Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014"

Transcriptie

1 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien dat er een verdere uitwerking komt van de opzet, de soort projecten (technische, draagvlak, locatie, governance) en de verdere uitvoeringsstructuur. E.e.a. moet resulteren in een concreet en praktisch plan van aanpak voor de resterende looptijd van de Green Deal, hetgeen moet resulteren in woningen en gebouwen per ultimo 2019, die aanzienlijk reduceren op het energiegebruik en een onderdeel vormen van het Smart City concept. Voor deze fase is een subsidie van het ministerie van EZ aangevraagd (deze uitvraag is dus onder voorbehoud van subsidie toekenning). Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de bijlage (uit de tekst van de subsidieaanvraag). In de fase die nu start wordt gezocht naar een kwartiermaker (team) die de gewenste resultaten tijdig zal opleveren. De betrokken partijen in de GD- SmEC hebben zich gecommitteerd om allen bij te dragen aan het tijdig tot stand komen van deze fase. Als penvoerder voor deze fase zal optreden: TKI- EnerGO. Geïnteresseerden in deze taak dienen bij voorkeur uiterlijk 16 december hun interesse kenbaar te maken. Daarbij verwachten we naast een motivatie ook een inzicht in de kwaliteiten van de Kwartiermaker (of het team) waaruit blijkt dat de gevraagde opgave tot goed resultaat zal leiden en een eerste kosten/tarief indicatie. Een eerste selectie van potentiele kandidaten zal worden gedaan door een kleinere stuurgroep, waarna er gestreefd wordt op 19 december in een overleg met alle consortium partners in de Green Deal tot besluitvorming te komen. Informatie kan opgevraagd worden bij: :Lianda Sjerps- Koomen ( lianda.sjerps- energo.nl ). Aanbiedingen kunnen ook aan haar worden verzonden. Profielschets kwartiermaker: Krachtige, verbindende persoonlijkheid met uitstekend netwerk in gemeenten en andere relevante (lokale) stakeholders (zie hierna) In staat om bewonersgroepen te enthousiasmeren en woningbouwcorporaties te binden aan innovatieve initiatieven Ervaring met energie in de gebouwde omgeving (woonwijken, kantoren, utiliteitsbouw): energiebesparing, kleinschalige duurzame energiesystemen en/of smart grids Ervaring met opzetten van grote programma s Verbinding met relevant bedrijfsleven Affiniteit met energietechnologie en/of ICT Beschikbaar voor minimaal ca. 2 dagen per week gedurende de periode januari juni 2014 Voor een tweede persoon in het team: Enkele jaren ervaring met B2C marketing en/of interactie technologie- consument (bijv. industrieel ontwerper voor consumentenmarkt) Goede communicatieve vaardigheden Toont zelf initiatief, maar is ondersteunend aan kwartiermaker Bij voorkeur ervaring met het onderwerp energie en/of ICT Beschikbaar voor min. ca. 3 dagen per week gedurende de periode januari juni 2014 Minimaal één vaste dag in de week dienen beide personen samen werken, standplaats Amersfoort (House of Energy). Het is mogelijk op een van de functies separaat te reflecteren. Pagina 1 van 6

2 GREEN DEAL: SMART ENERGY CITIES BIJLAGE Projectnaam Green Deal SMART ENERGY CITIES Fase II (GD- SmEC) GD- SmEC betekent in deze subsidieaanvraag de Green Deal SMART ENERGY CITIES van november 2013 en het onderliggend document dat als bijlage bij deze subsidie aanvraag wordt meegezonden. Penvoerder Consortium TKI - EnerGO Het consortium in de GD- SmEC bestaat, naast het Ministerie van Economische zaken, uit de volgende partijen: TKI- EnerGO TKI- ClickNL TKI- Power2Gas TKI- Switch2SmartGrids TKI- Solar Energy Gemeente Amsterdam Gemeente Arnhem Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Groningen Netbeheer Nederland De consortiumovereenkomst wordt voor eind 2013 opgesteld. Doel van de GD- SmEC Partijen willen met deze Green Deal een extra impuls geven aan energiebesparing en de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening door via publiek- private samenwerking en interactie met gebruikers en eigenaren van gebouwen een grootschalige uitrol van de voor intelligente netten benodigde nieuwe concepten, producten en diensten te versnellen. Het doel is om in de periode slimme energieconcepten toe te passen op enkele locaties in de betrokken Gemeenten, met een totale omvang van minimaal gebouwen, door middel van een Programma Opschaling Slimme Energieconcepten. In het kader van dat programma zullen concrete opschalingsprojecten met voldoende schaalgrootte worden uitgevoerd. In dit opschalingsprogramma worden resultaten uit de innovatieprogramma s die dicht bij marktrijpe toepassing zijn ingezet. Daarnaast zal er via intensieve samenwerking met het Ministerie van EZ maximaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare experimenteerruimte voor het opdoen van relevante ervaringen die zijn uiteindelijke weerslag moet krijgen in het wetgevingsproces. Doel van deze aanvraag, als onderdeel van de GD- SmEC (fase II) Het programma Smart Energy Cities kent een drietal fasen: Fase I is de opmaat naar de Green Deal Smart Energy Cities die is afgesloten met de ondertekening hiervan tijdens de Innovatie Estafette op 12 november De kosten van deze fase zijn door de partijen gezamenlijk gedragen. Hiervoor is geen subsidie verstrekt. Pagina 2 van 6

3 Fase II: (Op deze fase heeft de aanvraag betrekking). De fase begint op 13 november 2013 en is gericht op de formulering en detaillering van het opschalingsprogramma, waarin concrete (deel)projecten worden geselecteerd en projectplannen worden uitgewerkt. Het programma beschrijft de inhoudelijke invulling, de betrokken partners op lokaal niveau (vraag/aanbod), de (lokale) organisatie, een indicatie van de investeringskosten, en de bijdrage van de verschillende partners in die projecten. Verder zal een organisatorische structuur worden geformuleerd waarmee de gezamenlijke partners in de deelprojecten tot effectief resultaat kunnen komen. In dit stadium zal ook een eerste inventarisatie plaatsvinden van de betrokkenheid van de bedrijven die bij de uitvoering van de projecten een rol zullen gaan spelen. Dat resulteert in een overzicht van beoogde deelprojecten met daarbij aangegeven welke partijen daarbij betrokken zullen zijn en wat daarin hun aandeel zal zijn. Dit programma onderdeel wordt opgeleverd vóór 1 juni Fase III betreft de uitvoering van de geselecteerde projecten in de periode tot Daarmee draagt deze Green Deal concreet bij aan de realisatie van het Nationaal Energieakkoord. Door de opzet ontstaat een open aanpak die het mogelijk moet maken om nieuwe projecten en partners toe te kunnen voegen in latere stadia van het opschalingsprogramma. Werkpakketten Doel van deze aanvraag is Fase II te faciliteren. De werkpakketten in fase II (huidige aanvraag) zijn: - WP 1: Inventarisatie van de deelprojecten Per gemeente worden de mogelijke nieuwe energieconcepten geïdentificeerd die zich lenen voor opschaling en die passen binnen de gezamenlijke ambities van gemeente(n) en netbeheerders. Op die manier worden de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld: mogelijke nieuwe concepten, lopende ambities gemeenten, lopende ambities netbeheerders en maatschappelijke inbedding. Per deelproject vindt vervolgens de afweging plaats op basis van de volgende criteria: o Technische/commerciële haalbaarheid (levensvatbaarheid op basis van normale commerciële condities). o Marktbereidheid (bestaat er voldoende vraag voor de geleverde oplossing of kan deze door nieuwe gebruikersgerichte aanpakken worden gecreëerd). o Organisatorische inbedding (onderzoek naar de juiste beheer- en organisatievorm ingeval het een toepassing op gebiedsniveau betreft met een bredere interactie ten aanzien van energiestromen gekoppeld aan wisselende energievraag en - aanbod) o Mogelijke cross overs met andere deelprojecten (verdere schaalvergroting) o Maatschappelijke inbedding (betrokkenheid van lokale partijen zoals woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van consumenten, bijv. eigenaren van gebouwen en buurtcomités). - WP 2: inventariseren en betrekken van de juiste project/uitvoeringspartijen bij de verschillende deelprojecten Pagina 3 van 6

4 (deze activiteit heeft een permanente interactie met WP2 en loopt parallel). Dit betreft zowel georganiseerde energiegebruikersgroepen, individuele bedrijven aan de aanbodzijde, lokale netbeheerders, lokale maatschappelijke organisaties zoals energie coöperaties en lokale energie initiatieven, ondernemerskringen. Rollen gedurende WP 1 en WP2: Gemeenten: actieve inventarisatie van kansrijke gebieden binnen de gemeenten en aansluiting op lopende initiatieven en daarbij betrokken partijen in relatie tot gewenste SmEC toepassingen Netbeheer Nederland: Inventarisatie van de mogelijkheden om de SmEC concepten bij de relevante netbeheerders in die gebieden te kunnen toepassen. TKI s: inventariseren van de mogelijkheden om resultaten uit het innovatieproces in de looptijd van de Green Deal toe te passen in de betrokken gebieden- in overeenstemming met de mogelijkheden van netbeheerders en gemeenten. De TKI s zullen hierin tevens een actieve rol vervullen om potentieel geïnteresseerde bedrijven te inventariseren teneinde deze bij het verdere proces te betrekken. EZ: eerste toets en oriëntatie op de mogelijkheden tot gebruik van de ruimte die de experimenteer AMvB biedt bij de betrokken projecten. Kwartiermaker: deze zal in dit proces de coördinatie verzorgen tussen de taken die zijn belegd bij de verschillende consortium partners en daarin een proactieve en sturende rol vervullen om tijdig de benodigde inventarisatie gereed te hebben. Ook zorgt deze voor het onderzoek op de genoemde criteria. - - WP 3: Uitwerking consortium- en nieuwe marktmodellen per gemeente Hierin zal de gemeente een prominente plaats krijgen en zullen modellen worden ontwikkeld om het proces, om te komen tot een Smart Energy City, voor langere tijd te borgen. Dit kan leiden tot nieuwe pps constructies of separate ad- hoc project constructies. WP 4: Toekomst parameters In dit werkpakket wordt een aantal op de toekomst gerichte zaken verder uitgewerkt. Het betreft de volgende onderdelen: o Inventarisatie van de relevante (energie) regelgeving en onderzoek naar de mogelijkheden die via de experimenteer AMvB kunnen worden geboden in de verschillende deelprojecten o Opzet van een gestructureerd begeleiding-, coördinatie- en operationaliseringsplan over de looptijd van de Green Deal en daarna. (Hierin dienen adequate vertegenwoordigingen te worden betrokken vanuit de zijde van energieverbruikers, aanbieders van technologie en de initiërende consortium partners). Rollen gedurende WP 3 en WP4: Gemeenten: actieve rol bij het bij elkaar brengen van partijen die zich via een samenwerkingsverband willen committeren tot het uitvoeren van de deelprojecten binnen de betrokken gemeenten. Hierin actief anticiperen op de meest wenselijke aansturingsvorm daarvoor. Netbeheer Nederland: Via de betrokken netbeheerder actieve deelname aan de samenwerkingsstructuur per gemeente en concrete uitwerking van de Pagina 4 van 6

5 specifieke experimenteer aspecten voor het betrokken deelproject. Dit laatste onderdeel nauw afstemmen met het Ministerie van EZ TKI s: Het initiëren van deelname van zoveel mogelijk bedrijven en kennisinstellingen die een zinvolle betrokkenheid hebben bij de verschillende deelprojecten en toezien dat de ontwikkelde innovaties uit de TKI- programmalijnen worden benut. Daarbij rekening houdend met de tijdsplanning waarop innovaties worden geacht te resulteren in praktische toepassing. EZ: tezamen met de betrokken partijen een eerste toets uitvoeren op eventuele knelpunten van de in de deelprojecten opgenomen marktmodellen en organisatievormen met de beschikbare experimenteerruimte in het reguleringskader. Kwartiermaker: deze zal in dit proces de coördinatie verzorgen tussen de taken die zijn belegd bij de verschillende consortium partners en daarin een proactieve en sturende rol vervullen en een uitvoerende rol waarin de kwartiermaker tijdig de benodigde resultaten uit deze fase rapporteert om daarmee de start van de uitvoeringsfase (Fase III) in te luiden. Gedurende het gehele proces zullen de intenties en specifieke afspraken in het Energieakkoord voor Duurzame Groei en de taken die de bij deze Green Deal betrokken partijen daarin hebben als referentie worden meegenomen. In Fase II wordt tevens een aanzet gegeven in de samenhang tussen de deelprojecten en projecten van de deelnemende gemeenten. Tevens wordt onderzocht of en zo ja hoe lopende initiatieven een plaats in de GD- SmEC kunnen krijgen, bijvoorbeeld: Lopende proeftuinen eventueel na afloop opnemen of vervolgen als deelproject binnen de context van de GD- SmEC. Vaststellen wat schaalgrootte betekent: vele initiatieven naast elkaar en/of vele initiatieven, die volgens USEF, FAN (genoemd in paragraaf 4.2 van Green Deal bijlage) en andere lopende innovaties dezelfde taal spreken op de marktplaats en in het ontwerp van hun energiesystemen. En met elkaar zaken kunnen doen, gezamenlijk flexibiliteit bieden in een regionale of zelfs in een landelijke context Hoe de creatieve industrie als overbrugger kan worden ingezet tussen de verschillende deelnemers in de deelprojecten en Wat de feitelijke implicaties zijn van de gebruiker als uitgangspunt nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe energieconcepten. Onderzoeken wat GD- SmEC kan bieden aan lopende initiatieven en wat lopende initiatieven kunnen bieden aan GD- SmEC. Ofwel een verdieping van het scala aan mogelijkheden dat de Topsector Energie en (IPIN) proeftuinen kunnen aanbieden aan de GD- SmEC volgens paragraaf 4.2. van de Green Deal bijlage. De kwartiermaker zal ook de ruimte krijgen om andere partijen voor te stellen om de gewenste beoogde schaalgrootte (kwantiteit en kwaliteit) te realiseren, in lijn met artikel 15 als partij in de GD- SmEC en voor zover deze leiden tot een versterking van de ambities. Voor de uitvoering van deze fase zal een Stuurgroep worden belast met de dagelijkse aansturing van het proces en daarover maandelijks aan het gehele Consortium rapporteren. Het Consortium zal maandelijks bij elkaar komen om de planning en de Pagina 5 van 6

6 inhoudelijke voortgang te beoordelen. De Stuurgroep ( ca. 6 personen) zal bestaan uit een vertegenwoordiging: van het Ministerie van EZ, namens de gemeenten, namens Netbeheer Nederland, het TKI- Switch2SmartGrids, TKI- EnerGO en het TKI- ClickNL. Deliverables Tijdsplanning De deliverables uit deze fase II zijn: Een Programma Opschaling Slimme Energieconcepten voor de GD- SmEC, bestaande uit deelprojecten in gemeenten; Per participerende gemeente zijn de concept deelprojecten geïdentificeerd met een positieve toets op haalbaarheid. Per deelproject zijn de partijen bekend die met elkaar dat deelproject gaan uitvoeren (eventueel aangevuld met betrokken andere organisaties). Deze hebben daartoe met elkaar een intentieverklaring ondertekend. Voor de verschillende deelprojecten zijn er beheer- en uitvoeringsconstructies ontwikkeld (inclusief eventuele pps constructies) die zijn getoetst op effectiviteit (minimaal administratieve begeleiding) en juridische soliditeit. Er is duidelijk op welke wijze er gebruik kan worden gemaakt (per deelproject) van de mogelijkheden die de experimenteer AMvB biedt. Hierover is met het ministerie overleg geweest. Er ligt een concreet (SMART) plan voor de: o Uitvoering van het opschalingsprogramma vanaf 1 juni Daarin zullen voor Fase III de rollen en taken van de verschillende partijen concreet zijn aangegeven, evenals de dekking van de kosten. o Governance structuur voor de verdere uitvoering van de Green Deal Hierbij zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid om de ontwikkelde aanpak snel te dupliceren en breder uit te rollen. De Green Deal governance zal gedurende de uitvoeringsfase daarin moeten voorzien. Aanvraag van het in artikel 10.2 van de GD- SmEC genoemde budget bij EZ voor 1 juni 2014 op basis van het Programma, Uitvoeringsplan en bijbehorende begroting voor het gehele opschalingsprogramma. 13 november juni 2014 met eventuele uitloop tot uiterlijk 1 september Pagina 6 van 6

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal.

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei

Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Samenvatting Energieakkoord voor duurzame groei Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

MASTERPLAN INNOPEDIA

MASTERPLAN INNOPEDIA MASTERPLAN INNOPEDIA Auteurs: ir. Herbert P.T. Zwanen, SBR Jan Willem van de Groep, SEV Maurice Coen, SEV Datum: 1 november 2011 EXTERN SUMMARY EnergieSprong EnergieSprong is een programma dat in opdracht

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie