Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie, medezeggenschapsraad en het bestuur, i.c. de algemene directie Het Driespan Saltho Onderwijs. u altijd contact opnemen met ons. Kijk ook eens rond op onze website: Met vriendelijke groet, Mede namens het schoolteam van Het Brederocollege Wij gaan ervan uit dat de gids antwoord geeft op veel van uw vragen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan kunt Mevr. Sacha Vingerhoeds Teamleider Mevr. Ingrid Hofman Teamleider a.i. 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Kwaliteitsbeleid 14 De school en de organisatie 3 Grondslag Het Brederocollege 3 De Organisatie 3 Medezeggenschap 3 Missie en Visie 5 Missie 5 De visie van Het Brederocollege 5 De schoolleiding 5 De leerlingen 5 Passend Onderwijs 6 Leerstofaanbod 8 Leerinhoud en de doelen van het onderwijs 8 Sectorkeuze VMBO 8 Profielkeuze HAVO 8 Toetsing 8 Examinering 8 De schoolorganisatie 10 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 10 De klas en de leerkracht 10 Kerndocument en Ontwikkelingsperspectief 10 Rapport 10 Samenwerkingspartners 11 Sterk in Werk 11 Europees Sociaal Fonds (ESF) 11 Zorg voor Jeugd 11 Leerplichtambtenaar 11 School en veiligheid 12 Schoolveiligheidsplan 12 Agressief gedrag 12 Achtervang 12 Klachtenregeling Het Brederocollege 12 Financiële zaken 15 De ouderbijdrage 15 Schade en verzekering 15 Ongevallenverzekering 15 Stichting Leergeld 15 Schoolregels 16 Gedragsregels en ordemaatregelen 16 Kledingvoorschriften 16 Spelcomputers, MP3 en GSM 16 Het gebruik van internet en sociale media 16 Dagelijkse praktijk 18 Bereikbaarheid van de school 18 Onderwijstijden 18 Studiedagen 18 Vakanties en vrije dagen schooljaar Pauzes 19 Rookbeleid 19 Medicijngebruik op school 19 Ziekmeldingen 20 Extra verlof 20 Lesuitval 20 Lessen bewegingsonderwijs 20 Foto s/video-opnames 20 Leerlingenvervoer 20 Taxi 20 Algemene informatie 21 Wijziging gegevens 21 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 21 Privacy 21 Notities 23 2

4 De school en de organisatie Grondslag Het Brederocollege Het Brederocollege gaat uit van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs. De normen- en waardenoverdracht is zodanig dat de leerling een eigen levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een inbreng kan hebben. Acceptatie, respect en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen is daarbij uitgangspunt. De school is onderdeel van Het Driespan. De Organisatie Stichting Koraal Groep bestaat uit 11 werkstichtingen waaronder 2 onderwijsstichtingen, te weten Saltho Onderwijs en Het Driespan. Medezeggenschap Binnen Koraal Groep wordt een groot belang in medezeggenschap gesteld. De Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over algemene beleidszaken van de holding. De voorzitter en secretaris van de GMR van Het Driespan zijn in de CMZm vertegenwoordigd. Binnen Het Driespan is een bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Op de scholen zijn er Deelraden(DR) die instemmings- of adviesrecht hebben bij beleidszaken die betrekking hebben op de betreffende school. De regio directeur voert tenminste 2 maal per jaar overleg met de deelraad, tussentijds overleg is altijd mogelijk. De DR wordt gevormd door ouders en personeelsleden. Zij kunnen zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De zittingsperiode geldt (indien mogelijk) voor drie jaar. De GMR voert overleg met de algemeen directeur en behandelt bovenschoolse zaken. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van de deelraden. De GMR komt maandelijks bijeen. De deelraden hebben hun advies-/instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR voor bovenschoolse zaken. De leden van de DR zijn: Naam Namens Functie Dhr. Bob Schenkels personeel voorzitter Dhr. Desley Bossink personeel secretaris Mevr. Ellen Huizinga personeel lid Mevr. Petrie Gooskens personeel financiën en GMR-lid Mevr. Kelly van Mechelen oudergeleding lid Mevr. Jacqueline Dalinghaus oudergeleiding lid Dhr. Eric Grootjans oudergeleiding lid Vacature oudergeleding lid 3

5 4

6 Missie en Visie Missie Ruimte voor succes! psychiatrische- of gedragsproblematiek zoals: autisme spectrum stoornissen, aandachts-tekortstoornissen (ADHD), (oppositionele) gedragsstoornissen, depressieve stoornissen, angststoornissen, relationele problemen, problemen door misbruik of verwaarlozing en andere stoornissen. De visie van Het Brederocollege Het Brederocollege geeft zich er rekenschap van dat opvoeding niet zonder waarden en normen kan. Om onze opvoedingstaak goed te realiseren zijn we open, duidelijk en eerlijk naar al onze partners. Tolerantie en respect voor anderen, evenals zich verantwoordelijk voelen voor het eigen handelen, zijn belangrijke waarden binnen de school. Het Brederocollege biedt gespecialiseerde onderwijszorg aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar met expliciete sociaal- en/of emotionele problematiek. Het didactisch aanbod richt zich op leerlingen die functioneren op VMBO of HAVO-niveau. Het Brederocollege haalt het maximale uit de leerlingen in een pedagogisch klimaat waarin welbevinden centraal staat. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en zorginstellingen. De schoolleiding De algehele leiding op de school gebeurt door de teamleiders. Deze worden in hun begeleidingstaken ondersteund door intern begeleiders. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de school. Deze problematiek kenmerkt zich daarbij met name door de ernst ervan en doordat deze zich in alle leefsituaties van het kind voordoet (thuis, op school en met anderen). Voor alle leerlingen van Het Brederocollege geldt dat de leerling: Een CvI-beschikking heeft voor cluster 4, of een positieve toelaatbaarheidsbeslissing. Tussen de 12 en ongeveer 18 jaar oud is. Een intelligentieniveau heeft vanaf een IQ van 80. Meer gebaat is bij de opvang van Het Brederocollege dan van een andere (speciaal onderwijs) school. De CvI-beschikking voor cluster 4 geldt tot uiterlijk 1 augustus Daarna moet er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven zijn door het samenwerkingsverband en door de vso-school een positieve toelaatbaarheidsbeslissing zijn. Het Brederocollege behoort tot het Samenwerkingsverband VO 30-03, RSV Breda e.o. inhoudend de gemeenten; Breda, Oosterhout, Zundert, Rucphen, Drimmelen, Etten Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, Alphen- Chaam (m.u.v. postcode 5131). De leerlingen Bij de leerlingen van Het Brederocollege is sprake van 5

7 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de gewone school in de buurt. Met de invoering van passend onderwijs is dat per 1 augustus 2014 geregeld. Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier onderwijs of een zorglocatie. Kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften vanwege een beperking zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het Brederocollege is een speciaal onderwijs school cluster 4 voor onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden gaan alle scholen beter met elkaar samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben op de reguliere school wordt door de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor de plaatsing in een vso-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven. Om te beoordelen of een leerling een tlv krijgt, vraagt het samenwerkingsverband in elk geval advies aan deskundigen. Bij een positief besluit geeft het samenwerkingsverband een tlv af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het bekostigingsniveau. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Deze vso-school onderzoekt of zij deze leerling een passend onderwijs aanbod kan geven en als dat het geval is geeft deze een toelaatbaarheidsbeslissing af. Indien er plaats is op de school wordt de leerling geplaatst. Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft, moet de reguliere school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Een leerling die al op het speciaal onderwijs zit en deze vorm van onderwijs nodig heeft, houdt zijn plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school en het samenwerkingsverband. Meer informatie over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband van de regio waarin u woont. 6

8 7

9 Leerstofaanbod Op Het Brederocollege is voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierin staat wat de verwachte uitstroombestemming en het uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. Hier wordt een passend onderwijsaanbod voor georganiseerd. Er wordt extra ondersteuning ingezet indien nodig. In een overleg dat op overeenstemming gericht is wordt met ouders het ontwikkelingsperspectief besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. leerlingen een keuze voor een sector met een daarbij behorend vakkenpakket. Het aanbod van vakken kan fluctueren. Zie voor het actuele aanbod de website. Profielkeuze HAVO Aan het einde van het derde leerjaar maken de HAVO leerlingen een profielkeuze met een daarbij behorend vakkenpakket. Het aanbod van vakken kan fluctueren. Zie voor het actuele aanbod de website. Het onderwijsaanbod van Het Brederocollege richt zich op een uitstroom naar MBO, niveau 1 t/m 4, of HBO. Door differentiatievormen in het leren worden de verschillende uitstroomprofielen gerealiseerd en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Leerinhoud en de doelen van het onderwijs Het Brederocollege streeft ernaar om het lesprogramma zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. Naast het lesprogramma besteedt de school veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De leerling volgt vanaf het eerste leerjaar een leerweg die aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. Het Brederocollege biedt Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs aan voor de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL), en de Theoretische Leerweg (TL) en Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO). Sectorkeuze VMBO Aan het einde van het tweede leerjaar maken de VMBO Toetsing Om het leerstofaanbod van het VSO steeds goed te kunnen afstemmen op de mogelijkheden van de leerlingen en om te bepalen of ze vorderingen maken, wordt er gebruik gemaakt van toetsen uit de lesmethoden en van de CITO toetsen De toetsen worden in september/oktober 2014 afgenomen bij alle eerstejaars leerlingen. In april 2015 worden er CITO toetsen afgenomen voor de eerste, tweede en derdejaars leerlingen. Binnen het VSO wordt voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling van Leefstijl (SEOL). Daarnaast wordt voor elke leerling de CBSA vragenlijst afgenomen. Eind september 2014 worden alle eerstejaars VSO-leerlingen volgens het protocol gescreend op de aanwezigheid van dyslexie. Examinering De leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het staatsexamen (gratis). Het geheel wordt afgenomen 8

10 aan het eind van het schooljaar op Het Brederocollege, locatie Brederostraat. Zie de tabel hieronder voor verdere details: Richting VMBO-BBL/KBL VMBO-TL HAVO Keuze vakkenpakket n.v.t. Eind tweede leerjaar Eind derde leerjaar Examen maatschappijleer n.v.t. Derde leerjaar Vierde leerjaar Examenjaar Vierde leerjaar Vierde leerjaar Vijfde leerjaar Onderdelen staatsexamen Mondeling Schriftelijk (digitaal) Mondeling Schriftelijk (papier) Sectorwerkstuk Mondeling Schriftelijk (papier) Profielwerkstuk Eindresultaat Certificaat per vak Certificaat per vak, in te wisselen voor een diploma Certificaat per vak, in te wisselen voor een diploma 9

11 De schoolorganisatie Commissie voor de Begeleiding (CvB) De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit de teamleider, gedragswetenschapper, intern begeleider, maatschappelijk werkende en schoolarts. De CvB draagt zorg voor de Handelingsgerichte Diagnostiek van bij Het Brederocollege aangemelde leerlingen, stelt het ontwikkelingsperspectief op en volgt nauwgezet de voortgang van de leeropbrengsten. Tevens ziet de CvB toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van het moment van plaatsing tot uitstroom van de leerlingen. De klas en de leerkracht In een klas zitten ongeveer 13 leerlingen, geplaatst op basis van hun didactisch niveau, met een vaste groepsleerkracht (mentor). Naast de vaste groepsleerkracht zijn er aan de school docenten KC, vakdocenten gym, technisch assistenten en klassenassistenten verbonden. Kerndocument en Ontwikkelingsperspectief Binnen 6 weken na plaatsing van een leerling wordt door de school een Kerndocument opgesteld. Hierin staat het ontwikkelingsperspectief beschreven van een leerling, dat bestaat uit de uitstroombestemming, het uitstroomniveau en de leerroute. In het Kerndocument staat niet alleen vermeld op welk niveau de leerling nu functioneert op vakken als Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook op gedrag en sociaal en emotioneel gebied. Het Kerndocument wordt met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en ter ondertekening aangeboden. Rapport Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport: in december en aan het einde van het schooljaar. Tweemaal per jaar worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om het rapport te bespreken van hun kind over de afgelopen periode. Tevens kunnen de ouder(s)/verzorger(s) bij de 2de rapportbespreking vragen stellen over het Kerndocument dat zij thuis hebben ontvangen. Deze rapportbesprekingen staan vermeld op het jaarrooster. Het rapport dient door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend te worden 10

12 Samenwerkingspartners Hieronder treft u informatie over de partners aan met wie wij samenwerken: Sterk in Werk Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Brederocollege maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze leerlingen optimaal kunnen profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk. Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Brederocollege maakt voor de periode gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van de arbeidstoeleiding voor onze leerlingen. Het doel is om de afstand tot de (regionale) arbeidsmarkt voor onze leerlingen te verkleinen en ze optimaal voor te bereiden op die arbeidsmarkt. Zorg voor Jeugd Het Brederocollege is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit signaleringssysteem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en waar nodig de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier worden problemen vroegtijdig aangepakt en kan escalatie waar mogelijk worden voorkomen. Tevens wordt in het belang van kind en ouders/verzorgers hierdoor de hulp ook beter op elkaar afgestemd. Meer informatie over Zorg voor Jeugd is te vinden op Leerplichtambtenaar Bij ongeoorloofd verzuim brengt de leerkracht van de school de leerplichtambtenaar op de hoogte. Er wordt nauw samengewerkt met de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het voor de scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te hebben met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Problemen worden vroegtijdig aangepakt en tevens wordt, in het belang van ouder en kind, de hulp beter op elkaar afgestemd 11

13 School en veiligheid Schoolveiligheidsplan Zoals iedere school is ook Het Brederocollege in het bezit van een schoolveiligheidsplan. Dit plan omvat een aantal protocollen waarin staat beschreven hoe te handelen in bepaalde situaties. De volledige protocollen liggen op school ter inzage. Ongevallen en (bijna) ongevallen worden geregistreerd middels het MIL (Melding Incident Leerling-formulier). Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen onze school te actualiseren c.q. te verhogen. Agressief gedrag Leerlingen kunnen problematisch gedrag vertonen dat gevaarlijk of bedreigend is voor henzelf of anderen. Om een veilige leeromgeving te waarborgen voor onze leerlingen is het van belang om op een adequate manier op agressief gedrag te kunnen reageren. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag, de zogenaamde weerbaarheidstraining. Zij hebben tijdens deze training geleerd hoe een jongere vast te pakken en te blokkeren (fixeren) bij agressief gedrag. Achtervang Er is sprake van achtervang wanneer een leerling, om welke reden dan ook, gedrag vertoont dat in een klas niet te hanteren is en daarom tijdelijk de klas moet verlaten. Het gaat hier dus om een korte, tijdelijke maatregel. In deze ruimte is altijd een personeelslid aanwezig om de leerlingen te begeleiden. Zodra de leerling weer rustig en aanspreekbaar is, kan deze terug naar de klas. Van elk voorval wordt een korte schriftelijke notitie gemaakt. Klachtenregeling Het Brederocollege Indien u een klacht heeft, kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan. Het Brederocollege biedt verschillende mogelijkheden, zo wordt altijd gezocht naar een oplossing die bij u en bij de aard van de klacht past. We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag 12

14 Indien het tot een officiële schriftelijke klacht leidt dan wordt deze behandeld door een externe klachtencommissie. Het Brederocollege is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Sinds augustus 2012 wordt de meldcode kindermishandeling en huislijk geweld gehanteerd. Klachtenregeling Binnen Koraal Groep is een officiële klachtenregeling van kracht. Binnen Het Driespan, en dus ook voor Het Brederocollege, is afgesproken dat elke school dit op dezelfde manier heeft ingericht en dat is als volgt: Bespreek de situatie eerst met een medewerker of directielid van de school. U kunt zich laten bijstaan door een contactpersoon van de school. Voor onze school zijn dat Mevr. Petrie Gooskens en Dhr. Peter van Leijsen. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer De contactpersonen kunnen u ondersteunen, kunnen een bemiddelaar inschakelen of een vertrouwenspersoon voor u inzetten. 13

15 Kwaliteitsbeleid Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied, met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (zoals het CITO-leerlingvolgsysteem). Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar een vervolgschool gaan in kaart. Leerlingen die bij ons vertrekken volgen we nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als daar naar aanleiding van deze analyse aanleiding toe is. De uitstroomgegevens van de leerlingen van de laatste schooljaren zijn te vinden op onze website. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij hebben inhoudelijk uitgewerkt wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs in Kwaliteitskaarten. In ons kwaliteitszorgbeleid hebben we vastgelegd hoe we dit in onze zelfevaluatie kunnen vaststellen. Dat wordt gecheckt door het auditteam. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er overleggen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wordt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio is afstemming om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen. Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijn nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan. Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen 14

16 Financiële zaken De ouderbijdrage Er zijn verschillende redenen waarom de school aan ouders van leerlingen een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage vraagt. De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen als Sinterklaas, Kerstviering en Carnaval. Bij plaatsing op school wordt hier een toelichting over gegeven. Ongevallenverzekering De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten alsmede een reisverzekering voor uitstapjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen eventueel zelf een schade verzekering afsluiten, voor informatie kijk op de website. Voor het schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 30,00. Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd van 25,00 per jaar. Schade en verzekering Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk. Leerlingen vanaf 14 jaar zijn volledig aansprakelijk te stellen. (Artikel 6:169, Burgerlijk Wetboek). Alle schade die door een leerling aan gebouwen, meubilair, of andermans eigendom wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s) hersteld. Stichting Leergeld Stichting leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen. De stichting bemiddelt tussen aanvrager en hulpverlenende instanties. Ook kan de stichting zelf hulp verlenen. Dat kan in de vorm van een gift, een voorschot of een renteloze lening, maar ook in natura. Informatie: Stichting Leergeld Breda, Postbus 8736, 4820 BA Breda, Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/ verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een WAP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen toegebracht aan zichzelf of anderen/andermans eigendom. Ze vergoedt dus geen materiële kosten. 15

17 Schoolregels Binnen Het Brederocollege geldt een aantal (school)regels. Van zowel leerlingen als personeel wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Regelmatig worden deze door de leerkrachten met de leerlingen besproken. De school heeft een pestprotocol. Behalve deze algemene schoolregels gelden tevens aparte regelingen in verband met o.a. weglopen, ziek melden etc. Gedragsregels en ordemaatregelen De cluster 4 scholen worden bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen regelmatig een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Een schorsing wordt uitgesproken door de regiodirecteur op voorspraak van en in overleg met de teamleider. Meer informatie over de procedures schorsen of verwijderen kunt u opvragen bij de school. Kledingvoorschriften Het Brederocollege vindt dat zowel haar medewerkers als haar leerlingen representatief op school dienen te verschijnen en naar buiten te treden, en dat leerlingen zich realiseren dat kleding ook een onderdeel is van respectvol gedrag. Bovendien gelden voor leerlingen de volgende voorschriften: Piercings en oorbellen zijn toegestaan, maar moeten zelfstandig uitgedaan kunnen worden. De buik is bedekt door kleding. Ondergoed is niet aanstootgevend zichtbaar. Shirts, hemden en topjes die transparant zijn of waarbij een gemakkelijke inkijk onvermijdelijk is, zijn niet toegestaan. Alle overige hier niet nader omschreven - aanstootgevende kledingstijlen zijn niet toegestaan. Spelcomputers, MP3 en GSM Soms vinden de leerlingen het prettig om tijdens de bus-/ taxirit naar huis of naar school te spelen op een spelcomputer of te luisteren naar een MP3-speler. Zij blijven dan rustiger en er ontstaan minder snel problemen en de rit verloopt rustig. Daarnaast vinden sommige ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zelfstandig op en neer reizen van thuis naar school het fijn als hun kind een GSM (mobiele telefoon) bij zich heeft. Het meenemen van deze apparaten is voor eigen risico. Het gebruik van internet en sociale media Behalve de geweldige mogelijkheden van het internet en sociale media, kunnen er door het gebruik hiervan ook vervelende situaties ontstaan. Het protocol Internetgebruik Sociale Media van Het Driespan regelt de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van internet en de sociale media van de leerlingen, de school en haar medewerkers. De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken en goede voorlichting geven over veilig internetgebruik. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling zal de afgesproken regels en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de computer en het internet stipt naleven. De school behoudt zich het recht voor om opgeslagen 16

18 gegevens en eventueel verkeer op het schoolnetwerk te controleren. Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Ook het gebruik van sociale media is aan regels gebonden waarbij geldt dat ook hier de normale fatsoensregels gerespecteerd moeten worden. We respecteren de school en elkaar en we laten iedereen in zijn/haar waarde. 17

19 Dagelijkse praktijk Bereikbaarheid van de school Het telefoonnummer van de school is De school is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur Website: Uw telefoontje komt binnen bij de administratie van de school, zij kunnen uw boodschap aannemen of u doorverbinden als dat mogelijk is. Wij wijzen u op het feit dat u tijdens de lessen de leerkracht niet kunt spreken. Er wordt wel voor gezorgd dat de betreffende leerkracht u terugbelt indien u dit wenst. Wanneer u de leerkracht s morgens vóór de les nog wilt spreken, kunt u het beste bellen tussen 8.30 en 8.40 uur. s Middags zijn zij bereikbaar van uur tot uur. Onderwijstijden De lestijden zijn: Dag Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De leerling wordt om 8.45 uur op het schoolplein verwacht. Studiedagen In het schooljaar zijn 3 studiedagen gepland. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. Verder zijn de leerlingen één dag vrij om leerlingenbesprekingen te voeren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd). 18

20 Vakanties en vrije dagen schooljaar Hieronder treft u de dagen aan waarop de school voor de leerlingen gesloten is. Vakantie Periode Eerste schooldag 25 augustus 2014 Studiedag 6 oktober 2014 Herfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 Studiedag 5 december 2014 Start Kerstvakantie 19 december 2014, vanaf uur Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Carnavalsvakantie 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 Goede vrijdag 3 april e paasdag 6 april 2015 Tulp/Meivakantie 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaartonderbreking 14 mei 2015 t/m 15 mei e pinksterdag 25 mei 2015 Studiedag 26 juni 2015 Start zomervakantie 17 juli 2015, vanaf uur Zomervakantie 20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015 Pauzes De pauzes gedurende de dag duren 10 minuten en tussen de middag hebben de leerlingen een half uur lunchpauze. Er wordt een kwartier gegeten in de klas en een kwartier naar buiten gaan. Rookbeleid Vanaf is de wet van kracht geworden dat er in openbare gebouwen een rookverbod geldt. In het verlengde van deze wetgeving geldt dat er een algeheel rookverbod is in de schoolgebouwen van Het Brederocollege. Tevens geldt de afspraak dat ook buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt. Medicijngebruik op school Sommige leerlingen gebruiken medicijnen en moeten die dan ook tijdens schooltijden innemen. Als uw kind medicijnen gebruikt tijdens schooluren, wilt u dan met de groepsleerkracht afspraken maken over het medicijngebruik. 19

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie