Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM"

Transcriptie

1 Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013

2 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, excellent aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving én een andere kijkwijze. DE OPGAVE EN DELIVERABLES WIE GAAN ERVOOR? Energiesprong doet een oproep aan marktpartijen om zich gezamenlijk aan te melden als een multi-disciplinair team een Excellent Expertteam - dat samenwerkt aan de opgaves die in deze toelichting beschreven zijn. De opgaves worden volledig geïntegreerd met de projecten binnen het programma. Het Excellente Expertteam biedt ondersteuning aan de gebruikers, eigenaren en andere betrokkenen, om zo aan de hand van de praktijk gevalideerde en geaccepteerde oplossingen te ontwikkelen. CONCRETE RESULTATEN BINNEN AFZIENBARE TIJD De deliverables die gevraagd worden zijn: 1. Een model om de value case voor gebruikers te bepalen, op basis waarvan de gebruikers hun nieuwe, energieneutrale huisvestingsvraag kunnen formuleren. De value case geeft inzicht in de opbrengsten die de huisvesting voor de gebruiker oplevert. Hierbij denken we aan het kwantificeren en kwalificeren van productiviteit, imago, marketingwaarde, ziekteverzuim, tevredenheid, beleving, etc. Het model is geslaagd wanneer minimaal 10 gebruikers het model ervaren als voldoende representatief voor hun eigen organisatie; 2. Een systematiek / model voor de taxatiewaarde van energieneutrale kantoren op basis van een gegarandeerde performance, die aansluit bij de value case van de gebruikers en geaccepteerd wordt door instituten, banken en beleggers. De meerwaarde van comfortabele, gezonde en energieneutrale kantoren moet daarbij expliciet gemaakt worden. De methode is geslaagd wanneer een basis is gelegd voor banken, beleggers en de RICS en de methode leidt tot differentiatie in de waardebepaling bij 10 concrete projecten; 3. Een model huurovereenkomst op basis van de value case van de gebruiker op basis van gegarandeerde performance en

3 energieneutraliteit, die geaccepteerd wordt door instituten, koepelorganisaties en branche- en belangenverenigingen van gebruikers en eigenaren. Het model is geslaagd wanneer een basis is gelegd voor eigenaren en gebruikers en de methode leidt tot overeenstemming bij 10 projecten: 4. Een effectieve en eenduidige uitvraagprocedure en beoordelingssystematiek voor eigenaren om een kantoorrenovatie naar energieneutraal te starten. De procedure is geslaagd wanneer 10 projecten een succesvol traject doorlopen van een functionele uitvraag tot en met een bruikbaar aanbod van de markt; 5. Een routekaart voor kantoorrenovaties naar energieneutraal, waaruit tevens op objectieve wijze het resterend verduurzamingspotentieel van een kantoor af te leiden is. De routekaart is geslaagd wanneer de methode geïntegreerd is in de certificeringssystematiek van BREEAM en GPR; 6. Een tool om de verwachte performance van de huisvesting na de renovatie op een betrouwbare manier vooraf inzichtelijk te maken. De tool is geslaagd wanneer minimaal 10 aanbiedingen van marktpartijen zijn onderbouwd met gevalideerde informatie over de toekomstige prestaties. Daar waar variabele parameters en prestatie-indicatoren gebruikt worden, moeten deze zo veel mogelijk gevalideerd zijn door een onafhankelijke partij. Het is niet uitgesloten dat er andere of meer opgaven op het pad komen die ook aangepakt moeten worden. We verwachten van het Excellente Expertteam alle inbreng en denkkracht om ook zelf de belemmeringen en kansen te signaleren die relevant zijn voor de transitie naar energieneutraal. KANTORENPROGRAMMA KANTOOR vol ENERGIE VRAAG OM ENERGIENEUTRAAL In het kantorenprogramma Kantoor vol Energie jagen we de vraag naar energieneutrale kantoorhuisvesting aan door gebruikers / huurders van kantoren op grote schaal een andere huisvestingsvraag te laten stellen aan de eigenaren / beleggers van die kantoren. Door de vraag drastisch te veranderen wordt het mogelijk om massaal een structureel beter aanbod te krijgen van de eigenaren. De scope van energieneutraal staat daarbij niet op zich zelf. Het gaat ook om comfortabel, gezond, productief, goed voor het imago, etc. Daarin zit de meerwaarde de value case - voor de gebruikers van kantoren die kantoorhuisvesting in een ander daglicht zetten, namelijk huisvesting als bedrijfsmiddel in plaats van huisvesting als kostenpost. Als werkgever en als WAAROM HUREN GEBRUIKERS KANTOREN?

4 gebruiker van kantoorhuisvesting gaat het om het faciliteren van gezonde, comfortabele en effectieve werkplekken waar de mensen het grootste deel van de werkweek doorbrengen en waar de organisatie mee geassocieerd wil worden. Dat is transitie van een financieel vraagstuk naar de social & economic value case, waar de transitie naar energieneutraal naadloos in past. BIED PERFORMANCE WAAROM Op basis van de value case en daarmee de wezenlijk andere vraag wordt van VERHUREN de eigenaren / beleggers een ander aanbod verlangd, waarbij de BELEGGERS performance en output van de huisvesting leidend zijn. Het succes van de KANTOREN? belegging wordt bepaald door de mate waarin de performance overeenkomt met de vraag die volgt uit de value case van de gebruiker en de mate waarin deze gegarandeerd kan worden. Beleggers, taxateurs, banken, asset managers zullen nieuwe systemen ontdekken en ontwikkelen en anders leren omgaan met deze nieuwe eisen van hun gebruikers. Beleggen in kantoren is een financiële en economisch gedreven activiteit, maar het is geen doel op zich. Kantoren bestaan bij de gratie dat ze gewild zijn en gewild blijven door hun klanten. PROPOSITIES Wie realiseert binnen de randvoorwaarden de performance en garandeert deze? Door de bouwsector wordt nog niet in deze behoeftes voorzien. Dat vraagt om een grondige verandering van de processen en het aanbod van de partijen in de bouwkolom. Zij gaan de gebruiker centraal zetten bij alles wat ze doen. De veranderende vraag geeft hen de gelegenheid en het perspectief om hiervoor proposities te ontwikkelen die door de eigenaren en gebruikers gekocht kunnen worden. Wanneer de oplossingen en producten niet aansluiten bij hun uitgangspunten, is het snel klaar met renoveren en hebben de bouw- en installatiebranche geen bestaansrecht meer. WAAROM RENOVEREN BOUWERS KANTOREN? PROGRAMMASTRUCTUUR AANJAGEN van VRAAG en faciliteren van DOEN Kantoor vol Energie rust op twee pijlers. We hebben één pijler om de vraag naar energieneutrale huisvesting aan de gebruikerszijde groots te stimuleren en ervoor te zorgen dat de (toekomstige) vraag geborgd wordt. Hier werken we samen met branche-organisaties, MVO Nederland en diverse corporate bedrijven. We organiseren een groep bedrijven die in 2014 zal uitgroeien tot de Club van 100. Zij gebruiken met elkaar in Nederland ca m2 kantoorruimte en vragen binnenkort om comfortabele, gezonde en productieve huisvesting, die bovendien energieneutraal is.

5 De andere pijler richt zich op DOEN - op het doorlopen van het gehele proces: oriënteren door de gebruiker, concretiseren van hun behoeftes, vaststellen van hun value case, stellen van een andere huisvestingsvraag, nieuw aanbod aan de gebruiker door de eigenaar, bereiken van overeenstemming tussen de gebruiker en de eigenaar, opstellen van de business case door belegger, integrale uitvraag / aanbesteding naar de markt, opstellen van aanbod door coalities in de markt (propositie) en aanbieden tot en met het bereiken van prestatie overeenstemming tussen vraag en aanbod. Aan het programma nemen al veel gebruikers, eigenaren en marktpartijen deel. Op staan o.a. 6 projecten die zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn met een energiereductie ambitie van 60% ten opzicht van het huidig verbruik (gebouwgebonden en gebruikersenergie). Daarnaast werken diverse toonaangevende partijen aan realisatie van de ambitie om tot een energieneutrale business case en overeenstemming daarover met marktpartijen te komen: CBRE Global Investors, Berkenrode Vastgoed, Lentis, PWC, Chalet Groep, Anker Verzekeringen, Plas Bossinade Advocaten, gemeente Groningen, Natuurmonumenten, ANWB,. TOONAAN- GEVENDE PARTIJEN DOEN MEE! Met deze partijen stevenen we in 2014 af op minimaal 15 cases, waarbij het gehele proces van de value case tot en met overeenstemming over een geschikt aanbod van coalities in de markt doorlopen wordt. HOBBELS EN BELEMMERINGEN INTEGRALE OPLOSSINGEN EN OVEREENSTEMMING Om te komen tot een integraal aanbod van eigenaren en van coalities in de markt zullen de nodige hobbels en belemmeringen beslecht moeten worden. Zo kan je samen succesvolle business cases creëren waar ook sprake gaat zijn van opschaalbare en herhaalbare deals. Wat zijn succesvolle business cases? Succesvolle business cases zijn business cases waarbij minimaal sprake is van: 1. Een huurovereenkomst op basis van een energieneutrale vraag en een performance die optimaal aansluit bij het primaire proces van de gebruiker; 2. Overeenstemming tussen de vragers en de coalities in de markt over het integrale aanbod om de renovatie te realiseren en de gevraagde prestaties gegarandeerd in stand te houden. ENERGIE NEUTRALE KANTOREN ZIJN MEER WAARD

6 Deze twee business cases moeten gelijktijdig op elkaar afgestemd worden, anders verandert er niets. Je zou kunnen zeggen: Baat het niet, dan gaat het niet. Om zover te komen moeten alle belemmeringen - die deze business cases in de weg staan structureel en in onderlinge samenhang weggenomen worden. Onderstaande hobbels en belemmeringen zijn volgens Energiesprong in ieder geval relevant en moeten opgelost worden. 1. Value case Wat is de waarde van energieneutrale huisvesting (value case) voor de gebruiker? Deze wordt nu niet herkend, niet benoemd en niet gekwantificeerd, maar is nodig om de vraag van de gebruiker anders te kunnen formuleren. Geen vraag en onderhandeling over huur-vrij periodes en andere incentives, maar een onderhandeling over de werkelijke performance en energieprestaties van de huisvesting voor een eerlijke prijs. Daar gaat het om! De verborgen baten voor de gebruiker in de organisatie moeten duidelijk zichtbaar en gekwantificeerd worden. Uit de value case moet blijken onder welke omstandigheden en tegen welke condities de value case optimaal is. De value case vormt de basis voor de vraag van de gebruiker aan de eigenaar. De gebruikers moeten zich herkennen in de value case en deelgenoot zijn van het ontstaan daarvan. 2. Taxatie Wat is de waardevermeerdering voor de eigenaar op basis van een geaccrediteerde taxatie? De financierbaarheid van de renovatie is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de waardetoename die ontstaat ná de renovatie. De huidige taxaties houden geen rekening met de energieneutraal en met de werkelijke, gegarandeerde performance van kantoren.er moet een nieuwe taxatieprocedure / -methode komen, die geaccepteerd wordt door eigenaren en banken en gehanteerd wordt door geaccrediteerde taxateurs (RICS), waardoor reële extra investeringsruimte ontstaat om te renoveren naar energieneutraal. 3. Hospitality overeenkomst Hoe ziet het nieuwe verhuurmodel eruit op basis van de value case van de gebruiker? De performance van de kantoren na de renovatie moet aansluiten bij de value case van de gebruiker. Het huidige ROZ contract - wat de standaard is in de kantoren sector - gaat uit van kwantitatieve gegevens (vierkante meters en techniek / specificaties) en heeft vrijwel geen kwalitatieve waarde, waardoor geen rekening wordt gehouden met de performance van het kantoor. Er is behoefte aan een hospitality overeenkomst waar de gebruiker zich bij thuis voelt. 4. Slimme, effectieve uitvraag op basis van performance Hoe zet je de gemeenschappelijk vraag slim in de markt, zodat het aanbod goed aansluit bij de afspraken tussen de gebruiker en de eigenaar? Er is behoefte aan nieuw opdrachtgeversschap op basis van INTEGRALE EN STRUCTURELE OPLOSSINGEN WERKEN

7 verantwoordelijkheid, lange termijn betrokkenheid en vertrouwen, waarbij performance en prestatiegaranties vanzelfsprekend zijn. De uitvraag moet een open, helder, uitnodigend, effectief en doelmatig karakter hebben. De beoordelingssystematiek van de integrale aanbiedingen en de gunningscriteria worden transparant en met wederzijdse goedkeuring van de stakeholders vastgesteld. Een effectieve uitvraagprocedure en beoordelingssystematiek verlaagd de drempel bij eigenaren en gebruikers om een renovatie naar energieneutraal te starten. 5. Routekaart naar energieneutraal De bestaande meetinstrumenten (energie labels, BREEAM, GPR) zijn een momentopname en geven geen indicatie over het verbeterpotentieel ná de renovatie. Een lagere prestatie na renovatie en een hoog verbeterpotentieel geven een beter toekomstperspectief dan een iets hogere prestatie na renovatie en geen verbeterpotentieel. Wanneer een aanbieding niet leidt tot 100% energieneutraal is het relevant wat het potentieel van het gebouw is om na de renovatie alsnog door te ontwikkelen naar energieneutraal. Een routekaart verhoogt het bewustzijn om te sturen op energieneutraal en geeft de goede richting voor ingrepen en maatregelen die ook tijdens de huurperiode getroffen kunnen worden. De certificaten moeten aangevuld worden met een kenmerk of het gebouw energieneutraal is en met een verduurzamingsfactor die de mate van het verduurzamingspotentieel weergeeft. 6. Vergroten van de voorspelbaarheid Hoe vergroten we de voorspelbaarheid van de maatregelen, wat zijn de effecten van de maatregelen op de value case van de gebruiker? Doordat men vaak niet weet wat de ingrepen financieel en voor de gebruiker gaan opleveren, worden maatregelen niet genomen of worden de verkeerde maatregelen genomen. Daarom is voor zowel de gebruiker als voor de eigenaar zekerheid over de performance na de renovatie uiterst relevant. Wie maken inzichtelijk wat de verwachte performance is na de renovatie, zodat toetsing van de uitgangspunten vooraf met een hoge mate van betrouwbaarheid mogelijk wordt en het gevoel van de risico s rondom de investering vermindert? OPLOSSINGEN EN INNOVATIES VERKNOPEN MET DE MARKT De belemmeringen en hobbels worden vanaf begin 2014 aangepakt met de meest excellente experts in de markt. Vanuit verschillende specialisaties wordt samen met de - aan het programma deelnemende - gebruikers en eigenaren toegewerkt naar nieuwe standaarden die algemeen geaccepteerd worden in de markt. Oplossingen die door de deelnemende gebruikers en eigenaren binnen de eigen organisaties getoetst kunnen worden. De ervaringen van de deelnemers, hun feedback, hun vastlopers en successen zijn de nieuwe brandstof EEN TEAM VAN EXCELLENTE EXPERTS WERKT AAN DE TOEKOMST

8 voor het Excellente Expertteam om de standaarden en concepten binnen het programma (en daarna) tot een zeer hoog kwaliteits- en acceptatieniveau te brengen. Door de nieuwe standaarden te ontwikkelen aan de hand van pilot business cases en het proces meerdere malen succesvol te doorlopen, ontstaat de onderbouwing dat het werkt. De betrokken marktpartijen worden de koplopers binnen hun eigen vakgebied en kunnen na afloop van het programma zorgen voor verdere doorontwikkeling, opschaling en toepassing in hun eigen praktijk. Voor de acceptatie en (toekomstige) borging van de nieuwe modellen zoeken we de samenwerking met instituten en marktpartijen zoals RICS, ROZ, DGBC, RGD, GPR, VABI, SBR, TNO, etc. Het netwerk van de experts is hierbij van groot belang. Op deze wijze verknopen we de resultaten met relevante marktpartijen en met instituten die zorgen voor het borgen van de resultaten, ook na Omdat er overlappen zijn tussen de verschillende specialisaties worden oplossingen ontwikkeld in een multidisciplinair team van excellente experts. Daarom doen we een oproep om samen te werken en een gezamenlijk aanbod te maken, waarbij slimme, aansprekende, integrale en innovatieve oplossingen worden ontwikkeld welke worden geïntegreerd in de eigen organisaties en in die van anderen om nu en in de toekomst de genoemde hobbels en belemmeringen te beslechten en de transitie te realiseren. Zo willen we ook voorkomen dat er (onnodige) dubbele werkzaamheden en urenbestedingen ontstaan en hopen we op maximale kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de experts en de deelnemende gebruikers en eigenaren. We versterken elkaar wanneer we de vraagstelling als één opgave zien.

9 Een multi-disciplinair team van excellente experts ontwikkelt de modellen en vindt de antwoorden (mede op basis van echte projecten) die verankerd worden bij instituten en marktpartijen. START EN DOORLOOPTIJD TUSSENTIJDSE RESULTATEN EN OPLEVEREN De uitvoering van de opdracht vindt plaats gedurende de periode van februari 2014 tot het einde van Ten behoeve van de projecten die lopen binnen het programma moeten tussentijdse resultaten geleverd worden, zodat continue toetsing, aanpassing en verbetering mogelijk is. Vanaf 1 mei 2014 moeten de eerste integrale uitvragen aan de markt worden gedaan. De projecten bevinden zich niet allemaal in de zelfde fase. Ervaringen uit projecten die voorop lopen worden meegenomen naar de andere projecten. Op die manier zal de doorlooptijd van de opdracht zo goed als heel 2014 bestrijken. EEN TEAM VAN EXCELLENTE EXPERTS WERKT AAN DE TOEKOMST Bijsturing en aanpassing van de deliverables kan ten alle tijden plaatsvinden (in overleg met het team) wanneer het bereiken van de doelstelling van het programma daartoe aanleiding geeft. Alle onderdelen worden uiterlijk eind 2014 opgeleverd. Alle resultaten worden openbaar gemaakt en mogen door het Excellente Expertteam, door de markt en door Energiesprong ingezet en gebruikt worden. BUDGET EN SELECTIEPROCEDURE MEEST GESCHIKT VOOR DE OPDRACHT Energiesprong stelt een totaal budget beschikbaar voor de uitvoering van de opdracht. Het budget wordt toegekend aan één Excellent Expertteam voor het bereiken van het totale integrale resultaat. Het resultaat wordt gezien als één totaal resultaat, de teamleden zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Wij zien de opdracht als een bijdrage aan de markt voor de ontwikkeling van nieuwe processen en instrumenten en faciliteren de markt zo bij het bereiken van doelen die relevantie hebben voor hun eigen business en ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat een deel van de gecalculeerde tijd in kind door de experts wordt ingebracht. EEN TEAM VAN EXCELLENTE EXPERTS WERKT AAN DE TOEKOMST Het budget voor de integrale opdracht bedraagt EUR exclusief BTW.

10 Voor een eventuele verrekening van de deliverables wordt een nader overeen te komen verdeling aangehouden. Deze verdeling is van toepassing indien verrekeningen noodzakelijk zijn of omdat bepaalde deliverables niet of onvoldoende worden gehaald. Hieraan kunnen verder geen rechten ontleend worden en/of hierdoor kunnen geen (gedeeltelijke) kostenoverschrijdingen geclaimd worden. 1. Value case 2. Taxatie 3. Hospitality overeenkomst 4. Slimme, effectieve uitvraag op basis van performance 5. Routekaart naar energieneutraal 6. Vergroten van de voorspelbaarheid Expert teams kunnen zich uiterlijk 13 januari 2014 aanmelden per met een opgave van de (voorlopige) teamsamenstelling (bedrijfsnaam, contactpersonen). Op 16 januari 2014 wordt een informatiemiddag georganiseerd voor geïnteresseerde Excellente Expertteams. Graag op 13 januari 2014 opgeven met hoeveel mensen u deze informatiemiddag wilt bijwonen. Op deze middag is er gelegenheid voor open en plenair overleg, zodat we wederzijds een goed beeld krijgen van elkaars verwachtingen. Op 29 januari 2014 worden alle aangemelde Excellente Expertteams uitgenodigd om hun plan en hun aanbod te presenteren. Uiterlijk 6 februari 2014 zal Energiesprong één Excellent Expertteam selecteren voor verder overleg, om de vraag en het aanbod af te stemmen en om tot opdrachtverlening te komen. We streven naar een definitieve opdrachtverstrekking medio februari Gunning vindt plaats op basis van kwaliteit en inhoud waarbij o.a. wordt gekeken naar: - Diversiteit & Synergie - Netwerk en bereik - Aanpak en toekomstperspectief voor opschaling en borging in de markt - Mate van bereidheid en potentie om innovaties in de eigen organisatie te implementeren - Volledigheid - Visie op het totale proces, inbreng en suggesties om tot transitie en opschaling te komen - Het eigen vermogen van het team om buiten de gebaande paden tot innovatieve oplossingen te komen - Enthousiasme, motivatie en bevlogenheid Wij hechten veel waarde aan andere inzichten in en aanvullingen op de genoemde hobbels en belemmeringen die door het Excellente Expertteam worden ingebracht.

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor onze analyse doelstelling Innovatieprogramma Energiesprong: Het op grote schaal laten ontstaan van gebouwen zonder energienota doelstelling

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014

VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014 VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014 April 2014 Verslag eerste bijeenkomst MVOkoplopers 03.04.2014 1 Hoe ziet je ideale huisvestingvraagstuk eruit? (terugkoppelingen per deelnemer op individuele

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen Energiesprong @greenspirator bouwlokalen Somewhere in the North of Paris...extreme urban fuel poverty OPWARMING VERGRIJZING 13 miljard ENERGIEVERBRUIK WONINGBOUW Bron: PHI Bij 2000 m3 gasverbruik en

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Bruggen bouwen naar een value case

Bruggen bouwen naar een value case Bruggen bouwen naar een value case Eva van der Molen (Molen & Molen) m.m.v. Erwin van Overbeek (MVO Nederland) Open innova3e en co- crea3e kunnen MVO- processen versnellen. In het project Bruggen Bouwen

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Investeren in menselijk kapitaal loont! Wetenschap en praktijk

Investeren in menselijk kapitaal loont! Wetenschap en praktijk Investeren in menselijk kapitaal loont! Menselijk kapitaal is de concurrentiefactor van de 21 ste eeuw. Tot op heden laat deze zich echter nog niet zo goed meten. Daardoor blijft het effect van investeringen

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Doelstelling Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Welke segmenten zijn te onderscheiden?

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten

Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal. Informatiebijeenkomsten Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal Informatiebijeenkomsten Over Energiesprong Praktijkexperimenten voor vernieuwing volkshuisvesting van onderaf Programma s 1. Huren en Kopen 2. Verdichten en Verdunnen

Nadere informatie

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede Bennekomseweg 41, Ede Loopafstand naar Intercitystation Unieke bosrijke omgeving Energielabel A www.dtz.nl In dit unieke vrijstaande kantoorgebouw,

Nadere informatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie Back to the future Presentatie T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL Drs. Henri Busker (Business Unit Manager Bouw & Installatie) Donderdag 18 april 2013 2 1 Aanleiding 2 Present 3 Past 4 Future 5 Slotbeschouwing

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz.

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz. Graaf Engelbertlaan 75, Breda Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden www.dtz.nl Een uiterst markant en representatief pand gelegen op een zeer prominente

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Workshop kostenbesparing

Workshop kostenbesparing Workshop kostenbesparing Netwerkdag Brede school 12 oktober 2011 P. Verschoor, B. Laarhoven, S. Elgersma Agenda 1. Introductie en achtergrond van de Workshops 2. Wattsavers aanpak 3. Break-Out per groep

Nadere informatie

Rekenen aan duurzaam vastgoed

Rekenen aan duurzaam vastgoed Rekenen aan duurzaam vastgoed Ir. John Bergs BenR Adviseurs voor duurzaamheid VOGON studiemiddag, 3 april 2008 Inhoud Duurzaamheid en gezondheid Gezondheidsmodule GreenCalc+ Aanleiding en uitgangspunten

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Te huur Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m ² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort Te huur Basicweg 24, Amersfoort representatief vrijstaand kantoorgebouw ca. 300 m² showroom/bedrijfsruimte ca. 1.000 m² hoogwaardige kantoorruimte www.dtz.nl T e huur Representatief vrijstaand kantoorgebouw

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt. door middel van het oprichten van een. Advies- en Verkooporganisatie

Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt. door middel van het oprichten van een. Advies- en Verkooporganisatie Impuls voor het verduurzamen van de Enschedese woningmarkt door middel van het oprichten van een Advies- en Verkooporganisatie Datum: 13 mei 2013 Status: Publicatie Namens: Werkgroep MIO Duurzaamheid De

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 sport SNEIJDER IN BASIS TEGEN BRAZILIANEN Nederland 1,50 DAGCOURANT België 2,10 Cyprus 2,90 Duitsland 2,10 Frankrijk 2,60 Italië 2,70

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik Kwantificeren van milieuprestaties van gebouwen Aanleiding Het schaarser worden van grondstoffen maakt zorgvuldig omgaan met bouwmaterialen (nog) belangrijker! Wat

Nadere informatie

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Ontwikkelcompetitie Noordgebouw Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Toplocatie en complexe opgave in één Zichtlocatie aan het spoor Tussen station en

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Te huur Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen www.dtz.nl Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille bbn-bob Advies 2015 Achtergrond De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, zijn per 1 januari 2015 ingevoerd in de caresector. Zorgorganisaties

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Programma Gijs Schuurhuis (De Urbanisator Plaspoelpolder) Welkomstwoord Hans Korbee

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Makelaars met meerwaarde

Makelaars met meerwaarde Makelaars met meerwaarde Celsiusweg 26 Leeuwarden Representatief bedrijfsgebouw met ruime bedrijfshal, drie overdekte lading-docks, kantoorruimte en ruime fietsenberging. Dit in 1999 nieuw gebouwde bedrijfshal

Nadere informatie

Argonweg 20-22, 3812 RB Amersfoort

Argonweg 20-22, 3812 RB Amersfoort Argonweg 20-22, 3812 RB Amersfoort Huurprijs 36.875,- per jaar Omschrijving Argonweg 20 + 22 te Amersfoort. Het betreft een functionele bedrijfsruimte met kantoor en ontvangstruimte en beperkt buitenterrein.

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Personal Leadership Bootcamp

Personal Leadership Bootcamp Personal Leadership Bootcamp If you can reflect, you can improve Soms is het lastig, in de waan en drukte van alledag om tijd te nemen voor ontwikkeling. En is het ook belangrijk in drukke maanden er helemaal

Nadere informatie

Succes met samenwerken

Succes met samenwerken Succes met samenwerken Aanpak verhogen veiligheidscultuur bij Monique van Assen Erik van Berge Henegouwen Wiet Nieuwenhuis Agenda Wat doet? ImpulsProgramma Veiligheid Samenwerkingen Discussie 2 RWS ONGECLASSIFICEERD

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Te huur Gebouw Overstag Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Circa 922 m² kantoorruimte Diverse kantoorunits vanaf 134 m² 88 parkeerplaatsen op het parkeerdek Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Gebouw

Nadere informatie

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013 Korte inleiding over BVP 6 september 2013 Wat is Best Value Procurement? 6 september 2013 Is er een probleem? Het contract was OK! Prestatie Prestatie Invloed van bepalen minimale standaard? Inschrijver

Nadere informatie

Kansen voor zorgvastgoed

Kansen voor zorgvastgoed Kansen voor zorgvastgoed Omgaan met vastgoed in de zorg www.dtz.nl www.dtz.com Proactiviteit werpt zijn vruchten af Zorginstellingen die slim omgaan met hun vastgoed doen hier hun voordeel mee Kansen voor

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie