkt zich daarbij met name door de ernst ervan en doordat deze zich in alle leefsituaties van het kind voordoet (thuis, op school en met anderen). Voor alle leerlingen van Het Brederocollege geldt dat de leerling: Een CvI-beschikking heeft voor cluster 4, of een positieve toelaatbaarheidsbeslissing. Tussen de 12 en ongeveer 18 jaar oud is. Een intelligentieniveau heeft vanaf een IQ van 80. Meer gebaat is bij de opvang van Het Brederocollege dan van een andere (speciaal onderwijs) school. De CvI-beschikking voor cluster 4 geldt tot uiterlijk 1 augustus Daarna moet er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven zijn door het samenwerkingsverband en door de vso-school een positieve toelaatbaarheidsbeslissing zijn. Het Brederocollege behoort tot het Samenwerkingsverband VO 30-03, RSV Breda e.o. inhoudend de gemeenten; Breda, Oosterhout, Zundert, Rucphen, Drimmelen, Etten Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, Alphen- Chaam (m.u.v. postcode 5131). De leerlingen Bij de leerlingen van Het Brederocollege is sprake van 5

7 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de gewone school in de buurt. Met de invoering van passend onderwijs is dat per 1 augustus 2014 geregeld. Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier onderwijs of een zorglocatie. Kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften vanwege een beperking zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het Brederocollege is een speciaal onderwijs school cluster 4 voor onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden gaan alle scholen beter met elkaar samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben op de reguliere school wordt door de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor de plaatsing in een vso-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven. Om te beoordelen of een leerling een tlv krijgt, vraagt het samenwerkingsverband in elk geval advies aan deskundigen. Bij een positief besluit geeft het samenwerkingsverband een tlv af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het bekostigingsniveau. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Deze vso-school onderzoekt of zij deze leerling een passend onderwijs aanbod kan geven en als dat het geval is geeft deze een toelaatbaarheidsbeslissing af. Indien er plaats is op de school wordt de leerling geplaatst. Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft, moet de reguliere school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Een leerling die al op het speciaal onderwijs zit en deze vorm van onderwijs nodig heeft, houdt zijn plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school en het samenwerkingsverband. Meer informatie over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband van de regio waarin u woont. 6

8 7

9 Leerstofaanbod Op Het Brederocollege is voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierin staat wat de verwachte uitstroombestemming en het uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. Hier wordt een passend onderwijsaanbod voor georganiseerd. Er wordt extra ondersteuning ingezet indien nodig. In een overleg dat op overeenstemming gericht is wordt met ouders het ontwikkelingsperspectief besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. leerlingen een keuze voor een sector met een daarbij behorend vakkenpakket. Het aanbod van vakken kan fluctueren. Zie voor het actuele aanbod de website. Profielkeuze HAVO Aan het einde van het derde leerjaar maken de HAVO leerlingen een profielkeuze met een daarbij behorend vakkenpakket. Het aanbod van vakken kan fluctueren. Zie voor het actuele aanbod de website. Het onderwijsaanbod van Het Brederocollege richt zich op een uitstroom naar MBO, niveau 1 t/m 4, of HBO. Door differentiatievormen in het leren worden de verschillende uitstroomprofielen gerealiseerd en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Leerinhoud en de doelen van het onderwijs Het Brederocollege streeft ernaar om het lesprogramma zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. Naast het lesprogramma besteedt de school veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De leerling volgt vanaf het eerste leerjaar een leerweg die aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. Het Brederocollege biedt Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs aan voor de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL), en de Theoretische Leerweg (TL) en Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO). Sectorkeuze VMBO Aan het einde van het tweede leerjaar maken de VMBO Toetsing Om het leerstofaanbod van het VSO steeds goed te kunnen afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen en om te bepalen of ze vorderingen maken, wordt er gebruik gemaakt van toetsen uit de lesmethoden en van de CITO toetsen De toetsen worden in september/oktober 2014 afgenomen bij alle eerstejaars leerlingen. In april 2015 worden er CITO toetsen afgenomen voor de eerste, tweede en derdejaars leerlingen. Binnen het VSO wordt voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling van Leefstijl (SEOL). Daarnaast wordt voor elke leerling de CBSA vragenlijst afgenomen. Eind september 2014 worden alle eerstejaars VSO-leerlingen volgens het protocol gescreend op de aanwezigheid van dyslexie. Examinering De leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het staatsexamen (gratis). Het geheel wordt afgenomen 8

10 aan het eind van het schooljaar op Het Brederocollege, locatie Brederostraat. Zie de tabel hieronder voor verdere details: Richting VMBO-BBL/KBL VMBO-TL HAVO Keuze vakkenpakket n.v.t. Eind tweede leerjaar Eind derde leerjaar Examen maatschappijleer n.v.t. Derde leerjaar Vierde leerjaar Examenjaar Vierde leerjaar Vierde leerjaar Vijfde leerjaar Onderdelen staatsexamen Mondeling Schriftelijk (digitaal) Mondeling Schriftelijk (papier) Sectorwerkstuk Mondeling Schriftelijk (papier) Profielwerkstuk Eindresultaat Certificaat per vak Certificaat per vak, in te wisselen voor een diploma Certificaat per vak, in te wisselen voor een diploma 9

11 De schoolorganisatie Commissie voor de Begeleiding (CvB) De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit de teamleider, gedragswetenschapper, intern begeleider, maatschappelijk werkende en schoolarts. De CvB draagt zorg voor de Handelingsgerichte Diagnostiek van bij Het Brederocollege aangemelde leerlingen, stelt het ontwikkelingsperspectief op en volgt nauwgezet de voortgang van de leeropbrengsten. Tevens ziet de CvB toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van het moment van plaatsing tot uitstroom van de leerlingen. De klas en de leerkracht In een klas zitten ongeveer 13 leerlingen, geplaatst op basis van hun didactisch niveau, met een vaste groepsleerkracht (mentor). Naast de vaste groepsleerkracht zijn er aan de school docenten KC, vakdocenten gym, technisch assistenten en klassenassistenten verbonden. Kerndocument en Ontwikkelingsperspectief Binnen 6 weken na plaatsing van een leerling wordt door de school een Kerndocument opgesteld. Hierin staat het ontwikkelingsperspectief beschreven van een leerling, dat bestaat uit de uitstroombestemming, het uitstroomniveau en de leerroute. In het Kerndocument staat niet alleen vermeld op welk niveau de leerling nu functioneert op vakken als Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook op gedrag en sociaal en emotioneel gebied. Het Kerndocument wordt met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en ter ondertekening aangeboden. Rapport Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport: in december en aan het einde van het schooljaar. Tweemaal per jaar worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om het rapport te bespreken van hun kind over de afgelopen periode. Tevens kunnen de ouder(s)/verzorger(s) bij de 2de rapportbespreking vragen stellen over het Kerndocument dat zij thuis hebben ontvangen. Deze rapportbesprekingen staan vermeld op het jaarrooster. Het rapport dient door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend te worden 10

12 Samenwerkingspartners Hieronder treft u informatie over de partners aan met wie wij samenwerken: Sterk in Werk Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Brederocollege maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze leerlingen optimaal kunnen profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk. Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Brederocollege maakt voor de periode gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van de arbeidstoeleiding voor onze leerlingen. Het doel is om de afstand tot de (regionale) arbeidsmarkt voor onze leerlingen te verkleinen en ze optimaal voor te bereiden op die arbeidsmarkt. Zorg voor Jeugd Het Brederocollege is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit signaleringssysteem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en waar nodig de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier worden problemen vroegtijdig aangepakt en kan escalatie waar mogelijk worden voorkomen. Tevens wordt in het belang van kind en ouders/verzorgers hierdoor de hulp ook beter op elkaar afgestemd. Meer informatie over Zorg voor Jeugd is te vinden op Leerplichtambtenaar Bij ongeoorloofd verzuim brengt de leerkracht van de school de leerplichtambtenaar op de hoogte. Er wordt nauw samengewerkt met de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het voor de scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te hebben met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Problemen worden vroegtijdig aangepakt en tevens wordt, in het belang van ouder en kind, de hulp beter op elkaar afgestemd 11

13 School en veiligheid Schoolveiligheidsplan Zoals iedere school is ook Het Brederocollege in het bezit van een schoolveiligheidsplan. Dit plan omvat een aantal protocollen waarin staat beschreven hoe te handelen in bepaalde situaties. De volledige protocollen liggen op school ter inzage. Ongevallen en (bijna) ongevallen worden geregistreerd middels het MIL (Melding Incident Leerling-formulier). Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen onze school te actualiseren c.q. te verhogen. Agressief gedrag Leerlingen kunnen problematisch gedrag vertonen dat gevaarlijk of bedreigend is voor henzelf of anderen. Om een veilige leeromgeving te waarborgen voor onze leerlingen is het van belang om op een adequate manier op agressief gedrag te kunnen reageren. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag, de zogenaamde weerbaarheidstraining. Zij hebben tijdens deze training geleerd hoe een jongere vast te pakken en te blokkeren (fixeren) bij agressief gedrag. Achtervang Er is sprake van achtervang wanneer een leerling, om welke reden dan ook, gedrag vertoont dat in een klas niet te hanteren is en daarom tijdelijk de klas moet verlaten. Het gaat hier dus om een korte, tijdelijke maatregel. In deze ruimte is altijd een personeelslid aanwezig om de leerlingen te begeleiden. Zodra de leerling weer rustig en aanspreekbaar is, kan deze terug naar de klas. Van elk voorval wordt een korte schriftelijke notitie gemaakt. Klachtenregeling Het Brederocollege Indien u een klacht heeft, kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan. Het Brederocollege biedt verschillende mogelijkheden, zo wordt altijd gezocht naar een oplossing die bij u en bij de aard van de klacht past. We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag 12

14 Indien het tot een officiële schriftelijke klacht leidt dan wordt deze behandeld door een externe klachtencommissie. Het Brederocollege is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Sinds augustus 2012 wordt de meldcode kindermishandeling en huislijk geweld gehanteerd. Klachtenregeling Binnen Koraal Groep is een officiële klachtenregeling van kracht. Binnen Het Driespan, en dus ook voor Het Brederocollege, is afgesproken dat elke school dit op dezelfde manier heeft ingericht en dat is als volgt: Bespreek de situatie eerst met een medewerker of directielid van de school. U kunt zich laten bijstaan door een contactpersoon van de school. Voor onze school zijn dat Mevr. Petrie Gooskens en Dhr. Peter van Leijsen. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer De contactpersonen kunnen u ondersteunen, kunnen een bemiddelaar inschakelen of een vertrouwenspersoon voor u inzetten. 13

15 Kwaliteitsbeleid Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied, met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (zoals het CITO-leerlingvolgsysteem). Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar een vervolgschool gaan in kaart. Leerlingen die bij ons vertrekken volgen we nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als daar naar aanleiding van deze analyse aanleiding toe is. De uitstroomgegevens van de leerlingen van de laatste schooljaren zijn te vinden op onze website. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij hebben inhoudelijk uitgewerkt wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs in Kwaliteitskaarten. In ons kwaliteitszorgbeleid hebben we vastgelegd hoe we dit in onze zelfevaluatie kunnen vaststellen. Dat wordt gecheckt door het auditteam. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er overleggen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wordt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio is afstemming om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen. Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijn nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan. Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen 14

16 Financiële zaken De ouderbijdrage Er zijn verschillende redenen waarom de school aan ouders van leerlingen een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage vraagt. De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen als Sinterklaas, Kerstviering en Carnaval. Bij plaatsing op school wordt hier een toelichting over gegeven. Ongevallenverzekering De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten alsmede een reisverzekering voor uitstapjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen eventueel zelf een schade verzekering afsluiten, voor informatie kijk op de website. Voor het schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 30,00. Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd van 25,00 per jaar. Schade en verzekering Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk. Leerlingen vanaf 14 jaar zijn volledig aansprakelijk te stellen. (Artikel 6:169, Burgerlijk Wetboek). Alle schade die door een leerling aan gebouwen, meubilair, of andermans eigendom wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s) hersteld. Stichting Leergeld Stichting leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen. De stichting bemiddelt tussen aanvrager en hulpverlenende instanties. Ook kan de stichting zelf hulp verlenen. Dat kan in de vorm van een gift, een voorschot of een renteloze lening, maar ook in natura. Informatie: Stichting Leergeld Breda, Postbus 8736, 4820 BA Breda, Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/ verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een WAP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen toegebracht aan zichzelf of anderen/andermans eigendom. Ze vergoedt dus geen materiële kosten. 15

17 Schoolregels Binnen Het Brederocollege geldt een aantal (school)regels. Van zowel leerlingen als personeel wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Regelmatig worden deze door de leerkrachten met de leerlingen besproken. De school heeft een pestprotocol. Behalve deze algemene schoolregels gelden tevens aparte regelingen in verband met o.a. weglopen, ziek melden etc. Gedragsregels en ordemaatregelen De cluster 4 scholen worden bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen regelmatig een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Een schorsing wordt uitgesproken door de regiodirecteur op voorspraak van en in overleg met de teamleider. Meer informatie over de procedures schorsen of verwijderen kunt u opvragen bij de school. Kledingvoorschriften Het Brederocollege vindt dat zowel haar medewerkers als haar leerlingen representatief op school dienen te verschijnen en naar buiten te treden, en dat leerlingen zich realiseren dat kleding ook een onderdeel is van respectvol gedrag. Bovendien gelden voor leerlingen de volgende voorschriften: Piercings en oorbellen zijn toegestaan, maar moeten zelfstandig uitgedaan kunnen worden. De buik is bedekt door kleding. Ondergoed is niet aanstootgevend zichtbaar. Shirts, hemden en topjes die transparant zijn of waarbij een gemakkelijke inkijk onvermijdelijk is, zijn niet toegestaan. Alle overige hier niet nader omschreven - aanstootgevende kledingstijlen zijn niet toegestaan. Spelcomputers, MP3 en GSM Soms vinden de leerlingen het prettig om tijdens de bus-/ taxirit naar huis of naar school te spelen op een spelcomputer of te luisteren naar een MP3-speler. Zij blijven dan rustiger en er ontstaan minder snel problemen en de rit verloopt rustig. Daarnaast vinden sommige ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zelfstandig op en neer reizen van thuis naar school het fijn als hun kind een GSM (mobiele telefoon) bij zich heeft. Het meenemen van deze apparaten is voor eigen risico. Het gebruik van internet en sociale media Behalve de geweldige mogelijkheden van het internet en sociale media, kunnen er door het gebruik hiervan ook vervelende situaties ontstaan. Het protocol Internetgebruik Sociale Media van Het Driespan regelt de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van internet en de sociale media van de leerlingen, de school en haar medewerkers. De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken en goede voorlichting geven over veilig internetgebruik. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling zal de afgesproken regels en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de computer en het internet stipt naleven. De school behoudt zich het recht voor om opgeslagen 16

18 gegevens en eventueel verkeer op het schoolnetwerk te controleren. Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Ook het gebruik van sociale media is aan regels gebonden waarbij geldt dat ook hier de normale fatsoensregels gerespecteerd moeten worden. We respecteren de school en elkaar en we laten iedereen in zijn/haar waarde. 17

19 Dagelijkse praktijk Bereikbaarheid van de school Het telefoonnummer van de school is De school is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur Website: Uw telefoontje komt binnen bij de administratie van de school, zij kunnen uw boodschap aannemen of u doorverbinden als dat mogelijk is. Wij wijzen u op het feit dat u tijdens de lessen de leerkracht niet kunt spreken. Er wordt wel voor gezorgd dat de betreffende leerkracht u terugbelt indien u dit wenst. Wanneer u de leerkracht s morgens vóór de les nog wilt spreken, kunt u het beste bellen tussen 8.30 en 8.40 uur. s Middags zijn zij bereikbaar van uur tot uur. Onderwijstijden De lestijden zijn: Dag Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De leerling wordt om 8.45 uur op het schoolplein verwacht. Studiedagen In het schooljaar zijn 3 studiedagen gepland. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Verder zijn de leerlingen één dag vrij om leerlingenbesprekingen te voeren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd). 18

20 Vakanties en vrije dagen schooljaar Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is. Vakantie Periode Eerste schooldag 25 augustus 2014 Studiedag 6 oktober 2014 Herfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 Studiedag 5 december 2014 Start Kerstvakantie 19 december 2014, vanaf uur Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Carnavalsvakantie 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 Goede vrijdag 3 april e paasdag 6 april 2015 Tulp/Meivakantie 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaartonderbreking 14 mei 2015 t/m 15 mei e pinksterdag 25 mei 2015 Studiedag 26 juni 2015 Start zomervakantie 17 juli 2015, vanaf uur Zomervakantie 20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015 Pauzes De pauzes gedurende de dag duren 10 minuten en tussen de middag hebben de leerlingen een half uur lunchpauze. Er wordt een kwartier gegeten in de klas en een kwartier naar buiten gaan. Rookbeleid Vanaf is de wet van kracht geworden dat er in openbare gebouwen een rookverbod geldt. In het verlengde van deze wetgeving geldt dat er een algeheel rookverbod is in de schoolgebouwen van Het Brederocollege. Tevens geldt de afspraak dat ook buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt. Medicijngebruik op school Sommige leerlingen gebruiken medicijnen en moeten die dan ook tijdens schooltijden innemen. Als uw kind medicijnen gebruikt tijdens schooluren, wilt u dan met de groepsleerkracht afspraken maken over het medicijngebruik. 19

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 1 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord

Met hart en expertise. Voorwoord Schoolgids 2014-2015 Met hart en expertise Voorwoord Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Het schooljaar 2014-2015 staat voor de deur en een nieuwe schoolgids mag niet ontbreken. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2014-2015 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 1 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van De Muldersteeg in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school De Koperakker in Rijsbergen. Deze gids

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Schoolgids Voorwoord

Schoolgids Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2016-2017 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers en verwijzers,

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers en verwijzers, Schoolgids 2016-2017 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouders/verzorgers en verwijzers, Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van De Muldersteeg in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Start nieuwe schooljaar Locatie Raaimoeren Locatie Jacob Catssingel Locatie Brederostraat. Personele zaken

Start nieuwe schooljaar Locatie Raaimoeren Locatie Jacob Catssingel Locatie Brederostraat. Personele zaken 9 augustus 01 Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege Raaimoeren Brederostraat Het Brederocollege Start nieuwe schooljaar Locatie Raaimoeren Locatie Locatie Brederostraat Personele

Nadere informatie

Schoolgids Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Schoolgids Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Het schooljaar 2016-2017 staat voor de deur en een nieuwe schoolgids mag niet ontbreken. Deze gids is

Nadere informatie

De Singel. Schoolgids

De Singel. Schoolgids De Singel Schoolgids 2017-2018 De Singel / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Dit is de schoolgids voor schooljaar 2017-2018 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Michaëlschool... Een nieuw schooljaar. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Michaëlschool... Een nieuw schooljaar. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 Michaëlschool... Een nieuw schooljaar Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van de Michaëlschool te Boxtel. Deze

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord

Met hart en expertise. Voorwoord Schoolgids 2013-2014 Met hart en expertise Voorwoord Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014 van Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie,

Nadere informatie

Schoolgids VSO de Rietlanden Voorwoord. Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid

Schoolgids VSO de Rietlanden Voorwoord. Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid Schoolgids 2016-2017 Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid Schoolgids VSO de Rietlanden 2016-2017 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

Michaëlschool... Een nieuw schooljaar. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Michaëlschool... Een nieuw schooljaar. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Michaëlschool... Een nieuw schooljaar Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van de Michaëlschool te Boxtel. Deze

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord

Met hart en expertise. Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Met hart en expertise Voorwoord Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie,

Nadere informatie

Samen werken aan een kansrijke toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan een kansrijke toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Samen werken aan een kansrijke toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van De Kei in Breda. Deze schoolgids

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van school De Koperakker in Rijsbergen. Deze gids

Nadere informatie

Gewoon waar het kan, speciaal waar moet. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Gewoon waar het kan, speciaal waar moet. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Gewoon waar het kan, speciaal waar moet Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van De Fakkel in Roosendaal. Deze

Nadere informatie

De Kei. Schoolgids

De Kei. Schoolgids De Kei Schoolgids 2017-2018 De Kei / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 van De Kei

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

De Fakkel. Schoolgids

De Fakkel. Schoolgids De Fakkel Schoolgids 2017-2018 De Fakkel / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 van De

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Schoolgids SO de Rietlanden Voorwoord

Schoolgids SO de Rietlanden Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Schoolgids SO de Rietlanden 2016-2017 Voorwoord Deze schoolgids geeft veel informatie over de Rietlanden als geheel en over de afdeling Speciaal Onderwijs (SO) van de school. De gids

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

De Koperakker. Schoolgids

De Koperakker. Schoolgids De Koperakker Schoolgids 2017-2018 De Koperakker / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

Het Brederocollege. 4 september Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege

Het Brederocollege. 4 september Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege 4 september 2015 Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege Raaimoeren Jacob Catssingel Het Brederocollege Inleiding 2 Locatie Raaimoeren 2 Locatie Jacob Catssingel 2 Locatie 2

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Annie MG Schmidtschool Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Het Brederocollege. 23 oktober Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege. Inleiding 2

Het Brederocollege. 23 oktober Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege. Inleiding 2 23 oktober 2015 Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van Het Brederocollege Raaimoeren Jacob Catssingel Brederostraat Het Brederocollege Inleiding 2 Personele zaken 2 Locatie Raaimoeren 2 Locatie

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs De Bussel James Grievelaan 23-a 1695 HZ Blokker Telefoonnummer: 0229-233532 www.obsdebussel.nl info@obsdebussel.nl 1. Gegevens leerling DEEL A Achternaam + voorvoegsels

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. in Zeeuws-Vlaanderen

Leerlingenvervoer. in Zeeuws-Vlaanderen Leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 2. Regels en wetenswaardigheden...6 3. Meldingen...7 4. Uitgangspunten van het leerlingenvervoer...8 5. Wat kunt u van het taxibedrijf

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Lees voor het invullen eerst de toelichting! 1. Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode / woonplaats IBAN Giro / bankrekening Telefoonnummer

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Samen vertrouwen ontdekken. Voorwoord

Samen vertrouwen ontdekken. Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Samen vertrouwen ontdekken Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van P.I. School Hondsberg. Deze gids is vastgesteld door het bestuur,

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur 6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR Eigenaar verzuimcoördinator/directeur Om te voldoen aan de Leerplichtwet is dit verzuimprotocol opgesteld.

Nadere informatie

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs Montessori Hoorn Postbus 2330 1620 EH Hoorn Loc. Gravenstr. 19 0229-214284 Loc. J. Messchaertstr. 1 0229-296307 Loc. Gording 123 0229-240327 www.obsmontessori.nl

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Handboekje leerlingenvervoer

Handboekje leerlingenvervoer Handboekje leerlingenvervoer Regels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen goed te laten verlopen Waarom dit boekje Uw kind maakt het komende jaar gebruik van het leerlingenvervoer. Jobinder

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie